فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی - پیاپی 25 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 25 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/02
 • تعداد عناوین: 21
|
 • بررسی رابطه و مقایسه بین DNA سازمانی و هویت سازمانی در باشگاه های فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان
  رسول نظری صفحه 0
  هدف پژوهش: هدف از این پژوهش بررسی رابطه و مقایسه بین DNA سازمانی و هویت سازمانی در باشگاه های فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان است.
  روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه و نمونه آماری شامل کلیه کارکنان باشگاه های فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن با 65 نفر بود. ابزار تحقیق دو پرسشنامه DNA سازمانی و هویت سازمانی بود که میزان پایایی آن برابر (92/0 و 85/0) از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد در باشگاه فولاد مبارکه سپاهان DNA غالب عین گرا و هویت سازمانی در مولفه توجه رسانه ها به سازمان با میانگین (14/4) به عنوان مولفه برتر است و در باشگاه ذوب آهن اصفهانDNA غالب معناگرا شناسایی شد و هویت سازمانی در مولفه اهمیت سازمانی بالاترین (00/4) میانگین را دارد، ضمن اینکه اختلاف معنی داری بین DNA سازمانی و هویت سازمانی دو باشگاه مشاهده شد. با توجه به اینکه بین DNA سازمانی و هویت سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می گردد مدیران در جهت تقویت هویت سازمان توجه ویژه ای به DNA سازمانی داشته باشند تا از این طریق باعث افزایش انگیزه و کارایی کارکنان شوند و از این طریق به موفقیت سازمانی دست یابند ضمن اینکه در هر بخش از سازمان از کارکنان متخصص و متعهد مربوط به همان بخش استفاده شود تا بتوانند سریع تر به اهداف مورد نظر دست یابند.
  کلیدواژگان: DNA سازمانی، هویت سازمانی، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، باشگاه ذوب آهن اصفهان
 • اثربخشی برنامه آموزشی مقدمات دو و میدانی بر اساس حیطه های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان ارومیه
  بهنام محمدپور ، امیر احمد مظفری، لیلا صباغیان راد صفحه 0
  مقدمه و هدف
  ارزیابی از برنامه های تربیت بدنی و ورزش مدرسه ای به حدی اهمیت یافته که به طور عمده در سطر اول اولویت های برنامه ای و پژوهش بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر، به ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش مقدمات دو و میدانی پایه ششم ابتدایی بر اساس حیطه های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی دانش آموزان پسر می پردازد.
  روش شناسی: پژوهش حاضر از حیث نتایج کاربردی و روش انجام نیمه تجربی و نحوه گردآوری داده ها به روش میدانی انجام گرفت. ابزار اندازه گیری در حیطه های شناختی و عاطفی پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و اعتبار آن در یک مطالعه مقدماتی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و پایایی آن ها نیز با آلفای کرونباخ به ترتیب 80/0 و 79/0 تائید شد. در حیطه روانی حرکتی نیز از آزمون های مصوب آموزش و پرورش استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های tوابسته و t مستقل در سطح معنی داری 05/0>p انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آموزش مقدمات دو ومیدانی در حیطه شناختی (19/8=t، 00/0=p) و عاطفی (32/6=t، 00/0=p) برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی اثربخش بوده است. همچنین آموزش مقدمات دو و میدانی بر خرده مقیاس های حیطه روانی حرکتی (به غیر از دوی استقامت 6 دقیقه) تاثیر مثبت و معنی داری داشت.

  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد آموزش مهارت های مقدماتی دو میدانی بر حیطه های گوناگون یادگیری دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی اثربخش است.
  کلیدواژگان: اثربخشی، دو ومیدانی، حیطه شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی
 • مقاله پژوهشی
 • فرشته خلیلی پالندی، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، رزیتا فتحی صفحات 15-31
  مقدمه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر تماشای پیام بازرگانی بر میزان ترشح هورمون اکسی توسین در مردان ورزشکار و غیرورزشکار صورت گرفته است.
  روش شناسی: روش این پژوهش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. جامعه ی آماری پژوهش، دانشجویان مرد دانشگاه مازندران بودند که از طریق همتاسازی نمونه لازم برای هر یک از گروه های آزمایش و کنترل 10 نفر تعیین شد. آزمودنی ها در معرض نمایش فیلم تبلیغاتی با مضمون توجه به فعالیت های خیریه قرار گرفتند. قبل و بعد از نمایش فیلم از هر فرد خون گرفته شد، در ادامه افراد به پرسشنامه ای که جهت سنجش متغیر قصد کمک مالی تهیه شده بود، پاسخ دادند و در نهایت به همه ی افراد مبلغ یکسانی بن نقدی تحویل داده شد تا هر فرد بعد از نمایش فیلم در مورد اهدای آن به موسسه خیریه تصمیم گیری کند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از SPSS18 استفاده شده است.
