فهرست مطالب

 • پیاپی 61 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا لالی، پوریا معقولی* صفحه 1
  کمبود بودجه های دولتی،بالابودن هزینه ی تامین مالی پروژه های انتقال انرژی و ریسک های سرمایه گذاری سبب بروز مشکلات زیادی در توسعه شبکه های قدرتشده است.راه حل اساسی برای فایق آمدن بر این مشکلات جذب سرمایه های خصوصی برای تامینمالی این پروژه هاست.لازمه ی مشارکت بخش خصوصی سودآور بودن پروژه ها و در عین حال معقول بودن ریسک آن هاست.در این مقاله چارچوبی برای حداکثر سازی جذب سرمایه گذاری خصوصی برای تامینمالی پروژه های انتقال برق ارائه شده است که با اعمال تغییراتی قابل تعمیم به سایر زیرساختهای انرژی است.در الگوریتم ارائه شدهحداکثرسازی جذب سرمایه خصوصی به عنوان یک تابع هدف در مسئله ی توسعه ی شبکه انتقال برق مدلسازی شده و نیازمندی های بخش خصوصی از نظر سودآوری و ریسک مورد توجه قرار گرفته است.توابع هدف و قیودی از جمله حداقل سازی هزینه ساخت خطوط انتقال، حداکثرسازی جذب سرمایه خصوصی،جریمه ی عدم تامین بار و ریسک سرمایه گذاری برای مدل سازی مسئله استفاده شده است.از سناریو سازی برای مدل سازی عدم قطعیت ها،از الگوریتم NSGA IIبرای به دست آوردن پاسخ ها و برای انتخاب بهترین پاسخ از روش رضایت مندی فازی استفاده شده است.نتایج نهایی بر روی شبکه ی 24 باسه IEEE نشان داده شده است. به کمک روش ارائه شده می توان تامین مالی تعداد زیادی از پروژه های انتقال انرژی را به بخش خصوصی واگذار کرد و در عین حال در مورد سودآور بودن و معقول بودن ریسک این پروژه ها به بخش خصوصی اطمینان داد.
  کلیدواژگان: تامین مالی، توسعه شبکه انتقال، سرمایه گذاری خصوصی، سود و ریسک، عدمقطعیت
 • سید مهدی مهنما، حامد جنت امانی * صفحه 21
  در این مقاله، به بررسی تاثیر شرایط کارکردی سمت کاتد یک پیل سوختی پلیمری بر روی عملکرد آن پرداخته می شود. برای این منظور، شبیه سازی دوبعدی و دوفازی یک واحد پیل سوختی شامل کانال های گاز، لایه های نفوذ گاز و کاتالیست سمت کاتد و آند و نیز ناحیه غشاء انجام شده است. معادلات حاکم بر جریان پیل سوختی با استفاده از مدل چند فازی میکسچر و با لحاظ نمودن مدل تک ناحیه ای با استفاده از کد نویسی حل شده و غلظت اجزاء واکنش گر و در نتیجه منحنی قطبیت پیل بدست آمده اند. همچنین اثر تغییر ولتاژ، فشار، دما، سرعت و رطوبت نسبی سمت کاتد بر میزان غلظت اکسیژن و آب و نیز عملکرد پیل مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان دمای کارکرد پیل، عملکرد پیل سوختی بهبود می یابد. همچنین با افزایش سرعت، فشار و رطوبت نسبی جریان گاز ورودی به کانال، راندمان پیل سوختی افزایش می یابد. به منظور صحه گذاری نتایج بدست آمده، منحنی عملکرد حاصل از شبیه سازی تک فازی و دوفازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده و تطابق خوبی بین آن ها مشاهده شده است.
