فهرست مطالب

پژوهشنامه تربیتی - پیاپی 51 (تابستان 1396)
 • پیاپی 51 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آذر پروانه، آراس رسولی، علیرضا رشیدی، محسن گل محمدیان، فاطمه رستمی نظیر صفحات 1-20
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر انجام شد. پژوهش، نیمه تجربی ، از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلانغرب که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انجام این پژوهش، نمونه ای به حجم 30 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. بدین صورت که ابتدا از بین کل دبیرستان های سطح شهر، به طور تصادفی سه مدرسه انتخاب، و از هر مدرسه روی دو کلاس پایه دوم، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی اجرا گردید، سپس تعداد 30 نفر از جامعه فوق، که نمره پایین تر از نقطه برش در این آزمون کسب کرده بودند، انتخاب شدند. از این تعداد 15 نفر برای گروه آزمایش و 15 نفر برای گروه گواه به صورت تصادفی گمارده شدند. گروه آزمایشی روش امید درمانی را طی 8 جلسه 90 دقیقه ای ، (هر هفته یک جلسه) دریافت کرد. پس از اتمام جلسات مجددا آزمون بهزیستی روانشناختی روی دو گروه انجام گردید. نتایج نشان داد که امید درمانی در افزایش بهزیستی روانشناختی دانش آموزان موثر بوده است.
  کلیدواژگان: امید درمانی، بهزیستی روان شناختی
 • مجید پورفرج عمران، بنت الهدی بهروزی صفحات 21-40
  این پژوهش به بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی با متغیرهای ناگویی هیجانی ، اضطراب و خودبیمارانگاری پرداخته است . از میان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی تعداد 330 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های سبک دلبستگی،ناگویی هیجانی،اضطراب وخودبیمارانگاری را تکمیل نموده اند. داده ها با استفاده آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و ناگویی هیجانی ، اضطراب و خودبیمارانگاری رابطه وجود دارد امابین سبک دلبستگی اجتنابی با متغیرهای ناگویی هیجانی ، اضطراب و خودبیمارانگاری رابطه ای مشاهده نشده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که دلبستگی دوسوگرا 24 درصد واریانس خودبیمار انگاری را تبیین می کند و متغییر های دیگر به ترتیب میزان پیشبینی کنندگی ناگویی هیجانی ، اضطراب، دلبستگی ایمن و اجتنابی که به همراه دلبستگی دوسوگرا در مجموع 36 درصد واریانس خودبیمار انگاری را تبیین می کنند. سبک های دلبستگی با ناگویی هیجانی،اضراب وخودبیمارانگاری رابطه دارد. ناتوانی در حساسیت و پاسخدهی مادرانه می تواند به دلبستگی ناایمن منجر می گردد و مانع تحول مهارت های موثر تنظیم هیجانی و یکپارچگی شناخت و هیجان می شود و در نتیجه به نشانه هایی مانند خودبیمارانگاری، اضطراب ، ناگویی هیجانی به عنوان نشانه هایی برای فراخوانی پاسخ های مراقبت جویی از دیگران به سبب اضطراب بالا منجر می شود.
