فهرست مطالب

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - سال هفتم شماره 2 (بهار 1396)
 • سال هفتم شماره 2 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/25
 • تعداد عناوین: 20
|
 • تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن در معیشت خانوارهای روستایی / مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان
  بهروز محمدی یگانه*، مهدی چراغی، لیلا اسلامی صفحات 7-20
  مسکن به عنوان عمده ترین جزء بافت کالبدی روستا در گذر زمان بر اثر فعالیت ها و نیازهای انسانی با تحول همراه بوده است. در حال حاضر تحولات و دگرگونی های کالبدی در روستاها موجبات ایجاد ناسازگاری های اقتصادی-اجتماعی و تغییر معیشت این فضاها را فراهم آورده است. یکی از عوامل موثر در تغییرات مسکن روستایی، ارائه اعتبارات مقاوم سازی مسکن می باشد. در تحقیق حاضر اثرات این اعتبارات بر معیشت خانوارهای روستایی بررسی می گردد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استنباطی (آزمون t جفت شده و آزمون ویلکاکسون) است. با توجه به حجم جامعه آماری تحقیق (811 خانوار دریافت کننده اعتبارات مقاوم سازی مسکن)، حجم نمونه بر پایه فرمول کوکران 231 خانوار تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، بین میزان معیشت در زمان قبل و بعد از دریافت اعتبارات مقاوم سازی مسکن، تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین همه ابعاد معیشت خانوارهای روستایی به جز بعد کالبدی (با مقدار t: 2.276-) در زمان پس از دریافت اعتبارات کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، اعتبارات روستایی، مسکن روستایی، شهرستان زنجان
 • مدیریت شهری محله محور با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی / نمونه: محله های شهری منطقه 1 شهرداری تهران
  جلال عظیمی آملی*، سمر ارشادی وهرام صفحات 21-40
  از اواسط دهه 1980 میلادی تاکنون توجه عمده مدیریت شهری بر ظرفیت سازی محلی، تقویت رویکرد نهادی- سازمانی و در نهایت حرکت از نوعی مدیریت متمرکز به مدیریت محلی معطوف شده است. بنابراین لزوم «استفاده از ظرفیت های محله ای» و «بازتعریف نقش شهروندان و کنشگران مدیریت شهری» در سطح محله های شهری وهم چنین شناخت مفهوم «برنامه ریزی مشارکتی» و کارکردهای آن در سطح محلی ضروری بوده و به شکل گیری و اجرای الگوی جدید از مدیریت شهری در سطح محلات به عنوان مدیریت محله محور کمک کرده است. این مقاله درصددپاسخگویی به این سوال است که آیا مشارکت مردم درمدیریت بهینه وپایدار محله های شهری تاثیرگذار است؟ به عبارت دیگر، آیابرای داشتن مدیریت شهری محله محور پایدار به مشارکت و همفکری مردم (شهروندان) نیاز است؟ برای پاسخگویی به این سوال، ازروش های جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی (پیمایشی) استفاده شده است که در روش کتابخانه ای با استفاده از فیش تحقیق و در روش میدانی با استفاده ازابزار پرسشنامه و درقالب طیف لیکرت، اطلاعات موردنیاز گردآوری شده است، جامعه آماری این تحقیق براساس فرمول کوکران، 383 شهروند ساکن در محله های زعفرانیه، ولنجک، دزاشیب، گلابدره و امامزاده قاسم هستند که بصورت تصادفی انتخاب شدند، اطلاعات میدانی گردآوری شده پس از تلخیص و طبقه بندی و کدگذاری وارد نرم افزار SPSS شده و سپس با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T تک نمونه ای) به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته وبه سوال تحقیق پاسخ داده می شود. نتایج حاصل ازمشاهدات میدانی و آزمون های آماری نشان می دهد که بین میزان مشارکت مردم و مدیریت محله های شهری رابطه وجود دارد و با دخالت دادن مردم در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، مدیریت مطلوب وپایدار محله های شهری محقق خواهد شد.
  کلیدواژگان: محله، برنامه ریزی محله محور، برنامه ریزی مشارکتی، مدیریت محله های شهری
 • محمد میره ای*، سیدعلی حسینی، سمیه صمدی صفحات 41-58
  افزایش شدید جمعیت شهری در جهان به ویژه در کشورهای درحال توسعه در طی دهه های اخیر باعث به وجود آمدن پدیده ی نخست شهری در آن ها شده است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه، در طی دهه های اخیر به ویژه از سال 1345 به بعد از روند متعادل خود خارج شده است. هدف از تعریف این مقاله، تحلیل تحولات و الگوی نظام شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد در طی سال های 1335 تا 1390 می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. مدل های استفاده شده در این تحقیق عبارت اند از: شاخص نخست شهری، شاخص دو شهر، شاخص چهار شهر، شاخص چهار شهر مهتا، شاخص موماوالوصابی، شاخص تمرکز هرفیندال، شاخص پراکندگی هندرسون و ضریب آنتروپی می باشد. در این راستا برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار EXCEL و برای ترسیم نقشه ی محدوده ی موردمطالعه از نرم افزار ARC GIS9.3 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در بازه ی زمانی موردمطالعه استقرار جمعیت در کانون های شهری استان به صورت متعادل و همگون توزیع نشده است. شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت در نظام شهری استان تقریبا از مرتبه ی ثابتی برخوردار بودند و فاصله ی آن ها با بقیه ی شهرهای استان بسیار است. نخست شهر یاسوج به مرورزمان فاصله خود را با بقیه شهرها زیاد کرده و شبکه ی شهری استان به سمت عدم تعادل در جریان است.
  کلیدواژگان: نظام شهری، شبکه شهری، نخست شهری، توزیع فضایی جمعیت، استان کهگیلویه و بویراحمد
 • اسماعیل سیلاخوری*، قربان وهاب زاده صفحات 59-75
  از مهمترین چالش های بشر در قرن حاضر در ابعاد گوناگون بیابان زایی بوده که از آن تحت عنوان تخریب اراضی نه تنها در مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب بلکه در مناطق مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه یاد می شود. مناسب ترین روش برای بررسی عوامل موثر در تخریب اراضی و شدت بیابان زایی از نظر متخصصان استفاده از مدل های ارزیابی بیابان می باشد. روش های متعددی برای شناسایی مناطق حساس و تهیه نقشه خطر بیابان زایی وجود دارد که از میان آن ها روش MICD انتخاب و بر اساس آن نقشه وضعیت فعلی بیابان زایی برای منطقه روداب سبزوار با وسعت 14/64900 هکتار تهیه شد. در این تحقیق ابتدا بر اساس تلفیق اطلاعات مربوط به نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای صحرایی، منطقه مورد مطالعه به 10 رخساره تفکیک گردید که هر رخساره ژئومورفولوژی به عنوان واحد اصلی ارزیابی بیابانزایی مد نظر گرفته شد؛ سپس در هر کدام از واحدهای همگن بیابانی، ارزش شاخص های تعریف شده تکمیل شد و در نهایت با جمع ارزش های مربوط به هر شاخص و بر پایه جداول مبنا، شدت بیابان زایی تعیین و نقشه مربوط به وضعیت کنونی در هر یک از کاربری ها ترسیم شد. نتایج نشان داد که منطقه مورد بررسی از نظر وضعیت کنونی بیابانزایی، در دو کلاس متوسط و زیاد قرار گرفت. از کل منطقه مورد مطالعه؛ کلاس زیاد (IV) با مساحت 93/109003 هکتار (77/65 درصد)، بیشترین سطح منطقه و کلاس کم (II) با مساحت 24/10225 هکتار (17/6 درصد) کمترین سطح منطقه را پوشاند.
