فهرست مطالب

کاوش های مدیریت بازرگانی - پیاپی 17 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 17 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • لیلا زلیخایی*، عفت موسوی، مهرداد پویا، کریم نادری مهدیی صفحات 1-30
  هدف تحقیق حاضر بررسی ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی با رویکرد بازطراحی توان تولیدی در تعاونی های مصرف استان همدان بود. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است که برای تعیین روایی آن از نظرات استادان و متخصصان دانشگاهی و کارشناسان بخش تعاون استفاده شد. پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق پیش آزمون محاسبه گردید و با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا (78/0αm = و 93/0αa =) مورد تایید قرار گرفت. حجم نمونه در جامعه آماری مدیران 82 نفر و در جامعه آماری مشتریان تعاونی 160 نفر بود. روش ها و تکنیک های آماری مورد استفاده در این تحقیق مشتمل بر روش های توصیفی و تحلیلی است که در قالب نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. برای بررسی اعتبار سازه ای پرسشنامه و برازش الگوی اندازه گیری سازه «ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی» داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار LISRELاز طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که شاخص های نیکویی برازش تناسب کامل الگو با داده های مشاهده شده را تایید نمودند. نتایج حاصل حاکی از آن بود که از دیدگاه مدیران، حمایت های مالی و قانونی، تسهیلات فیزیکی، انگیزش کارکنان، ارتقاء کیفیت کالاها، تبلیغات و بازاریابی و اعتمادسازی بین مدیریت و کارکنان در مجموع 59/64 درصد از ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی های مصرف را تبیین می کنند. از دیدگاه مشتریان نیز، کیفیت گرایی- مشتری مداری، تبلیغات و اطلاع رسانی در مورد کالاهای موجود در فروشگاه، نحوه رفتار کارکنان، عوامل فیزیکی و توسعه خدمات الکترونیکی از مهم ترین راهکارها شناخته شدند.
  کلیدواژگان: ایران، ارتقا عملکرد، تعاونی مصرف، بازطراحی، توان تولیدی، عملکرد کسب و کار، نظام توزیع، همدان
 • غلامرضا جمالی*، مرضیه فلاح صفحات 31-53
  بهبود مدیریت زنجیره ی تامین، دستیابی به یکپارچگی، خودکارسازی و چابکی مدیریت زنجیره ی تامین و کاهش هزینه های زنجیره ی تامین از جمله عوامل کلیدی رقابت می باشد. زنجیره ی تامین چابک بر افزایش انطباق پذیری و انعطاف پذیری تاکید داشته و دارای قابلیت پاسخ گویی سریع به تغییرات بازار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی چابکی زنجیره تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و یک پژوهش کاربردی به شمار می آید. جامعه آماری شامل 200 نفر از کارشناسان و مدیران کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت گاز و پتروشیمی بوده که همه آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند. ابتدا با مطالعه و مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، مولفه های موثر بر چابکی زنجیره ی تامین در پنج دسته اصلی شامل شایستگی سازمانی، شایستگی عملیاتی، شایستگی راهبردی، شناخت بازار و مشتری و شایستگی فناورانه و 15 عامل فرعی شناسایی و بر مبنای آن مدل مفهومی پژوهش توسعه داده شد. سپس جهت برازش آن، با استفاده از نرم افزار لیزرل فرایند تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیرهای چشم انداز مدیریت ارشد، شایستگی های کارکنان، یکپارچگی، انعطاف پذیری، سرعت پاسخگویی، هزینه، فرهنگ یادگیری و نوآوری، فرهنگ بهبود مستمر، یکپارچگی راهبردها، شناخت نیاز مشتری، حساسیت به بازار و مشتری، تامین رضایت مشتری، زیرساخت های اطلاعاتی، میزان دسترسی به اطلاعات و نوآوری های فناورانه به طور معناداری بر چابکی زنجیره ی تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات فنی و مهندسی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی موثر می باشند. در پایان پیشنهادهایی برای ایجاد چابکی در کسب و کارهای پشتیبانی کننده مورد بررسی ارائه شد.
