فهرست مطالب

پژوهش در آموزش علوم پزشکی - سال نهم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال نهم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عطیه نیکخواه، اکرم ثناگو، لیلا جویباری * صفحات 1-2
  امروزه متخصصان مراقبت های بهداشتی در یک سیستم پیچیده در حال تغییر فعالیت می کنند و به روز رسانی مداوم دانش و مهارت در آن ها ضروری است. آماده سازی این متخصصان نیازمند قابلیت های پیچیده آموزشی است (1). انعکاس (Reflection) یک فرایند ذهنی است که طی آن اطلاعات و تجربیات جدید با دانش موجود و مدل های ذهنی ادغام شده و موجب یادگیری فعال می شود (2). تفکر انعکاسی (Reflective Thinking)، فرصتی را جهت بهبود عملکرد بر پایه شواهد موجود فراهم می کند تا بتوان منافع درمانی بیماران را به حداکثر رساند. همچنین ابزار ضروری جهت کمک به دانشجویان برای برقراری ارتباط میان تئوری و بالین بوده و موجب افزایش دانش بالینی برای عملکرد مناسب می شود (3). از طریق تفکر انعکاسی اساتید در مورد این که چگونه شرکت کنندگان در کلاس را فعال نگه دارند، آگاه می شوند (4). اهمیت فعالیت انعکاسی برای اساتید از آن جهت مهم است که موجب اثربخشی و پیشرفت آموزش می شود (5)آیا تا کنون برایتان پیش آمده که نتوانسته باشید به اتوبوس برسید و بعد به خود بگویید «دفعه بعدی من پنج دقیقه زودتر از منزل خارج می شوم؟»، این تفکر نمونه ای از انعکاسی بودن است. شما درباره تجربه ای فکر می کنید و تصمیم می گیرید از آن یاد بگیرید و چیز متفاوتی را دفعه بعدی انجام دهید (6). یکی از نمونه های رایج تفکر انعکاسی در مورد کارورزان پرستاری در عرصه پرستاری کودکان، تجربه آنان از خطای دارویی و دیالوگی است که نویسنده به عنوان استاد پرستاری سال ها با آن مواجه بوده است. «چه کارهای دیگری می توانستید انجام دهید؟ می توانستم به پرستار قضیه را بگویم ولی به نظر من این کار جز سلب اعتماد پرستار سودی نداشت. اگر دوباره اتفاق بیفتد چه خواهید کرد؟ اگر به عقب برگردم و یا این اتفاق دوباره بیفتد دوباره همین کار را می کنم. پنج اصل دارو دادن را سرلوحه خودم قرار می دهم. چه درسی گرفتید؟ دقت، دقت، دقت» (7).
  در برنامه درسی رسمی کمتر به آموزش تفکر انعکاسی پرداخته می شود. در یک مطالعه (2012) در تایلند، 9 مربی از دپارتمان های مختلف، اقدام پژوهی را برای بهبود تفکر انعکاسی بین خودشان و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی و کارشناسی اجرا نمودند. از شش فعالیت آموزشی برای این امر استفاده شد: 1) تکالیف درسی خلاقانه، 2) سمینار، 3) منابع یادگیری، 4) فرایندهای گروهی، 5) سخنرانان مدعو، 6) طرح یک مساله و حل مساله. نتیجه نشان داد که تفکر انعکاسی دانشجویان به میزان قابل ملاحظه ای بهبود یافت (8). به نظر می رسد رویکردهای متنوعی برای پرورش این نوع تفکر قابل استفاده در محیط های آموزشی باشد. برای مثال می توان به چند مورد از آن ها اشاره داشت: 1) ایجاد محیط یادگیری: چه چیزی می دانیم، چه چیزی نمی دانیم، چه چیزی یاد گرفتیم؛ 2) در اختیار قرار دادن داده های ناکامل و ترغیب دانشجویان به تفکر انعکاسی درباره آن ها؛ 3) ترغیب دانشجویان به پرسش سوالات استدلالی؛ 4) ایجاد محیط های یادگیری با ساختار کمتر؛ 5) ایجاد محیط های یادگیری اجتماعی مانند گروه های همتایان و فعالیت در گروه های کوچک؛ 6) استفاده از بازاندیشی (9).
