فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 109، مهر و آبان 1396)
 • سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 109، مهر و آبان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرزاد محمدی، عباس بهرام، حسن خلجی، فرهاد قدیری صفحات 379-391
  زمینه و هدف
  آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم یک آزمون فرایند-محور سنجش رشد حرکتی کودکان است. هدف مطالعه، ارزیابی روایی و پایایی این ابزار در کودکان سه تا 10 سال اهواز بود.
  روش بررسی
  راهبرد تحقیق توصیفی-هنجاری و طرح تحقیق مقطعی بود. تعداد 1600 کودک سه تا 10 سال شهر اهواز از هشت منطقه به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق آزمون TGMD-3 بود. از روش های آماری تحلیل عاملی، ضریب همبستگی درون طبقه ای و پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  شاخص روایی محتوایی، دامنه ای از 80/0 تا یک را نشان داد. پایایی همسانی درونی خرده آزمونهای جابجایی، توپی و کل آزمون به ترتیب 85/0، 85/0 و 91/0 و پایایی آزمون-بازآزمون 92/0، 94/0 و 95/0 بدست آمد. ضرایب پایایی درون ارزیاب خرده آزمونهای جابجایی، توپی و کل آزمون به ترتیب 98/0، 99/0 و 99/0 و پایایی بین ارزیاب 97/0، 98/0 و 98/0 بدست آمد. برای ارزیابی روایی سازه، طرح دو عاملی اولریخ از طریق تحلیل عاملی تاییدی، تایید شد. ضرایب همبستگی خرده آزمونها با سن مثبت و بالا بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به تایید روایی و پایایی آزمون TGMD-3، می توان با اطمینان برای ارزیابی رشد حرکتی کودکان اهواز اسفاده کرد. همبستگی خرده آزمونها با سن از قابلیت تمایز سنی و ماهیت رشدی آزمون حمایت می کند. نتایج تحقیق محدود به جامعه فعلی است و نماینده تمام ایران نیست. مطالعات آینده بایستی بر اساس تنوع فرهنگی مناطق دیگر، ویژگیهای این آزمون را ارزیابی کنند.
  کلیدواژگان: مهارت های بنیادی، TGMD، 3، رشد حرکتی، تاخیر حرکتی
 • مهدی زیدآبادی نژاد، کیومرث امینی صفحات 393-400
  زمینه و هدف
  عفونت دستگاه ادراری دومین عامل شایع عفونت در بدن انسان می باشد. در میان عوامل عفونت دستگاه ادراری اشریشیاکلی شایع ترین باکتری عامل عفونت ادراری در هر دو جنس می باشد.
  روش بررسی
  در این بررسی 200 نمونه ی ادراری جهت شناسایی اشریشیاکلی کشت داده شد. جدایه ها بر اساس آزمایش های بیوشیمیایی استاندارد تشخیص داده شد و DNA استخراج شده از جدایه های تایید شده به منظور تعیین ژن های papEF، fimH ، afaBC وsfa/focDE به روش Multiplex-PCR (Multiplex-polymerase chain reaction) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع، از 110 جدایه ی اشریشیاکلی از نمونه های ادراری کشت داده شده شناسایی گردید. بررسی ژنوتیپی ژن های حدت نشان داد که 5/42 درصد از جدایه ها حداقل یکی از 4 ژن حدت را دارا بودند. ژن papEF با 81/21 درصد بیشترین فراوانی و ژن های sfa/focDE و fimH به ترتیب 54/4 و 77/2 و ژن afaBC (81/1 درصد) کمترین درصد فراوانی داشتند. 32 جدایه (معادل 09/29 درصد) واجد هر دو ژن papEF و afaBC بودند.
  نتیجه گیری
  عفونت های دستگاه ادراری، از نگرانی های بهداشتی گسترده ایی محسوب می شود که منطبق بر مناطق جغرافیایی متفاوت ‏‏می باشد.‏ علت تفاوت نتایج با سایر مطالعات می تواند به دلیل تفاوت مناطق جداسازی نمونه ها باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، ژن های بیماریزا، عفونت مجاری ادراری
 • شیده عصار، محمدرضا خلیلیان، مهدی ترابی زاده، شهرام رجائی بهبهانی، مینا مهرتاژ صفحات 401-409
  زمینه و هدف
  بیماری های قلبی مادرزادی، یکی از علل نارسایی رشد و مرگ و میر کودکان در سراسر دنیا به شمار می روند. وضعیت رشد در کودکان مبتلا به این بیماری ها، بر پیش آگهی و مورتالیتی آن ها پس از عمل جراحی تاثیرگذار است. هدف از این مطالعه، ارزیابی اختلال رشد در کودکان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی بود تا بتوان با مداخله درمانی مناسب و به موقع، گامی در جهت بهبود شرایط آن ها برداشت.
