فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال چهلم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال چهلم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علمی-پژوهشی
 • سمیرا خدایاری، فاطمه عابدینی صفحات 1-14
  استفاده از سموم و کودهای شیمیایی جهت افزایش کیفیت محصولات کشاورزی سبب بروز آسیب های جبران ناپذیری به محیط زیست و انسان گردیده است. برای حفظ امنیت غذایی، سلامت محیط زیست و جلوگیری از بروز مقاومت آفات نسبت به آفتکش ها نیاز به استفاده از روش های جدید کنترل در مدیریت تلفیقی آفات وجود دارد. مدیریت تلفیقی آفات، ترکیبی از روش های حفاظت از گیاه است که جمعیت آفات را زیر آستانه اقتصادی نگه می دارد و یکی از این روش ها مقاوم کردن گیاه میزبان است. عوامل مختلفی نظیر مصرف کودها و آفتکش ها، آبیاری به موقع و ایجاد شرایط بهینه برای گیاه روی مقاومت گیاه میزبان تاثیر می گذارند. مطالعات قبلی نشان داده که اسپری نمک های فسفات و پتاسیم می تواند به طور موضعی از گیاه در مقابل پاتوژن ها محافظت کند. به منظور بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک در کدو از طریق محلول پاشی پتاسیم و فسفر در مقابل کنه تارتن دولکه ای، جدول زندگی این کنه بر روی گیاه کدو خورشتی مورد مطالعه قرار گرفت و کود فسفالیم-کا که حاوی هر دو عنصر است با سه غلظت 1، 10 و 30 میلی لیتر بر لیتر در سه نوبت محلول پاشی شد. آنالیز داده ها بر اساس نظریه جدول زندگی دوجنسی سنی-مرحله ای Chi و Liu انجام شد و پارامترهای جدول زندگی به صورت r، 166/0بر روز، λ، 18/1 بر روز، R0، 72/10 فرد و T، 17/14 روز برای شاهد به دست آمد. مقاومت سیستمیک از طریق محلول پاشی کود در دو غلظت 10 و 30 با کاهش معنی دار مقادیر پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه ای در گیاه کدو القاء گردید.
  کلیدواژگان: مدیریت آفات، Tetranychus urticae، فسفالیم-کا، کدو
 • هادی حسینی، داود محمدزمانی، عباس ارباب صفحات 15-28
  بیماری های گیاهی می تواند باعث کاهش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی شوند. در بعضی از کشورها کشاورزان زمان قابل توجهی را صرف مشاوره با گیاه پزشکان می کنند در حالیکه زمان عاملی مهم در کنترل بیماری می باشد، به همین دلیل ارائه روشی سریع، ارزان و دقیق برای تشخیص بیماری های گیاهی لازم به نظر می رسد. با توجه به اینکه بیماری های قارچی سفیدک پودری و آنتراکنوز بیشترین میزان خسارت را در گلخانه های خیار بوجود می آورند، در این پژوهش با استفاده از دانش پردازش تصویر و شبکه عصبی به تشخیص و طبقه بندی دو بیماری قارچی مذکور پرداخته شد. مراحل پردازش تصویر شامل چهار قسمت اصلی: 1) جمع آوری تصاویر،2) پیش پردازش، 3) بررسی تصاویر تصحیل شده در دو فضای رنگی HSV و L*a*b* و انتخاب بهترین مولفه رنگی به منظور طبقه بندی و استخراج نواحی آسیب دیده برگ، 4) استخراج خواص بافت نواحی آلوده سطح برگ با استفاده از ماتریس هم وقوعی است. از آنجایی که دو فاکتور دقت و زمان در تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان حائز اهمیت است لذا شبکه عصبی مصنوعی (ANN) با الگوریتم پس انتشار خطا و تابع آموزشی لونبرگ مارکورات (LM) به عنوان بهترین مدل انتخاب گردید که بطور موفقیت آمیزی قادر به تشخیص، طبقه بندی این دو بیماری در مدت زمان 6 ثانیه و با دقت 99/96 درصد شد.
