فهرست مطالب

تفسیر پژوهی - پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1395)
 • پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • سید ضیاالدین علیانسب صفحه 37
  قرآن کریم از جمله مسائلی که تاکید زیادی بر روی آن نموده، آموزه ی تقوی می باشد به طوری که بسیار مورد سفارش قرار گرفته و عامل سعادت، فوز و فلاح معرفی شده است. با توجه به اهمیت موضوع، نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که گستره ی شمول و عمومیت زمانی و مکانی تقوی در قرآن چقدر است؟ این مقال با رویکرد قرآنی و با استناد به آیاتی که به عمومی بودن آموزه اخلاقی تقوی اشاره دارند، این گونه آیات را در دو دسته مورد تحلیل قرار داده است؛ دسته اول دلایل جهان شمولی تقوی با استناد به آیاتی که با عبارت یا ای هاالناس، یا بنی آدم و توصیه الهی به همه در خصوص رعایت تقوی و دعوت همه ی انبیا به آن اثبات کرده است که تقوی آموزه ای جهان شمول است و دسته دوم آیاتی که آثار تقوی را به صورت مطلق و بدون این که منحصر به مردم معین در زمان و مکان خاصی باشد، بیان می کنند و شامل آیاتی می شود که به صورت عام و سنت ثابت تقوی را رمز موفقیت، موجب فرجام نیک، عامل جزا و پاداش الهی، عامل معیت و محبت خدا نسبت به متقین و نزول برکات، موجب گشایش، افزایش روزی، آسان شدن کارها و پوشش گناهان می دانند و به این نتیجه رسیده که تقوی شامل در همه مکان ها و زمان ها است.
  کلیدواژگان: جهانشمولی، جامعیت، تقوی، توصیه همگانی، سنت ثابت
 • میثم خلیلی، جواد فرامرزی صفحه 56
  در آیه 33 سوره «آل عمران» به برتری برخی انبیای الهی و خاندان ایشان تاکید شده است. پرسش پژوهش حاضر پیرامون چگونگی دلالت این آیه بر برتری «آل محمد (ص)» طبق دیدگاه فریقین است. این مقاله درصدد است با استناد به تفاسیر و روایات فریقین، و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، آرای مفسران فریقین را ذیل آیه 33 آل عمران، در توضیح دلالت آیه بر برگزیدگی آل محمد (ص) مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. بررسی ها نشان می دهد هر چند آیه به صراحت از «آل محمد (ص)» نام نبرده است؛ اما با رجوع به تفاسیر و روایات فریقین و هم چنین مستند به شواهد قرآنی هم چون آیات 54 نساء و 130 صافات و روایاتی که در آن ها از لفظ «آل محمد(ص)» به عنوان تفسیر آیه استفاده شده؛ هم چنین روایاتی که صلوات خاص بر «آل محمد (ص)» را نقل نموده اند و... آیه بر برگزیدگی پیامبر (ص) و عترتش که همان «آل» و از ذریه حضرت ابراهیم (ع) می باشند، دلالت دارد.
  کلیدواژگان: برگزیدگی، آل محمد (ص)، آیه 33 سوره آل عمران، فریقین
 • رقیه صادقی نیری صفحه 80
  از آنجا که غالبا زاویه دید امام خمینی در تفسیرآیات قرآن، مبتنی بر این ساختار عرفانی است که کل تعینات خلقت بنا بر استعداد وجودی، آینه اسماء و صفات ربانی بوده و از حیات و شعور عالم غیب فیض می برند؛ می توانیم با توجه به جایگاه محوری قلب، نزد عرفا که به عنوان لطیفه ای روحانی، دائما محل نزول و ادراک تجلیات شئون الهی بوده است، به اثبات شهود احوال باطنی آن در مراتبی همچون قرب، ذکر و عبادت بپردازیم. چنین روشی بر خلاف ظاهرگرایی عقلی در الفاظ بر تداعی معانی، تاویل تمثیلی، ذووجوهی و جنبه استشهادی آیات متمرکز می شود تا بنا به نظر امام، هر سالک الی الله با ترقی از ایمان برهانی به قلبی بتواند احوال نظری و عملی طریقت خود را با حقیقت وحدت بخش قرآن تطبیق نماید.
  در این راستا، از سوی دیگر، نحوه ارتباط ذکر حق بر صفات قلب و تزکیه و تهذیب نفس از شرک خفی و رذایل اخلاقی و نیز تاثیر حضور قلب بر میزان خشوع وقرب در عبادت وتوافق نیت، قول و عمل در ایمان به توحید است که این امکان را فراهم می سازد به ارزیابی نقش و ارزش زیر ساختی قلب سلیم در هدایت و تعادل کلیه قوای ظا هری و باطنی انسان به منظور سیر و سلوک از خودشناسی انفسی به خداشناسی آفاقی بپردازیم.
