فهرست مطالب

بیمارستان - سال شانزدهم شماره 3 (1396)
 • سال شانزدهم شماره 3 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • احسان زارعی، بهروز پورآقا، سهیلا خداکریم، علیرضا موسی زاده نصرآبادی * صفحات 9-17
  زمینه و هدف
  یکی از اهداف اصلی طرح تحول سلامت، کاهش میزان پرداخت از جیب مردم برای خدمات بیمارستانی در بخش دولتی است. این مطالعه با هدف تعیین میزان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی– تحلیلی، 405 بیمار ترخیص شده از چهار بیمارستان دولتی و آموزشی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
  داده های مطالعه با استفاده از چک لیست محقق ساخته و بررسی صورت حساب بیمارستانی جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و مدل رگرسیون در نرم افزار 16 SPSS استفاده شد.
  نتایج
  میزان پرداخت از جیب بیماران 2/10 درصد بود که 9/9 درصد آن پرداخت رسمی، 2/0 درصد هزینه ارجاع به بیرون از بیمارستان برای خرید کالا و 1/0 درصد آن پرداخت غیررسمی بود. بیشترین سهم هزینه ای از صورتحساب مربوط به لوازم پزشکی و دارو، اعمال جراحی و هتلینگ به ترتیب با 7/32، 20 و 4/17 درصد بود. نوع بیمارستان، داشتن عمل جراحی، تعداد اعضای خانوار و جنسیت بر میزان پرداخت از جیب تاثیر معنی دار داشت(05/0p≤ ).
  نتیجه گیری
  میزان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان های دولتی مطابق هدف تعیین شده در برنامه تحول سلامت بود که حمایت مناسب دولت را نشان می دهد. برای کاهش پایدار پرداخت از جیب، باید برنامه هایی کلان در سطح ملی برای خدمات سرپایی و بخش خصوصی نیز طراحی و اجرا شود.
  کلیدواژگان: پرداخت از جیب، پرداخت غیر رسمی، تامین مالی نظام سلامت، طرح تحول سلامت
 • رحیم حیدری چیانه، حجت محمدی ترکمانی *، موسی واعظی صفحات 19-29
  مقدمه و هدف
  دسترسی عادلانه و مناسب همه شهروندان به خدمات عمومی شهری از جمله اصول اولیه در برنامه ریزی شهری می باشد که با پیدایش رویکردهای عدالت محور در دهه های اخیر اهمیتی مضاعف یافته است.در این میان دسترسی به کاربری های درمانی به عنوان یکی از خدمات عمومی حیاتی از حساسیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش باهدف شناسایی مناطق برخوردار و غیر برخوردار شهر تبریز از کاربری های درمانی و بهداشتی و ارزیابی توزیع آنها انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  برای انجام تحلیل های دسترسی نیز از نرم افزار ARC GIS به ویژه ابزارNetwork Analysis و شاخص ویلیامسون و آنتروپی بهره گیری شد. هم چنین با در نظر گرفتن سرانه های مربوطه نیاز جمعیتی شهر تبریز و کمبودهای آن مشخص گردید.
  نتایج
  یافته ها بیانگر این است که 76% جمعیت شهر تبریز از دسترسی مطلوبی به کاربری های درمانی برخوردارند.
  در مقابل، در تحلیل دسترسی به بیمارستان ها 36% جمعیت شهر از دسترسی مطلوب برخوردارند و 64% دسترسی نامطلوبی دارند. در واحد تحلیل مناطق شهری، بر اساس تحلیل مربوط به شاخص ویلیامسون، مقدار این شاخص برای شهر تبریز 67/0 بود که نشان از عدم تعادل در توزیع کاربری بهداشتی -درمانی در شهر تبریز می باشد.
  نتیجه گیری
  در مجموع منطقه 2 متعادلترین توزیع از امکانات بهداشتی- درمانی را دارد و منطقه 9 از توزیع نامتعادل امکانات بهداشتی – درمانی رنج می برد. پیشنهاد می شود در راستای کاستن از نابرابری ها در برخورداری از امکانات بهداشتی درمانی، ارزیابی مناسبی نسبت به فضاهای موجود و برنامه ریزی های آتی، حسب آستانه، ظرفیت و دسترسی صورت پذیرد.که این مهم می تواند در تحقق سیاست برخورداری عادلانه از خدمات بهداشتی درمانی موثر باشد.
