فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 64، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجتبی صالحی، علی عیسی زادگان *، فرزانه میکائیلی صفحات 5-12
  این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی تقلید حرکتی غیر گفتاری بر طول گفتار کودکان 16-8 ساله مبتلا به اختلال طیف اوتیسم صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم رده سنی 16-8 ساله شهرستان میاندوآب تشکیل دادند که از بین آنها 30 کودک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جای داده شدند. طرح پژوهش، طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. در این پژوهش از مقیاس درجه بندی کودکان اوتیسم (CARS)، بسته تقلید حرکتی غیر گفتاری ، و بسته تصاویر داستانهای کوتاه استفاده شد از روش اندازه گیری مکرر نیز برای تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها نشان داد که تقلید حرکتی غیر گفتاری در سطح 01/0>P در افزایش طول گفتار کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم موثر است. با توجه به مزایای تقلید حرکتی غیرگفتاری در درمان کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، پیشنهاد می شود این روش درمانی در کنار روش های مرسوم در زمینه اوتیسم به والدین و معلمان کودکان اوتیسم آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: تقلید حرکتی غیر گفتاری، طول گفتار، اوتیسم
 • اکبر عطادخت، عیسی جعفری *، میثم حیاتی، حمید کمرزرین، صدیقه مهری صفحات 13-24
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی نقش تصویر بدنی و خودپنداره در پیش بینی اختلالات روان شناختی دانش آموزان نابینا و ناشنوا انجام شد.
  روش
  روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان نابینا و ناشنوا بود که در 6 ماهه دوم سال 92 در مدارس راهنمایی شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. تعداد 100 نفر (50 نابینا و 50 ناشنوا) از این دانش آموزان به صورت تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و در محل مدرسه به پرسش نامه های تصویر بدنی، خودپنداره و افسردگی، اضطراب و استرس (دی ای اس اس-21) پاسخ دادند. نتایج با استفاده از ابزارهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دو گروه نابینایان و ناشنوایان از لحاظ متغیرهایی مانند مولفه های سلامت روان یعنی افسردگی، اضطراب و استرس و همچنین تصویر بدنی و خودپنداره تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0≥P) و افسردگی، اضطراب و استرس نابینایان بیشتر از ناشنوایان بود (05/0≥P). همچنین نتایج نشان داد که مدل پیش بینی اختلالات روان شناختی از روی متغیرهای تصویر بدنی و خودپنداره در دانش آموزان نابینا و ناشنوا معنی دار بود (01/0≥p) و 33/0 از کل واریانس اختلالات روان شناختی دانش آموزان نابینا و 45/0 از کل واریانس اختلالات روان شناختی دانش آموزان ناشنوا به وسیله متغیرهای تصویر بدنی و خودپنداره تبیین شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه تلویحاتی را برای استفاده از مداخلات مبتنی بر تصویر بدنی و خودپنداره در جهت ارتقای سلامت روانی نابینایان و ناشنوایان به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: تصویر بدنی، خودپنداره، اختلالات روان شناختی، نابینا، ناشنوا
 • محمد شادبافی* صفحات 25-36
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه نقش بروزرسانی اطلاعات در حل مسائل ریاضی در بین دختران مبتلا به سندرم فراژیل ایکس و دختران مبتلا به سندرم ترنر انجام گرفت.
  روش
  این پژوهش به صورت علی مقایسه ای صورت پذیرفت. نمونه 24 نفر از افراد ساکن در شهر تبریز بود که از میان آنها 12 دختر مبتلا به سندرم فراژیل ایکس و 12 دختر مبتلا به سندرم ترنر به شیوه در دسترس انتخاب شدند که از نظر سن و بهره هوشی با هم همتا بودند. سپس 12 سوال ریاضی برای آزمودنی ها طرح شد. 6 سوال بدون نیاز به بروزرسانی اطلاعات بود و 6 سوال دیگر مربوط به سوالات نیازمند بروزرسانی اطلاعات بود.