  کلیدواژگان: پیل سوختی پلیمری، شبیه سازی دوفازی، شرایط کارکردی پیل، منحنی عملکرد پیل سوختی
 • مهندس احسان ده نوی، حمدی عبدی* صفحه 39
  پاسخگویی بار (Demand Response) به عنوان یکی از مولفه های اصلی شبکه های هوشمند الکتریکی به معنی مشارکت مصرف کنندگان در اصلاح الگوی مصرف در زمان های پیک بار به منظور دست یابی به قیمت های مناسب و بهبود قابلیت اطمینان شبکه است. در این مقاله، ابتدا انواع برنامه های پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت و مبتنی بر تشویق و همچنین تمامی زیر مجموعه های مربوطه بررسی می شوند. سپس برنامه های مدل سازی شده بر منحنی مصرف برق استان کرمانشاه در تاریخ 31/4/94 هجری خورشیدی پیاده سازی می شوند. همچنین اثرات اجرای آنها بر کاهش هزینه، بهبود مشخصات منحنی بار و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان شبکه تجزیه و تحلیل می گردد. در پایان، راهکاری مناس به منظور اولویت بندی اجرای انواع برنامه های پاسخگویی بار بر اساس سیاست های مختلف شرکت برق ارائه خواهد شد.
  کلیدواژگان: برنامه های پاسخگویی بار، شبکه ی هوشمند، مدل سازی و اولویت بندی، استان کرمانشاه
 • محمدرضا سلمانی *، مصطفی شکری، کاظم عابدزاده صفحه 55
  با توجه به اینکه انتشار گاز دی اکسیدکربن از عوامل اصلی تغییر اقلیم محسوب می شود، بررسی عوامل موثر بر انتشار آن از اهمیت بالای برخوردار است. پژوهش حاضر با تمرکز بر روی رابطه بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت، باز بودن اقتصاد و مصرف انرژی، طیف وسیع تری از عوامل موثر بر روی انتشار گاز دی اکسیدکربن را مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین انتشار گاز کربن دی اکسید و دیگر متغیرها با استفاده از داده های سالانه 1351 تا 1390و بهره گیری از مدلARDL برآورد و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که همه متغیرها به جز باز بودن اقتصاد، تاثیر مثبتی بر روی انتشار گاز دی اکسیدکربن دارند، در حالی که باز بودن اقتصاد تاثیری منفی بر روی انتشار گاز دی اکسیدکربن داشته است.
  کلیدواژگان: تجارت خارجی، گاز دی اکسید کربن، رشد اقتصادی، مصرف انرژی
 • سیدعلیرضا ذوالفقاری *، مهندس مهدی افضلیان صفحه 75
  در این تحقیق به تحلیل اثرات پوشش افراد بر شرایط آسایش حرارتی و مصرف انرژی در یک سالن تئاتر با سیستم توزیع هوای زیر سطحی پرداخته شده است. برای این منظور دریچه های ورود با سه آرایش قرارگیری مختلف (مقابل صندلی، زیر صندلی و روی دیوارهای اطراف) و مقاومت پوشش لباس افراد در دو حالت clo1 و clo8/0 قرار دارند. به همین منظور به کمک دینامیک سیالات محاسباتی تاثیرات پوشش بدن بر مصرف انرژی با رعایت شاخص آسایش حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که برای رسیدن به شرایط یکسان آسایش حرارتی برای حالتی که پوشش بدن بیشتر می شود، به دمای هوای ورودی کمتری نیاز داریم و در ناحیه حضور افراد توزیع دما یکنواخت تر می شود. همچنین در این حالت در ناحیه حضور افراد متوسط دما و سرعت هوا کاهش می یابد. مصرف انرژی نیز در حالتی که پوشش بدن بیشتر می شود، کاهش می یابد. به طوری که مصرف انرژی برای حالتی که دریچه های هوا در زیر صندلی باشد به میزان 9 درصد، برای حالتی که دریچه های هوا در مقابل صندلی باشد به میزان 7 درصد و برای حالتی که دریچه های هوا در اطراف سالن باشد به میزان 6 درصد کاهش می-یابد.