  کلیدواژگان: چابکی، زنجیره ی تامین، کسب و کارهای پشتیبانی کننده، صنعت نفت و پتروشیمی
 • رضا رضایی* صفحات 55-80
  انتخاب روش ورود یکی از مهم ترین و بحرانی ترین تصمیمات استراتژیک برای شرکت هایی است که به دنبال توسعه و گسترش جهانی اند و به انتخاب بازار هدف خود اقدام نموده اند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی در شرکت های تولیدی و صادراتی می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز از نوع پژوهش ، توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری، شرکت های تولیدی و صادراتی استان آذربایجان غربی می باشد که با استفاده از روش تمام شماری، نیمه دوم سال 1393-1394 داده ها جمع آوری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده و از مصاحبه هم به عنوان ابزار مکمل استفاده شده و برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و رگرسیون در بسته نرم افزار SPSS21 استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها، نشان می دهد که استراتژی های بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی تاثیر معناداری دارد. همچنین فرضیه های فرعی نشان می دهد استراتژی کاملا استاندارد سازی بر عملکرد صادراتی تاثیر معنی داری ندارد و استراتژی نسبتا استاندارد سازی بر عملکرد صادراتی تاثیر معنی داری ندارد اما استراتژی کاملا انطباقی تاثیر معنی داری بر عملکرد صادراتی دارد و همچنین استراتژی نسبتا انطباقی تاثیر معنی داری بر عملکرد صادراتی ندارد.
  کلیدواژگان: استراتژی های بازاریابی بین الملل، شرکت های تولیدی و صادراتی استان آذربایجان غربی، عملکرد صادراتی
 • محمد مهدی مظفری * صفحات 81-97
  پژوهش حاضر از حیث نوع پژوهش، کاربردی است و از نظر گردآوری داده های مورد نیاز از نوع توصیفی_پیمایشی می باشد؛ که در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق ارائه الگویی به منظور تبیین عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی چابک می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت بانکداری بوده و در بخش کمی نیز کلیه مشتریان شعب بانک ملی ایران در شهر قزوین می باشد. در این پژوهش به منظور اطمینان یافتن از پایایی پرسشنامه، از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی بهره گرفته شده است. همچنین به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن است که تمامی فرضیات تحقیق شامل تاثیر کیفیت رفتاری ارایه دهندگان خدمت، کیفیت خدمات دستگاه ها، کیفیت الکترونیکی خدمت، کیفیت مبادله ای خدمت و کیفیت سیستم خدماتی بر کیفیت خدمات بانکی چابک مورد تایید قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، چابکی، صنعت بانکداری
 • نسرین منگلی *، روح الله رضائی، لیلا صفا صفحات 99-123
  پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی تاثیر عملکرد مشتری بر رابطه بین عملکرد مالی و بازاریابی کارآفرینانه انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را 1022 نفر از گلخانه داران شهرستان جیرفت در استان کرمان تشکیل دادند که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 246 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. داده های گردآوری شده با تکنیک چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به منظور آزمون اثر میانجی، از روش چندمنظوره خودگردان سازی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد مالی داشته (001/0=ρ-value، 66/0=β) و در حدود 44 درصد از واریانس آن را تبیین کرد. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مجموع اثر غیرمستقیم بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی از طریق عملکرد مشتری معنی دار بوده (001/0=ρ-value، 214/0=β) و متغیر عملکرد مشتری بر رابطه بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد مالی اثر میانجی جزئی داشت.