  یافته ها
  بین ورزشکاران و غیرورزشکاران در میزان ترشح هورمون اکسی توسین، قصد کمک مالی به فعالیت های خیرخواهانه و میزان کمک مالی به فعالیت های خیرخواهانه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

  بحث و نتیجه گیری
  تغییرات هورمون اکسی توسین خون در واکنش به اثر پیام بازرگانی تحت تاثیر تفاوت های فردی قرار داشته و به ویژگی های شخصی، موقعیتی و صفات فردی بستگی دارد.
  کلیدواژگان: موسسه خیریه، ورزشکار بودن، هورمون اکسی توسین، قصد کمک مالی
 • محمد غلامپور، سید محمد حسین رضوی، محمد خبیری، مرتضی دوستی صفحات 16-26
  مقدمه

  فوتبال پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزش در پهنه بین المللی است که سهم عمده ای از کل صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است.

  هدف

  این پژوهش شناسائی مولفه های اثر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران است.
  روش شناسی: روش انجام تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ استفاده از نتایج، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش هئیت های فوتبال استان های سراسر کشور بودند در این پژوهش 130نفر از 20 استان کشور و متخصصین دانشگاه به عنوان نمونه آماری معرفی شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. که شامل سوالات اطلاعات فردی و پرسشنامه شناسائی مولفه های اثر گذار مدیریت بر موفقیت فوتبال ایران شامل: مدیریت زمان، مدیریت دانش ، برنامه ریزی ،استقلال سازمانی و ثبات مدیریت سازمانی و بود. روایی پرسشنامه با روش آلفا کرونباخ 759/. به دست آمد. برای تحلیل داده ها ابتدا از آزمون (KS) نرمالیته و سپس از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی و فرید من استفاده شده و برای انجام این کار از نرم افزار spss ورژن 21ستفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد مهمترین عوامل موثر بر مدیریت فوتبال از: ثبات مدیریت ، مدیریت دانش ، استقلال مدیریت بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافت های این پژوهش ثبات مدیریت در فوتبال ایران مهمترین مولفه تاثیر گذار بر مدیریت موفق فوتبال اعلام شد. پیامد امنیت شغلی و اطمینان از حمایت مسئولان می تواند عاملی برای تحقق اهداف و برنامه های بلند مدت در فوتبال باشد. برنامه و استراتژی مناسب و بهرمندی از مدیریت دانش ، ثبات مدیریت و استقلال مدیریت سازمانی مسیر رسیدن به موفقیت در فوتبال را هموار می سازد.

  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، فوتبال، مدیریت موفقیت، ایران
 • حسین کردلو، علی ناصریان، سید احمد سجادی صفحات 43-54
  مقدمه و هدف
  یکی از موضوعات مهم امروزه وفاداری مشتریان است که توجه اکثر بازاریابان و پژوهش گران را به خود جلب کرده است. ادبیات موضوع وفاداری، وجود رابطه بین این متغیر با متغیرهای مختلف بازاریابی را نشان می دهد است. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر توصیف و تعیین رابطه بین وفاداری با تمایل حضور مجدد و تبلیغیات دهان به دهان مشتریان باشگاه های بدنسازی زنجان بوده است.
  روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه های بدنسازی شهرستان زنجان که دست کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی داشته اند را تشکیل دادند. به این منظور 300 مشتری از باشگاه های بدنسازی به صورت تصادفی انتخاب شد و اطلاعات لازم مربوط به ویژگی های فردی از طریق چک لیست و پرسش نامه وفاداری لیم (2006) و82/0=α، پرسش نامه تمایل حضور مجدد لیم (2006) و84/0=α، پرسش نامه تبلیغات دهان به دهان جانگ (2007) و 89/0=α، جمع آوری شد. روش تحقیق همبستگی بوده و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  بطور کلی یافته های پژوهش نشان داد که ارتباط متوسطی (415/0r=) بین مولفه های وفاداری با تمایل حضور مجدد مشتریان باشگاه های بدنسازی زنجان وجود دارد. و ارتباط متوسطی (534/0r=) بین وفاداری با تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه های بدنسازی زنجان به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که وفاداری می تواند بر تمایل حضور مجدد مشتریان و تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه های بدنسازی زنجان اثر داشته باشد. و وفاداری پیش بین مناسبی برای تمایل حضور مجدد و تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه های بدنسازی زنجان می باشد.
  کلیدواژگان: وفاداری، تمایل حضور مجدد، تبلیغات دهان به دهان، مشتریان ورزشی
 • فریده علیزاده، معصومه کلاته سیفری، منصوره ابوجعفری صفحات 55-70
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان بود.