  روش بررسی
  در این مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی، 368 کودک 6 تا 60 ماهه مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی که از سال92-1390 در بخش قلب کودکان بیمارستان گلستان اهواز بستری شده بودند، از نظر اختلال در اندکس های رشد (وزن، قد، دور سر و توده بدنی)، ارزیابی شدند. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با آزمون های کای اسکوئر، فیشر و رگرسیون لوجستیک مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  کاهش وزن، شایع ترین نوع اختلال رشد (%2/49) و در گروه سنی 23-12 ماه بارزتر بود. نقص دیواره بین بطنی (VSD)، شایع ترین ضایعه قلبی بوده و اختلال رشد در بیماران مبتلا به VSD و TGA بیشتر مشاهده شد. اختلال رشد در بیماران سیانوتیک شیوع بیشتری داشت و شدیدترین اختلال رشد، مربوط به بیماران سیانوتیک با فشارخون ریوی بود که این یافته از نظر آماری معنادار بود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها، سیانوز و فشارخون ریوی، دو عامل مهم در نارسایی رشد این کودکان شناسایی شد و جنسیت بیماران تاثیر چندانی در نتایج مطالعه نداشت. تشخیص و درمان بموقع اختلالات رشد این کودکان، می تواند تا حدی امکان جبران تاخیر رشد و بهبود پیش آگهی آن ها را در عمل های جراحی اصلاحی و تسکینی فراهم آورد.
  کلیدواژگان: بیماری قلبی مادرزادی، اختلال رشد، سیانوز، فشارخون ریوی
 • نجمه حمید، فرزانه خدادوست، مهناز مهرابی زاده هنرمند صفحات 411-424
  زمینه و هدف
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی کیفیت زندگی و میزان فعالیت روزمره بیماران پیوند کلیه شهر اهواز براساس هوش معنوی، منبع کنترل سلامت و شیوه‏های مقابله با استرس است.
  روش بررسی
  روش تحقیق دراین پژوهش از نوع همبستگی متعارف (کانونی) است. نمونه پژوهش حاضر شامل 200 بیمار پیوند کلیه بیمارستان ها و مطب های موجود در شهر اهواز بوده است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از مقیاس هوش معنوی (SISRI)، مقیاس منبع کنترل سلامت (MHLC)، پرسش نامه شیوه های مقابله با استرس در موقعیت ویژه (CISS)، پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران پیوند کلیه (KTQ-25) و پرسش نامه فعالیت های ابزار ی روزمره زندگی (IADL)استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که بین دو دسته متغیر (کیفیت زندگی و فعالیت روزمره با هوش معنوی، منبع کنترل سلامت و شیوه های مقابله با استرس) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، هوش معنوی، منبع کنترل سلامت و شیوه مقابله بااسترس به صورت ترکیب خطی از متغیر های پیش بین با کیفیت زندگی همبستگی چند گانه معنی داری دارد؛ این ترکیب خطی 84 درصد واریانس کیفیت زندگی را تبیین می کند. همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه هوش معنوی، منبع کنترل سلامت و شیوه مقابله با استرس به صورت ترکیب خطی از متغیر های پیش بین با فعالیت روزمره همبستگی چند گانه معنی داری دارد؛ این ترکیب خطی 52 درصد واریانس میزان فعالیت روزمره را تبیین می کند.
