فهرست مطالب

اندازه گیری تربیتی - پیاپی 26 (زمستان 1395)
 • پیاپی 26 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شیرین رضوانی فر *، محمدرضا فلسفی نژاد، علی دلاور صفحات 1-33
  هدف پژوهش حاضر همترازسازی نمرات دروس ریاضی و فیزیک رشته علوم تجربی آزمون کنکور سراسری سال های 1388 و 1389 براساس نظریه های کلاسیک و جدید اندازه گیری است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از طرح گروه های همسان و همچنین طرح گروه های ناهمسان با آزمون لنگر و شیوه های همترازسازی خطی، میانگین و همصدک در نظریه کلاسیک و مقایسه آن با نتایج همترازسازی در نظریه جدید اندازه‏گیری، همترازسازی نمرات دروس ریاضی و فیزیک رشته علوم تجربی مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان داد که هم در طرح گروه های همسان و هم در طرح گروه های ناهمسان، شیوه هم‏درصدی بدون هموارسازی کمترین خطای استاندارد را داشته و از این بین نیز طرح گروه های ناهمسان با شیوه هم‏درصدی بدون هموارسازی به نسبت طرح گروه های همسان خطای استاندارد کمتری داشت. در ادامه، در نظریه جدید اندازه‏گیری معادل هریک از نمرات دروس ریاضی و فیزیک سال 1388 در سال 1389 ارائه گردید.
  کلیدواژگان: همترازسازی، کنکور، نظریه های کلاسیک و سوال - پاسخ
 • جمال عبدالملکی*، صابر عبدالملکی، سیده مریم حسینی لرگانی صفحات 35-53
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری روابط متغیرهای منابع اطلاعات خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، هدف گذاری و خود تنظیمی با عملکرد ریاضی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان پایه نهم مقطع متوسطه اول شهرستان سنندج هستند که از این جامعه به شیوه تصادفی، نمونه ای به حجم 396 دانش آموز انتخاب گردید. ابزارپژوهش پرسشنامه های منابع اطلاعات خودکارآمدی در ریاضیات، پرسشنامه هدف گذاری، پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی و پرسشنامه خودتنظیمی ریاضی بود. نتایج حاصل از آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول بیانگر پایایی و روایی مناسب ابزار پژوهش بود. داده ها با استفاده از تکنیک آماری مدل یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر تاییدی ) با نرم افزار LISREL 8/50 تحلیل شد، نتایج بیانگر آنند :• متغیر باورهای خودکارآمدی دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار در سطح 01/0 بر عملکرد ریاضی به مقدار (589/0) و فاقد اثر غیر مستقیم و اثرکل بر متغیر عملکرد ریاضی برابر با (589/0) می باشد.
  • متغیر هدف گذاری دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار در سطح 01/0 بر عملکرد ریاضی به مقدار (453/0)، اثر غیر مستقیم مثبت (211/0) و اثر کل (664/0) بر متغیر عملکرد ریاضی می باشد.
  • متغیرخود تنظیمی دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار در سطح 01/0 بر عملکرد ریاضی به مقدار (326/0)، اثر غیر مستقیم مثبت(190/0) و اثر کل (516/0) بر متغیر عملکرد ریاضی می باشد.
  • متغیر منابع اطلاعات خودکارآمدی دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار در سطح 01/0 بر عملکرد ریاضی به مقدار (113/0)، اثر غیر مستقیم مثبت (541/0) و اثر کل (654/0) بر متغیر عملکردریاضی می باشد.