  روش شناسی: این تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد نظر این پژوهش، مدیران، معاونان و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان بود که به علت تعداد کم (110= n) ، جامعه برابر نمونه در نظر گرفته شد که از این تعداد100 پرسش نامه قابل استفاده، جمع آوری شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل، پرسش نامه اثر بخشی سازمانی مهرزاد حمیدی (1382) ، پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1996) و پرسش نامه هوش سازمانی کارل آلبرشت (2003) بود. پایایی پرسش نامه های اثر بخشی سازمانی، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب 91/0 =α، 95/0=α و 72/0=α به دست آمد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هوش سازمانی و خرده مقیاس هایش با اثربخشی ارتباط مثبت و معناداری دارند (p بحث و نتیجه گیری به طور خلاصه ،آشنایی کارکنان با اهداف متعالی ورزش همگانی و قهرمانی در استان، تشریح پله به پله اهداف سازمان، آموزش های ضمن خدمت و بهبود روحیه افراد می تواند به اداره کل در راستای بهبود وضعیت ورزش استان و دیگر اهداف اداره کل کمک نماید. اما همواره باید به خاطر داشت رسیدن به اهداف سازمانی ، بهبود ورزش همگانی و قهرمانی پروی تنها شرط نیست بلکه حس جوانمردی و وجدان و نوعدوستی نباید در مسیر رسیدن به اهداف نادیده گرفته شوندو مدیران سازمان های ورزشی با تکریم ارباب و رجوع بایستی به بهبود کیفیت خدمات خود توجه ویژه ای داشته باشند.
  کلیدواژگان: اثر بخشی سازمانی، هوش سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی
 • فریبا عسکریان، افشار جعفری، فرزانه ترابی نهاد صفحات 71-82
  مقدمه و هدف
  با جهانی شدن ورزش، تولیدات ورزشی در سطح ملی و بین المللی به فروش می رسند. در تحقیقات بازاریابی ورزشی، مشخصه های خرید، برای فروش بیشتر کالاهای ورزشی بسیار مهم است. هدف تحقیق حاضر تعیین عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی در سطح شهر تبریز و با استفاده از مدل اسپرولز و کندال می باشد.
  روش شناسی: پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل مصرف کنندگان کالاهای ورزشی بالای 18سال شهر تبریز و نمونه آماری 385 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ی برگرفته از پرسشنامه ی سبک مصرف کننده اسپرولز-کندال بود که روایی آن توسط متخصصین و و پایایی آن با آزمون تحلیل عاملی برای کالاهای ورزشی تائید شد. ازآمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی و از آمار استنباطی )تحلیل عاملی، کلموگروف-اسمیرنف، فریدمن، یومن-ویتنی و کروسکال-والیس)در سطح معنی داری 05/0α≤ استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، سه سبک تصمیم گیری نوگرایی و مدگرایی، ایده آل گرایی و لذت گرایی در مصرف کنندگان کالاهای ورزشی شهر تبریز وجود دارد و موثرترین عامل در تصمیم گیری خرید آنها مدگرایی و نوگرایی می باشد (001/0p< و 079/603 =X2). همچنین مردان نسبت به زنان نوگراتر بودند (001/0 p< و 000/ 12292= z) و افراد شاغل با حقوق متغیر ایده آل گراتر بودند (038/0 = p و 770/11 =X2). درآمد خانواده با سبک نوگرایی و درآمد شخصی با سبک لذت گرایی ارتباط دارند و بین سن، تحصیلات و ورزشکار بودن یا نبودن مصرف کنندگان و سبک تصمیم گیری آنان تفاوتی مشاهده نشد (05/0p>).
  بحث: با توجه به اهمیت مشتریان ورزشی به نوگرایی و مدگرایی، نیاز توجه تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای ورزشی در این زمینه محسوس است.
  کلیدواژگان: سبک تصمیم گیری خرید، مصرف کنندگان، کالاهای ورزشی، مدل اسپرولزوکندال
 • مهربان پارسامهر، محمدرضا نیک نژاد، محمد پور اسمعیلی، سید پویا رسولی نژاد صفحات 83-99
  مقدمه و هدف
  امروزه مشارکت زنان در فعالیت های مختلف اجتماعی بخشی از حقوق اجتماعی آنان تلقی می شود. مشارکت زنان در فعالیت های بدنی به دلیل تاثیرات عمده آن بر سلامت جامعه دارای اهمیت بسیاری است. در این پژوهش که با استفاده از نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو انجام گرفته، رابطه بین سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی در بین زنان شهر یزد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
  روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. برای سنجش فعالیت بدنی از مقیاس فعالیت بدنی سبک زندگی سلامت محور و برای سنجش سرمایه فرهنگی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه زنان بین سنین 15 تا 30 سال شهر یزد در سال 1393 بوده که طبق فرمول کوکران، 385 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  یافته ها و نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن (تجسم یافته، عینیت یافته و نهادینه شده) و مشارکت زنان در فعالیت های بدنی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، به طوری که هرچه سرمایه فرهنگی زنان بالاتر برود، مشارکت آن ها در فعالیت های بدنی نیز بیشتر می شود. همچنین تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهای وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال در مرحله اول و متغیر سرمایه فرهنگی تجسم یافته در مرحله دوم، بیش از 27 درصد از تغییرات مشارکت زنان در فعالیت های بدنی را تبیین می کنند.

