فهرست مطالب

فرهنگ ایلام - سال هجدهم شماره 54 (بهار و تابستان 1396)
 • سال هجدهم شماره 54 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید ملکی، علیرضا پرویزیان *، هاجر احمدی صفحات 7-22
  بدون شک، مقوله گردشگری، موضوعی جدید برای ذهن بشر محسوب نمی شود. در ابتدا هدف انسان جستجوگر از گردش روی زمین، دست یافتن به نقاط دیده نشده و بکر بود؛ ولی امروزه، تفریح، تفرج، سیاحت، زیارت، گذراندن اوقات فراغت و... به انگیزه های او افزوده شده است. هدف اصلی این پژوهش، سنجش کارایی و رتبه بندی شاخص های طبیعی و زیرساخت های گردشگری در شهرستان های استان ایلام می باشد. روش تحقیق، کاربردی و ماهیت آن، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. برای گردآوری اطلاعات و داده های مربوط به شاخص های پژوهش، از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1392، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش رتبه بندی شهرستان های مورد پژوهش، از مدل تحلیل سلسله مراتبی تاپسیس، برای شناسایی تاثیر شاخص های منتخب در گردشگری استان، از مدل تحلیل برازش رگرسیونی در محیط نرم افزار spss و جهت نمایش توزیع فضایی- مکانی از نرم افزار GISاستفاده شده است. تحلیل یافته ها با مدل تاپسیس، نشان می دهد که در بین گزینه های تحقیق، شهرستان ایلام، بالاترین رتبه را از نظر شاخص های منتخب تحقیق داراست و شهرستان های آبدانان، ایوان، مهران، چرداول، دهلران، دره شهر، ملکشاهی، سیروان و بدره نیز به ترتیب، رده های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: سنجش، شاخص های گردشگری، شهرستان های ایلام، تحلیل رگرسیونی، تحلیل سلسله مراتبی TOPSIS
 • مرتضی اکبری *، سیاوش یاری، همایون جمالی صفحات 23-35
  ابوجعفر صیمری از اهالی صیمره (دره شهر از توابع استان ایلام) و یکی از شخصیت های سیاسی – نظامی عصر آل بویه و وزیر احمد معزالدوله بود. پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ به این پرسش انجام شد که ابوجعفر صیمری، وزیر شیعه مذهب احمد معزالدوله، چه جایگاه و نقشی در تحولات سیاسی – اجتماعی عصر خود داشته است؟ نتایج تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از منابع انجام شد، نشان می دهد که معزالدوله در زمان فتح خوزستان و تصرف بغداد، جوان و ناآزموده بوده است؛ از این رو، ابوجعفر صیمری در رتق و فتق امور و عبور از بحران های سیاسی و نظامی، کمک های شایان توجهی به وی کرده است. صیمری، قبل از حمله معزالدوله به خوزستان، مامور مالیات گیری شوش بوده و در تصرف خوزستان نقش مهمی داشته است. وی به زبان عربی مسلط بوده و به عنوان مترجم اصلی در کنار وزارت به معزالدوله خدمت می کرده است. او همچنین در امور سیاسی و نظامی، نقش موثری داشته و معزالدوله، بدون مشورت با وی کاری را انجام نمی داده است؛ به طوری که با پیشنهاد ایشان از جایگزینی خلیفه و خلافت شیعی به جای خلافت عباسی صرف نظر کرد.
