فهرست مطالب

 • پیاپی 23 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/21
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سمیرا بصیر شبستری، مهسا کلانتری، بهاره ناظمی صفحات 7-16
  سابقه و هدف
  اندوکاردیت عفونی، عفونت دریچه های قلب و پوشش اندوتلیالی است که گاهی به دنبال درمانهای دندانپزشکی رخ داده وتجویز آنتی بیوتیک برای بیماران مستعد قبل از انجام برخی از اقدامهای دندانپزشکی را می طلبد. گروه سنی نوجوانان با توجه به شرایط خاص سنی و جسمی، نیاز به دانش و مهارت کافی دندانپزشک در تجویز داروها دارد. این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی دندان پزشکان عمومی زنجان در مورد پیشگیری از اندوکاردیت عفونی قبل از انجام اقدامات دندانی نوجوانان در سال 94 -1393 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 93 دندانپزشک عمومی شهر زنجان با روش سرشماری انتخاب شدند. آگاهی آنها در مورد پروفیلاکسی اندوکاردیت توسط پرسش نامه استاندارد (شامل سوالاتی در زمینه اطلاعات جمعیتی، شرایط قلبی و اقدامات دندان پزشکی در بیماران اندوکاردیت عفونی نیازمند پروفیلاکسی) ارزیابی گردید. نمره آگاهی دندان پزشکان با محاسبه تعداد پاسخ های صحیح پرسش نامه تعیین شد. داده های با آزمون های آماری تی و ANOVA تحلیل شدند.
  یافته ها
  توزیع جنسی نمونه ها شامل نفر 75% مرد و 25% زن بود. میانگین سن و نیز سابقه کار آنها به ترتیب 093/7 ± 8/40 سال و نیز 84/6 ± 32/11 سال گزارش شد. سطح آگاهی دندانپزشکان درباره پروفیلاکسی اندوکاردیت عفونی بالا (8/80%) برآورد شد. تفاوت آماری معنی داری از نظر میانگین آگاهی دندان پزشکان برحسب جنسیت دیده نشد.
  نتیجه گیری
  آگاهی خوب دندانپزشکان زنجان، میتواند بواسطه تطابق محتوای دوره های بازاموزی با نیازهای آموزشی دندانپزشکان زنجان باشد. لذا در این راستا ارائه توصیه های بهداشت دهان و دندان به نوجوانان با توجه به شرایط روحی- روانی آنها مهم میباشد.
  کلیدواژگان: اندوکاردیت، دندانپزشک، انتی بیوتیک پروفیلاکسی
 • رسول محمودی، سعیده زارعی، محمد مهدی تقی زاده، سمیه نبییی، صفورا سپهی، صفورا بهزادی صفحات 17-32
  هدف
  از آنجا که هیچ گزارش مدونی در خصوص بهداشت دهان و دندان کودکان شهرستان فسا از سال 1377 به این سو وجود ندارد و به منظور آماده سازی زیر ساخت انجام مطالعات و مداخلات عمومی دندانپزشکی، این مطالعه با هدف بررسی شاخص های dmft و DMFT(Decayed، Missing، Filling، Teeth) در کودکان شهرستان فسا انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی در سال 1393 روی 4400 نفر از کودکان پیش دبستانی و ابتدایی شهرستان فسا که با روش نمونه گیری چندمرحله ای از مناطق شهری و روستایی انتخاب شده بودند، انجام گرفت. معاینات توسط کارشناسان بهداشت تحت نظر دندان پزشک در مدارس انجام و تعداد دندان های پوسیده، ازدست داده و ترمیم شده به تفکیک شیری و دائمی تعیین شد.