  کلیدواژگان: بازاریابی کارآفرینانه، عملکرد مالی، عملکرد مشتری، کسب و کارهای گلخانه ای
 • یلدا رحمتی غفرانی*، محمد طالقانی، ابراهیم چیرانی صفحات 125-147
  برای دستیابی به توسعه پایدار، تلاش ها باید از تولید پاک تر فراتر رفته و بر مصرف پایدار متمرکز شود. مصرف پایدار به طور فزاینده ای برای جلوگیری از اقدامات غیر زیست محیطی تولید کنندگان مهم است. از این رو هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تمایل به خرید زیست محیطی از منظر گرایش های ارزشی غالب بر جامعه است. در این تحقیق، داده ها از کلیه مصرف کنندگان ایرانی که حداقل یکبار از محصولات ارگانیک خریداری نموده اند، جمع آوری گردید. پرسشنامه این تحقیق در 5 استان بزرگ ایران که دارای مراکز تولید و فروش محصولات غذایی ارگانیک بوده اند، توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده این امر است که گرایش ارزشی نوع دوستانه و زیست گرایانه از عوامل تاثیر گذار بر نگرش زیست محیطی مصرف کننده هستند در صورتی که تاثیر گرایش ارزشی خودخواهانه بر نگرش زیست محیطی تایید نشد. به علاوه گرایش ارزشی خودخواهانه به طور مستقیم بر تمایل به خرید زیست محیطی موثر است. اما تاثیر گرایش های ارزشی نوع دوستانه و زیست گرایانه بر تمایل به خرید زیست محیطی به طور مستقیم تایید نشدند. این مقاله مفاهیم کاربردی را برای بازاریابان و فعالان محیط زیست مطرح خواهد کرد.
  کلیدواژگان: گرایش های ارزشی، ارزش خودخواهانه، ارزش زیست گرایانه، ارزش نوع دوستانه، تمایل به خرید زیست محیطی، نگرش زیست محیطی
 • محسن شفیعی نیکابادی*، علی اصغر زارعی صفحات 149-173
  تاثیر تبلیغات بر رشد و بقاء سازمان ها در محیط رقابتی دنیای کنونی غیرقابل انکار است. با افزایش عضویت در شبکه های الکترونیک اجتماعی، تبلیغات در این شبکه ها به مهمترین و اثرگذارترین فعالیت های بازاریابی تبدیل شده است. شبکه های اجتماعی مجازی از مهمترین ابزارهای ارتباطی و بازاریابی در سطح جامعه و جهان به شمار می آیند، که روند صعودی چشمگیری در جذب مخاطب دارند. این موضوع از شبکه های الکترونیک اجتماعی منبعی عظیم از مشتریان بالقوه ارائه می دهد که شناسایی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات در این شبکه ها را حائز اهمیت می سازد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده که در دسته ی پژوهش های غیرآزمایشی قرار می گیرد، لذا از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه ی گردآوری اطلاعات از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می باشد که با لحاظ نمودن نمونه ی 188 نفری از کاربران انجام شده است. در این پژوهش، از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای بررسی پایایی و از روش های تحلیل محتوا، تحلیل سازه و روایی تشخیصی، برای بررسی روایی استفاده شده است. شاخص های اثربخشی تبلیغات در نه بعد معرفی شدند، سپس چارچوب مفهومی ارائه شد و از طریق تکنیک تحلیل عاملی شاخص ها مورد تایید قرار گرفتند. نرم افزارهای تحلیلی شامل SPSS و Smart PLS بودند. با توجه به یافته های پژوهش، سرگرم کنندگی تبلیغات، احساس رنجش و آزردگی و آگاهی رسانی تبلیغات بر نگرش کاربران نسبت به تبلیغات اثرگذار هستند، و نگرش نسبت به تبلیغات نیز بر پذیرش تبلیغات به عنوان عامل اساسی اثربخشی تبلیغات تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: تبلیغات، شبکه های الکترونیک اجتماعی، مدل تبلیغاتی، مدلسازی معادلات ساختاری
 • عباس عباسی*، نیایش رستم پور شهیدی، اسماعیل بازیار حمزه خانی صفحات 175-196
  هدف از انجام پژوهش حاضر، شکل گیری وفاداری به مقصد باتجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد در شهر شیراز است. جهت گردآوری داده های موردنیاز از پرسشنامه استفاده شده است و داده های گردآوری شده از نمونه مورد بررسی (گردشگران داخلی و خارجی هتل های پنج ستاره کلاس A شهر شیراز) نیز با استفاده از آمار توصیفی (نرم افزار SPSS) مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی با رویکرد حداقل مربعات جزئی (نرم افزار Smart PLS) مورد تحلیل قرار گرفتند. تعداد نمونه این پژوهش با توجه به محدودیت های تحقیق 82 نفر بوده است. این تحقیق دارای 5 فرضیه می باشد که هر 5 فرضیه آن مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد تصویر از مقصد تاثیر مثبت بر رضایت از مقصد و وفاداری به مقصد دارد، همچنین تجربه از مقصد تاثیر مثبت بر رضایت از مقصد و وفاداری به مقصد دارد و درنهایت رضایت از مقصد موجب افزایش رضایت مشتری می شود.
