فهرست مطالب

طب نظامی - سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 70، مهر و آبان 1396)
 • سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 70، مهر و آبان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمود قادری، بهراد سمسار، جمال احمدزاده، ایرج محبی * صفحات 317-325
  زمینه و هدف
  شایع ترین نوع آسیب های اتفاق افتاده طی دوره های آموزش نظامی، آسیب های فیزیکی و اغلب از نوع آسیب های اسکلتی- عضلانی می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین آسیب های اسکلتی- عضلانی شایع مرتبط با فعالیت های جسمانی دوره آموزشی خدمت سربازی و همچنین ارائه راهکاری ارگونومیک جهت پیشگیری از آنها می باشد.
  روش ها
  در مطالعه مروری حاضر، نخست مقالات مربوط به پژوهش های انجام شده قبلی در خصوص آسیب های اسکلتی- عضلانی شایع مرتبط با فعالیت های جسمانی دوره آموزشی خدمت سربازی، از 5 پایگاه اطلاعاتی ملی و بین المللی شامل: Google Scholar؛ Pubmed؛ Scopus؛ Magiran و پایگاه جهاد دانشگاهی بدون محدوده زمانی چاپ از گذشته تاکنون استخراج گردیدند، سپس مطالب جمع آوری شده در دو حیطه : 1. همه گیری شناسی آسیب های فیزیکی دوره ی آموزشی خدمت سربازی و 2. ارائه راه حل ارگونومیکی پیشگیری کننده از این آسیب ها، خلاصه سازی گردیده و مورد بحث قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج بررسی های صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که آسیب های اسکلتی- عضلانی شایع ترین نوع آسیب های فیزیکی ناشی از تمرینات نظامی، طی دوره آموزشی خدمت سربازی می باشند. با توجه به عدم وجود بستری نرم و ضربه گیر در پوتین های نظامی و همچنین ماهیت و نوع این آموزش ها، که رژه رفتن و دویدن عمده ی آنها را تشکیل می دهد، بیشتر آسیب ها در اندام تحتانی رخ می دهد. از آنجایی که طی مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی انجام گرفته مختلف، سودمندی کاربرد کفی های داخل کفش ضربه گیر در پیشگیری از آسیب های ناشی از بیش کاری در اندام تحتانی در سربازان، ورزشکاران و افرادی که ماهیت کارشان ایستادن زیاد و پیمودن مسافت های طولانی می باشد، به اثبات رسیده است؛ بنابراین استفاده از این کفی های داخل کفش می تواند به عنوان یکی از راهکارهای ارگونومیکی ارزان و در عین حال بهینه مطرح باشد.
  نتیجه گیری
  مسلما مدنظر قرار دادن استفاده از کفی های داخل کفش از سوی ارگان ها و سازمان های سیاست گزار و فراهم آوردن آن در کنار سایر ملزومات و تجهیزاتی که در ابتدای خدمت سربازی در اختیار سربازان قرار می گیرد؛ ضمن اینکه نیل به هدف والایی همچون صیانت از سلامتی نیروی انسانی، که مهمترین سرمایه و ثروت ملی به شمار می رود، را میسر می نماید؛ منافع بسیاری را نیز از جنبه اقتصادی و بهره وری، برای ارگان و سازمان های مذبور به همراه دارد.
  کلیدواژگان: دوره آموزشی خدمت سربازی، آسیب های اسکلتی-عضلانی، ارگونومی، کفی داخل کفش
 • فرشید رحیمی بشر، امیر واحدیان عظیمی، محمود ثالثی، سید مصطفی حسینی ذیجود * صفحات 326-335
  انفارکتوس میوکارد حاد، جدی ترین و کشنده ترین فرم بیماری عروق کرونری قلب است. علیرغم پیشرفت ها در تشخیص و درمان، انفارکتوس میوکارد حاد به عنوان یک معضل بزرگ بهداشتی در دنیا مطرح بوده و در کشورهای در حال توسعه به طور قابل توجهی در حال افزایش است. شواهد نشان می دهد که برنامه های بازتوانی مبتنی بر تمرینات بدنی، بعد از رخداد حوادث قلبی عروقی تاثیر مهمی بر کاهش میزان مرگ و میر و بهبود شرایط زندگی در این بیماران دارد. بازتوانی قلبی یک جزء اساسی و مهم در برنامه مراقبتی بیماران دچار انفارکتوس قلبی می باشد. از جمله روش های غیردارویی جهت کاهش علائم فوق می توان به تکنیک آرامسازی پیشرونده عضلانی اشاره نمود که بر کاهش تن عضلانی در عضلات مهم بدن تاکید دارد. در این روش عضلات بدن طی دوره هایی ابتدا منقبض و سپس ریلکس می شوند. این روش آرامسازی از تئوری روانی-عصبی-ایمونولوژی تبعیت می کند و با استفاده از سیستم سایکونرواندوکرین و فعالسازی سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک باعث کنترل عوارض ناشی از تنش می شود. تاثیرات مثبت این روش در مورد برخی از بیماری ها مورد تائید قرار گرفته، نشان داده شده که در جهت کاهش تنیدگی، استرس، اضطراب، تهوع، استفراغ و درد، می تواند مفید واقع شود. مطالعه مروری حاضر به معرفی تکنیک آرامسازی پیشرونده عضلانی و تاثیرات آن بر پیامدهای ناشی از انفارکتوس میوکارد حاد قلبی می پردازد.
