فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 22، پاییز 1396)
 • ویژه نامه 96
 • تاریخ انتشار: 1396/08/14
 • تعداد عناوین: 23
|
 • مریم رستمی*، سیاوش طالع پسند، محمد علی محمدی فر صفحه 1
  نظریه بار شناختی تا امروز سهم مهمی در حوزه یادگیری و طراحی آموزشی ایجاد کرده است. هدف عمده این مطالعه به کارگیری اصول نظریه بارشناختی در طراحی یک برنامه آموزشی مفاهیم جبر دردانش آموزان پایه هفتم بود. شرکت کنندگان 56 دانش آموز دختر پایه هفتم بودند. برای انتخاب آنها، از مدارس راهنمایی دولتی منطقه 6 شهر تهران دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند، که یک مدرسه به عنوان گروه آزمایش و مدرسه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد.
  برنامه آموزشی مبتنی بر اثرات بارشناختی در گروه آزمایش و برنامه آموزشی سنتی در گروه کنترل اجرا شد. شرکت کنندگان آزمون مفاهیم جبر، مقیاس درجه بندی ذهنی بار شناختی و اندازه های کارایی پاس و مرینبوئر، و مجموعه تکالیف سنجش رفتار پیشرفت را تکمیل کردند. داده ها با مدل تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس چند متغیری و مدل مجذورکای تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که در گروه تحت آموزش با برنامه آموزشی طراحی شده با اصول بار شناختی، پیشرفت تحصیلی، کارایی، پافشاری در حل تکالیف و تلاش برای دادن پاسخ های درست بالاتر از گروه کنترل بود. هم چنین، دانش آموزان گروه آزمایش بار شناختی پایین تری از دانش آموزان گروه کنترل ادراک می کردند و نسبت انتخاب مسائل با دشواری متوسط در این گروه به طور معناداری بیشتر بود. برنامه آموزشی مبتنی بر اصول بار شناختی، پیشرفت و رفتارهای مرتبط با آن را در دانش آموزان بهبود می بخشد. تلویحات کاربردی یافته ها مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: بار شناختی، پیشرفت تحصیلی مفاهیم جبر، کارایی، رفتار پیشرفت
 • گلین مهدی نزاد گرجی*، علی محمد رضایی، علی اکبر امین بیدختی، محمد علی محمدی فر صفحه 10
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی بر اساس اضطراب در مهارت های سه گانه آموزش زبان انگلیسی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. از میان کلیه دانش آموزان دختر شرکت کننده در موسسات و آموزشگاه های دخترانه زبان انگلیسی شکوه در سطح شهرهای ساری، قایمشهر، بابل، بابلسر و امیرکلا در دامنه سنی 13 تا 18 سال در ترم های سه ماهه تابستان و پاییز 1395، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، 545 زبان آموز انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه اضطراب صفت حالت اشپیلبرگر، مقیاس اضطراب شنیداری زبان خارجی، اضطراب خواندن زبان خارجی و اضطراب نوشتاری زبان دوم بوده و برای ارزیابی شاخص عملکرد تحصیلی نیز از نمرات پایان ترم زبان آموزان استفاده شده است. داده های بدست آمده با روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق نمایانگر وجود همبستگی بین اضطراب در مهارت های سه گانه آموزش زبان و عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی بود. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام هر سه متغیر اضطراب زبان دارای قدرت پیش بینی کنندگی عملکرد تحصیلی هستند و این سه مولفه مجموعا 25 درصد از تغییرات عملکرد تحصیلی در درس زبان را تبیین می کنند که با توجه به ضرایب بتا، اضطراب شنیداری بیشترین سهم را در پیش بینی عملکرد تحصیلی دارا بود. به منظور بهبود عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی لازم است برنامه ریزی لازم در خصوص کنترل و کاهش اضطراب در انواع مهارت-های زبانی (خواندن، شنیدن و نوشتن) صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، مهارت های آموزش زبان انگلیسی، اضطراب خواندن زبان، اضطراب شنیداری زبان، اضطراب نوشتاری زبان
 • فرانک امیدیان*، مرضیه دهقانی، هدا رومزی صفحه 20
  اهداف عمده ی این پژوهش تعیین نحوه کیفیت اجراء و تاثیر برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش بزرگسالان بر عملکرد مدیران مدارس در حوزه سوادآموزی در ایران بود. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی، و از نظر گردآوری اطلاعات به روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش از چند زیر جامعه تشکیل می شود : مدرسان دوره آموزش بزرگسال در سطح کشور به تعداد 160 نفر که آموزش دوره مدیران مدارس را عهده دار بوده اند ، کلیه مدیران مدارس شرکت کننده در سطح کشور که در دوره سواد آموزی شرکت داشته اند و مدیران مدارس سطح کشور که در دوره سواد آموزی شرکت نداشته اند . حجم نمونه مدرسان 90نفر از استان ها و شهرستان های کشور بود . برای انتخاب مدرسان از شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و برای انتخاب مدیران شرکت کننده در دوره سوادآموزی از نمونه گیری مرحله ای استفاده گردید . همچنین مدیرانی که در دوره ها شرکت نداشته اند ؛ با توجه به اصل همگن بودن گروه گواه، در تحقیقات علی مقایسه ای و با عنایت به متغیر شهرستان و حجم نمونه ی منتخب مدیران شرکت کننده در دوره با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند .حجم نمونه مربوط به مدیران آموزش دیده و شرکت کننده در پژوهش حاضر 446 نفر شامل استانهای فارس (193نفر) چهارمحال بختیاری (42نفر ) لرستان( 84نفر ) همدان( 48نفر ) استان البرز (نفر 23 )و ایلام( 56 نفر ) بود . همچنین حجم مدیران آموزش ندیده در پژوهش حاضر 315 نفر بوده است . جهت آزمون سئوالات پژوهش از آزمون خی 2 ، تی تک نمونه ای ، آزمون تی مستقل و آزمون فریدمن استفاده شد . یافته های حاصل از این پژوهش با توجه به تحلیل های آماری نشان داد، کیفیت اجرای دوره ها برای مدرسان و مدیران از بعد کیفیت محتوا، مدرسان و مدیریت در سطح متوسط به بالا یا نسبتا مطلوب ارزیابی شد . همچنین از نظر مدرسان و مدیران مدارس دوره ی آموزش بزرگسالان تا حدود زیادی بر ارتقاء دانش، نگرش و مهارت آنان موثر بوده است . افزون بر این ، سطح دانش مدیران آموزش دیده از مدیران آموزش ندیده بیشتر بود .
  کلیدواژگان: دوره ضمن خدمت، آموزش بزرگسالان، مدیران مدارس، عملکرد
 • سید داود حاجی میررحیمی * صفحه 34
  بخشی از رفتارهای شغلی و سطح کارایی و اثربخشی شغلی کارکنان وابسته به نگرش های فرهنگی و اجتماعی آنان است. وزارت جهادکشاورزی بواسطه برخورداری از سوابق ارزشمند انقلابی، دارای مجموعه وظایف فرهنگی ویژه ای است و برنامه ریزی آموزش های عقیدتی کارکنان در ان صورت می گیرد. نبود داده های علمی در زمینه نیازهای آموزشی عقیدتی کارکنان، موانعی در مسیر اصلاح و توسعه برنامه های آموزش عقیدتی وزارت فوق الذکر ایجاد کرده است و این موضوع مسئله اصلی تحقیق بود. تحقیق توصیفی از نوع کاربردی و پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل «کارکنان ستادی وزارت جهادکشاورزی»، «مدرسین دوره های آموزش ضمن خدمت عقیدتی» و «مدیران و کارشناسان برنامه-ریزی آموزشی حوزه نمایندگی ولی فقیه» بود. ابزار تحقیق شامل سه نوع پرسشنامه مجزا بود که برای تایید اعتبار ظاهری آنها، از دیدگاه 24 نفر از اعضای جامعه تحقیق و برای تایید پایایی آنها نیز از آزمون کرونباخ آلفا استفاده شد. اهم یافته ها نشان داد که بطور کلی میزان ضرورت برنامه ریزی و اجرای آموزش های عقیدتی برای کارکنان از سه دیدگاه کارکنان، مدیران و مدرسین به ترتیب 95/3، 09/4 و 4/4 از 5 بوده و میزان تاثیر این آموزش ها در افزایش بهره وری فعالیت های شغلی کارکنان نیز به ترتیب: 3/3، 19/4 و 36/4 از 5 است. همچنین در زمینه میزان دستیابی آموزش های عقیدتی به هدف های بلندمدت بخش کشاورزی، میانگین دیدگاه ها به ترتیب: 06/3، 43/3 و 46/3 از 5 بود. از جانب دیگر، اولویت نیازهای آموزشی عقیدتی کارکنان عبارتند از: دوره های آموزشی عقیدتی «آشنایی با نهج-البلاغه»، «آشنایی با تفسیر نماز»،«آشنایی با تفسیر موضوعی قرآن(در مباحث شادی، مهارت های زندگی، خدمات-رسانی و...)»، «آشنایی با تفسیر موضوعی قرآن(در مباحث عدالت، قیامت، امامت و...)».