  نتیجه گیری
  هوش معنوی، منبع کنترل سلامت و شیوه‏های مقابله با استرس به طور معنی داری با کیفیت زندگی و میزان فعالیت روزمره بیماران پیوند کلیه رابطه داشته و نقش مهمی درتعیین و پیش بینی آن دارند.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، منبع کنترل سلامت، شیوه های مقابله با استرس، کیفیت زندگی، فعالیت روزمره
 • شهرام جلیلیان، عاطفه محمدی نژاد، علی تیموری، سجاد جوادی، طاهره محمدی نژاد صفحات 425-431
  زمینه و هدف
  عفونت هپاتیت B دهمین عامل مرگ در کل جهان است که خود سبب 0/5 تا 2/1 میلیون مرگ و میر در هر سال به عللی همچون هپاتیت مزمن، سیروز و هپاتوسلولار کارسینوما می باشد. هدف بررسی فراوانی نسبی موارد HBsAgمثبت در بین مراجعه کنندگان سرپایی به بیمارستان امام شهرستان اهواز
  روش بررسی
  در این مطالعه cross-sectional برای اولین بار در استان به بررسی جامع فراوانی موارد HBsAg مثبت به روش الیزا(ELISA) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اهواز در طی سالهای 91 تا 93 پرداخته شد.
  یافته ها
  از میان 12668 نفر 6900 نفر مرد و 5768 نفر زن بودند که از این تعداد 172 نفر(34/1%) HBsAg مثبت بودند.از 172 نفر مذکور 124نفر(72 درصد) مذکر و 48 نفر(28 درصد) مونث هستند و بیشترین تعداد در سنین 20 تا 50 سالگی بودند.
  نتیجه گیری
  این نتایج بیان می دارد که شیوع هپاتیت B کاهش یافته که خود حاکی از انجام موفق طرح واکسیناسیون و رعایت نکات بهداشتی در سالهای اخیر در شهرستان اهواز و حومه می باشد.
  کلیدواژگان: HBsAg، هپاتیت B، بیمارستان امام خمینی شهر اهواز، الیزا
 • فروغ ریاحی، مریم ایزدی مزیدی، اشرف تشکری، لیلا منصوری صفحات 433-442
  زمینه و هدف
  افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانی است که ماهیتی ناتوان کننده دارد و باعث اختلال در عملکرد شغلی، تحصیلی و اجتماعی فرد مبتلا می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی 600 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مدارس دولتی و غیردولتی شهرستان کوهدشت مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک استفاده شد. داده ها با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون آماری مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر 65% از دانش آموزان مبتلا به افسردگی (خفیف، متوسط یا شدید) و 35% فاقد افسردگی بودند. میانگین نمره افسردگی در دانش آموزان مدارس دولتی 1/21و در مدارس غیردولتی 39/19 بود. افسردگی ارتباط معناداری با نوع مدرسه، تحصیلات مادر و تعداد افراد خانواده نداشت (05/0P>). اما شیوع افسردگی با سن، وضعیت تحصیلی، میزان تحصیلات پدر و سابقه افسردگی در خانواده ارتباط معناداری داشت(05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج ما بیانگر آن است که شیوع افسردگی در مدارس دولتی و غیردولتی تفاوتی ندارد. سابقه وجود افسردگی در خانواده با افسردگی ارتباط مثبت داشته و میزان تحصیلات پدر و معدل ارتباط معکوس با افسردگی دارند. نتایج این پژوهش لزوم اجرای برنامه های آموزشی منظم و موثر را جهت ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه بخصوص والدین نوجوانان در زمینه افسردگی نوجوانان مورد تایید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: افسردگی، نوجوان، دانش آموز
 • زهره هدایت منش، مرتضی سلیمی اوانسرا صفحات 443-453
  زمینه و هدف
  آیریزین از طریق تغییر در فنوتیپ سلول های چربی سفید به قهوه ای می تواند منجر به کاهش وزن بدن، بهبود حساسیت انسولین و تحمل گلوکز شود. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر میزان آیریزین و شاخص مقاومت انسولین در زنان چاق غیرفعال می باشد.
  روش بررسی
  در تحقیق نیمه تجربی حاضر 32 زن چاق (14±48 سال) به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل (16n=) تقسیم شدند. تمرینات ورزشی به مدت 12 هفته، سه جلسه در هفته بود که شامل تمرینات هوازی تداومی (20 دقیقه؛ 75-65 درصد ضربان قلب ذخیره) و مقاومتی دایره ای (10 ایستگاه با 70 درصد یک تکرار بیشینه) بود. 24 ساعت قبل از شروع تمرینات و 48 ساعت پس از اتمام آخرین جلسه تمرین خونگیری انجام شد. در تحقیق حاضر از روش آماری تحلیل کواریانس استفاده شد (05/0 > P).