  کلیدواژگان: منابع اطلاعات خود کارآمدی، باورهای خودکارآمدی، هدف گذاری، خود تنظیمی، عملکرد ریاضی
 • شراره صباحی، سیاوش طالع پسند*، محمدعلی محمدی فر صفحات 55-75
  هوش موفق مجموعه یکپارچه ایی از توانایی های مورد نیاز برای موفقیت در زندگی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هوش موفق در آموزش انجام گرفت. جامعه آماری همه معلمان دوره دوم متوسطه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 بودند. حجم نمونه این پژوهش 404 دبیر (278 زن 126 مرد) بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی از بین دبیرستان های دوره دوم متوسطه دولتی شهر تهران انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه هوش موفق در آموزش و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو را تکمیل کردند. تحلیل اعتبار، همبستگی سوال- نمره کل، و تحلیل عاملی اکتشافی اجرا شد. تحلیل عامل اکتشافی با روش مولفه های اصلی، چهار عامل (توانایی حفظ کردن، توانایی تکرار و بازگویی، توانایی تحلیلی- خلاق و توانایی عملی) را برای پرسشنامه هوش موفق در آموزش تایید کرد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار بود و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس های آن بین 67/. (تکرار و بازگویی) تا 89/. (تحلیلی- خلاق) بود. روایی بیرونی بین ابعاد پرسشنامه هوش موفق در آموزش و پرسشنامه شخصیت نئو مورد ارزیابی قرار گرفت. بین توانایی تحلیلی- خلاق با عامل روان آزرده گرایی رابطه منفی و معنادار، بین برونگرایی با توانایی تحلیلی- خلاق و عملی، توانایی تحلیلی- خلاق با گشودگی به تجربه و سازگاری و باوجدان بودن، توانایی عملی با سازگاری و توانایی حفظ کردن و توانایی تکرار و بازگویی با سازگاری و با وجدان بودن رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد. با توجه به ویژگی های روانسنجی مطلوب، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای مطالعه آموزش مبتنی بر هوش موفق در دبیران می باشد.
  کلیدواژگان: هوش موفق در آموزش، روایی، اعتبار
 • ارسلان ایرجی راد*، زهره ارداغیان صفحات 77-100
  هدف از این پژوهش تعیین مولفه های شایستگی کانونی اثر بخش بر کیفیت برنامه ی آموزشی مقطع کارشناسی ارشد رشته ی علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائیمی باشد. مطالعه به بررسی، تحلیل عاملی مولفه های شایستگی کانونی در برنامه آموزشی می پردازد، چار چوب مفهومی تحقیق شامل چهار بعد : 1- بعد تفکر 2- بعدتعامل 3- بعد شخصیت 4- بعد اقدامات، می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل 38 استاد و 267 دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد می باشند ، داده های تحقیق از طریق دو پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از میانگین ، واریانس ، آزمون کایزر–مایر- اولکن (KMO) و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند، نتایج مطالعه بر اساس هفت شایستگی کانونی در نظر گرفته ، و مورد بحث قرار گرفت که شامل، شایستگی فردی، شایستگی ارتباطی و سازمانی، شایستگی پژوهشی وفناوری، شایستگی دستیابی، انتخاب و حفظ شغل، شایستگی روانشناختی، آینده نگری، تحلیل، حل مسئله و تصمیم گیری، شایستگی رهبری و مدیریتی و شایستگی تفکر استراتژیک و مفهومی، می باشد.لید واژه های: تحلیل عاملی مولفه ها ، شایستگی های کانونی ، برنامه ی آموزشی، کارشناسی ارشد رشته ی علوم تربیتی
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی مولفه ها، شایستگی های کانونی، برنامه ی آموزشی، کارشناسی ارشد رشته ی علوم تربیتی
 • مسعود گرامی پور*، احمد رضایی، اعظم رمضانی صدر، لیلا نوروزی صفحات 101-122
  کنکور سراسری بنا به اذعان بسیاری از کارشناسان سرنوشت سازترین آزمون در ایران است و ویژگی های جمعیت شناختی داوطلبان از قبیل جنسیت، منطقه (پایگاه اجتماعی-اقتصادی) و استان(زبان) می توانند بر عملکرد داوطلبان ورود به دانشگاه در پاسخ به سوالهای آزمون موثر باشند. اگر پاسخ به سوالهای آزمون با کنترل توانایی آزمودنی ها تابعی از ویژگی های جمعیت شناختی باشند، سوالهای آزمون نسبت به آنها کنش افتراقی (DIF) دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی کنش افتراقی سوال های آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی داوطلبان است. نمونه تحقیق شامل همه آزمودنی های یک دفترچه آزمون و برخی دروس امتحانی تخصصی گروه های آزمایشی کنکور سراسری از سال 87 تا 90 