  کلیدواژگان: تجربه مقصد، تصویر مقصد، رضایت گردشگر، وفاداری به مقصد
 • آرمان احمدی زاد، مریم ورمقانی*، پرویز کفچه صفحات 197-224
  امروزه مشاهده شده که توسعه فناوری اطلاعات در جوامع مختلف، متفاوت بوده و دلایل این تفاوت در نرخ پذیرش فناوری است. هدف از انجام این پژوهش، پی بردن به نحوه تاثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان آژانس های مسافرتی و کارکنان در قسمت رزرواسیون و بازاریابی هتل های استان کردستان به تعداد 756 نفر بوده و تعداد اعضای نمونه انتخاب شده نیز 255 نفر از کارکنان این مراکز است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه روا و پایا و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فناورانه و سهولت استفاده درک شده بر پذیرش و بکارگیری بازاریابی الکترونیک اثر مثبت و معنادار داشته و سهولت استفاده درک شده بیشترین اثر و عوامل فناورانه نیز کمترین اثر را دارند. همچنین عوامل سازمانی و عوامل محیطی بر سهولت استفاده درک شده، سازگاری درک شده و مزیت نسبی درک شده اثر معنادار دارند و عوامل فناورانه نیز بر سهولت استفاده درک شده و سازگاری درک شده اثر معنادار دارد.
  کلیدواژگان: بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، صنعت گردشگری
 • سهیلا حیدری *، فخرالدین معروفی، آرمان احمدی زاد صفحات 225-247
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی وتاب آوریبر تمایل فروشندگان به ترک خدمت با نقش میانجی خستگی عاطفی و تعارض کار – خانواده صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش فروشندگان 58 شرکت صنعتی فعال در عرصه تولید مواد غذایی در استان کرمانشاه بوده که از میان آن ها 215 نفر با استفاده از رابطه کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه گردآوری شدند که روایی آن با استفاده از روایی محتوا و سازه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و الگو سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هوش هیجانی فروشندگان به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق خستگی عاطفی و تعارض کار – خانواده) بر تمایل به ترک خدمت آنها تاثیر منفی و معنی داری دارد و تاثیر مستقیم هوش هیجانی فروشندگان بر تمایل به ترک خدمت آنها بیشتر از تاثیر غیرمستقیم آن بوده است. همچنینتاب آوریفروشندگان به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق خستگی عاطفی) نیز بر تمایل به ترک خدمت آنها تاثیر منفی و معنی داری دارد و تاثیر مستقیم تاب آوریفروشندگان بر تمایل به ترک خدمت آنها بیشتر از تاثیر غیرمستقیم آن بوده است. نتایج پژوهش نیز نشان می دهد که تعارض کار – خانواده فروشندگان تاثیر مثبت و معنی داری بر خستگی عاطفی آنها دارد و خستگی عاطفی فروشندگان تاثیر مثبت و معنی داری بر تمایل به ترک خدمت آنها دارد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، تاب آوری، خستگی عاطفی، تعارض کار - خانواده، تمایل به ترک خدمت
 • فرشته منصوری موید *، سالار دانشفر، مهدیه براتی صفحات 249-274
  مقوله برند سازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد. ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمان هاست. در میان ابعاد قابل لمس یک محصول یا خدمت، تصویر برند مهم ترین چیزی است که اکثر استراتژی های بازاریابی معطوف به آن هستند و به برجسته کردن برند گرایش دارند. ازآنجایی که مصرف کنندگان تمایل دارند تا برندهایی را انتخاب نمایند که تصویر برند تجانسی با مفهوم خودشان داشته باشد، بنابراین مسئله ی بغرنجی که مدیران برند با آن مواجه اند این است که چگونه یک تصویر برندی ایجاد نمایند که با شخصیت افراد بازار هدف آن ها سازگار باشد. تحقیق حاضر، ازنظر هدف، کاربردی بوده و بر اساس روش گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. هدف از انجام این مطالعه، از یک سو تبیین تاثیر تجانس تصویر از خود و تصویر فروشگاه بر ابعاد ویژه برند در فروشگاه شهروند و از سوی دیگر ، تبیین این روابط بر قصد خرید مشتری هست. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه به تعداد 267 نفر از مشتریان فروشگاه شهروند به صورت در دسترس توزیع گردید و به دلیل نرمال نبودن توزیع برخی متغیرها، به کمک مدل معادلات ساختاریو ضریب همبستگی اسپیرمن مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج، تاثیر مثبت تجانس تصویر از خود با تصویر برند فروشگاه را بر آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده برند، وفاداری به برند و تداعی برند نشان می دهند. از طرفی دیگر تمام ابعاد ارزش ویژه برند بر قصد خرید مورد تایید قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: تجانس تصویر از خود با تصویر فروشگاه، ارزش ویژه برند، قصد خرید