  کلیدواژگان: تفسیر عرفانی، قلب در قرآن، قرب، ذکر، عبادت، امام خمینی
 • رضا قلی زاده، محمد جواد توکلی صفحه 108
  علامه سید محمدحسین فضل الله نویسنده تفسیر « من وحی القرآن » در بحث های خود حول تفسیر آیات و سور قرآنی، آراء مفسرین دیگر را گاه برای توضیح مطلب و نظریه ای و گاهی برای نقد و پاسخ به آنها ذکر نموده است و البته نسبت به تفسیر المیزان توجه خاصی داشته و این تفسیر را از بهترین تفاسیر جدید از جهت غناء، تنوع فکری و تفسیر آیات می داند، به همین جهت ملاحظات و مناقشاتی درباره ی این تفسیر وزین مطرح می نماید.
  با عنایت به این که بررسی، نقد و تبیین روش هر مفسری به فهم مقصود نویسنده کمک شایانی خواهد نمود، این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین روش علامه فضل الله در نقد آراء علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به نگارش در آمده است. نگارنده پس از ذکر روش علامه فضل الله در نقد آراء مفسرین در تفسیر قرآن، به نگاه ویژه ی وی به تفسیر المیزان اشاره نموده و نمونه هایی از آیاتی که در آن به نقد آراء صاحب المیزان پرداخته شده است را ذکر می نماید.
  نتیجه این که علامه فضل الله در نقد آراء علامه طباطبایی بیشتر از بحث هایی چون سیاق آیات و سور، فضای آیات، فصاحت و بلاغت، ادبیات، عرف جامعه و ظاهر آیات مدد جسته است لیکن علوم مختلفی از جمله علم قرائت، مباحث متعدد علوم قرآنی و اصول عقاید را در نقد به خدمت نگرفته است و جا داشت نقش علم موهبت نیز در این تفسیر روشن و مورد مداقه قرارمی گرفت.
  کلیدواژگان: روش شناسی، علامه فضل الله، نقد آراء علامه طباطبایی، تفسیر المیزان
 • مرتضی سازجینی، عباس یوسفی تازه کندی صفحه 136
  تفسیر آسان تالیف مفسر معاصر آیت الله محمد جواد نجفی خمینی است که منتخبی از تفاسیر معتبر می باشد . تفسیر آسان فاقد مقدمه ای جامع و کامل است که بیانگر مبانی، قواعد و روش تفسیری مفسر باشد. با توجه به جایگاه تفسیر آسان به عنوان یکی از تفاسیر معتبر معاصر و اهمیت مبحث مبانی تفسیری، پژوهش حاضر عهده دار تبیین مبانی تفسیری تفسیر آسان میباشد.
  با بررسی انجام شده، وحیانی بودن قرآن، حجیت سنت معصومین (ع) در تفسیر، تحریف ناپذیری، اعجاز، جامعیت قرآن، حجیت ظواهر، هماهنگی آموزه های قرآنی با فطرت بشری از جمله مبانی تفسیری تفسیر آسان است. با تتبع در این تفسیر می توان گفت که وحیانی بودن قرآن، مهم ترین مبنای مفسر در تفسیر قرآن است که دیگر مبانی را نیز تحت پوشش خود قرار می دهد. توجه به این مبنا علاوه بر اینکه مانع از تفسیر به رای و ارائه ی تفسیری التقاطی و مادی از آیات قرآن شده، موجب گشته تا مفسر، قرآن کریم را معجزه دانسته و کتابی که ضامن سعادت دنیایی و اخروی است، معرفی کند.