بود. به منظور تحلیل DIF از رویکرد تحلیل رگرسیون لوجستیک دو وجهی استفاده شد. پس از اطمینان از تک بعدی بودن آزمون های مورد مطالعه از طریق رویکرد NOHARM، یافته های تحلیل DIF حاکی از این بود که به ترتیب بیشترین تعداد کنش افتراقی آشکار شده در سوالهای آزمون، مربوط به متغیرهای جنسیت، سهمیه مناطق (پایگاه اجتماعی-اقتصادی) و استان(زبان) هستند، اما مقادیر اندازه های اثر بسیار کوچک و ناچیز بودند. با این وجود، بر اساس یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که کمیته های موضوعی تشکیل شده و بر اساس قضاوت نهایی آنها، سوالهای سودار آزمون مشخص شوند و در طراحی سوال در آزمون های آینده مد نظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: کنکور سراسری، کنش افتراقی سوال، ویژگیهای جمعیت شناختی داوطلبان، رگرسیون لوجستیک
 • مرتضی مرادی *، عباسعلی سلیمانی خشاب، صدیقه شهاب زاده، حمید صباغیان بغدادآباد، محمدحسین دهقانی زاده صفحات 123-148
  مقدمه
  مطالعه ی حاضر با هدف بررسی آزمون ساختار عاملی و سنجش همسانی درونی پرسشنامه ی بهزیستی تحصیلی (AWBQ) انجام شد.
  روش
  پرسشنامه ی بهزیستی تحصیلی و پرسشنامه ی تنیدگی تحصیلی بر روی 365 دانش آموز دوره ی متوسطه ی دوم مدارس دولتی شهر پل-دختر (189 پسر و 176 دختر) که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده بودند، اجر شد. به منظور تعیین روایی عاملی AWBQ از روش های آماری تحلیل عامل اکنشافی و تاییدی و به منظور بررسی همسانی درونی AWBQ از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین به منظور مطالعه ی روایی واگرای AWBQ، ضریب همبستگی بین نمره ی کل بهزیستی تحصیلی و تنیدگی تحصیلی ادراک شده-ی دانش آموزان گزارش شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی نشان داد که AWBQ از چهار عامل ارزش مدرسه، فرسودگی نسبت به مدرسه، رضایتمندی تحصیلی و درآمیزی با کار مدرسه تشکیل شده است. شاخص های برازش تحلیل عامل تاییدی بر پایه ی نرم افزار AMOS، وجود عوامل چهارگانه را تایید کرد. همبستگی معنادار بین نمره ی ابعاد بهزیستی تحصیلی با نمره ی کلی تنیدگی تحصیلی، روایی AWBQ را تایید کرد. همچنین همسانی درونی مقیاس ها معنادار برآورد گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به برازش مدل و اعتبار بالای پرسشنامه، از آن می توان جهت مطالعه و سنجش بهزیستی تحصیلی دانش آموزان ایرانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بهزیستی تحصیلی، ساختار عاملی، همسانی درونی
 • مریم مقدسین* صفحات 149-197
  سنجش انطباقی کامپیوتری (CAT) شیوه ای از سنجش توانایی است که دقت برآورد توانایی را افزایش می دهد و بدون از دست دادن دقت اندازه گیری آزمون، طول آن را کاهش می دهد. با این وجود، سنجش انطباقی در صورتی خوب عمل می کند که، دارای خزانه سوالی باشد که در آن تعداد کافی سوال با کیفیت مناسب وجود داشته باشد. بسیاری از محققان خاطر نشان کردند که، برای ساخت خزانه سوالی برای (CAT)، نه تنها اندازه خزانه سوال مهم است، بلکه توزیع پارامترهای سوال های خزانه نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. با این وجود، تحقیقات اندکی در مورد این که چگونه این ویژگی های مطلوب تعیین می شود، وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش، تلفیق ایده“bin-and-union” برگرفته از رویکرد ریکیسی (2003)، که یک روش شبیه سازی مونت کارلو برای تعیین ویژگی های خزانه سوال است، با رویکرد برنامه نویسی ریاضی بوده است. در این پژوهش این روش برای ساخت یک خزانه سوال بهینه برای آزمون سنجش انطباقی ریاضی به کار رفته است. خزانه سوال پژوهش حاضر بر اساس مدل سه پارامتری مدرج شده است، و روش سیمپسون-هتر برای کنترل مواجهه سوال به کار رفته است. این طرح شامل برآوردهایی از اندازه مطلوب خزانه سوال و توزیع مطلوب پارامترهای سوال ها و ویژگی های غیر آماری آن بوده است. فرآیند طراحی این خزانه شامل تعیین مجموعه ای از ویژگی های مطلوب خزانه سوال، با درنظر گرفتن چندین عامل مهمی که ممکن بود بر نتایج مورد نظر طراحی یک خزانه سوال اثر گذارد، بوده است. عملکرد خزانه های سوال شبیه سازی شده و عملیاتی با در نظر گرفتن مجموعه ای از ملاک های ارزیابی، با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج ارزیابی نشان داد که، مکانیزم به کار رفته برای تعیین ویژگی های مطلوب خزانه سوال به خوبی عمل می کند و برای تعیین ویژگی های مطلوب خزانه سوال مناسب است.
