فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات سلامت - سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 56، مهر و آبان 1396)
 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 56، مهر و آبان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نامه به سردبیر
 • مقاله پژوهشی
 • الهام میرزاکاظمی، محمد غمگسار ناصری صفحات 144-149
  مقدمه
  پس از به کارگیری روش های درمان سرطان پستان، احتمال عود مجدد بیماری وجود دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، به کارگیری تکنیک های داده کاوی به منظور ارایه مدل های پیش بینی عود مجدد سرطان پستان بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، از 18 ویژگی مربوط به 809 بیمار مبتلا به سرطان پستان استفاده شد. برای ایجاد مدل پیش بینی عود مجدد سرطان پستان در مرحله پیش پردازش مجموعه داده، از الگوریتم های بیشینه سازی امید ریاضی EM (Expectation Maximization) و درخت تصمیم دسته بندی و رگرسیون C and R (Classification and Regression) استفاده گردید. سپس در مرحله یادگیری مدل، پنج الگوریتم داده کاوی شامل شبکه های عصبی، درخت تصمیم C and R، درخت تصمیم 5C، شبکه Bayes و ماشین بردار پشتیبان SVM (Support Vector Machine) به کار گرفته شد. در نهایت، جهت ارزیابی کارایی تکنیک های مورد استفاده، الگوریتم درخت تصمیم 48J با K-Fold برابر 10 و روش های آنالیز داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  دقت الگوریتم های EM و C and R در مرحله پیش پردازش داده ها به ترتیب 641/0 و 420/0 بود. دقت پنج الگوریتم به کار رفته در مرحله یادگیری مدل نیز به ترتیب 858/0، 865/0، 870/0، 883/0 و 998/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  مدلی که در مرحله پیش پردازش از الگوریتم EM و در مرحله یادگیری از الگوریتم SVM بهره می گیرد، کارایی بالاتری نسبت به سایر مدل های ایجاد شده دارد.
  کلیدواژگان: داده کاوی، عود مجدد، سرطان پستان، الگوریتم
 • مریم جهانبخش، اصغر احتشامی، مهرناز حسین زهی صفحات 150-154
  مقدمه
  طی چندین سال گذشته، برون سپاری با هدف ارتقای کیفیت خدمات و کنترل هزینه ها در حوزه سلامت مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه ای که برخی از بیمارستان ها به برون سپاری بخش های مختلف از جمله بخش مدیریت اطلاعات سلامت خود پرداخته اند. از آن جا که این بخش منبع اطلاعات محرمانه بهداشتی افراد است و تلفیق آن با بخش خصوصی قابل تامل می باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین مولفه های حقوقی قراردادهای برون سپاری بخش‏های مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان‏های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی- مقطعی، متن قراردادهای برون سپاری خدمات بخش مدیریت اطلاعات سلامت با استفاده از چک لیست در چهار محور «مفاد قرارداد، قراردادهای واگذاری، محرمانگی اطلاعات بیماران و وضعیت ملزومات و ابزار» در پنج بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به برون سپاری بخش مدیریت اطلاعات سلامت خود پرداخته بودند، بررسی شد. محورهای مذکور با هماهنگی امور حقوقی دانشگاه بر اساس مطالعه قراردادهای واگذاری بخش مدیریت اطلاعات سلامت مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از شاخص های مرکزی در حد فراوانی توصیف گردید.
  یافته ها
  بیشترین فراوانی رعایت مولفه های حقوقی در نسخ قراردادهای بیمارستان های برون سپاری شده، به مولفه محرمانگی اطلاعات بیماران با فراوانی 1/47 درصد و کمترین فراوانی نیز به مولفه ابزار و ملزومات اختصاص داشت که هیچ یک از ابعاد این مولفه رعایت نشده بود. علاوه بر این، از بین پنج بیمارستان مورد بررسی، بیشترین فراوانی به یک بیمارستان آن هم با 5/35 درصد مربوط بود که نشان دهنده عدم توجه بیمارستان ها و پیمانکاران به ابعاد حقوقی برون سپاری می باشد.