  یافته ها
  نتایج حاکی از افزایش معنی داری در سطح آیریزین (0001/0>P) و کاهش معنی داری در مقاومت به انسولین (0001/0>P)، وزن (013/0P=)، نمایه توده بدنی (031/0P=) و توده ی چربی (045/0P=) می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرین ترکیبی (هوازی+مقاومتی) با کاهش وزن و توده چربی بدن و بهبود عملکرد انسولین روش مفیدی در بهبود ترکیب بدن و ارتقای سلامت زنان باشد.
  کلیدواژگان: آیریزین، مقاومت به انسولین، تمرین ترکیبی، چاقی
 • شادی قائمی، محمد شفیعی، حمید گله داری، مهدی پور مهدی بروجنی صفحات 455-465
  زمینه و هدف
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس(MS) یک بیماری خودایمن، دمیلینه کننده و تخریب کننده سیستم اعصاب مرکزی است. MS براثر برهمکنش عوامل محیطی و ژنتیکی رخ می دهد.در دهه ی گذشته توجه بسیار زیادی به ویتامین D و نقش آن در MS شده است. داده های اخیر نشان می دهد که ویتامین D ریسک ابتلا و سیر بالینی بیماری را تحت تاثیر قرار می دهد. ویتامین D از طریق رسپتور ویتامین D (VDR) عمل می کند. در این مطالعه نقش پلی مورفیسم های rs731236 و rs7975232 از ژن VDR در ایجاد MS در جمعیت استان خوزستان بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه 150 فرد بیمار با 150 فرد سالم به عنوان گروه کنترل مقایسه گردیدند. برای تمام نمونه ها، سطح سرمی ویتامین D اندازه گیری شد و پلی مورفیسم های rs731236 و rs7975232 از ژن VDR توسط روش PCR و سپس RFLP مطالعه و با توالی یابی مستقیم تایید شد. سپس نتایج با روش های آماری آنالیز گردید.
  یافته ها
  اختلاف معناداری در سطح سرمی ویتامین D بین بیماران و افراد سالم مشاهده نگردید. در بررسی rs731236 با مبنا قرار دادن ژنوتیپ AG، مقدار OR برای ژنوتیپ های AA و GG به ترتیب برابر با 2/1 (46/0= P) و 51/1 (33/0= P) بدست آمد. برای rs7975232 با مبنا قرار دادن ژنوتیپ CC، مقدار OR برای ژنوتیپ های CA و AA به ترتیب برابر با 65/8 (001/0=< P) و 6/5 (001/0=< P) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  بنابراین پلی مورفیسم rs7975232 از ژن VDR در ارتباط با بیماری MS بوده و با آن همراهی خوبی نشان می دهد، اما پلی مورفیسم rs731236 با این بیماری همراهی نشان نمی دهد.
  کلیدواژگان: مطالعات همراهی، مولتیپل اسکلروزیس، ژن VDR، پلی مورفیسم های rs731236 و rs7975232
 • محمد جواد طهماسبی بیرگانی، ناهید چگنی، مرضیه طهاسبی، منصور ذبیح زاده صفحات 467-481
  زمینه و هدف
  پرتودرمانی یکی از روش های اصلی درمان و کنترل تومورها است. امروزه سیستم های تلفیقی پرتودرمانی و تصویربرداری MRI توسعه یافته اند. میدان های مغناطیسی ناشی از این سیستم ها می تواند بر توزیع دوز در بافت هدف تاثیر بگذارد. لذا، هدف از این مطالعه، بررسی آثار میدان های مغناطیسی بر توزیع دوز پرتوها در درمان است.
  روش بررسی
  این مطالعه مروری با کلید واژه های« radiation therapy and »magnetic field ،« photon therapy and magnetic field»، «electron therapy and magnetic field» و «proton therapy and magnetic field» در پایگاههای google scholar وpub med به بررسی مقالات محققین مختلف، دسته بندی و جمع بندی نتایج آن ها پرداخته است.
  یافته ها
  میدان های مغناطیسی، قادر به تغییر مسیر حرکت ذرات باردار هستند و اگر عمود بر مسیر دسته پرتوهای ذره ای باردار و فوتونی اعمال شوند، ذرات باردار اولیه و همچنین، الکترون های ثانویه و پوزیترون ها را در فوتون درمانی وادار به چرخش می نمایند و یک دوز پیک تولید می کنند. میدان های مغناطیسی طولی نیز باعث کاهش نیم سایه و انحراف جانبی الکترون ها می شوند.
