فهرست مطالب

زراعت و اصلاح نباتات ایران - سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علمی پژوهشی
 • پیمان وادی زاده*، منصور سراجوقی، سید مهدی میر طاهری صفحات 1-14
  به منظور بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک و گلایسین بر تولید علوفه یونجه تحت شرایط تنش کم آبی، آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال زراعی 95-1394 اجرا شد. در این آزمایش عامل اول کم آبیاری در سه سطح آبیاری کامل، قطع آبیاری از شروع گل دهی تا پایان فصل و قطع آبیاری از 50 درصد گل دهی تا پایان فصل و عامل دوم محلول پاشی مواد تخفیف دهنده تنش در پنج سطح بدون محلول پاشی، 5/0 و 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک و 10 و 50 میلی مولار گلایسین نظر گرفته شد. صفات مورد بررسی شامل عملکرد علوفه تر، تعداد ساقه در بوته، فاصله میان گره و وزن خشک برگ بود. نتایج حاکی از اثر نامطلوب تنش خشکی بر روی تمامی صفات تحت مطالعه و کاهش اثرات مخرب آن توسط مواد تخفیف دهنده تنش بود. در بین تیمارهای مختلف آبیاری، اثر قطع آبیاری در شروع مرحله گل دهی تاثیر منفی بیشتری بر روی اکثر صفات تحت مطالعه داشت و از تیمارهای تخفیف دهنده تنش، گلایسین نقش مهم تری را نسبت به سالسیلیک اسید در کم کردن اثرات نامطلوب ایفا نمود.
  کلیدواژگان: یونجه، اسیدسالیسیلیک، محلول پاشی، کم آبیاری
 • سید محمد هاشمی نژاد*، امید علیزاده، بهرام امیری، محمد برزگری، منصور اسفندیاری بیات صفحات 15-27
  آزمایش به صورت اسپلیت اسپلیت پلات(کرت های دوبار خردشده) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1394 انجام شد. فاکتور اصلی شامل تنش گرما(تاریخ کاشت) در سه سطح(یکم تیرماه ، بیستم تیرماه و نهم مرداد ماه)، فاکتور فرعی شامل تنش خشکی در سه سطح(آبیاری بعد از 70(بدون تنش)، 90 (تنش متوسط)و 120(تنش شدید) میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر) و فاکتور فرعی فرعی شامل سه هیبرید 704، کارون 701 و AS71 بودند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت و هیبرید بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف بلال و تعداد ردیف دانه در بلال معنی دار ولی اثر سایر فاکتورها معنی دار نبود. اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر شاخص سطح برگ بوته، اثر متقابل آبیاری و هیبرید بر هدایت روزنه ای، اثر تاریخ کاشت، هیبرید و اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر ارتفاع بوته معنی دار بودند. مقایسه میانگین صفات نشان داد که بالاترین تعداد ردیف دانه در تاریخ کاشت سوم(8/13) و در هیبرید 704 و کارون 701(به ترتیب 2/13 و 3/13)، بالاترین تعداد دانه در ردیف در تاریخ کاشت سوم(2/40) و در هیبرید 704(65/37)، بالاترین وزن هزاردانه در تاریخ کاشت سوم(438 گرم) و هیبرید کارون 701(2/388 گرم)، بالاترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت سوم(05/697 گرم در متر مربع) مشاهده گردید. هیبرید کارون 701 در تاریخ کاشت سوم دارای بیشترین شاخص سطح برگ بودند. هیبرید AS71 در دور آبیاری اول و هیبریدهای 704 و کارون 701 در دور آبیاری سوم دارای بیشترین هدایت روزنه ای بودند.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، ذرت، عملکرد دانه، محدودیت رطوبتی