  کلیدواژگان: نیاز آموزشی، آموزش عقیدتی، وزارت جهادکشاورزی
 • مهرنوش عباسیان فرد*، علیرضا کیامنش، هادی بهرامی، فریبرز درتاج صفحه 51
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر مولفه های چهارگانه (امیدواری، خوش بینی، تاب آوری، خودکارآمدی) سرمایه روان شناختی دانش آموزان دختر دبیرستانی بود. پژوهش حاضر با روش آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه 4شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می دادند که از بین آنها 42 دانش آموز از 2 دبیرستان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایمرحله ای انتخاب شدند و به روش تصادفی در 2 گروه (کنترل و آزمایش) 21 نفری قرار گرفتند. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه ی سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) گردآوری شد. نسبت خی دو این آزمون برابر با 6/24 است. گروه آزمایشی در 10 جلسه تحت آموزش مهارت های اجتماعی قرار گرفته و در طی این جلسات به گروه کنترل هیچ نوع آموزشی داده نشد. داده های جمع آوری شده با کمک آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تک متغیری تحلیل شد. یافته ها نشان داد میانگین گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون تفاوت چندانی ندارد، اما در پس آزمون، میانگین گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر بود و نشان می دهد آموزش مهارت های اجتماعی بر مولفه های چهارگانه سرمایه روان شناختی دانش آموزان اثر مثبت و معناداری دارد (p<.05). براساس یافته های پژوهش می توان گفت که سیستم آموزش و پرورش برای توانمندسازی افراد در رویارویی با چالش ها و تحولات زندگی در جامعه کنونی، نیازمند پرورش سرمایه روان شناختی دانش آموزان خود می باشد که می توان با آموزش مهارت های اجتماعی در کنار سایر مهارت های تحصیلی در مدرسه به این منظور دست یافت.
  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، مهارت های اجتماعی، دانش آموزان دختر
 • مانیا عیسی بخش*، علی اکبر سیف، حسن احدی، فریبرز درتاج صفحه 59
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش راهبرد های یادگیری و مطالعه با تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر انجام شد. روش این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. برای این منظور تعداد 60 دانش آموز از بین 31 مدرسه پس از اجرای پیش آزمون و غربالگری به صورت تصادفی در سه گروه (گروه اول: آموزش راهبرد های یادگیری و مطالعه،گروه دوم : آموزش تنظیم هیجانی و گروه سوم: بدون آموزش ) قرار گرفتند. پس از طی10 جلسه آموزشی که در مورد هر کدام از گروه های اول و دوم اجرا شد نتایج پس آزمون توسط پرسشنامه های اضطراب امتحان و تاب آوری تحصیلی جمع آوری و سپس با روش های آماری تحلیل واریانس چند متغییری و آزمون شفه نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه نسبت به آموزش تنظیم هیجانی دارای اثرگذاری به مراتب معنادارتری بر میزان کاهش اضطراب امتحان و نیز بر میزان تاب آوری تحصیلی می باشد.
  کلیدواژگان: راهبرد های یادگیری و مطالعه، آموزش تنظیم هیجانی، تاب آوری تحصیلی، اضطراب امتحان، دانش آموزان
 • مهین کیخانژاد*، سعید صفاریان همدانی، فرشیده ضامنی صفحه 68
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل معنویت هوش فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران می باشد تا بتوان به واسطه آن از وضعیت مولفه های تبیین کننده هوش فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان، آگاهی یافت. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و بصورت مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران در سال تحصیلی 1395-96 به تعداد 150 نفر می باشند. پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده از 150 نفر از آزمودنی ها، با روش نمونه گیری سرشماری از جامعه مورد نظر انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری و از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین؛ نتایج حاصل از ضرایب استاندارد، مقادیر t و مقدار R2 در تحلیل عاملی تاییدی، هر یک از مولفه های 1. راهبردی(فراشناختی)، 2. دانشی(شناختی)، 3. انگیزشی و 4. رفتاری، در تبیین هوش فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران موثر هستند، پس مدل نهایی هوش فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان متشکل از چهار مولفه ذکر شده، خواهد بود.
  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، دانشگاه فرهنگیان استان مازندران
 • عاتکه گرزین متاعی*، مریم تقوایی یزدی، کیومرث نیاز آذری صفحه 74
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل اخلاق حرفه ای در موسسات آموزش عالی استان مازندران می باشد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و بصورت مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه اعضای هیات علمی در مراکز آموزش عالی استان مازندران در سال تحصیلی 1394-95 بوده و پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده از 384 نفر از آزمودنی ها، بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه بندی نسبی از جامعه مورد نظر انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری و از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL بررسی گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین؛ نتایج حاصل از ضرایب استاندارد، مقادیر t و مقدار R2 در تحلیل عاملی تاییدی، هر یک از مولفه های 1. مسئولیت پذیری اجتماعی، 2. تعلق به اجتماع علمی، 3. خودکارائی، 4. مسئولیت علمی، 5. رعایت انصاف و عدالت، 6. اخلاق حقوقی، 7. برتری جوئی و رقابت طلبی، 8. پایبندی به ارزش ها و هنجارهای نظام آموزش عالی، در تبیین اخلاق حرفه ای در موسسات آموزش عالی استان مازندران موثر هستند، پس مدل نهایی اخلاق حرفه ای در موسسات آموزش عالی متشکل از هشت مولفه ذکر شده، خواهد بود.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، موسسات آموزش عالی استان مازندران
 • حسن دیده خانی*، سارا صالح، نسرین حمایت کار صفحه 81
  همزمان با تغییرات سریع و فنون و مهارت ها و ظهور پدیده های نوین در فناوری اطلاعات و تاثیرآنها بر شیوه ها و روش های زیستن، فرآیند آموزش نیز که یکی از ارکان اساسی و بنیادین جوامع است متحول ودگرگون شده است. در طی سالیان اخیر یکی از سیاست های راهبردی وزارت آموزش و پرورش در واقع آموزش الکترونیک توسعه و ارتقاء سیستم های آموزش مجازی و الکترونیکی در قالب مدارس هوشمند جهت بالا بردن کارائی و اثربخشی آموزش و از طرفی بهره وری هزینه ها می باشد، بطوریکه در حال حاضر پایه ششم ابتدائی در بسیاری از مدارس بصورت هوشمند برگزار می گردد. در این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با پذیرش سیستم های آموزش الکترونیک از طرف معلمین پایه ششم ابتدائی شهرستان گرگان پرداخته شد. مدل مفهومی بکارگرفته شده در این تحقیق مدل پذیرش فناوری اطلاعات اصلاح شده (TAM) بود. جامعه آماری تحقیق شامل 128 معلم پایه ششم که از بین آن ها به روش تصادفی 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که مهارت های فناوری اطلاعات و انگیزش دارای رابطه مثبت و معنادار و اضطراب و نگرانی از بکارگیری این سیستم ها رابطه منفی و معنی داری با پذیرش سیستم های آموزش الکترونیک دارد. همچنین براساس یافته های تحقیق پیشنهاد شد که سازمان آموزش و پرورش جهت ارتقاء سطح بکارگیری سیستم های آموزش الکترونیک اقداماتی همچون برگزاری دوره های آموزش عملی در زمینه ICT، استقرار سیستم ارزیابی معلمین براساس سطح بکارگیری و مهارت آن ها در مدارس هوشمند، انگیزش مادی و معنوی جهت استفاده از سیستم های آموزش الکترونیک و... انجام دهد.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیک، مدارس هوشمند، مدل پذیرش فناوری