  بحث و نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق همسو با نظریات بوردیو نشان داد که تقویت و افزایش سرمایه فرهنگی زنان به فعالیت بیشتر آن ها در فعالیت های بدنی منجر خواهد شد.
  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، مشارکت، فعالیت بدنی، زنان، یزد
 • محمد علی زبردست ، طهمورث نورایی صفحات 99-114
  مقدمه و هدف
  افراد ضایعه نخاعی از گسترده ترین جمعیت های معلولان در سطح جهان و همچنین جامعه ایران محسوب می شوند. مشارکت در فعالیت های بدنی تفریحی، می تواند هم اوقات فراغت آنها را به طور موثر پر کند و هم سلامتی آنها را ارتقا داده و آثار ثانویه این عارضه را کاهش دهد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و همچنین در دسترس نبودن تصویری روشن از فعالیت های بدنی تفریحی افراد ضایعه نخاعی در پیشینه پژوهشی کشور، محققان بر آن شدند تا الگوی فعالیت های بدنی تفریحی افراد ضایعه نخاعی در ایران را بررسی کنند.
  روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی بود که به صورت میدانی اجرا شد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته ای استفاده شد که روای محتوایی آن را اساتید متخصص در زمینه اوقات فراغت (10 نفر) و کارشناسان ضایعه نخاعی (5 نفر) تایید کردند و پایایی آن نیز در یک مطالعه مقدمانی 79/0 به دست آمد. نمونه آماری شامل 375 نفر از افراد ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بود که به صورت تصادفی از 10 استان کشور، انتخاب شدند (12851=N). با توجه به روش تحقیق از روش های رایج آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که افراد ضایعه نخاعی حدود 38 دقیقه در روز فعالیت بدنی تفریحی داشتند که زمان بیشتری به حرکت با ویلچر (3/25 دقیقه/روز) اختصاص داشت. حرکت با ویلچر همچنین، رایج ترین فعالیت بدنی تفریحی آنها بود. از نظر شدت انجام فعالیت ها نیز افراد ضایعه نخاعی، بیشتر با شدت کم و متوسط به فعالیت بدنی می پرداختند.

  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نقش حیاتی فعالیت های بدنی تفریحی در زندگی افراد ضایعه نخاعی و در مقایسه با سایر پژوهش های صورت گرفته در خارج از کشور می توان نتیجه گرفت که سطح فعالیت های بدنی تفریحی افراد ضایعه نخاعی ایران پایین است که به توجه و برنامه ریزی مسئولان نیاز دارد.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی تفریحی، ضایعه نخاعی، اوقات فراغت
 • حسین عبدالملکی ، ابراهیم علیدوست قهفرخی، محمود گودرزی صفحات 115-128
  مقدمه و هدف
  هدف محقق از این تحقیق، مقایسه میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران بود.
  روش شناسی: تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی به شمار می آید. این تحقیق دوجامعه آماری دارد. جامعه اول شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تهران (تقریبا 32 هزار نفر) در رشته های غیرتربیت بدنی و جامعه دوم شامل کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی (حدود 700 نفر) است. روش نمونه گیری طبقه ای بود که به صورت تصادفی انتخاب شد. حجم نمونه تحقیق 650 نفر از دانشجویان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه تهران بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که بر اساس پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام تدوین شده بود. برای اطمینان از روایی، پرسشنامه اولیه را به 10 تن از اساتید رشته ارتباطات و علوم اجتماعی و همچنین مدیریت ورزشی ارائه و با جمع بندی نظرات آنان پرسشنامه نهایی تنظیم شد. برای تایید پایایی پرسشنامه های تحقیق تعداد 30 پرسشنامه از بین پرسشنامه های توزیع شده به صورت کاملا تصادفی اتتخاب و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و ضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی پرسشنامه 87/0 گزارش شد. در سطح آمار استنباطی، از آزمون K-S و آزمون یومان ویتنی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی تفاوت معناداری داشت به این معنی که میزان سرمایه اجتماعی و همچنین مولفه های آن دردانشجویان تربیت بدنی به طور معناداری بیش از دانشجویان غیرتربیت بدنی بود.
  بحث: می توان ابراز داشت به دلیل شرکت در فعالیت های بدنی و حضور بیشتر در میادین ورزشی و گرد آمدن در این فضاها با سایر ورزشکاران، سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی بیشتر از دانشجویان غیر تربیت بدنی است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، دانشجو، تربیت بدنی
 • نصور احمدی ، بهروز عبدلی، پریسا براز صفحات 129-138
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هدف گزینی و خودگفتاری انگیزشی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت بود.