  نتیجه گیری
  میدان های مغناطیسی، باعث تغییر توزیع دوز پرتوها در پرتودرمانی می شوند و نیاز به اصلاح طرح درمان در صورت استفاده از سیستم های پرتودرمانی مبتنی بر MRI وجود دارد. همچنین، با اعمال میدان مغناطیسی عرضی و تنظیم شدت و مکان اعمال آن، می توان محل وقوع افزایش و کاهش دوز را به ترتیب روی حجم تومور و بافت نرمال تنظیم کرد.
  کلیدواژگان: توزیع دوز، سیستم های تلفیقی پرتودرمانی، MRI، میدان مغناطیسی
 • فرامرز زکوی، الهام قناطیر، رقیه قاسمی، ماه مریخ صفحات 483-491
  زمینه و هدف
  استحکام و مقاومت به شکست رستوریشن های ثابت یکی از مهمترین موارد ارزیابی آنها می باشد که در طول عمر و کارایی رستوریشن تاثیر زیادی دارد. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی ارزیابی اثر دو طرح تراش( شولدر و چمفر) بر استحکام شکست کراون های فلدسپاتیک ساخته شده با CAD/CAM است.
  روش بررسی
  این مطالعه به وسیله کاربرد 20 دای استینلس استیل(10 نمونه شولدر و 10 نمونه چمفر) با mm7 ارتفاع، mm 5 قطر و10 درجه تقارب دیواره های آگزیال در دو طرح ختم تراش چمفر 50 درجه (8/0 میلی متر عمق) و شولدر 90 درجه(mm 1 عمق) انجام شد. 20 قالب پلی وینیل سایلوکسان گرفته شد و با گچ استون تایپ 4 ریخته شد. 20 کراون فلدسپاتیک (cerec blocs ) پرمولر اول با CAD/CAM ساخته شد. هر کراون به دای استینلس استیل مربوط به خود با clearfil sa luting به کمک یک گیره تنظیم کننده نیرو سمان شد و به وسیله universal testing machine تحت تست فراکچر قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان متوسط استحکام شکست برای فرم تراش مارجین چمفر N 47/99 40/771 و برای مارجین های شولدر N 40/129 30/782 بود. Student’s t- test اختلاف آماری مشخصی بین دو گروه (835/0sig=) نشان نداد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که طرح تراش مارژین کراون های فلدسپاتیک اثری بر استحکام شکستشان ندارد و انتخاب طرح فینیش لاین باید بر اساس شرایط کلینیکی دندان های ترمیم شده باشد.
  کلیدواژگان: طرح تراش چمفر، طرح تراش شولدر، میزان استحکام شکست
|
 • Farzad Mohammadi, Abbas Bahram, Hasan Khalaji, Farhad Ghadiri Pages 379-391
  Background And Objective
  The Test of Gross Motor Development – 3rd Edition is a process-oriented test to assess childrens’ motor development. The aim of study was to evaluate the validity and reliability of this test for 3-10 years old children in Ahwaz.
  Subjects and
  Methods
  The strategy and design of the research were descriptive-normative and cross-sectional, respectively. One thousand and six undred children aged 3-10 years old were chosen from eight districts of the city using cluster sampling. Our research tool was TGMD-3. The Factor analysis, inter-class and Pearson correlation coefficients statistical methods were used.
  Results
  Content Validity Index shows a range of 0.80 to 1. The internal consistency for the locomotor, ball skills subtests and total TGMD-3 was 0.85, 0.85 and 0.91 respectively. In addition, the reliability of test-retest was 0.92, 0.94 and 0.95. The intra-rater reliability coefficient for the locomotor, ball skills subtests and total TGMD-3 was 0.98, 0.99 and 0.99 respectively, while inter-rater was 0.97, 0.98 and 0.98, respectively. In order to evaluate the construct validity, Ulrich’s two-factor design was confirmed using Confirmatory factor analysis. Correlation coefficients of the subtests were highly positive with age.
  Conclusion
  Considering the confirmation of validity and reliability of TGMD-3, it can be safely used to evaluate the motor development in Ahwaz children. The correlation of subtests with age supported the age discrimination capability and developmental nature of the test. Our results are limited to current population and should not be considered as a representation of the whole country, Iran. Future studies may evaluate the properties of this test based on the cultural diversity of other regions.
