فهرست مطالب

پژوهشنامه انقلاب اسلامی - پیاپی 23 (تابستان 1396)
 • پیاپی 23 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیدعلی لطیفی، ابوذر گوهری مقدم صفحه 1
  در دورانی که متفکران و فیلسوفان اجتماعی خبر از آغاز دوران جدیدی بنام «عصر اطلاعات» و گسترش مناسبات عقلانی مبتنی بر مادی گرایی را در جهان توسعه یافته نوید می داد به ناگاه به دنبال یک سلسله تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، انقلابی شکوهمند در ایران به وقوع پیوست که جهانیان را به دلیل اتکاء به قدرت نرم افزارانه به شگفتی واداشت. وقوع انقلاب اسلامی به دلیل اتکاء به قدرت نرم افزارانه آن به شگفتی واداشت؛ از این رو، در این پژوهش به دنبال آنیم تا روشن سازیم که چه تهدیدات هویتی ساختار حقیقی جمهوری اسلامی ایران را با خطر نفوذ و رخنه هر گونه فرهنگ بیگانه و یا سلطه آنها مواجه می سازد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، مبانی قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران، بر مولفه هایی مانند اسلام گرایی شیعی، ملی گرایی ایرانی، عدم تعهدگرایی و انقلابی گرایی استوار است که شکل دهنده ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران می باشند و موفقیت های زیادی را در داخل و خارج به دنبال داشته اند؛ اما در برخی موارد، به دلیل عدم ابتناء سیاست گذاری های کلان بر آن مولفه ها، و نگاه تک بعدی و غیر سیستماتیک بدین مولفه ها که حول دال مرکزی اسلام گرایی شیعی تعریف می گردند به عامل ضد خویش و تهدیدزا تبدیل می شوند. ما در این پژوهش بر اساس چارچوب نظری مبتنی بر نظریه تهدید در حوزه امنیت، و با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر دیدگاه و نظرات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بعنوان رهبران جمهوری اسلامی به احصاء اینگونه تهدیدات بالقوه و بالفعل مبتنی بر منابع نرم افزارانه می پردازیم.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، قدرت نرم، اسلام گرایی شیعی، امام خمینی، مقام معظم رهبری
 • روح الامین سعیدی صفحه 21
  تحولات چشمگیر محیط بین الملل طی دهه های اخیر اشکال تحمیل اراده و اعمال سلطه قدرت های بزرگ بر نظام جهانی را نسبت به گذشته بسیار دگرگون ساخته و دورانی موسوم به عصر استعمار نوین را رقم زده است که در آن تاثیرگذاری غیرمستقیم بر اذهان مخاطبان، مزیت نسبی به مراتب بیشتری از سلطه گری بر آنان از طریق ابزارهای قدرت سخت دارد. مقاله پیش رو با مدنظر قرار دادن تحولات مذکور و با وام گیری از ادبیات گرامشی، به طرح این پرسش اصلی پرداخت که «روشنفکران ارگانیک» در کشورهای هدف چه نقشی را به منظور بسط و تحکیم هژمونی آمریکایی در عصر استعمار نوین ایفا می کنند؟ در پاسخ به پرسش اصلی، فرضیه نگارنده این بود که روشنفکران ارگانیک به دلیل تاثیرپذیری شدید از اندیشه و سبک زندگی غربی در نتیجه حضور در قلمرو جغرافیایی غرب و تحصیل در مراکز علمی اروپا و آمریکا به ویژه در قالب برنامه های دیپلماسی عمومی، واسطه و تسهیلگر هژمونی آمریکایی در جوامع هدف هستند. این مقاله از لحاظ نظری، رویکردی گرامشینیستی دارد و نگارنده به منظور راستی آزمایی فرضیه خود کوشید تا با روش تحلیل دومتغیره و شیوه گردآوری اسنادی اطلاعات، وجود رابطه ای علی را میان نفوذ و هژمونی آمریکایی و رفتار جوامع هدف به واسطه کنشگری روشنفکران ارگانیک اثبات نماید.