  روش شناسی: 60 دانشجوی دختر دانشگاه شهید بهشتی به طور داوطلبانه انتخاب شدند و بر اساس نمره پیش آزمون به 6 گروه تقسیم شدند. مرحله اکتساب 3 روز شامل 150 کوشش به صورت 5 بلوک 10 کوششی در هر روز بود. شرکت کنندگان بعد از گذشت 48 ساعت بی تمرینی پس از آخرین جلسه تمرین در آزمون یادداری شرکت کردند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس عاملی نشان داد که در مرحله اکتساب اثر اصلی هدف گزینی، اثر اصلی خودگفتاری و اثر تعاملی آنها معنی دار نبوده است و در آزمون یادداری اثر اصلی خودگفتاری معنادار بوده است (009/0=p) اما اثر اصلی هدف گزینی معنادار نبوده است و همچنین خودگفتاری و هدف گزینی اثر تعاملی نداشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که خودگفتاری در افزایش یادگیری موثر است. بنابراین به مربیان پیشنهاد می شود هنگام آموزش مهارت از خودگفتاری انگیزشی استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: هدف عملکردی، هدف فرآیندی، خودگفتاری
 • علیرضا بهرامی ، احمد قطبی، داریوش خواجوی صفحات 139-150
  مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر مدل های مختلف تصویرسازی ذهنی بر تعادل پویای سالمندان شهر اهواز انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی از بین کلیه سالمندان 60 تا 80 ساله این شهر، 75 نفر به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و بطور تصادفی در 5 گروه 15 نفری تمرین بدنی، تصویرسازی ذهنی پتلپ، تصویرسازی ذهنی سنتی، ترکیب تمرین بدنی و تصویرسازی ذهنی پتلپ و ترکیب تمرین بدنی و تصویرسازی ذهنی سنتی قرار گرفتند. مطالعه شامل تکلیف تعادل پویا (بلند شدن و راه رفتن زماندار) بود. پروتکل تمرینی، 3 جلسه درهفته به مدت 6 هفته صورت گرفت و سپس پس آزمون به عمل آمد. آزمون یادداری 2 هفته پس از آخرین جلسه تمرینی گرفته شد. بعد از بررسی نرمال بودن داده ها، برابری واریانس ها و همسانی ماتریس کواریانس داده های اندازه گیری، داده ها به روش آماری تحلیل واریانس درون گروهی با اندازه گیری تکراری، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شد. نتایج حاکی از پیشرفت معنادار هر یک از گروه ها در مراحل آزمون بود (001/0 p=). همچنین نتایج حاکی از تفاوت معنی دار بین گروه ها در مراحل اکتساب (001/0 p=) و یادداری (001/0 p=) بود. علاوه بر این، نتایج حاکی از برتری گروه ترکیب تمرین بدنی و تصویرسازی ذهنی پتلپ طی هر دو مرحله اکتساب (95/10 M=) و یادداری (98/10 M=) بود. با توجه به یافته های این پژوهش، نقش تصویرسازی ذهنی مدل پتلپ به همراه تمرین بدنی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تاکید براستفاده از آن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تصویرسازی پتلپ، تصویرسازی سنتی، سالمندان، تعادل پویا
 • راضیه هژبرنیا، مریم نزاکت الحسینی ، احمدرضا موحدی، فهیمه اسفرجانی صفحات 151-166
  مقدمه و هدف
  حافظه موضوعی است که به طور گسترده در زمینه های روان شناختی مورد توجه می باشد. تفاوت های فردی در الگوی شبانه-روزی در سرعت دسترسی به اطلاعات از حافظه مورد بررسی قرار گرفته است. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه بهره حافظه افراد با تیپ شخصیتی صبحی و عصری در دو زمان انجام تمرینات هوازی صبح و عصر بوده است.
  روش شناسی: در این پژوهش 36 دانشجوی دختر دانشگاه اصفهان با میانگین سنی 58/2±11/24 به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به دو گروه صبحی و عصری تقسیم شدند. برای تعیین تیپ شبانه روزی از پرسش نامه صبحی - غروبی هورن استبرگ (1997) استفاده شد. سپس آزمودنی های گروه های تمرینی (افراد صبحی تمرین در صبح، افراد صبحی تمرین در عصر، افراد عصری تمرین در صبح و افراد عصری تمرین در عصر) به مدت 8 هفته در دو زمان صبح (8 صبح) و عصر (4 عصر) به انجام تمرینات ایروبیک پرداختند. بهره حافظه افراد توسط آزمون حافظه بالینی وکسلر بزرگسالان به صورت پیش آزمون – پس آزمون در دو زمان مطلوب و غیر مطلوب افراد (8 صبح و 4 عصر) جمع-آوری شد. داده ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که بین بهره حافظه افراد با تیپ شخصیتی صبحی و عصری پس از یک دوره تمرینات هوازی در صبح و عصر تفاوت معنا داری وجود نداشته است.

  بحث و نتیجه گیری
  بنابراین به نظر می رسد انجام فعالیت بدنی در زمان ترجیحی اثری بر کارکردهای شناختی نداشته است.