  کلیدواژگان: آنتراکنوز، استخراج ویژگی، سفیدک پودری، شبکه عصبی مصنوعی، ماتریس هم وقوعی
 • مونا توزنده جانی، مریم عجم حسنی، سید ابراهیم صادقی صفحات 29-40
  کفشدوزکها به عنوان شکارچیان اصلی شته ها، شپشکها، پسیلها، کنه ها و تخم آفات، یک گروه مهم برای مطالعات چند ریختی محسوب می شوند. کفشدوزک Hippodamia variegata به عنوان یک گونه چند شکل معرفی شده است. در این پژوهش، چند ریختی کفشدوزکH. vareigata در دو شرایط آب و هوایی مختلف در شهرستان شاهرود و بسطام بررسی شد. نمونه برداری ها به طور هفتگی در فصلهای بهار و تابستان 1394 انجام شد. کفشدوزکها از روی گونه های گیاهی مختلف مانند درختان مثمر و غیر مثمر، مزارع غلات، بوته های علفی و جالیز جمع آوری شدند. برای جمع آوری نمونه ها از تور حشره گیری و سینی سفید استفاده شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، آنها در شیشه های حاوی الکل 75 درصد قرار داده شدند. برای شناسایی کفشدوزکها از مشخصات شکل شناسی خارجی و اندامهای تناسلی نر استفاده شد. جداسازی ریخت های مختلف H. vareigata براساس خصوصیات مرفولوژیکی مانند الگو، تعداد و اندازه خال های روی بالپوش و رنگ بالپوش و پیش گرده انجام شد. در مجموع، از این کفشدوزک 26 ریخت شناسایی شد که در 5 گروه تقسیم بندی شدند. ریختهای 2 و 22 به ترتیب بیشترین فراوانی را بین نمونه های جمع آوری شده به خود اختصاص دادند. طبق مشاهدات، فراوانی ریختها و تنوع آنها در منطقه بسطام بیشتر از شاهرود بود. معرفی انواع ریختهای کفشدوزک H. vareigata برای اولین بار در شاهرود و بسطام انجام شده است و می تواند زمینه تحقیقات بعدی در خصوص استفاده کارآمدتر از این کفشدوزک در برنامه های کنترل بیولوژیک باشد.
  کلیدواژگان: Hippodamia vareigata، شاهرود و بسطام، چندریختی
 • محمدرضا صفری مطلق صفحات 41-60
  بیماری لکه قهوه ای برنج که توسط گونه های مختلف قارچ Bipolaris ایجاد می شود یکی از مهم-ترین بیماری های برنج در ایران و جهان است. در این تحقیق، از مجموع 256 نمونه آلوده جمع-آوری شده از مزارع برنج استان گیلان، 135 جدایه قارچی جداسازی گردید. اساس شناسایی، خصوصیات مورفولوژیکی قارچ ها بود. بر اساس نتایج، قارچ های جدا شده به Bipolaris oryzae، Bipolaris victoriae، Alternaria tenuissima، Alternaria infectoria، Alternaria citri، Alternaria alternata، Alternaria franseriaeو Alternaria pellucida تعلق داشتند. آزمایش بیماری زایی نشان داد که همه جدایه های Bipolaris victoriae بیماری زا بودند. در مطالعات آزمایشگاهی از روش های مختلفی مثل کشت متقابل، مطالعه بازدارندگی رشد victoriae B. با استفاده از عصاره کشت، کشت متقابل قارچ های آنتاگونیست مورد نظر و victoriae B. به روش کشت اسلاید و اثر متابولیت های فرار در بازدارندگی رشد این قارچ استفاده گردید. براساس نتایج از میان جدایه های مورد مطالعه، به ترتیب جدایه های A. pellucida، A. alternata ، A. franseriae، A. tenuissima، A. infectoria و A. citri دارای بیشترین درصد مهار میسلیومی در مقابل قارچ عامل بیماری بودند. در مطالعات گلخانه ای، این قارچ ها روی برنج مایه زنی شدند. همه جدایه ها به استثنای A. tenuissima به طور موثری شدت بیماری را کاهش دادند و A. pellucida با 76/38 % کاهش در شدت بیماری موثرترین آنتاگونیست در مطالعات گلخانه ای بود. نتایج این تحقیق نشان داد که جدایه های غیربیماری زایی از گونه های آلترناریا وجود دارند که می توانند به-عنوان آنتاگونیست های بالقوه برای کنترل بیماری لکه قهوه ای برنج معرفی گردند.