  کلیدواژگان: هژمونی، نفوذ، روشنفکران ارگانیک، دیپلماسی عمومی، انقلاب اسلامی
 • مرتضی شیرودی، علی محمدی ضیاء صفحه 43

  اخلاق و سیاست و مناسبات میان آن دو، از مفاهیم مهم و اثر گذار در حوزه اندیشه سیاسی است که از دیرباز ذهن متفکران را به خود مشغول کرده است. تاملات و اندیشه امام خمینی (ره) در این عرصه به عنوان یکی از برجسته ترین اندیشمندان و عالمان اثر گذار در عرصه سیاست، می تواند به عنوان نقطه عطفی قلمداد شود، لذا در پژوهش حاضر، تلاش شده با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری دو فطرت که برگرفته از آثار امام خمینی (ره) است به جایگاه اخلاق در عرصه سیاست در اندیشه ایشان پرداخته شود. این پژوهش نگاهی واقع گرایانه به موضوع اخلاق و سیاست دارد و رابطه میان آن دو را بر اساس چارچوب فکری امام خمینی در این زمینه بررسی می کند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مبتنی بر رویکرد تبعیت سیاست از اخلاق در اندیشه امام خمینی(ره) و با تکیه بر نظریه دو فطرت که انسان و به تبع آن عرصه سیاست را با بهره مندی از قوای چهارگانه در مسیر صعود و سقوط قرار می دهد، لزوم تزکیه و خود سازی برای کنشگران عرصه سیاست در مسیر تحقق سیاست اخلاقی امری ضروری است.

  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، اخلاق، سیاست، اندیشه، نظریه دو فطرت
 • پریچهره شاهسوند بغدادی، حامد عمویی، الهام حسین خانی صفحه 59
  مقایسه میان اندیشه هایی که باعث ایجاد تحولات اجتماعی- سیاسی در یک جامعه می شوند، دارای اهمیت بسیاری است. در دو برهه از تاریخ معاصر ایران، دو اندیشه مهم وجود دارد که بر تحولات پس از خود تاثیر به سزایی بر جای گذاشته اند. این دو اندیشه عبارتند از مشروطه مشروعه و ولایت فقیه که اولی را در دوره شکل گیری مشروطه، شیخ فضل الله نوری و دومی را در دوره پهلوی دوم، امام خمینی (ره)، پایه گذاری کرده اند. بر این اساس، این مقاله در پی مقایسه میان بخشهایی از دو اندیشه سیاسی نامبرده است. بنابراین، روش پژوهش آن، تحلیل مقایسه ای است و با توجه به این پرسش اصلی که در مقایسه میان اندیشه سیاسی شیخ فضل الله نوری و امام خمینی(ره) چه شباهت ها و تفاوت هایی را می توان یافت، به بررسی آرای آنها درباره حکومت حکومت در زمینه های مبانی فقهی، حدود اختیارات، نقش روحانیت، مشروعیت و مصلحت، و قانون و قانونگذاری پرداخته است. مقاله در نتیجه کلی در مقایسه میان اندیشه سیاسی دو فقیه در عصر انقلاب مشروطه و عصر انقلاب اسلامی، به شباهت، بهره گیری از اسلام در چگونگی شکل حکومت اما با برداشت های متفاوت یعنی بقای سلطنت و اجرای احکام اسلام برای شیخ فضل الله نوری، و تاسیس حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلام، توجه به مشروعیت مردمی و مصلحت برای امام خمینی(ره) رسیده است.
  کلیدواژگان: اندیشه سیاسی، مشروطه مشروعه، ولایت فقیه، شیخ فضل الله نوری، امام خمینی (ره)
 • یوسف فتحی صفحه 81

  کارآمدی نظام سیاسی برای امام خمینی یک مساله جدی است که با رسمیت یافتن حقوق و آزادی های مدنی، گره خورده است. مقاله پیشرو، نظریه مدارا را راه حلی بنیادین برای دستیابی به این هدف با استناد به آثار وی تلقی می کند. امام خمینی از اولین متفکران مسلمان است که یک فصل از کتاب «شرح حدیث جنود عقل و جهل» را بمناسبت شرح عبارت«رفق» به مدارا و آثار آن اختصاص داده و به تبیین چرایی تعامل مدارا محورانه در حیات اجتماعی و مذهبی پرداخته و معتقد است منش خشونت محورانه نه تنها تاثیری در اصلاح فرد و اجتماع ندارد بلکه منشاء مفاسد بزرگتر و پیچیده تر می گردد. بررسی مبانی و پیامد مدارا در اندیشه امام خمینی، نشان می دهد مدارا یک مفهوم پارادیمیک منتزع از متون دین و جزء لاینفک حاکمیت دینی، فضیلت اخلاقی و اصل حقوقی سیاسی است و زندگی صلح آمیز را در درون یک جامعه معین اجازه می دهد و شیوه مناسبی برای تاسیس سرمایه اجتماعی در جامعه و کاهنده تنش های اجتماعی و سیاسی بین گروهی است. مدارا، کنش های اجتماعی را در جامعه تسهیل و بار مثبت اخلاقی و حقوقی جامعه را تقویت می کند. مدارا، همدلی در عین تمایز است که فرهنگ صلح را جایگزین فرهنگ نزاع می کند. مدارا، یک نگرش فعال منبعث از بازشناسی حقوق و آزادی های مدنی است و با فرهنگ پذیری شکل می گیرد. مدارا با آیات جهاد با کفار و منافقین و نفی سبیل، تعارض ندارد. موضوع اصلی این نوع آیات بستن راه نفوذ و سلطه است.