  کلیدواژگان: عدالت فضایی، دسترسی، کاربری ها و تسهیلات بهداشتی، درمانی، GIS، شاخص های ویلیامسون و آنتروپی، کلانشهر تبریز
 • محمد عرب، سراج الدین گری، پژمان حموزاده، فرهاد حبیبی * صفحات 31-42
  زمینه و هدف
  مطالعه حاضر با هدف معتبرسازی پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به استفاده از اجبار در درمان بیماران روانی برای کار در ایران و ارزیابی نگرش آنها در بیمارستان های منتخب روانپزشکی دولتی شهر تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که در سال 94 در سه بیمارستان از بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شد. پرسشنامه مورد نظر در بین افراد مورد مطالعه توزیع گردید که در نهایت 273 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه تحلیل پرسشنامه مورد استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. همچنین به منظور بررسی نگرش افراد در مورد استفاده از اجبار از آزمون های تی-تست و ANOVA استفاده شد.
  نتایج
  61 درصد افراد شرکت کننده در مطالعه را پرستاران و تنها 11 درصد آنها را پزشکان تشکیل دادند. یافته های این مطالعه نشان داد سه عامل نهایی بدست آمده، 93/61 درصد واریانس کل جامعه را توضیح می دهند که این میزان از واریانس نشان دهنده انتخاب مناسب و بهینه سوالات مورد استفاده می باشد. بین وضعیت تاهل با بعد توهین، بین متغیرهای شغل و مدرک تحصیلی با ابعاد توهین و مراقبت و محافظت تفاوت آماری معناداری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان درباره بکارگیری اجبار در ایران از ساختار و روایی مناسب برخوردار است. نگرش جامعه مورد مطالعه تا حدی به سمت استفاده از اجبار متمایل می باشد و لازم می نماید که گام هایی در جهت تغییر نگرش ارائه کنندگان سلامت برای کاهش استفاده از اجبار برداشته شود.
  کلیدواژگان: معتبرسازی پرسشنامه، نگرش کارکنان، اجبار، بیماران روانی، بیمارستان های روانپزشکی
 • علی محمد مصدق راد، عرفان شکیبایی * صفحات 43-56
  زمینه و هدف
  اعتباربخشی استراتژی مناسبی برای بهبود کیفیت، ایمنی و اثربخشی خدمات بیمارستانی است. سیستم اعتباربخشی بیمارستانی ایران به صورت دولتی و اجباری از سال 1391 شروع شد. هدف این پژوهش تعیین پیش نیازهای اجرای اعتباربخشی در بیمارستان های استان تهران بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در سال 1395 با روش کیفی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 72 نفر از مدیران سطوح مختلف 15 بیمارستان دانشگاهی، خصوصی، تامین اجتماعی، نظامی و خیریه استان تهران انجام شد. بیمارستان ها به صورت هدفمند از بین بیمارستان های استان تهران انتخاب شدند. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوایی انجام شد.
  نتایج
  پایلوت اجرایی استانداردهای اعتباربخشی قبل از ابلاغ به بیمارستان ها، آموزش مدیران و کارکنان در زمینه اجرای استانداردهای اعتباربخشی، تامین منابع مورد نیاز برای اجرای اعتباربخشی، اختصاص زمان کافی و در نظر گرفتن مکانیزم های انگیزشی برای اجرای استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان ها از پیش نیازهای اصلی اعتباربخشی بیمارستانی است. عدم تامین این الزامات و پیش نیازها منجر به بروز چالش های زیادی برای مدیران و کارکنان بیمارستان ها به هنگام اجرای اعتباربخشی شد.
  نتیجه گیری
  تامین پیش نیازها و الزامات اعتباربخشی توسط وزارت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه ها قبل از ابلاغ اعتباربخشی به بیمارستان ها منجر به تسهیل اجرای اعتباربخشی در بیمارستان ها و در نهایت منجر به بهبود کیفیت، ایمنی و اثربخشی خدمات بیمارستان ها خواهد شد.