  نتیجه گیری
  مولفه های حقوقی مندرج در قراردادهای برون سپاری خدمات بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان‏های مورد مطالعه، به توجه قابل ملاحظه ای نیاز دارد. نتایج به دست آمده می تواند توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف حفظ محرمانگی و حریم خصوصی بیماران به هنگام برون سپاری اطلاعات سلامت، مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: برون سپاری، بخش خصوصی، قراردادها، بیمارستان ها
 • حسن زلقی، مهدی خزایی صفحات 155-160
  مقدمه
  تئوری محدودیت ها، نوعی تکنیک مدیریتی جهت افزایش کارایی یک سیستم می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، استفاده از الگوی مطرح شده در این تئوری جهت بهبود سیستم نوبت دهی مراکز درمانی بود تا از این طریق، کارایی سیستم در استفاده از ظرفیت موجود افزایش یابد و میانگین زمان انتظار بیماران طی مراجعه برای دریافت درمان کاهش پیدا کند.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی بر روی 130 بیمار مراجعه کننده به یک کلینیک تخصصی شیمی درمانی در شهر همدان انجام گرفت. اطلاعات از طریق مشاهده و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری گردید. مدل شبیه سازی با استفاده از نرم افزار SIMUL8 طراحی شد و سپس تاثیر سناریوهای مختلف بر متوسط زمان حضور بیمار و تعداد خروجی سیستم مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  سناریوی سوم که بر پایه مفاهیم مطرح شده در تئوری محدودیت ها ایجاد شد، در مقایسه با سناریوی «کارایی بالا از محدودیت»، تنها با حدود 4 درصد کاهش در میانگین روزانه تعداد خروجی بیمار، میانگین زمان انتظار را 41 درصد کاهش داد. از سوی دیگر، در سناریوی سوم در مقایسه با سناریوی «میانگین زمان انتظار پایین»، حدود 12 درصد افزایش در میانگین زمان انتظار بیمار مشاهده شد و به دنبال آن، میانگین روزانه خروجی بیماران 30 درصد افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  استفاده از تئوری محدودیت ها در مرکز درمانی مورد مطالعه، می تواند به صورت قابل ملاحظه ای در مدیریت گلوگاه ها موثر باشد و سبب کاهش زمان انتظار بیماران و بهبود عملکرد سازمان شود.
  کلیدواژگان: تکنولوژی، بیماران، بهینه سازی، شبیه سازی
 • لیلا شاهمرادی، محمد حسینی روندی، مرضیه صارمیان صفحات 161-166
  مقدمه
  سیستم ذخیره و بازیابی تصاویر دیجیتالی پزشکی PACS (Picture Archiving and Communication System)، با پردازش، آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی، انقلابی در حوزه تصویربرداری پزشکی ایجاد کرد. در پژوهش حاضر پس از تعیین ویژگی های مربوط به بهره گیری از PACS، وضعیت به کارگیری این سیستم در بیمارستان های آموزشی شهر تهران بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، ویژگی های یک سیستم جامع PACS مشخص و بر اساس آن چک لیستی تنظیم شد. روایی محتوایی چک لیست مورد نظر توسط 5 نفر از متخصصان و پایایی بین مشاهده کنندگان نیز از طریق ضریب Kappa (74/0) مورد تایید قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل 27 بیمارستان آموزشی دارای PACS در شهر تهران در سال 1395 بود که به روش سرشماری بررسی شدند.
