فهرست مطالب

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی - پیاپی 45 (پاییز 1396)
 • پیاپی 45 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اسماعیل سلیمانی *، رقیه نوری لیاولی، سیمین حسینیان، بهناز دهقان صفحات 7-16
  اختلال وسواسی جبری بیماری ناتوان کننده ای است که به وسیله ی افکار ناخواسته، غیر ارادی و تکرار شونده، تکانه ها و تصاویر مشخص می شود. شواهد فراوانی از آسیب کارکردهای اجرایی در اختلال وسواسی جبری خبر وجود دارد و به نظر می رسد که نقص در حافظه ی کلامی و غیر کلامی در اختلال وسواسی جبری وجود داشته باشد. هدف پژوهش حاضر ارایه ی مدل ساختاری از روابط مولفه های تمرکز و تغییر توجه با علایم اختلال وسواسی جبری و حافظه بینایی- کلامی در جمعیت بالینی بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 280 نفر از بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی از درمانگاه ها و کلینیک های تخصصی روانپزشکان و روان شناسان سطح شهرستان ارومیه به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و از نظر نشانه های وسواس فکری- عملی و کنترل توجه و تداعی زوجی بینایی و کلامی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی علی معادلات ساختاری نشان داد که حافظه ی کلامی و حافظه ی بینایی به طور مستقیم و غیرمستقیم با واسطه گری کنترل توجه با علایم OCD رابطه دارند. به نظر می رسد تمرکز توجه و تغییر توجه می تواند به عنوان متغیری واسطه ای در رابطه ی اختلال وسواسی جبری با حافظه ی بینایی و کلامی نقش میانجی داشته باشد.
  کلیدواژگان: اختلال وسواسی جبری، حافظه ی بینایی، حافظه ی کلامی، کنترل توجه
 • شبنم برهانی زاد *، رضا عبدی صفحات 17-26
  به نظر می رسد در یک جامعه ی آماری نرمال و در شرایطی که نشانه های نامتعارف رفتاری بروز نکرده باشد، سه صفت ماکیاولیسم و خودشیفته بودن و سایکوپات بودن را می توان به عنوان یک صفت واحد در نظر گرفت. به این ترکیب معمولا ابعاد مثلث تاریک شخصیت گفته می شود. هدف این پژوهش، تعیین نقش ابعاد مثلث تاریک شخصیت در نگرش به خیانت و میزان صمیمیت زناشویی بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 150 زوج متقاضی طلاق ارجاع داده شده به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی بهزیستی تبریز به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و از نظر ابعاد مثلث تاریک شخصیت، صمیمیت زناشویی و نگرش به خیانت مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل نتایج همبستگی و رگرسیون چندگانه نشان داد که بین صمیمیت با ابعاد مثلث تاریک شخصیت رابطه ی معکوس وجود دارد. ابعاد سایکوپاتی و نارسیسم توانستند 18درصد از تغییرات صمیمیت را پیش بینی کنند. همچنین بین نگرش به خیانت و ابعاد مثلث تاریک شخصیت رابطه ی معنادار به دست آمد. پژوهش ها نشان داد که بعد ماکیاولی و خودشیفته 17 درصد از تغییرات نگرش به خیانت را پیش بینی می کند. نتایج از این امر حمایت می کند که میزان ابعاد مثلث تاریک شخصیت انسان شامل سه بعد ماکیاولی، سایکوپاتی و خودشیفتگی، بر میزان صمیمیت زناشویی و همچنین بر میزان نگرش به خیانت زوجین متقاضی طلاق، موثر است.