  اگرچه نویسندگان حاضر تجربه استفاده از آموزش بازاندیشی برای پرورش تفکر انعکاسی در دانشجویان پرستاری در کارآموزی در عرصه را دارند (10)، اما رشد روز افزون استفاده از روش رویکرد انعکاسی در سایر کشورها، مستلزم استفاده جامع و برنامه ریزی شده از این روش در دانشگاه های کشورمان در تمامی مقاطع تحصیلی (کارشناسی، پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی) می باشد.
  کلیدواژگان: دانشگاه ها، تفکر، انعکاسی
 • صغری گلی روشن، پروین عزیزنژاد روشن *، ثریا خفری، محمد قلی زاده گردرودباری صفحات 3-12
  مقدمه
  آموزش بالینی بخش اساسی دوره آموزش پرستاری است و فرصتی را برای دانشجو فراهم می سازد تا دانش نظری را برای مراقبت از مددجو به کار گیرد. متاسفانه این آموزش ها بنا به دلایلی نظیر ناهماهنگی بین دروس نظری و کار بالینی و مشخص نبودن اهداف آموزشی دارای اثربخشی لازم نیستند. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهای آموزشی بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری طراحی و اجرا گردید.
  روش ها
  این پژوهش نیمه تجربی در نیمسال اول 93-92 بر روی 65 دانشجوی ترم 3 پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بابل اجرا شد. دانشجویان به طور تصادفی در گروه های 7-6 نفره تقسیم و با توجه به نیازهای آموزشی تعیین شده تحت آموزش قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش مشخصات دموگرافیک و نیازهای آموزشی بود که اعتبار ابزار به روش روایی محتوی و پایایی آن از طریق آزمون - آزمون مجدد بدست آمد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (Wilcoxon ،t-test، paired t-test، correlation ، ANOVA ، ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  : نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات دانشجویان قبل و بعد از آموزش وجود دارد (001/0P<). دانشجویان درحیطه توانایی برقراری ارتباط با میانگین نمره 57/0±30/4 بالاترین نمره را کسب نمودند. همچنین آموزش در حیطه آشنایی با اصول مایع درمانی با میانگین نمره اکتسابی 0/.53±1/24 بهترین اثربخشی را نشان داد. حیطه توانایی تفسیر آزمایشات خون و ادرار با میانگین نمره اکتسابی0/67±2/89 از بالاترین نیاز آموزشی برخوردار بود و حیطه های توانایی انجام امور خاص نظیر پانسمان، خون گیری با میانگین نمره 0/82±3/13 و حیطه توانایی اجرای انواع تزریقات با میانگین نمره1/02±3/38 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشتند. همچنین ارتباطی بین میزان یادگیری و شاخص های دموگرافیکی نظیر جنس، مربی کارآموزی و معدل مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  آموزش بر مبنای شناسایی نیازهای دانشجویان و تاکید بیشتر بر نقاط ضعف آن ها می تواند موجب کسب یادگیری بهتر و پایدارتری گردد.