  یافته ها
  در تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تی همبسته استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد گروه مبتلا به سندرم فراژیل ایکس و گروه مبتلا به سندرم ترنر در ترکیب دو نوع سوال با هم تفاوت معنادار دارند(0.001 P< و 11.56 = F). همچنین نتایج تحلیل واریانس یکراهه نشان داد افراد مبتلا به سندرم فراژیل ایکس در هر دو نوع سوال با و بدون نیاز به بروزرسانی اطلاعات به طور معناداری عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد مبتلا به سندرم ترنر دارند. از طرفی نتایج آزمون تی همبسته نشان داد افراد مبتلا به سندرم فراژیل ایکس در مسائل بدون نیاز به بروزرسانی اطلاعات عمکرد بهتری نسبت به مسائل نیازمند بروزرسانی اطلاعات دارند.
  نتیجه گیری
  مشکلات حل مسئله در گروه مبتلا به سندرم فراژیل ایکس بیشتر است.
  کلیدواژگان: سندرم فراژیل ایکس، سندرم ترنر، حل مسئله ریاضی، بروزرسانی اطلاعات
 • شیرین شیرمحمدی* صفحات 37-46
  هدف این پژوهش مقایسه ی میزان اثربخشی تکنیک درمانی داستانهای اجتماعی با تکنیک درمانی پاسخ محور (PRT) در کاهش مشکلات رفتاری کودکان طیف اوتیسم سنین 12-6 سال در شهر تهران در سال 1394 بود. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی کودکان مبتلا به اتیسم می باشند که در کلینیک پدیده شهر تهران در بهار و تابستان 1394 مشغول به درمان و توان بخشی بودند . برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده به منظور تعیین نمونه ی پژوهش تعداد 15 کودک (پسر) انتخاب و در سه گروه پنج نفره (دوگروه آزمایشی و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. گروه های آزمایشی به مدت سی و شش جلسه تحت آموزش با روش های درمانی- رفتاری داستانهای اجتماعی و پاسخ محور قرار گرفتند. گروه کنترل هم برنامه های عادی خود را طی نمود و مداخله ی خاصی روی آنها انجام نشد.
  این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و از نظر هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد. ابزارهای اندازه گیری این پژوهش شامل فهرست ارزشیابی و درمان اتیسم (ریلند و ادلسن، 2005) و مصاحبه ی تشخیصی اتیسم - تجدیدنظر شده (راتر و همکاران، 2003) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی با روش های آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و همچنین تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان اثربخشی دو روش متفاوت بوده است و روش درمانی پاسخ محور در بیشتر زمینه ها موثرتر از روش داستانهای اجتماعی بود؛ اما هر دو روش برای انجام مداخلات و کاهش مسائل و مشکلات رفتاری کودکان اتیسم تا حدی اثربخش بوده اند، لذا استفاده از هر دو روش در قالب یک مجموعه آموزشی- توانبخشی توصیه شد.
  کلیدواژگان: روش درمانی داستانهای اجتماعی، روش درمانی پاسخ محور، مشکلات رفتاری، کودکان اتیسم
 • کبری جوادیان، رسول عابدان زاده *، مژگان آقامحمدی صفحات 47-56
  هدف
  یادگیری مشاهده ای یا الگودهی از ابزارهای مهم اکتساب و یادگیری مهارت های جدید است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دو روش آموزش مشاهده ای بر میزان اکتساب و یادداری یک مهارت جدید در کودکان دارای اختلال اتیسم بود.