  کلیدواژگان: آرامسازی پیشرونده عضلانی، انفارکتوس میوکارد، مرگ و میر
 • سید حمید شریف نیا، محمدعلی سلیمانی*، عباس عبادی، بهزاد تقی پور، لیلی زراعتگر، سمانه شهیدی صفحات 336-343
  زمینه و هدف
  عوامل متعددی می تواند روی سطح اضطراب مرگ تاثیر بگذارند. برخی از مطالعات نقش هوش معنوی و سلامت معنوی را در اضطراب مرگ جانبازان نشان داده اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ در جانبازان ایرانی انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی (سال 1393)، جانبازان پرسشنامه هوش معنوی کینگ، سلامت معنوی پولوتزین و الیسون و مقیاس اضطراب مرگ گسترده شده را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و آنالیز واریانس دو طرفه به کمک نرم افزار spss-16 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  ننایج نشان داد میانگین سنی 211 جانباز شرکت کننده 6/4±9/48 سال بود. اگرچه ارتباط معناداری بین ویژگی های فردی (وضعیت تاهل، تحصیلات، سن، درصد جانبازی، شغل) با نمرات اضطراب مرگ وجود نداشت (05/0p>) اما با افزایش هر یک نمره هوش معنوی 399/0 و با افزایش هر یک نمره سلامت معنوی 425/0، میزان اضطراب مرگ کاهش یافته بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزایش هوش معنوی و همچنین سلامت معنوی می تواند سطح اضطراب مرگ را در جانبازان کاهش دهد. باتوجه به اینکه اضطراب مرگ یک تشخیص متداول پرستاری است، استفاده از معنویت می تواند یکی از راهکارهای مقابله ای مفید در جانبازان باشد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، سلامت معنوی، اضطراب مرگ، جانبازان جسمی
 • مریم یعقوبی، محمدرضا سلطانی زرندی، فاطمه رحمتی نجارکلایی * صفحات 344-350
  زمینه و هدف
  با توجه به محدودیتهای منابع در مراکز درمانی در سطح کشور توجه به بهره داری تخت و میزان ضریب اشغال تخت در بیمارستان اهمیت پیدا می کند این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر شاخص ضریب اشغال تخت، بر اساس تصمیم گیری های چند معیاره در یک بیمارستان نظامی انجام شده است.
  روش ها
  مطالعه از نوع توصیفی بوده که در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری شامل مدیریت، ریاست، سوپروایزر آموزشی و مسوولین کلیه بخش های بستری بیمارستان نظامی بودند که به صورت سرشماری تمامی آنها وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه مقایسات زوجی عوامل موثر بر ضریب اشغال تخت بوده است که روایی محتوی و ظاهری با استفاده از نظر افراد خبره تایید شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار Expert Choice V11 انجام شد.
  یافته ها
  18 نفر در مطالعه به عنوان نمونه شرکت نمودند که 2 نفر مدیراجرایی، 10 نفر پرستار و مدیر پرستاری، و 6 نفر صاحب نظر رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بودند. 6 معیار اصلی برای تعیین عوامل موثر بر ضریب اشعال تخت (فعال بودن درمانگاه، کادر پزشکی، دسترسی مالی نوع بیمارستان و خدمات آن، بیماردهی منطقه ای، اورژانس فعال بیمارستان) در این مطالعه تعریف شده است. در بین معیار های اصلی دسترسی مالی دارای بالاترین میانگین هندسی (الویت) (214/0) و فعال بودن درمانگاه دارای کمترین الویت (129/0) بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به 6 معیار ذکر شده به عنوان عوامل موثر بر شاخص ضریب اشغال تخت در این مطالعه، بیمارستان ها بایستی علاوه بر ارایه خدمات با کیفیت و پوشش بیمه ای کافی، بر فعال تر کردن درمانگاه و اورژانس بیمارستان که ورودی های بیمار به بیمارستان هستند نیز توجه نمایند.
  کلیدواژگان: تحلیل، ضریب اشغال تخت، بیمارستان
 • ماریلا صادقی، زهرا نکویی، دنیا شیبانی طهرانی، فرزانه رجالیان، مسعود فردوسی * صفحات 351-357
  زمینه و هدف
  بروز حوادث برای مشتریان داخلی و خارجی هر سیستم از یک طرف موجب نگرانی کارکنان و از طرفی دیگر موجب نگرانی مدیریت و از بین رفتن سرمایه و اقتصاد جامعه می شود. فاکتور انسانی نیز در این میان نقش بسزایی دارد، لذا این مطالعه با هدف ریشه یابی علل خطاها به منظور بهبود ایمنی، کیفیت و افزایش رضایت خدمت گیرندگان با تمرکز بر تحلیل سیستم طبقه بندی و آنالیز فاکتورهای انسانی پرداخته است.
