فهرست مطالب

fuzzy systems - Volume:14 Issue:5, 2017
 • Volume:14 Issue:5, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/08/29
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مسعود سعیدی*، اقبال منصوری صفحات 1-18
  الگوریتم متداول های فیلترینگ مشارکت جمعی حافظه محور، از الگوریتم ترنهای ساخت سیستم توصیه های می گر باشند .علیرغم موفقیت آنها در بسیاری از کاربردها، هنوز از مشکلاتی همچون پراکندگی داده می ها رنج داده برند .پراکندگی در ها باعث کاهش کیفیت شباهت محاسبه شده و نهایت پایین آمدن کارایی کیفیت پاسخ سیستم های تولید شده توسط توصیه های می گر شود .در این مقاله، یک معیار شباهت جدید مبتنی بر نظریه مجموعه های فازی به همراه تکنیکرای پیش دهی فرض برای محاسبه شباهت پیشنهاد شده است که در شرایط پراکندگی داده ها قادر به محاسبه شباهت بین کاربران است .ایده اصلی، این است که رفتارهای کاربران، توسط یک مجموعه ساده فازی مدل شده و سپس از این مدل برای تخمین رای کاربران به آیتم هایی که فقط توسط یکی از کاربران به آنها رای داده شده، استفاده شود .در نتیجه، این معیار شباهت، در شرایطی که امکان محاسبه شباهت بین کاربران وجود ندارد، از طریق تخمین و افزودن رای پیش های مجازی، امکان محاسبه شباهت و نهایتا میبینی رای را فراهم . کند آزمایش نتایج ها بر روی مجموعه داده های موویلنز ونت فلیکس داده با سطوح مختلفی از پراکندگی ها، کارآمدی معیار شباهت پیشنهادی را در مقایسه با بعضی از معیارهای شباهت مرسوم تایید . کند
 • رنا ورما * صفحات 19-30
  در این مقاله ، مفاهیمی چون شناسایی حالت، شناسایی ورودی و تمامیت خروجی حالتهای یک ماشین خودکار فازی معین را معرفی و مورد بررسی قرار می دهیم .نشان می دهیم که برای هر ماشین خودکار فازی معین یک ماشین فازی معین قطعی معادل منحصر بفرد ) با تقریب یکریختی ( متناظر قرار می گیرد .بالاخره، د و اصل موضوع مرتبط با تمامیت حالات را معرفی و رابطه متقابل بین آنها را مورد بحث قرار می دهیم.
 • صفحات 31-41
  رخداد تحلیل طول عمر به قرن بیستم برمی گردد، واز آن به بعد در مدل سازی کارایی طول عمر پیشرفتهای قابل توجه ای صورت گرفته است . پیشرفتهای اخیر در اندازه گیریها نشان می دهد که تمام اندازه های پیوسته نمی توانند اعداد دقیقی باشند، اما کم وبیش فازی هستند .طول عمر نیز ی ک پدیده نشان داده شده است که ملاحظات مربوط به طول عمر اندازه های دقیقی نیستند اما پیوسته است و مثلا فازی هستند .از این رو لازم است که در تکنیک های تحلیلی متناظر اعمال شده روی داده ها، فازی بودن مشاهدات را در نظر گرفت تا تخمین های مناسب فراهم گردند .در این تحقیق برای توزیع های میزان نقصان وان حمام برآوردکننده های تعمیم یافته پارامترها و میزان خطر پیشنهاد گردیده تا طول عمر فازی را بطور مؤثر مدل سازی کند .
 • صفحات 43-64
  کنت این مقاله، مسئله دسته رل ردیابی پسخورد خروجی تطبیقی را برای سیستم ای از های غیرخطی پسخوردی غیراکید با تاخیر متغیر بازمان نامشخص و لقی شبه پسماند در نظر می سیستم گیرد . های منطق فازی به تقریب منظور غیرخطی زنی تطبیقی و پسگام بر مبنای روش لباپانوف - کراسوفسکی ساخته شده است. توسط کنترل کننده تطبیقی پیشنهادی، کران داری تمامی سیگنال های سیستم حلقه بسته به مفهوم SGUUB تضمین شده است و خطای ردیابی می شبیه تواند به همسایگی کوچکی از مبدا همگرا شود .در نهایت، نتایج کارآمد سازی بودن روش پیشنهادی را نشان می دهد.