  یافته ها
  مقدار شاخص dmft در دانش آموزان شهرستان فسا 43/3 ± 45/4 و شاخص DMFT برابر با 64/1 ± 26/1 بود که بین دانش آموزان دختر و پسر اختلاف معنادار آماری نداشت (به ترتیب 280/0 P= و 200/0 P=). تعداد دندان های پوسیده شیری دانش آموزان پسر بیشتر از دختران (015/0 P=) و دندان های ترمیم شده شیری دختران بیشتر از پسران بود (001/0 P<). هر دو شاخص در مدارس شهری کمتر از مناطق روستایی بود (001/0 P<). شاخص پوسیدگی های قابل توجه (SiCSignificant Caries) در جامعه موردبررسی 23/2 ± 18/10 بود.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان دهنده بالا بودن مقدار شاخص dmft در کودکان زیر 14 سال به ویژه در مناطق روستایی بود که برای کنترل این مشکل علاوه بر انجام مداخلات پیشگیرانه و درمانی، افزایش آگاهی در سطوح مختلف جامعه نیز پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: DMFT، دندان پوسیده، دندان کشیده شده، شاخص پوسیدگی های قابل توجه، روستایی، فسا
 • مهدی قندهاری، مهسا نجفی، محمد پورعلی، زینب میرزایی، سپیده امیری، حسین افشار صفحات 33-42
  زمینه و هدف
  پرایمرهای موجود در دنتین باندینگ ها دارای گروه هیدروفیل می باشد به گونه ای که در سطح عاج مرطوب واکنش نشان داده و لایه هیبرید ایجاد می کنند، ولی از آنجا که مینا بافتی آبگریز می باشد، این سوال مطرح خواهد بود آیا استفاده از باندینگ های عاجی بر روی مینا باید مشابه عاج و همراه با رطوبت نسبی باشد یا اینکه مینا در هنگام کاربرد این باندینگ ها باید کاملا خشک گردد؟ هدف از این مطالعه تعیین میزان ریزنشت با استفاده از single bond درمینای کاملا خشک ومرطوب دندان های پرمولر می باشد.
  روش اجرا: تعداد 40 دندان پرمولر کشیده شده، انتخاب شد. یک شیار V شکل استاندارد درسطوح باکال و لینگوال دندان ها ایجاد گردید. سطوح تراش خورده هر دندان به صورت تصادفی در یکی از گروه قرار گرفتند. سطح مینای هر دو گروه توسط اسیدفسفریک 37 % به مدت 15 ثانیه اچ و سپس20 ثانیه با پوارآب و هوا شستشو داده شد. درگروه اول، سطح مینا کاملا خشک شده و در گروه دوم، مینا کمی مرطوب باقی ماند. در هر دو گروه از single bond استفاده گردید. نمونه ها تحت 500 چرخه حرارتی قرار گرفته و میزان ریزنشت ترمیم ها تعیین شد.
  یافته ها
  ریزنشت با کاربرد single bond در سطح مینای مرطوب به طور معناداری کمتر از مینای کاملا خشک بود (p=0/033).
  نتیجه گیری
  باتوجه به آنالیز آماری بهتر است از خشک کردن کامل مینا قبل از قرار دادن single bond اجتناب شده و فقط رطوبت اضافی با گلوله پنبه گرفته شود.
  کلیدواژگان: توتال اچ، مینای خشک و مرطوب، ریزنشت
 • یحیی برادران نخجوانی، حسین حصاری، جلیل کوهپایه زاده، محبوبه فلاح، احمد جعفری صفحات 43-50
  زمینه و هدف
  شاخص dmft کودکان ایرانی 5- 6 ساله بیش از پنج دندان می باشد. رفتار تغذیه ای از علل مهم پوسیدگی دندانی است. در طول دوران مدرسه، کودکان ذهن نفوذپذیری نسبت به دریافت پیامها دارند. ارتقای رفتارهای بهداشت دهان و توجه به وضعیت تغذیه می تواند به کاهش قابل ملاحظه پوسیدگی منجر شود. این مطالعه رفتار تغذیه ای دانش آموزان دبستانی را در ارتباط با سلامت دهان در شهر ساوه بررسی می کند.
