فهرست مطالب

روان شناسی افراد استثنایی - پیاپی 26 (تابستان 1396)
 • پیاپی 26 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • سید سمیرا مدنی، حمید علیزاده، نور علی فرخی، الهام حکیمی راد صفحات 1-25
  پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه آموزش بازداری پاسخ ، توجه پایدار و به روز رسانی و بررسی تاثیر آن بر نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی کودکان انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در سال تحصیلی 95- 96 مدارس منطقه 1 ، منطقه 4 و کلینیک روان شناسی منطقه3 تهران بود. بعد از انتخاب 30 آزمودنی واجد شرایط به عنوان نمونه پژوهش، به شیوه تصادفی 15 کودک در گروه آزمایش و 15 کودک در گروه گواه قرار گرفتند. به منظور بررسی نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی کودکان از پرسش نامه تشخیصی اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و برای ارزیابی کارکرد های اجرایی کودکان از آزمون های ان بک ، (CPT) ، آزمون برو- نرو استفاده شد. این برنامه توسط پژوهشگران طراحی شد و کودکان گروه آزمایشی در این برنامه16 جلسه ایی شرکت کردند و کودکان گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. نتایج داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و آزمون تی نشان داد که بین میانگین نمره های گروه آزمایشی و گواه در نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که برنامه آموزشی بازداری پاسخ، توجه پایدار و به روز رسانی باعث کاهش معنی دار نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در کودکان گروه آزمایشی شده است.
  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، کودکان، اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی
 • عباس ابوالقاسمی، فاطمه قائمی، مسلم عباسی، آرش عقیقی، حسن محمودیان صفحات 27-44
  در زمینه رابطه ابعاد خلق و خو با بازداری پاسخ در دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای شواهد محدودی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ابعاد خلق و خو در پیش بینی بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر شهر اردبیل در سال تحصیلی 90-1389 بودند. نمونه پژوهش 75 دانش آموز دختر دارای نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای بودند که از میان 800 دانش آموز انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از چک لیست اختلال نافرمانی مقابله ای و مصاحبه تشخیصی بالینی، پرسشنامه ابعاد خلق و خو و آزمون رنگ- واژه استروپ استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد نوجویی، آسیب پرهیزی، پشتکار و خودراهبری بهترین پیش بینی کننده های بازداری پاسخ در دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای هستند. این نتایج بیان می کند که ابعاد خلق و خود در پیش بینی بازداری پاسخ در دانش آموزان با نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای نقش قابل توجهی دارد. همچنین نتایج حاضر تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری و آسیب شناسی اختلال نافرمانی مقابله ای دارد.
  کلیدواژگان: بازداری پاسخ، خلق و خو، دانش آموزان دختر دارای نافرمانی مقابله ای
 • مهدی رحیمی، حسین افراسیابی، طیبه رستم پور گیلانی، عطیه قدوسی نیا صفحات 45-70
  با در نظر گرفتن تاثیر عمیق و متقابل کودکان با کم توانی ذهنی بر زندگی اعضای خانواده و به ویژه مادران و وجود مطالعات بسیار اندک در این گروه هدف، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر داشتن کودک با کم توانی ذهنی بر زندگی مادران انجام گرفت. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. نمونه پژوهش 22 نفر از زنان دارای کودک کم توان ذهنی شهر یزد بودند که با روش نمونه گیری غیر-تصادفی هدفمند انتخاب شدند؛ این تعداد براساس ملاک اشباع نظری انتخاب شد و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. برای گرداوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق استفاده شد. داده های حاصل از مصاحبه، با روش کدگذاری نظری تجزیه و تحلیل شد. در مرحله کدگذاری باز 54 مفهوم و در مرحله کدگذاری محوری 9 مقوله به دست آمد. مقوله ها عبارتند از: ضعف امکانات، رنج هزینه، تضعیف روابط اجتماعی، نارضایتی زناشویی، ضعف حمایت، دیگران سرزنشگر، دوگانگی اعتقادی، دلهره ی فرزندآوری و ترس از آینده. مقوله «مراقبت- مخاطره» به عنوان مقوله هسته ای ظهور یافت. نتایج بیان کننده ی آن است که مراقبت از کودک با کم توانی ذهنی، مادر را در معرض انواع مختلفی از مخاطرات قرار می دهد. فقر فرهنگی، اقتصادی و حمایتی به عنوان شرایط علی تاثیرگذار بر پدیده مراقبت- مخاطره مادران بوده است، پیامدهای حاصل شامل طلاق عاطفی، زوال روابط، افسردگی و انصراف از بارداری بعدی است.