  کلیدواژگان: ابعاد تاریک شخصیت، صمیمیت، خیانت زوجین
 • علی ابراهیمی *، میترا حکیم شوشتری، علی اصغر زاده، حسین کارسازی صفحات 27-36
  نشانه های افسردگی- اضطراب و رابطه ی آن با تجارب دست انداخته شدن دوران کودکی

  مقاله 3، دوره 12، شماره 45، پاییز 1396، صفحه 27-36 XML اصل مقاله (280 K)
  نوع مقاله: مقاله پژوهشی
  چکیده
  دست انداخته شدن در دوران کودکی ممکن است یکی از تجاربی باشد که می تواند نقش مهمی در رشد باورهای فرد در مورد خود و دنیا داشته باشد. هدف مطالعه ی حاضر بررسی نشانه های افسردگی، اضطراب و رابطه ی آن با تجارب دست انداخته شدن دوران کودکی بود. برای این منظور، طی یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی 201 نفر دانشجوی دانشگاه تهران (مرد، زن) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر تجربه ی دست انداخته شدن، افسردگی و اضطراب مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج همبستگی و تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که همبستگی متقابل و مثبتی بین دست انداخته شدن، اضطراب و افسردگی وجود دارد. یافته ها نشان داد که بین دست انداخته شدن با اضطراب و افسردگی رابطه مثبت دارد. یافته ها نشان داد که چهار خرده مقیاس دست انداخته شدن 8/19 درصد از واریانس نمرات افسردگی و 1/17 درصد از واریانس اضطراب را تبیین می کند. یافته ی پژوهش حاضر مطالعات قبلی در زمینه ی رابطه ی بین نشانه های افسردگی- اضطراب و تجارب دست انداخته شدن دوران کودکی را حمایت کرده و گسترش می دهد.
  کلیدواژگان: دست انداخته شدن، افسردگی، اضطراب
 • حسین محققی*، مهران فرهادی، صفدر نبی زاده صفحات 37-46
  اختلال خوردن به عنوان رفتارها و نگرشهای نادرست خوردن اطلاق می شود که به صورت یک زنجیره اختلال در غذا خوردن تعریف می شود. نقش متغیرهای روان شناختی مثبت و منفی در بروز اختلالات خوردن از سوی محققان حوزه سلامت عمومی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف این مطالعه ارایه ی مدل مفهومی و آزمون آن برای رفتارهای خوردن بر اساس شفقت به خود، کمال گرایی و نارضایتی بدنی بود.برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی 245 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا همدان به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر شفقت به خود، رفتارهای اختلال خوردن، نارضایتی بدنی و کمال گرایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی روابط متغیرها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد متغیر شفقت به خود، با کمال گرایی و نارضایتی بدنی ارتباط مستقیم دارد و با رفتارهای خوردن از طریق کمال گرایی و نارضایتی بدنی ارتباط غیرمستقیم دارد. کمال گرایی به طور مستقیم با نارضایتی بدنی و رفتارهای خوردن ارتباط مستقیم و از طریق نارضایتی بدنی با رفتارهای خوردن ارتباط غیرمستقیم دارد. نارضایتی بدنی نیز با رفتارهای خوردن ارتباط مستقیم دارد. به طور کلی می توان گفت در شفقت به خود اهداف و استانداردها در سطح مورد انتظار هستند و از ایده آل و کامل بودن اجتناب می شود بدین ترتیب با کمال گرایی و نارضایتی بدنی همبستگی منفی دارد و می تواند با تاثیر گذاشتن بر این متغیرها باعث کاهش میزان کمال گرایی و نارضایتی شده و از این طریق در کاهش تمایل به رفتارهای اختلال خوردن نقش مهمی داشته باشد.
  کلیدواژگان: شفقت به خود، کمال گرایی، نارضایتی بدنی، رفتارهای اختلال خوردن
 • صدیقه صدرعاملی، امرالله ابراهیمی *، حسین زارع نیستانک صفحات 47-56
  سندرم روده ی تحریک پذیر یکی از شایعترین اختلالات عملکردی گوارشی است که تقریبا 10 تا 15 درصد جمعیت عمومی را درگیر می کند و بار بیماری قابل توجهی را به دوش سیستم بهداشتی، بیماران و خانواده های آن ها تحمیل می نماید. عوامل روان شناختی و اجتماعی نقش مهمی در سبب شناسی و درمان این اختلال دارند. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی ادراک بیماری، امید و بخشودگی در روابط بین فردی با شدت علایم بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 70 نفر (20 مرد و 50 زن) از مراجعه کنندگان درمانگاه اختلالات عملکرد گوارشی مرکز تحقیقات روان تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر ادراک بیماری، امید، بخشودگی در روابط بین فردی و شدت علایم گوارشی سندرم روده ی تحریک پذیر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد شدت علایم گوارشی رابطه ی معناداری با ادراک بیماری، امید و بخشودگی در روابط بین فردی دارد و شدت علایم گوارشی در سندرم روده ی تحریک پذیر توسط نمره واریانس بخشودگی، امید و ادراک بیماری قابل پیش بینی است. یافته های مطالعه حاضر از روابط خرده مقیاس های ادراک بیماری، امید، بخشودگی با شدت علایم سندرم روده تحریک پذیر حمایت می کند.
