فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره - سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پژوهشی
 • مجتبی عباسی اصل، سیامک طهماسبی، سیدمحمدحسین جوادی، علیرضا کریم پور، فروغ اردیسی، اسماعیل سلطانی، سعدالله هاشمی، نادر رحمانی، فریبا کریم لو صفحه 5
  هدف
  بررسی سبک زندگی رانندگان جوان تهرانی با تصادفات رانندگی.
  روش
  روش پژوهش همبستگی می باشد و شیوه نمونه گیری به شیوه طبقه ای از مراکز بیمه، بیمارستان ها، کانون های اصلاح و تربیت و زندان بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد تصادف کرده 18 تا 24 ساله شهر تهران بودند. از بین این جامعه، تعداد 576 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ی سبک زندگی المحمود، سیمونز و ال اسفار می باشد.
  یافته ها
  سابقه تصادف با ابعاد سبک زندگی ارتباط معنادار در سطح (p
  کلیدواژگان: سبک زندکی، رانندگان جوان، تصادف رانندگی
 • احمد اکبری، نرگس یوسف پور، الهام آهنگری، علی اکبر ثمری صفحه 21
  هدف
  بررسی اثربخشی روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی برکاهش افسردگی مبتلایان به سوگ پیچیده .
  روش
  این پژوهش، از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهرستان کاشمر در سال 1393 که بر اساس ملاک های راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانیDSM و روان پزشک مرکز تشخیص سوگ پیچیده دریافت کردند، بودند. نمونه پژوهش شامل30 نفر مرد و زن بود که به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، به مدت 8 جلسه تحت درمان به شیوه روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه افسردگی BECK بود که در مراحل پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل ANCOVAنشان دادکه تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات افسردگی شرکت کنندگان گروه آزمایش وکنترل برحسب عضویت گروهی در مرحله پس آزمون با 99 درصد اطمینان معنی دار می باشد (01/0 P
  کلیدواژگان: افسردگی، داغدیدگی، سوگ پیچیده، روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی
 • معصومه دامنجانی، سیدعلی کیمیایی، حسین حسن ابادی صفحه 38
  هدف
  بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- انسانگرایانه بر بهبود مهارتهای ارتباطی و حل مساله زنان متاهل
  روش
  روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی زنان متاهل مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره شهر مشهد بودند که به روش نمونه گیری دردسترس تعداد 22 نفر از آنها انتخاب شد و سپس بر اساس تخصیص تصادفی افراد به دو گروه آزمایش و کنترل،(هر گروه 11 نفر) گمارده شدند. آزمودنیها به پرسشنامه حل مساله خانواده و کارکردهای روان شناختی خانواده ایرانی، مقیاس ارتباط پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کواریانس تک متغیره(ANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره نشان دادکه آموزش گروه درمانی شناختی- انسانگرایانه بر افزایش مهارتهای ارتباطی افراد گروه آزمایش تاثیر معناداری داشت(001/0>P). همچنین آموزش گروه درمانی شناختی- انسانگرایانه بر افزایش حل مساله افراد گروه آزمایش نیز تاثیر معناداری داشت(001/0>P).
  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی، انسانگرایانه، مهارتهای ارتباطی، حل مساله، زنان متاهل
 • مسعود قربانعلی زاده، علی مقدم زاده، عیسی جعفری صفحه 52
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش تمرکز بر اضطراب مرگ با دو رویکرد طرحواره درمانی و معنا درمانی در درمان خودبیمارپنداری بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به خودبیمارپنداری همبود با اضطراب مرگ بود که تعداد 28 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش 1، آزمایشی 2 و گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی 1 به مدت 20 جلسه تحت مداخله طرحواره درمانی و گروه آزمایشی 2 به مدت 10 جلسه تحت مداخله با رویکرد معنا درمانی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات دو آزمون اضطراب مرگ تمپلر و مقیاس نگرش به بیماری کلنر در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری روی آزمودنی ها اجرا شدند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که طرحواره درمانی و معنا درمانی هر دو به طور معنی داری باعث کاهش خودبیمارپنداری و اضطراب مرگ می شوند. این پژوهش دو نتیجه مهم در بر داشت. اول اینکه مشخص شد طرحواره درمانی در درمان خودبیمارپنداری که اختلالی مقاوم به درمان محسوب می شود اثربخشی بالایی دارد. دوم اینکه مشخص شد تمرکز بر اضطراب مرگ در درمان خودبیمارپنداری باعث بهبود معنی دار این بیماران می شود.
  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، معنادرمانی، اضطراب مرگ، خودبیمارپنداری
 • داود تقوایی صفحه 67
  هدف
  ذهن آگاهی ، آگاهی پذیرا و عاری از قضاوت از آنچه در لحظه جاری در حال وقوع است تعریف می گردد. هدف از مطالعه حاضر، اثربخشی آموزش تکنیک های ذهن آگاهی بر سلامت عمومی دختران مقطع راهنمایی شهر اراک بود.