  روش بررسی
  یک مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی با نمونه گیری خوشه ایتصادفی بر اساس حداقل حجم نمونه 320 دانش آموز کلاس اول و ششم ابتدایی در شانزده مدرسه شهر ساوه طراحی گردید. مجوزهای اخلاقی و رضایت نامه های مورد نیاز اخذ گردید. رفتار تغذیه ای مرتبط با سلامت دهان از طریق ترجمه شده فارسی پرسش نامه سازمان جهانی بهداشت بررسی شد. وضعیت تغذیه به دو صورت مطلوب و غیرمطلوب دسته بندی شد. برای آنالیزهای تحلیلی از آزمون T-student استفاده شد. حد معناداری p=0.05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تعداد 388 نفر در این مطالعه شرکت داشتند. بیش از سه-چهارم آنان دارای عادات تغذیه ای مطلوب مصرف میوه بودند. مصرف چای با شکر یا قند، بیانگر کمترین میزان مطلوبیت بود (حدود 43%). در مصرف شربت ها، حدود پنج-ششم کودکان وضعیت مطلوبی داشتند. آنان که وضعیت مصرف گروه غذایی شیرینیجات آنان مطلوب بودند، وضعیت مسواک زدن دندانهایشان در حد نزدیک به معناداری (p=0.068) بهتر بود. آنان که دفعات بیشتری از چای با شکر و یا قند استفاده می کردند، به طور معناداری به دلیل درد به دندانپزشک مراجعه می کردند (p=0.046). همین گروه دانش آموزان به طور معناداری وضعیت مسواک زدن نامطلوبی داشتند (p=0.05). سایر اختلافات معنادار نبود.
  بحث و نتیجه گیری
  وضعیت رفتار سلامت دهان در میان دانش آموزان ساوه نسبتا مطلوب می باشد. معاینات دندانپزشکی می تواند بر رفتار بهداشت دهان دانش آموزان موثر باشد. رفتار تغذیه ای و بهداشتی در مجموع مناسب بود.
  کلیدواژگان: تغذیه، رفتار سلامت دهان، مدارس مروج سلامت، سن مدرسه، رژیم غذایی، معاینات دندانی
 • سورنا وهبی، شیلان صلاح، بهاره ناظمی، فاطمه نقره کار، امیرعلی اسدی صفحات 51-62
  زمینه و هدف
  افزایش حجم لثه یک اثر جانبی معمول در افراد مصرف کننده داروهای ضد صرع، سرکوبگر ایمنی و بلوک کننده های کانال کلسیمی است. سیکلوسپورین وفنی تویین از مهمترین داروهای مرتبط با افزایش حجم لثه ای هستند. فیبروبلاست های لثه ای در تولید آنزیم های مشخص بعد از مصرف داروهای مرتبط با افزایش حجم لثه نقش بارزی دارند. مطالعات گذشته شیوع بالاتر افزایش حجم لثه ای در کودکان و بالغین را نشان داده اند. هدف این مطالعه، مقایسه فیبروبلاست های طبیعی لثه انسان در مجاورت سیکلوسپورین یا فنی تویین و مقایسه میزان تولید سطوح مشخصی از آنزیم های موثر در افزایش حجم لثه ای می باشد.
  روش بررسی
  نمونه ها از بیوپسی لثه ای هفت فرد بالغ و هفت کودک فراهم و در دو محیط کشت داده شدند با رشد سلول های فیبروبلاست، آنها در معرض سیکلوسپورین یا فنی تویین قرار گرفتند. واکنش زنجیره ای پلیمراز معکوس (RT-PCR) به منظور اطمینان از سطوح تولید شده R-EGF، کاتسپین B، -L لیزیل اکسیداز، COL1، TGFβ1 MMP-1،2، TIMP1 انجام شد.