  کلیدواژگان: اعتباربخشی، الزامات، سیاستگذاری، برنامه ریزی، مطالعه کیفی
 • زهرا کاووسی، فاطمه ستوزاده، مژگان فردید، مریم غلامی *، مرضیه خجسته فر، محبوبه حاتم، زهرا تحیتی، غلامرضا فرهادی صفحات 57-70
  زمینه و هدف
  کاهش خطا در بیمارستان ها به عنوان ضرورتی برای بهبود کیفیت مراقبت های سلامت، بهبود ارتباط بین کارکنان بیمارستان و بیماران و کاهش شکایت بیماران شناخته می شود. به دلیل احتمال بالای وقوع خطا در اتاق عمل، این پژوهش با هدف شناسایی خطاهای بالقوه با روش تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA) انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کیفی بوده که حالات خطا را با روش تحلیل حالات و اثرات خطا در شش مرحله مورد ارزیابی قرار داد. ابتدا تعداد فعالیت های اتاق عمل فهرست گردید و سپس حالات خطا شناسایی شد. سپس عدد اولویت ریسک ( RPN ) هریک از خطاها طبق امتیاز شاخص های شدت، وقوع و تشخیص محاسبه گردید.
  نتایج
  در مجموع 204 حالت خطا برای 36 فرآیند فرعی ذکر و در 5 فرآیند بخش جراحی مشخص شد. 7/15 % از حالات خطا به عنوان خطر با ریسک بالا ( نمره خطر > = 100) طبقه بندی شدند. بیشترین فراوانی علل ریشه ای مربوط به خطاهای انسانی و خطاهای سازمانی و کمترین مربوط به خطاهای فنی بود.
  نتیجه گیری
  خطاهای اتاق عمل عمدتا مربوط به خطاهای انسانی و مهارت بود. بیشترین مجموع حالات خطا برای «بیهوش نمودن بیمار توسط رزیدنت بیهوشی به کمک سرکولار» و کمترین متعلق به «نگذاشتن اکسیژن برای بیمار» بود. شناسایی 36 فعالیت و 204 حالات خطا در 5 فرایند اتاق عمل نشان دهنده جامعیت روش HFMEA در شناسایی، طبقه بندی، ارزیابی و تحلیل خطاهای نظام سلامت است.
  کلیدواژگان: خطاهای پزشکی، اتاق عمل، تحلیل حالات و اثرات خطا
 • علیرضا حاتم سیاهکل محله *، سجاد رضایی، زهرا خاکساری، ژاله جمشیدی مقدم صفحات 71-83
  زمینه و هدف
  آموزش کارکنان و ایجاد آمادگی برای رسیدن افراد به اهداف شخصی و سازمانی (کار راهه شغلی) اهمیت دارد و کیفیت عملکرد منتور/ مربی در این راستا تعیین کننده است. حساسیت این موضوع در بیمارستان ها می تواند در کانون توجه باشد. مطالعه حاضر قصد دارد رابطه ی هوش هیجانی، رضایت شغلی، عدالت و تعهد سازمانی درک شده از سوی آنان را با عملکرد منتورینگ در کارکنان بیمارستانی بیازماید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که جامعه پژوهش آن را کلیه پزشکان، پرستاران، کارکنان بخش رادیولوژی، اداری و نیروهای خدماتی بیمارستان دولتی پورسینای شهر رشت تشکیل می داد . 403 نفر به شیوه نمونه گیری سهمیه ای انتخاب و به پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، هوش هیجانی، عدالت سازمانی، رضایت از شغل، تعهد سازمانی و کارکرد منتورینگ پاسخ دادند. کلیه داده ها بانسخه 20 نرم افزارSPSS تحلیل گردید.
  نتایج
  تحلیل های رگرسیون سلسله مراتبی به روش ورود همزمان نشان داد، هرسه مولفه ی عدالت سازمانی یعنی عدالت توزیعی ، عدالت مراوده ای ،عدالت رویه ای، از مولفه های عدالت سازمانی؛ یک مولفه ی رضایت شغلی یعنی رضایت از سرپرست و یک مولفه ی هوش هیجانی یعنی خودمدیریتی به طور معنی داری توانستند 60% از واریانس مشترک نتایج عملکرد منتورینگ را تبیین نمایند (0001/0P<، 18/26F=).
