فهرست مطالب

بهداشت کار و ارتقای سلامت - پیاپی 2 (1396)
 • پیاپی 2 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ویدا رضایی هاچه سو * صفحات 11-117
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار شایع ترین آسیب های شغلی می باشند. این پژوهش به منظور ارزیابی عوامل خطر اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران ساختمان سازی صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی، در سال 1395 بین 82 نفر از کارگران ساختمان سازی استان آذربایجان غربی انجام شد. در این مطالعه با استفاده از روش PATH درصد فراوانی وضعیت های تنه، دست ها، پاها، فعالیت های حمل دستی و ابزار های مورد استفاده در مشاغل مورد بررسی تعیین شد. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب برابر با 68/6 ± 28/37 و 17/7 ± 94/11سال بود. بیشترین حالت وضعیت بدنی برای تنه (5/34 درصد)، دست ها (8/55 درصد) و پاها (50 درصد) وضعیت خنثی بود. بیشترین وزن بار حمل شده کمتر از 5 کیلو گرم (4/29 درصد) می باشد.
  نتیجه گیری
  ساخت و ساز فعالیتی گسترده با مشاغل و وظایف متعدد همراه با عوامل خطر جدی برای دستگاه اسکلتی عضلانی می باشد که انجام مداخلات ارگونومیک برای بهبود شرایط کاری این دسته از شاغلین ضروری است.
  کلیدواژگان: ارزیابی ارگونومیکی، اختلالات اسکلتی عضلانی، کارگران ساختمان سازی، روش PATH
 • میثم رضایی، سعید گیوه چی *، مهناز نصرآبادی صفحات 80-93
  مقدمه
  حریق یکی از حوادثی است که پیامدهای جانی، مالی و زیست محیطی ناگواری را برای جوامع به دنبال دارد و همه ساله در جوامع مختلف افراد بیشماری قربانی این حادثه می شوند. شهر مشهد به عنوان یک کلان شهر مذهبی همه ساله شاهد حضور تعداد زیادی از مسافران می باشد و به همین دلیل از لحاظ تعداد هتل ها و مراکز اقامتی رتبه نخست را در کشور دارا می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت مشاهده ای توصیفی و جهت ارزیابی ریسک حریق تعدادی از هتل های چهار ستاره منتخب شهر مشهد با استفاده از روش ارزیابی مهندسی ریسک حریق FRAME)) انجام گرفت. در این روش ابتدا ساختمان به واحدهای مطالعاتی تقسیم و چک لیست جمع آوری اطلاعات برای هر واحد به طور جداگانه تکمیل شد، سپس اطلاعات وارد نرم افزار Excel و نتایج ارزیابی ریسک هر واحد به طور جداگانه محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان می دهد که مهمترین و بالاترین مقدار ریسک حریق در هتل های مشهد مربوط به ریسک برآورد شده برای افراد می باشد و همچنین مهمترین و پر ریسک ترین قسمت هتل ها از نظر بروز حریق طبقات زیرزمین بوده که معمولا واحدهای تاسیسات، انبار، لاندری در آن قرار دارد.
  نتیجه گیری
  با بررسی نتایج ارزیابی های راهکار پیشنهادی برای کاهش ریسک حریق هتل های چهار ستاره شهر مشهد اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های سازمان نظام مهندسی و آتش نشانی می باشد. همچنین به دلیل بالا بودن ریسک حریق در طبقات منفی هتل ها در نظر گرفتن اقدامات خاص کنترلی جهت کاهش ریسک الزامی می باشد.