  روش
  روش این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون –پس آزمون و آزمون یادداری بود. 12 کودک دارای اختلال اتیسم شهرستان دره شهر به روش در دسترس انتخاب و به دو گروه 6 نفری تقسیم شدند. در جلسات تمرین، گروه الگودهی فرد ماهر زنده، اجرای مهارت را توسط یک فرد ماهر و گروه الگودهی ویدئویی فرد ماهر، اجرای مهارت را توسط یک فرد ماهر از طریق فیلم ویدئویی تماشا کردند. تکلیف شرکت کنندگان اجرای پرتاب از بالای شانه به سمت سیبل ترسیم شده روی زمین بود. بعد از آخرین جلسه، آزمون اکتساب و 24 ساعت بعد از آزمون اکتساب، آزمون یادداری که هر کدام شامل 10 کوشش بود، اجرا شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد هر دو گروه در پس آزمون و یادداری مهارت ملاک پیشرفت معناداری داشتند. دو گروه تفاوت معنی داری در پس آزمون نشان دادند (5 0/0 ≥P) و گروه الگودهی ویدئویی فرد ماهر برتر از گروه نمایش الگوی ماهر زنده اجرا کردند. لیکن در آزمون یادداری دو گروه تفاوت معنی داری با هم نشان ندادند (5 0/0
  نتیجه گیری
  یافته های حاضر نشان داد الگودهی بر یادگیری کودکان دارای اتیسم موثر می باشد، لیکن الگودهی ماهر ویدئویی، مداخله سودمندتری برای آموزش مهارت های حرکتی به کودکان اتیسم است.
  کلیدواژگان: یادگیری مشاهده ای، پرتاب از بالای شانه، کودکان اتیسم
 • وجیهه ظهورپرونده* صفحه 57
  با توجه به اهمیت شادکامی و سلامت روانی در کودکان کم توان ذهنی و نیاز به مداخله جهت بهبود این متغیرها، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ایروبیک بر سلامت روان و شادکامی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی بود.جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر کم توان ذهنی مدرسه صالحه شهر مشهد بود که از این تعداد به روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس نمره سلامت روان (GHQ) و نمره شادکامی آکسفورد(OHI)، 30 نفر که تمایل به همکاری داشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند. این 30 نفر به طور کاملا همتا در 2 گروه 15 نفره A و B گزینش شدند که گروه A ، 16جلسه آموزش گروهی ایروبیک را دریافت کرد و گروه B گروه کنترل بود که در لیست انتظار قرار داشتند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ایروبیک به طور معناداری باعث افزایش شادکامی، سلامت روان و کاهش افسردگی، اضطراب و بی خوابی، نشانه های جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی می شود. به عبارت دیگر کودکان کم توان ذهنی که در گروه آزمایش بوده اند، نسبت به کودکانی که در گروه گواه بوده اند، به طور معناداری شادکامی، سلامت روان آنها افزایش و افسردگی، اضطراب وبی خوابی، نشانه های جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی آنها کاهش یافت.
  کلیدواژگان: آموزش ایروبیک، سلامت روان، شادکامی، کم توان ذهنی
 • پروانه اسلامی *، حمیدرضا حسن آبادی صفحات 67-86
  هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی پردازش عددی (شمارش و مقایسه ی اعداد با یکدیگر) بر اساس فرضیه های نقص عددی (نقص بازنمایی و دستیابی) و ارتباط آن با پیشرفت ریاضی در دانش آموزان ناتوان ریاضی بود. روش به کار گرفته شده جهت تحلیل داده ها در این پژوهش توصیفی- مقایسه ای، آزمون t و تحلیل واریانس یک متغیره بود که با استفاده از تکالیف مقایسه ای درهم (عدد و آرایه های نقطه ای)، غیرنمادین (آرایه های نقطه ای) و سرعت پردازش (تشخیص سریع یک تصویر) بر روی 42 دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی با میانگین سنی 5/10سال، که به صورت تصادفی انتخاب شده و به دو گروه هدف (با ناتوانی ریاضی) و مقایسه (بدون ناتوانی ریاضی) تقسیم شدند، انجام گرفت. یافته ها تفاوت معناداری در خطای هر سه تکالیف مقایسه ای بین دو گروه نشان دادند ولی هیچ تفاوت معناداری در زمان واکنش بین آن ها دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نشان می دهد دانش آموزان ناتوان ریاضی در انجام این تکالیف ضعیف تر عمل می کنند و دچار خطاهای بیشتری می شوند. این یافته نه تنها فرضیه های نقص بازنمایی و نقص دستیابی را حمایت می کند، بلکه با فرضیه ی نقص کلی شناختی که بیان می کند کودکان ناتوان ریاضی در کارکردهای شناختی (حافظه کاری، حافظه معنایی و سرعت پردازش) نقص دارند، همسو است.
