فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 21، تابستان 1396)
 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 21، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • طاهره رمضانی، زهرا دشتی، سیامک محبی، غلامرضا شریفی راد * صفحه 143
  نحوه تدریس مدرس و تهیه طرح درس در کیفیت آموزش دارای اهمیت است و از آنجایی که ایجاد انگیزه در اساتید برای تدوین طرح درس می تواند در ارتقای سطح کیفی آموزش پزشکی موثر باشد، پژوهش حاضر با هدف تعیین نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد طرح درس بر اساس مدل تضمین آموزش انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی است که در سال 1394 انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم بودند که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. در این مطالعه از پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش شامل مشخصات دموگرافیک و سوالات نگرشی مشتمل بر 14 سوال استفاده شد. در نهایت داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 توسط آزمون های T مستقل و ANOVA، در سطح معناداری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شد. میانگین نمره کل نگرش اعضای هیات علمی شرکت کننده در مطالعه 59/7±9/33به دست آمد. یافته ها نشان داد که میانگین نمره نمره نگرش نسبت به طرح درس در میان دو گروه آموزشی بالینی و علوم پایه اختلاف معناداری داشت (01/0P=). همچنین میانگین نمره نگرش در میان افرادی که سابقه شرکت در کارگاه های طرح درس داشتند به طور معناداری بیشتر از افرادی بود که سابقه گذراندن کارگاه طرح درس نداشتند (04/0P=). نتایج حاکی از آن بود که اساتید دانشگاه از نظر نگرش نسبت به طرح درس در قالب اجزای مدل تضمین آموزش در وضعیت مناسبی قرار نداشتند. بنابراین لزوم برنامه ریزی های دقیق و مستمر برای بهبود این مساله حائز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: طرح درس، هیات علمی، نگرش، مدل تضمین آموزش
 • نصرت بهرامی، نجفوند دریکوندی سلمان، سمیه بهرامی * صفحه 150
  دانشجویان هر جامعه، نیروی انسانی و سازندگان فردای آن جامعه هستند. از این رو سلامت جسم و روان آنان از اهمیت زیادی برخوردار است و هوش هیجانی به عنوان عامل پیش بینی کننده سلامت روانی، اجتماعی، موفقیت تحصیلی و شغلی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین مقایسه ای هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1393 انجام شد. مطالعه بصورت توصیفی_تحلیلی انجام شد. روش نمونه گیری بصورت تصادفی_سهمیه ای بود. در این مطالعه 126 دانشجوی پسر و 108 دانشجوی دختر شرکت کردند. ابزار گرد آوری داده ها فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه هوش هیجانی بار آن بود. جهت اعتبار و پایایی پرسشنامه به ترتیب از اعتبار محتوا و روش همسانی درونی استفاده شد و میزان آلفای کرونباخ هوش هیجانی کل 0.93 گزارش گردید. در این پژوهش، میانگین هوش هیجانی کلی و نیز مولفه های آن در دختران بیشتر از پسران بود(P<0.05). اکثریت دانشجویان(23/69%) میزان هوش هیجانی کلی در سطح خوب داشتند. در مجموع بررسی ارتباط بین عوامل هوش هیجانی با مشخصات فردی نشان داد که بین دو مولفه انعطاف پذیری و کنترل تکانش با سن در دختران و خود شکوفایی و استقلال با سطح تحصیلات در پسران رابطه معنی داری وجود دارد(05/0P<). با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد توجه به هوش هیجانی برای بهداشت روانی و موفقیت در دانشجویان و لزوم ارتقاء سایر مهارت های این هوش در دانشجویان(خصوصا پسران) توجه لازم به عمل آید.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، دختران، پسران، دانشجویان
 • لیلا فخارزاده، سیده جمیله حسینی*، ندا اکبری نساجی، صبریه خزنی، محمدحسین حقیقی زاده صفحه 159