  کلیدواژگان: روداب سبزوار، بیابانزایی، مدل MICD
 • آئیژ عزمی*، مجتبی نوری صفحات 77-89
  مخاطرات طبیعی در روستاهای کشور سالانه آسیب های اقتصادی و اجتماعی فراوانی را ایجاد می کنند و لذا از جمله سیاست های دولت مدیریت مخاطرات طبیعی با مشارکت مردم محلی است. مشارکت مردم و موفقیت این همکاری تا حد زیادی منوط به سرمایه اجتماعی مردم است و لذا این تحقیق با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات محلی در بخش ماهیدشت کرمانشاه انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. روش تعیین حجم نمونه فرمول کوکران و روش نمونه گیری توصیفی ساده بوده است. جامعه آماری مشتمل بر جامعه آماری شامل مردم روستایی بخش ماهیدشت کرمانشاه بوده است که بالغ بر 84 نفر بوده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد آگاهی، اعتماد، انسجام، اعتماد، همکاری نهادهای محلی و مشارکت توانسته مخاطرات محلی را مدیریت کند. یافته های تحلیل همبستگی نشان می دهند که آگاهی مردم، همکاری و مشارکت مردم، اعتماد مردم، انسجام اجتماعی و نهادهای محلی رابطه معنی داری با مدیریت مخاطرات طبیعی داشته و تحلیل رگرسیون نشان می دهد که انسجام اجتماعی مهم ترین مولفه سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مخاطرات طبیعی، ماهیدشت، کرمانشاه، انسجام اجتماعی
 • حسین غضنفرپور*، امین کاکادزفولی، انیس کاکادزفولی صفحات 91-110
  توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات بهداشتی درمانی یکی از اصلی ترین پیش نیازهای افزایش سطح برخورداری جامعه از خدمات و مراقبت های سلامت می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان فارس از نظر شاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیری چند شاخصه انجام گرفته است. مساله اساسی این است که سطح توسعه یافتگی یا محرومیت شهرستان های استان فارس از نظر برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی به درستی مشخص نیست و این مقاله با روش های کمی درصدد تعیین دقیق جایگاه هر شهرستان می باشد با در نظر گرفتن مولفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش، توصیفی تحلیلی است. شهرستان های استان فارس (29 شهرستان) جامعه آماری پژوهش را شامل می شوند که براساس 28 شاخص رتبه بندی شده اند. داده ها به روش کتابخانه ای و با استفاده از پایگاه اطلاعاتی مرکز آمار ایران جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک روش وایکور، تاپسیس، SAW و کپ لند، همچنین روش آنتروپی شانون و به کمک نرم افزار GIS به انجام رسید. یافته های مطالعه نشان می دهد که اختلاف و شکاف زیادی از نظر بهره مندی از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان بین شهرستان های استان وجود دارد. شهرستان شیراز و کوار برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان فارس از نظر شاخص های مورد بررسی تعیین شدند. با توجه به نتایج پژوهش، شهرستان هایی که بهره مندی کمتری از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان را دارند باید در اولویت برنامه ریزی و محرومیت زدایی قرار گیرند و برای آن برنامه های ضربتی در نظر گرفته شود. پیشنهاد می شود کاهش شکاف خدمات بهداشتی درمانی در شهرستان های استان از طریق برنامه ریزی های توسعه محور در اولویت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، شاخص های بهداشتی و درمانی، استان فارس، topsis، vikor، SAW. کپ لند
 • علی اصغر کدیور*، محمد علی داوریار، مهدی وفایی صفحات 111-132
  بر اساس آمار و گزارش های سازمان جهانی گردشگری، امروزه جریان گردشگری به یکی از پررونق ترین و گسترده ترین فعالیت های اقتصادی جهان تبدیل شده به طوری که در بیش از 150 کشور، یکی از پنج منبع اصلی درآمد و ارزآوری محسوب می شود. در همین راستا فعالیت های مربوط به میهمان داری و پذیرایی گردشگران یکی از بخشهای اصلی اقتصاد گردشگری را تشکیل می دهد که ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و درآمد بویژه در نواحی روستایی دارا می باشد. باتوجه به این مهم و همچنین اثرات مثبت فعالیت های گردشگری دراقتصاد محل و زندگی افراد کم برخوردار، شناخت ظرفیت های گردشگری نواحی و مناطق به منظور ساماندهی فعالیت ها و مکان های گردشگر پذیر در جهت افزایش رضایت گردشگران و نشت اقتصادی بیشتر برای جامعه میزبان و همچنین حفاظت زیست بوم ها اهمیت فراوان یافته است. در این رهگذر این پژوهش شناسایی پهنه های مساعد و مجاز دهستان گلمکان شهرستان چناران به عنوان یک تفرجگاه پیرامون شهری را به منظور استقرار اقامت گاه های دائم و موقت گردشگری هدف قرار داده است. روش انجام پژوهش توصیفی – تحلیلی با اهدف کاربردی است که از طریق مطالعات اسنادی و میدانی محقق شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سلسله مراتبی (AHP) و همچنین نرم افزار GIS استفاده شده است. در روش سلسله مراتبی AHP ابتدا عوامل موثر پهنه بندی به کمک متخصصین مربوطه شناسایی و سپس بوسیله روش سلسله مراتبی، وزن دهی شده و در انتها معیارهای (لایه ها) بدست آمده با توجه به وزن هر معیار بوسیله توابع overley در نرم افزار GIS تلفیق شده و امتیاز هر پهنه با توجه به کل عوامل موثر و وزن آنها بدست آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد معیارهای طرح شده عمدتا بر بنیان جاذبه های طبیعی ناحیه استوار است براین اساس پهنه های موجود در دهستان گلمکان جهت استقرار مراکز اقامتی و کمپ های گردشگری به سه دسته ممنوع، مشروط و مجاز تقسیم می شود. از یافته های دیگر پژوهش وجود تنها 17 درصد پهنه های مجاز با پتانسیل بالا برای استقرار مراکز اقامتی است که باید برای سرمایگذاری و احداث تاسیسات مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مراکز اقامتی گردشگری - تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، پهنه بندی، دهستان گلمکان
 • رضا لحمیان* صفحات 133-149
  هدف پژوهش حاضر ارتقا کیفی ورودی و لبه های بزرگراه شهید کاظمی تهران با تاکید بر ارزش های ایرانی - اسلامی می باشد که این هدف بر اساس اسناد طرح های فرادست و معیارهای پایداری در برنامه ریزی و طراحی محیط هماهنگ با مقررات شهرسازی، توسعه فیزیکی شهرها، دوری از طبیعت و قطع رابطه انسان را با محیط زیست طبیعی موجب می شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به روش شناسی از نوع توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش در بدو امر به کندکاو در تعاریف و مفاهیم سیما و منظر شهری و معرفی اهداف پژوهش، حرکت ناظر و ادراک آن با هدف استخراج معیارها و شاخص های مرتبط با مبادی ورودی شهر پرداخته که نتایج آن در قالب معیارهای اصلی و شاخص های آن ها مشخص می گردد. پس از استخراج متغیرها و معیارهای مرتبط، شناخت کیفیات بصری به وسیله برداشت های میدانی و تصاویر گرفته شده از سایت انجام گردید تا این متغیرها تدقیق گردند. پژوهش حاضر بر روی کلیدی ترین لبه های ورودی بزرگراه شهید کاظمی واقع در منطقه 19 تهران انجام می گیرد. در حوزه تجزیه و تحلیل داده ها، پس از شناسایی متغیرها، بر روی محدوده موردنظر از طریق عکس های هوایی و تولید نقشه امکان سنجی شده و از این طریق تحلیل و تفسیر انجام گرفته است. سرانجام نیز بر اساس تحلیل موقعیت محدوده مورد نظر بر اساس متغیرهای موردنظر، پیشنهاداتی در این زمینه مطرح گردیده است.