  کلیدواژگان: یادگیری، آموزش، پرستاری، دانشجویان، نیاز سنجی
 • معصومه رحیمی، فریبا حقانی * صفحات 13-24
  مقدمه
  بازاندیشی، از اجزاء جدایی ناپذیر و ضروری در آموزش و یادگیری حرفه های سلامت است. بازاندیشی، فرایندی قابل کنترل است و می توان از استراتژی های متنوع آموزشی جهت تقویت و خلق آن استفاده نمود. بازاندیشی سبب می شود که یادگیری سطحی نبوده و به صورت عمیق و معنی داری ایجاد شود. کاربرد مدل های بازاندیشی و راهبردهای آموزشی ساختارمند، سبب تقویت و ایجاد تفکر بازاندیشانه در عملکرد بالینی می شود. این مطالعه با هدف مروری بر مفاهیم بازاندیشی، مدل های بازاندیشی و راهبردها و روش های تقویت و تدریس بازاندیشی انجام گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه پایگاه های اطلاعاتیScience Direct ،Ovid ،PubMed ، SID، Magiran و موتور جستجوی گوگل اسکالر (Google Scholar) با استفاده از کلیدواژه ها و عبارات بازاندیشی «Reflection»، تدریس بازاندیشی «Reflection Teaching»، بازاندیشی و آموزش پزشکی «Reflection and medical education»، بازاندیشی و آموزش بالینی «and Clinical Education Reflection » مورد جستجو قرار گرفتند. در مورد مقالات انگلیسی، سال های (2000 تا 2016) و در مورد مقالات فارسی سال های ( 1385 تا 1395) مبنا قرار داده شدند. در مجموع 68 مقاله به دست آمد و بعد از دو مرحله بررسی 32 مقاله کاملا مرتبط با هدف مطالعه تشخیص داده شده و در تدوین مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها
  بازاندیشی به عنوان یک ابزار یادگیری مهم و قابل تقویت و تدریس در آموزش دانشگاهی پذیرفته شده است. روش های داستان گویی، بحث گروهی، فلش کارت، پوشهر کار و راهبردهایی مثل ارائه بازخورد و ایجاد زمینه یادداشت برداری رهای بازاندیشی می توانند به تدریس و تقویت بازاندیشی کمک کنند.
  بحث و نتیجه گیری
  تدریس و تقویت بازاندیشی در فراگیران، از ضروریات آموزش در حرفه های سلامت به شمار می رود. ارتباطی که بین توانایی بازاندیشی در فراگیران، با توانایی تفکر انتفادی، حل مساله، خودارزیابی، تلفیق آموخته های تئوری و عملی و یادگیری خود تنظیمی و مادام العمر وجود دارد، بازاندیشی را به یکی از اجزاء ضروری آموزش حرفه های پزشکی مبدل ساخته است؛ بنابراین لازم است که از روش های تدریس متنوع جهت تقویت و تدریس بازاندیشی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: بازاندیشی، تفکر بازاندیشانه، روش تدریس، فراشناخت
 • عاطفه قنبری، آرزو منفرد *، طوبی حسین زاده، فاطمه مودب، خانم آسیه صدیقی صفحات 25-33
  مقدمه
  همراه با تکامل تدریجی چشم انداز پرستاری، تقاضای رو به رشد برای توسعه توانایی های تفکر انتقادی و استدلال بالینی برای حل مشکلات و مراقبت از مددجو ایجاد شده است، که مدرسین بالینی از طریق تغییر در رویکرد آموزش بالینی در اجرای مناسب فرآیند پرستاری می توانند به آن پاسخ گویند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش فرآیند پرستاری بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری بود.