  یافته ها
  با توجه به آنالیز های RT-PCR، TGFβ1 و TIMP، کاتسپین B و EGF مقدار قابل مقایسه ای در بالغین و گروه های کودکان نشان دادند. TGFβ1 تنها مدیاتور ایجاد شده توسط هر دو دارو در بالغین و کودکان بود. فنی تویین باعث تولید TIMP شدو سیکلوسپورین ژن کاتسپین B را در هر دو گروه سنی القا کرد.
  نتیجه گیری
  سطوح مختلفی از آنزیم ها بعد از درمان فیبروبلاست های لثه ای بالغین و کودکان با فنی تویین یا سیکلوسپورین می تواند دلیل شدت افزایش حجم لثه ای بیشتر در کودکان باشد. مطالعات بیشتری در مورد پاتوژنز افزایش حجم لثه ای در گروه های مختلف سنی نیاز است انجام شود.
  کلیدواژگان: سیکلوسپورین، فیبروبلاست، فنی توئین
 • داود تقوایی، محمد مهدی جهانگیری صفحات 63-70
  هدف
  محیط دندان پزشکی برای اکثر کودکان همراه با تجربیات ناخوشایند و اضطراب همراه بوده است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و شدت درد ناشی از شیوه های دندان پزشکی در کودکان بود.
  روش بررسی
  روش این پژوهش، تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. از میان کودکان مراجعه کننده به کلینیک های دندان پزشکی شهر اراک،30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و گواه، به صورت تصادفی گمارش شدند. برای گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای ذهن آگاهی اجرا شد. از مقیاس اصلاح شده اضطراب دندانی کودکان وپرسشنامه درد ونگ و باکر در دو مرحله پیش آزمون پس آزمون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در اضطراب و شدت درد وجود داشت اما این تفاوت در گروه کنترل مشاهد نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج از تاثیر روش ذهن آگاهی بر کاهش درد و اضطراب دندان پزشکی کودکان حمایت می کند. با توجه به داده های بدست آمده مبنی بر تاثیر مثبت ذهن آگاهی، توصیه می شود تا از این روش در مراکزدندان پزشکی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، درد، اضطراب دندان پزشکی
 • زهرا درستکار، محمدرضا خامی، سمانه رازقی صفحات 71-84
  هدف
  با توجه به نقش مهم پیشگیری در دندانپزشکی امروز و نقش موثر نگرش و عملکرد دندانپزشکان در این زمینه، این مطالعه با هدف ارزیابی سطح دانش، نگرش، عملکرد و توانمندی خوداظهار دانشجویان دندانپزشکی ایران نسبت به دندانپزشکی پیشگیری در سال 1394 صورت گرفته است.
  روش بررسی
  از بین دانشکده های دندانپزشکی دولتی کشور، 6 دانشکده دندانپزشکی با استفاده از نمونهگیری چند مرحلهای، انتخاب شدند. از کلیه دانشجویان سال آخر این دانشکده ها (252 نفر) خواسته شد بصورت داوطلبانه پرسشنامه ای بدون نام واستاندارد حاوی سوالاتی در رابطه با اطلاعات زمینهای، رفتارهای شخصی بهداشت دهان، دانش، نگرش، عملکرد و توانمندی خوداظهار در مورد دندانپزشکی پیشگیری را پر کنند.
  یافته ها
  در مجموع 207 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند (1/82%) که 118 نفر (57%) آنان زن بودند. دانشجویان دختر نسبت به پسران به طور معناداری استفاده بیشتر از نخ دندان (02/0=p) و تعداد دفعات کمتری از مصرف میانوعده های حاوی مواد قندی را گزارش کردند (03/0=p). دانشجویانی که مادرشان تحصیلات دانشگاهی داشتند، استفاده بیشتر از نخ دندان (03/0=p)، تعداد دفعات بیشتر مسواک زدن در روز (03/0=p) و پایبندیبیشتر به بهداشت دهان فردی مطلوب (EBOSC) (03/0=p) را گزارش کردند ونیز بالاترین عملکرد پیشگیری را داشتند (009/0=p). همچنین کسب نمره در بالاترین چارک امتیاز عملکرد پیشگیری ارتباط معنی داری با سطح نگرش (005/0=p) و سطح توانمندی خوداظهار پیشگیری (05/0=p) داشت.