 • سیما آبیار، براتعلی فاخری، نفیسه مهدی نژاد*، مریم هراتی راد صفحات 29-42
  مدیریت عناصر خاک با استفاده از کود های زیستی از ارکان کشاورزی پایدار محسوب می شود. به منظورمطالعه مقادیر مختلف ورمی کمپوست و رژیم های آبیاری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری در سه سطح 90 درصد ظرفیت زراعی (شاهد)، 50 و 75 درصد ظرفیت زراعی و ورمی کمپوست در سه سطح صفر، 20 و 40 درصد حجمی گلدان در نظر گرفته شد. تجزیه واریانس نشان داد که بین سه سطح مختلف ظرفیت زراعی برای اکثر صفات اختلاف بسیار معنی داری در سطح 01/0 درصد مشاهده شد، بطوریکه بیشترین و کمترین مقدار برای صفات مورد بررسی به ترتیب از تیمار عدم تنش (شاهد) و آبیاری در 50 درصد ظرفیت زراعی به دست آمد. همچنین بیشترین مقدار درصد اسانس (42/1 درصد) از آبیاری 50 درصد ظرفیت زراعی به دست آمد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح مختلف کود ورمی کمپوست نیز اختلاف بسیار معنی داری در سطح 01/0 درصد وجود دارد، به طوری که کاربرد 40 درصد حجمی گلدان ورمی کمپوست در شرایط عدم تنش بالاترین اجزای رشدی را حاصل کرداثر متقابل آبیاری و کود ورمی کمپوست نیز برای برخی از صفات در سطح 01/0 معنی دار شد. نتایج حاکی از آن بود که بیشترین مقدار صفت درصد اسانس (65/1 درصد) از تیمار آبیاری در 50 درصد ظرفیت زراعی و 40 درصد حجمی گلدان حاصل شده است. برای پارامتر های وزن تر بوته، قطر ساقه و تعداد پنجه از برهمکنش تیمار ها اثر معنی داری مشاهده نشد
  کلیدواژگان: درصد اسانس، رژیم آبیاری، ورمی کمپوست، شاخص رشد نعناع فلفلی
 • ابراهیم جهانی مقدم *، سهیل پارسا، سهراب محمودی، مسعود احمدی صفحات 43-57
  به منظور بررسی اثر ارقام و تاریخ کاشت بر خصوصیات کیفی و کمی چغندر قند، ازمایشی در سال زراعی94-1393 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی بصورت اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل تاریخ کاشت (اول و بیستم مهرماه) و عامل فرعی شامل رقم (گیادا، مراک، موناتونو، اسپارتاک و شریف) بود. بالاترین درصد ساقه‏روی در رقم شریف در تاریخ کاشت اول با 3/23 درصد بود. بیشترین عملکرد ریشه در تاریخ کاشت اول در ارقام مراک و موناتونو بترتیب با 2/54 و 3/54 تن در هکتار و کمترین ان در تاریخ کاشت دوم در ارقام شریف و موناتونو مشاهده شد. همچنین بیشترین عملکرد قند ناخالص و قند سفید در رقم مراک در تاریخ کاشت اول بدست آمد. بیشترین درصد قند نیز در رقم موناتونو در تاریخ کاشت دوم به میزان 1/22 درصد بود. بیشترین میزان سدیم نیز در رقم گیادا مشاهده شد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، در بین ارقام، رقم مراک و پس از ان رقم موناتونو بهترین ارقام جهت کشت در پاییز انتخاب شدند و نیز تاریخ کاشت اول نسبت به تاریخ کاشت دوم برتری داشت. با توجه به تعدد و تنوع ارقام پائیزه در اختیار و سازگاری مطلوب آنها جهت کشت در مناطق مختلف چغندر کاری کشور، به نظر میرسد توسعه کشت پائیزه چغندرقند ضمن تامین شکر مورد نیاز کشور، صرفه جویی قابل ملاحظه ای را در مصرف آب سبب شود.