  کلیدواژگان: خزانه سوال بهینه، سنجش انطباقی کامپیوتری، رویکرد ریکیسی، رویکرد برنامه نویسی ریاضی، مدل حداقل انحرافات وزن دار (WDM)
 • سیدسجاد طباطبایی*، مهدی لسانی صفحات 199-224
  هدف
  تجهیز شدن به مهارت های فرصت یابی حرفه ای منجر به سازگاری بیشتر با تغییرات امروزی مسیر شغلی، بهبود شایستگی تصمیم گیری مسیر شغلی و در نهایت زندگی معنادارتر در قرن 21 می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس آمادگی فرصت یابی حرفه ای که به سبک رویکرد تصادفی برنامه ریزی شده میشل و کرومبولتز انجام شد.
  روش
  در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، با روش نمونه گیری خوشه ای185 نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی کرمان انتخاب شدند. الگوریتم تحلیل داده ها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل: بررسی مدل های اندازه گیری (آلفا کرونباخ، ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا و واگرا) و برازش مدل ساختاری (ضرایب بار عاملی، معناداری ضرایب مسیر و ضریب تعیین، شاخص پیش بینی مدل، نیکوی برازش) است که جهت ارزیابی پنج مولفه انعطاف پذیری، خوش بینی، ریسک پذیری، پشتکار و کنجکاوی مقیاس آمادگی فرصت یابی حرفه ای مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  برازش هر دو بخش الگوریتم داده ها و نتایج حاصله از تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان دهنده مطلوبیت و قابل قبول بودن ساختار مکنون در سطح شاخص ها و مولفه ها بود.
  نتیجه
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که نسخه ی فارسی پرسشنامه ی آمادگی فرصت یابی حرفه ای، در جامعه ی دانشگاهی اعتبار و روایی سازه خوبی دارد و می توان از آن برای سنجش و شناسایی میزان مهارت های فرصت یابی حرفه ای و تسهیل در فهم تاثیر حوادث تصادفی بر رفتار انتخاب شغل (رشته) بهره گرفت.
  کلیدواژگان: آمادگی فرصت یابی حرفه ای، اعتباریابی، معادلات ساختاری
 • فریبرز گراوند *، خدیجه ابوالمعالی، علیرضا کیامنش، حمزه گنجی صفحات 225-248
  زمینه
  به جز مقیاس های مربوط به اضطراب امتحان، کمبود در زمینه دسترسی به ابزارهای سنجش هیجانات پیشرفت فراگیران یک واقعیت غیرقابل انکار است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس (CRES) در گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد.