  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، ادراک بیماری، امید، بخشودگی در روابط بین فردی
 • اسماعیل سلیمانی، الهه طغیانی* صفحات 57-66
  اختلالات هیجانی می توانند فرایندهای شناختی از جمله توجه و حافظه را تحت تاثیر قرار دهند و تاثیر رویدادهای استرس زا را بر عملکرد شناختی افزایش داده، تعداد دفعاتی را که این رویدادها بازیابی می شوند را افزایش دهند. هدف این مطالعه فراتحلیل مطالعاتی بودکه حافظه و اطمینان به حافظه را در افراد افسرده، وسواسی و بهنجار را در طی سالهای 2066 تا 2016 مقایسه کرده اند. برای این منظور، طی یک پژوهش فراتحلیلی، از بین مقالات منتشر شده در مجلات علمی-پژوهشی و همایش های علمی طی یک دهه ی اخیر (2006-2016) که به مقایسه حافظه و اطمینان به حافظه در افراد افسرده، وسواس و بهنجار جمعیت ایرانی پرداخته و در پایگاه نشریات علوم ادواری، پورتال علوم انسانی، ایران داک (وب سایت مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، اس آی دی، پابمد، مگیران، سیویلکا و گوگل اسکولار نمایه شده بودند، 26 مقاله که واجد معیارهای درون گنجی این پژوهش بود انتخاب شد. فراتحلیل اطلاعات خلاصه شده ی این پژوهش ها، حاکی از تفاوت حافظه و اطمینان به حافظه در نمونه وسواس و افسرده با نمونه بهنجار است. با توجه به سطح معناداری، تفاوت میان نمونه ی افسرده، وسواس و بهنجار در حافظه و اطمینان به حافظه ی معنادار به نظر می رسد که تجربیات قبلی و دانش فراگیر طرحواره ای کلی بر حافظه ی ما تاثیر می گذارد و تلفیق اطلاعات شخصی که از منابع اطلاعاتی متعدد به دست آمده یک جز اصلی در تفکر پیچیده و رده بالا است.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، حافظه، اطمینان به حافظه، افراد افسرده، افراد وسواس، افراد بهنجار
 • شوان شیدایی اقدم، حمیدرضا فاطمی پور* صفحات 67-76
  اضطراب امتحان نوعی خوداشتغالی ذهنی است که با خود کم انگاری و تردید درباره ی توانایی های خود، مشخص می شود و غالبا به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش های جسمانی نامطلوب و افت عملکرد تحصیلی فرد منجر می شود. شیوه های مختلفی در مورد کاهش اضطراب معرفی شده است. یکی از این شیوه ها می تواند توجه آگاهی باشد. توجه آگاهی، به معنای توجه کردن عمدی و تمرکزی پذیرا و بدون قضاوت، به رخ دادن افکار ، هیجانات و احساسات در زمان حال است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر به کارگیری توجه آگاهی بر کاهش اضطراب دانشجویان در جلسات امتحان بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل، 33 دانشجو به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی شدند. آزمودنی ها پیش و پس از انجام پژوهش از نظر اضطراب امتحان، تهدید ادراک شده از امتحان و سبک بزرگ نمایی تهدید مورد ارزیابی قرار گرفتند. دانشجویان گروه کنترل با حضور یک روان شناس، در ده دقیقه ی ابتدای درس به صورت گروهی، به تمرین توجه آگاهی پرداختند و سپس ده دقیقه با استاد درس در رابطه با نگرانی هایشان در رابطه با امتحان گفتگو کردند. در گروه کنترل چنین مداخله ای انجام نگرفت. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش توجه آگاهی، تاثیر معناداری بر کاهش اضطراب امتحان و تهدید ادراک شده از امتحان دانشجویان دارد. به نظر می رسد طی توجه آگاهی، ظرفیت و توانایی نظام پردازش اطلاعات افزایش می یابد و این تمرین ها می می تواند به عنوان یک نظام هشدار اولیه مانع شروع یک درگیری ذهنی با اضطراب شود.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، توجه آگاهی