  کلیدواژگان: خودبیمارانگاری، سبک های دلبستگی، ناگویی هیجانی، اضطراب
 • هادی تقی زاده، امان الله سلطانی، حمد الله منظری توکلی، زهرا زین الدینی میمند صفحات 41-60
  از آنجا که عوامل موثر بر سبب شناسی اختلال یادگیری خاص بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت شناسایی و مطالعه کنش های اجرایی در اختلال یادگیری خاص بیشتر احساس می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مهارت های عصب روان شناختی(انتقال، بازداری، بروزرسانی، عملکرد پیوسته و برنامه ریزی- سازماندهی) در پیش بینی عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. به همین منظور تعداد 116 دانش آموز ناتوان یادگیری مقطع ابتدایی با روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از آزمونهای هوش کودکان و کسلر، ریاضی کی مت، آگاهی واج شناختی، اختلال نگارش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مولفه های عصب روان شناختی کنش های اجرایی در این پژوهش عبارتند از: آزمون ویسکانسین، تکلیف پیچیده استروپ، آزمون برج لندن، آزمون حافظه فعال و آزمون عملکرد پیوسته. برای بررسی توان پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق متغیرهای مستقل پژوهش و تبیین واریانس عملکرد تحصیلی از مدل ساختاری لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان کارکردهای اجرایی، متغیر بازداری پاسخ و حافظه فعال سهم بیشتری در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان ناتوان یادگیری در حوزه خواندن، نوشتن و ریاضی دارند. کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ، حافظه فعال به عنوان یک فعالیت شناختی در یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضیات ضروری است. بنابراین توجه به ظرفیت و کارایی حافظه فعال و بازداری پاسخ یادگیرندگان بر کارامدی فرآیند آموزش و طراحی و ارائه مواد آموزشی که هدف نهایی همه آنها ایجاد، گسترش یا تسهیل یادگیری است، اثرات مثبت می گذارد.
  کلیدواژگان: انتقال، بازداری پاسخ، بروز رسانی، برنامه ریزی، سازماندهی، عملکرد پیوسته
 • عباسعلی حسین خانزاده، محبوبه طاهر، سیده زهرا سیدنوری، زهره حبیبی، فاطمه بهزادفر صفحات 61-80
  اضطراب امتحان حالت تنشی است که می تواند به کاهش عملکرد تحصیلی، ضعف در یادگیری و کاهش سطح نمره های درسی منجر گردد. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه خودنظم دهی تحصیلی و مسئولیت پذیری با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام شد. طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر شهرستان رشت در سال تحصیلی 94-1393 بود که از میان آن ها نمونه ای به حجم 128 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و به مقیاس های خودنظم دهی تحصیلی (کانل و ریان، 1987)، مسئولیت پذیری (کردلو، 1389) و اضطراب امتحان (ابوالقاسمی و همکاران، 1375) پاسخ دادند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین اضطراب امتحان با نمره کل خودنظم دهی تحصیلی و خرده مقیاس های خودنظم دهی درونی و انگیزش درونی رابطه منفی و با خرده مقیاس خودنظم دهی بیرونی رابطه مثبت وجود دارد (05/0>p). همچنین نتایج نشان داد که بین اضطراب امتحان با خرده مقیاس های احساس امنیت، حرمت خود، احساس تعلق و مسئولیت پذیری (تعهد درونی) رابطه منفی وجود دارد (05/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد از میان متغیرهای پیش بین خرده مقیاس های مسئولیت پذیری (تعهد درونی)، خودنظم دهی درونی و انگیزش درونی می توانند به طور سلسله مراتبی 35 درصد از تغییرات اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر را به طور معنادار پیش بینی کنند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که با تقویت خودنظم دهی تحصیلی و مسئولیت پذیری می توان اضطراب امتحان را مدیریت کرد.
  کلیدواژگان: خودنظم دهی تحصیلی، مسئولیت پذیری، اضطراب امتحان، دانش آموزان دختر
 • ابراهیم صادقی، آناهیتا تاشک، مسعود فضیلت پور صفحات 80-100
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودپنداره ی تحصیلی در رابطه ی بین الگوهای ارتباطی خانواده با انگیزه ی پیشرفت انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان به تعداد 12947 نفر بودند که از بین آن ها 380 نفر (150 پسر، 230 دختر) به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های الگوهای ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی، 1997)، خودپنداره ی تحصیلی (لی یو و وانگ، 2005)، انگیزه ی پیشرفت (هرمنس، 1970) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که الگوهای ارتباطی خانواده به طور مثبت و معنی دار پیش بینی کننده خودپنداره ی تحصیلی می باشد و خودپنداره ی تحصیلی نیز به طور مثبت و معنی دار انگیزه ی پیشرفت را پیش بینی می کند. الگوهای ارتباطی از طریق متغیر واسطه ای خودپنداره ی تحصیلی نیز انگیزه ی پیشرفت را پیش بینی می کند. درنتیجه ی بیشتر بودن اثرات کلی دو مسیر مستقیم و غیر مستقیم ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و خودپنداره ی تحصیلی یک نقش میانجی گری نسبی برای خودپنداره ی تحصیلی بین الگوهای ارتباطی با انگیزه ی پیشرفت وجود دارد. نتیجه گرفته می شود که می توان با آموزش و توجه بیشتر به روابط بین خانواده و خودپنداره افراد در افزایش انگیزه ی پیشرفت، بهره گرفت.