  کلیدواژگان: توسعه کالبدی، ورودی های شهری، لبه های شهری، ارزش های ایرانی - اسلامی
 • مهرداد متانی*، الهام داداشی سلو کلایی صفحات 151-162
  هدف اساسی این پژوهش ارزیابی سطح رضایت گردشگران از عملکرد خدمات گردشگری و شناسایی زمینه های بهبود و توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران است، جامعه آماری این پژوهش را کلیه گردشگران داخلی و خارجی استان مازندران در سال 1395 تشکیل می دهند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان به تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. روایی پرسشنامه با بهره گیری از روش محتوایی انجام شد،. پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای، رگرسیون خطی چند متغیره و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. یافته های تحقیق بر اساس آزمون تی نشان داد که گردشگران از خدمات ارائه شده در زمینه های امنیتی و سیاحتی رضایت داشته اند، نتایج به دست آمده از رگرسیون خطی چندگانه نیز معنی داری هر یک از مولفه های کیفیت دسترسی خدمات سیاحتی با مقدار ضریب بتا 164/.، جاذبه های گردشگری با مقدار ضریب 179/.، کیفیت و تعداد هتل ها و رستوران ها با مقدار ضریب 103/.، امنیت اجتماعی با مقدار ضریب 175/. و امنیت روانی با مقدار ضریب 199/. تایید نموده است. همچنین بر اساس آزمون فریدمن توجه به مسائل بهداشتی و درمانی، ایحاد منطقه آزاد، استفاده از تبلیغات برای معرفی جاذبه های گردشگری، توسعه سواحل و تسهیل در امر حمل و نقلاز مهمترین زمینه های رشد و توسعه گردشگری در شهرهای ساحلی استان مازندران می باشد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، سیاحتی، امنیتی، گردشگری، مازندران
 • افشین متقی*، منوچهر جهانیان صفحات 163-173
  ژئوپلیتیک شهری با تاکید بر سیاست گذاری های اقتصادی در شهر، در پی بررسی و مطالعه ی نقش ابعاد سیاسی در پدیده های جغرافیایی یک شهر است. سیاست های اقتصادی در یک شهر، می تواند زوایای مختلفی از شیوه های مدیریت و سیاست را بازنمایی کند. به گونه ای که با توجه رویکرد ژئوپلیتیک شهری، می توان پراکنش کیفیت شاخص های اقتصادی در یک شهر را در چارچوب عدالت اجتماعی یا فضایی مشخص کرد. پژوهش حاضر، با چنین هدفی به بررسی چگونگی پراکنش توسعه در مقیاس استان فارس پرداخته است. از میان شاخص های توسعه در بخش اقتصاد سیاسی، زیرساخت ها و امکانات بهداشتی- درمانی برگزیده شده است تا چگونگی پراکنش و توسعه ی آن در مقیاس شهرستان های استان فارس (14 شهرستان منتخب) مقایسه شود. روش مطالعه در این پژوهش، علی- مقایسه ای بوده و از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره، همچون روش شباهت به گزینه ی ایده آل (TOPSIS)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش تحلیل خوشه ایاستفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که محرومیتی نسبی در مقیاس استان فارس از نظر برخورداری از شاخص های توسعه ی بهداشتی-درمانی به چشم می آید و پراکنش فضایی امکانات نیز چندان با توان و نیاز جمعیتی شهرستان های این استان، همخوان و همگن نیست؛ چنانکه شهرستان شیراز به عنوان مرکز سیاسی استان، برخوردارترین شهرستان از نظر شاخص توسعه به شمار می رود و اختلاف نسبتا چشم گیری با دیگر شهرستان ها دارد.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک شهری، اقتصاد فضا، استان فارس
 • شیما کریمی، محمد میرزاعلی، حسین موسی زاده، سمیرا قیاسی*، امید تبریزی صفحات 175-189
  استفاده از تصاویر ماهواره ای می تواند ابزار بسیار مفیدی برای تشریح روابط متقابل بین محیط انسانی و محیط طبیعی برای کمک به تصمیم گیری برنامه ریزان در شرایط پیچیده باشد. فرآیند توسعه شهرها یکی از نیازهای اساسی در مدیریت و ارزیابی شهرها می باشد. افزون بر میزان رشد شهرها، مطالعه میزان تغییرات و تخریب کاربری ها در سال های گذشته و پیش بینی این تغییرات در سال های آینده می تواند در مدیریت و برنامه ریزی صحیح برای حل مشکلات کنونی و برنامه ریزی های توسعه آینده کمک نماید. در همین راستا مقاله حاضر قصد دارد تا با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat Tm سال 1368 و تصویر ماهواره ای LandSatETM سال 1390 به بررسی روند رشد فیزیکی و جهت گسترش شهر اردبیل بپردازد. این مطالعه منطبق با دوره قبل و بعد از مرکزیت سیاسی شهر اردبیل می باشد. به همین منظور پس از پردازش تصاویر ماهواره ای، تصاویر با روش حداکثر احتمال طبقه بندی شدند و در نهایت در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با اعمال تابع تغییرات، تغییرات کاربری بدست آمد. با توجه به بررسی ها به عمل آمده نتیجه گیری شد که رشد فیزیکی شهر اردبیل بعد از مرکزیت سیاسی شتاب زیادی به خود گرفته است و در طی رشد فیزیکی شهر، زمین های زراعی اطراف شهر به زیر ساخت و ساز های شهری رفته است.
  کلیدواژگان: رشد فیزیکی، تصاویر ماهواره ای، تغییرات کاربری، طبقه بندی تصاویر ماهواره ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • داوود مهدوی*، اصغر نوروزی، فاطمه میر امینی صفحات 191-209
  بافت کالبدی روستاهای ایران ضمن برخورداری از ارزش های معماری، دارای الگوهای بصری و زیبا شناختی، انطباق با محیط طبیعی، هماهنگی با عملکرد زیستی، معیشتی، استفاده از مصالح و دانش بومی است. در این میان، بافت کالبدی برخی از روستاهای کشور به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص معماری، تاریخی و فرهنگی به عنوان میراثی ارزشمند و بجای مانده از نیاکان ما به شمار می رود که از یک سو حفظ و نگهداری آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است و از سویی دیگر ضمن ایجاد محیطی مطلوب و جذاب برای روستاییان، با جذب بیشتر گردشگران به رونق و توسعه صنعت گردشگری در این روستاها کمک فراوانی بنمایند. لذا هدف از این مقاله نیز بررسی تاثیر بهسازی بافت های با ارزش روستایی در توسعه صنعت گردشگری، شناخت محدودیت ها و پتانسیل های گردشگری منطقه و ارائه راهکارهایی برای توسعه صنعت گردشگری در روستاهای مورد مطالعه می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تبیین و بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بوده است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. مطالعات میدانی، از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از دو گروه نمونه از روستائیان (262 نفر) و گردشگران (106 نفر) روستاهای ابیانه، طره، یاسه چای و سرآقاسید که به طور تصادفی انتخاب شده اند صورت گرفته و با استفاده از آزمون خی دو و تحلیل واریانس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بهسازی بافت با ارزش روستایی نقش موثری در توسعه صنعت گردشگری دو روستای طره و ابیانه داشته و این میزان بالاتر از دو روستای سرآقاسید و یاسه چای است که در آنها بهسازی صورت نگرفته است.
