فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 27 (تابستان 1396)
 • پیاپی 27 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کبری مرادیان*، محمدرضا فاضلی، داریوش عابدی صفحات 9-16
  سابقه و هدف
  پروموتر [1] lac یک ژن تنظیم کننده پروکاریوتی بیان پروتئین نوترکیب در Escherichia coli می باشد. این پروموتر توسط لاکتوز و یا آنالوگ شیمیایی آن[2] IPTG القا می شود. در این تحقیق تاثیر لاکتوز و IPTGبر میزان بیان ژن اینترفرون بتا ، مقایسه شده است.
  مواد و روش ها
  باکتری (Escherichia coli BL21 (DE3 کلون شده با ژن اینترفرون بتا کشت داده شد و با اضافه کردن غلظت مشخصIPTG و لاکتوز به طور جداگانه و یا با یکدیگر، بیان پروتئین القا گردید. میزان پروتئین اینترفرون تولید شده اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میزان بیان پروتئین اینتر فرون بتا 1 بی با استفاده از 2/0 % لاکتوز وIPTG 5/0 میلی مولار به طور هم زمان نسبت به هر کدام از القاء کننده ها به تنهایی افزایش داشت و برابر با 34% کل پروتئین های تولید شده توسط باکتری اشریشیاکلی نوترکیب بود.
  نتیجه گیری
  در این تحقیق، با استفاده هم زمان لاکتوز وIPTG ، در مقایسه با هر کدام از این القاء کننده ها به تنهایی، میزان بیش تر پروتئین اینترفرون بتا 1 بی با هزینه کم تر تولید شد.
  کلیدواژگان: باکتری Escherichia coli، اینترفرون، پروموتر lac، لاکتوز (lactose)، IPTG
 • حسنعلی ارباب حقیقی، فاطمه نجات زاده *، جواد خلیلی محله صفحات 17-24
  سابقه و هدف
  به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر تعدیل اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه خیار در شرایط کشت گلدانی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل دو عاملی در قالب کرت های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان در سال 1391 انجام شد.
  مواد و روش ها
  فاکتور اصلی شوری در سه سطح شامل Ec 2، 4 و 6 و پرایمینگ بذر به عنوان فاکتور دوم در چهار سطح شامل شاهد (عدم پرایمینگ)، پرایمینگ با نیترات پتاسیم، کلرید پتاسیم و کلرید سدیم بود.
  یافته ها
  نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد شوری بر تمام صفت های مورد مطالعه تاثیر معنی داری داشت. بیش ترین درصد جوانه زنی با 58/97 درصد در شوری با سطح پایین بدست آمد. بیش ترین بیوماس گیاهی را هم همین تیمار با میانگین26/55 گرم دارا بود.
  بحث: پرایمینگ بذر به غیر از تعداد برگ، قطر ساقه و زمان لازم برای سبز شدن بر بقیه صفت های مورد مطالعه تاثیر معنی داری داشت. بیش ترین درصد جوانه زنی با 11/88 در تیمار نیترات پتاسیم حاصل شد. این تیمار هم چنین با میانگین 92/43 گرم دارای بیش ترین وزن خشک گیاهی بود. اثر متقابل شوری در پرایمینگ بر روی صفت ها تاثیر معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده کشت خیار در مناطقی که آب آبیاری آن شور است توصیه نمی شود.
  کلیدواژگان: پرایمینگ، تنش شوری، جوانه زنی، خیار
 • سیامک شهیدی، طیبه توسن، فاطمه کاظمینی صفحات 25-32
  سابقه و هدف
  کانابینوییدها به عنوان ضعیف کننده حافظه در انسان و حیوانات شناخته شده اند که از طریق گیرنده های خود تاثیرگذارند. این ترکیب ها با اثر بر هیپوکامپ می توانند بر حافظه و یادگیری اثر گذار باشند استیل کولین به عنوان یک انتقال دهنده عصبی، نقش اساسی طی فرایند یادگیری و حافظه ایفا می کند و دونپزیل می تواند درسیناپس های کولینرژیک اثر تقویت کننده بر این ماده داشته باشد. در این پژوهش اثر دونپزیل، URB597 «تقویت کننده سیستم اندوکانابینوییدی» و اثر توام هر دو ماده بر حافظه موش مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی 40 سر موش سوری با محدوده وزنی 35-20 گرم به گروه های کنترل، URB597)) mg/kg،ip) 1/0 ( دونپزیلmg/kg،ip) 5/0) و گروه ترکیبی دونپزیل و URB597 تقسیم شدند. روز اول به موش ها در دستگاه شاتل باکس، شوک الکتریکی وارد شد و در روز دوم 15 دقیقه قبل از تست حافظه تزریق مواد به صورت درون صفاقی صورت گرفت. پارامترهای مورد سنجش، اولین زمان ورود به بخش تاریکSTLr)) و مجموع زمان ماندن در آن بخش(TDC) بود.