  Keywords: Fundamental skills, TGMD-3, Motor development, Motor deley
 • Mehdi Zeidabadi Nejad, Kumarss Amini Pages 393-400
  Background And Objective
  Urinary tract infection is the second most common infection in the human body. Among the causes of urinary tract infections, E. coli is one of the most common urinary tract pathogens in both genders.
  Subjects and
  Methods
  In this study, 200 urine samples to detect E. coli were cultured. Isolates were identified by standard biochemical tests and DNA extracted from isolates confirmed to determine the genes papEF, fimH, afaBC and sfa/focDE by Multiplex-PCR (Multiplex-polymerase chain reaction) method.
  Results
  In total, 110 E. coli strains from urine samples cultured were identified. The genotype virulence genes showed that 42.5 % of the isolates at least one of the four acuity type gene. PapEF gene with 21.81 % was the most frequent gene. While sfa and focDE genes had 4.54 and 2.77 % frequencies respectively. Thirty two samples (29.09%) had both fimH and afaBC genes.
  Conclusion
  Urinary tract infections are considered as a widespread health concern that is consistent with different geographic regions. The reason for the difference in results with other studies can be due to the difference in sample isolation regions.
  Keywords: Eschreshia coli, Virulence genes, Urinary tract infection
 • Shideh Asar, Mohammad Reza Khalilian, Mehdi Torabi Zadeh, Shahram Rajaee Behbahani, Mina Mehrtazh Pages 401-409
  Background And Objective
  Congenital heart disease (CHD) is one of the reasons of growth disorder and mortality in children all over the world. Growth disorder in these children affects their prognosis and mortality before and after cardiac surgery. In this study, we evaluated growth factors in children affected with CHD to assess their condition for appropriate intervention.
  Subjects and
  Methods
  Growth parameters including weight, height, head circumference and body mass index records of 368 admitted children aged 6 to 60 months old with CHD in Ahvaz Golestan hospital from 2011 to 2013 were analyzed in this descriptive-epidemiologic study. Collected data were analyzed by using SPSS software and Chi Square, Fisher and Logistic regression.
  Results
  Underweighting was the most common type of growth disorders (49.2%) especially in 12-23 month age group. Ventricular septal defect (VSD) was the most common cardiac lesion, and growth disorder was seen in VSD and TGA more than other cardiac disorders. Growth failure was more common in cyanotic CHD, and the most severe disorders were related to cyanotic patients with pulmonary hypertension, which was statistically significant (P
  Conclusion
  According to the results, cyanosis and pulmonary hypertension were detected as two important factors for growth failure in children with CHD, and sex of patients was irrelevant. Thus, timely diagnosis and management of growth disorder in these children can improve their growth retardation and prognosis after corrective and palliative surgery.
  Keywords: Congenital heart disease, Growth disorder, Cyanosis, Pulmonary hypertension
 • Najmeh Hamid, Faezaneh Khodadost, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand Pages 411-424
  Background And Objective
  The aim of the present study was the prediction of life quality and daily activities of kidney transplant patients in according to spiritual intelligence, health control source and coping strategies.
  Subjects and
  Methods
  This research was type of solidarity. The sample including 200 kidney transplant patients presenting to Ahwaz hospitals. The sample was selected by convenience sampling method. The instruments were spiritual intelligence scale (SISRI), Health Locus of Control Scale (MHLC), coping Inventory skills in specific situations (CISS), Kidney transplant patient's quality of life questionnaire (KTQ-25) and questionnaire of instrumental activities of daily living (IADL).
  Results
  Findings indicated that there was a significant relationship between the two variables (quality of life and daily activities with spiritual intelligence, health locus of control and coping style). In addition, multiple regression analysis of spiritual intelligence, health locus of control and coping with stress is a linear combination of multiple Predictor variables significantly correlated with quality of life; the linear combination predicted 84% variance in quality of life. Furthermore, spiritual intelligence, multiple regression analysis, health locus of control and coping with stress in a linear combination of daily activities were predictor variables with significant multiple correlation. The linear combination predicted 52% variance of daily activity.
  Conclusion
  There was a significant correlation between spiritual intelligence, health control source and coping strategies with the life quality and daily activities of kidney transplant patients in Ahwaz. These variables had an important and predicting role in life quality and daily activities of kidney transplant patients.