  کلیدواژگان: روستا، بهسازی، بافت با ارزش روستایی، توسعه، گردشگری
 • بهزاد فزونی، علیرضا استعلاجی*، مجید ولی شریعت پناهی صفحات 211-225
  توان های محیطی به مجموعه توانایی ها و استعدادها و قابلیت های محیطی گفته می شود که در محیط طبیعی-اجتماعی و اقتصادی وجود دارند. این توان ها شامل شکل زمین، جهت و جریان آب ها، جنس خاک و رویش گیاهی در محیط طبیعی و ویژگی های جمعیتی از نظر خصوصیات کیفی جمعیت و فعالیت و نحوه چگونگی توزیع فضایی آن از بعد اجتماعی و ایفای نقش معیشتی گروه های اجتماعی در بستر محیط، چگونگی سازمان یابی فضایی این نقش معیشتی و محیط اقتصادی را به وجود می آورد. هدف از این مقاله تنظیم رابطه انسان، محیط و فعالیت های او در زمینه گردشگری در پهنه مورد مطالعه است، به گونه ای که فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی، موجبات ساماندهی فضایی، مکانی و توسعه یافتگی و یا به عبارتی کامل تر، توسعه پایدار منطقه را فراهم کند و می تواند نقش بسزایی در گسترش گردشگری منطقه داشته باشد. روش تحقیق در این مقاله شامل روش کتابخانه ای، اسنادی و مراجعه به منطقه مورد مطالعه و عملیات میدانی است. همچنین بعد از جمع آوری داده ها جهت تحلیل این داده ها و شاخص ها، از روش AHP استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل AHP نشان داد که عامل خاک با وزن نسبی 18/0، عامل شیب با وزن نسبی 15/0 و آب زیرزمینی با وزن نسبی 14/0 بیشترین نقش را در توسعه آبادی های بخش دیلمان داشته اند. بعد از این عوامل محیطی عامل اقلیم و کاربری اراضی با وزن نسبی به ترتیب 13/0 و 12/0 قرار دارند. این عوامل به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گسترش گردشگری روستایی می تواند بسیار موثر باشد و خود جاذب یا دافع گردشگران می گردد.
  کلیدواژگان: توان محیطی، گردشگری، AHP، دیلمان بخش سیاهکل
 • علی اصغر اسمعیل پور روشن* صفحات 227-248
  بحران 2011 میلادی سوریه یکی از بحران هایی است که در آن مهم ترین بازیگران منطقه ای و جهانی در آن در حال ایفای نقش هستند. هدف این مقاله تحلیل و مقایسه اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران 2011 میلادی سوریه با تاکید بر امنیت اسرائیل و نقش منطقه ای ایران است. سوال اصلی ای که در صدد پاسخگویی بدان برآمده ایم این است که با در نظر گرفتن دو متغیر امنیت اسرائیل و نقش منطقه ای ایران مهم ترین اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران سوریه کدام اند؟ علاوه بر این سوال اصلی سوالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح است از جمله اینکه بحران 2011 میلادی سوریه دارای چه تاریخچه و جبهه هایی است؟ دلایل اهمیت خاورمیانه برای ابرقدرت های آمریکا و روسیه چیست و اینکه ایران و اسرائیل چه اهمیتی در اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران سوریه ایفا می کنند؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که روسیه و آمریکا هر کدام دارای اهداف ژئوپلیتیکی بلند مدتی در منطقه خاورمیانه هستند و در این راستا از جمله متغیرهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم این اهداف را تحت تاثیر قرار می دهند نقش منطقه ای ایران و امنیت اسرائیل است. این پژوهش از نظر روشی توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است که در آن تلاش خواهد شد با استفاده از مقالات علمی و پژوهشی و دیگر منابع کتابخانه ای به تحلیل و تبیین و مقایسه اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران 2011 میلادی سوریه با تاکید بر امنیت اسرائیل و نقش منطقه ای ایران پرداخته شود.
  کلیدواژگان: بحران 2011 سوریه، امنیت اسرائیل، ایران، منطقه خاورمیانه
 • صلاح دستوم، مهدی سوادی* صفحات 249-265
  هدف از این پژوهش ارائه چارچوب مفهومی توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی کشور بود.
  روش تحقیق از نوع مطالعات کیفی نظامند و توسعه نگر می باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (صاحب نظران) و جامعه اطلاعاتی (منابع علمی و اسناد) حوزه گردشگری ورزشی بود. از دو ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه استفاده گردید. روایی پژوهش با استفاده از روش اعتباریابی کیفی مبتنی بر نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت. از روش کدگذاری برای چارچوب بندی راهکارها استفاده گردید.
  چارچوب شناسایی شده شامل مشوق های محیطی و نهادی، ساختار و مدیریت توسعه، نگرش، رفتار و فرهنگ کارآفرینانه، تامین منابع توسعه، نظام نوآوری، زمینه ها و فرصت ها و پیامدهای توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزشی بود. ارتباط بین منظرها از طریق سه نوع اثر پیشایندی، فرایندی و پیامدی و با مشخص کردن جنبه برجسته تاثیر مشخص گردید. علاوه براین برای هر کدام از منظرها چالش ها و راهکارهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
  بر اساس این یافته ها پیشنهاد می شود در توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزشی اقدامات و تصمیم گیری های راهبردی مبتنی بر تفکیک منظرهای فوق و پیش بینی ارتباط بین آن ها باشد. رویکرد کلی می تواند این باشد که بر مبانی محیط و منابع گردشگری ورزشی و از طریق مدیریت، فرهنگسازی و نوآوری در این صنعت به ارتقای فرصت ها و پیامدهای کارآفرینی در آن اقدام شود.
  کلیدواژگان: گردشگری ورزشی، کارآفرینی، مدل توسعه
 • افشین خدامی، سید جمال الدین دریاباری* صفحات 267-275
  بافتهای فرسوده شهری که تحت تاثیر مدرنیزاسیون شتابزده، جمعیت غیربومی بلاتکلیف با زندگی شهری را به جای جمعیت بومی نشانده است، علاوه بر ایجاد محیط فیزیکی ناخوشایند، فضای اجتماعی ناپایداری نیز بوجود آورده است. به همین دلیل ، نوسازی بافت های فرسوده شهری یکی از مسائل اساسی در حوزه شهرسازی می باشد. این پژوهش در پی آن است تا بافت های فرسوده واقع در منطقه 14 شهر تهران را با بهره گیری از بازشناسی و به کارگیری قابلیت های اجتماعی و فضایی- کالبدی آن مورد و بهسازی و نوسازی قرار دهد و با ارائه راهبردهای منطقی در بافت فرسوده مورد مطالعه، تسریع در امر نوسازی را موجب شود . محدوده مورد مطالعه جوامعی مهاجر با خرده فرهنگ های متفاوت ، به ودیعه گرفته شده است که در ترکیب های طایفه ای ، انسجام اجتماعی شان را تا به امروز حفظ کرده اند. چنین امری موجب شده تا علیرغم فرسودگی بافت، ارزش زیست و سکونت آن به طور نسبی حفظ شود. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از قضاوت کارشناسانه و بهره گیری از شیوه پیمایش میدانی از مدل swot برای تحلیل داده ها به دست آمده است، نشان می دهد که ضعف همبستگی بین اجتماع و کالبد، موجبات تضعیف و فرسودگی ساختار اجتماعی - کالبدی را فراهم می آورد. بازشناسی این قابلیت و به کارگیری آنها در تدوین راهبردها و طرح ساماندهی پیشنهادی ، موجبات برخورد منطقی جهت مداخله در بافت فرسوده حاضر در روند بهسازی و نوسازی را فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: بافت فرسوده، انسجام فضای، کالبدی، ساماندهی، بهسازی و نوسازی
 • حسین قاسمی نرگسی، علیرضا استعلاجی*، نصرالله فلاح تبار صفحات 277-286
  این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و مشاهدات میدانی وتکمیل پرسشنامه به بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا پرداخته ومهمترین هدف اصلی تحقیق بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی در این شهرستان می باشدجامعه آماری کل شهرستان صومعه سرا بوده وحجم نمونه براساس جدول مورگان و به روش تصادفی سهمیه ای انتخاب گردیده است. نتایج تحقیق بیانگراینست که مدیران محلی می توانندتاثیر زیادی درتوسعه روستاهای شهرستان داشته وهمه روستاییان تشکیل مدیریت محلی یاوجود دهیاری وشوراها را در توسعه روستا ضروری وزمینه های ضرورت تشکیل این مدیریت محلی در روستا رااز نظراقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وهمه مواردبیان نموده اند. اکثرپاسخ دهندگان معتقدند که مدیران محلی درکارخودموفق بوده وازعملکردمدیران محلی احساس راضایت می کنند.وچگونگی عملکرد مدیران روستا رادرزمینه اجتماعی وفرهنگی عالی بیان داشته ونقش مدیران محلی رادرتوسعه روستاهای شهرستان صومعه سرابسیارزیاددانسته اند.همچنین میزان موفقیت و عملکرد مدیران در زمینه رونق و تجارت وکسب وکار درمناطق روستایی، بازگشت مردم به روستا و جلوگیری ازمهاجرت ،گسترش فعالیت های خدماتی وسایر موارد در روستا زیاد دانسته ودرمجموع مشارکتشان را درتوسعه روستا بسیار موثرمی دانند.درواقع بیشترین زمینه های ایفای نقش مدیران اقتصادی، اجتماعی وبعد فرهنگی وفضایی کالبدی می باشد .اکثرپاسخ دهندگان معتقدندکه مدیران برای مشارکت مردم درامورمختلف مردم راتشویق نموده و معتقدند که مدیران محلی توانسته اندمشکلات موجود درشهرستان صومعه سرا را برطرف نموده ومیزان توانایی مدیران محلی درحل مشکلات موجود در این شهرستان را بسیار زیاد می دانند.