  یافته ها
  آنالیز داده ها اختلاف معناداری در دریافت تعداد شوک ها نشان نداد، اما مقایسه میزانSTLr بین گروه های کنترل، URB597 ((P<0.001 و ترکیب دونپزیل و URB597 ( (P<0.001 و نیز در میزان TDC بین گروه URB597 (P<0.001) در مقایسه با کنترلP<0.001) ) و ترکیب دونپزیل وURB597 (P<0.005) اختلاف معنا داری مشاهده گردید اضافه بر این،گروه ترکیبی دونپزیل و URB597((P<0.005 درمقایسه با گروه کنترل اختلاف معناداری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمایش ها نشان داد کهURB597 موجب تخریب حافظه شده و تیمار دونپزیل «تقویت کننده سیستم کولینرژیک» اثر بهبود دهنده روی حافظه تخریب شده داشته و این موضوع تداخل عمل بین دو سیستم نروترانسمیتری را نشان می دهد. که موجب تقویت حافظه شده است .
  کلیدواژگان: کانابینویید، سیستم کولینرژیک، حافظه، موش سوری
 • الهام سیاسی*، ماندانا بیرانوند، مریم علی خانی صفحات 33-46
  سابقه و هدف
  استرپتوکوکوس پایوژنز با داشتن فاکتورهای ویرولانس از جمله اگزوتوکسین های A، B و C در ایجاد عفونت پوستی همچون پسوریازیس دخالت دارد. هدف از این تحقیق بررسی حضور ژن های speA، speB و speC باکتری استرپتوکوکوس پایوژنز در نمونه های جدا شده از بیماران پسوریازیس بود.
  مواد و روش ها
  از تعداد 60 فرد مبتلا به پسوریازیس باکتری استرپتوکوکوس پایوژنز با انجام تستهای بیوشیمیایی جداسازی شد. پس از استخراج DNA از 48 باکتری ایزوله شده، به منظور بررسی حضور ژن های اگزوتوکسین های A، B و C واکنش زنجیره ای پلیمراز انجام گرفت.
  یافته ها
  با انجام واکنش PCR در این باکتری ها، فراوانی حضور ژن speA در 28 نمونه (3/58%)، ژن speC در 16 نمونه (3/33%) و ژن speB در همه نمونه ها (100%) بدست آمد. فراوانی نمونه های دارای بیش از یک ژن هم در طی این مطالعه بررسی شد و نتایج بدست آمده نشان داد تعداد نمونه های دارای ژن های sepA و sepB ، 28 نمونه (3/58)، تعداد نمونه های دارای ژن های sepB وsepC ، 16 نمونه (3/33) و تعداد نمونه های دارای هر سه ژنsepA ، sepB و sepC ، 10 نمونه (8/28) بودند.
  بحث : نتایج نشان داد بین حضور سه ژن speA، speB و speC با ایجاد پسوریازیس ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین از بین عوامل عفونی و فاکتورهای فیزیولوژیک و ژنتیک که در ایجاد پسوریازیس موثرند، باکتری استرپتوکوکوس پایوژنز یکی از دلایل مهم بوده که نتایج این تحقیق و سایر مطالعات موید آن است.
  کلیدواژگان: استرپتوکوکوس پایوژنز، پسوریازیس، ژن های speA، speB و speC، PCR
 • نجمه هادی زاده شیرازی *، امیرهمایون کیهان، شراره سجادی صفحات 47-54
  سابقه و هدف
  با توجه به اثرات وابسته به غلظت فلز روی هدف از این تحقیق ارزیابی اثر مهارکنندگی فلز روی بر فعالیت اکسیداتیو آنزیم پراکسیداز به عنوان یکی از مهمترین انزیمهای تنفسی سلول است.
  مواد و روش ها
  به منظور استخراج پارامترهای سینتیکی منحنی فعالیت پراکسیداز در غلظتهای مختلف روی بر علیه زمان رسم شده و مکانیزم مهارکنندگی با کمک رسم منحنی های لینور- برگ و داکینگ مولکولی بررسی شده است.
  یافته ها
  فلز روی در غلظتهای مختلف، زمان تاخیر واکنش اکسیداسیون را افزایش داده و انزیم را با IC50370 میکرومولارو به صورت برگشت پذیر مهار می کند. الگوی گرافهای لینوور-برگ برای مکانیزم اثر فلز روی بر فعالیت HRP با مکانیزم غیر رقابتی منطبق است. بر اساس مطالعات داکینگ مولکولی و طیف سنجی جذبی آنزیم، یون روی مستقیما به جایگاه فعال متصل نشده در نتیجه میانکنش آنزیم و روی، انعطاف پذیری گروه هم کاهش یافته و یون آهن از آن حذف نشده است.
  نتیجه گیری
  یون روی دارای اثرات مهارکنندگی وابسته به غلظت بر پراکسیداز بوده و با تاثیر بر گروه پروستتیک آنزیم فعالیت آن را با مکانیزم غیررقابتی به شدت کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: فلز روی، مهارکنندگی، تنفس سلولی، انزیم پراکسیداز
 • شهرام منتظری، شهاب سادات صفحات 55-62
  سابقه و هدف
  جداسازی RNA از گیاهانی که دارای مقدار زیادی ترکیبات پلی ساکارید و پلی فنل می باشند به علت اتصال و رسوب این ترکیبات با RNA مشکل است. بنابراین در این مطالعه 11 پروتکل مختلف استخراجRNA از برگ های سیب غنی از ترکیبات فنلی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  کیفیت و کمیت RNAبا الکتروفورز ژل آگارز 1.2% و اسپکتروفتومتری نانودراپ در طول موج 230، 260 و 280 نانومتر تعیین شد و سنتز cDNA و آنالیز RT-PCR با پرایمر اختصاصی ژن اکتین سیب انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که روش استخراج جمی چات چائو و همکاران (2012) و راجاکانی و همکاران (2013) مناسب ترین روش های استخراجRNA از برگ سیب بودند. عملکرد RNA کل استخراج شده در این روش ها به ترتیب بین 152.4 تا 800.2 و 362.1 تا 452.6 نانوگرم در میکرولیتر به دست آمد. باندهای S18 و S28 در الکتروفورز افقی مشاهده شدند.