  کلیدواژگان: مدارا، فضیلت اخلاقی، ضرورت حقوقی سیاسی، سرمایه اجتماعی، امام خمینی
 • علی اصغر نصیری، نجف لکزایی صفحه 97
  تنظیم مناسبات امنیت و آزادی از جمله مسائل ضروری در هر اجتماع انسانی است. با این وجود، پژوهش های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. شناخت دیدگاه اندیشمندان اسلامی در مورد نسبت امنیت و آزادی از جمله روش هایی است که در تنظیم آن نسبت راه گشا است. این مقاله درصدد است تا دیدگاه مقام معظم رهبری را درباره نسبت امنیت سیاسی و آزادی سیاسی به دست آورد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مناسبات امنیت سیاسی و آزادی سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری، چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال، از روش توصیفی تحلیلی و از نظریه استخدام(ادراکات اعتباری علامه طباطباییره) به عنوان چارچوب نظری و ابزار برهان خلف استفاده شده است. یکی از مهمترین یافته های این مقاله این است که امنیت سیاسی و آزادی سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری، نسبتی تعاملی و تلازمی دارند و این نسبت به اعتقاد ایشان، نشات گرفته از ویژگی متعالی در هر یک از امنیت و آزادی است. نتایج این پژوهش ضمن ایجاد توسعه علمی در مباحث مربوط به امنیت و آزادی، در امر قانونگذاری و حل تزاحمات در نظام سیاسی کاربرد دارد.
  تنظیم مناسبات امنیت و آزادی از جمله مسائل ضروری در هر اجتماع انسانی است. با این وجود، پژوهش های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. شناخت دیدگاه اندیشمندان اسلامی در مورد نسبت امنیت و آزادی از جمله روش هایی است که در تنظیم آن نسبت راه گشا است.
  کلیدواژگان: مقام معظم رهبری، امنیت سیاسی، آزادی سیاسی، مناسبات تعاملی و تلازمی
 • سید مرتضی هزاویی، فریده باوریان صفحه 115
  در تاریخ مبارزات مردم ایران که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید احزاب و گروه های متعدد با گرایش های فکری متفاوت نقش آفرینی کردند. نقش آفرینی که برآیند بسترهای متفاوت سیاسی و بازتاب شرایط عینی و ذهنی حاکم بر جامعه بود. در این راستا جریان روشنفکری دینی لیبرال یکی از جریان-های سیاسی-مذهبی و فرهنگی به نسبت تاثیر گذار در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی بود که با جلوه های مختلف به همگرایی با نهضت اسلامی پرداخت و در جریان مشارکت در سیستم سیاسی جدید نقش محوری را ایفا نمود. اما بی درنگ در جریان نهادسازی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی بنا به دلایلی با سایر جریان های سیاسی با چالش های نظری جدی مواجهه شد که همین امر سبب شد تا با ترک عرصه ی سیاست به واگرایی از جمهوری اسلامی روی آورد که در این راستا نگارندگان با تبیین رفتار سیاسی این جریان، محور اصلی این رفتارهای متفاوت را در زمینه همگرایی به دلایل مختلفی که مهم ترین آن ها عبارتند از؛ افکار و آرمان های این جریان مبنی بر اعتقاد به تز دخالت دین در سیاست و تجربیات آنان از همکاری های گذشته ی روشنفکران و روحانیون و سرانجام به دست گرفتن قدرت توسط روشنفکران و... و در زمینه واگرایی به مسئله ی محوری تناقض حکومت جدید با تفکرات و حکومت آرمانی مورد نظر این طیف که سال ها برای آن تئوری پردازی ایدئولوژیک کرده بودند و همچنین عدم توانایی آنان در بسیج سیاسی توده ها و عدم ارائه یک ایدئولوژی ثابت و برنامه مدون برای دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تاثیر اندیشه و شخصیت کاریزمایی امام خمینی در میان توده های مردم و... مربوط می دانند.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، روشنفکری دینی لیبرال، نهضت اسلامی، همگرایی، واگرایی
|
 • Seyed Ali Latify Page 1
  At a time when social thinkers and philosophers of the beginning of a new era called "information age" and expanded relations based on rational materialism in the developed world heralded suddenly followed by a series of political, social and cultural, glorious revolution took place in Iran. International and became global and regional decisions.