  نتیجه گیری
  درک کارکنان از عدالت سازمانی و رضایت از سرپرست و نیز توانایی افراد در کنترل هیجان ها و واکنش پذیری مناسب در وضعیت های مختلف بیمارستانی با کیفیت عملکرد منتور/ مربی مرتبط است. با توجه به نتایج بدست آمده و متغیرهای تاثیرگذار بر منتورینگ، پیشنهاد می شود برای مداخلات بیمارستانی/مدیریتی مرتبط با هوش هیجانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی تصمیم گیری شود.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، عدالت سازمانی، تعهدسازمانی، رضایت شغلی، منتورینگ، بیمارستان دولتی
 • عبدالرحیم افخم زاده *، شرمین فاتح بابامیری صفحات 86-91
  زمینه و هدف
  تنش شغلی بخشی از زندگی پزشکان، پرستاران و مدیران اجرایی بیمارستان ها است. ماهیت پزشکی تنش زا است و تنش بر کیفیت زندگی و سلامت آپزشکان تاثیرگذار است. این مطالعه با هدف تعیین تنش شغلی و عوامل مرتبط با آن در دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اجرا شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی، جامعه مورد مطالعه، دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال تحصیلی 1391-1390 (سال اول تا چهارم) شامل 71 نفر دستیار رشته های داخلی، زنان و زایمان، اطفال و روانپزشکی وارد مطالعه شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد تنش شغلی Osipow انجام شد. در آنالیز توصیفی، برای متغیرهای کمی، میانگین، انحراف معیار و محدوده تعیین شد و برای آزمون فرضیات از تستهای t-test ، کای دو استفاده شد.
  نتایج
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 05/3±3/32 سال بود. 39 نفر (9/54 درصد) از دستیاران مونث و 32 نفر (1/45) مذکر بودند. استرس شغلی در 3/80 درصد موارد در حد متوسط تا شدید و 7/19 درصد در حد کم تا متوسط بود. میانگین استرس شغلی در خرده مقیاس های مختلف تقریبا یکسان بود. اما استرس در حیطه مسئولیت پذیری به نسبت سایر حیطه ها بیشتر بود. متغیر جنس، رشته تخصصی و کلیه خرده مقیاسهای عوامل تنش زای شغلی با تنش رابطه داشت(05/0 P<). اما بین سن، وضعیت تاهل و سال رزیدنتی با تنش شغلی رابطه ای دیده نشد(05/0 < P).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه اکثر دستیاران استرس متوسط را تجربه می کنند، اعمال مداخلات در مدیریت برنامه آموزشی دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کردستان در جهت کاهش دادن استرس ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: تنش شغلی، دستیاران تخصصی، کردستان
 • روح الله عسکری، نعیمه کی قبادی، فاطمه جعفری ندوشن، سیما رفیعی * صفحات 93-101
  زمینه و هدف
  یکی از اصول اساسی در مراقبت کل نگر در پرستاری توجه به معنویت و مراقبت معنوی از بیماران می باشد که به عنوان عامل مهمی در موفقیت فرایندهای مراقبتی مطرح شده است. هدف از مطالعه حاضر تعیین نگرش پرستاران نسبت به معنویت و مراقبت معنوی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1395 بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی بوده که به صورت مقطعی در سال 1395 بر روی 133 نفر از پرستاران شاغل در سه بیمارستان آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام پذیرفت. جمع آوری داده ها در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه استاندارد SSCRS (The Spirituality and Spiritual Care Rating Scale ) انجام گرفت که دارای دو بخش معنویت شامل 15 سوال و مراقبت معنوی شامل 8 سوال بود. داده های بدست آمده از پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح معناداری کمتر از 05/0 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین نمره نگرش پرستاران نسبت به معنویت و مراقبت معنوی به ترتیب 89/7+15/31 و 5/5 ± 05/21 بدست آمد. میان نگرش پرستاران نسبت به معنویت و مراقبت معنوی و عواملی چون رده شغلی(03/0 p=) و جنسیت(01/0=p) تفاوت معنا دار آماری مشاهده شد. در حالیکه میان نگرش آنان با سایر ابعاد سن، تحصیلات، وضعیت استخدامی و وضعیت تاهل رابطه معنا داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های بدست آمده از مطالعه، نگرش پرستاران نسبت به معنویت در مقایسه با مراقبت معنوی وضعیت مطلوب تری داشت. بنابراین با وجود نگرش مثبت پرستاران نسبت به معنویات، آموزش و اطلاع رسانی بیشتر در این خصوص به آنان می تواند تاثیرات بالقوه موثری بر مراقبت های بالینی و کیفیت درمان گذارد.