 • منیژه گلچین* صفحه 87
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مداخله گروهی با دو روش شناختی- رفتاری و معنی درمانی بر شادکامی دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم(تهران-کرج) در کشور ایران درسال تحصیلی( 89-90) به روش شبه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل بر روی 30 نفر گروه نمونه (درهرگروه 10 نفر) که به روش در دسترس انتخاب شده اند صورت گرفت. در این پژوهش از دو روش گروهی 10جلسه ای درمان شناختی رفتاری ومعنویت درمانی استفاده شد و جهت جمع آوری داده ها در سه دوره زمانی (پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری) در دو گروه آزمایشی و شاهد از پرسشنامه شادکامی آکسفورد بهره گرفته شد . نتایج تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله دو آزمون تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس مکرر درسطح 01/0 معنادار بودند. براین اساس نشان داده شد که هر دو رویکرد درمانی شناختی- رفتاری و معنی درمانی موجب افزایش میزان شادکامی در گروه آزمایش شده است و این تفاوت نسبت به گروه کنترل معنادار است. از سویی در هر دو رویکرد آزمون مجدد با فاصله یک ماه نشان از ماندگاری اثر درمان در افزایش میزان شادکامی است. همچنین در بررسی اثر بخشی این دو روش نیز مشاهده شد که معنویت درمانی در بعد شادکامی از درمان شناختی رفتاری اثر بخش تر است کلید واژه: شادکامی ، درمان شناختی رفتاری، معنویت درمانی
  کلیدواژگان: شادکامی، درمان شناختی رفتاری، معنویت درمانی
 • علی مردانی، سید محمدرضا آیتی*، سید ابوالقاسم نقیبی صفحه 94
  امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات مهم دین اسلام است که اجرا کردن یا نکردن آن تاثیر عمیق و گسترده ای بر تمام ابعاد جامعه دارد؛ زیرا خداوند نخستین امر کننده به معروف و نهی کننده از منکراست؛ از این رو اثرات امر به معروف و نهی از منکر بر تعلیم و تربیت در بین دانش آموزان اهمیت بسزایی دارد و باید مقدمات وسایل اثر بخشی در وصول به آنان و امکانات هدایت جامع را فراهم نماییم که مهمترین و بزرگترین وسایل تاثیر قدرت، بسیج و سازماندهی نیروهای آموزش دیده، متدین، مومن و جوانان پرشور و نشاط است؛ آموزش و پرورش(تعلیم و تربیت) می تواند یکی از مهمترین نهادهایی باشد که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را به نحو احسن آموزش دهد و دانش اموزانی معتقد و با ایمان و مستعد به جامعه تحویل دهد و جامعه ای که پایه و اساس آن اسلام ناب محمدی می باشد؛ برقرار سازد؛ هدف این مقاله، بررسی راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم ک امر به معروف و نهی از منکر در تعلیم و تربیت دانش آموزان است تا بتوان از این طریق آنان را در مقابل تهاجمات فرهنگی و اعتقادی مصون نگه داشت؛ روش انجام این پژوهش، تحلیلی – توصیفی به صورت کتابخانه ای از طریق فیش برداری صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: امر به معروف، نهی از منکر، آموزش، تعلیم و تربیت، دانش آموزان
 • محمد تقی غلامی*، هاییده صابری، حمزه گنجی، حسن پاشا شریفی صفحه 102
  این مطالعه با مقایسه عملکرد دانش آموزان در کلاس های با امکانات فناوری و فاقد فناوری به این سوال پاسخ می دهد که آیا پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت و نگرش به فناوری دانش آموزان در این دو وضعیت آموزشی (دارا و فاقد فناوری)، تفاوت دارد یا خیر؟ و آیا کلاس های دارای فناوری، می تواند متغیرهای پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت و نگرش به فناوری دانش آموزان را پیش بینی کند؟ این مطالعه به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری همه دانش آموزان دوره متوسطه شهر قم و نمونه آماری 600 نفر به صورت تصادفی هدفمند انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری نمره معدل برای پیشرفت تحصیلی، نمره درس فناوری برای نگرش به فناوری، پرسش نامه نگرش به تحصیل مک کوچ و سیگل و انگیزش پیشرفت هرمنس که دارای روایی و پایایی مطلوب هستند بود. میانگین نگرش به فناوری، پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت و نگرش به تحصیل در کلاس های دارای فناوری، بالاتر از کلاس های با وضعیت آموزشی بدون فناوری است. کلاس های دارای فناوری، در تقویت نگرش به فناوری، پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت و نگرش به تحصیل؛ تاثیر معناداری داشته اند. کلاس های دارای فناوری، در تبیین نگرش به فناوری (11.5 درصد)، در تبیین پیشرفت تحصیلی (16 درصد)، در تبیین انگیزش پیشرفت (16.6 درصد) و در تبیین نگرش به تحصیل (5.4 درصد)؛ تاثیر معنادار داشته اند.
  کلیدواژگان: نگرش به فناوری، پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت، نگرش به تحصیل، کلاس های دارای فناوری
 • نازنین کریمزاده *، مریم درویشی، لیلا خادمی عادل صفحه 111
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسه میزان خطاهای درس ریاضی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی پایه ششم ابتدایی شهرستان لردگان بوده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان لردگان در سال تحصیلی 95-1394 (2495نفر دانش آموز عادی و 238 دانش آموز مبتلا به اختلال یادگیری) بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 50 دانش آموز عادی و 40 دانش آموز مبتلا به اختلال یادگیری از میان آنان انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده های پژوهش چند کاربرگ پژوهشگرساخته و پرسشنامه اختلالات یادگیری ریاضی(آزمون ریاضیات ایران کی- مت، 1988) بوده است. روایی ابزار در این پژوهش توسط پنج متخصص در امر آزمون های روانی و اختلالات یادگیری و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ 82/0 محاسبه شده است.برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون های تی و تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است که بین میزان خطاهایی درس ریاضی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری با دانش آموزان عادی در مقیاس حل مساله، تشخیص شکل، تشخیص چهار عمل، تشخیص پول و تشخیص زمان تفاوت وجود دارد. بین میزان خطای دانش آموزان مبتلا به اختلال در درس ریاضی(کل و خرده مقیاس ها) با توجه به ویژگی های دموگرافیک آنان(جنسیت، معدل و تحصیلات والدین) تفاوت معنی-داری وجود نداشته است.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری، درس ریاضی، تشخیص چهار عمل، شکل، مقیاس حل مساله، زمان و پول
 • شهیده سادات مظلوم همدانی *، مسعود عموپور صفحه 118
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس و خوش بینی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان رشت می باشد.پژوهش حاضر در مقوله مطالعات همبستگی قرار می گیرد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را 210 نفر از دانش آموزان دختر تشکیل می دهند. در پژوهش حاضر از نمونه گیری تصادفی خوشه ایاستفاده شده است. بر این اساس نمونه پژوهش شامل 130 نفر از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان است . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. براین اساس از مقیاس کمال گرایی اهواز ، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و آزمون و مقیاس خوشبینی سرشتی شییرر و کارور هم استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار Spss می باشد. در مجموع نتایج نشان داد که بین کمال گرایی پدران ارتباط بیشتری با عزت نفس فرزندان دارد و بین کمال گرایی مادران ارتباط بیشتری با خوش بینی فرزندان وجود دارد.