  کلیدواژگان: میزان رضایت، عملکرد، مدیران محلی، شهرستان صومعه سرا
 • محمد سالاری* صفحات 287-305
  شهرو هر محیط زندگی مدنی واجتماعی ، با شهروندان معنی پیدا می کند. رابطه شهروندی با مدیریت شهری از جمله مسائل و موضوعات مهمی است که در حوزه مدیریت شهری در جهان مورد توجه قرار گرفته است. شهرها از جمله مراکز سکونتی هستند که برای ایفای نقش های متعدد به افرادی در عرصه های سیاسی و اجتماعی نیاز دارند. نقش دادن به افراد متفاوت عرصه شهری از جمله دولت، مردم، نهادهای مدنی و قانون گذار باعث ایجاد وظایف متقابل و دو سویه بین شهروندان و اداره کنندگان امور در راستای رسیدن به حقوق شهروندی، در سطح ملی و محلی شده است. شوراهای اسلامی شهر از نهادهای مدنی حاکمیت است که وظیفه تحقق حقوق شهروندی را در حوزه شهر و استان بر عهده دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل عملکرد شورای شهر تهران در تحقق حقوق شهروندی می پردازد. نوع پژوهش، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای – اسنادی و پیمایشی – میدانی و با روش پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شامل 150 نفر از کارمندان شورای اسلامی و 384 نفر از شهروندان شهر تهران است. برای انجام آمار های توصیفی و آمار استنباطی مطالعه حاضر از نرم افزار SPSS و آزمون تی و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، شهروندان شهر تهران میزان عملکرد شورای شهر خود را نیز به دلیل نداشتن سازو کار مناسب جهت نظارت بر امور شهری و تحقق حقوق شهروندی کمتر از حد میانه می دانند. نتایج آزمون رگرسیون خطی نیز نشان می دهد، در هر یک از معیارهای متغییر وابسته حقوق شهروندی، مولفه های سازنده عملکرد شورای شهر بیشترین تاثیرگذاری خود را بر معیارهای حقوق اجتماعی، حقوق مدنی (منفی و معکوس) و در نهایت حقوق سیاسی تاثیر مثبتی دارد. لذا فراهم آوردن سازوکارهای مناسب جهت تحقق بهتر معیارهای مذکور در شورای اسلامی شهر تهران، کمک شایانی به ایفای نقش هر چه بهتر این نهاد در تحقق حقوق شهروندی، شهروندان تهرانی خواهد کرد.
  کلیدواژگان: شورای شهر، حقوق شهروندی، شهر، مدیریت شهری، شورای شهر تهران
 • محمد عارف نیا*، سید ابوالفضل رضوی*، ناصر جدیدی صفحات 307-319
  پس از یک دوره تلاش برای مهار رفتار مغولان و بومی کردن قوم غالب از سوی دولتمردان ایرانی، وزیران عهد ایلخانان با تشویق ایلخانان مسلمان به ایجاد اصلاحات گسترده، زمینه های شکوفایی نسبی اقتصاد و حیات شهری را هموار نمودند . نوشتار حاضر با طرح این سوال که بازخوانی اندیشه های ایرانشهری در رویکرد آبادگرایانه وزیران عهد مسلمانی ایلخانان چه جایگاهی داشته است؟ بر این باور است که آگاهی به اهمیت امنیت و عدالت، همنوایی مناسبات جامعه و حکومت، ضرورت اعتنای حکام به معیشت رعایا و اهتمام به عمران شهری و سازندگی، آنان را به ترغیب دستگاه ایلخانان به انجام اصلاحات گسترده در عهد مسلمانی واداشته است. بنابراین، وزرای ایرانی در این عصربا ایجاد تحول در حوزه ی اقتصاد و اجتماع، دریچه ای به سوی کارآفرینی گشودند تاساختار جامعه عصر ایلخانی را ماهیت نظام مندی ببخشند.
  کلیدواژگان: شهر وشهرسازی، وزارت، ایلخانان، اقتصاد شهری، عدالت و امنیت
 • افسانه صدری فرد، لیلا جلال آبادی*، فاطمه کریمیان پور، ستایش زینی صفحات 321-330
  هر جامعه ای در راه توسعه تلاش می کند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند. فراهم نمودن زمینه برخورداری از خدمات مختلف اقتصادی، رفاهی و زیر بنایی، تسهیلات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی از اساسی ترین شاخص های برنامه ریزی در هر واحد برنامه ریزی به ویژه شهرستانها است.هدف از مقاله حاضر تعیین درجه توسعه یافتگی شاخص های اقتصادی، آموزشی، درمانی و زیربنایی شهرستانهای استان خراسان شمالی بود. تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی بوده و روش جمع آوری اطلاعات به دو روش مطالعات کتابخانه ای و پژوهش میدانی صورت گرفت. به منظور رتبه بندی شهرستانهای استان خراسان شمالی از لحاظ توسعه یافتگی شاخص های اقتصادی، آموزشی – فرهنگی، بهداشتی – درمانی و زیربنایی، از مدل سطح بندی تاپسیس و نرم افزارهای Excel و SPSS و برای ترسیم و تهیه نقشه ها از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در میان شهرستانهای استان خراسان شمالی در بخش شاخص اقتصادی اسفراین، توسعه یافته ترین شهرستان و مانه و سملقان در پایین ترین رتبه توسعه یافتگی قرار داشتند. در بخش شاخص آموزشی- فرهنگی شهرستان گرمه، توسعه یافته ترین و بجنورد توسعه نیافته ترین شهرستان بود. همچنین در بخش شاخص بهداشتی- درمانی شهرستان بجنورد، توسعه یافته ترین و مانه و سملقان توسعه نیافته ترین و در نهایت در شاخص زیربنایی شهرستان شیروان توسعه یافته ترین و مانه و سملقان توسعه نیافته ترین شهرستان استان خراسان شمالی از نظر دسترسی به شاخصهای زیر بنایی می باشد.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، توسعه پایدار، مدلTOPSIS
|
 • Behrouz Mohammadiyeganeh*, Mehdi Cheraghi, Leila Eslami Pages 7-20
  Rural housing provides physical and mental welfare of rural people, there is also a certain coordination and coherence with the rural lifestyle and function. Currently, transformations and physical changes in rural areas do not match with culture and economy of the settlement centers, and these developments, in addition to economic and social incompatibilities in villages, has provided changes in biological function spaces. One of the factors affecting in changing rural housing is giving retrofitting and renovation housing credits. In this study investigated the effects of the credit to the livelihoods of rural households. Research Methodology is descriptive - analytic, and data collection method used in the study is “library and field method” (questionnaires, interviews and observation). Data analysis is descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics (paired T-test and Wilcoxon test). The statistical population is 811 households receiving credit. According Cochran formula, were selected 231 households, as the sample size. Findings show that there is a significant difference between the livelihoods and before and after receiving the retrofitting of housing credits. Also the results show that decreased all dimensions of livelihoods of rural households receiving retrofitting of housing credits, except the physical dimension (with value t: -2.276) at the time of receiving the credits.