  کلیدواژگان: آسایش حرارتی، پوشش بدن، سیستم توزیع هوای زیر سطحی، مصرف انرژی
 • علیبخش کسائیان *، پرویز محمدزاده، فاطمه راضی آستارایی، فاطمه یوسفی صفحه 91
  افزایش روز افزون جمعیت و تقاضای انرژی و همچنین آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی، بشر را بسوی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر هدایت نمود. در این میان، نیروگاه دودکش خورشیدی یکی از انواع سامانه هایی است که برای استحصال انرژی بسیار پرکاربرد است. به دلیل پایین بودن بازده این سیستم، بهینه سازی جهت ارتقاء کارایی سیستم در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، بهینه سازی دودکش خورشیدی برای رسیدن به بالاترین توان در حالت تئوری انجام شده است. تابع هدف این مطالعه، توان خروجی سیستم در نظر گرفته شده است. متغیرهای طراحی، اجزای هندسی سیستم شامل؛ ارتفاع و شعاع دودکش، ارتفاع و شعاع کلکتور و فاصله توربین از زمین را در بر می گیرند. در پیاده کردن الگوریتم بهینه سازی، از روش گرادیان پایه برنامه ریزی متوالی درجه دو استفاده شده است و مقادیر بهینه ی متغیرها برای رسیدن به بیشینه توان خروجی حاصل شد.
  کلیدواژگان: دودکش خورشیدی، بهینه سازی، الگوریتم گرادیان پایه، الگوریتم تکاملی
 • مجید هاتفی *، ام البنین جلالی صفحه 101
  برق به عنوان یکی از زیرساختارهای مهم در امنیت ملی و ثبات سیاسی اجتماعی کشور نقش تعیین کننده دارد به طوری که نظام ها و تسهیلات درون شهری و حتی برون شهری به تداوم خدمات برق وابسته است. صنعت برق در سراسر جهان در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است؛ ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند. این مطالعه به بررسی تابع تقاضای مصرف برق خانگی به همراه بررسی تغییر ساختار قیمتی صورت گرفته در طی سال های 1370- 1355 و 1389-1371می پردازد. در این راستا از مفاهیم آزمون هم جمعی انگل-گرنجر و آزمون هم جمعی دوربین- واتسون استفاده می شود. نتایج بیانگرآن بود در هر دو بازه مصرف کنندگان نسبت به تغییرات قیمت نفت بسیار کم کشش بوده و حتی در بازه زمانی دوم، وابستگی مصرف کنندگان به انرژی برق افزایش یافته است. همچنین به طور کلی با افزایش جمعیت، تقاضای برق به طور فزاینده ای افزایش پیدا خواهد کرد.
  کلیدواژگان: تقاضای برق خانگی ایران، هم جمعی، روش انگل گرنجر، آزمون دوربین، واتسون
 • عباسعلی ابونوری* صفحه 119
  شاخص شدت انرژی بیانگر میزان مصرف حامل های انرژی به ازای یک واحد فعالیت (تولید و یا ارزش افزوده) می باشد. با توجه به نقش و اهمیت این شاخص در اقتصاد کشورها، در این مقاله به بررسی عوامل و شاخص های منتخب بر شدت انرژی در کشورهای OECD طی بازه زمانی2014-2002 پرداخته شده است و از مدل اقتصاد سنجی داده های پانل و از روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM) استفاده شده است. در طی سالهای مورد بررسی در این تحقیق، شدت انرژی در دوره گذشته، میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، شاخص توسعه انسانی، تعداد کاربران اینترنت از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر شدت انرژی در کشورهای مورد بررسی بوده اند. ضمن آنکه قیمت انرژی نیز عاملی است که توانسته بر تقاضای انرژی و بالتبع بر شدت انرژی تاثیر گذار باشد. نتایج بیانگر آن است که میان قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلی ، نرخ ارز و تعداد کاربران اینترنت با شدت انرژی رابطه معکوس و معنادار و میان شدت انرژی دوره قبل، شاخص توسعه انسانی با متغیر مذکور رابطه مستقیم و معناداری برقرار است.