 • جیتندرا ماهان، مینا سگال، اشرف سادات گیتی قریشی* صفحات 77-86
  سرطان یک اصطلاح عمومی برای گروه بزرگی از بیماری هایی است که می تواند هر قسمت از بدن را تحت تاثیر قرار دهد. بیماران مبتلا به سرطان در مورد زنده ماندن خود نگران هستند، درد می کشند و این امر به طور جدی می تواند بر وضعیت روانی آنها تاثیر بگذارد. برهمین اساس است که گفته می شود سرطان صرفا یک رویداد، با پایانی معین نیست، یک موقعیت دایمی ومبهم است که با تاثیرات دیررس و تاخیری ناشی از بیماری، درمان و مسایل روان شناختی مربوط به آنها مشخص می شود. هدف این پژوهش، مقایسه ی استرس و سبک های مقابله ای افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان بود. برای این منظور، طی یک پژوهش مقایسه ای، 100 بیمار مبتلا به سرطان (50 نفر مرد مبتلا به سرطان معده، مری، روده بزرگ و راست روده و پروستات و50 نفر زن مبتلا به سرطان معده، مری، روده بزرگ و راست روده و پستان) به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و با 100 نفر (50 نفر مرد و 50 نفر زن) از افراد سالم در گروه سنی 60-40 سال همتا سازی شدند. تحلیل واریانس نتایج نشان داد که استرس و سبک های مقابله ای شامل جستجوی حمایت اجتماعی، ارزیابی مثبت مجدد، کنار آمدن رویارویانه، دوری جویی، خویشتن داری، گریز و اجتناب در دو گروه متفاوت است.
  کلیدواژگان: استرس، سبک های مقابله ای، سرطان
|
 • Esmaiel Soleimani *, Nooripour Liavali, Simin Roghayeh Hosseinian, Behnaz Dehghan Pages 7-16
  Obsessive compulsive disorder is a debilitating disorder that indicated by unwanted, involuntary, and involuntary thoughts, impulses and images. There is a lot of evidence of the damage to executive functions of obsessive-compulsive disorder and there seems there is a defect in verbal and verbal memory in obsessive-compulsive disorder. The purpose of the present study was to provide a structural model of the relationships between concentration components and attention shift with the symptoms of obsessive-compulsive disorder and visual-verbal memory in the clinical population. For purpose this, in a descriptive study of correlation type selected 280 patients with obsessive-compulsive disorder among clinics and psychiatrists in Urmia city by available exampling and were tested in terms of signs of obsessive-compulsive disorder and attention control and verbal - verbal paired associations. Pearson correlation coefficient and structural equations modeling showed that have a signification relationship between verbal memory and visual memory in the from directly and indirectly related to mediating attention control with OCD symptoms. It seems attention focusing and changing attention can be Mediator role as a mediator variable in the relationship between obsessive-compulsive disorder and visual and verbal memory.