 • سید نظام الدین مکیان *، فرشته بهرامی، رضا زارع عبدالهی صفحات 275-298
  وجود بازار سرمایه ی قوی یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی است که حجم عظیمی از نقدینگی را از فعالیت های غیرمولد به سمت فعالیت های مولد سوق می دهد. یکی از این بازارها، بورس است که سرمایه گذاری در آن در صورت فعالیت صحیح می تواند سود خوب و مطمئنی نصیب سهامداران کند. نوسان شاخص بورس از خصوصیات بازار سهام بوده و این نوسان باعث ریسک پذیر شدن این بازار شده است. برای بهره گیری هرچه بیشتر از این نوسانات و کسب سود، لحظه ورود و خروج از بازاراز جمله فاکتورهای اساسی در این بازار به حساب می آید. این مقاله بر آن است تا به تعیین استراتژی بهینه زمان ورود و خروج به بازار سهام در بورس بپردازد و بازدهی شاخص صنایع در بورس را مورد آزمون قرار دهد. همچنین، اینکه آیا این شاخص ها از روند خاصی پیروی خواهند کرد یا خیر. جامعه مورد بررسی شامل 29 صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1392 – 1388 می باشد. داده های مالی مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از سایت بورس گردآوری شده همچنین آزمون فرضیات با استفاده از داده های ترکیبی صورت گرفته است نتایج نشان می دهد که استراتژی بهینه برای ورود و خروج سهام قابل حصول است و بر اساس مشاهدات استراتژی مومنتوم اثرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار تهران، بازدهی سهام، تحلیل تکنیکال، مومنتوم، شاخص صنایع
|
 • Leila Zolikhaei Sayyar *, Efat Mosavi, Mehrdad Pouya, Karim Naderi Mahdeei Pages 1-30
  The main purpose of this study was to investigate ways of improving the performance of some consumer cooperative businesses in Hamedan province, Iran, through redesigning their productive capacity. In this descriptive applied survey research, two questionnaires were designed: one to collect the opinions of the managers of the cooperatives (n1 = 82) and the other for their members as consumers (n2 = 160). The validity of the instruments was ensured by a panel comprised of scholars from Bu-Ali Sina University and experts from the provincial bureau of the Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare, while their reliability was calculated to be 0.78 and 0.93 using the Cronbach’s alpha via two separate pilot studies. To analyze the data collected from the questionnaires and to further investigate the construct validity of the cooperative's business performance in the proposed model, a confirmatory factor analysis was done and SPSS and LISRELsoft ware programs were utilized respectively. Meanwhile, the goodness of fit indicators confirmed the consistency of the proposed model with the field evidence. From the viewpoint of the managers, the following factors account for 64.59 percent of the improved business performance of cooperatives: (1) legal and financial protections, (2) physical facilities, (3) personnel motivation, (4) goods quality improvement, (5) marketing/advertising, and (6) trust building amongst managers and staff. Nevertheless, the customers mentioned that the following features could largely improve the cooperative's business performance: (1) being quality-based and customer-based, (2) advertising and informing, (3) behavior of personnel, (4) improving some physical factors, and (5) developing electronic services.