  کلیدواژگان: کمال گرایی، عزت نفس، خوش بینی، والدین، فرزندان
 • محمدحسن نادری اثر *، حسن احدی، هادی بهرامی، حمیدرضا حاتمی صفحه 123
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش گروهی هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان دوره متوسطه صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره متوسطه قزوین می باشد. 53 نفر به روش تصادفی خوشه ایبه عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و پکیج آموزشی هوش معنوی ریچارد بویل بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. تحلیل اطلاعات نشان داد که آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان متوسطه تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، بهزیستی روانشناختی
 • منیژه گلچین * صفحه 130
  این تحقیق با هدف مقایسه اثربخشی آموزش با مداخله گروهی به دو روش شناختی رفتاری و معنی درمانی بر افسردگی و سلامت روان، دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم (تهران-کرج) ایران در سال تحصیلی( 89-90) به روش شبه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل بر روی 30 نفر گروه نمونه (درهرگروه 10 نفر) که به روش در دسترس انتخاب شده اند صورت گرفت. در این پژوهش از دو روش گروهی 10جلسه ای درمان شناختی رفتاری ومعنویت درمانی استفاده شد و جهت جمع آوری داده ها در سه دوره زمانی (پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری) در دو گروه آزمایشی و شاهد از پرسشنامه افسردگی بک و سلامت عمومی CHQ بهره گرفته شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله دو آزمون تحلیل کوواریانس درسطح 01/0 معنادار بودند. براین اساس نشان داده شد که هر دو رویکرد درمانی شناختی- رفتاری و معنی درمانی موجب کاهش میزان افسردگی و افزایش سلامت روان در افراد گروه آزمایش شده است و این تفاوت نسبت به گروه کنترل معنادار است. همچنین در بررسی اثر بخشی این دو روش نیز مشاهده شد که بین معنویت درمانی و درمان شناختی رفتاری در اثر بخشی بر کاهش افسردگی و افزایش سلامت روان تفاوت معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، افسردگی، درمان شناختی رفتاری، معنویت درمانی
 • پریوش محمدی، جعفر محمدی * صفحه 137
  این تحقیق با هدف بررسی رابطه سبک های نفوذ رهبری در مدیریت نیروی انسانی کارآمد با فرآیند حل مساله از طریق تکنیک TRIZ (مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی) انجام گرفت. جامعه آماری آن کلیه مدیران مدارس استان آذربایجان غربی، که تعداد آنان 1595 نفر بود حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 310 نفر محاسبه شد که به روش تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سبک های نفوذ رهبری و پرسشنامه محقق ساخته فرآیند حل مساله از طریق تکنیک TRIZ استفاده گردید و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ برای سبک های نفوذ رهبری، فرآیند حل مساله از طریق تکنیک TRIZ بترتیب 873/0 و 905/0 بدست آمد. برای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شد و نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های نفوذ رهبری در مدیریت نیروی انسانی کارآمد با فرآیند حل مساله از طریق تکنیک TRIZ رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین سبک نفوذ رهبری مشارکتی در مدیریت نیروی انسانی کارآمد با فرآیند حل مساله از طریق تکنیک TRIZ (تعریف مساله، انتخاب ابزار، تولید راه حل و ارزیابی در حل مساله) رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. بین سبک نفوذ رهبری دستوری در مدیریت نیروی انسانی کارآمد با فرآیند حل مساله از طریق تکنیک TRIZ (تعریف مساله، انتخاب ابزار، تولید راه حل و ارزیابی در حل مساله) رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: سبک های نفوذ رهبری، مدیریت نیروی انسانی کارآمد، فرآیند حل مساله، تکنیک TRIZ
 • حشمت الله قهرمان لو *، سید حمید آتش پور، مژگان عارفی صفحه 142
  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری متغیرهای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرورش استعدادهای درخشان مدارس شهر اسفراین انجام شد. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد که در مجموع 305 نفر انتخاب شدند. با توجه به تحقیقات گذشته چهارده متغیر شناسایی شدند که در پیشرفت تحصیلی این دانش آموزان تاثیر گذارند. پرسشنامه های تاب آوری، خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت، امید تحصیلی، عزت نفس، اعتماد به نفس، خودتنظیمی تحصیلی، هوش هیجانی، شادکامی، اشتیاق تحصیلی، نگرش تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و حمایت تحصیلی به عنوان ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفتند. نمره حاصل از پرسشنامه عملکرد تحصیلی به عنوان شاخصی از پیشرفت تحصیلی مورد توجه قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای خودکارآمدی، تاب آوری، انگیزه پیشرفت و عزت نفس نقش واسطه ای با عملکرد تحصیلی دارند و متغیر عملکرد تحصیلی بر روی اعتماد به نفس و اعتماد به نفس بر روی خود کار امدی و خودکار امدی مجددا بر روی عملکرد تحصیلی تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، استعدادهای درخشان، پیشرفت تحصیلی
 • ندا زجاجی*، حسین خنیفر، تقی آقا حسینی، حمیدرضا یزدانی صفحه 149
  هدف این تحقیق شناسایی الزامات و شایستگی های پایه توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم است. این پژوهش از روش کیفی و با بهره گیری از تئوری مفهوم سازی بنیادی انجام پذیرفته که پس از مصاحبه با صاحبنظران و مدرسان تربیت معلم، مفاهیم و مقوله ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج گردیده است. با توجه به حجم زیاد تحقیقات توسعه حرفه ای معلمان و اعضای هیات علمی و نبودن تحقیقات بومی و محلی در زمینه توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم می توان گفت بررسی فرایند توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم حلقه مفقوده ی زنجیره توسعه حرفه ای است. در طراحی چارچوب توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم سه مقوله اصلی به عنوان الزامات و شایستگی های پایه قرار داده شده است. که مقوله اول توانمندی های شناختی با هفت مفهوم، مقوله دوم توانمندی های رفتاری با پنج مفهوم و مقوله سوم توانمندی های اجتماعی با شش مفهوم می باشد. این سه دسته توانمندی ها پیش نیاز ورود افراد به حرفه مدرس تربیت معلم و طی مسیر توسعه حرفه ای است. با تربیت مدرسان تربیت معلم حرفه ای می توانیم سرمایه انسانی و معلمانی توانمند تربیت کنیم که این سرآغازی برای تغییر و تحول نظام آموزشی کشور است.
  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم، توانمندی های شناختی، توانمندی های رفتاری، توانمندی های اجتماعی
 • علی یوسفی*، سعید بهشتی، سیدکاظم اکرمی صفحه 160
  ولایت انبیا و جانشینان ایشان در طول تاریخ، در طول ولایت الله بوده است؛ خداوند ولی را نسبت به مومنین، اولی و شایسته تر از خودشان قرار داده، به طوری که پیامبر و ائمه علیهم السلام بر مومنین ولایت دارند و پس از ایشان، ولی فقیه چنین جایگاهی در سرپرستی و تربیت جامعه دارد. با این وجود، منصب ولایت، آن گاه تجلی پیدا می کند که مردم ولایت پذیر باشند. بیان اهمیت ولایت و ولایت پذیری در تربیت و احصای عوامل تربیتی- آموزشی ولایت پذیری از منظر قرآن کریم، هدف اصلی این مقاله است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است؛ یعنی سعی شده آن هست بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش و نتایج عینی احصا شود و آیات قرآن کریم با توجه به سوالات تحقیق، مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس، عواملی چون معرفت، حب، ایمان، صبر، پیروی از حق و تبری از مشرکان به عنوان عوامل درونی و عفو الهی، مربی، خانواده، حکومت و حاکمان به عنوان عوامل بیرونی ولایت پذیری شناخته می شود.