  کلیدواژگان: مراقبت معنوی، نگرش، پرستاران، بیمارستان
 • یگانه حیاطی، حجت رحمانی، محمد عرب * صفحات 104-110
  زمینه و هدف
  سلامت پرسنل بیمارستان در افزایش بهره وری، نقش تعیین کننده ای دارد و از آن جایی که رسالت اصلی بیمارستان، ارتقای سلامت جامعه است؛به منظور دستیابی به این رسالت والا، پایش، حفظ و ارتقا سلامت عمومی کارکنان ضروری می باشد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت سلامت عمومی این قشر تاثیرگذار و شناسایی چندی ازعوامل مرتبط باآن، تدوین شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی با نتایج کاربردی است که به روش مقطعی بر روی 320نفرازکارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران که به صورت نمونه گیری طبقه بندی-تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت.جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از طریق آزمون های آماری T-test و ANOVA تجزیه تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج نشان دادکه 5/47% افرادحاضر در پژوهش مشکوک به اختلالات سلامت عمومی بودند؛ شیوع نشانگان جسمانی،اضطراب،اختلالات کارکرد اجتماعی وافسردگی به ترتیب 9/53%، 3/49%، 5/79% و 6/14% بدست آمد. میان سلامت عمومی کارکنان و ویژگی های دموگرافیک انان از قبیل جنسیت، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی، واحد شغلی، وضعیت مسکن ونوع استخدام ارتباط معناداری وجود داشت(05/0>P). همچنین تفاوت های فردی مدیران بر سلامت عمومی کارکنان تحت سرپرستی ایشان، تاثیرگذار بود.
  نتیجه گیری
  میزان سلامت عمومی کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقایسه با مطالعات مشابه در داخل و خارج از ایران، در وضعیت خوبی قرار نداردلذا پیشنهاد می شود سیاستگزاران ذیربط وزارت بهداشت و مدیران بیمارستان های مورد مطالعه در جهت ارتقا سلامت پرسنل، برنامه ها وراهکارهایی را در الویت قرار دهند.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، کارکنان، مدیران، بیمارستان، علوم پزشکی تهران
 • ایوب فیضی *، احسان عظیم پور، تقی زوار صفحات 112-119
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش خودارزشیابی محوری و استقلال شغلی در عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر سنندج انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی سطح شهر سنندج در سال 1395 بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی تصادفی تعداد 213 نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از مقیاس عملکرد شغلی پاترسون (1990)، مقیاس خودارزشیابی محوری جاج، اریز، بنو و ثورسن(2003) و مقیاس استقلال شغلی گانستر( 1989) استفاده شد. از آزمون های همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون و هم چنین تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) استفاده شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که میانگین و انحراف معیار خود ارزشیابی محوری به ترتیب 52/5 ± 84/43، استقلال شغلی 26/10 ± 65/42 و عملکرد شغلی 85/5 ± 81/52 بود. به طوری که میانگین خود ارزشیابی محوری و عملکرد شغلی در سطح مطلوب و استقلال شغلی در سطح متوسط قرار داشتند. همچنین بین عملکرد شغلی پرستاران رابطه معنادار وجود داشت به طوری که این متغیر قادر بود 15% از واریانس عملکرد شغلی را پیش بینی کرد. در حالی که بین استقلال شغلی و عملکرد پرستاران رابطه ای یافت نشد. هم چنین، پژوهش نشان داد که بین پرستاران زن و مرد از لحاظ میانگین خودارزشیابی محوری و عملکرد شغلی تفاوت معنادار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه نتایج این پژوهش نشان داد که خود ارزشیابی محوری به طور معناداری با عملکرد شغلی پرستاران رابطه دارد و این متغیر قادر است عملکرد شغلی آن ها را پیش بینی کند
  کلیدواژگان: خودارزشیابی محوری، استقلال شغلی، عملکرد شغلی، پرستاران
|
 • Dr Ehsan Zarei, Dr Behrooz Pouragha, Dr Soheila Khodakarim, Alireza Moosazadeh Nasrabadi * Pages 9-17
  Background
  One of the main goals of health sector evolution plan is reducing the amount of out of pocket payment by patients receiving hospital services in public sectors. This study aimed to assess the amount of out of pocket payment by inpatients in public hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Science in Tehran city in 2015.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 405 discharged patients from four public and teaching hospitals were selected using convenient sampling method. Data were collected using a researcher made checklist and investigating the hospital bills. In order to data analysis, descriptive statistics and regression analysis were utilized through SPSS Software version16.
  Results
  The amount of out of pocket payment was 10.2 percent included 9.9 percent formal payment, 0.2 percent bought & brought goods and 0.1 percent informal payment. The most portion of the hospital costs was related to medical supplies and pharmaceuticals, surgeries services and hosteling with 32.6, 20.6 and 17.36, respectively. Type of hospital, having surgery, average length of stay, family size and gender had significant effect on the out of pocket payment amount (p ≤ 0.05).