  یافته ها
  از مجموع 27 بیمارستان منتخب، 15 بیمارستان شرایط مورد نظر برای ورود به مطالعه را داشتند. بر اساس یافته های به دست آمده، شباهت ها و تفاوت هایی در وضعیت به کارگیری PACS در مراکز مورد بررسی در رابطه با ویژگی هایی از جمله سرعت انتقال داده در دیسک های حافظه استفاده شده برای بایگانی کوتاه مدت، یکپارچگی با سیستم اطلاعات رادیولوژی RIS (Radiology Information System)، نوع ارتباط با سایر سیستم ها، نوع شبکه، نحوه ارسال تصاویر، پشتیبانی از رادیولوژی از راه دور، استفاده از استاندارد 7HL، قابلیت بهینه سازی تصاویر و دیگر ویژگی های بررسی شده وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بهره مندی کامل از مزایای فن آوری PACS، مستلزم طراحی و یا انتخاب سیستم هایی است که بیشترین کارایی را متناسب با شرایط و نیاز استفاده کنندگان داشته باشند. بنابراین، انجام مطالعاتی در زمینه بررسی ویژگی های PACS هایی که در مراکز تشخیصی- درمانی به کار گرفته شده اند، می تواند زمینه ساز طراحی و یا انتخاب سیستم های با کیفیت بالا توسط تولید کنندگان و مدیران باشد.
  کلیدواژگان: سیستم ذخیره و بازیابی تصاویر دیجیتالی پزشکی، بیمارستان ها، کارکردی
 • ریتا رضایی، سحر زارع، محمد شیردلی صفحات 167-173
  مقدمه
  با توجه به تغییرات بی وقفه و روند رو به رشد حوزه فن آوری اطلاعات و ضرورت آن، اغلب سازمان ها میل به برون سپاری این بخش از فعالیت های سازمانی خود دارند. در پژوهش حاضر با توجه به حساسیت بالای نظام سلامت، علاوه بر شناسایی خطرات و عواملی که به پدیدار شدن خطر می انجامد، مهم ترین مخاطرات برون سپاری فن آوری اطلاعات سلامت نیز اولویت بندی گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی بود که در سال 1396 انجام شد. جامعه آماری متشکل از کارشناسان حوزه فن آوری اطلاعات دارای حداقل 2 سال تجربه کاری با دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. مراحل انجام پژوهش در سه مرحله کلی صورت گرفت. ابتدا با مروری بر مطالعات پیشین، خطرات موثر بر برون سپاری خدمات فن آوری اطلاعات سلامت استخراج گردید و سپس به منظور تعیین و انتخاب مولفه های مناسب، از تکنیک Delphi استفاده شد. در نهایت، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP (Fuzzy Analytical Hierarchy Process)، مولفه های خطر مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از شناسایی مولفه ها، فهرستی شامل 26 مخاطره اصلی در شش گروه ایجاد گردید که اولویت بندی مخاطرات اصلی به همراه وزن هر یک از آن ها به ترتیب شامل خطرات تامین کننده (255/0)، خطرات قرارداد (235/0)، خطرات فن آوری (146/0)، خطرات مالی (144/0)، خطرات امنیت (090/0) و خطرات برون سپار (013/0) بود.
  نتیجه گیری
  مدیران و مسوولان فن آوری اطلاعات با استفاده از تکنیک FAHP، قادر خواهند بود که مخاطرات اصلی این حوزه را شناسایی و به برنامه ریزی جهت تقویت و اصلاح ضعف ها در این بخش بپردازند.