  این مطالعه نیمه تجربی یک سوکور با هدف تاثیر بکارگیری مدل همکارآموزش بالینی بر یادگیری شناختی و مهارت-های بالینی دانشجویان پرستاری در دانشکده پرستاری آبادان در سال 1392 انجام شد. جامعه آماری کلیه ی دانشجویان پرستاری ترم 8 به تعداد 31 نفر بودند که به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله15 نفر و کنترل16 نفر تقسیم شدند. گروه کنترل به روش متداول توسط مربی دانشکده و گروه مداخله با روش همکارآموزش بالینی تحت نظر پرستار بالینی آموزش دیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی حیطه یادگیری شناختی بود که در اولین و آخرین روزکارآموزی توسط دانشجویان و چک لیست یادگیری مهارت های بالینی که در آخرین روزکارآموزی توسط مربیان تکمیل گردید. روایی به روش محتوایی با استفاده از نظر 7 نفر از مربیان هیات علمی و دو نفر از پرستاران بخش تالاسمی تعیین شد. پایایی پرسشنامه با روش test-retest و چک لیست با روشinter-reter به مقدار 98 درصد برآورد گردید. یافته ها نشان داد که میانگین نمرات قبل و بعد از آموزش بالینی در حیطه یادگیری شناختی در هر دو گروه با استفاده از آزمون آماری تی تست زوجی معنادار نبود (05/0 کلیدواژگان: مدل همکارآموزش بالینی، آموزش بالینی، آموزش پرستاری، یادگیری، مهارت های بالینی
 • غلامرضا عطایی*، فرشته عادل مشهدسری صفحه 166
  با توجه به اهمیت انگیزه بعنوان عامل مهم در یادگیری و کسب مهارت و نهایتا موفقیت دانشجویان، این تحقیق به منظور بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل به انتخاب رشته های پرتوپزشکی در سال 1393 صورت گرفت. در این مطالعه توصیفی- مقطعی کلیه دانشجویان جدیدالورود رشته های پرتوپزشکی شرکت داده شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای پایا (α=0.86) و محقق ساخته در خصوص مشخصات دموگرافیک، سوالاتی پیرامون انگیزه های فردی، محیطی و حرفه ای ورود به رشته های مذکور جمع آوری شد و داده ها با استفاده از تست های آماری t-test و chi-square با سطح معناداری0.05 p< مورد آنالیز قرار گرفت. مهم ترین علل گرایش دانشجویان، اشتیاق کمک به مردم(6/42٪)، کسب جایگاه اجتماعی(3/44٪) و علاقمندی به کار در بخش درمانی(9/54٪) بود، درحالی که کم ترین تاثیر در اشتیاق ورود به دانشگاه(3/3٪)، اجبار توسط والدین(3/3٪) و وجود رشته مذکور در شهر محل زندگی(6/6٪) مشاهده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل محیطی تاثیر نسبتا کم و عوامل حرفه ای، تاثیری بیشتر از سایر عوامل بر ایجاد انگیزه در بین دانشجویان داشته است. مقایسه نمرات این دو حیطه میان دانشجویان پسر و دختر اختلاف معنادرای داشته است. (p= 0.001)
  کلیدواژگان: دانشجویان پرتوپزشکی، انتخاب رشته، انگیزه
 • کیانوش عبدی *، محمد عرب، علی اکبری ساری، فاطمه عادلی نژاد صفحه 174
  این پژوهش با هدف تعیین رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد؛ دکتری) دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از نحوه ی هدایت و راهنمایی پایان نامه توسط اساتید راهنما و مشاور در سال 1394- 1393 صورت گرفت. این مطالعه به صورت توصیفی انجام گردید. ابتدا اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه توسط11 نفر از اعضا هیات علمی ارزیابی شد. CVR برای کلیه ی سوالات پرسشنامه بیشتر از 59/0 بود که تایید کننده ی روایی محتوایی پرسشنامه بود. پایایی پرسشنامه ازطریق محاسبه ضریب α کرونباخ صورت گرفت که ضریب 97/0 به دست آمد. در مجموع 382 نفر پرسشنامه ی پژوهش را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد میزان رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از استادان راهنما، مشاور خود درسطح بالا بود و به ترتیب 8/86 درصد و 9/84 درصد رضایت داشتند. بین متغیرهای جنسیت و مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان رضایت آنان از استاد راهنما، مشاور ارتباط معنی داری وجود نداشت(05/0p>). همچنین بین متغیرهای سن، نوع مطالعه و وضعیت پایان نامه با میزان رضایت آنان از اساتید راهنما، مشاور ارتباط معنی داری مشاهده شد(05/0p<). یافته ها بیانگر این بود که دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران رضایت مطلوبی از نحوه ی هدایت پایان نامه ها توسط اساتید راهنما و مشاور داشتند. پیشنهاد می شود به توانمندسازی دانشجویان دراجرای پایان نامه توجه بیشتری گردد و مطالعات بیشتری در سطح دانشگاه صورت گیرد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، هدایت و راهنمایی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، استاد مشاور، استاد راهنما، پایان نامه
 • مهدی منظری حصار *، مریم زارع حسینی*، محبوبه اسدی، بهناز سمیعی دلویی، اسماعیل زمانی بیدختی صفحه 184
  اطلاعات و دانش یکی از ارزشمندترین دارائی های یک سازمان است و به عنوان منبعی برای بقای سازمان ها ضرورت دارد. امروزه برای اینکه سازمان ها بتوانند در دنیای تجاری و رقابتی حضور مستمر و پایداری داشته باشند باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند. از این رو برای استفاده صحیح از این منبع پرمایه موضوع مدیریت دانش در دستور کار سازمان های پیشرو قرار گرفته است. این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر میزان اعتماد به فناوری اطلاعات در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مهر تا آبان 1394 انجام شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 377 نفر تخمین زده شد و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. روایی و پایایی پرسشنامه مذکور تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که نمره کلی مدیریت دانش و میزان اعتماد به فناوری اطلاعات در بین کارکنان به ترتیب0.61±3.39و 0.76 ±3.14 بود. همبستگی مستقیم متوسط بین مولفه های مدیریت دانش و میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات وجود دارد(p-value≤0.001،r=0.436). در بین مولفه های مورد بررسی بیشترین همبستگی مثبت مربوط به مولفه ذخیره و نگهداری دانش است p-value≤0.001 ، r=0.472)). لذا ضروری است تا مدیران سازمان های درمانی جهت موفق بودن در رسالت سازمانی خود به ارتقاء و به روز نمودن دانش کارکنان و استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات توجه نمایند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، اعتماد، فناوری اطلاعات
 • سعیده شریفی*، ندا جعاوله، آیدا شجرات، منصور ظهیری صفحه 192
  تحولات سریع در عرصه ی علم و دانش به گونه ای است که برنامه ریزان آموزشی باید به صورت پویا در تعامل با محیط قرار داشته باشند و برای پیشبرد اهداف آموزشی، تدوین برنامه ی راهبردی را در دستور کار خود قرار دهند. این مطالعه به منظور ارزیابی عوامل درونی و برونی اثرگذار بر تدوین راهبردها و طراحی برنامه ی راهبردی(1394-1398) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است. در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی با استفاده از تکنیک SWOT نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای دانشکده بهداشت شناسایی و براساس آن ها راهبردهایی تدوین گردید. با توجه به یافته های این پژوهش، بیانیه رسالت، دورنما، ارزش ها و 10 راهبرد اصلی شناسایی شد. مهم ترین راهبردهایی که در اولویت اجرا قرار گرفتند عبارتند از: تامین کادر تخصصی مورد نیاز، تجهیز آزمایشگاه های دانشکده، توسعه ی تحصیلات تکمیلی، تقویت ارتباط با سازمان های خارج از دانشگاه. براساس نتایج حاصل شده از این پژوهش ضرورت دارد دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، راهبردهای های فوق را در دستور کار خود قرار داده و برای هر کدام از آنها برنامه ی اجرایی طراحی نماید.