  کلیدواژگان: قرآن، تفسیر آسان، مبانی تفسیری، نجفی خمینی
 • حبیب فرخی نیا صفحه 158
  نعمت گفتار، اصلی ترین وسیله ارتباط بین انسان ها و طبیعی ترین راه بیان انتقال اندیشه ها و مقاصد آدمی است.اما این نعمت و توانایی خدادادی، هم می تواند در مسیر حق به کار گرفته شود و هم در مسیر باطل؛ لذا، انسان با گفتار نیکو و حق می تواند سعادت خود را در هر دو جهان به دست آورد و بر عکس با سخن نکوهیده و باطل موجب خواری خود در دنیا و عذابش در آخرت گردد.این دلیل، انسان را ملزم می نماید تا همواره سخنی بگوید که تاثیر مثبت در اندیشه، کلام و کردار خود و دیگران داشته باشد. قرآن کریم و روایات معصومین(ع) به خوبی، این ویژگی ها را برای گفتار نیک و اثر بخش بیان داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از این دو گوهر گرانبها اقسام قول حسن و آثار فردی و اجتماعی آن را بیان کرده تا در زندگی روزمره بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، قول حسن، آثار قول حسن
 • محمد هادی یدالله پور، سمیه شوشتری صفحه 190
  بی تردید پیامبران و رهبران الهی به ویژه پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در تلاشی گسترده به تعمیق و تصحیح باورها و اعتقادات امت ها پرداخته و با بیانی روشن به مبارزه با باورها و عقاید خرافی، تعصبات کور قبیله ای و فسادها و کژی ها همت گماشته اند. تحلیل ادعاهای مخالفان و تبیین دقیق و عمیق دعوت خویش و استدلال منطقی و عقلانی بر باورها و ارزش های توحیدی در طول تاریخ پیامبران در مواجهه با مخالفان و موافقان به روشنی قابل مشاهده است. شناخت و بررسی احتجاجات بیان شده در کلام الله مجید، موجب رشد و قوام ادله عملی خواهد شد و در این راه ژرف کاوی مبانی و روش های احتجاجات ارائه شده در سوره مبارکه انعام ضروری می نماید. پژوهش حاضر با عنوان « روش های احتجاج در سوره انعام» به روش تحقیق تحلیلی- توصیفی انجام پذیرفته است. که به این حقیقت دست یافته است که احتجاجات عقلی متعددی در سوره مبارکه انعام ارائه شده است وپیامبران هیچ گاه با استفاده ابزاری از خرافات و تعصبات جاهلانه، دعوت خویش به حقیقت را نیالوده اند و یا به تطمیع و تزویر برای فزونی پیروان روی نیاورده اند؛ بلکه همواره با بهره گیری از استدلال و احتجاج ، نسبت به تغییر نگرش ها اقدام کنند ، همانگونه که خداوند سبحان با ادله عقلی در ارائه معارف اعتقادی سخن گفته است.
  کلیدواژگان: قرآن، سوره انعام، احتجاجات، روش ها
|
 • Page 37
  The Quran, among other things, emphasizes the doctrine Piety is It has been commissioned so much that it is a source of happiness, fowz and falah. Considering the importance of the subject, the present paper seeks to answer the question of what is the extent of the universality of time and place of piety in the Quran? This article is based on the Quranic approach and based on verses that refer to the general ethics of piety. Such verses are analyzed in two categories; The first category of the reasons for the universality of piety, based on the verses that say "or Elahānas" and "or Bani Adam" and the divine recommendation to everyone regarding the observance of piety and the invitation of all the prophets to it, has proved that piety, universal teachings And the second group, verses that express the works of piety in absolute terms, and not exclusive to certain people at a certain time and place, and include verses which, in the general and fixed tradition, piety is the key to success, In the end, goodness, the agent of divine reward and divine reward, the agent of Allah's favor and affection towards the wise, and the revelation of blessings, open up, increase the day, make things easy, and cover the sins, and concludes that piety includes the public in all places And times.
  Keywords: universality, comprehensiveness, piety, general principles, universal recommendation, fixed tradition
 • Meysam Khalili, Javad Faramarzi Page 56
  the verse 33 of the SuraAale-Emran, emphases the superiority of some of the divine prophets and their families. The question of the present article is about how this verse implies the superiority of "Aale-Muhammad (PBUH)" according to the views of the two main schools of Islam. This paper tries to investigate, by the descriptive-analytic method, the arguments of the interpreters from the both two main schools of Islamof the verse 33 of SuraAale-Emran in explaining the implications of the verse on the election of Aale Muḥammad (PBUH). Studies show that although the verse does not explicitly refer to "Aale-Muhammad (PBUH)", but according to the interpretations and narratives of the two main schools of Islam, as well as the evidences from the Quran, such as the verses 54 of Sura Nisa and verse 130 of Sura Sāffāt And narratives in which they used the term "Aale-Muhammad (PBUH) as interpretations of the verse", as well as the narratives that refer to specific Prayers to Aale-Muḥammad (PBUH), and ... this verse Indicates the election and superiority of the Prophet (PBUH) and his family, which is the in turn as "Aal" and the progeny of Prophet Abraham (AS).