  کلیدواژگان: ناتوانی یادگیری ریاضی، تکالیف مقایسه ای، پردازش عددی، پیشرفت ریاضی
 • سعید قاسمی، سید امیر امین یزدی *، علی مشهدی صفحات 87-96
  درک زبان پایه زبان بیانی به شمار می رود. ازآنجاکه مهارت های زبان دریافتی کودکان اختلالات طیف اتیسم نسبت به همسالان عادی خود پایین تر است، ارائه مداخلاتی که منجر به بهبود عملکرد زبان دریافتی آن ها شود، ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی مدل تحولی تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان دریافتی در کودکان اختلالات طیف اتیسم انجام شد. جامعه موردمطالعه تمامی کودکان 3-8 سال مبتلابه اختلالات طیف اتیسم بود که در زمان اجرای آزمون به کلینیک رهگشا اصفهان مراجعه کردند. از این جامعه 6 نفر به روش نمونه گیری در دسترس با توجه به ملاک های ورود و ملاک های خروج انتخاب شدند. مداخله طی حداقل 26 جلسه 45 دقیقه ای، هفته ای دو بار برگزار شد. در این پژوهش از مقیاس درجه بندی اتیسم کودکی، آزمون سنجش رشد نیوشا استفاده شد. پژوهش حاضر کاربردی و شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون یک گروهی اجرا شد. پس از اتمام جلسات درمانی، طی جلسه ای جداگانه پس آزمون ها انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که در نمرات زبان دریافتی تفاوت معنادار وجود داشت درنتیجه این پژوهش می توان گفت که مدل تحولی تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط می تواند اثراتی مثبت بر زبان دریافتی در میان کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم داشته باشد.
  کلیدواژگان: مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط، مهارت زبان دریافتی، اختلالات طیف اتیسم
 • سحر مهرپرور، رحیمه روح پرور *، مقدمه میرزایی صفحه 109
  هدف
  در تحقیق حاضر درک دو نوع بند موصولی فاعل- فاعل و فاعل- مفعول، در کودکان کاشت حلزون شده و شنوا مقایسه شد و برای یافتن پیشنهاداتی برای بهبود درک این دو نوع بند، سه نوع خطا بررسی شد. درنهایت درک این دو نوع بندهای موصولی نسبت به هم مقایسه شد.
  روش پژوهش: به منظور سنجش درک بندهای موصولی، آزمون تصویری شامل چهار گزینه طراحی شد. یکی از تصویرها جواب درست بود و سه تصویر دیگر انحرافی بودند که به سه نوع خطا شامل خطا در بندپایه، خطا در بندموصولی و خطا در هر دوبند، طبقه بندی شدند. برای تحلیل یافته های حاضر از نرم افزارSPSS نسخه 22 و آزمون ناپارامتری من ویتنی استفاده شد.
  یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده نشان داد که بین کودکان کاشت حلزون شده و شنوا در درک هر دو نوع بند موصولی تفاوت معنی داری وجود داشت (006/0p = ). همچنین کودکان کاشت حلزون در درک بندهای موصولی فاعل - مفعول با مشکل بیشتری روبه رو بودند و درصد سه نوع خطا در آن ها افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که کودکان کاشت حلزون تنها قسمتی از این بندها را متوجه نشده بودند. در بندهای موصولی فاعل- فاعل، بیشترین درصد خطا مربوط به خطا در بندپایه بود که نشان داد کودکان کاشت حلزون ارتباط بین فاعل و فعل در بند پایه را متوجه نشده بودند. ارتباط بین فاعل و فعل در بند موصولی را درست تشخیص داده بودند. اما درصد انواع خطاها در بندهای موصولی فاعل- مفعول افزایش یافت و درک این نوع بندهای موصولی برای کودکان کاشت حلزون دشوارتر بود. برمبنای نتایج به دست آمده، می توان با آموزش بیشتر و سریعتر به کودکان کاشت حلزون، در جهت برطرف نمودن مشکلات فوق تلاش نمود.