  کلیدواژگان: تحلیل درونی و برونی، تکنیک SWOT، برنامه ریزی راهبردی، دانشکده بهداشت
 • نرگس قمری *، سیدعلی حسینی، فرزانه یزدانی، انور لطفی، فاطمه قمری، محبوبه قمری صفحه 198
  انتظارات افراد از شغل یکی از فاکتور های اصلی تعیین کننده ی ارتباط بین افراد و سازمان است. ایجاد انگیزه در کار، پاسخ دهی به نیازهای افراد از شغل و همچنین تامین مسیرهای شغلی مطلوب، نیازمند بررسی سطوح نیاز و شناسایی انتظارات افراد از شغل است. لذا شناسایی نیازها و انتظارات دانشجویان هر حرفه از شغل ضروری بنظر می رسد. برای کسب این مهم و با توجه به مطالعات اندک در این زمینه خصوصا در ایران، در این پژوهش سعی گردید که سطوح نیاز و انتظارات دانشجویان کاردرمانی از شغل مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی در سال 1393 انجام گرفته است. جامعه ی آماری شامل دانشجویان کاردرمانی دانشگاه های شهر تهران می باشد. برای بررسی انتظارات و سطوح نیاز دانشجویان کاردرمانی، از پرسشنامه ی نیازها طراحی شده توسط گوردن و پرسشنامه ی انتظار از شغل طراحی شده توسط لازیر استفاده گردید. داده ها با استفاده از برنامهی SPSS ورژن 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه 107 نفر شرکت نمودند. بالاترین میانگین امتیاز در پرسشنامه نیاز گوردن، مربوط به نیاز به امنیت(72/0 ± 61/4) و کمترین امتیاز مربوط به نیاز اجتماعی(62/0 ± 08/4) می باشد. در پرسشنامه ی لازیر، میانگین امتیازات عوامل بهداشتی 20/2 ± 76/27 و عوامل انگیزشی 68/2 ± 14/26 بدست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که از نظر دانشجویان، عوامل بهداشتی نسبت به عوامل انگیزشی در اولویت است. ترتیب اهمیت ابعاد نیاز از دید آنان شامل نیاز امنیت(بیشترین)، نیاز احترام، نیاز استقلال، نیاز خودشکوفایی و نیاز اجتماعی(کمترین) می باشد.
  کلیدواژگان: سطوح نیاز، انتظار از شغل، دانشجویان کاردرمانی، کاردرمانی
 • مینا شمخی *، نانسی ساکی صفحه 206
  مساله ی اخلاق جایگاه ویژه ای در آموزش دارد که متناسب با هر مجموعه ی سازمانی بر اساس فاکتورهای اخلاقی خاصی تعریف شده است. آموزش عالی نیز یکی از مجموعه های بزرگ سازمانی است که نیازمند توجه به همین فاکتورهای اخلاقی تعریف شده در حوزه ی تعلیم و تربیت است که بر اساس آموزه های دینی بنا شده باشند. از این رو، اخلاق به عنوان نظام کاربردی همواره به دنبال راه کارهای جدید برای رفع مشکلات اخلاقی و ایجاد رابطه ی سالم و انسانی بوده است. این نوشتار به شیوه ی کتابخانه ای به تبیین جایگاه اخلاق و استانداردهای اخلاقی در دو نقش آموزشی-پژوهشی و تربیتی می پردازد که نتایج متقنی دربرداشته است و مویدی محکم بر اهمیت این رابطه در آموزه های دینی است.