  Keywords: Obsessive compulsive disorder, visual memory, verbal memory, attention control
 • Shabnam Borhanizad *, Reza Abdi Pages 17-26
  It seems that in a normal population and in the absence of unusual behavioral symptoms, Machiavellianism, narcissistic traits, and psychopathy can be considered as a single trait. This combination is generally called the Dark triad of personality. The aim of this study is to determine the role of the Dark triad of personality in the attitude toward infidelity and marital intimacy. For this purpose, in a descriptive-correlational study, 150 couples applying for divorce that were referred to counseling and psychological services centers in Tabriz selected by available sampling method and then evaluated subjects dimensions of the dark triad personality, marital intimacy and attitudes to infidelity respectively. The results of correlation and multiple regression analysis showed that there is an negative relationship between intimacy and Dark triad characters. The dimensions of psychopathy and narcissism could predict 18 percent of intimacy changes. Also, significant relationship were found between the attitude toward infidelity and dark triad of personality. Research revealed that Machiavelli and narcissistic were predict 17 percent of the attitude to infidelity changes. The results of present study support the idea that the dark triad of personality including; Machiavellianism, psychopathy and narcissism, have effects on the marital intimacy as well as the attitude to infidelity in applying for divorce couples.
  Keywords: dark triad, Infidelity, intimacy
 • Ali Ebrahimi *, Mitra Hakim Shoshtari, Ali Asgharzade, Hossain Karsazi Pages 27-36
  Bing teased during childhood might be such an Experiences that play a significant role in the development of beliefs about oneself and the world. The current study aimed to investigate Depression - anxiety symptoms and its relationship with Childhood Teasing experiences. To this aim, with a descriptive-correlational study 201 students of University of Tehran (male and female) were selected by convenience sampling method and evaluated in Teasing experiences, Depression and anxiety. Results of correlation and Simultaneous regression analysis revealed that Positive and mutual relationships between Teasing experiences, anxiety and depression were found. The findings are indicated that four Teasing subscales explained 19/8 percent of depression variance and 17/1 percent of anxiety variance. These results support and extend previous findings the linking between Depression - anxiety symptoms and its relationship with Childhood Teasing experiences.
  Keywords: teasing, depression, anxiety
 • Hossein Mohagheghi *, Mehran Farhadi, Safdar Nabizadeh Pages 37-46
  Eating disorder is referred to as inappropriate attitudes and eating behaviors that defined as an eating disorder chain. The role of positive and negative psychological variables in the incidence of eating disorders has been seriously addressed by researchers in the field of general health. The purpose of this study was to present a conceptual model and test it’s for eating behaviors based on self-compassion, perfectionism and body dissatisfaction. To this aim, a descriptive study was conducted on 245 female students of Bu-Ali Sina University in Hamedan. They were selected through convenience sampling and evaluated for self-compassion, eating disorder behaviors, body dissatisfaction and perfectionism. The results of studying the relationships of variables by structural equation model showed that the self-compassion variable is directly related to perfectionism and body dissatisfaction and has indirect relationship with eating behaviors through perfectionism and body dissatisfaction. Perfectionism has direct relationship with body dissatisfaction and eating behaviors, and has indirect relationship with eating behaviors through body dissatisfaction. Also body dissatisfaction is directly related to eating behaviors. In general, can be said that, in self- compassion, goals and standards are at the expected level and avoided of being perfect, thus it has a negative correlation with perfectionism and body dissatisfaction and it can reduce the amount of perfectionism and body dissatisfaction by influencing on these variables, and in this way, can play an important role in reducing the tendency to eating disorder behaviors.
  Keywords: self-compassion, perfectionism, body dissatisfaction, eating disorder behaviors
 • Sedigheh Sadrameli, Dr. Amrollah Ebrahimi *, Mohammad Zare Neyestanakk Pages 47-56
  Irritable bowel syndrome is a common functional gastrointestinal disorder that affects approximately 10%-15% of the population. IBS has a significant burden of disease on health system, patients and their families. Psychological and social factors have important role on etiology and treatment of IBS. The aim of present study was investigation on the relationship between illness perception, hope and forgiveness in interpersonal relationships with symptom severity in patients with irritable bowel syndrome. Type of study was descriptive and correlational and subjects of study were 70 (20 men, 50 women) patients who referred to functional gastrointestinal clinic of psychosomatic research center of Isfahan university of medical sciences and gastroenterology clinics of Isfahan city. The patients selected by available sampling and evaluated by illness perception, hope, forgiveness in interpersonal relationships and gastrointestinal symptom severity of IBS. Results showed that symptom severity of IBS have significant correlations with illness perception, hope and forgiveness in interpersonal relationships. Symptom severity of IBS could predicted by score variation of forgiveness, hope and illness perception. Findings of present study supported the relations of subscales of illness perception, hope and forgiveness with symptom severity of irritable bowel syndrome.