  At a time when social thinkers and philosophers of the beginning of a new era called "information age" and expanded relations based on rational materialism in the developed world heralded suddenly followed by a series of political, social and cultural, glorious revolution took place in Iran. International and became global and regional decisions.
  The Islamic Revolution in the "information age" and expanded relations based on rational materialism of the world due to its reliance on soft power ware startled; hence, in this study seek to make clear what the actual structure of the Islamic Republic of identity threat Iranian influence and the threat they face is Rkhnh any foreign culture or domination? In answering this question, it must be said, the principles of soft power in the Islamic Republic of Iran, on factors such as Shiite Islamists Iranian nationalism, non-rests Thdgrayy and Anqlabygrayy are forming the structure of power in the Islamic Republic of Iran and much success at home and abroad to follow have, but in some cases, due to lack of macro policies and basing on that component, and a one-dimensional look unsystematic Shiite Islamists are defined as components around the central slab and threatening to become his agent. Our research is based on theoretical framework in the field of security threat theory, and descriptive and analytical method based on the views and opinions of Imam Khomeini and the Supreme Leader of the Islamic Republic recognized as leaders such potential and actual threats based Nrmafzaranh sources analyzed.
 • Rooholamin Saeidi Page 21
  Regarding the evolutions in forms of power exertion and domination over world system by superpowers in the age of neo colonialism and on the basis of Gramsci’s thoughts, this article tries to figure out that how organic intellectuals act in implementing and extending American hegemony in their societies in underdeveloped and developing countries. The article’s hypothesis is that organic intellectuals are profoundly affected by western thought and lifestyle owing to their presence and educations in western countries especially through public diplomacy’s programs. So when they return to their own societies, play an important role in implementing and extending American hegemony thought justifying it, promulgating liberalism and inducing a kind of radical demoralization and loss of confidence that leads to the continuation of scientific dependence to the west. consequently they pave the way for USA’s political and cultural influence and infiltration in these societies. This article has a Gramscianist approach and a two-variable analytical method. This article explains that there is a direct relation between Culture and Hegemony and in opposite of common perception that wrongly assume Hegemony as a coercive dominance¡ hegemony is a kind of dominance based on satisfaction and the ability of cultural and ideological leading of societies. So¡ legitimacy and cultural acceptability of superpowers have got more importance rather than military and economic power to guarantee their global superiority. In consequence¡ culture can implement hegemony and is a necessary factor for an actor to play a hegemonic role in global stage. Culture is a key variable in understanding of global politics and international relations’ arena¡ which is usually ignored by realism as dominant approach. But Gramscianist thinkers have prepared a broad field to encompass culture in global politics and international relations by theorizing the concept of “Hegemony”. This article brings up this main question that what is the relationship between organic intellectuals and hegemony?
  Keywords: hegemony, influence, organic intellectuals, public diplomacy, Islamic Revolution
 • Parichehre Shahsavand Baghdadi, Hamed Amoui, Elham Hoseinkhani Page 59
  Comparison between thoughts that have cause create political and social evolution in a society, is very important. In tow period of current history Iran, have two political thoughts on Islam base is important, that is effective on evolutions after own. They are Legitimate Constitutional that created by Sheikh Fazlallah Nouri in Constitutional Revolution and Jurisconsult Leader (Velayat Faghih) that created by Imam Khomeini in before Islamic Revolution. this essay goal is comparison between this tow political thoughts, and its research method of essay is comparative analysis. In conclusion, Sheikh Fazlallah Nouri in own political thought (Legitimate Constitutional) wants to keep the King and Monarchy and implement the Islamic law, and Imam Khomeini in own political thought (Jurisconsult Leader) wants Fall the Monarchy and implement the Islamic law with establish Islamic Government. Sheikh Fazlallah Nouri’s political thought can’t keep the Monarchy whit tyranny, but Imam Khomeini’s political thought can establish Islamic System.