  کلیدواژگان: حفاری مکانیزه، FMEA، ارزیابی ریسک، TBM
 • محمد افخمی عقدا، فائزه افخمی عقدا *، زهرا قاسمیان، مریم فلاحتی صفحات 93-103
  مقدمه
  اگر چه نوبت کاری یکی از دست آوردهای اجتناب ناپذیر فن آوری می باشد و به صورت جزئی از جامعه 24 ساعته در سراسر جهان در آمده است اما به عنوان عامل تهدید کننده سلامتی تلقی می شود که تواند اثرات نامطلوبی بر جنبه های گوناگون زندگی انسان به جا گذارد. کار در معادن از مشاغلی است که افراد زیادی به صورت نوبت کاری در آن مشغول هستند و با توجه به شرایط خاص معدن توانایی سازش با آن را ندارند لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی مشکلات بهداشتی مرتبط با نوبت کاری در سنگ آهن مرکزی بافق انجام گرفته است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی - مقطعی می باشد، که در سنگ آهن مرکزی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 310 نفر انتخاب گردید. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین نوبت کاری و مشکلات بهداشتی شاغلین رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه معنی داری بین نوبت کاری و مشکلات روحی روانی مشاهده شد. در خصوص ارتباط بین نوبت کاری و مشکلات قلبی عروقی، اسکلتی عضلانی و گوارشی رابطه معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد بین نوبت کاری و مشکلات بهداشتی و مشکلات روحی و روانی رابطه وجود دارد بنابراین با تدوین برنامه های مناسب نوبت کاری و برگزاری جلسات مشاوره و آموزش های مناسب به شاغلین در زمینه های مختلف می توان مشکلات فوق را کاهش داد.
  کلیدواژگان: مشکلات بهداشتی، برنامه های نوبت کاری، سنگ آهن مرکزی
 • معصومه کرمی، زهره کرمی، یاسر صحرانورد * صفحات 104-110
  مقدمه
  مطالعات نشان داده اند که عوامل روانی تاثیر قابل توجهی در به وجود آمدن اختلالات و همچنین حوادث ناشی از کار دارند، بهبود شرایط روانی و توجه به این عوامل می تواند موجب افزایش سطح سلامت کارکنان گردد. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم روانی مربوط به کارکنان بوده و یک عامل احساسی مثبت در ایجاد انگیزه و افزایش بهره وری است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت و رابطه استرس شغلی و بار کاری بر رضایت شغلی در کارکنان معدن مس سرچشمه انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه ی توصیفی تحلیلی که به صورت مقطعی بر روی 100 نفر ازکارکنان معدن مس سرچشمه انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های معتبر رضایت شغلی، بار کاری و استرس شغلی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS16 استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده از نرم افزار در سطح اطمینان 95 درصد، سطح معنی داری بین دو متغیر استرس شغلی و رضایت شغلی، کمتر از 05/0 (003/0) بوده و همبستگی بین دو متغیر معنی دار است و سطح معنی داری بین دو متغیر بار کاری و رضایت شغلی در سطح اطمینان 95 درصد، بیش از 05/0 (794/0) است که در نتیجه همبستگی بین دو متغیر معنی دار نیست.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که خشنودی کارکنان از شغل می تواند تحت تاثیر استرس شغلی قرار گیرد، بر خلاف انتظار ما در این مطالعه ارتباط بین بار کاری با رضایت شغلی رد شد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، بار کاری، رضایت شغلی
 • علویه زینب موسویان اصل *، امین بابایی پویا، اعظم کریمی صفحات 118-128
  مقدمه
  فرسودگی شغلی با خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش عملکرد شخصی شناخته می شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط نوبت کاری و فرسودگی شغلی در بخش های مختلف یکی از بیمارستان های آموزشی شهر اهواز در سال 1395 می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و جمعیت مورد مطالعه را 180 نفر از پرستاران شیفتی بیمارستان تشکیل دادند. نمونه گیری به روش طبقه ای صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مسلش و جکسون انجام گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS18 انجام شد.
  یافته ها
  تحلیل نتایج این مطالعه نشان داد که میزان ابعاد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت پرستاران شدید و به ترتیب 2/77 درصد و 8/92 درصد بوده است از طرفی بعد کاهش عملکرد شخصی با درجه پایین با مقدار 6/90 درصد گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  سطوح بالای خستگی هیجانی و مسخ شخصیت و همچنین سطح پایین کاهش احساس کفایت شخصی در پرستاران مورد مطالعه، هشداری برای مدیران در حوزه سلامت و بهداشت تلقی می شود و در صورت عدم در نظر گرفتن تدابیر مدیریتی مناسب برای مهار آن ها، می توانند آسیب های روانی و جسمی ناشی از شغل را بر کارکنان نوبت کار بخش سلامت داشته باشند.