  Conclusion
  The amount of out of pocket payment by inpatient in public hospitals was in accordance with goal of the health sector evolution plan, which reveals the appropriate government support. It is recommended to tailor and implement enormous plans regarding outpatients and private sector in national level to attain sustained reduction in out of pocket payment.
  Keywords: Out of pocket payment, Informal payment, Health system financing, Health sector evolution plan
 • Dr Rahim Heydari Chianeh, Hojjat Mohamadi Torkamani *, Musa Vaezi Pages 19-29
  Background
  Equitable and suitable access of all citizens to the urban public service is one of the primary principles of urban planning, which with the rise of the justice-centered approaches in recent decades has been double care. In the meantime, access to health services as one of the vital public service has greater sensitivity. This research has been performed with aim of identify enjoyed and non-enjoyed regions regarding health care and its distribution assessment applications in Tabriz city.
  Materials And Methods
  For the access analysis ARC GIS software, specially Network Analysis tool and Williamson and entropy index and has been utilized. Also, considering respective per capita, Tabriz city population needs and the existing deficiencies have been specified.
  Results
  The study results indicate that %76 of Tabriz city population have optimal access to healthcare facilities. In contrast, in the analysis of access to hospitals %36 of population have optimal access to theme and %64 have Undesirable access. Also, in urban zones analyses unit, based on Williamson index analysis, the index was calculated 0.67 to Tabriz city, which indicates an imbalance in the distribution of health care Facilities in the Tabriz city.
  Conclusion
  In general, zone 2 has the most balanced distribution of health care facilities and zone 9 is suffering from imbalanced distribution of health care facilities. It is suggested that in order to reduce the inequalities in the enjoyment of health care facilities, proper assessment about to existing facilities and future planning, in terms of Threshold, capacity and access should be conducted.
  Keywords: Spatial justice, Accessibility, Applications, healthcare facilities, GIS, The Williamson, Entropy indexes, Tabriz metropolitan
 • Dr Mohammad Arab, Serajadin Gray, Pejman Hamouzadeh, Farhad Habibi * Pages 31-42
  Background
  This study was conducted to validate the "staff attitude toward the use of coercion in the treatment of mentally ill patients" questionnaire and assessed their attitude in selected public psychiatric hospitals in Tehran city.
  Materials And Methods
  This is a descriptive and analytical study which was carried out on three hospitals of Tehran University of Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences and social welfare and Rehabilitation University in 2015. The questionnaires were distributed to the participants and finally 273 questionnaires were used. Data were analyzed using confirmatory factor analysis test. Moreover, ANOVA and independent t-test were applied to evaluate the participant's attitude on using coercion for treatment of mentally ill patients.
  Results
  Study findings revealed that 61% of participants were nurse and 11% were physicians. According to the study results, three final obtained factors explained 61.93% of the total variance; this variance reflects the proper and appropriate selection of the questions. In addition, there were statistically significant differences between marital status and offending attitude domain; between job and education and offending attitude; and security and treatment domains.
  Conclusion
  The current questionnaire has a high validity and reliability and is also appropriate for the context of Iran. The attitude of the studied participants was a bit towards using coercion in treatment of mentally ill patients. Therefore, it is recommended that authorities take some steps toward changing health services provider's attitude of using coercion.
  Keywords: Questionnaire validation, Staff attitude, Coercion, Mentally ill patients, Psychiatric hospitals
 • Dr Alimohammad Mosadeghrad, Erfan Shakibaei * Pages 43-56
  Background
  Accreditation is an appropriate strategy for improving the quality, safety and effectiveness of hospital services. Iran national hospital accreditation was initiated as a government and mandatory program in 2012. This study aimed to identify the prerequisites of hospital accreditation implementation in Tehran province hospitals.
  Materials And Methods
  This qualitative study was performed using semi-structured interviews with 72 managers in different level from 15 university, private, military, social security and charity hospitals in 2016. Hospitals were selected purposefully through Tehran province hospitals. Content analysis was used in order to data analysis.
  Results
  Pilot testing of standards before announcing to hospitals for implementation, education and training of hospital managers and employees on accreditation standards, providing required resources, allocating enough time for implementing the standards and providing incentives for implementing standards are the main hospital accreditation prerequisites. Absence of these prerequisites in accreditation implementation resulted in huge challenges for hospital managers and employees.
  Conclusion
  Providing the accreditation prerequisites for hospitals facilitates implementation of hospital accreditation in hospitals which in turn results in quality improvement, safety and hospital services effectiveness.