  روش ها
  این مطالعه به روش کیفی و گذشته نگر، در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان فلاورجان اصفهان طی سال 1393 (خرداد لغایت مهرماه) انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات انجام مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختاریافته با افراد درگیر در فرایند (شامل پرستار، سرپرستار بخش، پزشک و مدیر بیمارستان) بود. علل بروز حادثه با تحلیل ریشه ای استخراج و در چک لیست استاندارد سیستم طبقه بندی و آنالیز فاکتورهای انسانی وارد شد.
  یافته ها
  در این تحقیق پنج گزارش حادثه، مربوط به خطاهای پزشکی با سیستم طبقه بندی و آنالیز فاکتورهای انسانی آنالیز گردید. نتایج حاصل نشان داد که بیشترین خطاهای انسانی در سطح 1، تخطی از اصول و استاندارد های بالینی، در سطح 2، حالت روانی نامطلوب، در سطح 3، نظارت ناکافی و شکست یا نقص در شناخت صحیح مشکل، در سطح 4، فرایند های سازمان، علت اصلی وقوع حوادث در خطاهای پزشکی این مرکز بوده اند.
  نتیجه گیری
  با مطالعه و آنالیز حوادث گذشته، همچنین استفاده از سیستم طبقه بندی و آنالیز فاکتورهای انسانی و اجماع نظرات، تدابیر لازم جهت کاهش بروز و پیشگیری از وقوع اینگونه مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: تحلیل ریشه ای، خطا، بیمارستان، FMEA، HFACS
 • محمد سالم، حسن اصیلیان *، علی خوانین، یدالله یمینی صفحات 358-365
  زمینه و هدف
  هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای راندمان حذف استایرین با استفاده از زئولیت طبیعی سمنان و زئولیت طبیعی اصلاح شده پوشش نانو ذرات TiO2 به عنوان عامل کاتالیستی می باشد.
  روش ها
  از زئولیت طبیعی به قطر 1 تا 2 میلی متر استفاده شد. اصلاح زئولیت طبیعی با اسید کلریدریک یک نرمال انجام گرفت. سطح و حجم منافذ بستر با روش BET تعیین شد. ساختار سطحی توسط میکروسکوپ الکترونی مشخص گردید. جریان هوای مداوم و استایرن با غلظت 100 الی 450 ppm از بستر زئولیت با پوشش فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم با تابش اشعه گاما از سیستم عبور داده شد و باعث حذف بخارات استایرن گردید. دمای محیط انجام تحقیق در حدود 25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی متوسط 33% تنظیم شده بود.
  یافته ها
  نتایج اندازه گیری سطح زئولیت باBET افزایش سطح زئولیت را نشان داد. عکس های SEM نشان می دهد نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی زئولیت تثبیت شده است. آنالیز سطح با XRFو XRD مشخص کرد که ساختار زئولیت پس از اصلاح توسط اسید کلرئید ریک هنوز پابر جااست و دی اکسید تیتانیوم 5/1 درصد در بلورهای زئولیت افزایش یافت. بیشترین راندمان حذف (95%) مربوط به زئولیت اصلاح شده با عبور استایرن با غلظت 100 تا 450ppm از دو بستر زئولیت طبیعی و اصلاح شده بود.
  نتیجه گیری
  افزایش سطح میتواند باعث افزایش حذف استایرین شود و اشعه گاما توانایی فعال کردن فتوکاتالیست را دارد. زئولیت طبیعی اصلاح شده با اسید و پوشش TIO2 بستر میتواند میزان حذف استایرین را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: استایرن، نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، زئولیت طبیعی اصلاح شده، حذف فتوکاتالیستی، اشعه گاما
 • محمد جواد حسینپورفرد*، عبدالرضا بابامحمودی، حسن رفعتی صفحات 366-373
  زمینه و هدف
  در حال حاضر برای توزیع و اعزام پزشکان مشمول برنامه چرخش شغلی، دستورالعمل مدونی وجود ندارد و یا کامل نیست. بنابراین اجرای برنامه چرخش شغلی پزشکان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این برنامه با در نظر گرفتن مجموعه عوامل موثر، نسبت به تدوین و ایجاد طرح چرخش شغلی برای یکایک پزشکان قابل اجرا خواهد بود. این تحقیق عوامل موثر برچرخش شغلی پزشکان را مورد بررسی قرار داده است.
  روش ها
  مصاحبه عمیق با پزشکان شاغل در نیروهای مسلح، نقطه نظرات 100 نفر از آنان به روش شبه دلفی، جمع آوری و براین اساس پرسشنامه تهیه و پس از برازش با صاحب نظران به منظور تعیین عوامل موثر در چرخش شغلی پزشکان پرسشنامه از طریق پست برای کلیه پزشکان ارسال و نتایج بازخورد مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های مطالعه در مجموع 54 عامل را بیان نمود که از آنالیز مقیاس درجه ای برای طبقه بندی آنها استفاده شد و از میان 54 عامل، 9 عامل توسط صاحب نظران به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر چرخش شغلی پزشکان شناسایی گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به عوامل به دست آمده مراکز ذیربط می توانند، دستورالعمل چرخش شغلی پزشکان را تهیه و ارائه نمایند. پیشنهاد می شود تا در مطالعه ای به تناسب عوامل جغرافیایی و محیط زیست و کار با تمایلات و استعدادهای فردی نیز پرداخته شود.