  کلیدواژگان: نوبت کاری، فرسودگی شغلی، پرستاران، پرسشنامه مسلش
 • کامران نجفی، جهانشاه کاظمی راد، مسعود قنبری، رخشاد حجازی، مرتضی کاشفی الاصل * صفحات 129-142
  مقدمه
  خطرناکترین صنعت از نظر تلفات مربوط به کار، نرخ آسیب دیدگی و پرداخت غرامت به کارگران صنعت ساخت و ساز می باشد. از این رو ارزیابی ریسک های ایمنی، یک گام کلیدی و اساسی در مدیریت پروژه های ساخت و ساز می باشد. در این مطالعه ریسک های شغلی در پروژه حفاری خط Aمترو قم شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه موردی توصیفی، از تکنیک حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن استفاده گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از روش های مشاهده، تجربه، چک لیست، آئین نامه ها و استانداردهای مرتبط و سوابق حوادث ثبت شده استفاده گردید؛ قابلیت کشف خطرات، شدت، احتمال و پیامدهای مخاطرات با حضور کارشناسان با تجربه تعیین شد. ریسک های شناسایی شده الویت بندی شده و اقدامات اصلاحی توصیه شد.
  یافته ها
  طی مطالعه حاضر پروژه به 12واحد کاری مختلف تفکیک شد. در مجموع 49 عنوان فعالیت مرتبط با این 12 واحد مشخص گردید و در نهایت 293 خطر مرتبط با این تعداد فعالیت ها مورد شناسایی قرار گرفت. سطوح ریسک 26 مورد در سطح ریسک پایین، 202 مورد در سطح ریسک متوسط و 65 مورد در سطح ریسک بالا قرار داشت. بعد از پیاده سازی اقدامات اصلاحی به جز 3 خطری که در سطح ریسک متوسط قرار گرفتند باقی به سطح ریسک پائین تقلیل یافتند.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از تکنیک FMEA برای ارزیابی ریسک های شغلی پروژه های حفاری مکانیزه تونل بسیار مناسب بوده و در صورت تشکیل تیم FMEA قوی در نهایت منجر به کاهش سطح ریسک در پروژه خواهد شد.
  کلیدواژگان: حفاری مکانیزه، FMEA، ارزیابی ریسک، TBM
 • محمد جواد عصاری، علی محمد عباسی، طالب عسکری پور *، الهه کاظمی صفحات 143-153
  مقدمه
  فناوری نانو به عنوان یکی از فناوری های کلیدی قرن بیست و یکم، به علم دستکاری مولکول ها و اتم ها در اندازه های بین 1 تا 100 نانومتر اطلاق می شود. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، ارتقاء آگاهی و نگرش دانشجویان می تواند تاثیر مثبتی بر گسترش دامنه کاربرد و استفاده بهینه از این فناوری در حال ظهور داشته باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، سطح آگاهی و نگرش 130 نفر از دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف رشته های مهندسی بهداشت حرفه ای و محیط دانشگاه های علوم پزشکی همدان، ایلام و سمنان نسبت به مزایا و مخاطرات فناوری نانو، از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی دانشجویان 08/16 با انحراف معیار 61/1 به دست آمد. بین میانگین نمره آگاهی دانشجویان در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی اختلاف معنی دار مشاهده شد (001/0= P). درحالیکه بین میانگین آگاهی درخانم ها و آقایان، گروه های متغیر سن و سال ورود به تحصیل اختلاف معنی داری وجود نداشت. با استفاده از معادله رگرسیون خطی و در نظر گرفتن سطح آگاهی به عنوان متغییر وابسته، مشخص گردید که سن و مقطع تحصیلی به طور معنی داری با وضعیت آگاهی مرتبط می باشند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که سطح آگاهی اکثر دانشجویان مورد مطالعه درخصوص فناوری نانو، در حد قابل قبول نمی باشد. در حالیکه با در نظر گرفتن مزایا و مخاطرات این فناوری، نسبت به توسعه استفاده از فناوری نانو در کشور، دیدگاه و نگرش مثبتی در بین دانشجویان وجود دارد.