  کلیدواژگان: ولی، ولایت، ولایت پذیری، تربیت، عوامل بیرونی، عوامل درونی
 • زهرا رجایی*، علی ارغوانی، زهرا مهمی صفحه 168
  خلاقت و کارآفرینی در عصر جدید به شدت متاثر از فناوری اطلاعات است همچنین خلاقیت و کارآفرینی نیز سهم عمده بر فنآوری اطلاعات و توسعه فناوری ها داشته و دارد. از این رو در تحقیق حاضر، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه های بیرجند بررسی شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه های شهرستان بیرجند بوده که در آبان، آذر و دی ماه سال 1395 بین آنها پرسشنامه توزیع شده است و نمونه آماری در قلمرو زمانی تحقیق با توجه به فرمول کوکران 286نفر بوده است. تایج تحقیق با نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انگیزه خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه های بیرجند تاثیر مثبت دارد. همچنین تمام شاخص های مدل اندازه گیری نیز مورد تائید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  آشنایی بیشتر با دوره های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دانشجویان منجر به خلاقیت و کارآفرینی بیشتر آنها می شود.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، خلاقیت، کارآفرینی
 • مرتضی ولی الله پور موزیرجی*، عبدالله علی اسماعیلی، بابک حسین زاده صفحه 174
  در مباحث علوم رفتاری، علوم تربیتی، روانشناسی و مدیریتی همواره مفاهیم نوآوری و نوآوری مبتنی بر دانش از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. امروزه ثابت شده است که موفقیت یک سازمان در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی در گرو برخورداری از دانش جدید همراه با نوآوری درون و برون سازمانی است و تنها با داشتن چنین نظامی، سازمان می تواند با تحولات و پیشرفت های به هنگام در کنار دیگر سازمان های موفق از جایگاه شایسته ای برخوردار شود. هرگز نمی توان ادعا کرد که نوآوری به خودی خود شکل می گیرد، مگر آنکه سازمان در پی شکل گیری آن باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پژوهش حاضر یک پرسشنامه محقق ساخته می‏باشد که براساس طیف پنج درجه‏ای لیکرت، شامل 5 طیف بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم نظم داده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی اساتید و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران می باشد. نمونه در این پژوهش از زیرگروه ها شامل اعضای هیات علمی، مدرسین و دانشجویان دانشگاه ها برابر با تعداد 768 نفر برآورد شده است. یافته ها به طور خلاصه نشانگر این است که تمامی ابعاد، مولفه ها و متغیرهای مورد بررسی مدل مفهومی پژوهش در توسعه نوآوری بر اساس متغیرهای مدیریت دانش تبیین شده اند. بهره وران این پژوهش تمامی مراکز آموزشی، آموزش عالی، سازمان‏ها، موسسات، مراکز تحقیقاتی و افرادی هستند که می خواهند اثربخشی سازمان خود را بر اساس ساختارسازی های نوآوری دانش محور با توجه به الگوهای فکری، اخلاقی، رفتاری، روانشناختی و پرورشی ذینفعان خود ارتقاء بخشند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، نوآوری، مدل نوآوری دانش محور
 • فرانک قدسی*، حسن اسدزاده صفحه 189
  استفاده افراطی و یا اعتیاد به اینترنت موجب اختلالات روانی و اجتماعی به ویژه در جوانان شده، این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه میزان وابستگی، شناخت رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان ومقایسه ویژگی های روانی اجتماعی دانش آموزان کاربر اینترنت انجام گرفت. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش دانش آموزان 14 تا18 ساله باکو و تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای، از میان دانش آموزان کاربر اینترنت تعداد 250 نفر از باکو و250 نفر از تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ IAT و سلامت عمومی گلدبرگ GHQو تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی(میانگین، درصد، انحراف معیار) و استنباطی (همبستگی پیرسون) انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که، میانگین آزمون اعتیاد به اینترنت در تهران (44/41) و در باکو (75/48) بود. بین وابستگی به اینترنت و سلامت جسمانی(280/. (r=، اضطراب (306/. (r= افسردگی(373/0 (r= دانشآموزان کاربر اینترنت در تهران و باکو همبستگی مثبت ورابطه معنی داربود.اما با مولفه کارکرد اجتماعی رابطه ضعیف بود. همچنین نتایج مقایسه نشان داد با تفاوت اندک، اختلالات جسمانی، افسردگی و اضطراب دانش آموزان کاربر اینترنت باکو بیشتر از تهران است و کارکرد اجتماعی دانش آموزان تهران کمتر از دانش آموزان باکو است. این تفاوت کم است، در کل وضعیت سلامت عمومی دو گروه مشابه بود. میانگین وابستگی به اینترنت درکاربران باکو بیشتر از کاربران تهران است. رابطه معنی دار بین وابستگی به اینترنت و سلامت روان وجود داشت. هرچه وابستگی بیشتر باشد اختلالات چسمانی، اضطراب، افسردگی بیشتر است. با توجه به تشابهات فرهنگی و اجتماعی دو کشور ایران و آذربایجان، در مقایسه بین میزان برخورداری سلامت روان ورفتارهای روانی اجتماعی دانش آموزان کاربر اینترنت تفاوت معنی دار نشان داده نشد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، اعتیاد به اینترنت، دانش آموزان، اضطراب، افسردگی
|
 • Maryam Rostami *, Siavash Talepasand, Mohammadali Mohammadyfar Page 1
  Cognitive load theory has made an important contribution in the field of learning up today.The objective of this study was applying the principles of cognitive load theory in development an educational plan for algebra concept, the perceived cognitive load, achievement behaviors and efficiency in learning. Participants included 56 girl students from 7th grade. Two schools were randomly selected among the secondary schools of district 6 of Tehran, and assigned one as the experimental group and the other as the control group. Educational program based on cognitive load effects was run in the experimental group. Participants completed algebra concepts test, subjective grading scale of cognitive load, efficiency measures of Pass and Merriënboer, and a measure of achievement behavior assignments. The data were analyzed using of covariance analysis, multivariate analysis of variance, and chi-square analysis. Results showed that in the experimental group the academic achievement in algebra concept, efficiency, persistence on homework, and making effort to give correct responses was higher than the control group. Also, students perceived lower cognitive load compared to the control group and selecting problems with average difficulty was significantly higher in the experimental group. The Educational plan based on the principles of cognitive load improves achievement and the related behaviors in students. Practical implications of results are discussed.
  Keywords: Cognitive Load, Academic Achievement in Algebra Concepts, Efficiency, Achievement. behavior
 • Galin Mahdienajad Gorji*, Ali Mohammad Rezaei Aliakbar Aminbeidokhti, Mohammad Ali Mohammadyfar Page 10
  The present research aims to predict students’ English language performance based on anxiety in triple skills (reading , listening and writing) of English language teaching. This was a descriptive correlational study .The statistical population included all the female students in the age range of 13 to 18 years old studying in Shokouh language institutes located in Sari, Ghaemshahr, Babol, Babolsar, and Amirkola in the summer trimester of 2016, out of which a sample of 545 language learners was selected through multi-stage cluster sampling. To collect the data, Spielberger State-Trait Anxiety Inventory , Foreign Language Listening Anxiety Scale, Foreign Language Reading Anxiety Scale and Second Language Writing Anxiety Inventory were used and to assess students’ English academic performance , their final scores was used. Pearson correlation and stepwise regression analysis were employed to analyze the data .Findings indicated the correlation between anxiety in three types of language skills and academic performance. Based on the results of step-wise regression analysis, the three types of linguistic skills had predictive power for academic performance and these three variables explained 25 percent of the changes of academic performance in the language lesson. Given the Betta coefficients, listening anxiety had the highest predictive power for academic performance. The practical implications of the present research indicate that necessary plans should be employed to control and decrease the anxiety in different language skills
  Keywords: Academic Performance, English language Skills, Reading Anxiety, listening Anxiety, Writing Anxiety
 • Faranak Omidian *, Marziyeh Dehghani, Hoda Roumezi Page 20
  The aim of present research was to identify the quality of implementation and the effect of in-service adult education on primary school managers in respect to literacy . The research method regarding to regarding to goal was applied and in respect to gathering data was descriptive – survey . The statistical population included teachers who participated in adult education in country and primary school managers taken part in adult education and those of didn’t participated . Sample Size of teachers was 90 from provinces in country . To select teachers and managers simple random sampling and multi stage sampling were used . The size of sample of managers in present study was 446 including fars province (193) charmahale bakhtiyary (42) lorestan (84) hamedan (48)alborz(23) , ilam (56) . sample size of managers who didn’t participated in adult education was 315 . Statistical analysis of the data were used by a single group t-test, chi-square , Friedman rank , independent t – test analysis . The results showed that the quality of implementation programs for both teachers and managers in terms of curriculum , teachers , management were estimated relatively desired . Teachers and managers believed the adult education affected positively on their knowledge , attitude and skill . in addition , the level of trained manager's knowledge were significantly more than non-trained managers .