  کلیدواژگان: مدیریت سازمان، بهداشت و درمان، نیروی انسانی، چرخش شغلی، فاکتورهای زیستی و جغرافیایی، پزشکان
 • محمد جواد احمدی زاده*، سید هادی سید علی تبار، یدالله محمدیان صفحات 374-382
  زمینه و هدف
  شاخص های سلامت سازمانی در مراکز و نهادهای نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص های سلامت رفتار سازمانی در یک سازمان نظامی بود.
  روش ها
  روش پژوهش، توصیفی از نوع کیفی و در سال 1395 انجام شده است. جامعه آماری شامل خبرگان و صاحب نظران حوزه رفتار سازمانی داخل و خارج یک سازمان نظامی بود. تعداد 20 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه رفتار سازمانی به صورت هدفمند با استفاده از فن دلفی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته سلامت رفتار سازمانی انتخاب شدند. ضریب هماهنگی توافقی کندال، آزمون خی دو و آزمون تحیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی مولفه ها به کمک نرم افزار SPSS.16 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان گر این موضوع بود که در شاخص های ورودی؛ جذب نیرو (98%) و شرایط مالی سازمان (98%)؛ و در شاخص های فرایندی، نگرش بلندمدت در سازمان (92%)، انسجام (98%)، سطح فناوری (100%)، سطح نوآوری (100%)، فرهنگ سازمانی (96%)، ظرفیت فراگیری (94%)؛ و در شاخص های خروجی نیروی انسانی توسعه یافته با قدرت جایگزینی (96%) به عنوان شاخص های سلامت رفتار سازمانی به دست آمدند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان گر آن بود که از میان شاخص های سلامت رفتار سازمانی، میانگین رتبه ها از بالاترین رتبه تا پایین ترین رتبه عبارت اند از: سطح فناوری، سطح نوآوری و جذب نیرو از اهمیت بالاتری نسبت به شاخص های دیگر برخوردارند.
  کلیدواژگان: سلامت رفتار سازمانی، شاخص، کارکنان، نیروهای مسلح، دلفی، پژوهش کیفی
 • سید علیرضا عبادی*، رقیه عباسعلی پورکبیر، مهدی هدایتی، نسرین شیخ، عباس بختیاری، پوریا مومنی، پوریا محمدی صفحات 383-389
  زمینه و هدف
  بهبودی سرطان مدولاری تیروئید (MTC) به میزان بالایی به تشخیص زودهنگام آن بستگی دارد. از آنجایی که در حال حاضر بررسی ژنتیکی جهت تشخیص، هزینه و وقت زیادی را در بر می گیرد مطالعات جهت یافتن و ارائه بیومارکرهای بیوشیمیایی در جریان است، در مطالعه حاضر نیز سنجش سطح سرمی کاتاکلسین بعنوان یک بیومارکر بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به سرطان مدولاری تیروئید انجام گرفته و با افراد سالم مقایسه شده است.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مورد-شاهدی می باشد که در آن، افراد مبتلا به کارسینومای مدولاری تیروئید، که هنوز اقدام درمانی برای ایشان انجام نگرفته، بعنوان گروه مورد و همچنین افراد سالم بعنوان گروه شاهد دعوت به همکاری شدند. اطلاعات دموگرافیک و آنتروپومتریک شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، مصرف سیگار، سابقه بیماری و مصرف دارو، قد و وزن افراد بیمار و سالم ثبت شد. در ادامه از همه افراد شرکت کننده 5 میلی لیتر خون جهت سنجش سطح سرمی کاتاکلسین اخذ شد و با استفاده از کیت الایزای ساندویچ سنجیده شد و داده ها با کمک آزمون های آماری مناسب مقایسه گردید.
  یافته ها
  تعداد 90 نفر فرد مبتلا به کارسینومای مدولاری تیروئید در گروه مورد و 90 نفر فرد سالم در گروه شاهد بررسی شدند. اطلاعات دموگرافیک و آنتروپومتریک بین دو گروه مورد و شاهد همسان بودند. گروه کارسینومای مدولاری تیروئید شامل 39 مرد (3/43 %) و 51 زن (7/56 %) با میانگین سنی 8/12±7/29 سال و گروه سالم شامل 42 (7/46 %) مرد و 48 (3/53 %) زن با میانگین سنی 2/11±5/30 سال بودند. نتایج تست الایزا نشان داد که میانگین غلظت سرمی کاتاکلسین در افراد بیمار g/lμ 45/7±76/80 و در افراد سالم g/lμ 87/0±80/17 ثبت شد. تفاوت آماری معنی داری میان غلظت سرمی کاتاکلسین گروه کنترل و گروه مبتلا به سرطان تیروئید مشاهده شد (p=0.001).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه سطح سرمی کاتاکلسین در بیماران مبتلا به کارسینومای مدولاری تیروئید نسبت به افراد سالم، بطور معنی داری افزایش یافته بود. این یافته های اولیه نشان میدهد که کاتاکلسین میتواند با کارسینومای مدولاری تیروئید مرتبط باشد که مطالعات بیشتر در این زمینه برای بررسی دقیق تر مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: کارسینومای مدولاری تیروئید، کاتاکلسین، بیومارکر
 • مدل سازی ریاضی تخصیص تخت در یک بیمارستان نظامی
  محمدکریم بهادری*، احسان تیمورزاده، رضا کاظمی صفحات 390-399
  زمینه و هدف
  امروزه ارائه خدمات با کیفیت و کاهش هزینه ها، صنعت بهداشت و درمان را در سرتاسر جهان تبدیل به یک فضای پر چالش برای مدیران کرده است. یکی از راه های دستیابی به اهداف مذکور با توجه به اهمیت بهره وری و کارایی سیستم ها، بهینه سازی تعداد تجهیزات می باشد. پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی تعداد تخت بخش های مختلف یک بیمارستان نظامی توسعه یافته است.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه پژوهش عملیاتی و مدلسازی ریاضی می باشد. ابتدا مدلی با فرض عدم امکان جابجایی تخت ها میان بخش ها طراحی شده است و سپس در گام بعدی با حذف این فرض مدلی دیگر توسعه داده شده است. جهت ارزیابی مدل ها از داده های یک بیمارستان نظامی بهره گرفته شده است و نهایتا مدل ها در نرم افزار بهینه سازی 24.5.6.GAMS کدنویسی و حل شده است.