  روش
  روش تحقیق آزمایشی وطرح پژوهش دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون بود.جامعه آماری،شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اراک بود.نمونه گیری به شیوه خوشه ایو با حجم 30 نفرانتخاب شد. افرادی که در پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ-28) بیشترین نمره را کسب کرده بودند،انتخاب گردید، که به روش تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند .گروه آزمایش هشت جلسه ذهن آگاهی را در فاصله زمانی پیش آزمون و پس آزمون دریافت کرد و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد.
  یافته ها
  یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.داده ها حاکی از تفاوت معنادار بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایشی بود. به عبارتی دیگر، آموزش ذهن آگاهی بر سلامت عمومی دختران و خرده مقیاس های اضطراب و بی خوابی،افسردگی و عملکرد اجتماعی موثر بوده است و شرکت در این دوره آموزشی ، به کاهش میانگین گروه آزمایش در اضطراب و آشفتگی روانشناختی منجر شده است.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، سلامت عمومی، عملکردجتماعی
 • ذبیح پیرانی صفحه 77
  هدف
  بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر احساس ترک شدن و بی ثباتی هیجانی افراد مبتلابه اختلال شخصیت مرزی.
  روش
  طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری، کلیه افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بود که در سال 1394 به مراکز روان پزشکی شهر اراک مراجعه کرده اند. به تعداد 24 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس بر اساس تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 12 نفر) گمارده شدند. جهت جمع آوری داده ها، از آزمون شاخص شدت اختلال شخصیت مرزی استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون تی همبسته مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که طرح واره درمانی موجب کاهش معنی دار نمرات بی ثباتی هیجانی و احساس ترک شدن اختلال شخصیت مرزی شده است. با توجه به داده های به دست آمده مبنی بر تاثیر مثبت طرح واره درمانی در کاهش نشانه های مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی توصیه می شود تا از این روش در مراکز درمانی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، اختلال شخصیت مرزی، بی ثباتی هیجانی، احساس ترک شدن
 • گونا صیادی، محسن گل محمدیان، رشیدی علیرضا صفحه 89
  هدف
  بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس حقارت دختران نوجوان خانواده های طلاق.
  روش
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری، شامل کلیه ی نوجوانان دختر خانواده های طلاق شهر کرمانشاه در مقطع سنی 18-15 سال می باشد، که در مدارس مقطع متوسطه در سال تحصیلی (95-94 ) مشغول به تحصیل بودند. به همین منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، تعداد 18 نفر از دانش آموزان خانواده های طلاق انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایشی در 8 جلسه ای طرحواره درمانی شرکت داده شده و گروه گواه بدون دریافت آموزش در نوبت انتظار قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ی احساس حقارت بود. داده های بدست آمده از طریق تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین دو گروه از نظر احساس حقارت تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گروه آزمایش از گروه گواه کمتر بود. یافته های این پژوهش نشان دهنده اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی بر احساس حقارت دختران نوجوان خانواده های طلاق بود.
  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، احساس حقارت، دختران نوجوان خانواده های طلاق
|
 • Mojtaba Abbaciasl, Siamak Tahmasebi, Seyed Mohammad Hosein Javadi, Alireza Karimpour Vazifeh, Forough Edrisi, Esmaiel Soltani, Sadollah Hashemi, Nader Rahmani, Fariba Karimlou Page 5
  Purpose
  The present study aims at investigating the lifestyle of Tehran’s young drivers with driving accidents.
  Method
  The applied research method was correlation. Stratified sampling method was used to select the insurance centers, hospitals, correctional and prison cells. The target population included all people in Tehran with the age range of 18 to 24 who had experienced a car crash. From among this population, 576 patients were selected. The instrument used in this study is the lifestyle questionnaire of Almahmoud, Simmons, and El Asfar.
  Findings: There was a significant relationship between the accident background and the lifestyle dimensions; Driving Style (0/124) and Social Factors (-0/13) (p
  Keywords: life style, Young driver, driving accident
 • Ahmad Akbari, Narges Ysefpoor, Elham Ahangari, Ali Akbar Samari Page 21
  Purpose
  The present study aims at evaluating the effectiveness of psychotherapy based on the life quality improvement on the reduction of depression of those suffering from complicated grief.
  Method
  This study used a quasi-experimental pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this study consisted of all clients referring to Kashmar’s counselling centers during 2013-2014, who were suffering from complicated grief according to DSM-V-TR criteria and the clinical interview. The sample consisted of 30 men and women who were selected through convenient sampling method and were randomly assigned into two control and experimental groups. The experimental group received 8 sessions of psychotherapy based on the life quality. The applied instrument was Beck’s Depression Inventory which was used in the pre-test and post-test. The obtained data was analyzed by means of SPSS (Version 22) using covariance analysis.