  Keywords: Rural development, rural credits, Rural housing, Zanjan Township
 • Jalal Azimi Amoli*, Samar Ershadi Vahram Pages 21-40
  Since the middle of 1980s to today more attention of urban management has been attracted to local capacity, organizational and institutional development and consequently movement from centralized management to local management. So, it is necessary to "Using neighborhood capacity" and "Redefining the role of citizens and actors of urban management" in urban areas and also understanding of "Participatory Planning" and its functions at local levels, and is helped to formation and implementation of new pattern of urban management at districts level as management based on neighborhood. This paper aims to answer this question that how could obtain to optimal and stable management of urban districts by participatory planning approach? To answer this question, librarian (documental) and field (survey) data collecting methods was used, that in librarian method using plug research and in field method using questionnaire tool as Likert Spectrum, required information was collected. Statistical society of this study based on Cochran Formula was in Zafaraniyeh, Velenjak, Dezashib, Golaabdare and Emamzadeh Ghasem that was choosed random. Field data was collected after simplify and classification and coding, introduced to SPSS and then using descriptive statistics (average, variance, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, T test one sample) analyses data and answered to research question. Results from field observation and statistical tests shows that there is relation between people participatory and urban management based on neighborhood and by interfering of people in make decisions, feasible and stable management of urban area will obtain.
  Keywords: District or Neighbourhood, Neighborhood- based planning, Participatory Planning, Management of urban neighborhood
 • Mohammad Mirehei*, Seyed Ali Husseini, Somayeh Samadi Pages 41-58
  The sharp rise in urban population of the world, especially in developing countries in recent decades, caused prime city in them. Iran, as one of the developing countries, in recent decades, particularly from 1345 onwards, has balanced out of the trend. The aim of this paper is to analyze the situation and the pattern of urban systems in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, during the years 1335 to 1390. The research methodology is analytical, library and documentary method of data collection.. Models used in this study include: the first indicator of a city, city index, the index of a fourcity, four-city index Mehta, MoMA and Alvesaby index, the Herfindahl concentration index, dispersion index and Henderson Entropy Coefficient. In order to do data analysis, EXCEL software; & to map the study area ARC GIS9.3 software is used. The findings of this study manifest that in the temporal period of the studied population settlement in urban centers are not balanced and are of homogeneous distribution. In the cities of Yasuj, Gachsaran and Dehdasht, the urban systems were almost stable, and the other cities of the province are far beyond these cities, in the matter of population. The prime city of Yasuj has overtaken the rest of the cities over time, and urban network is heading toward instability.
  Keywords: urban system, urban network, prime city, spatial population distribution, Kohgiluyeh, Boyerahmad province
 • Esmaeil Silakhori*, Ghorban Vahabzadeh Pages 59-75
  Desertification as a great problems affect most of the countries in the world especially developing countries. Desertification phenomenon that occurs in arid, semiarid and semi-wet regions will reduce the land potential. For evaluation and mapping of desertification many researches have been conducted leading to regional and local models. From among the many methods of identification of areas susceptible to desertification the Modified Iranian Classification of Desertification (MICD) was chosen. Based upon MICD the map for the present status of desertification for Roudab Sabzevar area with an area of 64900.14 ha was prepared. In this research, at first by combining information from topographic and geologic maps, satellite images and field survey, the area was divided into 10 geomorphological facies, each of which was considered as the main unit for evaluation of desertification. That, through it the working units of this region were prepared as the base map for evaluating to consider the factors and indices by geomorphology method. Also, in order to prepare the desertification intensity condition of this region, the desertification intensity of various applications was determined and relative plans to current desertification of each land use were prepared after evaluating wind erosion indices and accumulating their scores for each working unit based on reference tables. The results indicate that the studied region is divided into the two following classes: 1- high desertification intensity class, of 10900.93 ha (% 65.77) area. 2- Low desertification intensity class, with an expansion of 10255.24 ha (%6.17) area.
  Keywords: Roudab Sabzevar area, Desertification, MICD Model
 • Aeizh Azmi*, Mojtaba Nouri Pages 77-89
  Rural areas are vulnerable in the face of natural hazards. Therefore, it is important to
  manage natural hazards. Social capital is very important in the management of natural
  hazards. Social capital plays an important role in mobilizing the villagers to deal with
  natural hazards. So social capital is the ability to form and maintain relationships. This
  is to facilitate the achievement of the objectives through the development of
  communication and cooperation as the central point in local development. Therefore,
  this article examines the role of social capital in local risk management in Kermanshah
  Mahidasht District. Investigative method was quantitative survey and a questionnaire
  was used to collect information. Average reliability was calculated through Cronbachs
  alpha coefficient and it was equal to 0.75 and validity was approved by the experts
  geography. Statistical society calculated by Cochran method. Sampling method was
  simple random sampling. Rural population includes people. It includes 84 people in
  Mahidasht Kermanshah. In this paper, we study social capital and its role on natural
  hazard management. This paper shows that trust component is important factors in
  hazard management. This paper shows that corporation is high among villagers. They
  help together in disasters time. Institutions have important role in hazard management.
  This paper shows that there are relationship among trust, corporation, institution,
  knowledge and social solidarity in 0.05 levels. This paper shows by regression that
  Social solidity is most important role in the management of natural hazards in
  component of social capital. The next stage is confidence and awareness. Local
  institutions play a minimal role. This suggests that successfully cope with natural
  hazards depends largely on external factors internal factors within the village.
  Keywords: Social capital, natural hazards, Mahidasht, Kermanshah, social cohesion
 • Hossein Ghazanfar Pour*, Amin Kakadezfuli, Anis Kakadezfuli Pages 91-110
  Equality in distribution of health facilities is the main indicator for increasing the availability of the facilities to the society. The aim of this study was to classify Fars province towns in health structural indicators using The combination of multi-criteria decision is made. The basic problem is that the level of development or deprivation of Fars province in a health care facility is not clear, and this article seeks to determine the exact position of the city is a little ways. This was a descriptive cross sectional study that used 28 health structural indicators in the towns of Fars province. Data was collected from statistical yearbook. Data analysis was done using VIKOR techniques, TOPSIS, SAW and Copland, as well as Shannon's entropy method was conducted with the help of GIS software. There is large gap between townships of Fars province in terms of enjoyment of structural indicators of health services. City of Shiraz and Kawar, respectively, the most developed and most disadvantaged province city of the indicators are studied. According to the results, In order to improve less developed indicators and decrease differences in enjoyment of health services indicators among townships, it is proposed that development-oriented planning must be carried out appropriately in these townships.
  Keywords: Spatial analysis, Health Indicators, Fars province, TOPS I, S VIKO R, SAW, Copland
 • Ali Asghar Kadivar*, Mohammad Ali Davaryar, Mehdi Vafaei Pages 111-132
  According to the reports and statistics given by the World Organization of Tourism,
  today tourism has become one of the most popular and widely practiced economic
  activities. It is considered as a major source of income in more than 150 countries. In
  this regard, the activities related to hospitality and catering of tourists make up an
  essential part of the tourism economy with a great potential to create employment and
  income, especially in rural areas. Due to this important issues and positive effects of
  tourism activities on the economy and life the less advantaged, knowing the capacity
  of tourist areas is necessary to organize activities and tourist places possible in order to
  increase the satisfaction of tourists, and more economic feasibility for the host
  community as well the protection of ecosystems. Thus, the study aim is to identify the
  permitted areas of opportunity in Golmakan, Chenaran city as a recreational resort
  around the city in order to establish permanent and temporary tourism residence. The
  research method is descriptive - analytical and applied, done through documentary and
  field study. To analyze the data, hierarchical model (AHP) and GIS software is used.