  Keywords: Election, Aale-Muhammad (PBUH), Verse 33 of Surah Aale-Emran, the two main schools of Islam
 • Page 108
  AllamehSeyyed Muhammad Hussein Fadlallah author's interpretation of "I dutifully Quran" in your BhsHay around the interpretation of Quranic verses, sometimes views of other commentators to illustrate and NzryhAy and sometimes to review and respond to them has mentioned; and the Al-Mizan paid special attention to the interpretation of the best new interpretations's song containing, diverse, and interpreting the verses MyDand, so weighty considerations and controversies raised about the interpretation is stopped.According to the review, critique and explanation of every interpreters will be helped to understand the purpose of the author, this article aims to explain the method Analytical method and AllamehTabatabai in Al-MizanFazlullah's opinion as it is written. I mentioned after AllamehFadlallah's method commentator's opinion on the interpretation of the Quran, Al-Mizan, hereferred to the special look and examples of verses where the cash has been paid to the views of AllamehTabatabaei stopped. The result is that AllamehTabatabaiFazlullah in opinion as most of the discussions because the context of the verses, the verses, rhetoric, literature,custom and inspired by verses appearance, but different sciences such as science, reading, multiple issues of Quranic Sciences
  Keywords: Methodology, AllamehFadlallah, criticized the vote Tabatabai, Al-Mizan
 • Page 136
  Aasan (plain) exegesis, a selection of valid exegeses, has been written by Ayatollah Mohammad Javad Najafi Khomeini. It is a plain and handy exegesis, interwoven by some ethical and doctrinal discussions which make it handy for the general laymen. The author has tried his best to provide with an exegesis that in addition to exerting some exegetical discussions, possess both a pedagogical and guidance- giving character, and be usable for laymen in every respect, as the author says, even if they have a very limited gain of literacy. As the title suggests, this exegesis is a selection of exegeses; a selection which expresses the difficulties of vocabulary and terminology and their syntax, and by which, the reader feels the atmosphere of the holy Quran; pays attention to the ethical messages and admonishments of this book, and makes it a book for his own guidance for his own life- style and the path toward salvation.
  Keywords: Quran, easy interpretation, the principles of interpretation, Najafi
 • Habib Farokhi Nia Page 158
  One of the great blessings of God is speaking that is given to a man the speech is a main means of communication between human beings and the most natural way of expression, conveying the thoughts and intentions of a man. But this blessing and God given abilities of the human being can be used on the right tracks in happiness and in the wrong direction too. Therefore, human can be achieved in prosperity under the right and good speech following in both of the world. And in contrary to speak reprehensible and wrong word would be ignominy in this world and the Hereafter in punishment. And this makes people always to speak in a positive impact state in his thought, word, and deed and towards the others. And the Holy Quran has stated as well as these features and practices for a good and effective speech. Sometimes in direct and explicit way and sometimes in undirected way (with examples giving of a good and effectivespeech) it has made us familiar with the rites. In this study it is assumed that the good word emphasized by intellectuals and religious scholars of the Quran and habits well. The results show that according to Holy Quran, utilizing the patterns from Godsparent's way ociety would be solved many of the religious, s(prophets and Imams) and applicable being the good words in a s ocial, psychological and moral problems in the society.
  Keywords: Holy Quran, Hadith, good speech, the barriersof the good speech
 • Mohammad Hadiyadollahpour, Somayyeh Shoshtari Page 190
  Prophets and divine leaders, especially the Prophet of Islam (PBUH), have undoubtedly devoted themselves to correcting and deepening the beliefs of nations, and struggled with a clear statement against the superstitious beliefs, tribal blind prejudice, corruptions and deviations. The analysis of opponent's claims and detailed and deep explanation of his invitation and logical and rational reasoning for the monotheistic beliefs and values throughout the history of prophets facing opponents and supporters are clearly visible. Knowing and examination of the argumentations expressed in the Word of Allah will lead to the growth and consistency of practical proofs, and so analyzing the foundations and methods of the argumentation presented in the Al-Anam Surah seems to be necessary. The present research, entitled "Methods of argumentation in the Al-Anam Surah", has been carried out by descriptive-analytic method and has come to the conclusion that numerous rational argumentations have been presented in the Al-Anam Surah and prophets have never contaminated their invitation to the Truth by using the tools of superstition and ignorant prejudice or they have not been tricky in order to increase their followers. They have always used the arguments to change the attitudes. Therefore, the method of categorization, questioning, and the third method of appeasement to the hostile were used in this Surah -as God has spoken with rational reasons in offering religious education.
  Keywords: Quran, the Al-Anam Surah, argumentation, Methods