  نتیجه گیری
  با وجود بعضی تغییرات مطلوب، هنوز دندانپزشکی پیشگیری جایگاه واقعی خود را در بین دانشجویان دندانپزشکی پیدا نکرده است. برنامهریزی آموزشی مناسب به منظور بهبود وضعیت موجود در دانشجویان دندانپزشکی ضروری است.
  کلیدواژگان: دانش، نگرش، عملکرد حرفه ای، دانشجویان دندانپزشکی، دندانپزشکی پیشگیری
 • احمد جعفری، محمد ناصری صفحات 85-90
  هدف
  برنامه های سلامت دهان در مدارس در ایران با اجرای برنامه وارنیش فلورایدتراپی از سال 1394 وسعت بیشتری به خود گرفت. همکاری خانواده در این برنامه نقش مهمی دارد. دانش و نگرش والدین می تواند در این امر اثرگذار باشد. هدف از این بررسی، آشنایی با باورها و یا نقاط مبهمی بود که مانع می شد تا خانواده ها در مشارکت دادن فرزندانشان در طرح وارنیش فلورایدتراپی در شهر فردیس استان البرز همکاری مطلوبی داشته باشند.
  روش بررسی
  یک مطالعه توصیفی به صورت بحث گروهی با مادران دانش آموزان طراحی گردید. نمونه گیری به صورت غیرتصادفی و متشکل از چهار مدرسه بود. مادران باورها یا شنیده هایی را که باعث می شد تا رغبتی نسبت به شرکت فرزندانشان در طرح وارنیش فلورایدتراپی نشان ندهند را بیان کردند. آنان همچنین منابع اطلاعاتی خود را بیان کردند. داده ها به صورت لیست موارد استخراج شد.
  یافته ها
  باورها از «عدم نیاز به فلورایدتراپی در مدرسه» شروع و تا حد «سرطانزا بودن فلوراید» گسترده بود. «کاهش هوش دانش اموزان» مهمترین باور موجود در میان مادران بود. «نبودن این برنامه در کشورهای پیشرفته» تا «مضر بودن فلورایدتراپی برای کودکان» از جمله موارد شنیده شده بود. دندانپزشکان، شبکه های اجتماعی و اینترنت از جمله منابع اطلاعاتی بود.
  نتیجه گیری
  دندانپزشکان می توانند نقش مهمی در آموزش بهداشت مراجعین خود داشته باشند. با آموزش مناسب و توجه به برنامه های آموزش مداوم می توان به بهبود این امر پرداخت. همه دست اندرکاران نیز باید نسبت به برنامه کاملا توجیه شده باشند.
  کلیدواژگان: سلامت دهان، مدارس مروج سلامت، دانش آموزان، فلورایدتراپی
 • حسین افشار، شبنم میلانی صفحات 91-94
  فیوژن و وجود دندان اضافه از جمله اختلالات تکاملی دندانی مشاهده شده در کودکان می باشند. با وجود شیوع کم دندان اضافه در سری دندانی شیری، حضور همزمان دندان اضافه شیری و دائمی در یک ناحیه بطور نادر اتفاق می افتد. در این مقاله به گزارش یک مورد فیوژن دندان اضافه در یک کودک سه ساله با دندان کانین شیری و همچنین وجود یک دندان اضافه کانین دائمی در ناحیه درگیر می پردازیم.