  کلیدواژگان: الگوی ارتباطی خانواده، انگیزه ی پیشرفت، خودپنداره ی تحصیلی
 • حسین کریمیان، فائزه ناطقی، محمد سیفی صفحات 100-120
  هدف ارزیابی و تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان بر مبنای تفکر انتقادی لیپمن در سطوح (تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی و توضیح) است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری کل کتب هدیه های آسمان است که شامل کلیه کتابهای دوم تا ششم تحصیلی است که کل کتابها بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات (چک لیست) محقق ساخته بر اساس مولفه های لیپمن با روایی صوری متخصصین است.
  تحلیل داده های جمع آوری شده از متون کتابهای مذکور نشان داد: 1- بین میزان توجه کتب در پایه های تحصیلی به مهارتهای تفکر انتقادی در سطوح مختلف(تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی، توضیح) متفاوت است. 2- سطح تجزیه و تحلیل در خصوص مهارتهای تفکر انتقادی در کل کتابها پایین تر از حد مطلوب است. 3- مهارت ترکیب از مهارتهای تفکر انتقادی درکتب هدیه های آسمان کمتر از حد انتظار می باشد. 4- سطح ارزشیابی در ارتباط با مهارتهای تفکر انتقادی در کل کتابهای هدیه های آسمان دوره ابتدایی پایین تر از حد مطلوب است. 5- مهارت توضیح از مهارتهای تفکر انتقادی درکتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی گر چه نسبت به دیگر مهارتها بالاتر است ولی کمتر از حد انتظار می باشد.6- در کل میزان توجه کتب هدیه های آسمان به مهارتهای تفکر انتقادی در سطح پایین است.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، مهارتهای تفکر انتقادی، دروس هدیه های آسمان، دوره ابتدایی
 • کریم کیاکجوری، فروغ رودگرنژاد صفحات 120-140
  آموزش کارآفرینی، تاثیر زیادی بر جنبه های مختلف دانش، رفتار و مهارت افراد دارد و دانشگاه هاتوسعه دهنده چشم انداز کارآفرینانه افراد هستند وکمک می کنند تا افراد دانش و مهارت خود را افزایش دهند. آموزش عالی و دانشگاه ها فرایندی است که در طی آن به انسان هایی که در جستجوی بهبود خود یا جامعه هستند کمک می شود، تا دانش و مهارت خود را افزایش دهند و در روند رشد و توسعه جامعه مشارکت فعال داشته باشند . هدف از این تحقیق، بررسی برنامه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی در پرورش ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان می باشد. بر این اساس، از جامعه آماری 4500 نفری، تعداد 354 دانشجو از طریق روش تصادفی ساده انتخاب، سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه با ضریب پایایی 97% ، به استخراج مدل معادله ساختاری مربوط اقدام و با استفاده از آزمونهای آماری، به تحلیل فرضیات پرداخته شده است. یافته ها نشان داده اند که ، 098/ RMSEA= 098/0، GFI =93/0 ، AGFI=97/0 NFI=بدست آمده و ضمن تایید کلیت مدل، عملکرد برنامه های آموزشی برهر یک از متغیرهای تحقیق( تاسیس و اداره کردن یک کسب وکار، ریسک پذیری، خلاقیت و نوآوری، فرصت شناسی و استفاده از آن و متغیرهای رفتاری)، هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم و تعاملی تاثیرگذار بوده است .