  کلیدواژگان: کودک با کم توانی ذهنی، زندگی مادر، نظریه داده بنیاد، مراقبت، مخاطره
 • شمین صدری، معصومه درخشان، یوسف جلالی صفحات 71-87
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه ابعاد پنجگانه دلبستگی با اختلالات درون نمود و برون نمود دختران نوجوان شهر تهران بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه شامل تمامی دختران 14 تا 17 ساله شهر تهران در سال تحصیلی 1395 بود که از میان جامعه آماری این پژوهش، 115 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.اطلاعات از طریق فرم خودگزارش دهی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ (YSR) و پرسشنامه سبک های دلبستگی (ASQ)جمع آوری شد و داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تجزیه وتحلیل شدند. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که اختلالات برون نمود با ابعاد اعتماد و نیاز به تایید به ترتیب ارتباط منفی و مثبت معناداری دارد و بعد نیاز به تایید ارتباط مثبت و معناداری با اختلالات درون نمود دارد و نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که بعد نیاز به تایید پیش بینی کننده اختلالات درون نمود و ابعاد اعتماد و نیاز به تایید پیش بینی کننده اختلالات برون نمود هستند. پژوهش حاضر، اهمیت نیاز به تایید را به عنوان پیش بینی معنادار اختلالات درون نمود و برون نمود در دختران نوجوان برجسته می سازد و الگوی اعتماد پایین و نیاز به تایید بالا را برای پیش بینی اختلالات برون نمود ارائه می دهد که آموزش های لازم به والدین در خصوص نیازهای هر یک از دوره-های تحولی که می تواند در دلبستگی و درنتیجه سلامت روان فرد تاثیر بگذارد ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: اختلالات درون نمود، اختلالات برون نمود، دلبستگی، نوجوانی
 • کاظم برزگر بفرویی، مهدی زارعی حسین آبادی، مرتضی امیدیان صفحات 89-107
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم توان ذهنی شهر یزد انجام شده است. روش این پژوهش آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری دانش آموزان پسر کم توان ذهنی 11 تا 20 ساله را شامل می شد که در سال تحصیلی 94-93 در مدارس خاص کم توان ذهنی شهر یزد مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه این پژوهش شامل 40 دانش آموز است که به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه (20 نفر برای هر گروه) جایگزین شدند. ابزار پژوهش، مقیاس اضطراب اجتماعی لاجرسا برای نوجوانان بود. برنامه آموزش مهارت های ارتباطی طی 12 جلسه 50 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی مانند آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ اضطراب اجتماعی و تمامی ابعاد آن تفاوت معنی دار وجود دارد (01/0p<). نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که آموزش مهارت های ارتباطی باعث کاهش اضطراب اجتماعی (%58 =اندازه اثر) و مولفه های آن، یعنی ترس از ارزیابی منفی، اجتناب و اندوه اجتماعی در موقعیت جدید و اجتناب و اندوه عمومی (%30/59 =اندازه اثر) در دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است. از این رو این پژوهش پیشنهاد می کند که بر آموزش مهارت های ارتباطی به دانش آموزان کم توان ذهنی تاکید شود.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، اضطراب اجتماعی، کم توان ذهنی، نوجوانی
 • احمد یارمحمدیان، مجید اکبری، امیر قمرانی، سنایت مرادی صفحات 109-125