 • بین ژاوو * صفحات 65-81
  در این مقاله مفهوم کوانتال های فازی تصویری K- هموار را معرفی میکنیم و یک توصیف مقدماتی بر اساس یک رابطه دوتایی فازی روی کوانتال فازی ارایه می دهیم. بعلاوه ثابت می کنیمکه کوانتال های فازی تصویری K-همواره دقیقا هم جبرهای یک Comonad معین روی رسته کوانتال های فازی است. بالاخره دو مثال از حالت های خاص K را ارایه می دهیم.
|
 • Masoud Saeed *, Eghbal G. Mansoori Pages 1-18
  Memory-based collaborative filtering is the most popular approach to build recommender systems. Despite its success in many applications, it still suffers from several major limitations, including data sparsity. Sparse data affect the quality of the user similarity measurement and consequently the quality of the recommender system. In this paper, we propose a novel user similarity measure based on fuzzy set theory along with default voting technique aimed to provide a valid similarity measurement between users wherever the available ratings are relatively rare. The main idea of this research is to model the rating behaviour of each user by a fuzzy set, and use this model to determine the user's degree of interest on items. Experimental results on the MovieLens and Netflix datasets show the effectiveness of the proposed algorithm in handling data sparsity problem. It also outperforms some state-of-the-art collaborative filtering algorithms in terms of prediction quality.
  Keywords: Recommender system, Collaborative filtering, Similarity measure, Data sparsity
 • Renu .Verma *, S. P. Tiwari Pages 19-30
  In this paper, we introduce and study notions like state-\\linebreak distinguishability, input-distinguishability and output completeness of states of a crisp deterministic fuzzy automaton. We show that for each crisp deterministic fuzzy automaton there corresponds a unique (up to isomorphism), equivalent distinguished crisp deterministic fuzzy automaton. Finally, we introduce two axioms related to output completeness of states and discuss the interrelationship between them.
  Keywords: Crisp deterministic fuzzy automaton, Indistinguishable states, Input-indistinguishable, Homomorphism, Output complete
 • Muhammad Shafiq, Reinhard Viertl Pages 31-41
  The development of life time analysis started back in the $20^{\textit{th}}$ century and since then comprehensive developments have been made to model life time data efficiently. Recent development in measurements shows that all continuous measurements can not be measured as precise numbers but they are more or less fuzzy. Life time is also a continuous phenomenon, and has already been shown that life time observations are not precise measurements but fuzzy. Therefore, the corresponding analysis techniques employed on the data require to consider fuzziness of the observations to obtain appropriate estimates.
  In this study generalized estimators for the parameters and hazard rates are proposed for bathtub failure rate distributions to model fuzzy life time data effectively.
  Keywords: Bathtub failure rate, Fuzzy number, Life time, Non-precise data
 • Mohsen Hasanpour Naseriyeh, Adeleh Arabzadeh Jafari, Seyed Mohammad Ali Mohammadi * Pages 43-64
  This paper considers the problem of adaptive output feedback tracking control for a class of nonstrict-feedback nonlinear systems with unknown time-varying delays and unknown backlash-like hysteresis. Fuzzy logic systems are used to estimate the unknown nonlinear functions. Based on the Lyapunov–Krasovskii method, the control scheme is constructed by using the backstepping and adaptive technique. The proposed adaptive controller guarantees that all the closed-loop signals are semiglobally uniformly ultimately bounded and the tracking error can converge to a small neighborhood of the origin. Finally, Simulation results further show the effectiveness of the proposed approach.