  بحث: در هر دو روش نسبت 260 به 280 و 260 به 230 به ترتیب بین 1.99 تا 2.03 و 2.07 تا 2.17 بود که نشان دهنده خلوص بالایRNA و عدم آلودگی به پلی فنلی، پروتئینی و پلی ساکاریدی می باشد.
  نتیجه گیری
  کیفیت بالای واکنش RT-PCR در هر دو روش نشان داد که RNA استخراج شده می تواند با اطمینان جهت آزمایش های مولکولی پائین دستی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جداسازی RNA، سیب، RT-PCR
 • احمد داداشیان ریحان*، هوشنگ نصرتی، احمد رزبان حقیقی صفحات 63-68
  سابقه و هدف
  ماریتیغال (Silybum marianum) گیاهی بوته ای خاردار و دارویی از تیره گل ستاره (Compositae) است که دارای ماده سیلی مارین می باشد و در پیش گیری و درمان بیماری های کبدی و سرطان کبد و نیز کاهش کلسترول خون سودمند است. اهمیت دارویی این گونه، مطالعه روی این گیاه را دوچندان می نماید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه سه جمعیت رویشی مغان، فریدون کنار و نورآباد ممسنی از گونه Silybum marianum از نظر کاریوتیپی مورد بررسی واقع شدند. جهت بررسی کاریوتیپی جمعیت های این گونه، از آلفابرومونفتالین به عنوان پیش تیمار و از اکسید کروم و فرمالدئید به عنوان فیکساتور، و NaOH برای هیدرولیز و هماتوکسیلین جهت رنگ آمیزی استفاده شده است.
  یافته ها
  پس از مطالعه های میکروسکوپی و تحلیل آماری و تهیه جداول و کاریوتیپ مشخص شد همه جمعیت ها دیپلوئید و دارای عدد پایه کروموزومی x=17 بوده و کروموزوم ها در حد فاصل متاسانتریک و ساب متاسانتریک قرار می گیرند؛ بدین مفهوم که محل سانترومر در کروموزوم ها کمابیش میانی است.
  نتیجه گیری
  با توجه به شکل کروموزوم و موقعیت سانترومر و پارامتر TF% می توان نتیجه گیری نمود که گیاه ماریتیغال یک گیاه کم تر تحول یافته با کاریوتیپ متقارن می باشد. هم چنین از نظر تکاملی جمعیت نورآباد ممسنی نسبت به دو جمعیت دیگر متکامل تر بوده و جمعیت های مورد مطالعه با توجه به نتایج این تحقیق متعلق به یک گونه می باشند و تحول و جدایی جمعیت های گونه مشاهده نمی گردد.
  کلیدواژگان: کاریوتیپ، ماریتیغال، Silybum marianum، سیتوژنتیک
 • عاطفه شاه حسینی*، پیمان مهستی شتربانی، افشین اخوندزاده بستی صفحات 69-76
  سابقه و هدف
  باکتری لیستریامونوسایتوژنز به عنوان یک عامل بیماریزای قابل انتقال از طریق مواد غذایی و مسئول ایجاد بیماری در انسان شناخته شده است. این باکتری عامل مننژیت، سقط جنین و مسمومیت غذایی در انسان است. سس های صنعتی به عنوان یک ماده غذایی پرطرفدار روز به روز مصرف بیشتری در بین عامه مردم پیدا کرده اند. این ماده غذایی، بستر مناسبی برای ایجاد مسمومیت های غذایی می باشد. بنابراین آلودگی با لیستریامونوسیتوژنز تهدیدی برای سلامتی به ویژه افراد با سرکوب سیستم ایمنی محسوب میگردد. هدف از این مطالعه تشخیص سریع ملکولی لیستریامونوسایتوژنز در سس های صنعتی سرد ایران است.
  مواد و روش ها
  تعداد 25 نمونه از سس های صنعتی از بازار ایران جمع آوری گردید. DNA نمونه ها به روش استاندارد فنل/ کلروفرم استخراج شد. تست PCR تشخیص لیستریامونوسایتوژنز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی بهینه و از جهت ویژگی و حد تشخیص (LOD) بررسی شد. همه نمونه ها از جهت حضور لیستریامونوسایتوژنز با استفاده از تست بهینه PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تست PCR بهینه و محصول 226 bp در ژل آگاروز 2% مشاهده شد. LOD تست در حد 10 genome/reaction بدست آمد و در آزمون ویژگی به غیر از لیستریا مونوسایتوژنز با هیچ نمونه ای آمپلیکون مشاهده نگردید. از 25 نمونه سس، 4 عدد از نظر لیستریامونوسایتوژنز مثبت گردید.
  نتیجه گیری
  تکنیک PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، بسیار دقیق و سریعترنسبت به متدهای سنتی برای تشخیص لیستریا مونوسایتوژنز عمل می نماید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که تکنیک PCR روشی مناسب جهت پایش میکروارگانیسم ها در مواد غذایی همچون سس ها می باشد.