  کلیدواژگان: برنامه های آموزشی، پرورش، ویژگی های کارآفرینانه، دانشجویان، دانشگاه آزاد انزلی
 • رضا میرعرب رضی، مهدی اکبری صفحات 140-160
  هدف این پژوهش بررسی آثار برنامه درسی پنهان مدارس و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آثار منفی و افزایش آثار مثبت می باشد. برای این منظور جامعه ای متشکل از معلمان و مدیران استان مازندران به تعداد 4330 در نظر گرفته شد، که از میان افراد مذکور نمونه ای مشتمل بر 255 معلم و 71 مدیر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. پژوهش پیمایشی با اجرای پرسشنامه انجام شد. پایایی پرسشنامه 79/0 بدست آمد. نتایج نشان داد معلمان و مدیران، آثار مولفه های منفی برنامه درسی پنهان را ضعیف و آثار مولفه های مثبت را قوی ارزیابی می کنند. به عبارت دیگر آنها وضع موجود برنامه درسی پنهان را مثبت تلقی می کنند. به منظور پیمایش نظرات افراد شرکت کننده از آنها خواسته شد راهکارهای مطلوب در برنامه درسی پنهان را ارائه کنند. در مجموع 12 راهکار از دیدگاه معلمان و مدیران در کاهش آثار منفی برنامه درسی پنهان به دست آمد. مواردی از قبیل دانش آموزان بر اساس وضعیت اقتصادی شان طبقه بندی نشوند (گویه 14 با میانگین 37/4)، در مدرسه نیاز به کار گروهی است (گویه 7 با میانگین 16/4)، موفقیت در مدرسه نتیجه اطاعت بی چون و چرا از مراجع قدرت نیست (گویه 11 با میانگین 95/3). همینطور برای افزایش آثار مولفه های مثبت برنامه درسی پنهان بر یادگیری دانش آموزان 10 راهکار از جمله توسعه دانش شاگردان (با میانگین 50/4)، تاکید مدرسه بر خودآگاهی دانش آموزان (با میانگین 29/4)، توجه به سلامت روانی کودکان (با میانگین 04/4) پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی پنهان، آثار منفی، آثار مثبت، راهکار
|
 • Azar Parvaneh, Aras Rasoli, Alireza Rashidi, Mohsen Mohamadian, Fatemeh Rostami Pages 1-20
  The aim of this study is to determine the effectiveness of group training based on hope therapy on psychological well-being in female students. This study was semi-experimental, pretest and post-test design with control group. The study population consisted of all high school female students in second grade II Gilan-e Gharb city public schools were enrolled in the academic year 95-94.To carry out this study, 30 students were selected by cluster random sampling method. That is, of all the high schools in the city, accidentally three selected schools and from every school, on two bases of the second, Psychological well-being questionnaire was implemented. Then, 30 of the population, who earned lower scores on this test were selected. Of these 15 patients for the experimental group and 15 for the control group were assigned randomly.The experimental group received 8 session hope therapy (one session per week). After the sessions posttest was done for both groups. the results showed that hope therapy is effective in increasing student's psychological welfare.
  Keywords: hope-therapy, psychological wellbeing
 • Majid Porfaraj, Bentolhoda Behvarzi Pages 21-40
  The main aim of the research is to study the relationship between attachment styles and alexithymia, anxiety and hypochondriasis among the students at the Islamic Azad, Ayatollah Amoli branch. From M.A students at the Islamic Azad University, Ayatollah Amoli branch. 330 individuals were selected randomly and completed questionnaires of attachment styles, Alexithymia, anxiety and hypochondriasis. In order to analyze the data, used from the Pearson correlation test and stepwise regression. The results showed that there is a relationship between secure attachment style and such variables alexithymia, anxiety and hypochondriasis.But According to the results obtained for the relationship between mutual avoidance attachment style and such variables as alexithymia, anxiety and hypochondriasis. There is a direct relationship between mutual attachment styleand such variables as alexithymia, anxiety and hypochondriasis. In addition, there is a significant and positive relationship between alexithymia, anxiety and hypochondriasis. Also, there is a positive relationship between hypochondriasis and anxiety.the result of regression was showed that ambivalent attachment was explained 24% of the variance of hypochondria and other predictors were alexithymia, anxiety, secure and insecure attachment ,respectively, that in sum was explained 36% of the variance of hypochondria. In fact, insufficient observation and weaknesses of sensitive and maternal responses will lead to insecure attachment behavior and bars development of the effective skills including emotional regulation and cognitive integrity. In consequence, it will lead to such psychological disorders as alexithymia, anxiety, stress,hypochondriasis as signs of requesting carefulness responses for others due to higher levels ofanxiety.