  کلیدواژگان: درک زبانی، بند موصولی فاعل، فاعل، بند موصولی فاعل، مفعول، کاشت حلزون
|
 • Mojtaba Salehi, Ali Issazadegan*, Farzane Michaeli Pages 5-12
  This study designed to evaluate the effectiveness of non-verbal motor imitation on Length of Utterance of 8-12 years-old children afflicted with Autism Spectrum Disorders. The population included all children with autism spectrum disorder aged 16-8 years in Miandoab city in 1395. They were 30 children which recruited through available sampling and randomly assigned to two control and experimental groups. Research design was pretest- post-test design with control group and follow-up. Childhood Autism Rating Scale (CARS), non-verbal motor imitation package and package Action Pictures were employed. The repeated measures were used for the purpose of data analysis.The results showed that the non-verbal motor imitation is effective significantly in increasing the speech of children with autism spectrum disorder. According to benefits of non-verbal motor imitation in treatment for children with autism, it is recommended that this therapy method in conjunction with conventional methods is offered to parents and teacher of children with autism.
  Keywords: non-verbal motor imitation, Length of Utterance, Autism
 • Akbar Atadokht, Esa Jafari, Hamid Kamarzarin, Meisam Haiati, Sedighe Mehri Pages 13-24
  Objective
  This study aimed to investigate the role of body image and self-concept in predicting psychological disorders among blind and deaf students.
  Method
  The study population of this causal-comparative study consisted of all blind and deaf students enrolled in secondary schools in Tehran, Iran, in the second half of 2013. One-hundred students (50 blind and 50 deaf) were selected by multistage random cluster sampling and completed questionnaires on body image and self-concept in addition to Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). Results were analyzed using Pearson correlation and multivariate regression.
  Results
  Results revealed that the two groups significantly differed in terms of mental health components, including depression, anxiety, and stress, together with body image and self-concept (p£0.05), with depression, anxiety, and stress being higher in blind students. Based on the results, the model significantly predicted psychological disorders from body image and self-concept in blind and deaf students (p£0/05), and 0.33 and 0.45 of the total variance of psychological disorders in blind and deaf students, respectively, were explained by body image and self-concept.
  Conclusion
  This study has implications for the use of body image and self-concept-based interventions to promote mental health in blind and deaf individuals.
  Keywords: Body image, Self-concept, Psychological disorders, Blind, Deaf
 • Mohammad Shadbafi* Pages 25-36
  Objective
  The aim of this study was to compare those with Fragile X Syndrome and People with Turner syndrome in mathematical problem solving that need updating and needn’t updating.
  Method
  Research method was causal and comparative and the sample includes 24 available Female in Tabriz City that 12 Female of this has Fragile X syndrome And 12 alternative Female in IQ and age has Turner syndrome. Then 12 math questions were posed to participants. 6 questions was no need to update information and sixth questions needs to update the information.
  Results
  For data analyses Manova, Anova and Paired sample T test was used. Manova showed that Female with Fragile X syndrome and Female with Turner syndrome were different in two type of questions (F= 11.56, P
  Conclusion
  according to results we conclude that Female with Fragile X syndrome had deficits in math problem solving and this severe mainly in questions that need update the information.
  Keywords: Fragile X syndrome_Turner syndrome Mathematical problem solving_Updating information
 • Shirin Shirmohammadi* Pages 37-46
  The aim of this research is comparison between effectiveness of methods as social stories treatment and pivotal response treatment (PRT) in decrease of behavioral disorders of autism children in age group 6-12 in Tehran City in year 1394(2015). Statistical society of the research includes children suffering from autism who have been under treatment and rehabilitation services in Padideh Clinic in Tehran in spring and summer 2015. Available sampling method was used for selection of sample group and 15 boys were selected and they were arranged in 3 groups (each contains 5 persons),(2 group for examination and one group for conclusion). The examination group was under treatment-behavioral methods of Social Stories and Pivotal Response for 36 sessions, the control group also performed their regular programs and any special interference hasn’t been performed on them.