  Keywords: In-Service Education, Adult Education, School Managers, Knowledge, Attitude, Skill
 • Seyed Davood Hajimirrahimi * Page 34
  A part of job behaviors and level of employee's job efficiency and effectiveness is depends on their cultural and social attitudes. Because of having revolutionary valuable experience, employees of the Ministry of Agriculture Jihad (MAJ) have a set of special cultural duties and it has the responsibility for the staff Ideological education planning. According to the conducted studies, Lack of scientific data in the field of employee's ideological education needs has established preliminary obstacles in the way to reform and development of Ideological education programs, Ministry of mentioned earlier. This theme was the main issue of the research. This research was a descriptive survey study and its statistical population included: "employees of the Ministry of Agriculture Jihad", "in-service Ideological training courses teachers" and "managers and experts in educational planning areas of representing the supreme leader". Research tool consisted of three different questionnaires which their face validity was confirmed using the point of view of 24 members of the research community and reliability calculated using Cronbach's alpha coefficient test. The main findings showed that the degree of need for planning and implementation of employee's Ideological training from the three points of view including: employees, administrators and teachers is respectively, 3.95, 4.09 and 4.4 of 5 generally and degree of effect of the training in increasing the productivity of the employee's job activities was also respectively: 3.3, 4.19 and 4.36 of 5. In the field of degree of achieving ideological training to the long-term goal of the agricultural sector Average points of view respectively was as follows: 3.06, 3.43 and 3.46 of 5. On the other hand, priority of employee's Ideological training needs is: Ideological training courses of "familiarity with the Nahj¬Al Balaghah", "familiar with the interpretation of prayer", "familiarity with the thematic interpretation of the Quran (On the topics of happiness, life skills, services, etc.)", "familiarity with the thematic interpretation of the Quran (On the topics of Justice, resurrection, imamate, etc.)" .
  Keywords: Rreligious Education, Educational Need, Ministry of Agriculture Jihad
 • Mehrnoush Abbasianfard *, Alirez Kiamanesh, Hadi Bahrami, Fariborz Dortaj Page 51
  Purpose
  investigate the effectiveness of social skills training on the four components (hope, optimism, resilience, & self-efficacy) of psychological capital among high school female students.
  Method
  The experimental design was a pretest-posttest design with control group. The statistical population was all female high school students in district 4 of Tehran during the academic year of 2014-2015, among them 42 students from 2 high schools were selected by random cluster sampling and randomly assigned to two groups (control and experiment) of 21 people. Data were collected by Lutan's Psychological Capital Questionnaire (2007). The ratio X² of this test is 4/6. The experimental group was trained in 10 sessions of social skills training and during these sessions, no training was given to the control group.
  Results
  The collected data were analyzed using descriptive statistics and one-variable covariance analysis and the mean of the control and experimental group in the pretest was not significantly different.But In the post-test, the mean of the experimental group was greater than the control group, and shows that social skills training has a positive and significant effect on the four components of student's psychological capital. (p
  Conclusion
  education system to empower people in confronting challenges and the changes in life in the current society needs to develop the psychological capital of its students which can be done by teaching social skills.
  Keywords: Psychological Capital, Social Skills Training, Female High School Students
 • Mania Essabakhsh*, Aliakbar Saif, Hasan Ahadi, Fariborz Dortaj Page 59
  This study was conducted with the aim of comparing the effects of teaching learning and study strategies with the impact of emotional regulation training on academic resilience and test anxiety of female high school students. This was a quasi-experimental method with pretest-posttest and control group. For this purpose, 60 students out of 31 schools were randomly placed in three groups (first group: teaching learning and study strategies, second group: emotional regulation training and third group: no education) after the conduction of the pretest and screening. After ten educational sessions regarding both the first and second groups, the results of the posttest by the two questionnaires of test anxiety and academic resilience were gathered and then the scores of the pretest and the posttest of the control and experimental groups were compared by the multivariate analysis methods and Schefe test. The results of data analysis showed that teaching learning and study strategies has a more significant efficiency rather than emotional regulation training on the reduction of test anxiety and the academic resilience.
  Keywords: Learning, Study Strategies, Emotional Regulation Training, Academic Resilience, Test Anxiety, Students
 • Mahin Keykhanezhad *, Saeed Saffarian Hamedani, Farshideh Zameni Page 68
  The purpose of this study is to provide a spiritual cultural intelligence model at Farhangian University in Mazandaran, so by which we can be informed about the status of components explaining cultural intelligence at Farhangian University. The research is practical in terms of purpose, and as a research method, it is descriptive-survey and cross-sectional. The statistical population of research is consisted of all employees in Farhangian University of Mazandaran in academic year of 2016-2017 about 150 people. The research is based on data collected from 150 subjects, by using a census sampling method from the target population. The required data were collected by using a questionnaire and analyzed by SPSS and LISREL software. Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test and exploratory and confirmatory factor analysis were used for data analysis. The research results show that, according to the results of exploratory factor analysis, as well as the results of standard coefficients, t values and R2 values in confirmatory factor analysis, each of the strategic components 1. (metacognition), 2. Cognitive, 3. Motivational and 4. Behavioral are effective in explaining cultural intelligence at Farhangian University in Mazandaran, so the final model of cultural intelligence at Farhangian University will be composed of four mentioned components.
  Keywords: Cultural Intelligence, Exploratory, Confirmatory Factor Analysis, Farhangian University in Mazandaran
 • Atekeh Garzin Mataei *, Maryam Taghvayi Yazdi, Kiomars Niyaz Azari Page 74
  The aim of this study is to provide a model of professional ethics in higher education institutions in Mazandaran. The research in terms of purpose is functional and in terms of research method is descriptive and cross-sectional. The study population included all faculty members in higher education institutions in academic year 2015-2016 in Mazandaran and Research has done based on data collected from 384 subjects, based on Cochran formula by classifying method from population. Required data was collected by using a questionnaire, and analyzed by SPSS, LISREL software. To analyze the data, the Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test and exploratory and confirmatory factor analysis was used. The results show, according to the results of exploratory factor analysis as well as, results of standardized coefficients, t values and the value of R2 in the confirmatory factor analysis, each component of 1. social responsibility, 2. belong to the scientific community, 3. Self-efficiency, 4. scientific responsibility, 5. fairness, 6. legal ethics, 7. superiority and competitiveness, 8. Commitment to the values and norms of the higher education system, is effective in explaining the professional ethics in higher education institutions in Mazandran, so the final model of professional ethics in higher education institutions will be consists of eight components.