  Keywords: Adaptive fuzzy control, Backstepping design technique, Backlash-like hysteresis, Nonstrict-feedback form, Nonlinear control
 • Jing Lu, Kaiyun Wang, Bin Zhao* Pages 65-81
  In this paper, we introduce the notion of {\bf K}-flat projective fuzzy quantales, and give an elementary characterization in terms of a fuzzy binary relation on the fuzzy quantale. Moreover, we prove that {\bf K}-flat projective fuzzy quantales are precisely the coalgebras for a certain comonad on the category of fuzzy quantales. Finally, we present two special cases of {\bf K} as examples.
  Keywords: Fuzzy quantale, Fuzzy binary relation, {bf K}-flat projective fuzzy quantale, Comonad
 • Juan Li *, Fu Gui Shi Pages 83-102
  In this paper, the notion of $L$-convex fuzzy sublattices is introduced and their characterizations are given. Furthermore, the notion of the degree to which an $L$-subset is an $L$-convex fuzzy sublattice is proposed and its some characterizations are given. Besides, the $L$-convex fuzzy sublattice degrees of the homomorphic image and pre-image of an $L$-subset are studied. Finally, we obtain an $L$-fuzzy convexity, which is induced by the $L$-convex fuzzy sublattice degrees, in the sense of Shi and Xiu.
  Keywords: $L$-convex fuzzy sublattice, Implication operator, $L$-convex fuzzy sublattice degree, $L$-fuzzy convexity
 • K. Abolpour *, M. M. Zahedi Pages 103-121
  The present paper has been an attempt to investigate the general fuzzy automata on the basis of complete residuated lattice-valued ($L$-GFAs). The study has been chiefly inspired from the work by Mockor \cite{15, 16, 17}. Regarding this, the categorical issue of $L$-GFAs has been studied in more details. The main issues addressed in this research include: (1) investigating the relationship between the category of $L$-GFAs and the category of non-deterministic automata (NDAs); as well as the relationship between the category of generalized $L$-GFAs and the category of NDAs; (2) demonstrating the existence of isomorphism between the category of $L$-GFAs and the subcategory of generalized $L$-GFAs and between the category of $L$-GFAs and the category of sets of NDAs; (3) and further scrutinizing some specific relationship between the output $L$-valued subsets of generalized $L$-GFAs and the output $L$-valued of NDAs.
  Keywords: General fuzzy automata, Active state set, Residuated-lattice, Isomorphism of category, Functor
 • Vishal Gupta *, Rajesh Kumar Saini, Ashima Kanwar Pages 123-137
  In this paper, we introduce fruitful concepts of common limit range and joint common limit range for coupled mappings on modified intuitionistic fuzzy metric spaces. An illustrations are also given to justify the notion of common limit range and joint common limit range property for coupled maps. The purpose of this paper is to prove fixed point results for coupled mappings on modified intuitionistic fuzzy metric spaces. Moreover, we extend the notion of common limit range property and E.A property for coupled maps on modified intuitionistic fuzzy metric spaces. As an application, we extend our main result to integral type contraction condition and also for finite number of mappings on modified intuitionistic fuzzy metric spaces.
  Keywords: Modi fied intuitionistic fuzzy metric space (MIFM-space), Coupled maps, Common limit range property, Joint common limit range property, E.A property, Weakly compatible mappings
 • Hongbing Liu, Jin Li, Huaping Guo, Chunhua Liu Pages 139-156
  Representation of a granule, relation and operation between two granules are mainly researched in granular computing. Hyperbox granular computing classification algorithms (HBGrC) are proposed based on interval analysis. Firstly, a granule is represented as the hyperbox which is the Cartesian product of $N$ intervals for classification in the $N$-dimensional space. Secondly, the relation between two hyperbox granules is measured by the novel positive valuation function induced by the two endpoints of an interval, where the operations between two hyperbox granules are designed so as to include granules with different granularity. Thirdly, hyperbox granular computing classification algorithms are designed on the basis of the operations between two hyperbox granules, the fuzzy inclusion relation between two hyperbox granules, and the granularity threshold. We demonstrate the superior performance of the proposed algorithms compared with the traditional classification algorithms, such as, Random Forest (RF), Support Vector Machines (SVMs), and Multilayer Perceptron (MLP).
  Keywords: Fuzzy lattice, Granular computing, Hyperbox granule, Fuzzy inclusion relation