  In hierarchical moded (AHP), the factors that influence zoning were obtained by
  related experts and then weighed, and in the end, standards (layers) obtained were
  combined according to the weight of each criterion by overlay functions in GIS
  software. Each zone score was obtained with respect to the factors and weights. The
  findings show that the proposed criteria are majorly based on natural beauties of the
  region. Accordingly, the regions in Golmakan to accommodate and establish tourism
  settlements can be divided into prohibited, conditional and permitted. This research
  showed that there are only 17% of the allowed zones with high potential for the
  establishment of residential centers that should be considered for investment and
  construction of the facility.
  Keywords: Tourism residential centers, analytic hierarchy (AHP) - Zoning - Golmakan district
 • Reza Lahmain* Pages 133-149
  This study aims to improve the quality of input and edges of Shahid Kazemi Highway of Tehran with emphasis on Islamic values _ Iranian that this aim according to documents outreach plan and sustainability criteria in planning and design compliance with Urban, causing to cut the physical development of cities, stay away from nature and diplomatic relations between man and the natural environment. The purpose and the methodology of this study is descriptive-analytic. In this study in beginning to explores the definitions and concepts of urban landscape and research objectives and moving observer and its perception with the aim of extracting criteria and indicators associated with the city's entry points that this results determine with their main criteria and indicators. After extraction variables and related standards, understanding the visual qualities done with field data and photos taken from the site that they are to be reviewed. This study on the key highway entrance edge of Shahid Kazemi Highway in Tehran's 19th District. In the field of data analysis, after identifying variables upon this district, Feasibility through aerial photos and production map and in this way the analysis was conducted. Finally, the recommendations in this regard have been raised based on analysis of the position of the target range based on variables.
  Keywords: Improve the quality, Urban entrances, Urban edge, Iranian – Islamic values
 • Mehrdad Matani*, Elham Dadashi Solokolaei Pages 151-162
  The aim of this study Assess the satisfaction level of tourists from the security services-tourism and Identify areas to improve and expand its services in the coastal cities of Mazandaran province the population consists of all domestic and foreign tourists are Mazandaran province in 1395. Which uses a Kerjeisi & Morgan sample size table, were 384 tourism were selected by random sampling Applied research method is used in this survey, A researcher-made questionnaire was user to collect the required data. Content validity was performed using the method,The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha, Analysis of data from one sample t test, multivariate linear regression and Friedman rank test was used, The findings based on t-test showed that tourists from services provided in the areas of security and tourism are satisfied, The results of multiple linear regressionA significant component of any access quality tourism services with a beta coefficient of./164 Tourist attractions with a value of./ 179 Quality and number of hotels and restaurants with a coefficient of./103 Social security with a value of./175 And the psychological security of a value of./199 Has confirmed. According to Friedman test regard to issues of health, creation of free trade zone, use ads to introduce tourist attractions, development banks and facilitate the transport of the most important areas of growth and development of tourism in the coastal towns of Mazandaran province.
  Keywords: satisfaction, security, tourism, mazandaran
 • Afshin Mottaghi*, Manocher Jahaniyan Pages 163-173
  One of sociology's original and most fundamental questions is: how does the city shape social life? The answer provided by urban political economy is: as a mechanism in the accumulation of wealth, with all the power and inequality that results. “Political economy” generally refers to the scholarly paradigm that examines how material processes of production and exchange shape and are shaped by decisions made in economic and political institutions; with “urban,” this concern centers around material production of and within cities. Since the 1970s, urban political economy has influenced the field of urban sociology, bringing insights from other disciplines – particularly social geography (with its conceptualization of social space and place) and political science (the focus on government and law) – while retaining sociology's social constructionist framework. Sociology provides an especially hospitable discipline for urban political economy's investigation of the ways in which the city's economic and political relations cohere and evolve across institutional, legal, and territorial domains. Geopolitical Management of Space is a comprehensive and methodological totality from the composition of management capacities and comprehensive geographical indicators.
  Keywords: Urban Geopolitics, Space Economy, Fars Province
 • Shima Karimi, Mohammad Mirzaali, Hussein Mosazadeh, Samira Ghiyasi*, Omid Tabrizi Pages 175-189
  The use of satellite imagery can be a very useful tool to describe the
  interrelationships between the human environment and the natural environment to help
  planners make decisions in complex situations. The process of urban development of
  cities is one of the basic needs in management and evaluation. In addition, amount of
  growth of cities, the study of changes amount and land use destruction in past years,
  and predict these changes in the coming years can help in the correct management and
  planning to solve the current problems and future development planning program. In
  this regard, this study tends to using Satellite imagery Landsat Tm in 1988 and
  Satellite imagery of LandSat ETM in 20011 to assess the physical growth and in order
  to expansion of Ardabil. This study is consistent with periods before and after political
  centrality of Ardabil. For this order after the satellite image processing, the images
  were classified using maximum likelihood method and finally in geographic
  information system (GIS) by applying changes function were obtain land use changes.
  According to the conducted investigations it was concluded that physical growth of
  Ardabil after the political centrality has taken great acceleration, and during the
  physical growth of the city, agricultural land around the city has gone under
  construction in the city.
  Keywords: Physical growth, satellite images, land use changes, classification of satellite images, geographic information systems (GIS)
 • Davood Mahdavi*, Asghar Norouzi, Fatemeh Miramini Pages 191-209
  Physical texture of Iranian villages of architectural value, a visual and aesthetic patterns, adapt to the natural environment, aligning performance, bio, living, use of materials and indigenous knowledge. In the meantime, Physical texture of some villages in the country due to the specific characteristics of architecture, history and culture as a precious heritage left by our ancestors is instead the one hand and maintaining them is of great importance and This practical research was descriptiveanalytical explanation and review it.For data collection, library research and field studies have been used. Field studies, through design and questionnaires completed by two groups of villagers (262 people) and tourism (106) Abyaneh, Yasee Chay. Taree and Sar Aqa Seyyed villages was randomly selected and was conducted using chisquare test the variance analysis has been conducted to analyze the information. The present results suggest that tissue conditioners valuable role in the development of rural tourism tress two villages and the village of Abyaneh and Yasee Chay two or Taree and Sar Aqa Seyyed and in which there has been improvement.
  Keywords: rural development, rural valuable tissue, development of tourism
 • Behzad Fouzoni, Alireza Estelaji*, Majid Vali Shariatpanahi Pages 211-225
  Environmental power refers to a set of environmental abilities and readiness which exist in the social – natural and economic environmental .this power consists of the ground shope the direction flow of water soil type and vegatotive and also demographic featurs in terms of qvalitative population characteristics and its activity qvality of spatial socially distribution and also playing a livelihood role by the social groups in the ambient contex , the qvality of spatial organization of this livelihood role and the economic environment. The aimof the present paper is to set the relations among the man, environment and his activities to the field of tourism related to the subject under study, so that economic social and ecologic activities can caves the spatial location organization and development or in the other word, the sustainable development of the rigion. It can play a considerable role in the improvement of the region”s sustional development. The research method of the article includes the region under stady, and also field operetion. After collecting date, the AHP model was used to analyze the date collected, and the indexes too. The results from the AHP model indicated that the soil factor with the relative weight 0/18, the tilt factor with the velative weight 0/15 and the under ground water with the velative weight 0/14 play the most important role in the development of villages located in dylaman section. After the environmental factors mentioned the factors of climate and load use with the relative weights 0/13, 0/12 respectively have the im \portant roles. These factors can be effective in the improvement of the rural tourism, directly and indirectly. They can attract or repulse the tourists.