  یافته ها
  نتایج اجرای مدل های اول و دوم مدل 1 و مدل 2 به ترتیب 3.729.845.000 و 3.529.845.000 ریال هزینه در سال را برای بیمارستان نظامی مورد مطالعه به همراه دارد در حالیکه این رقم برای وضعیت فعلی برابر با 4.084.080.000 ریال می باشد. تعداد تخت های فعال در سیستم در هر یک از روش های موجود جهت برنامه ریزی ظرفیت بیمارستان نظامی که برگرفته از وضعیت فعلی، مدل 1 و مدل 2 می باشند به ترتیب برابر با 65، 43 و 43 تخت می باشد.
  نتیجه گیری
  تعداد تخت های فعلی بیمارستان نظامی مورد مطالعه که برابر با 63 تخت می باشد فاصله نسبتا زیادی از تعداد بهینه تخت یعنی عدد 43 که خروجی مدل های 1 و2 می باشند، دارد. این تفاوت معنادار در تعداد تخت به علت بالاتر بودن ظرفیت بیمارستان از حالت بهینه می باشد که هزینه هایی همچون هزینه نگهداری بیشتری را به سیستم تحمیل می کند. اگر بیمارستان نظامی از روش های دوم و سوم که به ترتیب خروجی های مدل های ریاضی 1 و 2 می باشند استفاده کند می تواند کاهش هزینه ای به ترتیب برابر با 354،235 و 554،235 هزار ریال در سال را برای سیستم به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: تحقیق در عملیات، خدمات بهداشت و درمان، تکنیک های پشتیبان تصمیم گیری
 • سوران رجبی*، یوسف دهقانی صفحات 400-409
  زمینه و هدف
  نیروی انتظامی نیازمند مدلی است که عوامل تشکیل دهنده آن هم راستا با تعالی سازمانی باشد؛ یعنی عواملی که بهبود در آن ها بتواند سازمان را به سمت سرآمدی هدایت کند. هدف این تحقیق، پیش بینی بهره وری کارکنان ناجا بر اساس عدالت سازمانی ادراک شده، خشنودی شغلی و رفتار شهروندی است.
  روش ها
  روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی پیش بین می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 608 نفر با میانگین و انحراف معیار 2/4±60/34 سال از بین کلیه کارکنان نیروی انتظامی استان بوشهر انتخاب شد. از مقیاس اندازه گیری بهره وری(مدل اچیو)، پرسشنامه رفتار مدنی، پرسشنامه عدالت سازمانی، و پرسشنامه خشنودی شغلی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندمتغیره با کمک نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد عدالت سازمانی ادراک شده از نظر کارکنان ناجا پایین تر از میانگین مفهومی قرار دارد. اما خشنودی شغلی، رفتارمدنی و بهره وری شغلی کارکنان بالاتر از میانگین مفهومی قرار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد از میان مجموع متغیرهای پیش بین به ترتیب اهمیت، خشنودی شغلی، مردانگی-گذشت، نوع دوستی، عدالت توزیعی ادراک شده، وضعیت اقتصادی، و فضیلت مدنی در ناجا بهترین پیش بینی کننده های بهره وری در کارکنان ناجا هستند.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد 50 درصد واریانس بهره وری توسط متغیرهای خشنودی شغلی، مردانگی-گذشت (بطور منفی)، نوع دوستی، عدالت توزیعی ادراک شده، وضعیت اقتصادی، و فضیلت مدنی قابل تبیین است.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، خشنودی شغلی، رفتار مدنی سازمانی، بهره وری، ناجا
|
 • Mahmoud Ghaderi, Behrad Semsar, Jamal Ahmadzadeh, Iraj Mohebbi * Pages 317-325
  Background And Aim
  The most common type of injuries which occurr during the military training are physical injuries most of which are musculoskeletal ones. The propuse of conducting the present research was to determine the musculoskeletal disorders related to physical activities of the military training course and presenting a preventive ergonomic solution for them.
  Methods
  In this review study, at first articles which had studied on previous researches on Musculoskeletal disorders related to physical activities of the military training course were extracted from five national and international databases including: Google Scholar, Pubmed, Scopus, Magiran and scientific information database without time range limitations. Then, the collected materials were summarized and discussed in two topics: 1. Epidemiology of physical disorders related to the military training course, 2. Preventive ergonomic solution.