  کلیدواژگان: سس، مسمومیت، لیستریامونوسایتوژنز، تشخیص
 • سمیرا نادری نژاد، فاطمه حقیر سادات، قاسم عموعابدینی*، علی نادری نژاد، زهرا اسماعیلی، عظیم اکبرزاده صفحات 77-84
  سابقه و هدف
  استئوسارکوما شایع ترین سرطان در بین نوجوانان است. کورکومین اثرات القای حساسیت به سلول های سرطانی در برابر شیمی درمانی و ضدتوموری دارد. در این مطالعه سامانه نیوزمی آهسته رهش حاوی کورکومین برای بهبود خواص ضد سرطانی کورکومین علیه استئوسارکوما را تهیه شده است.
  مواد و روش ها
  وزیکول های نیوزومی آنیونی تهیه شده حاوی 70 درصد توئین 60 و 30 درصد کلسترل و در حضور پلی اتیلن گلیکول می باشد. نانوذره تهیه شده مشخصه یابی شد و سمیت داروی کورکومین در مقایسه با نیوزوم کورکومین بر روی رده سلولی MG-63 سنجیده شده است. هم چنین مدل سینتکی مناسبی جهت پیش بینی رهایش دارو پیشنهاد شده است.
  یافته ها
  وزیکول های نیوزمی حاوی کورکومین با اندازه 242 نانومتر، 2/95% میزان راندمان انکپسولیشن دارو، پتانسیل زتا 38- میلی ولت و شاخص پراکندگی 17/0می باشد. نانو ذره تهیه شده رهایش کنترل شده دارد و در طی 96 ساعت میزان رهایش دارو 87/43 درصد می باشد. مدل Peppa’s بر روی داده های سینتیک رهایش دارو تطابق خوبی را نشان می دهد. نتایج تست سمیت بهبود 9/0 برابری در کشندگی سلول ها در مقایسه نیوزوم های کورکومین و کورکومین را نشان داد.
  بحث: قرارگیری کورکومین در نیوزوم می تواند به مشکل ناپایداری نیوزوم در پلاسما غلبه کند و باعث بهبود حلالیت آن شده است. هم چنین اثرات ضدسرطانی کورکومین به ویژه در حالت نیوزومی اثبات گردیده است.
  نتیجه گیری
  سامانه نیوزمی حاوی کورکومین آهسته رهش، مونو دیسپرس و با درصد انکپسولیشن و سایز مناسب می باشد. نتایج حاصل از بررسی شارژ سطحی، آنیونی بودن سامانه حاصل را تایید می کند و در درمان سرطان استخوان قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: نیوزوم، مدلسازی ریاضی سینتیک رهایش دارو، کورکومین، آب گریز، مشخصه یابی، استئوسارکوما
 • میترا صالحی*، مهسا اختری، عباس اخوان سپهی صفحات 85-90
  سابقه و هدف
  فلزات سنگین از جمله مواد آلوده کننده طبیعت به شمار می آیند که طی عملکردهایی نظیر استخراج معادن و ورود پساب کارخانجات صنعتی، به محیط های طبیعی وارد میگردند. برخی از فلزات سنگین به مقدارکم برای رشد سلولی نیاز بوده و تنها در غلظت های بالا سمی هستند. غلظت های بالای فلزات سنگین مشکلات جدی را برای حیات گیاهان، حیوانات و آبزیان و در نهایت برای انسان ها که مصرف کنندگان اصلی این منابع غذایی هستند، ایجاد می کنند. شناسایی باکتری های مقاوم به فلزات سنگین نقش مهمی در رابطه با آلودگی محیط و در نهایت پاکسازی آن ایفا می کند. از این رو به بررسی میزان مقاومت سویه های اشرشیاکلی جدا شده از آب های سطحی نسبت به فلزات سنگین پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش 120 نمونه از آب های سطحی شهر تهران در فصل های بهار و تابستان از رودخانه، آب های سطحی و جوی های آب جمع آوری و داخل فالکون های استریل به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه ها ابتدا به منظور غنی سازی در محیط کشت BHI براث و سپس به منظور رویت کلنی میکروارگانیسم ها روی پلیت حاوی محیط BHI آگار به صورت خطی کشت و در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت انکوبه شدند. جهت جداسازی باکتری اشرشیاکلی از سایر باکتری ها ی رشد یافته از محیط کشت اختصاصی ائوزین متیلن بلو (EMB) بهره گرفته شد. با روش تهیه رقت های سریال در لوله، مقاومت این باکتری ها در برابر غلظت های مختلف از نمک فلزات سنگین سولفات روی و سولفات کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  تنها 40 سویه (33/33%) اشرشیاکلی خالص و جداسازی شد. حداقل تراکم متوقف کننده رشد (MIC) برای نمک سولفات روی mM5/12و برای نمک سولفات کادمیوم میزان mM 10 گزارش شد.