  کلیدواژگان: اخلاق، آموزش، تعلیم و تربیت، استادان، دانشجویان
 • محمد جواد محمدی، محمد صاحب الزمانی، فاطمه سراجیان *، علی اکبر آقایی نژاد، سید محمد علوی، سحر گراوندی، مریم مسعودزادگان، علی محمدی ولدانی صفحه 208
  دانشجویان در طی تحصیل با استرس های گوناگون روبرو هستند بخصوص دانشجویانی که دور از خانواده به تحصیل مشغولند. در برخی موارد منبع ذاتی که ممکن است به آنها کمک کند معنویت است. هدف از این پژوهش یافتن تاثیر معنویت و تقویت هوش معنوی فرد در کاهش اضطراب های موجود و نیز کیفیت زندگی بالاتر می باشد. در این پژوهش که از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران بودند که بصورت سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش شامل سه پرسشنامه بود که پرسشنامه اول خودسنجی هوش معنوی کینگ که 24 گویه بوده، پرسشنامه دوم اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر که 40 گویه بوده و پرسشنامه سوم کیفیت زندگی SF-36 که 36 گویه طراحی شده می باشد. اعتبار پرسشنامه هوش معنوی از طریق آلفای کرونباخ برابر 92/0 ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش معنوی با اضطراب آشکار (001/0p< و312/0-r= )، با اضطراب پنهان (001/0p< و254/0-r= ) و با کیفیت زندگی دانشجویان (001/0p< و234/0r= ) همبستگی دارد. همچنین بین مولفه های هوش معنوی شامل تفکر انتقادی وجودی (001/0p< و223/0r=)، تولید معنای شخصی (001/0p< و269/0r=)، بسط حالت هوشیاری (001/0p< و168/0r=) و آگاهی متعالی(001/0p< و208/0r= ) با کیفیت زندگی همبستگی وجود دارد. هوش معنوی با اضطراب ( پنهان و آشکار ) و همچنین با کیفیت زندگی دانشجویان همبستگی دارد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، کیفیت زندگی، اضطراب، دانشجو
 • |
  • Tahereh Ramezani, Zahra Dashti, Siamak Mohebi, Gholamreza Sharifirad * Page 143
   Teaching method and developing lesson plans are imperative in quality of education, hence to motivate teachers to develop lesson plans can be effective in improving the quality of medical education. This research aimed to gauge the opinions of faculty members at Qom medical university about Lesson Plan based on using ASSURE model in 2015. This conducted research was a descriptive-analytical cross sectional study. The population was consisted of all faculty members of Qom University of Medical Sciences, but the participants were entered into the study by census method; then a questionnaire in two parts including demographic characteristics and attitude questions consisting of 14 questions was distributed. Eventually, the data were analyzed by using SPSS software version 16th and by Independent T tests, and ANOVA at the significant level of less than 0.05; and the mean of total score of whole attitudes obtained from faculty members participating in the study were estimated 33.9±7.59. Results showed that the mean score of attitude towards lesson plans was significantly different between the two clinical and basic sciences of educational group (P-value=0.01). Also the mean score of attitude among the people participated in the workshop lesson plan was significantly more than those who had not participated in the workshop lesson plan (P-value=0.04). The results of this study showed that university teachers were not in proper conditions in terms of attitudes towards lesson plan according to ASSURE model, therefore, the importance of careful and effort planning for the improvement of this issue should be considered.
   Keywords: Lesson Plan, Faculty Member, Attitude, ASSURE Model
  • Nosrat Bahrami, Salman Najafvand Derikvandi, Somayeh Bahrami * Page 150
   Student to which community they belong are the next empower and constructor of society, hence their physical and mental health and emotional intelligence as a predictor of mental and social health, educational and career are very important. The present study aimed to compare emotional intelligence between boy and girl medical students at Dezful University of Medical Sciences in 2014. A descriptive - analytic study was carried out that the population consisted of 108 girls and 126 boys studying at Dezful University of Medical Sciences and they were participated through Random sampling - the quota being selected. In addition, the data were collected using demographic characteristics and Bar-On Emotional Intelligence Questionnaire which the validity and reliability of that were approved by content validity and internal consistency, and Cronbach's alpha level was reported 0.93, too. In total, the mean of overall emotional intelligence and its components were reported more in girls than boys (P
   Keywords: Emotional Intelligence, Girls, Boys, Students
  • Seydeh Jamileh Hosseini *, Neda Akbari- Nassaji, Sabrieh Khazni, Mohammad –Hosein Haghighi Zadeh Page 159