 • سمیه باقری، علیرضا دستاور، مریم قلع جهی * صفحات 154-163
  مقدمه
  حس بینایی مهمترین و حیاتی ترین حس انسان به شمار می رود. انسان به کمک این حس بیشترین اطلاعات و یافته های خود را از محیط به دست می آورد و سالن های مطالعه مکان هایی هستند که دانشجویان در آنجا زمان زیادی به مطالعه مشغول می باشند. بنابراین میزان روشنایی موجود آن باید مطلوب باشد تا فرد کمتر دچار خستگی شود. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی روشنایی و ارتباط آن بر خستگی بینایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت توصیفی مقطعی در طول دو ماه در سالن های مطالعه دانشگاه علوم پزشکی زابل اجرا گردید. میزان شدت روشنایی با استفاده از روش های ارائه شده توسط انجمن مهندسی روشنایی آمریکای شمالی (IESNA) اندازه گیری گردید و پرسشنامه خستگی بینایی نیز تکمیل و بعد از آن داده ها با روش آمار توصیفی و تحلیلی ارزیابی شدند.
  یافته ها
  شدت روشنایی عمومی در 99 درصد موارد و شدت روشنایی موضعی در 100 درصد موارد کمتر از مقدار استاندارد ارزشیابی گردید. در مورد متغیر سن با خستگی بینایی ارتباط معنی داری مشاهده نشد ولی میزان شدت روشنایی موضعی و عمومی با خستگی بینایی و حالات روانی ارتباط معنی داری داشت ( 05/0 >P ).
  نتیجه گیری
  روشنایی نامناسب در سالن های مطالعه به خصوص در شب که زمان بیشتری دانشجویان مطالعه می کنند باعث خستگی بینایی می گردد. بنابراین طراحی روشنایی باید از لحاظ چیدمان منابع روشنایی و نزدیکی نوع نور به نور روز و نوع منابع روشنایی باید در دستور کار قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شدت روشنایی، خستگی بینایی، سالن مطالعه
|
 • Vida Rezaei Hachesu* Pages 11-117
  Introduction
  work-related musculoskeletal disorders are the most common occupational injuries. This study was conducted to evaluate the risk factors for musculoskeletal disorders in construction workers.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted in 2017 among 82 construction workers in the West Azerbaijan Province. In this study the PATH method was used and the percentages of trunks, hands, feet, hand carriage activities, and tools used in the occupations was determined. To describe the data, descriptive statistics were applied.
  Results
  The mean of age and working experience of the participants were 37.28 ± 6.68 and 11.94 ± 7.17 years, respectively. The highest body position was in the trunk (34.5 %), hands (55.8 %), and legs (50 %) were neutral. The maximum load weigh less than 5 kg (29 %).
  Conclusion
  Construction is a widespread activity with multiple occupations and tasks associated with serious risk factors for musculoskeletal system. To improve the working conditions of these workers ergonomic interventions is necessary.
  Keywords: Ergonomic Assessment, Musculoskeletal Disorders, Construction Workers, PATH Method
 • Meysam Rezaee, Saeed Givehchi *, Mahnaz Nasrabadi Pages 80-93
  Introduction
  Fire has devastating fatal, financial, and environmental consequences for the community, and there are many victims annually in different societies. With an estimated population of about three million, Mashhad is a religious metropolis in Iran, which is yearly visited by a large number of tourists. Consequently, it is ranked as the first city in Iran regarding the number of accommodations and hotels.
  Methods
  The present study aimed to evaluate fire risk in some four-star hotels using Fire Risk Assessment Method (FRAME). Fire Risk Assessment Method is the most comprehensive, transparent, and practical calculation method for evaluating fire risk in the buildings that can be used to separately assess fire risk for the building, its content, occupants, and activities in it. In this method, at first the building was divided into different compartments and for each a separate spreadsheet/information checklist was completed. Then, the FRAME spreadsheet was filled using Excel and finally the result of risk assessment was separately calculated by the software.