  کلیدواژگان: دندان کانین شیری، دندان اضافه، فیوژن، اختلالات تکاملی دندانی
|
 • Dr S. Basir Shabestary, Dr M. Kalantary, Dr B. Nazemi Pages 7-16
  Background and
  Purpose
  Infective endocarditis (IE) is Heart valve and Endothelial Lining Infection that sometimes occurs following dental treatment. In order to prevent this complication, it is recommended to Prescribe Antibiotics for susceptible patients, before some of dental action. Because of the special psycho-somatic situation of adolescents, This study was done in order to determine the awareness level of general dentists about IE Prevention before Dental precedures for adolescents in Zanjan during 2013
  Methods
  This was a cross-sectional descriptive study carried out on 93 general dentists in the city of zanjan through census sampling method followed by assessing their knowledge using a valid and reliable questionnaire including demographic information, heart disease, dental procedures requiring antibiotic prophylaxis and specific antibiotic regimen for different patients. The participants’ knowledge scores were determined by summing the total questions answered correctly. The data were analyzed in the SPSS ver 18.0 with the use of T-test and ANOVA.
  Results
  There were %75 male and %25 female. The mean age and their working period was 40.8±7.093 and 11.32±6.84 years respectively. Knowledge level of dentists regarding prophylaxis of Infectious Endocarditis was high (%80.8). No significant differences were noted between both genders in term of their knowledge level.
  Conclusion
  good knowledge of zanjan dentists, could be due to fulfillment of dentists educational needs in the field of IE. According to psychological conditions in adolescents it is crucial to give them advice in the field of oral and dental health.
  Keywords: Endocarditis, Dentists, Antibiotic prophylaxis
 • Dr R. Mahmoudi, S. Zareei, M. Naghizadeh, S. Nabiei, S. Sepahi, S. Behzadi Pages 17-32
  Because of the lack of written deal with the oral and dental health in city of Fasa from1998 onwards and also to make the infrastructure for related studies and dental public interventions, this study was conducted to study indices of dmft and DMFT (Decayed, Missing, Filling, Teeth) in children of Fasa city.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out in 2014 on 4,400 children of pre-school and primary school in the city of Fasa selected in multistage sampling from urban and rural. Checks were done by health professionals under the supervision of a dentist at schools and the numbers of decayed, missing and filled teeth were determined and separated regarding the primary and permanent teeth.
  Results
  The dmft and DMFTindices were 4.45±3.43 and 1.26±1.64, respectively, that showed no significant difference between male and female students (P = 0.280 and P= 0.200 respectively). The number of decayed primary teeth in boys was more than that of girls (P=0.015) and the number of filled primary teeth was more in girls comparing to that of boys (P
  Conclusion
  The results exposed a high level of dmft index in children under 14, especially in rural areas. In order to control this problem, in addition to preventive and medicinal interventions, improving the awareness of society at different levels is suggested
  Keywords: DMFT, Decayed Tooth, Missing Tooth, Significant Caries, rural, Fasa
 • Dr M. Ghandehari, Dr M. Najafi, Dr M. Pourali, Dr Z. Mirzayi, Dr S. Amiri, Dr H. Afshar Pages 33-42
  Primer on dentin bonding groups contains hydrophilic groups so that it reacts on moist dentin surface and provides hybrid layer but since the enamel is hydrophobic tissue, this question will be raised that whether the use of dentin bonding to the enamel and dentin should be similar and with relative humidity Or when using the dentin bonding, enamel should be completely dry? The aim of this study was determine the amount of microleakage of single bond to dry and moist enamel in premolar teeth.
  Method
  In this study 40 extracted premolars were selected and evaluated. A standard V-shaped groove in the buccal and lingual tooth was prepared. The samples were divided into two groups randomly. 37% phosphoric acid etchant was applied to the enamel surfaces in each group for 15 seconds and then rinsed with water for 20 seconds. In the first group, Enamel surface was completely dry, and the second group, the enamel surface remained wet. In both group Single bond of bonding agent was used. The specimens were subjected to thermocycling for 500 cycles. Then teeth were sectioned and microleakage of restorations was determined.
  Results
  Microleakage of total-etch technique using single bond on wet enamel surface was significantly less than dry enamel surface (P = 0.033).