  کلیدواژگان: عملکرد ریشه، درصد قند، سدیم، ساقه روی، آلکالیته
 • محمدرضا صالحی، اشکبوس امینی*، اسلام مجیدی هروان صفحات 59-73
  شوری یکی ازمهمترین چالشهابرای کشاورزی درجهان محسوب میشود. بمنظور ارزیابی تاثیرسطوح مختلف شوری برجوانه زنی و رشد اولیه در گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتورهای مورد بررسی شامل 20 ژنوتیپ گندم (17 لاین پیشرفته جدید با ارقام شاهدنارین، افق و ارگ) و سطوح شوری حاصل از کلریدسدیم (صفر،8، 12 و 16دسیزیمنس برمتر) بودند. صفات درصدوسرعت جوانه زنی،شاخص بنیه بذر، یکنواختی جوانه زنی بذر، طول ووزن ساقه چه،طول و وزن ریشه چه، نسبت طول و وزن ساقه چه به طول و وزن ریشه چه و شاخص تحمل به شوری (TI)موردبررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه اثرات ژنوتیپ، شوری واثرمتقابل ژنوتیپ درشوری برکلیه صفات و شاخصها معنیدار بودند.با افزایش شوری، یکنواختی جوانه زنی،شاخص بنیه بذر،درصد وسرعت جوانه زنی،طول ووزن ساقه چه وطول وزن ریشه چه به طور معنیاری کاهش ولی نسبت طول و وزن ساقهچه به طول ووزن ریشهچه افزایش یافت.بیشترین و کمترین مقدارشاخص تحمل به شوری بترتیب مربوط به ژنوتیپهای شماره 10 (TI=83.13%) و 8 (TI=54.82%) بود. براساس نتایج تجزیه کلاستردرسه گروه متحمل، نیمه متحمل وحساس طبقه بندی شدند.ژنوتیپهای شماره 5،14،20 و10 با داشتن TIبالا،درصدو سرعت جوانه زنی یشتر و برتری به شاهدها بعنوان ژنوتیپهای متحمل و ژنوتیپهای 8،17 و11 با داشتن کمترین مقادیر TI بعنوان زنوتیپهای حساس شناسایی شدند، از لاینهای برتر میتوان دربرنامههای اصلاحی در راستای تولید ارقام متحمل استفاده نمود.شاخص تحمل به شوری باشاخص بنیه بذر،سرعت جوانه زنی،طول ووزن ساقهچه و نسبت طول ساقهچه به ریشهچه همبستگی مثبت و معنی دار داشت.
  کلیدواژگان: گندم، شاخص تحمل، تجزیه کلاستر و تنش شوری
 • شاپور لرزاده *، مهران شرفی زاده صفحات 75-85
  به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رقم چمران تحقیقی در سال زراعی 94-1393 به صورت طرح فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی در مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول اجرا گردید. تیمارها شامل پرایمینگ با سالیسیلیک اسید در چهار سطح {شاهد( آب مقطر)، 7/0، 2/1 و 1/7 میلی مولار} و تاریخ کاشت نیز در چهار سطح (20 آذرماه،30 آذرماه،10 دی ماه،20 دی ماه) با چهار تکرار بود. نتایج نشان داد که تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای آن در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. صفات مورد بررسی در آخرین تاریخ کاشت به طور معنی داری کاهش نشان دادند. عملکرد دانه در تاریخ کاشت سوم(10دی ماه) دارای بیشترین مقدار(7/6207 کیلوگرم در هکتار) بود. بیشترین عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت به ترتیب با مقادیر 14155 کیلوگرم در هکتار و نیز 03/44 درصد در تاریخ کاشت سوم مشاهده گردید. بطور کلی صفات مورد بررسی در آخرین تاریخ کاشت به طور معنی داری کاهش نشان دادند بنابراین جهت حصول بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد، پرایمینگ با غلظت 7/0 میلی مولار و تاریخ کاشت 10 دی ماه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پرایمینگ، تاریخ کاشت، سالیسیلیک اسید، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک
 • حسین علی فلاحی، عاطفه کاویانی چراتی * صفحات 87-99
  به منظور بررسی روابط بین عملکرد و اجزای آن در گندم نان، آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بر روی 10 ژنوتیپ گندم نان (مروارید، N-87-4، N-87-9، N-86-6، N-86-8، N-80-19، N-86-5، N-85-5، کوهدشت، لاین 17) اجرا شد. در این آزمایش 7 صفت مورفولوژیک اندازه گیری شد. تجزیه واریانس ژنوتیپ ها برای همه صفات در سطح احتمال 1% معنی دار بود. ژنوتیپ های N-85-5 و لاین 17 به ترتیب بالاترین و پایین ترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. از میان تمامی صفات مورد آزمایش تعداد سنبله بارور بالاترین میزان همبستگی (**999/0) را با عملکرد دانه داشت. با استفاده از رگرسیون گام به گام صفت تعداد سنبله بارور به عنوان صفت تاثیرگذار وارد مدل شد که 8/99 % از تغییرات داده ها را توجیه کرد. در ادامه برای یافتن روابط علی صفات، تجزیه علیت برای عملکرد دانه انجام شد که تنها اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه مربوط به صفات تعداد سنبله بارور بود. نتایج تجزیه خوشه ای به روش وارد نشان داد که ارقام مورد مطالعه در دو گروه طبقه بندی شدند و گروه دوم از نظر میانگین عملکرد دانه بیش ترین مقدار (66/4397) را به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت ژنوتیپ N-85-5 دارای بالاترین عملکرد دانه بود و صفت تعداد سنبله بارور به عنوان صفت موثر بر افزایش عملکرد دانه شناسایی شد.