  Keywords: Professional Ethics, Exploratory, Confirmatory Factor Analysis, Higher Education Institutions in Mazandaran
 • Hasan Didehkhani *, Sarah Saleh, Nasrin Hemayat Kar Page 81
  By increasingly development of techniques and skills, and emergence of modern phenomena in information technology, and their effects on life styles and attitudes, education process which is one of fundamental basis of the societies, has been changed. The existence of broad communication networks including advanced education tools and equipment has changed education methods. During recent years, one of strategic policies of education ministry is electronic learning of development and promotion of electronic and virtual systems in the form of intelligent schools in order to improve effectiveness and efficacy of education and cost effectiveness; so that 6th grade of primary schools is now held intelligently in many schools. But, one of major discussions and main factors of success in these systems is adoption by the teachers. This study investigates the factors related to the adoption of e-learning systems by teachers of 6th grade students of primary schools of Gorgan. Conceptual model utilized in this study was revised technology adoption model (TAM). The population of the study includes 128 teachers of 6th grade of primary schools, 100 of them were selected by random as a sample. The results of testing hypotheses showed that IT skills and motivation have significant and positive relationship with adoption of e-learning systems, and stress of using these systems have negative and significant relationship. According to the findings of the study, it was suggested that education ministry perform activities such as holding practical training courses on ICT, establishing teachers’ assessment system according to the level of utilization of systems in intelligent schools, material and spiritual motivation for using e0laerning systems, in order to promote the level of using e0laerning systems.
  Keywords: E-learning, Intelligent Schools, Technology Adoption Model
 • Manizheh Golchin * Page 87
  This study was done aimed to compare the effectiveness of the group intervention with two cognitive-behavioral methods and logo therapy on happiness of female students of Tarbiat Moallem University (Tehran-Karaj) of Iran in the academic year of (2010-2011) with a quasi-experimental method with control and experimental groups on 30 people of sample groups (each group n = 10) who have been selected by convenient method. Two group methods of 10 sessions of cognitive behavioral and logo therapy were used in this study. To collect data in three time periods (pre-test, post-test and follow-up) the Oxford Happiness Questionnaire was used in both test of experimental and control groups . The results of data analysis by covariance analysis test were significant at 0.01 levels. Accordingly, it was shown that both cognitive behavioral therapeutic approach and logo therapy has been increased the happiness therapeutic in the experimental group and this difference is significant compared to the control group. Also in evaluating effectiveness of the two methods was also observed that logo therapy in the happiness of cognitive-behavioral therapy is more effective .
  Keywords: happiness, cognitive behavioral therapy, Logo therapy, Therapeutic Spirituality
 • Ali Mardani, Seyyed Mohammad Reza Ayati *, Seyyed Abolghasem Naghibi Page 94
  The bestowal of good and forbidding is one of the important duties of the religion of Islam, that its implementation or not has a profound and wide impact on all aspects of society, because God is the first and foremost man to be famous and neglectful of monk; hence the effects of the affair on the famous and The prohibition of negation on education is important among students, and we must provide the tools for their effectiveness in reaching them and comprehensive guidance facilities, the most important and greatest tools of the influence of power, the mobilization and organization of trained, religious, and Young people are passionate and joyful, Education (education) can be one of the most important institutions to teach the bestowal of good faith and the prohibition of evil in a manner that is effective in providing faithful and faithful scholars to the community, and a community based on And it is based on a purely Mohammed Islam, The purpose of this article is to study the direct and indirect solutions to the well-known and forbidding the neglect of the education of students, in order to prevent them from being invaded by cultural and religious beliefs. The methodology of this research is analytical-descriptive as The library has been crawled through a snap
  Keywords: Affirmation, Negation, Education, Education, Students
 • Mohammad Taghi Gholami *, Haideh Saberi, Hamzeh Ganji, Hassan Pashasharifi Page 102
  This study by comparing the performance of students in technology-free and technology-free classes answers the question whether the academic achievement, academic performance, motivation for progress and attitude towards student's technology in these two educational settings (with and without technology) are different. ? And can classrooms with technology predict the variables of academic achievement, academic performance, motivation for progress, and attitudes towards student technology? This study was a descriptive survey. The statistical population of all high school students in Qom and 600 students were randomly selected. The tool used to measure the grade score for academic achievement, the technology lesson score for technology attitude, McGuak and Siegel's attitude toward education and Herman's motivation to motivate the students, which has a desirable validity and reliability. The average attitude toward technology, academic achievement, motivation for progress and attitudes towards studying in technology classes is higher than those with non-technology education status. Technology classes have had a significant impact on strengthening technology attitudes, academic achievement, motivating progress, and attitudes toward education. Technology classes were effective in explaining the attitude toward technology (11.5%), in explaining academic achievement (16%), in explaining the motivation of progress (16.6%), and in explaining the attitude toward education (5.4%).
  Keywords: Attitude Towards Technology, Academic Achievement, Motivation for Progress, Attitude to Study, Technology Classes
 • Nazanin.K. Karimzadeh*, Maryam Darvishi, Leyla Khademi Adel Page 111
  The purpose of this study was examination and comparison of the amount of mathematical errors between the students with learning disorders and normal ones at sixth grade in Lordegan City. The study was a kind of applied with descriptive- analytic survey. The statistical population were all students at sixth grade in Lordegan City (2495 normal students and 238 with learning disorders) in 1394-95. Simple random sampling was used and 50 normal students along with 40students with learning disorders were chosen to do the study. The instruments were a couple of researcher made worksheet and mathematic learning disorders questionnaire. Validity of the instruments were confirmed by 5 mental tests and learning disorders specialists. The reliability with Cronbach alpha was 0.82. T test and variance analysis were used to inferential analysis. Findings showed that there is difference between students with learning disorders and normal ones at problem solving scale and distinction of shape, 4 operation, money and time at mathematical errors. There was no significant difference between students with mathematical learning disorder (whole and subscales) with attention to demographic traits(sex, average and parental education).
  Keywords: Learning Disorder, Operation Distinction, Problem Solving Scale, Time, Money
 • Shahide Sadat Mazloum Hamedani *, Massoud Amupour Page 118
  The purpose of this study was to investigate the relationship between parents’ perfectionism with self-esteem and optimism of their children among female high school students in Rasht City. The present study was in the field of correlation studies. The population of this study was 210 female students. Cluster random sampling was used in this research. Accordingly, the research sample included 130 female high school students. The data collection tool is the standard questionnaire. Ahwaz's perfectionism scale, Cooper Smith's self-esteem test and Shirer and Carver's self-esteem test and scale were used. Data analysis was done through regression test and Pearson correlation coefficient using SPSS application. In general, the results showed that there is a more relationship between fathers’ perfectionism with the self-esteem of their children and there is more relationship between mother's perfectionism with optimism of their children.
  Keywords: Perfectionism, Self-Esteem, Optimism, Parents, Children
 • Mohammad Hasan Naderiasar *, Hasan Ahadi, Hadi Bahrami, Hamid Reza Hatami Page 123
  This study aimed to investigate the effectiveness of a spiritual intelligence group training on the psychological well-being in high school students. This is a semi-experimental study. The statistical population includes all Ghazvin high school students, of whom 53 were selected as the sample and randomly divided into two experimental and control groups. Ryff psychological well-being questionnaire and Boyel spiritual intelligence training package were used as the research tools. Data were analyzed using analysis of covariance. Data analysis showed that spiritual intelligence training on psychological well-being affect high school students.
  Keywords: Spiritual Intelligence, Psychological Well-being
 • Manizheh Golchin * Page 130
  The present study was done with the aim of comparing the effectiveness of group intervention with two methods of behavioral-cognitive and logo therapy on depression disorder and mental health of female students by quasi-experimental method with experimental and control groups on 30 persons of sample group (10 persons in each group)who have been selected by available method in Teacher Educating University (Tehran- Karaj) In Iran academic year : 2011 , In this study was used of two group methods in 10 sessions of behavioral - cognitive and logo - therapy and was usedepression questionnaire by cognitive - behavioral Method (Beck ) to collect data in three time periods (pre-test, post-test and follow-up ) in two experimental and control groups. The results of data analysis were significant by two tests of covariance and repeated variance analyses at the level of0/01 . Accordingly , it has been shown that both behavioral -cognitive therapy and logo - therapy approaches have been caused on Decrease in Depression and increase mental health in the experimental group and this difference is significant in comparison to the control group . On the other hand , re-test shows lasting effect of therapy on Decrease in Depression and increase mental health in both approaches with in one month . Also there was no difference in effectiveness in Decrease Depression and increase mental health between the two therapy groups.