  کلیدواژگان: برون سپاری، خطر، فن آوری اطلاعات سلامت، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • محمدرضا علی بیک، محمد خراباتی نشین صفحات 174-180
  مقدمه
  استناد، از جمله اصول اساسی تالیفات پژوهشی به شمار می رود. از این رو، محققان و سازمان های متبوع آن ها همواره می کوشند تا به وسیله تمهیداتی، میزان جذب استناد آثار خود و از رهاورد آن نرخ استنادی خود را افزایش دهند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت شاخص های علم سنجی مقالات محققان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی بود که با رویکرد علم سنجی صورت گرفت و در آن از روش سرشماری استفاده گردید. جامعه مورد بررسی شامل مجموعه مقالات استناد کننده به مقالات محققان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک ایران در پایگاه Web of Science طی سال های 2010 تا 2014 بود. داده ها با استفاده از فراوانی، درصد و میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  طی بازه زمانی سال های 2010 تا 2014، با گذشت زمان، میانگین سرعت استناد به مقالات افزایش یافت و با افزایش تعداد مقالات، میزان استناد به مقالات نیز رشد چشمگیری را نشان داد. هرچند میانگین استناد به ازای هر مقاله پایین بود، اما میزان خوداستنادی در حد قابل قبول بین 1 تا 3 درصد گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر می تواند در جهت کاهش موانع عدم رویت پذیری و استناد که مهم ترین عوامل رشد شاخص های علم سنجی مقالات محققان تراز اول علوم پزشکی کشور است، مفید باشد.
  کلیدواژگان: استناد، علم سنجی، دانشگاه ها، پایگاه، Web of Science
 • مقاله کوتاه
 • نیره سادات سلیمان زاده نجفی، الهه زارع فراشبندی، رویا مرادی، فیروزه زارع فراشبندی صفحات 181-185
  مقدمه
  حجم اطلاعات و وقت ناکافی متخصصان سلامت، حضور یک کتابدار بالینی آشنا به وظایف حرفه ای را در تیم درمان ضروری می نماید. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان آشنایی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و کتابداران با وظایف کتابدار بالینی بود.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی- توصیفی انجام شد. جامعه آماری که متشکل از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته کتابداری و کتابداران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود، به روش سرشماری انتخاب شد. داده ها به وسیله پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری گردید و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  دانشجویان و کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آشنایی به نسبت خوبی با وظایف کتابدار بالینی داشتند. ارتباط معنی داری بین نمره آشنایی کتابداران در سه محور مورد بررسی (اهداف، وظایف و کارکردها) با رشته تحصیلی و میزان سابقه کاری مشاهده نشد. همچنین، فقط در مولفه جستجو و پژوهش تفاوت معنی داری بین نمره آشنایی دانشجویان و کتابداران وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به آشنایی نسبی نظری دانشجویان و کتابداران با مهارت های شغلی یک کتابدار بالینی، امکان اجرای عملی این مهارت ها در محیط بالینی توسط دانشجویان این رشته وجود دارد.
  کلیدواژگان: کتابدار بالینی، وظایف، دانشجویان، کتابداران
|
 • Elham Mirzakazemi, Mohammad Ghamgosar-Naseri Pages 144-149
  Introduction
  After applying breast cancer treatment methods, there is a possibility of recurrence of the disease. The aim of the present study was using data mining techniques in order to provide predicting models for breast cancer recurrence.
  Methods
  18 features of 809 patients were used in the current descriptive study. The study consisted of two phases, preprocessing phase and model learning. Expectation Maximization (EM) and Classification and Regression (C and R) were used for the analysis of the first phase. In order to analyze the second phase, the five algorithm model including Neural Network, C and R, the decision tree algorithm C5.0, Bayes Net, and Support Vector Machine (SVM) was used.
  Results
  The accuracy of the EM and C and R algorithms was 0.641 and 0.420, respectively, in the preprocessing phase. The accuracy of Neural Network, C and R, the decision tree algorithm C5.0, Bayes Net, and SVM algorithms was 0.858, 0.865, 0.870, 0.883, and 0.998, respectively, for the model learning phase.
  Conclusion
  According to the findings, the model with the application of EM algorithm in the first phase and SVM algorithm in the second phase had the highest functionality. It was also important in determining the treatment process.
  Keywords: Data Mining, Recurrence, Breast Cancer, Algorithm
 • Maryam Jahanbakhsh, Asghar Ehteshami, Mehrnaz Hosein-Zehi Pages 150-154
  Introduction
  Over the past several years, outsourcing services has received attention from managers in health sector in order to improve the quality of services and reduce costs; managers of the health information systems have also used outsourcing in information management departments. In this study, the frequency of observing legal dimensions in outsourcing for health information management departments of educational hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, was investigated.