  Keywords: Business performance, consumer cooperative, Hamedan, Improved performance, Productive capacity, Redesigning
 • Gholamreza Jamali *, Marzieh Fallah Pages 31-53
  The main purpose of this paper is to investigate the supply chain agility of businesses that support the Iranian oil and petrochemical industries with the equipment they require. According to the literature, through questionnaires, the factors affecting the supply chain agility have been identified. The statistical population of the study was 200 experts and managers in businesses that provide equipment for the Iranian oil and petrochemical industries. The confirmatory factors were analyzed using the LISREL software, and a test of goodness of fitness was conducted on the model. The results show that certain factors significantly affect the agility of the supply chains. These factor include top managers’ vision, integration, human resources, flexibility, response speed, cost, innovation and learning, continuous improvement, integration of strategies, recognizing customer's requirements, sensitivity to markets and customers, customers’ satisfaction, information infrastructures, access to information, and technological innovations. Finally, according to the research results, some applicable suggestions are presented for improvement of supply chain agility in businesses that provide equipment for the Iranian oil and petrochemical industries.
  Keywords: Agility, supply chain, Supportive businesses, Oil, petrochemical industries
 • Reza Rezaee * Pages 55-80
  Selecting an input method is one of the most critical and important strategic decisions for companies that seek to expand globally and have chosen their target markets. The aim of this study is to investigate the impact of international marketing strategies on the export performance of manufacturing and export companies. This study is objective-based and functional. Also, according to the way of the data are collected, it is a descriptive and correlational study. The statistical population of this study comprised the manufacturing and export companies of West Azarbaijan. The data were collected in the second half of 2014 using a standardized questionnaire, and interviews as a complementary tool. To assess the reliability of the questionnaire, Cronbach’s alpha coefficient was used. To analyze the data, Kolmogorov-Smirnov test and a regression software package of SPSS21 were used. The analysis of data showed that international marketing strategies have a significant impact on export performance. The sub-hypothesis suggested that full standardization strategies have no significant effect on it, fully adaptive strategies have a significant effect and fairly adaptive strategies hasn’t significant effect on export performance.
  Keywords: International marketing strategy, Manufacturing, export companies, West Azarbaijan Province, Export performance
 • Mohammad Mahdi Mozaffari * Pages 81-97
  This paper presents an applied study that is of a descriptive nature in terms of data collection. The study is conducted in two stages: qualitative and quantitative. It aims to provide a model to explain the factors affecting the quality of agile banking services. The target population in the qualitative stage consists of academic and banking industry experts. In the quantitative stage, the target population consists of the customers of the National Bank of Iran in the city of Qazvin. In this study, in order to assure the reliability of the measurement instruments, three criteria are used, including factor loadings, Cronbach's alpha and composite reliability. Also, in order to evaluate the relationship between the variables and their impacts on each other, the partial least squares method (PLS) and the smart-pls software are used. The results confirm all the research hypotheses including the effects of behavioral quality of service providers, quality of machine services, quality of electronic services, quality of transactional services and quality of service system on the quality of agile banking services.
  Keywords: Quality of Services, Agility, Banking industry
 • Nasrin Mangeli *, Rohollah Rezaei, Leila Safa Pages 99-123
  This descriptive survey research was conducted to investigate the effect of customer performance on the relationship between financial performance and entrepreneurial marketing. The population of the study was comprised of all the greenhouse keepers in the county of Jiroft in Kerman Province (N = 1022). According to the table proposed by Bartlett et al. (2001), a sample size of 246 was selected using a stratified random sampling method. The data were collected through standard questionnaires and analyzed with the Structural Equation Modeling (SEM) multivariate technique, using AMOS20 software. The bootstrapping method was used for testing the mediating effect. The results showed that entrepreneurial marketing has a positive and significant effect on financial performance (ρ-value = 0.001, β = 0.66); it explained about 44 percent of its variances. In addition, as the results indicated, the sum of the indirect effects of entrepreneurial marketing on financial performance through the variable of customer performance was significant (ρ-value = 0.001, β = 0.214), and customer performance partially mediated the effect of entrepreneurial marketing on financial performance.