  Keywords: Depression, General Health, Behavioral-Cognitive Therapy, Logo- Therapy
 • Parivash Mohammadi, Jafar Mohammadi * Page 137
  The purpose of the present study is to examine the association between leadership influence styles on the management of efficient human force as well as the problem-solving process through the use of TRIZ technique (case study: West Azerbaijan Ministry of Education). The statistical population comprised of 1595 managers across West Azerbaijan schools. Using Cochran formula, the sample size was determined as 310 using proportional stratified random sampling method.
  Method
  To collect the data use was made by leadership influence styles and researcher-developed questionnaire for the problem-solving process through the use of TRIZ technique. Using Cronbach’s alpha coefficient, the reliabilities were estimated as 0.837 and 0.905, respectively. Results and
  Conclusion
  Simple linear regression test was employed which showed that there was a significant relationship between leadership influence styles in management human force with respect to the problem-solving process through the use of TRIZ technique. Also, there was a direct and significant relationship between cooperative leadership style in managing the efficient human force and the problem-solving process through the TRIZ technique (statement of the problem, choosing the instrument, offering the solution and evaluating the problem-solving). In addition, there was a reverse and significant relationship between imperative leadership influence style and the problem-solving process through the use of TRIZ technique (statement of the problem, choosing the instrument, offering the solution and evaluating the problem-solving).
  Keywords: Leadership Influence Styles, Managing the Efficient Human Force, Problem-Solving Process, TRIZ Technique
 • Heshmatolah Ghahremanlo *, Seyyed Hamid Atashpour, Mozhgan Arefi Page 142
  The present study aimed to develop a structural model of academic achievement variables of Brilliant Talent students of Esfarayen city. In order to select the sample, randomized stratified sampling method was used. A total of 305 people were selected. According to the previous research, fourteen variables were identified which are influential in academic achievement of these students. Questionnaires of resilience, self-efficacy, progress motivation, academic hope, self-esteem, self-confidence, academic self-regulation, emotional intelligence, happiness, academic enthusiasm, academic attitude, academic vitality, and academic support were used as measurement tools. The score obtained from academic performance questionnaire was considered as an indicator of academic achievement. The research findings indicate that the variables of self-efficacy, resiliency, progress motivation, and self-esteem have a mediating role in academic performance; and the variable of academic performance affects self-confidence and self-confidence affects self-efficacy and self-efficacy again affects academic performance.
  Keywords: Academic Performance, Brilliant Talent, Academic Achievement
 • Neda Zojaji *, Hoseain Khanifar, Taghi Aghahosein, Hamidreza Yazdani Page 149
  The main objective of this paper is identifying the basic competence and professional development requirements for teacher educators. This research utilizes the qualitative methods and grounded theory. After interviewing experts and teacher educators, concepts and categories of open, axial and selective coding were extracted.Due to large amount of research on professional development of teachers and faculty members, in one hand and lack of local research in this field, it can be inferred that investigation of professional development process of teacher educators is the missing link in the chain of professional development.In designing the framework of professional development of teacher educators, three main categories are considered as the basic requirements and competence. The first one is cognitive abilities with seven concepts, the second category is behavioral abilities with five concepts and the third category is social abilities with six concepts.These three categories of abilities are prerequisites for entrance to the profession of teacher educators and reaching to the professional development. Training professional teacher educators can lead to upbringing human capital, which is a beginning step towards the change of the educational system of the country.
  Keywords: Professional Development of Teacher Educators, Cognitive Abilities, Behavioral Abilities, Social Abilities
 • Ali Yousefi * Page 160
  The Velayat (supervision-leadership) of prophets and their successors in the history was during the God Velayat; God put Vali (supervisor) more worthy and meritorious than believers, after Prophet and Imams Supreme Leader have such a place in society. Expression of Velayat importance and are the purposes of this article. The research method is descriptive and analytical; that is what we tried to report without interference or inference of subjective and objective results reckon, and verses of the Holy Quran according to the survey questions, be analyzed. Accordingly, factors such as knowledge, love, faith, patience, follow the right and independence from the pagans as internal factors and divine forgiveness, coach, family, government and governor of the province known as external factors.
  Keywords: Leader, Leadership, Leadership Acceptance, Education, Internal Factors, External Factors
 • Zahra Rajaei *, Ali Arghavani, Zahra Mohemi Page 168
  Creativity and entrepreneurship in the new age are influenced by informational technology, also creativity and entrepreneurship have played a major role in informational technology. Therefore, in the present research, has been studied the impact of informational technology on the creativity and entrepreneurship of the Birjand universities students The statistical population consisted of the students of Birjand Universities. In, October, December and November 2016 that a questionnaire was distributed among them. The statistical sample in the domain of the study was 286 according to the Cochran formula The results of the research with SPSS and LISREL software show that ICT has a positive effect on the motivation of creativity and entrepreneurship among students of Birjand universities. All the indicators of the model were confirmed. Familiarity with ICT courses for students leads to more creativity and entrepreneurship
  Keywords: ICT, Creativity, Entrepreneurship
 • Morteza Valiollahpur Muiraji *, Abdollah Aliesmaili, Babak Hosseinzadeh Page 174
  In the topics of behavioral sciences, educational sciences, psychology and management, always the concepts of knowledge-based innovation and innovation have been of particular importance. Nowadays, it has been proven that the success of an organization in the social, economic, cultural, and political fields depends on the acquisition of new knowledge, combined with organization internal and external innovation, and only by having such system, an organization along with other successful organizations of deserves worthiness. One can never claim that innovation by itself takes shape, unless the organization seeks to it. The data gathering tool a researcher-made questionnaire which is ordered based on the five-point Likert scale including 5 spectrum very high, high, medium, low and very low. The statistical population of research includes all professors and students of Islamic Azad Universities of Mazandaran province. Sample in this study of subgroups includes faculty members, university lecturers and students estimated a total of 768. The findings briefly show that all dimensions, components and variables of the conceptual model of research in innovation development are explained based on the variables of knowledge management. The beneficiaries of this research are all educational centers, higher education, organizations, institutions, research centers and individuals who want to enhance the effectiveness their organization based on knowledge-based innovation structures according to Intellectual, ethical, behavioral, psychological and educational patterns of their beneficiaries.
  Keywords: Knowledge Management, Innovation, Knowledge-based Innovation Model
 • Faranak Qodsi *, Hassan Asadzadeh Page 189
  the extreme use or addiction to the Internet has caused psychological and social disorders, especially in young people. This study was conducted with the aim of examining and comparing the dependence level, recognizing the relationship between Internet addiction and mental health and comparing psychosocial characteristics of Internet user students. This was a descriptive and correlation study. The statistical population of the study was students from 14 to 18 years old in Baku and Tehran City. Among the internet user students, 250 students were selected from Tehran and 250 ones from Baku using cluster sampling. Data were gathered from Yang Internet Addiction Questionnaire IAT and Goldberg General Health Questionnaire GHQ and data analysis was done at two descriptive (mean, percent, standard deviation) and inferential (Pearson correlation) levels. The results of the study showed that the mean of Internet addiction test was (41.44) in Tehran and (48.75) in Baku. There was a significant relationship between internet dependency and physical health (r = 0.280), anxiety (r = 0.306), r = depression (r = 0.373), of the Internet user students in Tehran and Baku. The mean of Internet dependency in Baku users was more than ones in Tehran. There was a significant relationship between mental health and internet dependency. The greater the dependency, the more disorders, anxiety, depression was. Considering the cultural and social similarities between Iran and Azerbaijan, there was no significant difference in the level of mental health and social psychosocial behaviors among the Internet user students.
  Keywords: Mental Health, Internet Addiction, Student, Anxiety, Depression