  کلیدواژگان: شدت انرژی، مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه انسانی
 • محمد رودباری *، عباسعلی ابونوری صفحه 141
  در عصر حاضر، انرژی به عنوان نهاده ای حیاتی در رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی کشورها بشمار می آید. با این وجود شوک های نفتی دهه های گذشته موجب شد تا اصطلاح جدیدی تحت عنوان «شدت انرژی» در ادبیات اقتصاد انرژی مطرح گردد. اهمیت این موضوع علاوه بر شوک های مذکور، به قیمت نسبتا بالای انرژی و ضرورت استفاده بهینه از آن در تولیدات صنعتی برمی گردد. از اینرو در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شدت انرژی و میزان صنعتی شدن در بین دو گروه از کشورهای عمده صادرکننده و واردکننده نفت خام برای دوره 2013-1990 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کشورهای صادرکننده نفت که عمدتا در گروه کشورهای درحال توسعه طبقه بندی می شوند ارتباط معناداری بین شدت انرژی و ساختار صنعتی این کشورها وجود ندارد، در حالی که در کشورهای واردکننده نفت خام که عمدتا در گروه کشورهای توسعه یافته طبقه بندی می شوند با افزایش 10% شاخص صنعتی (سرمایه به کار) ، شدت مصرف انرژی به اندازه 6/0 درصد افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: شدت انرژی، سرمایه به کار، پانل دیتا
 • محمدحسین جهانگیر *، کیوان سلطانی صفحه 161
  میزان تابش رسیده از جو به سطح زمین به عنوان اصلی ترین ورودی در مسیر استفاده از انرژی خورشیدی در طراحی و مدلسازی تجهیزات مربوطه می باشد. همچنین شدت تابش خورشیدی بر سایر پدیده های موجود در طبیعت مانند تبخیر سطحی، سیلاب، بارندگی، آلودگی زیست محیطی و... نیز اثری مستقیم دارد. به دلیل اهمیت این موضوع مدل های بسیاری برای محاسبه ی کمی این پارامتر ابداع شده است که متناسب با جغرافیا و اقلیم هر منطقه تفاوت هایی با یکدیگر دارند. در این پژوهش با استفاده از داده های اندازه گیری شده در بین سال های 1957 تا 2005 در شهرستان بم واقع در استان کرمان، میزان تابش آفتاب رسیده به زمین بر اساس مدل های ارائه شده از قبیل آنگستروم و پیج واسنجی شدند. رابطه های مورد نظر برای منطقه بم تعمیم یافت و منحنی تغییرات شدت تابش برای هریک از آنها نسبت به تابش های واقعی اندازه گیری شده که از سایت سازمان هواشناسی ایران استخراج گشته اند، ترسیم شد. پس از آن مقدار اندازه گیری شده با میزان محاسباتی توسط مدل ها با هم مقایسه گردید و مدلی که بیشترین همخوانی را با مقادیر ثبت شده برای ایستگاه مورد بحث داشت، به عنوان مدل بهینه برای منطقه بم انتخاب گردید. بررسی دقت رابطه ها و برآورد میزان خطای هریک از آنها، با انجام آزمون های متعارف و با استفاده از کمیت هایی نظیر درصد متوسط خطا، متوسط خطای مبنا، جذر میانگین مربعات خطا، خطای استاندارد تخمین و ضریب همبستگی صورت پذیرفت. بدین ترتیب کلیه ارقام مقایسه ای محاسبه شده در جداولی طبقه بندی شدند و بر اساس آنها مدل بهینه برای شهرستان بم انتخاب گشت. در نتیجه با استفاده از روابط پیشنهادی برای شهرستان بم، امکان مدلسازی برای برآورد شدت تابش خورشید در هر زمان از سال امکان پذیر خواهد بود.
  کلیدواژگان: شدت تابش خورشیدی، مدل آنگستروم، متوسط ماهیانه تابش فرازمینی، ضریب همبستگی
|
 • Reza Laali, Pouria Maghouli* Page 1
  Lack of national budgets, high capital cost of infrastructure projects in power transmission grid and associated risks are among serious complications for transmission system expansion. A fundamental solution to overcoming these difficulties is attracting private sector capital to finance these projects. However private sector participation requires a certain level of profitability and risk management. In this paper a framework for attracting merchant investment to finance power projects has been proposed which can be adapted in other energy infrastructure systems. In the proposed algorithm, maximizing merchant investment is formulated as an objective function in the process of transmission expansion planning problem .The objective functions and constraints such as minimizing the construction cost of transmission lines, minimizing congestion costs, maximizing absorbed private investment and investment risks are used for problem modeling. The scenario analysis is used for modeling uncertainties; the NSGA II algorithm is used to obtain pareto-optimal solutions and the fuzzy satisfying method is used to choose the best solution. Final results are shown on the IEEE 24Bus reliability test system. With the proposed method the system planner can be assured about maximized merchant investment and also the profitability and risk hedging could be guaranteed for private sector investors.