  Keywords: Customer performance, Entrepreneurial marketing, financial performance, Greenhouse businesses
 • Yalda Rahmati Ghofrani *, Mohammad Taleghani, Ebrahim Chirani Pages 125-147
  To achieve sustainable development, efforts should go beyond cleaner production to sustainable consumption. Sustainable consumption has become increasingly important to prevent non-environmental practices of producers. So, the aim of this study is to investigate the factors that influence environmental purchase behavior with an emphasis on dominant value orientations in the society. For this study, the data have been collected from Iranians who buy or use organic products at least once. A survey questionnaire was distributed among customers in five provinces of Iran, which have centers of producing and selling organic food products. The result showed that altruistic and biospheric value orientations are the factors that affect consumers’ environmental attitudes; however, the impact of the egoistic value orientation on environmental attitudes is not confirmed. Additionally, the egoistic value orientation has direct effects on tendency for environmental purchasing. In this case, the impacts of altruistic and biospheric value orientations are not confirmed. The implications for marketers and environmentalists are discussed, and future research directions are presented.
  Keywords: Egoistic Value, Environmental attitude, Value Orientation, Tendency for environmental purchasing, Biospheric Value, Altruistic Value
 • Mohsen Shafiei Nikabadi *, Ali Asghar Zarei Pages 149-173
  Nowadays, the impact of advertising on the growth and survival of organizations is undeniable in the present turbulent and competitive environment. With an increase of membership in electronic social networks, advertising on these networks has become the most important and effective marketing activity. Virtual social networks, known to be the most important communication and marketing tools in societies of the world, have increasing significance in attracting audience and presenting an enormous source of potential customers. This makes it more critical to identify factors that affect the acceptance of advertisements in electronic social networks. This study is an applied and non experimental piece of research which is descriptive and correlational in nature by virtue of its functional goal and data collection method. The study is done with 188 electronic social network users. Cronbach's alpha and a composite reliability test are used to evaluate the reliability. Also, the methods of content analysis, structural analysis and diagnostic validity are used to check the validity. Advertising effect indicators are introduced in nine dimensions, the conceptual framework is provided, and the indicators are confirmed through factor analysis. The analytical software programs were SPSS and Smart PLS. According to the findings, entertaining, resenting and awareness of advertising have effects on users’ attitudes toward advertisements; attitudes toward advertisements, in turn, affect advertisements acceptance as the basic factor determining the effectiveness of advertising.
  Keywords: Advertising, Advertising model, Electronic social network, structural equation modeling
 • Abbas Abbasi *, Niayesh Rostampour Shahidi, Esmail Bazyar Hamzekhani Pages 175-196
  The aim of the present study is to form destination loyalty by destination experience, destination image and destination satisfaction. In order to collect the data, a questionnaire was used, and the collected data on the investigated sample (local and foreign tourists in A-class five-star hotels of Shiraz) were analyzed using the descriptive SPSS software. Also, a structural equation was modeled with the approach of minimum detailed squares (i.e. Smart PLS software). The number of participants in this study, concerning the research limitations, was 82. This study consisted of five hypotheses, all of which were confirmed. The results showed that destination image has positive effects on destination satisfaction and destination loyalty. Also, destination experience has the positive effect on destination satisfaction and destination loyalty. Finally, destination satisfaction increases customer satisfaction.
  Keywords: destination satisfaction, destination image, tourist satisfaction, destination loyalty
 • Arman Ahmadizad, Maryam Varmaghani *, Parviz Kafcheh Pages 197-224
  Nowadays days there are different kinds of developments of the Information Technology in different societies. The reasons for this difference have been the rate of adopting technology which has been the main concerns for many researches. In this survey, as a part of a study on the adoption of technologies, the effective factors influencing the adaption and implementation of e-marketing on the part of the employees in the hotels and travelling agencies in the Kurdistan Province have been surveyed. The statistical population in this survey included 756 employees working in the travelling agencies and in the reservations and marketing department in the hotels in the Kurdistan Province. The sample of the study included 255 people from among these employees in these centers who have used at least one of the e-marketing tools. The instrument used to collect the related data for the survey was a questionnaire and the data were analyzed by using descriptive statistics, measurement model test and structural model test. The results revealed that organizational, environmental, technological factors and also the perceived ease of use had significant and positive effect on the adoption and Implementation of e-marketing and the perceived ease of use had the most amount of effect and significance and the technological factors had the least amount of effect and significance.