  کلیدواژگان: صبحی و عصری، تیپ شبانه روزی، حافظه، تمرینات هوازی
 • سید حسین علوی ، فرزام فرزان ، مرتضی دوستی صفحات 167-178
  مقدمه و هدف
  بخش عمده ای از موفقیت سازمان های ورزشی با خلاقیت کارمندان مرتبط است. به همین دلیل آنها باید هم توانایی-های فنی و هم شغلی را با یکدیگر ادغام نمایند تا سازمانی خلاق و پویا شکل بگیرد. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی خلاقیت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بر اساس تعلق شغلی و مهارت های فناوری اطلاعات کارمندان طراحی شده است.
  روش شناسی: این تحقیق توصیفی همبستگی بود. تعداد 108 کارمند به صورت تصادفی به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان از یک جامعه 180 نفری انتخاب شدند و به پرسشنامه های استاندارد تعلق شغلی (کانونگو، 1982) ، خلاقیت سازمانی (حسن بیگی، 1389) و فناوری اطلاعات (فریدفتحی، 1389) پاسخ دادند. روایی پرسشنامه ها به وسیله 16 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی هر یک از پرسشنامه ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 ، 93/0 ، و 91/0 به دست آمد. علاوه بر آمار توصیفی، از مدل معدلات ساختاری برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که تعلق شغلی به طور معنی داری می تواند اعتقادات و جو سازمانی (r=. 81, t= 2. 02) ، صلاحیت منابع انسانی (r= 1. 01, t= 4. 23) و انتشار دانش (r=. 90, t= 3. 81) را در ابعاد خلاقیت سازمانی برآورد نماید. از طرف دیگر، مهمترین توانایی فناوری اطلاعات در پیش بینی خلاقیت سازمانی، استفاده از دستورالعمل ها (r=. 98, t= 10. 26) و توانایی های رایانه ای (r=. 86, t= 8. 40) بود.
  بحث: به نظر می رسد که ادغام طرح های شغلی مبتنی بر فناوری اطلاعات می تواند عملکرد فردی و سازمانی محیط های ورزشی را از طریق خلاقیت در سطوح مختلف پیش بینی کند. از این رو، به مدیران پیشنهاد می شود که در طراحی و مهندسی مجدد مشاغل ورزشی، از دستورالعمل های به روز و ارگونومی مرتبط با اینترنت و رایانه استفاده کنند تا بر این اساس، تعلق شغلی کارمندان افزایش و خلاقیت در سطح سازمان تعمیم یابد.
  کلیدواژگان: فناوری، خلاقیت، تعلق شغلی، سازمان های ورزشی، منابع انسانی
 • بهرام اکبری، فریبا عسکریان، سلمان جعفری صفحات 189-198
  هدف
  هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر مشارکت ورزشی بر هزینه های ورزشی و درمانی خانوار شهرستان مراغه بود.
  روش شناسی: تحقیق حاضر توصیفی – همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه خانوار های شهرستان مراغه است که بر اساس سال نامه آماری استان در سال 1390 برابر با 47982 خانوار بودند که 386 خانوار با روش نمونه گیری خوشه ایو تصادفی به عنوان نمونه آماری از مناطق مختلف شهرستان تعیین شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی نوشیرانزاده (1390) که ضریب پایایی آن با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ 79 درصد تعیین شده است و روایی آن نیز توسط جمعی از اساتید مدیریت ورزشی، اقتصاد و پزشکی تایید شده است استفاده گردید و برای تجزیه تحلیل اطلاعات، از روش های آمار توصیفی در قالب شاخص های مرکزی و پراکندگی در قالب جداول و نمودارها و از روش آماری استنباطی کلموگراف – اسمیرنوف جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها، رگرسیون ساده در سطح معنی داری 05/0=α استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که میزان مشارکت ورزشی بر هزینه های ورزشی (011/0p≤) و درمانی (019/0p≤) خانوار تاثیر دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق، به منظور کاهش هزینه های درمانی خانوار ها، توجه به مشارکت ورزشی اجتناب ناپذیر است.
  کلیدواژگان: مشارکت ورزشی، هزینه های ورزشی و درمانی، خانوار
 • حسن محمدزاده، جلال دهقانی زاده ، کامل عبدالله زاده صفحات 199-210
  مقدمه و هدف
  هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه ادراک فاصله ورزشکاران و غیرورزشکاران با محدودیت در اطلاعات شنیداری و دیداری بود.
  روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه شامل تمامی پسران جوان با دامنه سنی 23 تا 27 سال شهر بوکان بود که 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از طریق روش نمونه گیری تصادفی، 10 نفر از بین ورزشکاران داخل سالنی، 10 نفر از بین ورزشکاران خارج سالنی و 10 نفر از بین غیرورزشکاران انتخاب شدند. از آزمون راه رفتن با چشم بسته در مسیر مستقیم به سمت هدف قبلا مشاهده شده برای سنجش ادراک فاصله، و از درصد خطا به عنوان شاخص ادراک فاصله استفاده شد. برای حذف نشانه های شنوایی نیز از پخش نویز استفاده شد. با استفاده از نرم افزار spss 20 و در سطح معناداری 05/0، آزمون شاپیرو و تحلیل واریانس یکراهه برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین غیرورزشکاران با ورزشکاران داخل و خارج سالن، هم در محیط داخلی و هم در محیط خارجی، در درصد خطا تفاوت معنادار وجود دارد (05/0P≤). در حالی که بین ورزشکاران داخل و خارج سالنی در هیچ یک از دو محیط تفاوت معنادار مشخص نشد (05/0P>). به عبارتی، ورزشکاران در ادراک مسیر، خطای کمتری را نشان دادند.