 • عدنان انورخان*، سید اعظم شاه، هارون عبادالله، عمران عظیم، کاشف خان، عمران خان و ساجد علی صفحات 101-110
|
 • Peyman Vadizade *, Mansour Sarajuoghi, Seyed Mahdi Mirtaheri Pages 1-14
  Alfalfa is one of the most important forage plants for livestock. Drought most important factor limiting plant growth in the world and is the most common environmental stress. The external application of extenuating stress can cause immune responses, particularly by plants. In order to investigate the application of salicylic acid and glycine on alfalfa seed production under water deficit conditions, tests for split-plot in a randomized complete block design with three replications in research farm of Islamic Azad University of Karaj in the crop year 95-1394 was administered. 5/0 and 1 mM salicylic acid and glycine were 10 and 50 mM. The characteristics such as yield with and without pods, pods per plant and seeds per pod. The results showed that, irrigation, seed yield (with and without pods) and number of seeds per pod (respectively 2/1418, 51/936 kg per hectare and 01/9 digits) and irrigation cut off the flowering the yield (with and without pods) and number of seeds per pod (respectively 4/977, 76/807 kg and 36.6 eggs), respectively. Also sprayed with 50 mM glycine with the highest seed yield (with and without pods) and number of seeds per pod (the order number 4/1440 and 93/945 kg per hectare and 09/10) and was superior in the group treated with non-solution spray the lowest seed yield (with and without pods)) and the number of seeds per pod (2/932 and 73/591, respectively, and 34.6 kg ha number) in the weakest group were analyzed.
  Keywords: alfalfa seed, Salicylic acid, Sprying, low irrigation
 • Seyed Mohammad Hasheminejad*, Omid Alizadeh, Bahram Amiri, Mohammad Barzegari, Mansour Esfanyari Biat Pages 15-27
  This experiment was done on the basis of split-split-plot design in completely randomized block design with three replicates in north of Khuzestan in 2015. Irrigation treatments (irrigation after 70, 90 and 120 mm evaporation) as main-plot, planting date (1 and 20 July and 9 august) as sub-plot and hybrids (704, Karoon 701, and AS71) as sub-sub-plot were carried out. Results showed that the effect of planting date and hybrid on grain yield, 1000-kernel weight, number of kernel rows and number of kernels per row was significant, also the effect of planting date×hybrid on leaf area, the effect of irrigation×hybrid on stomatal conductance and the effect of planting date, hybrid and planting date×hybrid on plant height was significant.
  Results showed that the highest number of kernels per row was observed in the third planting date and 704 and Karoon 701 hybrid, the highest number of kernel rows was observed in the third planting date and 704 hybrid, the highest amount of 1000-kernel weight was observed in the third planting date and Karoon 701 hybrid. The highest amount of grain yield was observed in the third planting date. The hybrid of Karoon 701 had the highest leaf area in third planting date. AS71 hybrid had the highest amount of leaf area in first irrigation period. AS71 in first irrigation period and 704 and Karoon 701 hybrid in third irrigation period had the highest stomatal conductance. Also AS71 had the highest plant height in third planting date.