   This semi-experimental study was conducted to investigate the effect of clinical teaching associate model on the cognitive learning and clinical skills of nursing students in Abadan Nursing School in 1392. The statistical population was all nursing students in eighth semester including 31 students who were randomly divided into two intervention and control groups of 15 and 16 students, respectively. The control group was trained by an academic staff through traditional method, whereas intervention group was educated under the supervision of a clinical nurse using clinical teaching associate model. The data gathering instrument was a cognitive learning domain questionnaire completed by students in the first and last day of internship program, and a clinical skills learning checklist filled out by academic staff in the last day of internship; its validity was determined through content method using viewpoints of 7 academic members and two nurses of Thalassemia ward. In addition, the reliability of the questionnaire and check list was estimated by 98% using test-retest and inter-rater methods, respectively. The results showed that the difference between the average scores before and after the clinical teaching, using paired t-test, in cognitive learning domain was not significant in both groups (p> 0.05). However, the average of clinical skills in the intervention group, 16.23 ± 2.88, showed a significant increase in comparisonto the control group, 13.66± 2.89, (p
   Keywords: Clinical Teaching Associate Model, Clinical Teaching, Nursing Education, Learning, Clinical Skills
  • Gholamreza Ataei *, Freshteh Adel Mashhadi Sari Page 166
   By considering the importance of motivation as an important factor in learning and acquiring skills and eventually students’ success, this study was designed to evaluate the motivation and incentive of Medical Radiation students toward the field of study at Babol medical university in 2014. In this cross-sectional study, all new Medical Radiation students participated in this research. Data were collected by a reliable questionnaire (α = 0.86) about demographic data; questions were about personal, environmental and professional motivation to the fields, and then the data were analyzed by SPSS software and T-test at a significance level (0.05 >p). The most important incentive mentioned by students was being eager to help people (%42.6) and to obtain a good social status (%44.3), and interest in working in the health sector (%54.9), while the lowest effect to motivate the new students was lack of tendency to enter university (%3.3), the force of parents (%3.3), and the existence of this course in their town (%6.6). According to the results, it seems that the environmental factors relatively had low impact, while professional factors had considerable influence than other factors to eager and motivate the students; it is important to notice that comparison the scores of these two domains showed significant difference between male and female students (P = 0.001).
   Keywords: Medical Radiation Students, Choice, Motivation
  • Kianoush Abdi *, Mohammad Arab, Ali Akbari Sari, Fateme Adelinejad Page 174
   The main purpose of this study was to determine satisfaction of postgraduate students of hygeine school of Tehran university of medical sciences from their supervisors and Advisors at 2014-2015. This study was conducted by descriptive. At first was evaluated the face validity and content validity of questionaire with the Lawasche's method by 11 experts. CVR was more than 0.59 for all questionaire items that confirmed content validity. Its reliability was determined with the test- retest method and Cronbakh's alpha coefficient and it was 0.97. 382 students filled the questionaires and after collecting, data was analyzed with descriptive and analytic stastics by SPSS software. Findings of the study showed that 86.6 % of M.Sc. students and 84.9 % of Ph.D. students had high satisfaction from their supervisors and advisors. There was no meaningful relationship between gender and grade with satisfaction (p>0.05) but there was meaningful relationship between age, study type and thesis/dissertation situation (p
   Keywords: Satisfaction, Supervision, Postgraduate Students, Advisor, Supervisor, Thesis, Dissertation
  • Mahdi Manzari *, Maryam Zarehosseini *, Mahboubeh Asadi, Behnaz Samiee Daloee, Esmaeil Zamanibeydokhti Page 184
   Information and knowledge are one of the most valuable assets of an organization and as a source for the survival of organizations is vitally necessary. Today, for having a continuous presence and stability in the commercial and competitive world, an organization should work on Knowledge-based approach. In order to use this valuable source correctly, knowledge management is on the agenda of the leading organizations. Accordingly, the present study was conducted as a descriptive-analytical and cross-sectional one to assess the impact of knowledge management on the level of confidence toward the information technology among staff working at Mashhad University of Medical Sciences. The sample size was estimated about 377 by Morgan table and selected by simple randomization method. Data were collected by a researcher-made questionnaire which its reliability and validity were confirmed; and then Data analysis was performed by SPSS version 16th. Total score of trust in IT and knowledge management among employees were estimated 3.14 ± 0.76 and 3.39 ± 0.61, respectively. According to the results, there was a direct correlation between knowledge management and staff confidence in information technology (p-value ≤ 0.001, r = 0.436). Moreover, the positive correlation among the examined factors were assigned to components of recording and maintenance knowledge (p-value ≤ 0.001, r=0.472).Therefore, it appears essential for health managers to be successful in their organizational mission to focus on using the Information Technology as well as upgrading and updating of staffs’ knowledge of IT.