  Results
  The results of the other studies in this field indicated that musculoskeletal injuries are the most common type of physical damages caused by military exercises during military training courses. Meanwhile, the most injuries occur in the lower extremities due to the lack of soft beds and a bumper on military boots as well as the nature and type of these trainings, especially during marching and running. As it has been proven, the usefulness of using in-shoe insoles in preventing injuries from lower limb dysfunction in various randomized clinical trials for soldiers, athletes, and people whose nature of work involve long standing periods and walking long distances. Therefore, the use of these insoles inside the shoes can be considered as one of the most inexpensive but optimal ergonomic solutions.
  Conclusion
  It issuggested that the Military Services and policy maker organizations consider using insole shoes along with other equipment and supplies for the soldiers right at the beginning of theit training period. This can be affective on financial issues and also on the efficiency of human resources which are considered as the most important capital in every society.
  Keywords: Basic Military Training, Musculoskeletal Disorders, Ergonomics, Shoe insole
 • Farshid Rahimi Bashar, Amir Vahedian-Azimi, Mahmood Salesi, Seyed Mostafa Hosseini Zijoud * Pages 326-335
  Acute myocardial infarction is the most serious and deadliest form of coronary artery disease. In spite of advances in diagnosis and treatment, acute myocardial infarction is a major health problem in the world and is significantly rising in developing countries. Evidence suggests that physical activity-based rehabilitation programs after cardiovascular events have an important role in reducing mortality and morbidity and improving living conditions in these patients. Cardiac rehabilitation is an essential component of the care program for patients with myocardial infarction. One of the non-pharmacological methods for reducing these symptoms is the progressive muscle relaxation technique, which emphasizes on the reduction of muscle tone in the body. In this technique, the muscle of the body contracts and then relaxes. This relaxation method follows the psycho-neuro-immunological theory and, by using the psycho-endocrine system and activating the sympathetic and parasympathetic system, controls the side effects of stress. The positive effects of this technique on some diseases have been confirmed. It has been shown that it can be helpful in reducing stress, anxiety, nausea, vomiting and pain. The present review study introduces the progressive muscle relaxation technique and its effects on the outcomes of acute myocardial infarction.
  Keywords: Progressive Muscle Relaxation, Myocardial Infarction, Mortality
 • Hamid Sharif Nia, Mohammad Ali Soleimani *, Abbas Ebadi, Behzad Taghipour, Leili Zeratgar, Samaneh Shahidifar Pages 336-343
  Background And Aim
  Several factors can affect an individual’s level of death anxiety, but very few studies have investigated the role of spiritual intelligence and spiritual well-being. There is also limited research investigating death anxiety in the veterans of wars. Therefore, the purpose of the present study was to determine the relationship between spiritual intelligence, spiritual well-being and death anxiety in Iranian veterans.
  Methods
  In this descriptive cross sectional study (in 2014), veterans completed the King’s spiritual intelligence scale, Paloutzian and Ellison's spiritual well-being scale and Templar’s death anxiety scale-extended. The data were analyzed using multiple linear regression and two way analysis of variance by SPSS-16.
  Results
  The findings showed that the average age of 211 veterans was 48.9 ± 4.6 years. The results revealed no significant difference between the demographic variables and the level of death anxiety reported by veterans (p> 0.05). However, spiritual intelligence and spiritual well-being had a significant and negative relationship with death anxiety. The higher the reported spiritual intelligence and spiritual well-being, the lower the death anxiety (p
  Conclusion
  The findings from this study show that spiritual intelligence and spiritual health can reduce the level of death anxiety among veterans. Given that death anxiety is a common nursing diagnosis, the use of spirituality should be considered within a clinical context to harness the psychological health and coping strategies of veterans.
  Keywords: Spiritual intelligence, Spiritual Well-being, Death anxiety, Veteran
 • Maryam Yaghoubi, Mohammad Reza Soltani Zarandi, Fatemeh Rahmati -Najarkolaei * Pages 344-350
  Background And Aim
  Due to the limitations of financial resources in medical centers in the country, considering the utilization of beds and hospital bed occupancy rate are considered extremely important. This study was conducted in order to determine the affecting factors of bed occupation index using Multiple Criteria Decision Making approach in a military hospital.
  Methods
  This research was a descriptive study, which was conducted during 2015. The statistical population consisted of the chief executive manager, top manager, training supervisor and the heads of all the inpatient wards. Eighteen subjects were selected in the study through the census method. The gathering data tool was the comparisons questionnaire for factors affecting bed occupation, which its face and content validity were confirmed using expert's opinions. Data analysis were done using the Expert Choice software V11.
  Results
  Eighteen subjects participated as samples in this study which consisted of 2 managers, 10 nurses and nursing directors, and 6 healthcare management experts. Six main criteria were defined for determining the affecting factors of bed occupation index including: clinic activation, Physician staff, financial access, the type of hospital and its services, the disease in the region and an active emergency. Among the main criteria, financial access had the highest geometric mean or priority (0.214) and clinic activation had the lowest geometric mean or priority (0.129).