  Keywords: Corn, grain yield, Moisture limitation, Planting date
 • Sima Abyar, Brat Ali Fakheri, Nafiseh Mahdinezhad*, Maryam Harati Rad Pages 29-42
  Management of soil nutrients using organic fertilizers is among major pillars of sustainable agriculture. This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of vermicompost and irrigation regimes as factorial completely randomized design with three replications at Zabol university greenhouse. Treatments included irrigation at 100 (Control), 75 and 50% FC and application of humic acid at 0, 20 and 40% of pot volume. The greatest and the least plant height, internode length, fresh and dry weight of plants, stem diameter, number of tillers per plant, dry and fresh weight of roots per plant was observed at irrigation at 90% FC and 50% FC, respectively. Whilst, the greatest essential oil percentage was achieved in irrigation at 50% FC. Cultivated plant at 40% volume of pot vermicompost had the greatest growth components and essential oil percentage. Interaction of 40% volume of pot vermicompost and irrigation at 90% FC had the greatest plant height, internodelength, plant dry weight, root dry and fresh weight. Mean while application of 40% volume of pot vermicompost and irrigation at 50% FC had the greatest essential oil percentage. The interaction was not significant for plant fresh weight, stem diameter and number of branch per plant .These results suggested that application of 40% volume of pot vermicompost in free drought stress conditions had the greatest growth components and at 50% FC had the greatest essential oil percentage in peppermint
  Keywords: Essential oil percentage, irrigation regimen, peppermint pepper growth index, vermicompost
 • Ebrahim Jahani Moghadam *, Soheil Parsa, Sohrab Mahmoudi, Masoud Ahmadi Pages 43-57
  Development of autumn sowing of sugar beet is viewed as an important strategy for supplying required sugar nationwide. In order to investigate the effects of varieties and sowing date on qualitative and quantitative characteristics of sugar beet, an experiment was conducted in a form of split plot based on the Randomized Complete Block design in crop year 2014-15 in a research farm of Agricultural and Natural Resources Center in Khorasan Razavi province with four replications. The major factor included sowing data; the minor factor included. The studied characteristics contains number of roots, bolting percent, root yield, gross sugar yield, white sugar yield, sugar percent, alkalinity, sodium, potassium, and nitrogen. Analysis of variance indicated that interactive effect of variety and sowing date on bolting percent, root yield, gross sugar yield, root number, white sugar yield, and sugar was significant. The highest root yield in the first sowing date was related to Merak and Monatono; the lowest root yield was related to Sharif and Monatono in the second sowing date. Also, the highest gross sugar yield and white sugar was obtained for Merak in the first sowing date. In addition, it was found that the first sowing date was superior to the second. Due to the multiplicity and diversity of the autumn cultivars and their favorable adaptation to cultivation in different Beet cultivation regions of the country, it seems that the development of the autumn sowing beet, while supply the country sugar requirements, causes significant savings in water consumption.
  Keywords: Alkalinity, Bolting, Sodium, Sugar Percent, Root Yield
 • Mohammad Reza Salehi, Ashkboos Amini *, Eslam Majidi Heravan Pages 59-73
  In order to investigation of different levels of salinity stress effects on germination, vegetative and some germination indices an experiment was performed in factorial form using a completely randomized design with 3 replications at Seed and Plant Improvement Institute Karaj. First factor encompass 20 genotypes (including narin, Ofough and Arg varieties as checks) and second factor four levels of salinity treatment (0 ,8, 12 and 16 ds/m), were used. Traits germination percent, germination rate, radicle length, plumule length, seedling length, plumule /radicle length ratio,dry weight of radicle , dry weight of seedling, plumule /radicle dry weight ratio, germination uniformity ,seed vigor index and salinity tolerance index (TI) were studied. Results analysis of variance showed that between genotypes, salinity stress and their interaction for all traits had significant difference. The most and the least of TI was belonged to genotype no.10 (Ti=83.13%) and genotype no 8 (Ti=54.82%) respectively. Salinity tolerance index (TI) had positive and significant correlation with germination percent, germination rate, plumule length, dry weight of seedling, plumule /radicle dry weight ratio and seed vigor index. Based on cluster analysis genotypes were divided into 3 different groups. Finally based on salinity tolerance index and all of germination traits, and results of cluster analysis, genotypes no 5,20, 10 and 14 were determined as the most tolerant genotypes and better than checks cultivars, that can be recommended to using of this genotypes for future breeding programs tolerance to salinity stress, and genotypes No. 8, 11 and 17 as the most susceptible genotypes.