  Methods
  In this descriptive, cross-sectional study, the frequency of observing legal elements in the outsourcing contracts for health information management services in five educational hospitals of Isfahan University of Medical Sciences in four areas including provisions of contract, assignment contracts, confidentiality of patient information, and the status of the essentials and tools was investigated by using a check list. These areas were examined by coordinating with university's legal affairs based in order to study the contracts related to health information management department. The data were analyzed using central indexes at the frequency.
  Results
  The highest frequency of legal elements observance in outsourcing contracts of various hospitals was related to the confidentiality of patient information with a frequency of 47.1% and the least frequency related to the elements of tools and necessities, which showed that, unfortunately, none of the dimensions of this element were observed. In addition, among five hospitals surveyed, the hospital with the most frequent observation of legal dimensions (B) only had a score of 35.5%, indicating that hospitals and contractors were not paying attention to the legal dimensions of outsourcing.
  Conclusion
  The findings showed that the overall observance of legal elements in outsourcing contracts for health information management services in hospitals is significantly lower than the ideal. The results can be used by Isfahan University of Medical Sciences to protect the confidentiality and privacy of patients by observing legal dimensions during outsourcing health information services.
  Keywords: Outsourcing, Private Sector, Contracts, Hospitals
 • Hasan Zalaghi, Mahdi Khazaei Pages 155-160
  Introduction
  Theory of constraints is a managerial view which aims at increasing the system efficiency by identifying constraint processes. Present study aimed to apply the theory of constraint in scheduling system of a healthcare facility in order to increase efficiency and decrease patient wait times.
  Methods
  The present research was a descriptive-analytical study through using cross-sectional method on 130 patients of a cancer treatment center. To simulate the patient flow, a discreet event simulation model was employed. The required data for simulating the patient flow were acquired using a questionnaire from patients and direct observation. After simulating the model in Simul8 software, different scenarios were developed and their effects were tested on patient wait times and system output.
  Results
  The results from the simulation of different scenarios showed that using the third scenario, which was based on the theory of constraints principles, could balance the trade-off between average wait times and average system output. In comparison to output maximization scenario, only by a 4.36 percent decrease in average daily patient output, drum buffer rope (DBR) scenario improved average waiting times by 41.39 percent. On the other hand, relative to minimizing the wait time scenario, DBR scenario increased the average daily patient output by 29.97 percent, while increased the average wait times by 11.66 percent.
  Conclusion
  Findings showed that employing the concepts of theory of constraints in healthcare can be significantly effective in managing the bottlenecks, reducing patient wait times, and improving system efficiency.
  Keywords: Technology, Patients, Optimization, Simulation
 • Leila Shahmoradi, Mohammad Hosseini-Ravandi, Marzieh Saremian Pages 161-166
  Introduction
  Picture Archiving and Communication System (PACS) process, archive and transmit the medical images, so it has created a revolutionary in the field of medical images. In this study, after determining features related to the use of PACS, the status of this system in the teaching hospitals of Tehran City, Iran, was investigated.
  Methods
  In this descriptive study, through searching the databases, the features of a comprehensive PACS were identified and a checklist was designed. The validity of checklist was approved by 5 specialists and Kappa formula was used to examine the inter-rater reliability (0.74). The study population consisted of 27 Tehran teaching hospitals which had PACS and were evaluated through census method in 2016. PACS features in the studied hospitals then were assessed and the results were presented.
  Results
  There were some similarities and differences in the following features: storing images in Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) format, using Health Level Seven International (HL7) standard, image optimization, automatic image compression, support of teleradiology, integration with radiology information system, type of relationship with other systems, network type to exchange images, and the way of sending images.