  نتیجه گیری
  با مقایسه مقاومت سویه های اشرشیاکلی به فلزات روی و کادمیم به نظر می رسد که میزان فلز روی در آب های سطحی مورد بررسی از فلز کادمیم بیشتر است و به دنبال آن میزان مقاومت سویه های اشرشیاکلی در مقابل فلز روی نیز بیشتر است. در نهایت، افزایش فلزات سنگین در آب های سطحی منجر به افزایش مقاومت سویه های اشرشیاکلی به فلزات سنگین می شود.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، اشرشیاکلی، آب های سطحی
 • نوین عالمشاه، سویار ساری *، رضا میرفخرایی صفحات 90-98
  سابقه و هدف
  بیماری مالتیپل اسکلروزیس1 (MS) شایع ترین بیماری خودایمنی سیستم عصبی مرکزی در سنین جوانی می باشد. فاکتورهایی مانند عوامل محیطی و زمینه ژنتیکی در ابتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس دخیل می باشند. از آنجا که miRNAها در سلول های عصبی و گلیال نقش مهمی در سطوح تنظیمی پس از رونویسی دارند، تغییر در عملکرد آنها به واسطه پلی مورفیسم ها و در نهایت تغییر بیان آنها در سیستم عصبی می تواند زمینه را برای بیماری های تحلیل برنده اعصاب از جمله مالتیپل اسکلروزیس فراهم کند. از این رو، هدف از این مطالعه، بررسی نقش پلی مورفیسم miR 23a C>T (rs 3745453) در ایجاد بیماری مالتیپل اسکلروزیس در نمونه ای از جمعیت ایرانی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 134 بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و 142 فرد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. تعیین ژنوتیپ با روش Tetra ARMS PCR انجام گرفت.
  یافته ها
  در هیچ یک از دو حالت توارثی غالب ((23/1-48/0: CI95٪)77/0OR) 05/0˃PValue) یا مغلوب ((75/1-36/0: CI95٪ (80/0 (OR: 05/0˃PValue)، تفاوت معناداری در توزیع ژنوتیپی miR-23a rs3745453 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس(MS) در مقایسه با افراد سالم مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  تحقیق حاضر برای اولین بار در ایران انجام گرفت، و برخلاف مطالعات پیشین که نشان دهنده ارتباط این پلی مورفیسم با وقوع بیماری مالتیپل اسکلروزیس بود، در نمونه ای از جمعیت ایرانی که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت همراهی بین پلی مورفیسم miR23a(rs3745453) و بیماری MS دیده نشد.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس (Multiple Sclerosis)، میکرو (MicroRNAs)RNA، چندشکلی (Polymorphism)
 • سیمین رحیم پور قوشچی، سیدعلی رحمانی*، مسعود ملکی صفحات 99-107
  سابقه و هدف
  آستنوزواسپرمیا، به عنوان کم تحرکی یا عدم تحرک اسپرم شناخته می شود که یکی از شایع ترین علت ناباروری در مردان می باشد. هدف از این تحقیق، آشکار ساختن ارتباط پلی مورفیسم rs1893316 ژن Catsper1با بیماری آستنوزاسپرمیا در مردان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مولکولی متعاقب توجیه و اخذ رضایت کتبی از50گروه بیمار و 50گروه کنترل 2 میلی لیتر خون از آنان دریافت گردیده و استخراج DNA به روش نمک اشباع و تعیین پلی مورفیسم به روش sequencingانجام شد.
  یافته ها
  در مطالعه پلی مورفیسمrs1893316 C >T فراوانی ژنوتیپ CC و فراوانی ژنوتیپ TT درگروه کنترل در مقایسه با گروه بیمار به طور قابل توجهی بالاتر بود (p<0.05). در فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوت CT تفاوت معنی داری بین بیماران و افراد نرمال مشاهده نشد(p>0.05).
  بحث: کانال 1CATSPER از نظر عملکرد فیزیولوژیکی، تنها محدود به مسیر حرکت در اسپرم می باشد که به طبع آن با ترشح یون کلسیم و ایجاد عدم تعادل در غلظت یونی باعث می شود که حرکت اسپرم از نظر قدرت و سرعت افزایش یابد.
  نتیجه گیری
  پلی مورفیسم rs1893316 ژن Catsper1با بیماری آستنوزواسپرمیا ارتباط معنی داری دارد. نتیجه بدست آمده ممکن است با تغییر خزانه ژنتیکی جمعیت مورد بررسی و یا تغییر معنی دار اندازه جمعیت، تغییر کند.
  کلیدواژگان: ناباروری مردان، آستنوزواسپرمیا، ژن CATSPER1، پلی مورفیسم
|
 • Cobra Moradian *, Mohammad Reza Fazeli, Dariush Abedi Pages 9-16
  Aim and
  Background
  Lac promoter, a regulatory gene in Escherichia coli, is a prokaryotic expression system for recombinant Interferon production. This promoter is induced by lactose or IPTG, its chemical analog. In this study, the effect of lactose and IPTG on the expression of gene was compared.
  Materials And Methods
  Escherichia coli BL21 (DE3) harboring Interferon β-1b gene were cultured and induced by the addition of IPTG and / or lactose. The yield of produced Interferon protein was measured.
  Results
  The yield of Interferon β-1b protein increased by using 0.2% lactose and 0.5 mM IPTG simultaneously as inducers in comparison with each inducer alone and it was equal to 34% of the total cell proteins.
  Conclusion
  In this research, with simultaneous presence of Lactose and IPTG, in comparison with each one of this inducers alon, a higher yield of the interferon beta 1b protein at a lower cost was produced.