  کلیدواژگان: ابوجعفر صیمری، تحولات سیاسی - اجتماعی، آل بویه
 • نوذر قنبری*، هابیل حیدرخانی، مسلم رستمی صفحات 36-57
  توسعه همه جانبه روستایی، در واقع از یک سو بر مشارکت ساکنان محلی، از طریق مذاکره، مشورت و تعامل استوار است که درکی از سهم هر یک از ساکنان را در فرایند توسعه فراهم می آورد و از سوی دیگر، شناسایی امتیاز نسبی هر ناحیه را برای طراحی راهبردهای توسعه، مورد توجه قرار می دهد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و نرم افزارهای SPSS و AMOS و بر اساس نظریه های پاتنام، گیدنز، راجرز و پاکستون به بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان به عنوان هدف اصلی پرداخت. جامعه آماری این پژوهش، شامل افراد 18 سال به بالای ساکن در روستاهای شهرستان ایلام بود که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 368 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که بین اعتماد اجتماعی (35/0P=)، انسجام اجتماعی (31/0P=)، مشارکت اجتماعی (42/0P=)، آگاهی اجتماعی (23/0P=) و تعامل اجتماعی (18/0P=) با توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان، ارتباط مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری AMOS نیز نشان داد که سرمایه اجتماعی بر نگرش روستاییان به توسعه روستایی، تاثیر متوسط رو به بالا (49/0) دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، توسعه روستایی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی
 • مرتضی ملکی مین باش رزگاه، وحید شرفی * صفحات 58-72
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه ای موسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی خیرین با نقش تعدیل گر هویت فرهنگی - محلی در شهر ایلام است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن نیز شامل خیرین شهرستان ایلام است که باتوجه به نامحدود بودن، تعداد 384 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین بازاریابی رابطه ای موسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی خیرین، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین هویت فرهنگی - محلی بر رابطه بین بازاریابی موسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی آنها موثر است و نقش تعدیلگر دارد.
  کلیدواژگان: هویت فرهنگی - محلی، بازاریابی رابطه ای، تمایل به اهدای کمک، ایلام
 • سیدمهدی ویسه *، علی محمد کیمیاگر صفحات 73-88
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل محیطی معنویت گرایی بر میزان تعارضات سازمانی کارکنان است که با روش توصیفی-‏ همبستگی انجام شده است. جامعه آماری آن را، کلیه کارکنان واحدهای فرهنگی زیرمجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام به تعداد 1900 نفر تشکیل داد که 320 نفر از آنان با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان و به صورت تصادفی، انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که بین معنویت گرایی و تعارض سازمانی با ضریب 82/0- همبستگی قوی معناداری وجود دارد؛ به عبارتی هرچه معنویت گرایی در این سازمان بیشتر باشد، میزان تعارضات سازمانی کاهش می یابد. بین مولفه های معنویت گرایی (محیط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) و تعارض سازمانی نیز همبستگی معناداری وجود دارد؛ به عبارتی هرچه تاثیر مولفه های معنویت گرایی در سازمان بیشتر باشد، میزان تعارض کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: معنویت گرایی، تعارض، عوامل محیطی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی
 • فریبا همتی*، عظیم علی شائی صفحات 89-99
  روستای کلم از نواحی مستعد برای توسعه پایدار گردشگری قلمداد می شود. در این پژوهش با به کارگیری مدل ژئوتوریستی رینارد، مناسب ترین مکان های ویژه ژئومورفولوژیکی در زمینه توسعه پایدار گردشگری ارزیابی و برگزیده شد. مکان های ژئومورفولوژیک از جمله مفاهیم جدید با ارزش های علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادی هستند که به شناخت مکان های ویژه گردشگری تاکید دارند و از جایگاه و اهمیت ویژه ای در توصیف و درک تاریخ زمین برخوردارند. برای ارزیابی توانمندی منطقه مورد مطالعه، از نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی، داده های میدانی و اطلاعات پرسشنامه ای استفاده شد و میزان قابلیت ژئومورفوتوریستی منطقه، بر اساس روش رینارد مورد ارزیابی قرار گرفت و رتبه بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش علمی و مضاعف به ترتیب با امتیازهای 57/2 و 3/5 دارای بیشترین و کمترین اهمیت هستند؛ همچنین میانگین کل ارزش ها (93/3) حاکی از آن است که اهمیت روستای کلم عمدتا به دلیل بالا بودن ارزش مضاعف آن نسبت به سایر معیارهاست. بالا بودن ارزش مضاعف گردشگری در این منطقه به دلیل بالا بودن ویژگی های اکولوژیکی، زیبایی، فرهنگی و اقتصادی است. عدم برنامه ریزی منسجم و کمبود تبلیغات در سطح ملی و بین المللی، عامل گسترش نیافتن ژئوتوریسم در منطقه است.