  Conclusions
  According to the statistical analysis should be before use of single bond, the complete drying enamel avoided, but excessive moisture is removed with a cotton pellet.
  Keywords: Total etch, Single bond, Wet, dry enamel, Microleakage
 • Dr Y. Baradaran Nakhjavani, Dr H. Hesari, Dr J. Kouhpayeh Zadeh, Dr M. Falah, Dr A. Jafari Pages 43-50
  Introduction
  Iranian 5-6 year old children’s dmft index is more than 5 teeth. Nutritional behavior is a major cause of dental caries. Improving oral health behaviors and health diets can hugely decrease tooth decays. On the other hand, children have a penetrable mind during elementary school. Thus, this study was aimed to evaluate the oral health linked nutritional behavior of Saveh elementary students.
  Materials And Methods
  A minimum of 320 first and sixth year grade students were considered the primary sample size from a total of 16 elementary schools. Cluster randomized sampling was used in this analytical-descriptive, cross-sectional study. Ethical approvals and written consents were obtained, and the translated version of WHO’s assessment tool (questionnaire) was utilized to collect data. The nutritional behavior of participants was categorized as appropriate and inappropriate conditions. Finally, T-student test was used to analyze the descriptive data and p=0.05 was considered as significant.
  Results
  A total of 388 students participated in this study, amongst which more than three-fourth had appropriate fruit consumption behavior, whereas the least appropriate behavior was related to consumption of sugary tea (43%). On the other hand, almost five-sixth of the students had acceptable habits in terms of syrup and juice consumption. Interestingly, those who had suitable consumption of sweets, had almost significantly better tooth brushing habits (p=0.068). On the contrary, those who had more consumption of sugar with tea had significantly more dental visits (p=0.046), and had significantly worse brushing habits (p=0.05).
  Discussion and
  Conclusion
  Oral health, nutritional, and health related behaviors are relatively appropriate among Saveh elementary students. Also, dental visits can have a positive impact on students’ oral health related behavior.
  Keywords: Nutrition, oral health behavior, health promoting schools, school age, diet, dental visit
 • Dr S. Vahabi, Dr Sh Salah, Dr B. Nazemi, Dr F. Noghreh Kar, Dr A. Asadi Pages 51-62
  Gingival overgrowth (GO) is a common side effect of antiepileptic, immunosuppressive and calcium channel blocker drugs. Cyclosporine and phenytoin are amongst the most widely used drugs associated with GO. Gingival fibroblasts seem to have a significant role in the production of certain enzymes after administration of the drugs contributing to GO.Previous studies have shown a higher prevalence of GO in children and adolescents. The aim of this study was to compare normal human gingival fibroblasts with those exposed to Cyclosporine or phenytoin in measuring the production levels of certain enzymes that could have a possible role in GO.
  Materials And Methods
  samples were obtained from the gingival biopsies of seven adult and seven pediatric patients and were cultured into plates. With the growth of fibroblast cells, they were treated with or without either Cyclosporine or phenytoin. Reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR)was used to determine the expressed levels of R-EGF, Cathepsin B, L,Lysyl oxidase,COL1,TGF β1, MMP-1,2 and TIMP1.
  Results
  According to RT-PCR analyses, the expressed levels of R-EGF,Cathepsin B,L, Lysyl oxidase,COL1,TGF β1,MMP-1,2 and TIMP1 were affected by Cyclosporine and phenytoin.TGF-β1, TIMP, Cathepsin B and EGF showed comparable values in the adult and pediatric groups.TGF-β1 was the only mediator produced by both drugs in adults and children. Phenytoin lead to TIMP production and cyclosporine induced cathepsin B gene production at both age groups.
  Conclusions
  Different expressed levels of enzymes after treatment of the gingival fibroblasts of adults and pediatrics with phenytoin or Cyclosporine could be the reason for the higher severity of GO in children. More studies need to be performed on the pathogenesis of GO at different age groups.