  روش
  در مطالعه همبستگی حاضر 400 دانشجوی کارشناسی (240 پسر و 160 دختر) به مقیاس های هیجان مربوط به کلاس (CRES) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی و پایایی CRES به ترتیب روش های آماری تحلیل عاملی تاییدی و ضرایب همسانی درونی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی تاییدیCRES بر پایه نرم افزار AMOS نشان داد که در نمونه دانشجویان ایرانی ساختار چندبعدی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس با داده ها برازش قابل قبولی داشت. نتایج مطالعه حاضر با تاکید مجدد بر تفکیک مقیاس های هیجانات مثبت (لذت، امیدواری، غرور) و منفی (خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی) برای اندازه گیری تجارب هیجانی مختلف در موقعیت کلاس درس به طور تجربی، از روایی درونی CRES حمایت کرد. ضرایب همسانی درونی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس شامل هیجانات لذت، امیدواری، غرور، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی به ترتیب برابر با 0/93، 0/92، ،0/89،0/89،0/89،0/91، 0/93 و 0/95 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در مجموع، نتایج مطالعه حاضر، از یک سو، شواهدی را در دفاع از نظریه کنترل ارزش هیجانات پیشرفت ارائه کرد و از دیگر سوی نشان داد که CRES برای سنجش هیجانات مربوط به کلاس در گروه نمونه دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی تاییدی، مقیاس های هیجان مربوط به کلاس، روایی عاملی، همسانی درونی
|
 • Shirin Rezvanifar * Pages 1-33
  Test of common types of assessments that are done in the education system. Test results should be invoked for any of the validity, reliability, and has the ability to run each test covers a different aspect of. Poorly made tool that is not only not useful, but dangerous as well. self test mechanism so carefully constructed, run and score can be read. To ensure fairness test scores from different test forms with methods that are commonly referred to as equating is adjusted. Alignment is commonly used as a statistical method for matching test scores to account for differences between different forms of unwanted application form so that scores are comparable. National Education Assessment is described and appropriate manner. The purpose of this study is to Anchor matched groups design and plans for the disparate groups with anchor test and linear equating methods, mean Equipercentile the classical test theory and compare it with the results of the new theory for measuring equating, the equating position measurement system training in the proper manner must be presented and explained.
  Keywords: equating, exams, classical test theory
 • Jamal Abdolmaleki * Pages 35-53
  This study was conducted with the aim of structural analysis sources of Self-Efficacy Information, Self-efficacy, Goal-Setting and Self-regulation with math performance. The study population included all ninth grade students in secondary school in Sanandaj city; from this population a random sample of 396 students was selected. The research instruments were Sources of Self-Efficacy Information in mathematics questionnaire, Goal-Setting questionnaire, Self-efficacy mathematics questionnaire & Self-regulation questionnaire. The results of Cronbach's alpha and the first stage of the confirmatory factor analysis represented the good reliability and validity of the tool. Data were analyzed using Statistical technique of structural equation modeling (confirmatory path analysis) with LISREL 8/50 software. The results indicate that:• The Self-efficacy variable has direct, positive and significant effect on the level of 0.01 on math performance (0/589) and no indirect and total effect on math performance variable equal to (0/589)
  • The goal setting variable has direct, positive and significant effect on the level of 0.01 on math performance equal to (0/453), indirect positive effect (0/211) and total effect (0/664) on math performance variable.
  • The self-regulation variable has direct, positive and significant effect on the level of 0.01 on math performance equal to (0/326), indirect positive (0/190) and total effect (0/516) ) on math performance variable.
  • The sources of Self-Efficacy Information variable has direct, positive and significant effect on the level of 0.01 on math performance equal to (0/113), indirect positive effect (0/541) and total effect (0/654) ) on math performance variable.
  Keywords: Sources of Self-Efficacy Information, Self-efficacy, Goal-Setting, Self-regulation, math performance
 • Sharareh Sabahi, Siavash Talepasand * Pages 55-75
  Successful intelligence integrated set of abilities required for success in life. The present study was conducted To evaluate the validity and reliability of teaching for successful intelligence questionnaire. The Statistical Society were all public high schools teachers in Tehran in the 93-94 school year.The sample size in this research was included 404 (278 women, 126 men) teachers that were selected with Cluster random sampling of Tehran public high schools. All they completed the teaching for succeessful Intelligence Questionnaire and NEO personality questionnaire.
  Exploratory factor analysis, correlation item-total score, and Exploratory factor analysis was conducted.Exploratory factor analysis with principle component method, confirmed four factors (ability to memorize, repeat and restate ability, analytical - creative ability and practical abilitiy) for questionnaire teaching for successful intelligence. . The results showed an acceptable internal consistency and Cronbach's alpha coefficients subscales is respectively between 0/67 (repeat and restate ability) to 0/89 (analytical - creative ability).