  آسیب دیدگی های جسمی- حرکتی به عنوان یک آسیب که یک یا بیش از یکی از فعالیت های عمده ی زندگی فرد را محدود می کند، تعریف شده است، این نوع آسیب دیدگی ها مانع بروز کارآمد توانایی های بدنی یا روانی در فرد می شوند. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش هویت، نیازهای بنیادی روان شناختی و متغیرهای جمعیت شناختی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانش آموزان آسیب دیده جسمی- حرکتی بود. روش بررسی به این صورت بود که نمونه ای آماری مشتمل بر 200 نفر از دانش آموزان با اختلال جسمی– حرکتی که به شیوه ی نمونه در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس پرسشنامه های ابعاد هویت (AIQ-IV)(چیک، اسمیت و تروپ، 2003)، بهزیستی روان شناختی (کارول ریف،1980) و مقیاس نیازهای بنیادی روان شناختی (گاردیا، دسی و ریان، 2000) استفاده شد. داده ها با آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه وتحلیل شدند. تحلیل داده ها نشان داد که هویت، نیازهای بنیادی روان شناختی و متغیرهای جمعیت شناختی می تواند بهزیستی روان شناختی دانش آموزان با آسیب دیدگی جسمی – حرکتی را پیش بینی کند (001/0P<)، (005/0P<). در آخر می توان نتیجه گرفت که مولفه های هویت، نیازهای بنیادی روان شناختی و متغیرهای جمعیت شناختی عامل اثرگذاری در ایجاد بهزیستی روان شناختی دانش آموزان با آسیب دیدگی جسمی– حرکتی است.
  کلیدواژگان: معلولیت جسمی، حرکتی، هویت، نیازهای بنیادی روانشناختی، بهزیستی روانشناختی
 • اکرم آبباریکی، کامران یزدانبخش، خدامراد مومنی صفحات 127-157
  اختلال یادگیری ویژه ، یک اختلال عصبی تکاملی است. دانش آموزان مبتلا به این اختلال سطح بالایی از مشکلات شناختی دارند که منجر به افت تحصیلی آن ها می شود. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر کاهش نارسایی شناختی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم تا ششم دارای ناتوانی یادگیری شهر کرمانشاه بود که نمونه ای به حجم 28 نفر انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نارسایی شناختی برادبنت، پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو(CLDQ) و آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه 4 بود. برنامه توانبخشی شناختی Captain’s Log به مدت 12 جلسه 50-60 دقیقه ای و دو بار در هفته برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد برنامه توانبخشی شناختی Captain’s Log موجب کاهش نارسایی شناختی این کودکان شده است (001/0>P). نتایج پژوهش حاضر نشان داد برنامه توانبخشی شناختی رایانه ای می تواند به عنوان روشی مناسب در کاهش نارسایی شناختی کودکان به کار رود.
  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی رایانه ای، نارسایی شناختی، ناتوانی یادگیری ویژه، دانش آموزان
 • سمیه امینی، مهدیه سادات خشوعی صفحات 159-176
  هدف این پژوهش بررسی رابطه تاب آوری و شادکامی والدین با مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان بودند که در سال 94- 1393 به تحصیل اشتغال داشتند. از این جامعه آماری تعداد 120 نفر به روش تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه تاب آوری، شادکامی و فرم والدین فهرست رفتاری کودک استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد بین تاب آوری والدین با مشکلات عاطفی، اضطرابی، بیش فعالی و رفتار مقابله ای دانش آموزان رابطه منفی معنا داری وجود داشت. همچنین شادکامی والدین با مشکلات عاطفی، اضطرابی، جسمانی، بیش فعالی، رفتار مقابله ای و مشکلات سلوک دانش آموزان رابطه منفی معنا دار داشت. تاب آوری والدین پیش بینی کننده مشکلات بیش فعالی دانش آموزان و شادکامی والدین پیش بینی کننده مشکلات عاطفی، اضطرابی، جسمانی، رفتار مقابله ای و سلوک دانش آموزان بود. همچنین بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر ابعاد مشکلات رفتاری تفاوتی وجود نداشت. بنابراین، نتایج نشان دهنده اهمیت تاثیر ویژگی های والدین بر مشکلات رفتاری دانش آموزان دختر و پسر بود.