  Keywords: Cyclosporine, phenytoin, fibroblast
 • Dr D. Taghvayi, Dr M. Jahangiri Pages 63-70
  Dental environment is associated with unpleasant experiences and anxiety for most children. The aim of this study the effectiveness of mindfulness training on reducing anxiety and pain of dental practices in children.
  Materials And Methods
  The study method was experimental pretest-posttest design with a control group. A total of 30 child were selected for sampling and then were randomly assigned into two experiment and control groups . who referred to Dental Clinic Arak city. 8 sessions for 90-minute mindfulness with experiment .The Modified child Dental Anxiety Scale, Wong & Baker pain Questionnaire were used for collecting the data in pre-test and post-test stages. analysis of covariance was used for analyzing the data.
  Results
  The results showed that there was meaningful difference between pretest-posttest experimental groups in the mean score of pain, anxiety, though a meaningful difference was no observed between these pretest-posttest groups control group
  Conclusion
  The results support the effectiveness of MT in decreasing pain and anxiety. .According to the data based on the positive impact of MT, it is recommended the method to be used in dental centers
  Keywords: Mindfulness, Pain, Dental Anxiety
 • Dr Z. Dorostkar, Dr M. Khami, Dr S. Razeghi Pages 71-84
  Regarding to importance of prevention in current dentistry and considerable role of dentists’ attitude and practice in this area, the aim of the present study was investigation of knowledge, attitude, practice, and self-reported competency of Iranian dental students towards preventive dentistry in 2015.
  Methods
  Of all Iranian state dental schools, six were selected by stratified random sampling. All the dental students (n = 252) were asked to voluntarily complete a standard anonymous question naire containing background information, oral self-care, knowledge, attitude, practice, and self-reported competency towards preventive dentistry.
  Results
  A total of207 participants (response rate of 82.1%) completed the questionnaire of whom 118 respondents (57%) were women. Women reported significantly higher frequencies of flossing (p = 0.02) and lower frequencies of eating sugary snacks (p=0.03) compared with men. Students who their mothers had an academic education reported higher frequencies of flossing (p=0.03), tooth brushing (p=0.03), respecting EBOSC (p=0.03) and had the highest practices cores towards preventive dentistry (p=0.009). A higher score on preventive practice among the students was associated with their positive attitudes (p=0.005) and self-perceived competency (p=0.05) towards prevention.
  Conclusion
  Despite some favorable changes in dental education, preventive dentistry has not found its real position among dental students yet. Appropriate programming is necessary to promote present situation among dental students.
  Keywords: knowledge, attitude, professional practice, dental students, preventive dentistry
 • Dr A. Jafari, Dr M. Naseri Pages 85-90
  Oral health programs in primary schools in Iran were extended by varnish fluoride therapy in 2015. Having a secured relation and cooperation between parents and schools is very important; while Parents’ knowledge and attitude could be strongly affective. The aim of this study was to shed light on the vague perceptions or beliefs that would prohibit parents to include their children in oral health program in Fardis, Karaj, Iran.
  Methods and Materials: During this descriptive study randomly selected students’ mothers from elementary schools participated in group discussions, and shared the reasons and beliefs which would discourage them to enter their children into varnish fluoride therapy program. They also conversed about the sources of their beliefs. A list of the data were developed and used for data analysis.
  Results
  Results illustrated wide variety of perceptions, rouging from “No need to do varnish fluoride therapy in schools” to “Fluoride can be cancerous”. Some other statements included “Developed countries don’t have such programs” and “Fluoride Therapy can harm the kids”; however, the most common beliefs amongst mothers were “Fluoride Therapy decreases kids’ intelligence”. Furthermore, dentists, social media, and online Search Engines were the main sources of mothers’ knowledge.
  Discussion and
  Conclusion
  Dentists can have an essential rule on oral health education, and the oral health of the community can hugely benefit from appropriate program and continuous education. Never the less this requires great attention from related authorities.
  Keywords: Oral health, Health promoting schools, Students, Fluoride therapy