  کلیدواژگان: بیماری لکه قهوه ای برنج، کنترل بیولوژیکی، گونه های آلترناریا
 • محمدرضا اخلاقی، حسین فرازمند، رضا وفایی شوشتری صفحات 61-72
  مگس های میوه و سرخرطومی جالیز، از مهمترین عوامل خسارت زای خربزه در مزارع کشور بوده و موجب خسارت کمی و کیفی می شوند. با توجه به خسارت بالای این آفات، همه ساله جالیز کاران برای کنترل آنها از انواع حشره کش ها استفاده می کنند. با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی، تاثیر روش های مختلف غیرشیمیایی بر روی تخمریزی آفات و آلودگی میوه در منطقه سمنان، بررسی شد. به همین منظور، تاثیر پوشش میوه با پاکت کاغذی و توری پارچه ای، محلول پاشی با کائولین فرآوری شده (غلظت 50000 پی پی ام)، اختلاط کائولین (غلظت 50000 پی پی ام) با گوگرد میکرونیزه (غلظت 10000 پی پی ام)، اختلاط کائولین (50000 پی پی ام) با حشره کش نیمارین (غلظت 2500 پی پی ام) و حشره کش دیمتوآت (غلظت 1500 پی پی ام) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، کاربرد پوشش میوه و کائولین موجب بازدارندگی تخمریزی و کاهش میزان آلودگی میوه به مگس های میوه و سرخرطومی جالیز شد. میانگین درصد بازدارندگی تخمریزی مگس های میوه و سرخرطومی جالیز در تیمار پوشش پارچه ای، به ترتیب، 93 و 78 درصد و در تیمار اختلاط کائولین با گوگرد، به ترتیب، 83 و 38 درصد بدست آمد. همچنین درصد آلودگی کل به آفات میوه در تیمارهای پوشش پارچه ای، پوشش کاغذی، اختلاط کائولین با گوگرد، تیمار کائولین و شاهد، به ترتیب، حدود 11، 14، 22، 25 و 86 درصد بود. علاوه براین، کاربرد کائولین موجب افزایش وزن میوه در مقایسه با شاهد گردید. لذا کاربرد پوشش میوه و ترکیبات معدنی از قبیل کائولین فرآوری شده و گوگرد می توانند به طور موفقیت آمیزی تخمریزی و خسارت آفات میوه خربزه را کنترل نمایند.
  کلیدواژگان: خربزه، مگس خربزه، مگس جالیز، سرخرطومی جالیز، بازدارندگی تخمریزی
 • محمد مرادی، احمد حسینی، ثمین حسینی صفحات 73-86
  ویروس موزاییک زرد لوبیا (از خانواده پوتی ویریده و جنس پوتی ویروس) با دارا بودن دامنه میزبانی وسیع می تواند بر روی محصولات مختلف خسارت زیادی وارد کند. اخیرا این ویروس برای اولین بار به صورت طبیعی از مزارع آفتابگردان استان اصفهان شناسایی شده است. در این پژوهش ویژگی های یک جدایه ی انتخابی با نام اختصاری BYSun مورد بررسی قرار گرفت. خالص سازی فیزیکی جدایه ی مورد مطالعه با استفاده از دو دور سانتریفوژ افتراقی بر روی بالشک های سوکروز 20% و 30% انجام شد. از هر 100 گرم بافت آلوده حدود 20-15 میلی گرم ویروس خالص به دست آمد. وزن مولکولی پروتئین پوششی آموده ویروس خالص BYSun به روش SDS-PAGE، 5/33 کیلو دالتون برآورد گردید. آنتی سرم جدایه مورد بررسی با استفاده از پنج تزریق هفتگی آموده خالص ویروس به خرگوش تهیه شد. نتایج آزمون الیزا نیز مشخص کرد رقت 2500/1 گاماگلوبولین این آنتی سرم از نظر اقتصادی مناسب ترین رقت می باشد. مقایسه ترادف نوکلئوتیدی و آمینو اسیدی به دست آمده از ناحیه CI ژنوم با ترادف های موجود در GenBank در پایگاه اطلاعاتی NCBI با استفاده از برنامه BLAST بیشترین شباهت را با جدایه BYMV-S از استرالیا نشان داد. تجزیه و تحلیل درخت های فیلوژنتیک حاصل از مقایسه ترادف این ناحیه از ژنوم جدایه ی BYSun با سایر جدایه های BYMV نشان داد این جدایه ها در شش گروه General، Lupin، Broad bean ، W ، Pea و S قابل تفکیک هستند که تا حدود زیادی با منشاء میزبانی آن ها مطابقت دارد. جدایه BYSun به همراه BYMV-S در شاخه S جای می گیرد.