  Keywords: Irritable bowel syndrome, illness perception, hope, forgiveness in interpersonal relationship, Symptom severity
 • Esmaeel Soleimani, Elahe Toghyani * Pages 57-66
  Emotional disorders can affect cognitive processes such as attention and memory, and increase the impact of stressful events on cognitive performance, increasing the number of times that these events are retrieved. The aim of this study was The Meta-Analysis of Comparision of memory functions and memory confidence in depressed, obsessive-compulsive and normal people during the years 2006 to 2016. For this purpose, in a meta-analysis study, from articles published in scientific journals And scientific conferences over the past decade (2006-2016) that compare memory and memory confidence in depressed, obsessive and normal people of Iranian populations, and in the periodical science journals, Human Sciences Portal, Iran Dak (website of the Documentation Center and The scientific degrees of Iran), SID, Pabmaed, Magiran, Sivilka and Google Scholar were indexed, 26 papers were selected which met the criteria for this study. The meta-analysis of the summary information of these studies suggests a difference in memory and confidence Memory in the sample of obsessive and depressed samples with normal samples. With regard to the meaningful level, the difference between the depressed, obsessive compulsive and normal sample in memory and confidence memory was meaningful. It seems that our previous experience and comprehensive knowledge of the general schema affect on our memory And the integration of personal information derived from multiple sources of information is a major element in complex thinking and high-level thinking.
  Keywords: meta-analysis, memory, memory confidence, depressed people, obsessive-compulsive people, normal people
 • Shovan Sheydaei Aghdam, Hamidreza Fatemipuor * Pages 67-76
  test anxiety is a kind of mental self-employment which is characterized by self-underestimation and doubts about one’s capabilities and often leads to negative cognitive evaluation, lack of concentration, improper physical reactions and a decline in educational performance. Various methods have been proposed to reduce anxiety. One of these methods is called mindfulness. Mindfulness means to intentionally focus and openly concentrate on the occurrence of thoughts, feeling, and excitements without any judgments in the present. The purpose of this study is to examine the effects of mindfulness on reducing students’ test anxiety. to this end, a semi-experimental study with pre-test, post-test and control group was performed, 33 students were selected by the accessible sampling and were applied randomly to the test group and control group. The subjects were assessed in terms of test anxiety, Perceived threat of test and looming threat style before and after conducting the study. The control group, in the presence of a psychologist, attempted to practice mindfulness during the first ten minutes of the class as a group and then talked to the instructor about their worries about the test ten minutes. No intervention was performed in the control group. The covariance analysis results indicate that training mindfulness can have a significant effect on reducing students’ test anxiety and Perceived threat of test. It seems that while learning mindfulness, the capacity and ability of the information processing system increases and these exercises can in turn, act as primary alarm system and initiate a mental conflict against anxiety.
  Keywords: Test Anxiety, Mindfulness
 • Mohan Jitendra, Sehgal Meena, Giti Ghoreishi Ashrafalsadat * Pages 77-86
  Cancer is a general term for a large group of diseases that can affect any part of the body. Cancer patients are worried about their survival, and pain can seriously affect their mental status. On the basis of this, cancer is said to be merely an event, with no definite end, is a permanent and viable situation characterized by delayed and delayed effects of illness, treatment, and psychological problems associated with them. The purpose of this study was to compare the stress and coping styles of healthy people and patients with cancer. For this purpose, in a comparative study, 100 patients with cancer (50 men with gastric, lung, colon, rectum and prostate cancer, and 50 women with gastric cancer, esophagus, colon and rectum and breast ) Were selected as an accessible sample and compared with 100 people (50 men and 50 women) from healthy people in the age group of 60-40 years old. The results of variance analysis showed that stress and coping styles include social support seeking, positive re-evaluation, coping, resignation, self-esteem, escape and avoidance in two different groups.
  Keywords: Stress, coping style, cancer