  The kind of this research is semi-experimental and in respect of the aim is categorized in applied researches.
  Measurement tools of the research include assessment and treatment list of autism (Roland & Odelson, 2005) and diagnostic interview of autism- reconsidered (Rated et al, 2003). Indexes of descriptive statistics and inferential statistics with variance analysis test methods in one hand, also multi-variable covariance analysis were used for data study. The results showed that effectiveness of two methods is different and pivotal response treatment in most of the fields was more effective than social stories. But both of methods were effective to some extent in order to performance of interference and decrease of behavioral disorders of autism children, therefore application of both of methods were advised as treatment package.
  Keywords: Social Stories Treatment, Pivotal Response Treatment (Therapy), Behavioral Disorders, Autism Children
 • Kobra Javadian, Rasool Abedanzadeh*, Mojgan Aghamohammadi Pages 47-56
  Objective
  Observational Learning or patterning is one of important tools for acquiring and learning new skills. The purpose of the study was the effect of observational instruction method on the acquisition and retention of new skills in children with autism.
  Method
  This research performed with a semi-experimental method and pre-posttest design with retention test. For this end, 12 children with Autism Spectrum Disorder in "Darreh-Shar", were recruited in available and purposefully sampling manner and were divided equally into two groups after pre-test performing. The live modeling group observed skill that performing by expert person and video modeling group observed a video clip of an expert performing skill. The participants performed over hand throwing task to the target drawn on the floor. After the last session participants were asked to perform 10 trials as the acquisition test. Then, 24 hours afterward retention test performed that the same one.
  Results
  The results showed that both groups had significant progress in the post-test and retention test. Two groups showed significant difference in post-test (P≤0/05) in favor video modeling group. But there was no statistically significant difference between two groups in retention test (P
  Conclusion
  According to present findings it was showed that modeling method can be a benefit interfering method for increasing performance and learning of motor skills. But it seems that video modeling method is better for children with autism spectrum disorder to learn motor skills.
  Keywords: observational learning, over hand throwing, children with autism
 • Vajiheh Zohoorparvandeh* Page 57
  This study aimed to examine the effectiveness of aerobic training on mental health and happiness of mentally retarded girl students given the importance of happiness and mental health in mentally retarded children and need for intervention in order to improve these variables. The statistical population of this study included all mentally retarded girl students of Mashhad Salehe School. 30 patients were selected as sample from this population by available sampling and based on mental health (GHQ) and Oxford Happiness score (OHI). These 30 people were selected as 2 A and B groups with 15 subjects; Group A received 16 aerobic group training sessions and Group B was the control group who were on a waiting list. Covariance analysis was used in order to analyze data. The study results showed that aerobic training significantly increases happiness, mental health and reduces depression, anxiety and insomnia, physical symptoms and social dysfunction of mentally retarded students. In other words, mentally retarded children of experimental group compared to control group showed significantly increased happiness, mental health and reduced depression, anxiety, insomnia, physical symptoms and social dysfunction.
  Keywords: Stress factors, motivation, job performance Teachers, schools
 • Parvane Eslami*, Hamidreza Hassanabadi Pages 67-86
  Objective
  The purpose of this study was survey numerical processing in MLD children and its relationship to the achievement of mathematics learning based on deficit numerical hypothesis.
  Method
  In this descriptive-comparative study, the method used to analyze data was t test and unianova on 42 fifth grade elementary boys (10.5 years old) in two groups: target (with MLD) and comparison (without MLD) groups,by camparison tasks.
  Results
  The data reveal significant differences between two groups in three comparison tasks but not in reaction times.
  Conclusion
  This results suggests MLD students do weak and have many mistakes in comparison tasks. This fact supports not only both representation and access deficit hypotheses but also in line with cognitive general hypothesis that suggests MLD children have deficits in cognitive functional: working memory,semantic memory and processing speed.