  کلیدواژگان: ویروس موزاییک زرد لوبیا، آفتابگردان، بلاست، جایگاه تاکسونومیک
 • اندیشه بنی مصطفی، طیبه کشاورز، مژده ملکی صفحات 87-98
  بیماری های زردی ناشی از ویروس های قابل انتقال با سفیدبالک در مزارع کشت کدوییان و گلخانه اهمیت زیادی داشته و به کدوییان مناطق وسیعی از جهان خسارت زیادی وارد می کنند. بکارگیری واریته های مقاوم بهترین راه مدیریت خسارت ناشی از این ویروس ها است. به منظور یافتن منابع مقاومت به ویروس کوتولگی زرد کدوییان (Cucurbit yellow stunting disorder virus، CYSDV) واکنش 51 ژرم پلاسم خیار (Cucumis sativus) تحت شرایط گلخانه به جدایه بوشهر CYSDV ارزیابی شد. مایه زنی گیاهان مورد بررسی در مرحله ظهور اولین برگ حقیقی توسط سفید بالک Bemisia tabaci حامل ویروس انجام و ارزیابی ژنوتیپ های مورد بررسی بر اساس میانگین شاخص شدت بیماری 10 هفته پس از مایه زنی، زمان ظهور علایم و میانگین جذب در آزمون الیزا هشت هفته پس از مایه زنی صورت گرفت. علایم آلودگی به ویروس کوتولگی زرد کدوییان بر روی اغلب ژنوتیپ‏های مورد بررسی ظاهر شد. با اینحال شدت علایم، میزان جذب در آزمون الیزا و زمان ظهور اولین علایم در ژنوتیپ های مختلف اختلاف معنی داری داشت. دو ژنوتیپ TN-94-229 و TN-94- 206 به دلیل تاخیر در ظهور علایم، غلظت پایین ویروس در آزمون الیزا و همچنین پایین بودن شاخص شدت بیماری نسبت به سایر ژنوتیپ های مورد بررسی، دارای مقاومت نسبی به ویروس کوتولگی زرد کدوییان بودند.
  کلیدواژگان: ویروس کوتولگی زرد کدوییان، ژنوتیپ های خیار، مقاومت
|
 • Samira Khodayari, Fatemeh Abedini Pages 1-14
  Heavy agricultural use of fertilizers and pesticides has caused tremendous harm to the environment as well affects human population. For concerning about food and environmental safety and avoiding pesticide resistant pests, application of alternative methods in integrated pest management (IPM) is needed. IPM is a combination of crop protection practices to keep pests below economic threshold, one of them is resistant host plant. Different factors such as application of fertilizers and pesticides, irrigation and creating optimum conditions for host plant can affect its resistance. Data from previous studies have indicated that foliar sprays of phosphate and potassium salts can induce systemic protection against foliar pathogens. To analyze the effect of foliar spray of phosphorus and potassium on induction of systemic resistance to the host plant against two-spotted spider mite its development and reproductive rate was studied on zucchini sprayed with three Fosfalim-K concentrations (1=sub-optimal, 10=optimal and 30=supra-optimal ml L-1) and control in the laboratory conditions. Foliar treatments were applied three times. The raw data were analyzed based on the age-stage, two-sex life table theory of Chi and Liu. The intrinsic rate of increase (r), the finite rate (λ), the net reproduction rate (R0) and the mean generation time (T) of T. urticae on control were 0.166d-1, 1.18d-1, 10.72 offspring and 14.17d respectively. The systemic induced resistance by Fosfalim-K is expressed in significantly decreased r, λ, R0 and T values in mites fed on plants sprayed with optimal and supra-optimal concentrations. The age-stage life expectancy and reproductive value also were calculated.