  External validity between dimensions of teaching for successful intelligence questionnaire and Neo personality questionnaire were evaluated. Between analytical - creative abilities with Neuroticism is negative relationship And significant, Was found Between extraversion and creative - analytical and practical abilities, between Analytical - creative abilities with openness to experience, agreeableness and conscientiousness, between Practical ability with agreeableness and between memorize ability and to repeat and restate ability with Agreeableness and conscientiousness positive relationship And significant. According to the desirable psychometric properties This questionnaire is a useful tool for the study of the teaching for succeessful Intelligence in teachers.
  Keywords: teaching for Successful intelligence, Validity, reliability
 • Arsalan Irajirad *, Zoreh Ardaghyan Pages 77-100
  The study consists to evaluate the quality of the curriculum on the basis of Core competencie . The.Thecouceptual framework of this research consists of four dimensions: 1.The dimension of thought 2.dimension of interaction 3.dimension of personality 4. dimensionofmeasures. The(statistical) subjects include 38 university lecturers an 267 MA students studying at the last semester. The research data were collected using two questionairs , and were analyzed using variance mean,KMO test and factorial analysis . The research results were considered and discussed on the basis of sevsn Core competencies: 1. Personal competency 2. Interpersonal and organization competency 3.research and technology competency 4 . The competency of access to , selection of , and keeping a job 5. Psychological, futuristic , analytic, problem-solving , and decision-making competency. 6. Leadership and management competency 7.Strategic and conceptual thinking competency
  Keywords: factorial analysis of features, core competencies, curriculum. educational sciences at the MA level
 • Masuod Geramipuor * Pages 101-122
  According to many experts, entrance examination is the most important test in Iran and demographic characteristics such as gender, region (socio-economic status) and province (language) can affect the performance of participants’ responses to the test items. Controlling for the ability of examinees, if the answers to the test items are the function of demographic characteristics, the test items have Differential Item Functioning (DIF) toward them. The purpose of this investigation is to study Differential Item Functioning of the test items of Entrance Examinations of National Organization of Educational Testing across the demographic characteristics. The research sample consisted of all examinees of a test booklet which included some special exams of the experimental groups of Konkur from 2008 to 2011. Binary logisitic regression was used in order to analyzing DIF. After assuring unidimensionality through NOHARM approach, DIF analysis results indicated that the most number of detected DIF items were related to gender, region (socio-economic status) and province (language) variables respectively, but effect sizes were very small and negligible. Nevertheless, based on current research results, it is recommended that subject matter committees are formed to detect biased items based on final decisions of the committees and will be considered in designing test items in future.
  Keywords: Konkur, Differential Item Functioning, demographic characteristics of the candidates, Logistic Regression
 • Morteza Moradi * Pages 123-148
  The current investigation was aimed toward testing the factor structure and Measurement of internal consistencyof academic well-Being questionnaire (AWBQ).
  Method
  Three-hundred and sixty five students from school of Poldokhtar city (189 male and 176 female) were selected through multi-stage sampling method. Students completed the Farsi version of AWBQ and the academic stress questionnaire (ASQ). The exploratory factoranalysisand confirmatory factor analysis and internal consistency were used to compute the AWBQ's factorial validity and reliability, respectively.
  Findings:The results of principle component analysis (PC) and oblique rotation replicated the four-factor structure of the AWBQ. Based on item content, factors were named difficulty with school values, school burnout, satisfaction with educational choice and schoolwork engagement. Based on AMOS software, Goodness-of-fit indices of confirmatory factor analysis confirmed the 4 extracted factors. The multidimensional scales of AWBQ were shown to be an acceptable measurement model in this sample. The significant correlation between the AWBQ factor score and it’s dimensions with total score of academic stress confirmed the validity of the AWBQ.
  Conclusion
  These findings speak to the robustness of the AWBQ, in revealing its relatively stable structure, and consequently, to its potential usefulness as a valid measure of academic well-being for Iranian students.