  Keywords: Financing, merchant investment, risk, amp, profit, transmission network expansion, uncertainty
 • Seyed Mahdi Mahnama, Hamed Jannatamani* Page 21
  In this paper, the effect of operating conditions on the cathode of a fuel cell is made of plastic on its performance. For this purpose, two-dimensional and two-phase simulation of a fuel cell unit including gas ducts, gas diffusion layers and the cathode and the anode catalyst and the membrane area was conducted. The governing equations of the fuel cell using multi-phase model caraway and with regard to the single zone model was solved using coding and concentration VaknshGr components resulting in cell polarization curves were obtained. The effect of voltage, pressure, temperature, speed and relative humidity of the cathode on the concentration of oxygen and water as well as cell function studied and evaluated. The results show that by increasing the operating temperature of the cell, fuel cell performance improves. With increasing speed, pressure and relative humidity of the gas stream entering the channel, fuel cell efficiency increases. In order to validate the results obtained, the yield curve of single-phase and two-phase simulation compared with experimental results and good agreement was observed between them.
  Keywords: PEM fuel cell, the two-phase simulation, functional cell, fuel cell performance curve
 • Eng. Ehsan Dehnavi, Hamdi Abdi* Page 39
  Demand Response (DR) is counted as one of the main important components in the smart grids. It means the participation of customers in modifying their consumption patterns at the peak hours in order to reduce costs and improve the network reliability. First, in this paper, different types of the incentive based and price based demand response programs (DRPs) and their subsets are investigated. Then, they are modeled and implemented on the Kermanshah province’s load curve on 22 July 2015. Also, their effects on the price reduction and improving the load curve characteristics and network reliability are presented. Finally, a procedure in order to prioritize DRPs based on the electricity company’s different policies is proposed.
  Keywords: Demand response programs, smart grids, modeling, prioritizing, Kermanshah province
 • Dr Mohammad Reza Salmani*, Mostafa Shokri, Kazem Abedzadeh Page 55
  As regards carbon dioxide emissions are the major cause of climate change for numerous, study on the factors affecting its emissions have a high significance. This study focuses on the relationship between co2 emissions and GDP, population growth, openness and energy consumption, which inclusive a wider range of factors affecting on co2 emissions will be examined. For this purpose, long-term and short-term relationship between co2 emissions and other variables is estimated and analyzed with utilizing ARDL model for annual data from 1972 to 2011.The results of this study indicate that all variables except for openness, have a positive impact on co2 emissions, while openness has a negative effect on co2 emissions.
  Keywords: Foreign Trade, Gas co2, Economic Growth, Energy Consumption
 • Page 75
  In the present study, the effect of occupants’ clothing on the themal comfort and energy consumption in a theater hall with underfloor air distribution system has been analyzed. For this issue, openings are placed in three different places (unser seats, in front of seats and on the walls around the hall) and two different thermal resistance have been considerd for the clothing (0.8clo and 1clo). Computational fluid dynamics (CFD) methods has been used to predict the effect of occupants’ clothing on thermal comfort conditions and energy consumption in this space. Based on the results, for the same thermal comfort conditions, when the clothings’ thermal resistance increase, the temperature of an inlet air decreases and temperature distribution becomes invariable. Aslo, these conditions lead to decrese mean temperature and air velocity in the occupied zone. Also when the clothings’ thermal resistance increase the energy consumptione is decreased. On the other hand, the results show that energy consumption is respectively decreased about 9%, 7% and 6% for the openings under the seats, infront of seats and on the walls.
  Keywords: Clothing, Energy Consumption, Thermal Comfort, Underfloor Air Distribution system
 • Page 91
  The increasing of population, energy demand and environmental pollution due to using fossil fuels, have guided the societies to utilize renewable energies. In this case, the solar chimney power plant is one of the most applied means for energy exploitation. Due to its low efficiency, optimization is a way for enhancing the system performance. In this study, optimization of solar chimney was carried out for the purpose of reaching the highest theoretical power. The objective function is the power output of the system and the solution is based on the optimum construction cost of a 200 MW power plant. The design variables cover the geometric parts including chimney height, chimney radius, collector height, collector radius and the turbine distance from the ground. Also, the mathematical model was validated with the experimental data of the Manzanares solar chimney in Spain. For writing the optimization algorithm, the SQP (Sequential Quadratic Programming) algorithm and the evolutionary algorithm were utilized. Finally the optimum amounts for reaching the maximum power output were obtained.