  Findings: The results of ANCOVA revealed that there is a significant difference among the depression mean scores of the experimental and the control group in terms of membership in the post-test with 99% confidence (p
  Keywords: Depression, bereavement, complicated grife, psychotherapy based on improving the quality of life
 • Damanjani Masume, Ali Kimiaee, Hosein Hasan Abadi Page 38
  Purpose
  The present study aims at investigating the role of cognitive-humanistic group therapy in improving the communication skills and problem-solving across married women.
  Method
  The research method was quasi-experimental with a pre-test, post-test design. The study population were all married women who had referred to a counselling center in Mashhad, 22 persons of whom were selected and were randomly assigned into the experimental and control groups (n = 11 in each group). Participants responded to the family problem-solving questionnaire along with the Iranian psychological functioning families subscale. The data were analyzed using univariate analysis of covariance (ANCOVA).
  Findings: The results of univariate analysis of covariance showed that cognitive-humanistic group therapy had a significant effect on the communication skills of the experimental group (P
  Keywords: cognitive-humanistic group therapy, Communication Skills, Problem- Solving, married women
 • Masood Ghorbanalipoor, Ali Moghadamzadeh, Esa Jafary Page 52
  Purpose
  The purpose of this research was to focus on death anxiety with schema therapy and logo therapy approaches in the treatment of hypochondriasis.
  Method
  The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design. The population of the study consisted of all individuals with hypochodriasis and death anxiety. To this end, 28 patients were randomly selected and divided into three groups: experiment 1, experiment 2, and the control group. The first experimental group received 20 sessions of interventional therapy, while the second experimental group received 10 sessions of a meaningful therapeutic intervention. The applied research instruments were death anxiety scale and illness attitude scale. To analyze the data, mixed repeated measure has been used.
  Findings: The results of mixed repeated measure have showed that schema therapy and logo therapy can decrease death anxiety and hypochondriasis in patients during post-test and follow up. The research has two main results. First of all, the study revealed that schema therapy is highly efficient in treating hypochondriasis which is considered as a disorder resistant to treatment. Secondly, it indicated that focusing on death anxiety in treating hypochondriasis disorder can lead to significant improvements in these patients.
  Keywords: schema therap, logo therapy, hypochondriasi, death anxiety
 • Davood Taghvaei Page 67
  Purpose
  Mindfulness is defined as the paying attention ability on purpose, in the current and non-judgmentally. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness education on the general health of girls at the guidance schools of Arak.
  Method
  The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design. The population included all the girls’ at the guidance schools of Arak. 30 people were selected through cluster sampling. The students who earned the highest scores on the General Health Questionnaire (GHQ-28) were selected. They were divided randomly into two experimental and control groups. The experimental group participated in the mindfulness training program (eight sessions), while the control group received no training.
  Findings: The data were analyzed through covariance method. The results indicated a significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental group. In other words, mindfulness training affected the general health of girls, subscales of anxiety and insomnia along with depression and social performance. Participating in the workshop led to the decrease in the mean level of anxiety and psychological distress in the experimental group.
  Keywords: Mindfulness, General health, Social performance
 • Zabih Pirani Page 77
  Purpose
  The present study aims at evaluating the effectiveness of schema therapy on the feeling of abandonment and emotional instability among people with the borderline personality disorder.
  Method
  The study was quasi-experimental with pretest-posttest control group. The population were all patients with the borderline personality disorder who have referred to psychiatric centers in Arak in 2015. A total of 24 people were randomly selected and assigned into two experimental and control groups (n = 12 for each group). To gather data, the Borderline Personality Disorder test was used. The data were analyzed through covariance analysis and paired sample t-test.
  Findings: The analysis of the covariance results showed that schema therapy can significantly reduce the scores of emotional instability and the feeling of abandonment among patients with the borderline personality disorder. According to the data, based on the positive impact of schema therapy on reducing symptoms of patients with the borderline personality disorder, the method is recommended to be used in remedial settings.
  Keywords: Schema Therapy, Borderline personality disorder, Emotional instability, Feeling abandoned
 • Gona Sayadi, Mohsen Golmohammadian, Alireza Rashidi Page 89
  Purpose
  The present study aims at investigating the effectiveness of schema therapy on the feelings of inferiority in the adolescent girls of divorced families.
  Method
  The research method was quasi-experimental with the pretest-posttest design¬. The statistical population included all the female adolescents of the divorced families of Kermanshah with the age range of 15 to 18 years old who had enrolled in the second level of the high school during 2015-2016. Therefore, using multistage cluster sampling method, 18 students from the divorced families were randomly selected and divided into two experimental and control groups. The experimental group participated in eight sessions of schema therapy, while the control group received no training. The applied instrument was the feeling of inferiority questionnaire. The obtained data were analyzed by univariate analysis of covariance.
  Findings: The results showed that there are significant differences between the two groups in terms of feelings of inferiority, while the average was lower for the experimental group. The results of this study indicated the effectiveness of schema therapy on the feeling of inferiority among adolescent girls of the divorced families.
  Keywords: Schema Therapy, Feelings of Inferiority, Adolescent Girls of Divorced Family