  Keywords: attachment styles, Alexithymia, anxiety, hypochondriasis
 • Hadi Taghizadeh, Amanollah Soltani, Hamdollah Manzari, Zahra Zienoldini Pages 41-60
  Due to the fact that the factors affecting the knowledge of the specific learning disorder are very little considered, the necessity of identifying and studying the actions in the particular learning disorder is felt moreThe aim of the study was to investigate the role of executive functions (transfer, retention, update, continuous operation and Planning Organization) in predicting the performance of students with learning disabilities were learning. For this study, 116 primary school students with learning disabilities were selected by random sampling. Measuring instruments used in this study include: WCST, Stroop complex task, Tower of London, working memory test and CPT. To be independent variables predicting academic performance through research and variance explanation of academic performance LISREL structural equation modeling was used. The results showed that among the executive functions, variable response inhibition and working memory more contributions in predicting academic performance of students with learning disabilities in reading, writing and math are.
  Conclusion
  executive functions response inhibition, working memory as a cognitive activity in learning reading, writing and mathematics is essential. Thus, according to the capacity of working memory and response inhibition learners efficient process design and provide training and educational materials that the ultimate goal of all of them create, expand or facilitate learning, provide positive effects.
 • Abbasali Hossinkhanzadeh, Mahbobeh Taher, Zahra Seydnori, Zohreh Habibi, Fatemeh Behzadfar Pages 61-80
  Test anxiety is a tension mode that can lead to reduction of academic performance, poor learning, and level of grades. The aim of this study was to investigate the relationship between academic self-regulation and responsibility with test anxiety in female students. Design of research was descriptive from correlational method. The statistical population included all of female high school students of Rasht city in 2013-2014 academic years that 128 students were selected by multistage cluster sampling method and they completed academic self-regulation (Kanel & Ryan, 1987), responsibility (Kordloo, 2010), and test anxiety (Abolghasemi, 2000) scales. Results of the Pearson of correlation coefficient showed there are significant negative correlation between test anxiety with total score of self-regulation and subscales internal self-regulation and intrinsic motivation and positive significant relationship with extrinsic motivation (p
  Keywords: Academic self-regulation, responsibility, anxiety, female students
 • Ebrahim Sadeghi, Anahta Tashak, Masood Fazilatpor Pages 80-100
  This study was conducted to investigate the mediating role of academic self-concept in the relationship between family communication patterns and achievement motivation. The present study is correlational type of study. The study population included 13000 students of Kerman Shahid Bahonar University, which 380 (150 males, 230 females) were selected by multistage cluster sampling. Participants completed the Family Communication Patterns Questionnaire (Fitzpatrick and Ritchie, 1997), Academic Self-concept Questionnaire (Li Yu and Wang, 2005), and Achievement Motivation Questionnaire (Herman, 1970). Data were analyzed using descriptive statistics and path analysis test. The results showed that family communication patterns positively and significantly predict the academic self-concept and academic self-concept positively and significantly predict the achievement motivation. Communication patterns through a mediator variable of academic self-concept predict the achievement motivation. As a result, as general effects of two direct and non-direct paths increase, dimensions of family communication patterns and academic self-concept will have a mediating role for academic self-concepts in the relationship between communication patterns and achievement motivation. It is concluded that by training and paying more attention to the relationship between the family and self-concept of people, we can increase the achievement motivation of people.