  روش ها
  این مطالعه نوعی ارزشیابی آموزشی به شیوه نیمه تجربی است که پس از برگزاری کارگاه هم اندیشی فرایند پرستاری برای اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت روی 20 دانشجوی پرستاری تحت نظارت 3 مربی داوطلب به روش در دسترس در سال 1393 انجام شد. دانشجویان شرکت کننده فرآیند پرستاری را براساس فرم بررسی وضعیت سلامت و روش آموخته شده در دروس تئوری در بیمار طراحی نمودند. سپس فرآیند پرستاری از مرحله بررسی تا ارزشیابی، در بخش توسط مربیان بالینی به دانشجویان براساس محتوای «کارگاه فرآیند پرستاری» در یک جلسه کارآموزی، آموزش داده شد و مجددا از دانشجویان خواسته شد تا فرآیند پرستاری را براساس آموزش و فرم بررسی وضعیت سلامت جدید برای همان بیماران قبلی تکمیل نمایند. وضعیت تفکر انتقادی دانشجویان نیز با استفاده از پرسشنامه استاندارد مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا(در پنج بعد ارزشیابی، تجزیه و تحلیل، استنباط، استدلال استقرایی و استدلال قیاسی) قبل و بعد از آموزش(روز اول و آخر کارآموزی) بررسی شد. در پایان کار تکالیف دانشجویان جمع آوری گردید و با چک لیست فرآیند پرستاری ارزیابی شد و اطلاعات بوسیله نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مقایسه ابعاد تفکر انتقادی قبل و بعد از آموزش نشان داد که دانشجویان در تمامی ابعاد تفکر انتقادی(ابعاد ارزشیابی )00/04 (P=، استنباط )0/004 (P=، استدلال قیاسی )0/04 (P=، استدلال استقرایی )0/005 (P=و نمره کل تفکر انتقادی )0/01 (P=) بجز نمره تحلیل بهبود معنی دار آماری را قبل و بعد از آموزش نشان دادند و همچنین در فرآیند پرستاری نیز نمره حیطه بررسی و شناخت قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی دار آماری را نشان داد (0/01 .(P=
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که آموزش فرایند پرستاری روی تفکر انتقادی و نحوه بکارگیری فرآیند پرستاری در بالین تاثیر گذار بوده است. یکی از برون دادهای مهم اجرای فرایند پرستاری، ایجاد تغییر در تفکر تحلیلی دانشجویان در آموزش بالینی است. نحوه اجرا و تمرکز تیم آموزش بالینی می تواند بر اجرای درست آن نقش بسزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: فرآیند پرستاری، تفکر انتقادی، آموزش بالینی، دانشجویان
 • محمدحسن صیف، احمد رستگار، راحله ارشادی * صفحات 34-43
  مقدمه
  امروزه محققین به این حقیقت دست یافته اند که دانشجویان پزشکی مستعد فرسودگی تحصیلی بوده که به پیامدهای نامطلوبی منجر می شود که نه تنها موجب افت تحصیلی، مشروط شدن، عدم کسب تخصص لازم و حتی اخراج می شود، بلکه موجب هدر رفتن سرمایه های مادی و معنوی آن ها و جامعه می گردد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه کمال گرایی با فرسودگی تحصیلی به واسطه درگیری تحصیلی دردانشجویان پزشکی بود.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع همبستگی بر روی 175 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 93- 94 بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. داده ها از طریق سه پرسشنامه مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلک (2002)، مقیاس کمال گرایی فراست و همکاران (1997) و درگیری تحصیلی شافلی و بکر (2006) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر و ضریب همبستگی پیرسون و از طریق نرم افزارهای Lisrel و SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  براساس برآوردهای ضرایب استاندارد شده بدست آمده از تحلیل مسیر اثرات مستقیم کمال گرایی ناسازگار، کمال گرایی سازگار و درگیری بر فرسودگی تحصیلی به ترتیب 0/24 (4/54t=)، 0/18- (3/03t=) و 0/29- (5/86t=) بود که با توجه به مقادیر tدر سطح 0/01 P< معنی دار بودند. همچنین، ابعاد کمال گرایی از طریق درگیریی تحصیلی دارای اثرغیر مستقیم بر فرسودگی تحصیلی بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد کمال گرایی از طریق درگیری تحصیلی با فرسودگی تحصیلی ارتباط دارند. لذا توصیه می گردد مسئولان تعلیم و تربیت به دانشجویان آموزش دهند تا معیارهای متناسب با توانایی خود انتخاب کنند و در صورت عدم دستیابی به این معیارها، تلاش و عزت نفس خود را از دست ندهند، بلکه تلاش هایشان را برای رسیدن به اهداف منطقی خود بیشتر کنند تا فرسودگی تحصیلی کمتری را تجربه نمایند و درگیری تحصیلی بالاتری را نشان دهند.