  Keywords: Pest management, Tetranychus urticae, Fosfalim-K, Zucchini
 • Hadi Hosseini, Davood Mohmmadzamani, Abbas Arbab Pages 15-28
  Plant disease can cause quality and quantity reduction of agriculture crops. In some countries farmers spend considerable time to consult with plant pathologists, whereas time is an important factor to control disease, so it seems to offer a fast, cheap and accurate method to detect plant diseases. Since the fungal disease named ‘Powdery Mildew’ and ‘Anthracnose’ cause the greatest amount of damage in cucumber produced in greenhouses, thus in this research the mentioned two fungal disease detection and classification were studied using image processing and neural networks technique. Image processing steps includes four main steps: 1) Image acquisition 2) preprocessing 3) extraction of the best color parameters of HSV and L*a*b* color spaces in order to classify and extract defected area of the leaf and 4) extraction of textural properties of defected area of cucumber leaf using co-occurrence matrix. Since, two factors of accuracy and time are important in detection and classification of plant disease, thus artificial neural networks (ANN) with back propagation algorithm (BP) and Levenberg-Marquardt (LM) training function was selected as the best model that was able to successfully detect and classify mentioned plant diseases in 6 seconds with 99.96% accuracy.
  Keywords: Powdery mildew, Anthracnose, feature extraction, Artificial neural network, Co-occurrence matrix
 • Pages 29-40
  Ladybirds as principle predators of aphids, scales, psylles, mites and egg of pests are an important group to study on polymorphism. H. vareigata ladybird was introduced as polymorphic species. In this research, polymorphism of this coccinellid in two differents weather conditions of Shahrood and Bastam regions was determined. Samplying was carried weekly in spring and summer in 1394 year. Samples were collected from different plants such as fruit ornamental and forest trees, farms, brushwood and patch. Samples were collected by net-trap and white-tray. After transferring to the laboratory, they were placed in glass with alcohol 75%. Identification was conducted based on general morphological characters as well as of male genitalia. Different morphs were identified based on morphological characteristics including body size, color, pattern and spots numbers on dorsal surface of the elytra and pronotum. 26 morphs with great variation of pattern. was identified of H. vareigata in which. placed in 5 groups. 2 and 22 morphs had the highest abundance among the other morphs. result showed that abundance and diversity of morphs was higher in Bastam than those in ShahroodIdentification of morphs of H. variegata is carried in the Shahrood and Bastam regions for the first time and could be effect for next researches in relation to better usage of this coccinellid in biologic control programs.
  Keywords: Hippodamia vareigata, polymorphism, Shahrood, Bastam
 • Mohammad Reza Safari Motlagh Pages 41-60
  The rice brown spot disease caused by Bipolaris spp., is one of the most important diseases in Iran and world. In this research, 135 fungal isolates were isolated from 256 collected samples in Guilan province fields. The base of identification was morphological characteristics of fungi. According to the results, the fungal isolates belonged to: Bipolaris oryzae, Bipolaris victoriae, Alternaria tenuissima, Alternaria infectoria, Alternaria citri, Alternaria alternata, Alternaria franseriae and Alternaria pellucida. The pathogenicity test revealed that all isolates of B. victoriae were pathogenic. In laboratory, we used various methods such as dual culture, inhibition of B. victoriae growth by culture filtrate, dual culture of the studied antagonistic fungi and B. victoriae by slide culture method and effect of volatile metabolites on inhibition of growth of this fungus. Based on results, A. pellucida, A. alternata, A. franseriae, A. tenuissima, A. infectoria and A. citri had the highest percentage of mycelial growth inhibition of B. victoriae, respectively. In greenhouse studies, these fungi were inoculated on rice. All of the isolates, except A. tenuissima effectively reduced disease rating of B. victoriae, and A. pellucida with 38.76% reduction in disease rating was the most effective antagonist in greenhouse studies. The results showed that there are avirulent isolates of Alternaria spp. that can be introduced as potential antagonists to control brown spot disease of rice.