  Conclusion
  The results showed that to gain benefits from this technology, designing or choosing systems that have the highest performance appropriate to user's circumstances and needs in essential. Thus, more studies to investigate PACS features used in medical diagnostic centers can underlie the designing or selecting high-quality systems by producers and managers.
  Keywords: Picture Archiving, Communication System, Hospitals, Functional
 • Rita Rezaee, Sahar Zare, Mohammad Shirdeli Pages 167-173
  Introduction
  According to constant changes and the growing trend of information technology and its necessity, most of the organizations tend to outsource this part of their activities. According to health organization importance, in this study, risks of health information technology outsourcing and the causes which make them appear were identified and important risks were prioritized; so, by managing relative risk, we can take a step in performing health information technology service outsourcing successfully in health field in the country.
  Methods
  This was a cross-sectional practical study in term of purposive and a descriptive-analytical in term of research method using Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) in 2017. The study population consisted of technology experts who had at least 2 years of experience of working with Shiraz University of Medical Sciences, Iran. This study was done in three main stages; first, we reviewed previous articles and health information technology outsourcing risks were extracted. Then, we used Delphi technique for identifying and selecting suitable factors; and in the last stage, we assessed and prioritized risk factors using FAHP.
  Results
  FAHP showed that prioritization of main risk factors by their weight respectively consist of supplier (0.255), contract (0.235), technology (0.146), financial (0.144), security (0.090), and outsourcer (0.013).
  Conclusion
  Provider risks was the most important risk and after that contract risk, technological, financial, privacy, and outsourcer risk were important, respectively. Most of the experts expressed that provider risks could cause other risks.
  Keywords: Outsourcing, Risk, Health Information Technology, Fuzzy Analytical Hierarchy Process
 • Mohammadreza Alibeik, Mohammad Kharabati-Neshin Pages 174-180
  Introduction
  Citation is the fundamental principle of research compilation; therefore, researchers and their organizations always try to increase their citation rates by means of attracting other researchers. This study aimed to evaluate the quality of the scientometrics indicators of the researches done in Iranian type-one universities of medical sciences.
  Methods
  This was a descriptive study with the scientometrics approach. A full-scale method was used in this research and frequency, percentage, and mean were used to describe the data. The research population consisted of articles which cited articles from researchers in Iranian type-one universities of medical sciences on the Web of Science Database from 2010 to 2014.
  Results
  During the years 2010 to 2014, with increase in the number of articles, the average rate of citations to the articles had increased significantly. Although the average citation per article was low, the citation rate was acceptable (between 1 to 3 percent).
  Conclusion
  The results of this research can be useful for reducing the barriers of obscurity and citation which are the most important factors in the growth of the scientometrics indices of the articles produced by high-level researchers in medical sciences in the country.
  Keywords: Citation, Scientometrics, Universities, Database, Web of Science
 • Nayerh Sadat Soleimanzadeh-Najafi, Elaheh Zare-Farashbandi, Roya Moradi, Firoozeh Zare-Farashbandi Pages 181-185
  Introduction
  Given the volume of information and time constraints of health specialists, it is necessary for clinical librarians to work as part of medical teams. Therefore, this study aimed to determine the familiarity of students and librarians with duties of clinical librarians.
  Methods
  This was an applied study carried out using descriptive survey method. The sampling was carried out using survey method and the study population consisted of all bachelor level librarianship students and all librarians in Isfahan University of Medical Sciences (IUMS), Iran. Data was gathered using a questionnaire made by researchers.
  Results
  Librarianship students and librarians in Isfahan University of Medical Sciences were familiar with duties of clinical librarians. There was no significant relationship between the average familiarity score of librarians in all three dimensions of duties, functions, and objectives with their field of study, level of education, and work experience. The only significant difference between average scores of librarians and students was in the search/research dimension.
  Conclusion
  Students of librarianship and librarians have relative theoretical familiarity with work skills of clinical librarians and they are similar to each other in this regard.
  Keywords: Clinical Librarian, Duties, Students, Librarians