  کلیدواژگان: روستای کلم، روش رینارد، ژئوتوریسم، مکان ژئومورفیک
 • نجم الدین گیلانی* صفحات 100-111
  استان ایلام، تاریخ و فرهنگی چند هزار ساله دارد. آداب و رسوم اصیل و بسیار کهن مردم این استان، جدا از بحث قدمت تاریخی ، می تواند به لحاظ اخلاقی، فرهنگی، انسان سازی و حفاظت از محیط زیست الگو باشد. این آداب و رسوم که ریشه در فرهنگ باستانی این منطقه دارد، نسل به نسل از پس هزاره ها گذشته است و هم اکنون در فرهنگ مردم ایلام رایج است؛ از جمله این رسوم بازتاب یافته از دوران باستان می توان به سنت «کارد و کفن»، «احترام به نان و نمک» و «تقدس آب و چشمه» اشاره کرد. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و استناد به منابع، به این پرسش، پاسخ داده شد که چه رسومی از ایران باستان در فرهنگ مردم ایلام بازتاب یافته است؟ نتایج پژوهش، حاکی از آن بود که سنت کارد و کفن، احترام به نان و نمک و تقدس آب و چشمه، امروزه به همان شیوه مرسوم در ایران باستان در بین قوم کرد و لر رایج است.
  کلیدواژگان: ایران باستان، ایلام، نان و نمک، کارد و کفن، آب و چشمه
 • زهرا رضایی نسب*، سردار فتوحی صفحات 112-133
  بسیاری از صاحب نظران علوم اجتماعی؛ به ویژه جمعیت شناسان معتقدند که رشد جمعیت، حاصل سه عامل مهم جمعیت شناختی (مهاجرت، مرگ و میر و باروری) است که خود این عوامل نیز تحت تاثیر مولفه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... می باشند. هدف این تحقیق، بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر رفتار باروری در بین زنان شهر ایلام است. جامعه آماری این مطالعه را زنان حداقل یکبار ازدواج کرده 15-49 ساله ساکن شهر ایلام تشکیل می دهند که 370 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و روش های آماری ضریب همبستگی تااوبی کندال و رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که قدرت تبیین کننده متغیرهای مستقل برابر با 546/0 و مقدار (بتا) ضرایب استاندارد متغیر «نگرش در مورد استفاده از وسایل پیشگیری» برابر با 270/0، «طول مدت ازدواج» برابر 211/0، «سن ازدواج» برابر با 232/0، «سن» برابر با 081/0، استفاده از وسایل پیشگیری برابر با 082/0 و «رضایت از زندگی زناشویی» برابر با 063/0 بوده است؛ اما تحصیلات، درآمد خانواده، ترجیح جنسی و تقدیرگرایی، چهار متغیری هستند که در سطح 95 و 99 درصد معنادار نشده بودند و در روش گام به گام در مدل حذف شدند.
  کلیدواژگان: متغیرهای فرهنگی و اجتماعی، باروری، زنان، شهر ایلام
 • مسلم خزلی*، سکینه آزادی صفحات 134-151
  گویش خزلی یکی از گویش های کردی جنوبی است که گستره آن بخش هایی از استان های ایلام، کرمانشاه و همدان می باشد. بدیهی است شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی متفاوتی که گویشوران خزلی با آن در ارتباط هستند، باعث می شود که در این گویش، لهجه های متعددی به وجود آید و این خود باعث تمایز ساختار زبانی این گویش می شود؛ بنابراین، بررسی ساختار و نظام صرف فعل در این گویش، جهت شناخت هر چه بهتر و بیشتر آن، ارزشمند و ضروری به نظر می رسید. در این مقاله گاهی به اقتضای کلام، به شباهت ها و تفاوت های ساختار فعلی گویش خزلی با گویش کلهری اشاره شده است.
  روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات نیز از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، دستگاه فعلی گویش خزلی دارای ویژگی های مشترکی با گویش کلهری است و در عین حال، تفاوت هایی نیز با آن دارد. این تفاوت ها را که دلیلی بر استقلال و تمایز دستگاه فعل در گویش خزلی از دیگر گویش هاست، می توان در جایگاه قرارگیری شناسه ها و نحوه ساخت و حتی صرف فعل هایی چون: مرکب، متعدی، لازم، معلوم، مجهول و... به وضوح دید. در برخی موارد، فعل ها از نظر شخص و شمار یکسان هستند؛ چنانکه دو صیغه دوم و سوم شخص جمع در هر دو وجه امر و نهی حاضر و امر و نهی غایب، ساختار یکسانی دارند؛ همچنین این پژوهش نشان داد که ساخت فعل مجهول در زمان ماضی با قاعده و در زمان مضارع بی قاعده است.