  Keywords: Escherichia coli, interferon, lac promoter, lactose, IPTG
 • Hassan-Ali Arbabhaghighi, Fatemeh Nejatzadeh *, Javad Khalili-Mahaleh Pages 17-24
  Aim and
  Background
  In order to evaluation of seed priming on Moderating of salinity effect on germination and primary growth of cucumber in pot planting, an experiment carried out by Factorial design with RCD at three replication in greenhouse of Zahedan Jihad Keshavarzi in 2012.
  Material and
  Methods
  The main factor was salinity at three level consider EC=2, EC=4 and EC=6 mmohs/cm and second factor was seed priming in four level consider control, KNO3, KCl and NaCl.
  Results
  The variance analysis of data showed that salinity had meaning effect on the all of investigated traits. The most germination percentage with 97.58% obtained in control treatment. The maximum biomass as well as in this treatment with 55.26 gram. The seed priming had meaning effect on the all traits except leave number, stem diameter and the time need for emergence. The most germination with 88.11% obtained in KNO3 treatment this treatment as well as with 43.92 gram had the most biomass. The correlation effect of salinity × priming had no significant effect.
  Conclusion According to this results cucumber cultivation not recommended for Areas where the irrigation water is saline.
  Keywords: Priming, Salinity Stress, Germination, Cucumber
 • Siamak Shahidi, Tayebe Tousan, Fateme Kazemeini Pages 25-32
  Aim and
  Background
  Cannabinoids are known to attenuate memory in both humans and animals that effects of this compounds act through their receptors.These compounds can affect on the memory and learning through the hippocampus. Acetylcholine, as a neurotransmitter, plays fundamental role during process of learning and memory and donepezil can be potentiation effect in cholinergic synapse On this material. In this research the effects of donepezil, URB597 “potentiation endocannabinoid system " and effect of both them on the memory in mice was investigated.
  Materials And Methods
  In this experimental research 40 male mice weighting 20-35 g were divided to the 4 groups including control, URB597 (0.1 mg/kg, i.p), donepezil (0.5 mg/kg, i.p.) and URB597 & donepezil. Mice to the first day received in the Shuttle box electrical trial then at the second day intraperitoneal administrate of drugs 15 minutes before the retrieval test. Two analysis parameters, delay the first time in the dark chamber (STLr) and sum of to remain time in the dark chamber (TDC).
  Result
  Analysis of data indicated, that there was not significant difference in received number of trials. But there was significant difference between groups control and URB597 (p
  Conclusion
  Result of this experiment shown that URB597 led to memory impairment and administration of donepezil, as cholinergic system potentiation, has improvement affect on the destructitive memory, so indicate interference of both system led to memory reinforcement.
  Keywords: Cannabinoids, Cholinergic system, Memory, Mice
 • Elham Siasi *, Mandana Beiranvand, Maryam Alikhani Pages 33-46
  Aim and Background - Streptococcus pyogenes is the cause of many important human skin-diseases such as Psoriasis. Infections can be associated with the release of bacterial virulence factors the same as, A, B, C exotoxins. Study on existence of speA, speB and speC genes in Streptococcus pyogenes isolated from Psoriasis patients was this research’s aim.
  Materials and Methods- From 60 Psoriasis patients, by biochemical methods was isolated 48 Streptococcus pyogenes. Then DNA was extracted from bacteria and used PCR for identification of speA, speB and speC genes.
  Results- Frequency of these genes in Streptococcus pyogenes were for, sepA (58.3%), sepC (33.3%) and sepB (100%). Frequency of strains that carried sepA and sepB genes, were 58.3%, sepB and sepC genes, were 33.3% and sepA, sepB and sepC genes, were 20.8%.
  Cunclusion- Study results was identified that speA, speB and speC related to Psoriasis. This study also signifies bacterial factor between different effective causes for Psoriasis such as genetic and physiologic factors are main, and in comparison to studies carried out elsewhere in the world Streptococcus pyogenes is an important factor for causing of Psoriasis.
  Keywords: Streptoccucus pyogenes, Psoriasis, speA, speB, speC genes, PCR
 • Najmeh Hadizadeh Shirazi *, Amir Homayoun Keihan, Sharareh Sajjadi Pages 47-54
  Aim and
  Background
  Zinc is one of the metals that preserve the structure and function of many tissues in the body. Its effect is concentration-dependent. It can disrupt the vital process of cellular respiration. This study is aimed to investigate the interaction of this metal in the function and structure of peroxidase as one of the most important oxidoreductase enzymes in cellular respiration process, experimentally and theoretically.
  Material and
  Methods
  In order to extract kinetic parameters using UV-visible spectroscopy techniques and molecular docking modeling, horseradish peroxidase activities were plotted against time and various concentrations of zinc. Absorbance spectrum of the enzyme was obtained in the presence and absence of zinc, to determine the structural change, which are responsible for enzyme inhibition..
  Results
  The results showed that Zn2 strongly inhibited peroxidase activity in a reversible uncompetitive-noncompetitive pattern with IC50 370 μM. Moreover, Zn2 enhanced the lag time and decreased steady state rate of the enzyme. UV-visible spectrum and molecular docking analysis indicated that Zn2 binding site is distinct from the active site and transformational change and reduction of electron transfer ability of porphyrin ring were occurred in the presence of Zn2. .
  Conclusion
  We propose that excess amount of zinc induces inhibition in peroxidase activity and possibly causes disorder in cellular respiration and electron transport. It is also believed that it could be useful in drug design for cancer cells.