  Keywords: quality of life, Daily activities, Kidney transplant patients, Spiritual intelligence, Controls Source, Coping strategies
 • Shahram Jalilian, Atefeh Mohamadinejad, Ali Teimoori, Sajad Javadi, Tahereh Mohamadinejad Pages 425-431
  Background And Objective
  Hepatitis B infection is the tenth leading cause of death in the world and causes of 500,000 to 1.2 million deaths every year for reasons such as chronic hepatitis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The objective of this study was to evaluate the frequency of the patients with HBsAg positive test, referring to Imam Khomeini hospital Ahvaz, Iran.
  Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study, for the first time in our area, a comprehensive review of the prevalence of HBsAg among patients referred to Imam Khomeini hospital Ahvaz, Iran, during 2012 to 2014 years was carried out using ELISA technique.
  Results
  From 12668 subjects, 6900 were males and 5768 were females. among whom 172 (1.34%) were HBsAg positive. Among these, males constituted 124 subjects (72%) and the remainings (48, 28%) were females. The maximum age frequency was observed between the ages of 20 to 50 years.
  Conclusion
  These results suggest that the prevalence of HBsAg is relatively low and show that the implementation of vaccination program and hygiene schemes has been successful in the recent years in Ahvaz city and the surrounding areas.
  Keywords: HBsAg, hepatitis B, Imam Khomeini hospital Ahwaz city, ELISA
 • Frough Riahi, Mayam Izadi-Mazidi, Ashraf Tashakori, Leila Mansouri Pages 433-442
  Background And Objective
  Depression is one of the most common psychiatric disorder that is debilitating and causes impairment in job, education and social performance. This study was aimed to investigate the prevalence of depression in high school girl students.
  Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study, 600 girl students of public and private high schools in the Kuhdasht city participated in the study. Beck depression inventory and demographic information questionnaire were used in order to gather the data. The data were analyzed using descriptive statistics and Chi-square test.
  Results
  In the present study, 65 % of students experienced depression (mild, moderate or severe) and 35% of students did not have depression. The mean score of depression was 21.1, in students of public schools and 19.39 in students of private schools. There were no significant associations between depression and the type of school, mother’s level of education and number of family members (P>0.05). But the relationship between depression with educational function, father's level of education and history of depression in family were statistically significant (P
  Conclusion
  Our results indicate that there is no significant difference between public and private schools in terms of prevalence of depression. History of depression in family has positive relation with depression. Association between father’s level of education and students’ educational function with depression is inversely related. The results of this study confirm the importance of regular and effective training programs to enhance the awareness of society members, especially parents of teenagers, about depression in adolescents.
  Keywords: Depression, Adolescent, student
 • Zohreh Hedayat Manesh, Morteza Salimi Avansar Pages 443-453
  Background And Objective
  Irisine can lead to weight loss, improvement of insulin sensitivity and glucose tolerance through changes in the phenotype of white fat cells into brown fat cells and increase in thermogenesis. The aim of this study, therefore, was to investigate the effect of 12 weeks combined training on the irisine and insulin resistance index among sedentary obese women.
  Subjects and
  Methods
  In this quasi-experimental study 32 obese women (48± 14 years) were selected and divided into two group of control and experimental (n=16 each). Twelve weeks training, 3 sessions per week included continuous aerobic exercises (20 min, 65-75% of HRR), and circular resistance training (10 stations with 70% 1RM). The aerobic training included 20 min duration with 65-75% HRR per session and the resistance training program included 10 stationary exercise as did circular with 70% 1RM. Blood samples were collected 24 hr before start the training and 48 hr after the last training session. In the present study the analysis of covariance was used (P≤0.05).
  Results
  The results showed a significant increase in levels of irisine (P=
  Conclusion
  The results of this study showed that combining exercise (aerobic resistive) in addition to weight loss and decrease body fat mass it leads to improvement in insulin function and is therefore a sueful method for improving body composition and promoting women's health.