  Keywords: Solar chimney, optimization, SQP algorithm, evolutionary algorithm
 • Page 101
  Electricity has a determinant role in national security and social and political stability as one of important sub- structures; as systems and inside urban convenience and even outside urban is depended on extension of electricity market and structural reform presses in whole of the world. Iran is also passing from natural monopoly structure toward competition markets and new structure that productises will compete for selling energy. In this paper is surveyed household electricity consumption’s demand function along by surveying of accomplished pricing structural variation in during of 1355-1370 and 1371-1389. Because of that, we use of purports of Engel-Granger cointegration test and Durbin- Watson cointegration test. Results show that consumers are inelastic toward oil price variations in both of periods. Even in second period, consumptions’ dependence increased on electricity energy. In addition, electricity demand is increased additively by population increasing.
  Keywords: Iran's Household Electricity, Cointegration, Engel-Granger, Durbin- Watson
 • Page 119
  Energy intensity index represents the amount of energy consumed by each of the energy carriers per unit (production or added value). Considering the role and significance of this index in the economies of the countries, this research covers factors affecting energy intensity in the OECD countries during 2001-2014 using data panel econometrics and generalizes method of moments. During the years under study in this research, energy intensity of the previous period, GDP, foreign currency rate, HDI and Internet Users of the countries have been of the utmost significant factors affecting the energy intensity of the OECD countries. Meanwhile the energy price, as a factor, has had impact on the energy demand and consequently energy intensity. The results indicate that there is a meaningful and negative correlation between energy intensity and energy price, GDP, foreign currency rate and internet users while there is a meaningful and positive correlation between energy intensity and HDI and energy intensity of the previous period.
  Keywords: energy intensity, energy consumption, energy price, Human Development Index
 • Mohammad Roodbari*, Abbasali Aboinoori Page 141
  Nowadays , energy as vital institutions in developing countries regarded economic activity .The oil shocks of the past decades has led to a new term called " energy intensity" is raised in energy economics literature . Hence in the present study was to examine the relationship between the energy intensity and the rate of industrialization in major exporting countries between the two groups and the import of crude oil for the period 2013-1990 using data Panel is presented. The results show that the oil-exporting countries , mainly in developing countries classified relation between energy intensity and the industrial structure of the countries there , While crude oil importing countries that are classified in the group of developed countries increased by 10 % Industrial Index ( capital employed ) , energy intensity by 6.0 percent increase.
  Keywords: energy intensity, capital to work, panel data
 • Dr. Mohammad Hossein Jahangir*, Keyvn Soltani Page 161
  The amount of radiation from the atmosphere to the surface as the main input on the use of solar power in the design and modeling of the relevant equipment. As well as other phenomena in nature, such as the intensity of solar radiation on the surface evaporates, flooding, rain, environmental pollution and also has a direct effect. Because of this, many models have been developed to measure a parameter that varies proportional to the geography and climate of each region with each other. In this study, using data between 1957 and 2005 in the city of Bam measured in Kerman province, the amount of solar radiation received by Earth-based models such as AngstroÈm and Paige were calibrated. It was extended to Bam relations and curve light intensity for each of the actual radiation that have been extracted from the Meteorological Organization of Iran, was drawn. Then the measured value of the model were compared with the computational model most consistent with the values recorded for the station in question, was selected as the optimal model for the Bam area. Evaluation of the relationship and estimate the error of each of them, with conventional tests and the use of quantities such as the average percentage error, mean baseline error, root mean square error, the standard error of the estimate and the correlation coefficient were used. Thus, all comparative figures in the tables are calculated on the basis of their classification and optimal model was chosen for the city of Bam. As a result of the proposed relations for the city of Bam, the possibility of modeling to estimate the intensity of the sun at any time of the year will be possible.
  Keywords: Intensity of solar radiation, Angstrom model, the monthly average extraterrestrial radiation, the correlation coefficient