  Keywords: Academic well-being, factor structure, internal consistency
 • Maryam Moghadasin * Pages 149-197
  Computerized adaptive testing (CAT) is a testing procedure that can result in improved precision for a specified test length or reduced test length with no loss of precision. But, for computerized adaptive tests (CATs) to work well, they must have an item pool with sufficient numbers of good quality items. Many researchers have pointed out that, in developing item pool for CATs, not only is the item pool size is important, but also the distribution of item parameters. Yet, there is little research on how to identify those desirable features. This paper applied and extended the basic idea of the “bin-and-union” method proposed by Reckase (2003),- which is a Monte Carlo method to determine the properties of an optimal item pool-, and mathematical programming method to develop the optimal item pool for a mathematic operational CAT. This study extended the method for designing item pools calibrated with the three-parameter logistic model and applied it to situations where the Sympson-Hetter procedure is used to control the item exposure rate. The designs include estimates of desired item pool size and item parameter distribution. The design process includes identifying a series of candidate item pool features by taking into consideration multiple factors that may affect the desired features of the item pool. The performance of the simulated item pools has been compared with operational item pool by considering some evaluation criteria. The result of evaluation indicated that the mechanism used to identify the desirable item pool features has functioned well and appropriate for identifying a desirable item pool features of mathematic operational CAT.
  Keywords: optimal item pool, computerized adaptive testing, Reckase's Method, Mathematical Programming Method, weighted deviations model
 • Seyed Sajjad Tabatabaei *, Mehdi Lesani Pages 199-224
  Purpose
  equipping for vocational opportunity skills resultes to more compatibility with career today's changes; improving career path decision-making competence and ultimately more meaningful life in 21th century. The purpose of this study to assess the validation, Stability and factor structure of the openness to vocational oportunity Scale (OVOS) that based on Krumboltz and Mitchell's planned happenstance approach and it is applied on medical students.
  Methods
  in this cross-sectional study with stratified random sampling method, 185 students of Kerman medical college are selected through data analysis algorithms with SmartPLS 2 (Partial least square), which include the Measurement Model (Alpha, Loadings, Composite Reliability, Convergent and Discriminant Validity), Structural Model (significant factor "T-values" and "R Square", the prediction model"Q" ^"2" "Stone-Geisser", Quality Indexes Redundancy, GOF "Goodness of fit"). To appraisal scale (OVOS) which include the component Curiosity, Flexibility, Flexibility, Optimism, Risk-taking were examined.
  Results
  fitting both the data algorithm and the results of confirmatory factor analysis indicates the desirability and acceptability of latent structure in components and index.
  Deduction: given the results of this study can be said that the Persian version of OVOS has construct validation and Stability in the academic community well and can be used to assessment and identification the vocational opportunity skills and facilitating understanding of the influence of chance events on career choice behavior.
  Keywords: The openness to vocational opportunity (OVOS), validation, Partial least squares (PLS), Confirmatory factor analysis
 • Fariborz Gravand *, Khadijeh Abolmaali Pages 225-248
  Background
  Aside from test anxiety scales, measurement instruments assessing students’ achievement emotions are largely lacking. Therefore, the main purpose of the present study was to investigate factorial validity of the Class-Related Emotion Scales (CRES) among Iranian university students.
  Method
  400 university students (240 male, 160 female) completed the Class-Related Emotion Scales. The confirmatory factor analysis method and internal consistency were used to compute the CRES's factorial validity and reliability, respectively.
  Results
  The results of confirmatory factor analysis, based AMOS software, indicated that multidimensional structure of the CRES consisted enjoyment, hope, pride, anger, anxiety, shame, hopelessness and boredom had acceptable fit to data in the Iranian sample. The results of the confirmatory factor analysis by replication multidimensional factorial structure of the Farsi version of the CRES consisted of 8 scales measuring enjoyment, hope, pride, anger, anxiety, shame, hopelessness, and boredom during class indicated that the scales were internally valid. Internal consistencies for the scales measuring enjoyment, hope, pride, relief, anger, anxiety, shame, hopelessness, and boredom during class were 0.93, 0.92, 0.89, 0.89, 0.89, 0.91, 0.93 and 0.95, respectively.
  Conclusion
  In sum, on the one hand, the results provide further support for the control-value theory and on the other hand, these findings provide evidence for the validity and reliability of the AEQ as an instrument to measure of achievement emotions among Iranian university students.
  Keywords: Confirmatory factor analysis, Class-Related Emotion Scales (CRES), factorial validly, internal consistency