  کلیدواژگان: فرسودگی، کمال گرایی، درگیری تحصیلی، دانشجویان، پزشکی
 • حامد زمانی منش *، اباصلت خراسانی، تهمینه بختیاری صفحات 44-56
  مقدمه
  امروزه بین المللی سازی به یکی از دغدغه های اصلی متولیان دانشگاه های برتر جهان بدل شده، چراکه بین المللی سازی شاه راهی برای کیفیت بخشی، برندسازی، درآمدزایی و اعتبار علمی دانشگاه ها است. با توجه به این شرایط پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوب مفهومی بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی انجام شده است.
  روش ها
  روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به ماهیت داده ها، کیفی است. مشارکت کنندگان 16 خبره دانشگاهی بودند که نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده که به روش تحلیل تم و با استفاده از نرم افزار QSR-NVivo مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  عمده ترین یافته ها حکایت از آن داشت که مجموع کدهای بدون تکرار 864 مورد بوده که بر اساس تشابهات مفهومی 69 گره آزاد از میان آن ها استخراج و این گره ها در قالب 10 تم فرعی و 2 تم اصلی دسته بندی و براساس آن مدل بومی بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی طراحی شد.
  نتیجه گیری
  مدل طراحی شده شامل عوامل زیربنایی و روبنایی است که عوامل زیربنایی به صورت غیرمستقیم و نامحسوس بر بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی تاثیر می گذارند و عوامل روبنایی به صورت مستقیم و محسوس به دانشگاه های علوم پزشکی وجهه بین المللی می دهند.
  کلیدواژگان: دانشگاه، بین المللی سازی، پژوهش کیفی، عوامل زیربنایی، عوامل روبنایی
 • عبدالرحیم کاظمی وردنجانی، سعید حیدری سورشجانی *، فاطمه دریس صفحات 57-65
  مقدمه
  خودکارآمدی، درجه ای از احساس تسلط فرد در مورد توانایی اش برای انجام فعالیت های خاص است. خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان، میزان اعتماد آن ها به توانایی شان در انجام دادن فعالیت های مختلف پژوهشی را نشان می دهد. این مطالعه با هدف تعیین مولفه های خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی طراحی و اجرا گردید.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در سال 1394 انجام گرفت تعداد 112 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. پرسشنامه شامل دو قسمت: اطلاعات دموگرافیک شامل 5 سوال و خودکارآمدی دانشجویان شامل 55 سوال در خرده مقیاس های خودکارآمدی آماری و تحلیلی، مفهوم پردازی، روش و اجرا، پژوهش کیفی، گزارش نویسی، مهارت ها و اخلاق بود. داده ها پس از جمع آوری از طریق آزمون های آماری t مستقل، همبستگی پیرسون، اسپیرمن و آنالیز واریانس یک طرفه و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین کل خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان 06/29±93/155 بود. همچنین نتایج نشان داد که نمرات خودکارآمدی پژوهشی و مولفه های آن در طیف متوسط قرار داشتند. اجرای طرح تحقیقاتی یا مشارکت در طرح به عنوان همکار (برحسب تعداد)، تنها متغیری بود که با خودکارآمدی ارتباط مستقیم داشت (53/0، r=01/0>P). از نظر جنسیت تنها خرده مقیاس خودکارآمدی پژوهش کیفی در دو جنس اختلاف معنی داری را نشان داد و در دختران این خرده مقیاس بیشتر از پسران بود (02/0>P).
  نتیجه گیری
  وضعیت خودکارآمدی پژوهشی و مولفه های آن در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در طیف متوسط قرار داشت. نتایج بیانگر آن بود که مشارکت دادن دانشجویان جهت اجرا یا همکاری در طرح های تحقیقاتی در ارتقاء مولفه های خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تاثیر بسزائی دارد. لذا با برنامه ریزی مناسب و برگزاری دوره های آموزشی می توان دانشجویان توانمندتری تربیت نمود.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، دانشجو، پزشکی، پژوهش، دانشگاه
 • نوشین عمویی، علی اکبر عجم *، صدیقه بادنوا صفحات 66-75
  مقدمه
  سرمایه روانشناختی یکی از شاخص های روانشناسی مثبت گرایی است که با ویژگی هایی از قبیل باور فرد به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت، داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف، ایجاد اسنادهای مثبت درباره خود و تحمل کردن مشکلات تعریف شده است و اشتیاق تحصیلی دانشجویان عامل مهم در تعیین رشد شخصی و پیشرفت تحصیلی آنان در دانشگاه هاست. لذا هدف از انجام این پژوهش، تعیین نقش مولفه های سرمایه روانشناختی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان بود.