  Keywords: salinity stress, wheat, cluster analysis, tolerance index
 • Shapour Lorzadeh *, Mehran Sharafizadeh Pages 75-85
  In order to investigate effect of seed priming and plantig date on yield and yield components of wheat Chamran variety the research in both laboratory and field in Dezful –Safiabad research center in 2014-2015 was conducted. Treatments include priming with salicylic acid in the four levels {control (distilled water), 0.7, 1.2, 1.7 mM} and four levels of planting date (10 December, 20 December, 30 December, 9 January) in the factorial design based on randomized completely design was conducted at research farm of Agriculture Research Center. The results showed that the effect of planting date on yield and its components were significant at the 1% level. Traits in the latest sowing date significantly decreased. Grain yield in the third planting date (10 January) the highest amount (6207.7 kg / ha).The highest biological yield and harvest index the amount of (14155 kg / ha) and (44.03%) in the third planting date were observed, respectively. In general, the traits were significantly decreased in the last planting date. So to achieve the highest yield, at a concentration of 7.0 mM priming and culture of 10 January date is recommended.
  Keywords: Priming, Sowing date, Salicylic acid, Harvest index, Biological yield
 • H. A. Fallahi, A. Kaviani Chrati * Pages 87-99
  In order to investigate relationship between yield and its components in bread wheat, tested during 2011-2012 were conducted in Agricultural Research Station of Gonbadin randomized complete block design with three replications whit 10 bread wheat genotype (Morvarid, N-87-4, N-87-9, N-86-6, N-86-8, N-80-19, N-86-5, N-85-5, Kohdasht, Line 17). In this experiment, were measured 7 morphological traits. Analysis of variance genotypes for all traits was significant at 1% probability level. N-85-5 and Line 17 genotypes produced the highest and the lowest grain yield, respectively. Among all tested traits, the number of fertile spike had the highest correlation (0.999 **) with grain yield. Using stepwise regression, the number of fertile spikes entered the model as an effective attribute, justifying 99.8 percent of the data variation. In order to find the causal relationships, the path analysis was performed for grain yield The direct effect on the grain yield was related to the number of fertile spike traits. The results of cluster analysis by ward method showed that the studied cultivars were classified in two groups and the second group in terms of grain yield was the most (397.66). According to the results, can be said that N-85-5 genotype had the highest grain yield and trait number of fertile spike was identified as an effective trait for increasing grain yield.
  Keywords: Path analysis, Stepwise regression, Traits correlation, Wheat yield
 • Syed Azam Shah, Haroon Haroon, Ibadullah Ibadullah, Imran Azeem, Kashif Khan, Imran Khan, Sajid ali, adnan khan * Pages 101-110
  mineral and organic N sources (farmyard manure) on maize yield, N uptake and soil fertility was assisted in the field experiment carriedout on silty clay loam soil at new developmental farm of the university of agriculture, Peshawar Pakistanduring 2014. Combined dose of N provided from all sources was applied @150 kg ha-1. There were four replications and 6 treatmentsi.e., (T1) control, (T2) 150 kg N ha-1 from mineral source, (T3) 150 kg ha-1 from FYM, (T4) 25% FYM + 75% mineral N, (T5) 50% FYM + 50% N and (T6) 75% FYM + 25% mineral N. Maize variety (Azam) was sown in RCB design. Data on plant height, grain yield and stover yield were recorded in maize. Samples of grain and stover were analyzed for total N to determine its uptake by the crop. Results indicated that greatest plant height of 221.85 cm, maximum grain yield of 2046.12 kg ha-1 and straw yield of 7004.73kg ha-1 were obtained from treatment where 25% N was applied from farm yard manure and 75% from mineral fertilizer.Agronomic efficiency and nitrogen use efficiency were also found higher in the treatmentwhere 25% N were applied from farm yard manure and 75% from mineral fertilizer. Soil total N, organic matter and available P were significantly affected by the organic source and there integration with mineral N source. It was concluded that combination of organic and mineral N sources in ratio 25:75 are the best combination to achieve sustainable yield and soil fertility.
  Keywords: organic N, mineral N, N uptake, maize yield, integrated use