  Conclusion
  According to the 6 criteria mentioned as the affecting factors in the bed occupancy rate, In addition to providing high -quality services and enough insurance coverage, hospitals must pay more attention to more active clinics and emergencies as the input of patients to hospitals.
  Keywords: Analysis, Bed Occupancy Rate, Hospital
 • Marila Sadeghi, Zahra Nekoie, Donya Sheybani-Tehrani, Farzaneh Rejaliyan, Masoud Ferdowsi * Pages 351-357
  Background And Aims
  Events for domestic and foreign customers any concern on the one hand and on the other hand concern management staff and loss of capital and economic society. Hence, the necessity of analyzing events to determine root causes in order to prevent their re repetition is important. Human factors also have an important role. This study root causes of errors in order to improve safety, quality and service satisfaction makers fundamental analysis with a focus on human factors analysis and classification system is discussed.
  Methods
  This retrospective study of quality in 2014 was carried out. Place of Imam Khomeini Felavarjan city of Isfahan. Data collection tools and semi- structured interviews with people involved in the discovery. In the first step the causes, time and place of the incident was obtained by Root Cause Analysis. Then, an analysis of accident was done based on HFACS model.
  Results
  In this study, 5 reports of accident in Imam Khomeini hospital were analyzed by HFACS technique. This analysis showed that most of the human errors were: in the first level was Violation of the principles and clinical standards, in the second to the Poor mental state, in the third level to the inadequate supervision and failure or malfunction of a correct understanding of the problem and in the fourth level to the process of the organization.
  Conclusion
  The study and analysis of past events and uses Human Factors Analysis and Classification System, The agreement of action plans can be developed with policies, Training of personnel, boosting the morale of responsibility, to encourage teamwork and collaboration between the part, the implementation of monitoring activities and attention to human resources as the most important strategic factors Reducing errors in repeated use of accidents and the factors that cause it to be prevented.
  Keywords: Root Cause Analysis, Error, Hospital, HFACS, FMEA
 • Mohammad Salem, Hasan Asilian *, Ali Khavanin, Yadollah Yamini Pages 358-365
  Background And Aim
  The aim of this study is to compare the efficiency of styrene removal with using of Iranian natural zeolite and modified natural zeolite by coating TiO2 nanoparticles as a catalyst.
  Methods
  Natural zeolite with a diameter of 1 to 2 mm was used. Natural zeolite was modified with 1 normal chloridric acid. The surface and volume of the pores of the bed were determined by the BET method. Surface structure was determined by electron microscopy. Continuous air flow and styrene with a concentration of 100 to 450 ppm was passed from a zeolite bed coated with titanium dioxide photocatalytic by gamma radiation and removed styrene vapors. The setting temperature was about 25 °c and relative humidity was 33%.
  Results
  The results of measuring the level of zeolite with BET showed an increase in zeolite levels. SEM images show that titanium dioxide nanoparticles have been stabilized on zeolite. The surface analysis with XRF and XRD determined that the structure of zeolite after fixation by chloride acid is still fixed and 1.5% titanium dioxide is increased in zeolite crystals. The highest removal efficiency (95%) was related to modified zeolite by passing styrene at a concentration of 100 to 450 ppm from both natural and modified zeolite bed.
  Conclusion
  Increasing levels can increase the removal of styrene and gamma rays can activate photocatalyst. Acid-modified zeolite and TIO2 coating can increase the amount of styrene removal.
  Keywords: Styrene, Titanium Dioxide Nanoparticles, Modified Natural Zeolite, Photocatalytic Removal, Gamma Rays
 • Mohammadjavad Hoseinpourfard *, Abdoreza Babamahmoudi, Hasan Rafati Pages 366-373
  Background And Aim
  Currently, there are no clear or complete guidelines for the distribution and dispatch of physicians. Therefore, it is necessary and inevitable to implement a mobile job program for physicians. This program will be applicable to all physicians by considering a set of effective factors. This research has surveyed the effective factors in the mobility of physicians’ service plan.
  Methods
  A deep interview was held out with physicians working in the armed forces. The viewpoints of 100 of them were gathered by a semi-Delphi method. Based on this, a questionnaire was prepared and, after fitting the results with expert's choice, in order to determine the factors affecting the mobility of physicians, the questionnaire was sent by email to them and their feedbacks were studied.
  Results
  A total of 54 factors were used for grading scale analysis. Among the 54 factors, 9 factors were identified by experts as the most important factors affecting the physician's mobility.
  Conclusion
  Due to the factors involved, the relevant centers can provide the physicians’ mobility instructions. It is suggested that this study be conducted by investigating the influence of job rotation on geographical and environmental factors and individual tendencies and talents.
  Keywords: Organizational Management, Health Care, Human Resources, Job Rotation, Geographical, Environmental Factors, Physicians
 • Mohammad Javad Ahmadizadeh*, Sayed Hadi Sayed Alitabar, Yadollah Mohammadian Pages 374-382
  Background And Aim
  Organizational health indicators are of particular importance in military centers and institutions. The purpose of this study was to determine the indicators of organizational behavior health in a military organization.