  کلیدواژگان: کردی جنوبی، گویش خزلی، ساختار فعل
 • علی محمدنیاکان * صفحات 152-173
  فرهنگ از رایج ترین واژه هایی است که در طول تاریخ برای شکل دادن به تمدن های زنده جهان، تاثیر بنیادی داشته است. امروزه نیز اقشار مختلف مردم؛ به ویژه پژوهشگران و صاحب نظران رشته های علوم انسانی به خوبی آن را می شناسند و هر کدام به شیوه ای خاص از آن بهره می جویند. هدف از تحقیق حاضر، نمایاندن نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در رشد و توسعه فرهنگ عمومی است. چون دامنه فعالیت های اداره کل، وسیع است، از میان مناسبت های اولویت دار، موضوعات تکلیفی و ده ها برنامه شاخص دیگر در حوزه فرهنگ و هنر، «فصلنامه علمی – ترویجی فرهنگ ایلام» به عنوان یک رسانه شاخص و تاثیرگذار، برای بازتاب اهداف و تبیین ماموریت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، جهت بررسی و پژوهش انتخاب شد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسید. برای گردآوری اطلاعات آن نیز از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد. نتیجه بررسی و مطالعه 53 شماره از این نشریه نشان داد که با وجود فراز و فرودهای زیاد، ضمن انعکاس نتایج پژوهش های کاربردی و رویدادهای مهم فرهنگی، در رشد، پیشرفت و تبیین فرهنگ، هنر، آداب و رسوم مردم ایلام نقش ممتازی داشته است. بازتاب 330 مقاله علمی- پژوهشی از استادان دانشگاه ها، محققان و پژوهشگران با موضوعات متنوع فرهنگی، هنری، دینی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، تاریخی، اقتصادی، مدیریتی، ورزشی و... در میان مسئولان، علاقه مندان و فرهنگ دوستان، محور اساسی رسالت این رسانه چاپی بوده است.
  کلیدواژگان: توسعه فرهنگی، فرهنگ عمومی، فصلنامه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
|
 • Saeed Maleki, Alireza Parvizian *, Hajar Ahmadi Pages 7-22
  Undoubtedly, the issue of tourism is not new to the human mind. At first, man tried to reach the untouched and undiscovered earth, but today, he's mostly concentrated on leisure, recreation, tourism, pilgrimage, etc; hence, he added incentive. The main objective of this study was to measure and rank the performance indicators of natural and tourism infrastructures in the townships of Ilam province. The method used was the applied one with a descriptive-analytical nature based on mutual Library. To collect information and data on the scale study, the results of the population and housing census of 1392 were used. Also, to analyze data in the ranking city of research, the TOPSIS model, to identify the impact of selected indicators in tourism analysis and regression analysis software spss were used to show the spatial distribution of GIS software. TOPSIS analysis of the data shows that among the options studied in the townships of Ilam province, the highest rank in terms of research respectively were Abdanan, Eivan, Mahran., Chrdavol, Dehloran, Darashahr, Malekshahi, Sirvan and Badreh.
  Keywords: assessment, indicators, Tourism, cities of Ilam, regression analysis, TOPSIS
 • Morteza Akbari*, Siyavash Yari, Homayoon Jamali Pages 23-35
  Abu Jafar Seymari was a prominent political-militarist figure of the age of Buwayhid and a Shiite Minister of Ahmed Moezedole. This study seeks to answer this question, what was Abu Jafar Seymari’s position and role in thepoliticaland social movements of that time? The results of this essay conducted in descriptive _Analytical method and using the resources, show that Moezedole in the time of conquest of khozestanandoccupation of Baghdad wasyoungandimmature man, so he needed a gimmick Ministerlike Abu JafarSeymary to analyze the situations. Before Moezedole's attackonKhozestan, Seymary wastax collector ofSusaand in theKhozestancapturehascontributed significantly helptohim. Abu Jafar is from Seymareh (Dareshahr city of Ilam province), fluent in Arabic and a translator for Moezedole in Baghdad. Also, Seymari had an important rolein the policy and the militaryin thecourtofMoezedole, and Moezedoledid not act without consulting Seymari, so that Moezedole according to Seymari's suggestion neglected changing the Abbasid’s Caliphate with a Shiite Caliphate.