  Keywords: environmental power, tourism AHP dylaman seclion of siahkal
 • Ali Asghar Esmailpour Roshan* Pages 227-248
  Syria's 2011 crisis is one of the crises that at that the most important regional and global actors are playing role. The purpose of this article is analyze and compare the geopolitical goals of Russia and the United States in the 2011 Syria crisis emphasizing the security of Israel and the regional role of Iran. Accountability the main question we are looking for it’s considering the two variables of Israel's security and the regional role of Iran what are the most important geopolitical goals of Russia and the US in the Syrian crisis? In addition to the main question other sub-questions are also raised in this article including what is the history and frontiers of Syria's 2011 crisis? What are the reasons for the Middle East for the superpowers of America and Russia? What is the significance of Iran and Israel in the geopolitical goals of Russia and the United States in the Syrian crisis? The results of this article show that Russia and America each one have long geopolitical goals in the Middle East and in this direction among the variables that directly and indirectly affect these goals are the regional role of Iran and the security of Israel. This research method is a descriptive-analytical and in terms of purpose is applied where the effort will be using scientific and research papers and other library resources to analyze and compare the geopolitical goals of Russia and America in the 2011 Syria Crisis with emphasis on Israel's security and the regional role of Iran.
  Keywords: Syria 2011crisis, security of Israel, Iran, Middle East region
 • Salah Dastoom, Mehdi Savadi* Pages 249-265
  The purpose of this research was to present a conceptual framework for entrepreneurship development in national tourism industry. Methodology was a systematic, development qualitative research. Research population included human division (experts) as well as information sources (scientific sources plus documents) in the field of sports tourism. There were two instruments containing the library study and interview. Research validity was confirmed through the qualitative validation based on the expert's opinions. The coding method was applied to define the framework of course of action. The defined framework was composed of environmental and institutional incentives, development management and structure, attitude, entrepreneurship culture and behavior, development resources provisioning, entrepreneurship system, and grounds, opportunities and outcomes of entrepreneurship development in sports tourism. The relationship between the perspectives was conducted by three effects of precedents, processes, and consequences focused on depicting the outstanding effect. Moreover, with regards to perspectives, challenges and courses of action were examined. According to results, to develop entrepreneurship in sports tourism, it is offered to consider the strategic actions and decisions classified by mentioned perspectives as well as prediction of their relations. The general approach is to leverage the entrepreneurship opportunities and consequences in sports tourism industry focused on environmental basis, sports tourism resources, management, culturalization and innovation.
  Keywords: Sports Tourism, Entrepreneurship, Development model
 • Afshin Khodami*, Seyed Jamaeddin Daryabari* Pages 267-275
  Urban damaged area affected by rapid modernization, Undecided non-indigenous population rather than the indigenous population has turned to urban life, In addition to creating an unpleasant physical environment, social environment created unsustainable For this reason, the urban fabric renewal is one of the key issues in the field of Urban Development This study seeks to distressed areas located in district 14 in Tehran With the use of social and spatial recognition and application capabilities and improve its physical and its modernization And provide reasonable guidelines in distressed areas studied, accelerate the renovation cause The study area in immigrant communities with different cultures, to deposit taken The combination of tribal, social cohesion have kept them up to date. This has led to burnout, despite the context, Biological value and its location relatively preserved. Results of this research is descriptive - analytical and Using expert judgment and using field survey data obtained from the swot analysis, Shows that the correlation between social and physical weakness, undermining and erosion of the social fabric - provides physical This feature recognition and their application in the formulation of strategies and plans of the proposed regulation Does not come too reasonable to intervene in the process of rehabilitation and reconstruction of old ones now provides.
  Keywords: Worn texture, consistency Fzay- physical, Accounting, improvement, renovation
 • Hussein Ghasemi Nargesi, Alireza Estelaji*, Nasrollah Falahtabar Pages 277-286
  The main aim of this study is to assess the satisfaction level of rural residents about the performance of managers local in Somesara. It is a descriptive and analytical study utilizes a library studies, documentary and field observations and questionnaires. The population consists of the entire Somesara city and the sample size has been selected based on Morgan table and stratified random method. The results indicated that local managers managers can have an influence on rural development by doing his constitutional duties and the rural residents believed that it is necessary to form local management or Council in the development of the village. They expressed there is a need for establishment of local management in terms of economic, social, cultural cases. Most respondents believe that local managers have been successful in their performance and are satisfied with them. They have stated the village managers have a great performance in the social and cultural fields and have a significant role in the development of Somesara's villages. They also explained that the managers have done very well in areas such as development and trade and business in rural areas, people returned to the village and stop immigration, expansion of service activities and they have involved highly in rural development. In fact, most areas which the managers have contributed to are economic, social and cultural dimension and physical space. Most respondents believe that managers have encouraged people to participate in different affairs and have been able to overcome the problems in the Somesara and argue that the local leaders have a great ability to solve problems in this city.
  Keywords: Satisfaction Level, Performance, Local Managers, Somesara
 • Mohammad Salari * Pages 287-305
  Today, the relationship between urban management and citizenship is one of the most important issues discussed in the field of urban management. Cities are the residential centers which require human forces at political and social area to play multiple roles. Assigning roles to various people at urban area including government, public, civil and social organizations create mutual commitments for the citizens and administrators to meet the civil rights at national and local level. City councils are the civil organizations of the government, the task of which is to meet the civil rights at city and state level. Accordingly, the present study examines and analyzes the performance of city councils to meet civil rights. This is an applied descriptiveanalytical study. Data were collected based on document and filed-based survey method using a questionnaire. Population of the study included 150 of employees working at city councils and 384 of citizens at Tehran. SPSS software was used to perform descriptive and inferential statistics applying t-test and correlational regression. Findings of the study indicated that citizens rated the performance of city councils as low due to lack of proper monitoring mechanisms on civil affairs and civil rights. Results of correlation using regression indicated that the performance of civil council had the highest effect on social rights, civil rights (negative and reverse) and finally political rights (positive) among other civil right factors. Therefore, providing proper mechanism to meet the aforementioned factors at city councils of Tehran would contribute to better role playing of the organization to meet the civil rights of the citizens and improve the life quality of citizens at Tehran.
  Keywords: Islamic Council, citizen's rights, Tehran City Council
 • Mohammad Arefnia, Seyed Abolfazl Razavi*, Naser Jadidi Pages 307-319
  After a period of effort for controlling mongolians behavior and domesticating the majority tribe of Iranian statesmen, the ministers of Ilkhanid era by encouragement muslim Ilkhans to creat extend reformation,opened fields of prosperity in economic and urbanism . This essay has a question that Iranian thoughts in development approach of ministers of Muslim Ilkhanid era had what position. It is believed that information about the importance and security and justice, the harmony between society relation and government, the necessity of governor’s attention to peoples livelihood and effort of improvement and development in Iranian thoughts, made him do extensive reformation in Ilkhanid organization in Muslim era. Thus, Iranian ministers in this era by creating economic and social development in the field of entrepreneurship have opened a window into the structure of society to systematically lead the Ilkhanid era.
  Keywords: city, urbanism, Ministry, Ilkhanid, urban economic, justice, security
 • Afsane Sadrifard, Leila Jalalabadi*, Fatemeh Karimiyan Poor, Setayesh Zeinni Pages 321-330
  Every society tries to develop, since development is an end that most people find it necessary. Providing a background to make use of different economical welfare and fundamental services, some social, cultural and health facilities are among the most basis planning in each planning department especially among town. The current research aims at determining the development level of economical, education, medical and fundamental indicator of cities in North Khorasan province. This research is the applied type and method of research is descriptive analytical and data gathering method was done using two
  Methods
  Library and field study. In order to rank the cities in North Khorasan province. Based on development according to economical, educational, cultural, health – medical and fundamental criteria ,TOPSIS ranking model and Excel and SPSS software were used and geographical information system (GIS)was applied to design and draw the maps. The results of the study showed that according to the economic indicator, the most developed city was Esfarayen and the least developed cities were Mane & Samalghan among the cities in North Khorasan province. According to cultural – educational indicator the most developed city was Grame and the least developed one was Bojnourd. according to the health- medical indicator, the most developed city was Bojnourd and the least ones were Mane & Samalghan and finally according to fundamental indicator, Shirvan was the most developed and Mane &Samalghan were the least developed town among the towns in North Khorasan province.
  Keywords: development, Sustainable Development, Model TOPSIS