  روش ها
  در این مطالعه همبستگی تعداد 230 دانشجوی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 96-95 به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. داده ها از طریق دو پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و اشتیاق تحصیلی فردریکز جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) و از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین و انحراف استاندارد نمره کل اشتیاق تحصیلی 6/82±44/02 و نمره کل سرمایه روانشناختی 14/35±98/27 بود. آزمون همبستگی پیرسون بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مولفه های سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی بود (0/001)
  نتیجه گیری
  سرمایه روانشناختی می تواند اشتیاق تحصیلی بین دانشجویان را پیش بینی کند. با توجه به این که این متغیر به شوق و اشتیاق دانشجویان به ادامه تحصیل ارتباط دارد، بنابراین تشکیل دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی جهت افزایش سرمایه روانشاختی دانشجویان باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، مثبت گرا، اشتیاق تحصیلی، دانشجویان، انگیزه
|
 • A. Nikkhah, A. Sanago, L. Jouybari * Pages 1-2
 • S. Goli-Roshan, P. Aziznejad-Roshan *, S. Khafri, M. Gholizadah-Gardrodbary Pages 3-12
  Introduction
  Clinical education is an essential part of nursing education and provides an opportunity for students to apply theoretical knowledge in patient care. Unfortunately, this training is not effective due to some reasons such as lack of coordination between theoretical and clinical courses and the lack of educational purposes, etc. so, the present study aimed to determine the effect of training based on educational needs on clinical learning of undergraduate nursing students.
  Methods
  This quasi-experimental study was performed in the first semester of 2013-2014, on 65 nursing students of third semester in Babol University of Medical Sciences. Data gathering tools included a researcher-made questionnaire designed in two parts of demographic characteristics and needs assessment questionnaire. The students were randomly divided into groups of 6 to 7 individuals and get training based on determined educational needs. First and last day of training, they completed questionnaires. The validity and reliability of research tool was obtained by content validity and test- retest respectively. Data were analyzed by SPSS software using descriptive and inferential statistics (Wilcoxon,t-test, paired t-test, correlation, ANOVA and ANCOVA).
  Results
  The mean scores before and after training were significantly different (p
  Conclusions
  Education based on identified needs of students and a greater emphasis on their weaknesses can result in depth and better learning.
  Keywords: learning, training, nursing, students, need assessments
 • M. Rahimi, F. Haghani * Pages 13-24
  Introduction
  Reflection is regarded as an integral and essential component of teaching and learning in health professions. Reflection is a controllable process and various educational strategies can be used to create and reinforce Reflection. Reflection makes rote learning become a deep and meaningful learning. Applying models and structured strategies of reflection contributes to reinforcement and creation of reflective thinking in clinical practices. This study was conducted with the aim of reviewing the concepts of reflection, reflection models and strategies and methods of teaching and creating reflection in medical education.
  Methods
  In this study, databases such as Science Direct, Ovid, PubMed, Sid and Magiran and Google Scholar search engine were searched using keywords such as: reflection; reflection teaching; reflection and medical education; reflection and clinical education. English papers published during (2000 to 2016) and Persian papers during (2006 to 2016) were retrieved. Finally 68 articles were obtained. After a two-step review, 32 articles were identified as relevant to the objectives of the study and were used in compiling the study.
  Results
  Reflection has been accepted as an important learning and teaching tool in higher education. Methods such as storytelling, group discussion, flash cards, portfolio and strategies including giving feedback and providing the proper conditions for written reflection can contribute to creation and reinforcement of reflection.