  Keywords: Zinc ion, inhibition, cellular respiration, peroxidase
 • Shahram Montazeri, Shahab Sadat Pages 55-62
  Aim and
  Background
  RNA isolation is difficult in plant that contain large amounts of polysaccharides and polyphenol compounds that bind and co-precipitate with RNA. Therefore, in this study eleven different methods were evaluated to extract RNA from leaves of apple rich in phenolic compounds.
  Material and
  Methods
  The quantity and quality of extracted RNA were determined by 1.2% nano-drop spectrophotometric at absorbance of 230, 260 and 280nm, agarose gel electrophoresis and cDNA synthesis and RT-PCR analysis by specific primer for apple Actin were performed .
  Results
  The results indicated that methods of Djami-Tchatchou et al., (2012) and Rajakani et al.,(2013) were the most suitable methods for RNA extraction from apple leaves. The yield of total RNA extracted by these methods varies from 753.6 to 800.2 and 362.1 to 452.6 ng/µl in apple leaves , respectively. Distinct bands of 28S and 18S ribosomal RNA were observed in electrophoresis Discuss: In two protocols, ratios of A260/A280 and A260/A230 ranged from 1.99 to 2.03 and from 2.07 to 2.17, respectively This is indicative of a high RNA purity and the absence of contamination with polyphenolic, protein and polysaccharide compounds
  Conclusion
  The high quality for RT-PCR reaction by two methods showed the extracted RNA can be used with assurance in downstream molecular techniques.
  Keywords: Priming, Salinity Stress, Germination, Cucumber
 • Ahmad Dadashian Reyhan *, Houshang Nosrati, Ahmad Razban Haghighi Pages 63-68
  Aim and
  Background
  Milk thistle (Silybum marianum) is a medicinal Thorny Shrub of the Family of Compositae, Which Contain Silymarin. It is Useful for Liver Disease and Concer Prevention and Treatment. And it is Also Beneficinal for Lowering Blood Cholestrol. The Medicinal Importance of This Species Necessitates Studying in This Field.
  Materials And Methods
  In this study, three species from Moghan, Fridonkenar and Noorabad Mamasani of the Family of Compositae were evaluated in terms of Karyotype Silybum marianum. Karyotypic studying population of this species, Alfabromonaftalyn Was Used as a pre-treatment, chromium oxide and formaldehyde as a fixator, NaOH for hydrolyz and hematoxylin for coloring.
  Results
  After microscopic studies, the statistical analysis and preparation of tables and the karyotype, it Was determined that All of the populations are diploid and have a basic chromosome number x = 17 and the Chromosomes Place in Metacentric and Submetacentric Distances. This Means That The Centromere Place in Chromasomes is Opproximately in Middle.
  Conclusion
  According to the Shape of The Chromosome and the Centromere Place and TF% Parameter. It Can be Concluded that the Silybum marianum is Aless Developed Plant With a Symmetric Karyotype. Also From the Developmental Point of View the Noorabad Mamasanis Population Was More Developed Than the Other Two Populations. And the Studied Populations Belong to One Species and the Transformation and Separation of Species Were not Observed.
  Keywords: karyotype, Milk thistle, Silybum marianum, Cytogenetic
 • Atefeh Shahhosseiny *, Peyman Mahasti Shotorbani, Afshin Akhundzadeye Basti Pages 69-76
  Aim and
  Background
  Listeria monocytogenes is known as a food-borne pathogen responsible for causing disease in humans. This bacterium that cause meningitis, abortion and food poisoning in humans. Industrial sauce as a matter of day-to-day offer food consumption among the general population have found. This food, suitable for food poisoning. Therefore contamination with Listeria monocytogenes is a threat to health, especially those with suppressed immune systems. The aim of this study is molecular detection of listeria monocytogenes in industrial sauce in Iran.
  Materials And Methods
  25 Industrial sauces were collected from Iran markets. DNA samples extracted by standard phenol-chloroform method . PCR test optimized and detection of limits (LOD) and specificity evaluated. All of the samples tested with optimized PCR test.
  Results
  PCR test Optimized and 226 bp amplicon was observed in 2% agarose gel electrophoresis. LOD test was obtained 10 genome/reaction and in specificity test, amplicon was not observed with none of microorganism DNA was tested. After PCR testing on 25 sauce samples,4 were positive for Listeria monocytogenes.
  Conclusion
  PCR technique using specific primers very carefully and faster than traditional methods is for the identification of Listeria monocytogenes. The results show that the PCR technique is a good way to monitor microorganisms in food products such as sauces.
  Keywords: sauces, detection, Poisoning, Listeria monocytogenes
 • Samira Naderinezhad, Fateme Haghirosadat, Ghasem Amoabediny *, Ali Naderinezhad, Zahra Esmaili, Azim Akbarzade Pages 77-84
  Aim and
  Background
  Osteosarcoma is the most common cancer among adolescents. Curcumin has induction sensitivity effect to cancer cells against chemotherapy and anti-tumor. In present study, the sustained- release niosomal carrier containing Curcumin were prepared to improve anti-cancer effect of Curcumin against osteosarcoma.
  Material and
  Methods
  Anionic prepared niosomal vesicle are contained 70 % (molar ratio) of Tween 60, 30% (molar ratio) of Cholesterol in the presence DSPE-mPEG 200. Prepared nano-particle was characterized and the cytotoxicity of free Curcumin was evaluated in comparing of niosomal Curcumin on MG-63 cell line using MTT assay. A suitable kinetic model was also suggested in order to predicting drug release.