  Results
  The results of the evaluation revealed that the highest risk level in Mashhad’s hotel belongs to the estimated risk for occupants. Regarding the fire occurrence, the most important and the riskiest compartment/part of the investigated hotels were the basements where installations units, warehouses, and laundries are located.
  Conclusion
  By reviewing the results, the proposed solution to reduce the fire risk of four-star hotels in Mashhad was exact implementation of the national regulations and regulations of the Construction Engineering Organization and Fire department. Moreover, since fire risk is high in the basement levels, special supervisory actions should be performed to decrease fire risk in these sections.
  Keywords: Mechanized excavation, FMEA, Risk Assessment, TBM
 • Mohammad Afkhami Aghda, Faezeh Afkhami Aghda *, Zahra Ghasemian, Maryam Falahati Pages 93-103
  Introduction
  Work-shifting is one of the inevitable achievements of technology and has become a part of the 24-hour community around the world. However, it has been considered as a health hazard, which can have adverse effects on various aspects of human life. Working in mines is a job that many people work in shifts in it and according to the specific conditions of the mine, they cannot adapt to it. So, the present study was conducted to investigate the health problems associated with work shifts in Bafq Central Iron Ore.
  Methods
  This cross-sectional descriptive analytical study was carried out in central iron ore using stratified random sampling. The sample size consisted of 310 workers using the Morgan table. Data were collected using a researcher-made questionnaire and analyzed by SPSS 21 software
  Results
  The results showed a significant relationship between work shift and health problems of the employed workers. There was also a significant relationship between shifting and psychosocial problems. There was no significant relationship between work-shift and cardiovascular, skeletal, and gastrointestinal problems.
  Conclusion
  The results of this study showed that shift-working is related with health problems and mental and psychological problems. Therefore, by developing appropriate shift schedules and holding counseling sessions and appropriate training for employees in different fields, the above problems can be reduced.
  Keywords: Health Problems, Work Schedules, Central Iron Ore
 • Masoumeh Karami, Zohre Karami, Yaser Sahranavard* Pages 104-110
  Introduction
  Studies have shown that psychological factors have a significant effect on psychological disorders and work-related accidents. Improving mental conditions and paying attention to these factors can increase the health of employees. Job satisfaction is one of the important psychological factors for employees and a positive emotional factor in motivating and increasing productivity. The purpose of this study was to investigate the relationship of job stress and work load with job satisfaction among Sarcheshmeh copper mine workers.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was carried out on 100 employees of Sarcheshmeh copper mine. Data were collected from reliable job satisfaction, workload, and occupational stress questionnaires. To analyze the data, SPSS16 software was used.
  Results
  Based on the results obtained from the software, at confidence level of 95%, the significance level between the two variables of job stress and job satisfaction is less than 0.05 (0.003), and the correlation between the two variables is significant. The significance level between two variables of job load and job satisfaction at confidence level of 95% is more than 0.05 (0.794), which is not significant.
  Conclusion
  The results of this study indicated that job satisfaction can be influenced by job stress. Contrary to our expectation, the relationship between work load and job satisfaction was rejected
  Keywords: Job Stress, Job Load, Job Satisfaction
 • Zeinab Mosavianasl *, Amin Babaeipouya, Azam Karimi Pages 118-128
  Introduction
  Occupational burnout is determined by emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal performance. The aim of this study was to investigate the relationship between shift work and burnout in different parts of a teaching hospital in Ahvaz city in 2016.
  Methods
  This descriptive-analytic study was conducted on 180 shift nurses. Stratified sampling was used to collect samples and Maslach and Jackson's burnout questionnaires were applied to collect data. Data were then analyzed using SPSS18 software.
  Results
  Analysis of the results of this study showed that "emotional exhaustion" and "depersonalization" with respective frequencies of 77.2 % and 92.8 % are severe in nurses. On the other hand, the "reduced personal performance" has been reported at a rate of 90.6 %.
  Conclusion
  High levels of emotional exhaustion and depersonalization on the one hand and low level of reduced personal performance among the studied nurses is an alert for managers in the field of health. In the case of not considering appropriate management measures to improve the burnout dimensions, psychological and physical damages can be caused by shift work on employees of the health sector.