   Keywords: Knowledge Management, Trust, Information Technology
  • Saeedeh Sharifi *, Neda Jaaveleh, Aida Shajaraat, Mansour Zahiri Page 192
   The rapid development in sciences and technology is far advanced so that educational planners should dynamically interact with the environment, and to further the educational goals should consider strategic plan in their agenda. This study aimed to assess the internal and external factors affecting on Strategy Formulation in health Faculty at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (2015-2019) using SWOT technique in 2014. In this descriptive study the mission, vision, values, strengths, weaknesses, opportunities and threats were determined on the basis of SWOT technique, and then strategies were identified. The most important of these strategies were recruitment the required specialized personnel, to equip the laboratories, postgraduate courses development, strengthen relationships with organizations outside the university, and so on. According to research findings, designing of tactical and implemental programs based on mentioned strategies are essential especially at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.
   Keywords: Internal, External Analysis, Health Faculty, Strategic Planning, SWOT Technique
  • Narges Ghamari *, Seyed Ali Hosseini, Farzane Yazdani, Anvar Lotfi, Fateme Ghamari, Mahbobe Ghamari Page 198
   Expectations of job is one of the major factors that determines the relationship between individuals and the organization. Motivation at work, responding to the employees’ needs of job, and also providing favorable career paths requires a review of the needs and expectations of individual identification of a job. Due to scarcity of related research, this study aimed to investigate the needs and expectations of the job among students studying occupational therapy. This descriptive cross-sectional study was conducted in 1393. The population included occupational therapy students of Universities in Tehran city. To examine the expectations and needs of occupational therapy students, the needs questionnaire designed by Gordon and expectation of the job questionnaire designed by Lussier were used. Afterwards, data were analyzed by using the SPSS software version 19th.: In this study, 107 individuals participated. The data remarked that the highest average rating in the Gordon-needs questionnaire was the need for security (4/61 ± 0/72), and the lowest score was mentioned social need (4/08 ± 0/62). In the Lussier questionnaire, the average rates of health factors was 27/76 ± 2/20, further the motivational factors was 26/14 ± 2/68.The results of this study showed that the health factors were prior than motivational factors from students’ opinion. They considered the importance of the dimensions of need respectively as follows; security need (maximum), the need to respect, the need for independence, need for self-actualization and social need (minimum).
   Keywords: Need levels, Expectation of the job, Occupational therapy students, Occupational therapy
  • Mina Shamkhi *, Nanci Saki Page 206
   Ethics play an important role in education and higher education organizations, like other organizations, should have their ethical code of conduct. Higher education is also one of the biggest institutions which should define and consider ethical codes in education and training and should extract them from religious traditions. Hence, ethics as a practical system always try to solve ethical problems and seeks new solutions to develop healthy and moral relationships. The present paper using an archival research approach explains status of ethics and ethical standards in both education- Research and training roles and confirms the importance and validity of that, too.
   Keywords: Ethics, Higher Education, Training, Professors, Students
  • Mohammad Javad Mohammadi, Mohammd Sahebalzamani, Fatemeh Serajian*, Ali Akbar Aghaineghad, Seyed Mohammad Alavi, Sahar Geravandi, Maryam Masoudzadegan, Ali Mohammadi Veldani Page 208
   Students confront with different & various anxiety during their education period, especially those are far from their families. In some cases the natural source which can help them is spirituality since it gives meaning and purpose to their life. The present studywas a cohesive-descriptive research which 400 students of Tehran Islamic Azad Medical University were selected by quota system. The data collection instruments were three questionnaire; spiritual intelligence by King included 24 items, anxiety (apparent& secret) questionnaire by Eshpil Berger included 40 items, and 3rd questionnaire was quality of lifeSF-36. Then the validity of spiritual intelligence questionnaire was estimated by 0/92. For statistical analysis, Pearson correlation coefficients and step by step regression model were used. After data analysis,the results showed that spiritual intelligence had a relationship with apparent anxiety (r= -0/312, p
   Keywords: Spiritual intelligence, life quality, Anxiety, Students