  بحث: یافته ها حاکی از آن است که محدودیت در اطلاعات شنیداری و دیداری، اثرات متفاوت بر ادراک فاصله ورزشکاران و غیرورزشکاران دارد
  کلیدواژگان: ادراک فاصله، راه رفتن با چشم بسته، اطلاعات محیطی
 • مریم خارکن ، رضا اندام صفحات 211-222
  مقدمه و هدف
  نوجوانی یکی از مهم ترین مراحل زندگی بشر است، نوجوانان نیروی پویای جامعه هستند و نمی توان این جمعیت فعال را نادیده گرفت، شناخت ویژگی های شخصیتی نوجوانان می تولند به برنامه ریزی برای آینده آن ها کمک فراوانی کند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی کمال گرایی و پرخاشگری دانش آموزان ورزشکار دختر و پسر بود.
  روش شناسی: پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مطالعات علی- مقایسه ای بود. بدین منظور 333 دانش آموز ورزشکار با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شده و پرسشنامه های ویژگی های فردی، کمال گرایی چندبعدی در ورزش گتوالز و دان (2009) و پرخاشگری ورزشی بردمیر (1975) را تکمیل کردند. روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از نظرات اصلاحی اساتید روان-شناسی و مدیریت ورزشی، مربیان و ورزشکاران به دست آمد و پایایی آن ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 83/0 تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون کالموگراف- اسمیرنوف، ANOVA و t مستقل) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد، کمال گرایی کلی دانش آموزان پسر نسبت به دانش آموزان دختر بالاتر و پرخاشگری ورزشی دانش آموزان پسر نسبت به دانش آموزان دختر بیشتر بود و بین پرخاشگری دانش آموزان ورزشکار رشته های مختلف تفاوت معنی-داری وجود نداشت.

  بحث و نتیجه گیری
  در نهایت می توان اظهار داشت تمایل به کمال گرایی و پرخاشگری بیشتر در پسران نسبت به دختران، احتمال دارد ناشی از انتظارات متفاوت جامعه از دو جنسیت باشد.
  کلیدواژگان: استانداردهای شخصی، مدرسه، جنسیت، پرخاشگری ورزشی، دانش آموز ورزشکار
 • بهروز گل محمدی صفحات 223-236
  مقدمه وهدف
  هدف از این مقاله به بررسی روابط میان ابعاد کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی در راستای شناسایی فرصت های سازمانی در وزارت ورزش و جوانان است، در این راستا محقق از تکنیک دیمایتل (DEMATEL) فازی برای استخراج روابط علی میان متغیرها استفاده کرد.
  در این تحقیق با استفاده از نظرات 11 نفر ازخبرگان ورزشی سیزده زیر ساخت هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی به عنوان عوامل موثر بر شناخت فرصتها در وزارت ورزش و جوانان موردبررسی قرار گرفتند و با اندازه گیری شاخص (Di-Ri) هفت عامل بر حسب مقدار مثبت این شاخص تاثیرگذار (علی) و شش عامل بر حسب مقدار منفی آن تاثیرپذیر (معلول) شناخته شدند، همچنین بر اساس مقدار عددی شاخص (Di+Ri) عوامل به ترتیب شدت تاثیرگذاری عبارت بودنداز: رهبری کارآفرینانه (17. 31) ، فرهنگ کارآفرینانه (16. 94) ، انعطاف سازمان (16. 57) ، افعال سازمانی (16. 57) ، وضعیت پاداش (16. 56) ، فشار عملکردی (16. 22) ، روحیه (16. 06) ، سرنوشت مشترک (15. 97) ، نگرش فردی (15. 92) اتحاد و توافق (15. 40) ، میل به تغییر (15. 20) ، کاربرد دانش (14. 97) ، چشم اندازاستراتژیک (14. 82).
  از یافته های فوق استنباط می گردد که توجه وتمرکز برروی عوامل علی مانند رهبری کارآفرینانه ، فرهنگ کارآفرینانه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش، فشار عملکردی، روحیه و چشم اندازاستراتژیک و بهینه سازی عوامل معلول در شناخت فرصتهای وزارت ورزش موثر می باشد.