  Keywords: Accreditation, Prerequisites, Policy making, Planning, Qualitative study
 • Dr Zahra Kavosi, Fateme Setudezad, Mojgan Fardid, Maryam Gholami *, Marzie Khojastefar, Mahbube Hatam, Zahra Tahiati, Gholamreza Fardid Pages 57-70
  Background
  Reduction of errors is necessary to improve the quality of healthcare, promoting communication between the hospital staff and patients, and decreasing the patient's complaints in hospitals. Due to the high probability of error in the operating room (OR), this study aimed to detect the potential errors in the OR of Nemazee hospital using FMEA.
  Materials And Methods
  This study was a qualitative one which assessed Failure Mode and effects of OR in six steps using FMEA technique. At First, the OR activities were listed, then the failure modes were recognized. Next, the Risk Priority Number (RPN) of each error was calculated according to the indicators of Occurrence (O), Severity (S) and Detectability (D).
  Results
  Totally,204 failure modes in 36 activities in five process in surgery ward were recognized.15.7 percent of failure modes classified as high risk factors (RPN ≥ 100). The most and the least distribution of origin factors were related to human and organization and technical errors, respectively.
  Conclusion
  The majority of errors in OR was set in of human skills category. Besides, the most and the least failure modes were belonged to “patient anesthesia by circular activity number 20, RPN=1795.23)” and “not to oxygenation for patients (the activity number 36, RPN=99.33) respectively. Identification of 36 activities and 204 errors in the 5 processes of Operating Room represents the comprehensiveness of HFMEA method in the identification, classification, evaluation and analysis of the health system errors.
  Keywords: Medical errors, Operating room, Failure Mode, Effects Analysis) FMEA (
 • Alireza Hatam Siahkal Mahalleh *, Dr Sajjad Rezaei, Zahra Khaksari, Jaleh Jamshidi Moghaddam Pages 71-83
  Background
  Personnel training and development of readiness are important to attain individuals to personal and orgnazational purposes (job career) and Mentor/ coach quality performance is crucial in this regard. The sensitivity of this issue can be in the spotlight in hospitals. The present study aims to examine relationship between emotional intelligence, job satisfaction, perceived organizational commitment and justice with mentoring performance in hospitals personnel.
  Materials And Methods
  The present research was a cross-sectional one which study population included all of physicians, nurses, radiology and administrative staff and service workers of Poursina public Hospital in Rasht. Four hundred and three individuals were selected by quota sampling and responded to demographic information, emotional intelligence, organizational justice, job satisfaction, organizational commitment and mentoring function questionnaire. data was analyzed using SPSS software version 20.
  Results
  hierarchical regression analyses with enter method revealed that each three component of Organizational Justice, namely distributive justice, interactional justice, procedural justice could explain significantly 60% shared variance results of Mentoring function of one component of job satisfaction specifically Supervisor Satisfaction, and one component of emotional intelligence specifically self-management (F=26.18, P
  Conclusion
  The employee's perceptions of organizational justice, supervisor satisfaction and also the ability of people to control emotions and appropriate reactivity in different situations is related to quality of Mentor/ coach function in hospital. According to the obtained results and effective variable on Mentoring, it is recommended to make decisions for hospital/manageral interventions related to emotional intelligence, organizational justice and job satisfaction.
  Keywords: Emotional intelligence, Organizational justice, Organizational commitment, Job satisfaction, Mentoring, Public hospital
 • Dr Abdorrahim Afkhamzadeh *, Dr Sharmin Fateh Babamiri Pages 86-91
  Background
  Job stress is a part of physician, nurses and hospital executives lives. Medical is tense basicly and tension affects the quality of life and health of physician. This study aimed to determine the occupational stress and its relates factors among medical residents in Kurdistan University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study, all of seventy-one medical residents of Kurdistan University of Medical Sciences (first to fourth of residency in 2012) in the field of internal medicine, obstetrics and gynecology, pediatrics and psychiatry were recruited in the study. Data collection was performed using standard questionnaire of job stress, Osipow. In the descriptive analysis, mean, standard deviation (SD) and range were determined for quantitative variables. For hypothesis analysis t-test and chi-square were used.
  Results
  Mean age and SD was 32.3 ± 3.05 years. Thirty-nine of participants (54.9%) were female and 32 (45.1%) male respectively. Job stress was moderate to severe and low to moderate in 80.3% and 19.7% participants respectively. Average job stress score were almost th same in different scales. But, stress in ​​responsibility subscale was more than the others. Gender, specialty field and all subscales of job stressors had significant relationship with Job stress (P0.05).