  Conclusion
  Teaching and reinforcing reflection in the learners is considered as educational requirements of health professions. The relations which exist among the ability of learners to reflect, critical thinking, problem solving, self-assessment, integration, theoretical and practical learnings, self-regulated learning as well lifelong learning have turned reflection into one of the essential components of training medical professions; Therefore, it is necessary to use various teaching methods to reinforcement and teaching of reflection.
  Keywords: reflection, Reflective Thinking, teaching method, Metacognition
 • A. Ghanbari, A. Monfared *, T. Hoseinzadeh, F. Moaddab, A. Sedighi Pages 25-33
  Introduction
  Along with the evolution of nursing perspective, a growing demand for developing critical thinking and clinical reasoning skills is created to solve problems and take care of the patient, in this regards, Clinical instructors can meet these needs through changing the approach of clinical education in proper implementation of the nursing process. The aim of this study was to determine the impact of nursing process education on ability of nursing student's critical thinking.
  Methods
  This educational evaluation study by semi-empirical methods was conducted on 20 nursing students under supervision of 3 Volunteer clinical instructors by available Sampling method in 2015. Students designed nursing process based on patient's health status form and lessons learned previously. Nursing process were taught by clinical instructors from training to evaluation based on materials of " nursing process workshop" during one training session and again asked students to complete nursing process based on education and "new patients health status form" for the same patients. Assessment of critical thinking in students has been done using a standard questionnaire, California Critical Thinking Skills( in Five dimensions of evaluation , analysis , inference, inductive and deductive reasoning) before and after training. At the end, students assignments were collected and evaluated by nursing process checklist. Data were analyzed by using SPSS with Wilcoxon and spearman test.
  Results
  The comparing of critical thinking dimensions before and after education showed that in all aspects of critical thinking evaluation (P=0.04), inference (p=0.004), inductive reasoning (p=0.04) and deductive reasoning (p=0.005) and total score (p=0.01) except analysis score demonstrated a statistically significant differences in before and after education, also in nursing process, there was a significant differences (P=0.01) in scores of study and knowing fields before and after education
  Conclusion
  Result show that education of nursing process affect on critical thinking and applying nursing process in clinical atmosphere. One important outcome of the nursing process, changes in analytical thinking of students in clinical training. How to perform and attention of Clinical education team on execution trends have an important role in performing properly .
  Keywords: nursing process, critical thinking, clinical education, students
 • Mh Seif, A. Rastgar, R. Ershaddi * Pages 34-43
  Introduction
  Today, researchers identified medical students susceptible to burnout that it not only leads to undesirable outcome such as failed, conditional pass, unsuccessful in acquiring necessary specialty even deportation but also, losing physical and moral resources of community. This study examines the impact of perfectionism on academic burnout with the intermediating role of academic engagement among medical students.
  Methodology
  This is a descriptive correlation research which examined on 175 medical students of Shiraz university of Medical sciences in 93-94 that were selected based on Cochran Formula by simple random sampling .Data were selected through Maslach Burnout questionnaire Inventory-Student Survey (2002), Ferasat & colleagues perfectionism scale(1997) and Shaffeli & Bekr Work Engagement Scale for Students (2006). To analyze the data, path analysis and the Pearson correlation coefficient Lisrel and SPSS software were used.
  Findings: The result indicated that the direct impact of maladaptive perfectionism (0. 24; t = 4.54) adaptive perfectionism (0.-18; t = 3.03) and academic engagement (-0.29; t = 5.86) on academic burnout were respectively, It was also found that perfectionism had indirect impact on academic burnout through academic engagement.
  Conclusion
  based on findings, perfectionism had relationship with academic burnout through academic engagement, it is suggested that authorities train the students to choose their appropriate criteria and help them to maintain their self-esteem if they do not meet these criteria, but they should attempt more to fulfill their logical goals and consequently, experience less burnout and show more engagement.