  Keywords: E-marketing, Marketing, Theories of the technology adoption, Tourism industry
 • Soheila Heidari *, Fakhraddin Maroofi, Arman Ahmadizad Pages 225-247
  This study aims to investigate the effects of emotional intelligence and resilience on salespersons’ propensity to leave, considering the mediating roles of emotional exhaustion and work-family conflict. The present paper is a questionnaire-based survey of sales forces in fifty eight firms in Kermanshah food industry. Overall, 215 salespeople were selected via Cochran’s formula and simple random sampling. The data were collected using a questionnaire whose validity and reliability were evaluated using construct and content validity indices and Cronbach’s alpha respectively. To analyze the data, descriptive statistics and structural equation modeling (SEM) were applied. The findings show that sales force propensity to leave, either directly or indirectly (via exhaustion and work-family conflicts), is significantly and negatively affected by their emotional intelligence, but direct effects are greater than indirect ones. Also, sales force propensity to leave, either directly or indirectly (via emotional exhaustion) is significantly and negatively affected by their emotional intelligence, but direct effects are greater than indirect ones. The results also indicate that work-family conflict has a positive and significant effect on sales forces’ emotional exhaustion, and emotional exhaustion has a positive and significant effect on the willingness of those forces to leave their organizations.
  Keywords: Emotional intelligence, Resilience, Emotional exhaustion, Work-family conflict, Turnover intention
 • Fereshteh Mansouri Moayyed *, Salar Daneshfar, Mahdieh Barati Pages 249-274
  Nowadays, branding and brand management are of much interest in the world of marketing. The main purpose of many organizations is building a powerful brand in the market. Among the tangible aspects of a product or a service, the most important one is the brand image, which most marketing strategies focus on and tend to highlight. Since consumers with specific personalities choose brands with a congruent image, the complex problem that brand managers face is how to create a brand personality that is compatible with the character of target market consumers. The purpose of this study is to examine the relationship between brand-self image congruence and brand equity. This study also examines the relationship between brand equity and brand purchase intention in Shahrvand chain stores. To achieve this goal, the research model was tested by the data collected through a questionnaire handed to 267 customers of Shahrvand stores. This helped to model structural equations. The results of the data analysis showed the positive influence of self-image congruence with the store’s brand image on the brand awareness, perceived quality of the brand, brand loyalty, and brand association. In addition, the effect of all the aspects of brand equity on purchase intention was confirmed.
  Keywords: Self-image congruence with Store image, Brand equity, Purchase Intention
 • Seyed Nezamedin Makiyan *, Fereshte Bahrami, Reza Zareabdolahi Pages 275-298
  Existence of a strong stock market is one of the most important elements in a country's development, which leads a huge amount of liquidity from non-productive activities to productive ones. Stock market is one of those markets in which a proper activity can bring the shareholders a perfect and safe amount of profit. Volatility is one of the characteristics of stock markets which causes risks in them. To take advantage of volatility and to gain more profit, the very moment of entering or leaving the market is considered as a crucial factor. This study aims to determine a beneficial strategy for entering and leaving a stock market and to examine the industry index efficiency of the market. Also, the paper checks if these indexes follow a specific pattern. The statistical population consists of 29 industries in Tehran Stock Market studied during 2009-2013. The required financial data for examining the hypotheses are collected from the stock market website. Examination of the hypotheses was accomplished through mixed data. The results show that the stock market does not behave in the same way in similar time periods. Also, the only useful strategy for entering and exiting the stock market, namely the optimum strategy, is attainable, and, based on observations, the momentum strategy is effective.
  Keywords: Tehran stock market, Shares efficiency, Technical Analysis, Momentum, Industry Index