  Conclusion
  As the majority of medical residents experiencie moderate stress, providing interventions in residency training programs management in order to reduce the stress in Kurdistan University of Medical Sciences seems necessary.
  Keywords: Job stress, Residents, Kurdistan
 • Dr Roohollah Askari, Naeimeh Keyghobadi, Fateme Jafari Nodoushan, Dr Sima Rafiei * Pages 93-101
  Background
  One of the main principles in comprehensive care giving in nursing is spirituality and spiritual care which has been addressed to have a crucial role in providing more effective treatment in patients. This study aimed to assess nurses’ attitude toward spirituality and spiritual care in hospitals affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2016.
  Materials And Methods
  This descriptive, cross-sectional study was conducted among 133 nurses employed in three selected teaching hospitals affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2016. Data collection was performed through a two- section standard SSCRS questionnaire (The Spirituality and Spiritual Care Rating Scale) including spirituality (n=15 items) and spirituality care (n=8 items). To data analyze SPSS software version 22 was utilized. Significance level was set less than 0.05.
  Results
  The mean score of attitude toward spirituality and spiritual care were calculated relatively 31.15±7.89 and 21.05±5.5, respectively. Furthermore, there was a significant statistical association between nurses’ attitude with gender (p=0.01) and job category (p=0.03). given that, there was no significant association between age, educational level, employment and marital status.
  Conclusion
  Based on study findings, attitude toward spirituality were more desirable compare to spiritual care among nurses. Thus, more training and awareness can have affecting effects on clinical care and treatment quality potentially in spite of positive attitude toward spirituality.
  Keywords: Spiritual care, Attitude, Nurses, Hospital
 • Yeganeh Hayati, Dr Hojjat Rahmani, Dr Mohammad Arab* Pages 104-110
  Background
  Health of hospital staff has a determinant role in increased productivity and since the main mission of hospitals is community health promotion, in order to achieve this important issue, monitoring, maintaining and improving general health is essential; this study developed to assess general health of staff affiliated to Tehran University of Medical Sciences and identify its related factors.
  Materials And Methods
  This Cross-Sectional, Descriptive-analytical study was conducted among 320 staff members of the Tehran University of Medical Sciences who selected using random sampling. In order to data collection, the General Health questionnaire was used. Collected data were analyzed using SPSS software through t-test and ANOVA tests.
  Results
  Study findings revealed that 47.5% of participants had psychological disorders suspiciously; prevalence of physical symptoms, anxiety, social dysfunction and depression were 53.9%, 49.3%, 79.5% and 14.6% respectively. There was a significant relation between general health and demographic features such as gender, marital status, major, job department, housing situation and type of employment (p
  Conclusion
  General Health of staff in hospitals Tehran University of Medical Sciences in comparison with similar studies at inside and abroad is not in good condition, therefore, it is recommended that policy makers and managers concerned the programs and solutions towards priorities in order to promote health personnel.
  Keywords: General health, Staff, Manager, Hospital, Tehran University of Medical Sciences
 • Ayub Faizy *, Ehsan Azimpoor, Dr Taghi Zavvar Pages 112-119
  Background
  This study aimed to determine the role of core self-evaluation and job autonomy on nurse's job performance in Sanandaj public hospitals.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive and correlational one. The study population consisted of the nurses who work in Sanandaj city public hospitals, selected 213 people using stratified random sampling in 2016. In order to data gathering, Paterson job performance scale (1990), Judje et al. core self-evaluation scale (2003) and Gunster job autonomy (1989) were used. Pearson correlation coefficient, regression analysis and multivariate variance analysis (MANOVA) were performed to data analysis.
  Results
  Study results revealed that mean score and SD of core self-evaluation, job autonomy and job performance were 43.84 ± 5.52, 42.65 ± 10.26 and 52.81 ± 5.85 respectively. So that, mean of core self-evaluation and job performance were desirable and job autonomy was at the intermediate level. Also, there was a significant association between core self-evaluation and nurse's performance which this variable was able to predict 15% of job performance variance. While, there was no significant association between job autonomy and nurse's job performance. Also, the study results revealed that there was a significant difference between core self-evaluation and job performance among male and female nurses.
  Conclusion
  Based on study results, core self-evaluation has a significant association with job performance which can predict it among nurses.
  Keywords: Core self-evaluation, Job autonomy, Job performance, Nurses