  Keywords: Work Shift, Burnout, Nurses, Maslach, Jackson's Burnout Questionnaire
 • Kamran Najafi, Jahanshah Kazemi Rad, Masoud Ghanbari, Rokhshad Hejazi, Morteza Kashefiasl* Pages 129-142
  Background
  The construction industry is known as one of the most dangerous industries in terms of work-related mortalities, injury rates, and compensation payment to workers. Therefore, assessment of safety risks is a key step to be performed in management of major construction projects. In this study, the occupational risks of Qom metro line an excavation project were identified and assessment.
  Methods
  In this descriptive case study, the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) technique was used to analyze risks. In data collection process, observation, worker's experience and judgments, checklist, standards and regulations, as well as incident records were used. Risk detection capabilities, severity, probability, and consequences of hazards were determined by professional experts in various team works. The identified risks were prioritized and corrective actions were recommended.
  Results
  In the present study, the project was divided into 12 different working units. Generally, 49 activity titles associated with these 12 units were determined. Eventually, 293 risks associated with these activities were identified. Risk levels of the identified hazards included 26 cases at low risk level, 202 cases at moderate risk level, and 65 cases at high risk levels. After implementation of corrective actions, regardless of the three hazard cases at moderate risk level, the remaining identified hazards were reduced to a low risk level.
  Conclusion
  The results of this study indicate that using the FMEA technique to assess the occupational risks of mechanized tunnel excavation projects was very suitable. Furthermore, with a strong FMEA team a significant reduction in risk level of the project will be achieved.
  Keywords: Mechanized excavation, FMEA, Risk Assessment, TBM
 • Mohammad Javad Assari, Ali Mohammad Abbasi, Taleb Askaripoor *, Elaheh Kazemi Pages 143-153
  Introduction
  Nanotechnology as a key technology in the 21st century refers to the science of manipulating molecules and atoms in size range of 1 to 100 nanometers. Given the importance of investment in research and development, promoting knowledge and attitude of students can have a positive effect on expanding the scope and use of these emerging technologies.
  Methods
  In this descriptive analytical study, the knowledge and attitudes of 130 students towards the benefits and risks of nanotechnology were investigated through a questionnaire. The participants were studying occupational and environmental health engineering in Hamadan, Ilam, and Semnan Universities of Medical Sciences.
  Results
  The mean score of student's knowledge was 16.08 ± 1.61. A significant difference was observed between the mean scores of knowledge in undergraduate and graduate students (P= 0.001). However, no significant deference was observed in the mean score of knowledge between women and men, different age groups, and the year of entrance to university. Using linear regression equation and by considering knowledge level as a dependent variable, it was indicated that age and educational level were significantly related to the state of knowledge.
  Conclusion
  The results showed that most students did not have an acceptable level of knowledge about nanotechnology. Considering the benefits and risks of this technology, students have a positive attitude to develop use of nanotechnology in Iran.
  Keywords: Nanotechnology, Knowledge, Attitude, Student
 • Somayeh Bagheri, Alireza Dastvar, Maryam Ghaljahi * Pages 154-163
  Introduction
  Visual perception is one of the most important and critical human senses. This sense gets the most data and information from the environment. The studying hall is a place where students stay a long time, so its illumination should be so that makes them less fatigue. This study aimed to evaluate the illumination and its relation on visual fatigue of Zabol Medical Science University students.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out over 2 months in the study halls of the university. The illumination intensity was measured by Illuminating Engineering Society of North America. A questionnaire was completed and the data were analyzed using descriptive statistics.
  Results
  Public illumination in 99% and local illumination intensity in 100% of responses were evaluated less than the standard value. Although no significant difference was observed between age and visual fatigue, the local and public illumination intensity showed significant relation with visual fatigue and psychological condition.
  Conclusion
  Inappropriate lighting in studying halls, especially at nights when student spend more time for studying leads to visual fatigue. So, lighting design has to be reviewed based on the arrangement of lighting sources, optical proximity, and type of lighting sources
  Keywords: Illumination, Visual Fatigue, Studying Hall