  Results
  Results showed the size diameter, encapsulation efficiency, zeta potential and poly disparity index are 242 nm, 95.2%, -38 mv and 0.17, respectively. Prepared niosomal particles are controlled-release and the cumulative release is 43.87 % during 96 hours. Peppa’s model indicates good confirmation with experimental results. Cytotoxicity results showed 0.9-fols improvement in killing cells efficiency for niosomal Curcumin in comparing free Curcumin.
  Conclusion
  The niosomal carrier containing Curcumin is sustained-release, mono-disperse with high encapsulation efficiency and suitable size diameter. The results of surface charge evaluation confirmed that prepared nano-carrier is anionic and it can effectively be used in the treatment of bone cancer.
  Keywords: Niosome, mathematical modeling of drug release kinetic, Curcumin, hydrophobic, characterization, osteosarcoma
 • Mitra Salehi *, Mahsa Akhtari, Abbas Akhavan Sepahi Pages 85-90
  Aim and
  Background
  Heavy metals are such as pollutant nature, under functions such as mining and industrial waste to entering the environment. Heavy metals including mercury, cadmium, nickel, arsenic, copper, lead, cobalt, silver and chrome. Some heavy metals are needed for cell growth in small amounts and it is toxic in high concentrations. High concentrations of heavy metals are created serious problems for the life of plants, animals, fishes and finally to humans who are the main consumers of these food sources. Identifying bacteria resistant to heavy metals plays an important role in relation to environmental pollution and eventually its cleanup. Therefore, in this study, the molecular heavy metal resistance in Escherichia coli strains isolated from surface water has been studied.
  Materials And Methods
  In this study, 120 samples of surface water in Tehran in the spring and summer of streams, rivers and sewage were collected and using capped sterile Falcon transported to the laboratory immediately. The first samples were enriched in the BHI broth culture. Then to see colonies of microorganisms, were cultured on BHI agar linear and were incubated at 37 ° C for 24 hours. To isolate strains from other bacteria grown in culture medium, used Eosin methylene blue (EMB) specific medium. Using the disk plate and serial dilution in the tube method, the resistance of bacteria to different concentrations of salt heavy metals zinc and cadmium sulfate was studied.
  Results
  Only 40 (33/33%) E. coli strains was isolated.The minimum inhibitory concentration (MIC) was reported for zinc sulfate salt was 12/5 mM and for cadmium sulfate salt was 10 mM.
  Conclusion
  By comparing heavy metal zinc and cadmium resistant in E. coli strains was found that the amount of zinc in surface water study is more than cadmium. So the zinc resistant in Escherichia coli strains is more. Generally increase in heavy metals in surface water results in increased resistance of Escherichia coli strains to heavy metals.
  Keywords: Heavy metal, Escherichia coli, Surface water
 • Novin Alamshah, Soyar Sari *, Reza Mirfakhraie Pages 90-98
  Aim and
  Background
  Multiple sclerosis (MS) is the most common autoimmune disease of the central nervous system among young adults. Many factors such as environmental factors and genetic background are involved in the development of MS. miRNAs in nervous and glial cells have an important role in post-transcriptional levels. Any change in their performance by polymorphisms and in their expression in nervous system can be grounds for degenerative diseases such as MS. The purpose of this study was to investigate the role of polymorphisms miR-23a C> T (rs 3745453) in Iranian population susceptibility MS.
  Materials And Methods
  In this study, 134 patients with MS were selected, and 142 healthy individuals were chosen as controls. Tetra ARMS-PCR was used to for finding genotype.
  Results
  No difference was observed in dominant (P>0.05; OR:0.77; 95%CI: 0.48-1.23) or recessive (P>0.05; OR: 0.80; 95%CI: 0.36-1.75) genotype distribution miR-23a (rs3745453) in patients with MS, as compared to controls.
  Conclusion
  This study was performed for the first time in Iran, unlike previous studies that indicated association between this polymorphism and occurrence of MS in patients, in this study was not correlation between polymorphisms miR23a (rs3745453) and MS disease in a sample of Iranian population.
  Keywords: Multiple sclerosis (MS), MicroRNAs, Polymorphism
 • Simin Rahimpour Goushchi, Seyed Ali Rahmani *, Masoud Maleki Pages 99-107
  Aim and
  Background
  Asthenozoospermia is one of the most common reasons of infertility in men, which is known as low or no movement of sperm. The purpose of the present study is to clarify the relationship between polymorphism rs1893316 of gene Catsper1 with Asthenozospermia in men.
  Materials And Methods
  The present molecular study, After filling in the consent form by both 50 control and 50 experimental groups, 2ml blood was taken, then DNA isolated through salting out method and sequencing procedure was used to specify polymorphism.
  Result
  In studying polymorphism rs1893316 C>T CC genotype frequnency and TT genotype frequnency was considerably higher in control group than experimental one(P0.05).
  Discussion
  Catsper1 channel physiologically is limited to sperm movement path, following it, the release of calcium ion and imbalance in ionic density leads to sperm movement increase regarding both it's strength and speed.
  Conclusion
  There is a meaningful relation between polymorphism rs1893316 gene Catsper1 with Asthenozoospermia. The result may change with a change in genetic treasury in the participants or meaningful change in population size.
  Keywords: infertility in men, Asthenozoospermia, Catsper1 gene, polymorphism