  Keywords: Rice Brown spot disease, Biological Control, Alternaria spp
 • Mohammad Reza Akhlaghi, Hossein Farazmand, Reza Vafaei Shooshtari Pages 61-72
  The fruit flies and cucurbit weevil are the most important pests of melon which reduce the quantity and quality of the product. Several different synthetic insecticides have been used to control melon fruit pests by farmers. To reduce the use of chemical insecticides, application of non-chemical methods were tested in the melon farms in Semnan region in 2014. Fruit cover with paper and cloth net, kaolin clay (Sepidan® WP 95%, 50000 ppm), mixture of kaolin (50000 ppm) and sulfur (WDG 80%, 10000 ppm), mixture of kaolin (50000 ppm) and azadirachtin (Nimarin® EC 15%, 2500 ppm), and dimethoate insecticide (Roxion® EC 40%, 1500 ppm) were sprayed over the whole canopy of melon. Based on the field studies, fruit covering and kaolin application deterred oviposition and reduced the fruit pest's damage. The percentage of oviposition deterrence for fruit flies and cucurbit weevil, were 93.4, 78.2 for fruit cover with cloth net treatment and 83.5 and 38.2 for mixture of kaolin and sulfur treatment, respectively. The percentage of damage reduction for melon fruit pests, were 11, 14, 22, 25 and 86 in cloth net cover, paper cover, mixture of kaolin and sulfur, kaolin and control treatments, respectively. Also, the results show that the fruit weight was increased in the kaolin treatments. Therefore, application of fruit covers and mineral compounds such as kaolin and sulfur could be used successfully to reduce fruit pest oviposition and its damage on melon.
  Keywords: melon, melon fly, cucurbit fly, cucurbit weevil, oviposition deterrence
 • Mohammad Moradi, Ahmad Hosseini, Samin Hosseini Pages 73-86
  Bean yellow mosaic virus (BYMV) is a member of genus Potyvirus within the large and economically important family Potyviridae. During 2010-2012 growing seasons, a BYMV isolate was detected in sunflower fields of Isfahan province (Iran), tentatively designated as BYSun. Virions of BYSun were purified using two cycles of differential centrifugation on 20% and 30% sucrose cushions. SDS-PAGE of purified virus preparations revealed a single protein band with MW of about 33.5 kDa for BYSun. The prepared antiserum against BYSun reacted specifically with infected but not with healthy broad bean sap in serological tests. A 680 bp DNA fragment, corresponding to the partial CI (cylindrical inclusion) region of the viral genome of four selected isolates, was amplified using CIRev/CIFor primers able to detect members of the family Potyviridae. BLAST search showed that the most similar sequence in the databases was that of BYMV-S. Nucleotide sequence identities of BYSun whole genome to those of other BYMV isolates ranged from 75 to 98%. The deduced amino acid sequence of BYSun polyprotein was 85-99% identical to other isolates of BYMV. Phylogenetic analysis of most parts of the genome (especially CP) of different BYMV isolates sequences revealed eight distinct groups including General, Lupin, Monocot, Broad bean, W, Pea, Canna and S. These groups correlated with original natural isolation hosts. BYSun and BYMV-S grouped apart from other isolates, so it was placed within a distinct group called “S”. BYSun is the first isolate of BYMV with fully sequenced genome in Iran.
  Keywords: Bean yellow mosaic virus, sunflower, BLAST, taxonomic position
 • Andisheh Banimostafa, Tayyebeh Keshavarz, Migdeh Maleki Pages 87-98
  Yellowing diseases of field and greenhouse-grown cucurbits caused by whitefly-transmitted viruses are increasingly becoming important and cause economic losses in many cucurbits growing areas of the world. Using resistant cultivar is the best approach for plant virus control. To identify potential sources of resistance to an Iranian CYSDV isolate, (Bushehr isolate), fifty one accessions of Cucumis sativus, were evaluated under greenhouse conditions. Cucumber plants were inoculated at first true leaf-stage with viruliferous Bemisia tabaci. Three parameters were used to evaluate the reaction of cucumber accessions to CYSDV, including mean of disease severity index (10 weeks after the inoculation), time of symptoms development and virus accumulation in plant (mean ELISA value 8 weeks after inoculation). Although most accessions showed typical yellowing symptoms induced by CYSDV, However, the severity of symptoms, virus accumulation (absorption in ELISA) and the time of symptoms development were significantly different between cucumber accessions. Two accessions namely TN-94-229 and TN-94-206 showed delay in symptom development, low disease severity index and low concentration of the virus. They were therefore considered relative resistant to the CYSDV.
  Keywords: Cuccurbit yellow stunting disorder virus, Cucumber accession, Resistance