  Keywords: Academic burnout, Perfectionism, Academic Engagement, Student, Medical
 • H. Zamani-Manesh *, A. Khorasani, T. Bakhtiari Pages 44-56
  Introduction
  Today internationalization has become one of the main concerns of the top universities across the world, because internationalization is a highway for making higher quality, branding, incoming, and academic credibility for them. Considering these conditions, the present study aims to design a conceptual framework of the internationalization of medical universities.
  Methods
  The research method in terms of purpose and nature of the data is practical and qualitative respectively. The participants were 16 academic experts whose purposeful and snowball sampling continued to theoretical saturation. The research tool was semi-structured interviews which was analyzed through Theme Analysis Method and by using the QSR-NViv10 software.
  Results
  The main findings indicated that the total number of non-repetitive codes was 864 that 69 free nodes were extracted among them based on the conceptual similarities, and these nodes were classified in the form of 10 sub themes and 2 main themes and the native model of Internationalization of Medical Sciences Universities designed based on it.
  Conclusion
  The designed model includes underlying and superstructure factors that the former indirectly affect the internationalization of medical universities and the latter directly and obviously give an international image to medical universities
  Keywords: Universities, Internationalization, Qualitative research, underlying Factors, Superstructure Factors
 • A. Kazemi Vardanjani, Saeid Heidari-Soureshjani *, F. Drees Pages 57-65
  Introduction
  SelfSelf-efficacy refers to the degree of one's control over his/her ability to perform certain activities. Student's research self-efficacy represents their confidence in their own ability to conduct various research activities. This study was conducted to determine research self-efficacy components in postgraduate students.
  Methods
  In this descriptive-analytical cross-sectional study which has been done in 2015, 112 MSc students of Shahrekord University of Medical Sciences that were selected by census method participated. A two-section questionnaire including demographic characteristics (5 questions) and self-efficacy scales (55 questions) was distributed among students which examines the subscales of statistical and analytical self-efficacy, self-efficacy in the conceptualization, in method and run, in quality research, reporting, skills and ethics subscales. Collected data were analyzed by SPSS using independent t test, pearson correlation test, spearman and ANOVA tests.
  Results
  The mean value of total research self-efficacy of the students was 155.93±29.06, and the total score for research self-efficacy and the scores for all of its components were within a moderate range. Implementing research project or collaborating with a project as colleague (in number) was the only variable to be directly correlated with self-efficacy (p
  Conclusion
  The status of research self-efficacy and its components among the postgraduate students in this university is in the moderate range. The findings of this study demonstrated that students cooperation or collaboration in implementing research project is considerably effective in promoting research self-efficacy components among them.
  Keywords: Self-Efficacy, Students, Medical, Research, Universities
 • N. Amouei, A. A Ajam *, S. Badnava Pages 66-75
  Introduction
  Psychologica capital as a positivism psychological parameter, relying on variables such as self-efficacy, resilience , optimism ,hopefulness and in this regards academic enthusiasm with different dimensions such as cognitive, behavioral and emotional consider as an important factor in learning learners also determining academic achievement and learners promotion. The aim of this study was to investigate the role of psychological capital factors in predicting student's academic enthusiasm.
  Methods
  In this correlational study, 230 studens of nutrition and food industry faculty of Shahid beheshti university of medical sciences in the academic year of 95-96 were selected by stratified sampling method. For gathering data two questionnaires of psychological capital Luthans and student's enthusiasm Frederick were used. Collected data were analyzed through descriptive and inferential statistics (Pearson correlation and regression analysis) by Spss.
  Results
  Mean and standard deviation of total academic enthusiasm and psychological capital were 6.82± 44.02 and 14.35± 98.27 respectively. The correlation coefficient test showed there is a significant positive correlation between psychological capital components and academic enthusiasm (P
  Conclusion
  psychological capital can predict enthusiasm among the students. Due to the fact that this variable is related to students enthusiasm to continue their learning, So organizing courses and workshops to enhance the psychological capital of students should be emphasized.
  Keywords: Psychological Capital, Positive, Academic Enthusiasm, Students, Motivation