  Keywords: political thoughts, Islam, Nouri, Khomeini
 • Yousef Fathi* Page 81

  From Imam Khomeini's perspective, the effectiveness of the political system is an important issue. This is connected with the recognition of the rights and civil liberties. The present article investigates Imam Khomeini's theory of tolerance as a fundamental concept in order to achieve a solution in mutual acceptance of the civil and political system. Imam Khomeini is one of the pioneers among Muslim thinkers who have commented on the notion of tolerance, i.e. "Rfg"In Arabic language and its educational, ethical, social and political impacts in a chapter of his book entitled "The Explanation of Hadith about Soldiers of Wisdom and Ignorance". In this chapter, he explains about the necessity of tolerance in every community and its impacts on social and religious life and thoughts. He believes that not only character-centred violence has no impact on social and individual reform, but also it is the source of bigger and complex corruption. Moreover, further investigation of the notion of tolerance from his perspectives shows that tolerance is a para-dynamic concept. It is driven from religion and from the perspective of political ethics and political philosophy, which are an integral part of the religious rule and a principle of moral virtue and political rights. Therefore, tolerance, as social capital takes the educational, administrative, political, social and economic burden off the communities and strengthens positive moral and social rights. Along with distinctions, it makes peace possible and replaces the culture of peace with the culture of conflict. It is not a granted privilege but an outlook which is emanated from the recognition of the rights and civil liberties, and it takes place through practice, training, and acculturation in society.

  Keywords: Tolerance, Moral virtue, Political rights, Social capital, Imam Khomeini
 • Najaf Lakzaee Page 97
  Among the issues necessary to properly set the security and freedom of every human society. However, little research has been done in this area. Views of Islamic thinkers about the security and freedom of expression in ways that are helpful in setting it over.This article tries to approach the Supreme Leader about the political security and political freedom won.The question that arises here is that political security relations and political freedom in thought leader, how?To answer this question, descriptive analysis and the theory of employment (Perceptions of Allameh Tabatabai) is used as a conceptual framework and tools reductio ad absurdum.One of the main findings of this paper is that political security and political freedom in thought leader, interaction rate, and correlation with and his convictions, rooted in the transcendent features in any of the security and freedom.Results of this study establish the scientific development on issues related to security and freedom, on legislation and resolve cases of interference in the political system applications.
  Keywords: Ayatollah Khamenei, Political security, political freedom, Interactive relations, correlation
 • Seyed Morteza Hazavei Hazavei Page 115
  Various political parties and groups were involved in the history of the struggles of Iranian people that led to the victory of Islamic Revolution. The role was result different political contexts and reflect subjective and objective conditions prevailing in the society. In this regard intellectual's the liberal religious trend with different effects to converge with the Islamic movement, as one of the political-religious and cultural trend of influential in the process of the Islamic Revolution and played a pivotal role in the process of participation in the new political system. But the immediate due to reasons was confronted serious theoretical challenges with other political currents in the process of institution building and consolidation of the Islamic Republic, for this reason they leave the politics to the divergence of the Islamic Republic. In this regard, the authors explain the political behavior of the trend of the main axis of the different behaviors in the context of convergence of a variety of reasons, foremost of which include; Thoughts and ideals they base on believe in the thesis of that the interference of religion in politics and based on their experiences of past cooperation intellectuals and Clergymen and eventually giving them the power by intellectuals, etc. And the divergence of returned axial issue, the new government paradox of with the thoughts and ideals to their government that for years it had ideological theory and the inability of the political mobilization of the masses and failure to provide a fixed ideology and programs for the period after the victory of Islamic Revolution and Influence of ideas and charismatic personality of Imam Khomeini among the masses , etc.
  Keywords: Islamic revolution, Intellectual's the liberal religious trend, Convergence, divergence