  Keywords: Ahmed Moezedole, Abu Jafar Seymari, Abbasid Caliphate, Buwayhid, Baghdad
 • Nozar Ghanbari *, Habil Heidarkhani, Moslem Rostami Pages 36-57
  Rural development ,on one hand, is based on the participation of local residents, through dialogue, consultation and cooperation and on the other hand, identifies the comparative advantage of each area to take into consideration the development strategies.
  Considering the importance of the issue, the researchers used field study technique, questionnaires, SPSS, and AMOS, and also based their study on Putnam's theory, Giddens, Rogers and Paxton to examine the relationship between different dimensions of social capital and rural development. The study sample consisted of people over 18 years old living in villages in Ilam township and 368 of them as the sample size has been studied.
  The results indicate that there is a significant positive relationship between social trust (P=0.35), social cohesion (P=0.31), community involvement (P=0.42), social awareness (P=0.23) and social interaction (P=0.18) with rural development and direct views of the villagers. Regression analysis shows that the 0.33 of changing attitudes to rural development from the perspective of the villagers depend on the five dimensions of social capital. The results of AMOS structural equation model also shows that social capital has a moderate to high impact on attitudes to rural development (0.49).
  Keywords: Social Capital, Rural Development, social trust, social cohesion, community involvement, social awareness
 • Morteza Maleki Minbash Razgah, Vahid Sharafi * Pages 58-72
  The aim of this research is investigating the relationship between relational marketing of charities with tendency toward donations from donors by the mediating role of local cultural identity in Ilam. The research method is descriptive and correlational- Structural Equation Modeling. The population consisted of all donations in Ilam city, that by using Stratified sampling method 384 persons were selected for the sample. Data accumulation instrument is a questionnaire whose validity and reliability were confirmed by experts. Finally, the data sets were analyzed by using visual Pls software. The results of the research show a positive and significant relationship between relational marketing of charities with tendency toward donations from donors. Also, The local cultural identity has moderator role on the relationship between marketing of charities and tendency toward donations from donors.
  Keywords: relationship marketing, local cultural identity, tendency to donations
 • Seyed Mahdi Veiseh*, Ali Mohammad Kimiagar Pages 73-88
  The purpose of this study was to investigate the effect of spirituality factors on the level of organizational conflicts among employees, which was conducted by descriptive-correlational method. The statistical population of this study, all the staff of the cultural units of the Islamic Culture and Guidance Office of Ilam province, comprised 1900 people, 320 of whom were selected randomly using the Krejci and Morgan formulas. Results showed that between spirituality and organizational conflict by a factor of -0.82 there is a significant correlation; in other words, what is more spirituality in the organization, the organizational conflict is reduced. Between elements of spirituality (cultural, political, social and economic) and there is a significant correlation organizational conflict; in other words, the more the pathology of spirituality in the organization, the less the conflict will be.
  Keywords: spirituality, conflict, Environmental, cultural, political, economic
 • Fariba Hemmati *, Azim Alishahi Pages 89-99
  Kolm village is considered as a sustainable development for tourism. In the persent study attemts have been made so that Reynard geotourism model be used in particular areas in geomrphological area to be assessed. Geomrphologic places like the new ones with new scientific cultural beauty and economic values put much more emphasis on tourism which are of high importance in the earth history to evaluate the potentialities of the area with regard to the map topography and field data as well as the questionnaire were used and Rinata model was the basis of the study. The result of the study revealed that the scientific value from the highest to the lowest were 2.5 and 5.3.Mean while the whole average of values was 3.93.This shows the significance of Kolm village for the high value in comparison to other criteria. This area is of great importance for having characteristics such as high natural beauty as well as cultural and other aspects for tourism. The lack of comprehensive planning in adequate advertisement in national and international levels and frustration particularly in tourism aspect are the main reason for the geotourism not being developed in this area.