  کلیدواژگان: زمان واکنش، ساده، انتخابی، افتراقی، زمان بندی پیش بین انطباقی
 • سعید اشرف پور نوایی صفحات 237-248
  اثرات سودمند بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت های حرکتی در تحقیقات متعددی نشان داده شده، اما تحقیقی برای تعیین تاثیر این روش بر یادگیری تکالیف مداوم به عمل نیامده است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین تاثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری تکالیف مداوم پیگردی در افراد مبتدی بود. بدین منظور، 20 آزمودنی بطور تصادفی در دو گروه هنجاری مثبت و کنترل قرار گرفتند. مرحله اکتساب شامل اجرای 60 کوشش در قالب 6 دسته کوشش ده تایی بود. تمرین طی 2 روز انجام گرفت و آزمون یادداری و انتقال، 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین برگزار شد. برای تحلیل داده ها ازآزمون تحلیل واریانس مرکب (2*8) و تی مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که، آزمودنی های گروه هنجاری مثبت، عملکرد و یادگیری بیشتری را نسبت به گروه دیگر درمرحله اکتساب (P= 0. 004) و آزمون یادداری (0. 012 P =) از خود نشان دادند اما در آزمون انتقال پارامتر (0. 16 P=) تفاوتی مشاهده نشد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که، بازخورد هنجاری می تواند کارکرد انگیزشی مهمی را بر روی یادگیری مهارتهای حرکتی افراد داشته باشد.
  کلیدواژگان: بازخورد انگیزشی، آگاهی از نتیجه، یادگیری، تکالیف مداوم
 • مینا مستحفظیان ، زهره کریمی، مسعود نادریان صفحات 249-264
  مقدمه
  این تحقیق با هدف تعیین و مقایسه میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی توسط مدیران چهار حوزه ورزشی شهر اصفهان انجام گرفت.
  روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران چهار حوزه همگانی ، پرورشی، قهرمانی و حرفه ای شهر اصفهان به تعداد220 نفر بودند. تعداد140 نفر به عنوان نمونه آماری متناسب با حجم جامعه بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن 95% =α برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای جهت تعیین میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی توسط مدیران هر حوزه با ویژگی های جمعیت شناختی و تعیین میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی مدیران چهار حوزه، آزمون فریدمن برای اولویت بندی کاربرد مولفه ها در چهار حوزه و آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی توسط مدیران چهار حوزه استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد بیشترین میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در حوزه حرفه ای ورزش در شهر اصفهان و کمترین میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در حوزه همگانی ورزش در شهر اصفهان می باشد. در ورزش همگانی مولفه حفظ مهره ها، در ورزش پرورشی مولفه سازماندهی، در ورزش قهرمانی مولفه حفظ مهره ها و در ورزش حرفه ای مولفه هدفمند بودن حرکت بیشترین کاربرد را داشتند. میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی توسط مدیران چهار حوزه ورزشی با یکدیگر تفاوت داشت و این تفاوت مربوط به حوزه های همگانی و حرفه ای، و حوزه های قهرمانی و حرفه ای بود.

  بحث و نتیجه گیری
  از آنجایی که کمترین میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی مربوط به حوزه همگانی ورزش است و بیشترین سطح مشارکت ورزشی در این حوزه صورت می گیرد مسئولین باید به کاربرد اصول مدیریتی در اجرای برنامه های سازمانی توجه بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: اصول مدیریت شطرنجی، ورزش همگانی، ورزش پرورشی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای
 • مریم عبدالشاهی صفحات 265-279
  هدف و زمینه پژوهش: یادگیری وابسته به زمینه، نوعی ویژگی تمرین است مبنی بر اینکه اگر زمینه محیطی هنگام اکتساب مهارت و زمان آزمون یکسان باشد منجر به اجرای بهتر آن تکلیف خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر اطلاعات زمینه بینایی در اجرای مهارت حرکتی سرویس بدمینتون و اثر مقدار تمرین در میزان وابستگی به زمینه بود.
  روش شناسی: بدین منظور سه گروه از بازیکنان بدمینتون با سه سطح متفاوت مهارت (آموزشی، ماهر و نخبه) بصورت هدفمند و در دسترس انتخاب و دو نوع سرویس بدمینتون (سرویس بلند و کوتاه بک هند) را در دو شرایط محیطی (زمین معمولی و زمین بدون خطوط استاندارد بدمینتون) اجرا کردند. در هر گروه 12 نفر شرکت داشتند که تعداد 90 ضربه از هر دو نوع سرویس را در هریک از شرایط محیطی انجام دادند. جهت مقایسه دقت اجرای هر گروه در دو نوع زمین از آزمون آماری t همبسته استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد اجرای گروه آموزشی در دو زمین تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت اما دقت اجرای دو گروه ماهر و نخبه در زمین معمولی بطور معناداری بهتر از اجرا در زمین بدون خطوط بود.
  نتیجه گیری
  این یافته ها حمایتی از فرضیه یادگیری وابسته به زمینه بود و نشان داد که میزان وابستگی به اطلاعات زمینه بینایی در ورزش بدمینتون با تمرین افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: یادگیری وابسته به زمینه، نشانه های بینایی، اجرای ماهرانه، بدمینتون