  Methods
  This research was a descriptive qualitative study conducted during 2016. The population consisted of professionals and experts in the field of organizational behavior inside and outside a military organization. A total of 20 experts and professionals in the field of organizational behavior were selected by purposeful method using Delphi technique and a researcher-made questionnaire designed for organizational behavioral health. Kendall consensus coordination coefficient, Chi-square test, and Friedman variance analysis test for ranking components were analyzed by SPSS.16 software.
  Results
  Recruitment (98%) and financial conditions (98%) as input parameters; long-term vision of the organization (92%), integrity (98%), technology level (100%), the level of innovation (100%), organizational culture (96%), learning capacity (94%) as indicators of process, and human resources developed with alternative power (96%) as output indicators of the health of organizational behavior were obtained.
  Conclusion
  The results indicate that among the health indicators of organizational behavior, the average rating from the highest rank to the lowest rank are: the level of technology, innovation and recruitment levels which are more important than the other indices.
  Keywords: Health Organizational Behavior, Indicators, Armed Forces, Delphi, Qualitative Research
 • Seyed Alireza Ebadi *, Roghayeh Abbasalipourkabir, Mehdi Hedayati, Nasrin Sheikh, Abbas Bakhtiari, Puria Momeni, Pouria Mohammadi Pages 383-389
  Background And Aim
  Healing Medullary Thyroid Carcinoma (MTC) heavily relies on its early detection. Since the current genetic procedures for diagnosis takes reasonable cost and time, studies to find and introduce biochemical biomarkers have been conducting. In this study, the measurement of serum katacalcin (PDN-21) as a biochemical biomarker has been conducted in patients with moderate thyroid cancer and has been compared to healthy people.
  Methods
  This is a case-control study, which patients with modular thyroid carcinoma who have not yet been treated have been invited to participate as a case group as well as healthy subjects as the control group. Demographic and anthropometric data including age, sex, marital status, smoking, history of disease and drug use, height and weight of patients and healthy subjects were recorded. Subsequently, all participants received 5 ml of blood for measuring serum katacalcin by using an ELISA kit and data were compared with appropriate statistical tests.
  Results
  Ninety subjects with MTC in the case group and 90 healthy subjects in the control group were evaluated. Demographic and anthropometric data were matched between the case and control groups (P
  Conclusion
  In the current study, the serum levels of katacalcin had significantly increased in patients with moderate thyroid carcinoma compared to the healthy subjects. These preliminary findings suggest that katacalcin can be associated with medullary carcinoma of thyroid, and further studies are needed in this area for more accurate examination.
  Keywords: Medullary Thyroid Carcinoma, Katacalcin, PDN-21, Biomarker
 • Mathematical Modeling for Bed Allocation in a Military Hospital
  Mohamadkarim Bahadori *, Ehsan Teymourzadeh, Reza Kazemi Pages 390-399
  Background And Aim
  Nowadays, providing the high quality service and reducing costs, have converted health care industry into a challenging environment for the managers. One of the ways to achieve these goals given the importance of productivity and systems’ efficiency, is to optimize the number of facilities. In this regard, the present study aimed at optimizing the bed number of different wards of a military hospital.
  Methods
  This research is a study which utilizes the operations research and mathematical modeling techniques. In This matter firstly, a model assuming no interaction between various wards has been designed and then in the next step another model has been developed without this assumption. To evaluate the models the real life data of a military hospital has been used and ultimately the developed model has been coded and solved in GAMS.24.5.6 software.
  Results
  The results of implementation of first and second models showed that annual costs of the hospital is equal to372,984,500,0 and 352,984,500,0 Rials respectively, whereas the value for the current situation is 408,408,000,0 Rials per year. Based on importance of reducing costs models have shown the proper efficiency.
  Conclusion
  In general, using mathematical programming for capacity planning has shown high performance capability at any previous studies. It is recommended to apply the models for specialized and general hospitals to allocate the beds into their wards optimally.
  Keywords: Operations Research, Delivery of Healthcare, Decision Support Techniques
 • Soran Rjabi *, Yousef Dehghani Pages 400-409
  Background And Aim
  Police force requires a model whose factors are in line with organizational excellence. The improvement of these factors can lead the organization to excellence. This study aimed to predict the productivity of NAJA employees based on perceived organizational justice, job satisfaction and citizenship behavior.
  Methods
  This research is a descriptive study and is considered as a predictive correlation type. The statistical population of the study consisted of all employees of the police force of Bushehr province, of whom, 608 people were selected using a multi-stage sampling method with a mean and standard deviation of 34.60 ± 4.2 years. For data collection, Productivity Measurement Scale (ACHIEVE model), Civil Behavior Questionnaire, Organizational Justice Questionnaire, and Job Satisfaction Questionnaire were used. For data analysis, multivariate regression was used with SPSS 16.
  Results
  The findings showed that the perceived organizational justice is lower than the conceptual mean for NAJA employees. However, job satisfaction, civil behavior and job productivity are higher than the conceptual mean. The results of multivariable regression analysis indicated that job satisfaction, masculinity and forgiveness, altruism, perceived distributive justice, economic status, and civic virtue are the best predictors of productivity in terms of importance from the NAJA employees’ viewpoints.
  Conclusion
  This study showed that 50% of variance of productivity can be explained by variables of job satisfaction, chivalry and forgiveness (negatively), altruism, perceived distributive justice, economic status, and civic virtue.
  Keywords: Organizational Justice, Job Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior, Productivity, Police