  Keywords: Kolm village, Reynard model, geotourism, geomorphic site
 • Najmedin Gilani* Pages 100-111
  Ilam province has thousands of years of history and culture. The people of this province have very old traditions and customs that are genuine. Apart from discussing their long history it can be a good pattern from the moral, cultural, human development and environmental protection views. Customs procedures and customs rooted in the ancient culture of this region have passed from generation to generation and now also in popular culture are common of Ilam. Traditions from ancient times reflected in popular culture of Ilam, are shrouded and Knife, bread and salt, water and springs all of which are sacred. This article is an attempt to descriptive - analytical study and according to sources the following question is investigated that what customs of ancient Iran in Ilam is reflected in popular culture? The results indicate that the traditions of water and springs, bread and salt, Knife and shroud currently are in the same method of customs in ancient as the ancient times.
  Keywords: ancient Iran, popular culture of Ilam, bread, salt, knife, shrouded, water, springs
 • Zahra Rezaeinasab*, Sardar Fotoohi Pages 112-133
  Many experts in the social sciences and especially demographers believe that population growth is the result of three major factors (migration, death, and fertility). These factors are affected by the components of the social, economic, cultural ones. The purpose of this study is to explore the social and cultural factors influencing the fertility behaviour among women in Ilam. The population of the study has at least one married women aged 49-15 living in the city of Ilam. The sample size of 370 patients was determined based on Cochran formula, selected using cluster sampling method. Data gathering tool is questionnaire. Also, spss software was used for data analysis. The findings indicate that the explanatory power of the independent variables is equal to 0/546.The amount of (b) standardized coefficients equal to (0/270) for the variable "attitude about the use of contraception", Variable of "duration of marriage" (0/211), Variable of "marriageable age"(0/232),Variable of "age"(0/081) using contraception (0/082), and finally "marital satisfaction" is equal to 0/063.The fourth variable is not significant at 95 and 99 percent, education, household income, sexual preference and fatalism that the stepwise model removed.
  Keywords: Fertility, social, cultural variables, women, Ilam City
 • Moslem Khezeli *, Sakineh Azadi Pages 134-151
  Khezeli dialect is one of southern Kurdish whose span contains regions of Ilam, Kermanshah and Hamadn. Obviously that different geography, cultural and social conditions with which khezel speakers are concerned, makes different accents appear in this dialect and this also makes distinctive linguistics structure, structure analysis and inflection system in this dialect seems valuable and necessary in better understanding of the dialect. In this paper where necessary, the authors refer to differences and similarities of the present Khezeli dialect structure with Kalhori dialect. The present study approach is descriptive –analytic and library sources have been used for information collection. According to the study findings, verbal system of Khezeli has common features as well as differences with Kalhori dialect. These differences that stand for independence of Khezeli dialect from other Kurdish dialects can be seen in verb ending position, conjugation of transitive, intransitive, and passive verbs and so on. In some cases verbs wise of number and person is alike. For example in second and third person plural voices in imperative and negative imperative are the same. This study also indicates that passive verb construction in third person case is regular and in second person or addressee case is irregular.
  Keywords: Southern Kurdish, Khezeli dialect, Structure
 • Ali Mohammad Niakan* Pages 152-173
  Culture is one of the most common words that has had fundamental impact on the formation of living civilizations of the world. Today, different classes of people including researchers and experts in the field of human sciences know it well and each uses it in a particular way. The purpose of this research is to present the role of general directorate of culture and Islamic guidance of Ilam province in the growth and development of public culture. Since the scope of the activities of the general directorate is vast among the preferential occasions, topic subjects and dozens of other curricula in the field of culture and art, the scientific- extension quarterly journal of Ilam culture were selected as an indicator and influential medium for reflecting the goals and explaining the missions of the general directorate of culture and Islamic guidance of Ilam province. The method of research was descriptive - analytical and historical. Documentary and library methods were used to collect data. A survey of 53 issues of this quarterly journal showed that despite the many ups and downs, while reflecting the results of applied research and important cultural events, it has played an outstanding role in the growth, development and explanation of culture, art, traditions and customs of Ilam’s people. The reflection of 330 scientific- research papers from university professors and researchers with various cultural, artistic, religious, political, social, training, historical, economic and managerial subjects among managers and those who are interested in culture has been the main focus of the mission of this printed media.
  Keywords: cultural development, public culture, quarterly Journal, general directorate of culture, Islamic guidance of Ilam province