  Keywords: Communication Patterns, Motivation Achievement, Academic Self-Concept
 • Hossin Karimian, Faeze Nadeghi, Mohammad Seyfi Pages 100-120
  The goal is to evaluate and analize the content of hadiyehay Aseman on The basis of lipmen critical thinking in (analizing , compounding , evaluating and explaining ) level. The method is descriptive – Analgtic from The kind of content analgsis. The statistical society is The hole content of hadiyehay Asemani,s book that contains all of The books in second and sixth educational period which all of the books are chosen as a sample . The tool of data collecting is The researcher – made checklist on The basis of lipmen yualification with special apparent admissibility . The data collected of mentioned books shown : 1- There is a difference between attendant rate of books in educational ranks to critical thinking on different levels. 2- The level of analizing in critical skils between all books is lesser than desirable extent . 3- The combined skill in hadiyehay Aseman,s critical thinking skils is lesser ihan expectation . 4- The level of evaluating related to critical thinking skils in all of the books of elementary period,s hadigehay aseman is lesser than desirable extent . 5- The explaining,s skil of critical thinking skils in hadiyehay aseman elementary period (unless) is further than skils but it is letter than expectation . 6- Totallg, The attendance scale of hadigehag Aseman books with critical thinking is in low level .
  Keywords: Content analysis, critical thinking skils, Lessons of Hadiyehay Asman, Elementary period
 • Karim Kiakojori, Forogh Rodgarnegad Pages 120-140
  Entrepreneurship education have impact on various aspects of knowledge, skills and behavior of individuals and universities develops entrepreneurial vision aids to help people to increase their knowledge and skills. Higher education and universities is a process in which the people who are in search of self-improvement or community will help, to increase their knowledge and skills and in the process of growth and development of society an active role. The aim of this study was to evaluate educational programs in Islamic Azad University of Bandar Anzali in entrepreneurial characteristics training of students. Accordingly, the population of 4500 people, 354 students selected through random sampling. The required data were collected using a questionnaire with reliability of %97, to extract relevant structural equation model using statistical tests to analyze the assumptions discussed. Results have shown that RMSEA=%98, GFI =%98 , AGFI=%93 NFI=%97 and confirmed the whole model, educational programs performance on each of the variables (establishing and managing a business, risk-taking, creativity and innovation, opportunity recognition and its use and Behavioral variables), both directly and indirectly and interactive have influenced.
  Keywords: Educational Programs, Training, Entrepreneurial characteristics, Students, Azad University of Anzali(IAUA)
 • Reza Mirarab, Mahdi Akbari Pages 140-160
  The purpose of this study was to survey of schools hidden curriculum and offering solutions In order to reduce the negative effects and increase the positive effects. For this purpose, a community of schools teachers and administrators of Mazandaran province was considered (4330) that a sample of 255 teachers and 71 administrators were selected by cluster sampling. Survey research was carried out using a Researcher made questionnaire. The reliability of the questionnaire was 79/0. The results show that teachers and administrators believe the negative effects of hidden curriculum are weak and the effects of positive are rich. In other words, they regard the status of the effects of the curriculum in their student's experiences as positive. In order to navigate the views of the participants, they were asked to provide the appropriate solutions in the hidden curriculum. Offered 12 solutions from view of teachers and administrators reduce the negative effects hidden curriculum. Such as Students should not be classified according to their economic situation (question 14 with average of 37/4), There is a need for group work in the school (item 7 with an average of 16/4), success in the school is not the result of unconditional obedience to the authorities (item 11 with an average of 95/3), to increase the positive effects of hidden curriculum, 10 solutions were proposed such as Student's knowledge development (with a mean of 50/4), school emphasis on student's self-awareness (with a mean of 29/4), attention to mental health of children (with a mean of 04/4).
  Keywords: hidden curriculum, negative effects, positive effects, solutions