  Keywords: mathematics learning disability (MLD), comparison tasks, numerical processing, mathematical achievement
 • Saeed Ghasemi, Amir Amaniyazdi*, Ali Mashhadi Pages 87-96
  Understanding basic language is expressive language. Because children with autism spectrum disorder have lower receptive language skills than their normal peers, providing interventions to improve the performance of their receptive language, is essential. This study was conducted to evaluate the effectiveness of a developmental model based on the relationship of individual differences (DIR) on improving receptive language in children with autism spectrum disorders. The study population consisted of all children 3-8 years with autism spectrum disorders referred to Rahgosha clinic in Isfahan at the time of the test. 6 pataints were selected by available sampling method according to the inclusion and exclusion criteria. In this study, the Childhood Autism Rating Scale and Newsha developmental scale were used. The number of sessions for group play therapy based on this theory, held at least 26 sessions for 45-minutes, twice a week. The study was quasi-experimental and practical. In this study pretest - posttest one group is used. After the end of therapy sessions, post tests was conducted in a meeting separately. To analyse data Paired t-test was used. The results showed that there was a significant difference in scores of receptive language. As a result of this research we can say that DIR approach can have positive effects on receptive language in childeren with autism spectrum disorders.
  Keywords: Developmental Model Based on the Relationship of Individual Differences (DIR), Autism Spectrum Disorders, receptive language skill
 • Saeede Shojarazavi* Pages 97-108
  When we use the metaphor, in fact, we related two systems based on similar idea at the core of creating a succession of words. This manner of speech would have covered the most basic questions of everyday life to the maximum and the most complex human thoughts. Research on normal children shows that they understand and use the embodiment metaphorical expressions. This research is a comparative study of ten natural children (5.4 to 5 years old) and ten children with Williams syndrome paid (the same age) on the assessment, a better understanding of the disease and cognitive science compared of two groups. In addition, children with Williams syndrome are extremely social. They do not have any problem in daily speech, expression and understanding but they only get trouble in metaphorical expressions. This measurement method can be used as a diagnostic imaging procedure in this field. This research method is descriptive - experimental and has been made without any manipulation of variables. The approach is now taken from the Bialka- Pikul (2003). The results suggest that the children with Williams syndrome are very good at the completion of metaphorical expressions vacancies, and responded to questions with a little difference from normal children. But in recognition of the same binary on the test cards, they are much weaker than normal children.
  Keywords: Cognitive Psychology, Metaphor, Cognitive Linguistics, Williams syndrome, Persian-speaking Children
 • Sahar Mehrparvar, Rahimeh Roohparvar*, Moghaddameh Mirzai Page 109
  Objective
  In this study, the comprehension of Subject-Subject (S-S) and Subject-Object (S-O) relative clauses in cochlear implanted (CI) and Normal Hearing (NH) was compared and in order to recommend some improvement in the comprehension of these relative clauses, Three kinds of error were analyzed. At last the comprehension of S-S and S-O relative clauses was compared.
  Method
  In order to evaluate the comprehension of S-S and S-O Relative clauses, a picture matched test was designed which contained four alternatives. One of the alternatives was correct response and the other three answers were Main Clause Error (MCE), Relative Clause Error (RCE) and Double Clause Error (DCE). In order to analyze data, SPSS 22 and Mann Whitney test were used.
  Result
  Results demonstrated that there was a significant difference between CI and NH children in the comprehension of both kinds of relative clauses (p = 0/006). Moreover, CI children encountered with more difficulties in comprehension of S-O relative clauses and the percentage of all three kinds of errors increased.
  Conclusion
  Results revealed that CI did not comprehend just one part of relative clauses. In S-S relative clauses, the most common error was related to MCE which demonstrated that CI could not comprehend the relationship between subject and verb in main clause. The percentage of all errors in S-O relative clause in CI increased and comprehension of this kind of relative clauses was more difficult for CI. Based on the results, with more and earlier training to CI children, it can be tried to eliminate the above problems.
  Keywords: comprehension, Cochlear Implant, S-S relative clauses, S-O relative clause