  Keywords: Irisine, Insulin resistance, Combined training, Obesity
 • Shadi Ghaemi, Mohammad Shafiei, Hamid Ghalehdari, Mehdi Pormehdi Brojeni Pages 455-465
  Background and Objecitve: Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory, demyelinating disease of the central nervous system (CNS). MS is determined by interaction between genes and environment. In the past decade, much attention has been given to vitamin D and its role in MS. Recent data implicate vitamin D in modulation of the risk as well as clinical course of disease. Since vitamin D ÔÒof the risk as well as clinical course of disease. Since vitamin De in MS. recent D acts through the vitamin D receptor (VDR) the aim of our study was to determine the association between the VDR rs731236 and rs7975232 polymorphisms and the MS risk in population of Khuzestan province.
  Subjects and
  Methods
  This study comprised 150 MS cases, plus 150 healthy individuals as a control group. For all subjects, level of vitamin D in serum was measured and association of the VDR rs731236 and rs7975232 polymorphisms and the MS risk was determined using PCR amplification and then RFLP. Data was confirmed by direct sequencing. Statistical analyses were performed using SPSS version 16.0.
  Results
  Level of vitamin D in serum of case and control groups were not differed. The rs731236 polymorphism odds ratios for AA and GG genotypes were 1.2 (P=0.46) and 1.51 (P=0.33) compared with the AG genotype, respectively. The rs7975232 (C/A) polymorphism odds ratios for CA and AA genotypes were 8.65 (P=
  Conclusion
  The rs7975232 polymorphism in VDR gene did not show association with MS, but rs7975232 polymorphism showed good association with this disease.
  Keywords: Polymorphysms, rs731236, rs7975232, VDR, Gene, Multiple Sclerosis
 • Mohamad Javad Tahmasebi Birgani, Nahid Chegeni, Marziyeh Tahmasbi, Mansour Zabihzadeh Pages 467-481
  Background And Objective
  Radiotherapy in one of the main methods of tumor treatment and control. Today, the integrated radiation therapy-MRI systems have been developed. The magnetic fields of imaging systems can have effects on dose distribution in target volume. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of magnetic fields on dose distribution in radiation therapy.
  Materials And Methods
  This is a review article which was done through searching the google scholar and PubMed data bases by expressions: radiation therapy and magnetic field photon therapy and magnetic field, electron therapy and magnetic field, proton therapy and magnetic field. Related research papers were sorted and their results were summarized.
  Results
  Magnetic fields can change the path of charged particles in the medium can enforce the primary charged particles, secondary electrons and positrons to experience a spiral path, if applied perpendicular to beam axes which leads to produce a peak dose. Longitudinal magnetic field decreases the penumbra and lateral deflection of electrons.
  Conclusion
  Magnetic fields influence the dose distribution in radiotherapy and modification of treatment plan is essential when applying integrated MRI-radiation therapy systems. Also, applying an intensity controlled transverse magnetic field can be an inexpensive approach to adjusting the maximum dose of charged particles in tumor volume while protecting normal tissues.
  Keywords: Dose distributions, Integrated MRI- radiation therapy systems, Magnetic field
 • Faramarz Zakavi, Elham Ghanatir, Rogheyeh Ghasemi, Mah Merikh Pages 483-491
  Background And Objective
  One of the most important evaluations of fixed restoration is their strength and resistance to fracture which has important role on their longevity and performance. The aim of this in vitro study was to evaluate the effect of two different preparation designs (shoulder and chamfer) on the fracture resistance of feldespatic crowns made with CAD/ CAM.
  Materials And Methods
  This study was undertaken using 20 machined stainless steel dies (10 samples for chamfer and 10 samples for shoulder) with 7 mm height, 5 mm diameter and 10´ axial walls canvergency in two finish line designs of 50´ chamfer (0.8 mm depth) and 90´ shoulde (1 mm depth). Twenty impressions were taken using a polyvinylsiloxane and poured with vacuum–mixed type 4 dental stone. Twenty first premolar feldespatic (cerec blocs) crowns were made with CAD/CAM. Each crown was cemented on its definitive stainless steel dye with clearfil SA luting and underwent a fracture test with a universal testing machine.
  Results
  The mean value of fracture resistance for chamfer margins were 771.40 99.47 N and for the shoulder margins were 782.30129.40 N. The student’s t- test did not reveal a statistically significant different between two groups (P=0.835)
  Conclusion
  The results indicate that marginal design of the feldespatic crowns do not effect their fracture resistance and selection of finish line designs should be based on clinical condition of the restored tooth.
  Keywords: Shoulder preparation, Chamfer-plan, Layout-fracture strength