  کلیدواژگان: تاب آوری، شادکامی، والدین، مشکلات رفتاری، دانش آموزان
 • آرمان عزیزی، سیمین قاسمی، آزاد قربانی، فاطمه شجاعی واژنانی، فاروق محمدی صفحات 177-210
  با توجه به مشکلات روانی، جسمانی و ارتباطی، خانواده های دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و خانواده درمانی کارکردی بر کیفیت زندگی و توانمندی خانواده های این کودکان انجام شد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه خانواده های شهر سنندج بود که در سال 1395 به مراکز مشاوره این شهر مراجعه کرده بودند و پس از انجام مصاحبه تشخیصی، فرزند آنها تشخیص با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی گرفته بود. نمونه آماری شامل 30 خانواده بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس از بین کسانی که به فراخوان پژوهشگر پاسخ مثبت داده بودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 3 گروه درمان مبتنی بر تعهد و پذبرش، گروه خانواده درمانی کارکردی و گروه کنترل، جایگزین شدند. هر گروه آزمایش 9 جلسه درمانی2 ساعته دریافت کردند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه توانمندسازی خانواده و پرسشنامه کیفیت زندگی بود و داده ها با تحلیل کواریانس چندگانه در SPSS 20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>P) و همچنین خانواده درمانی کارکردی در افزایش توانمندی خانواده ها و ارتقاء کیفیت زندگی آنها نسبت به درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، موثرتر است (01/0> P). براساس نتایج به دست آمده درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و خانواده درمانی کارکردی می توانند باعث افزایش توانمندی خانواده های دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و بهبودکیفیت زندگی آنها شوند.
  کلیدواژگان: با اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، توانمندی خانواده، کیفیت زندگی، خانواده درمانی کارکردی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
|
 • Seyed Samira Madani, Hamid Alizadeh, Noor Ali Farrokhi, Elham Hakimi Rad Pages 1-25
  This research was carried out to develop the educational program of inhibited response, sustained attention, updating, and to examine its impact on attention deficit/hyperactivity disorder in children.
  Methodology
  The method of research is experimental with pre-test and post-test and follow-up design. The population of research included all children with attention deficit/hyperactivity disorder in schools of district 1 , district 4 and psychology clinic of Tehran (district 3) in the academic year 2016-2017. After selecting 30 subjects who met the inclusion criteria of study as the sample of study, 15 of children were assigned to experimental group and 15 children were assigned to control group using random method. To examine attention deficit/hyperactivity disorder,diagnostic questionnaire of attention deficit/hyperactivity disorder was used, and for evaluating executive functions of children, N Beck test, CPT and go-no-go test were used. This program was developed by researchers and children of experimental group participated in this 16-session program , and control group children received no education.
  findings obtained from covariance analysis and t-test revealed significant difference between mean scores of experimental group and control group in the attention deficit / hyperactivity disorder symptoms.
  it can be concluded that educational program of inhibited response, sustained attention, updating decreased the symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder in experimental group children.
  Keywords: executive functions, children, attention deficit, hyperactivity disorder
 • Fatemeh Ghaemi, Arash Aghighi, Moslem Abbasi, Arash Aghighi, Hasan Mahmoodain Pages 27-44
  There is little evidence about the relationship between temperament character and response inhibition of students with symptoms of oppositional defiant disorder.The aim of this studywas to determinethe role of temperament character in prediction of response inhibition of students with oppositional defiant symptoms. This was adescriptive and correlational study.The study population include all girl students of Ardabil city in 1389-90 educational year.The research sample included of 75 students who were selected among 800 high school students. To collect data, oppositional defiant disorderChecklist and clinical interview, Temperament Character questionnaire and the Stroop Test and were used. Results of multiple regression analyses showed that innovativeness, harm avoidance, perseverance and self-direction were the best predictors of response inhibition of students with symptoms of oppositional defiant disorder.These findings indicate that temperament character play a main role in prediction of response inhibition. These results have important implications in the field of pathology and treatment of this disorder.
  Keywords: temperament, character, response inhibition, oppositional defiant disorder
 • Mehdi Rahimi, Hossein Afrasiabi, Tayebeh Rostampoor Gilani, Atieh Ghodoosi Nia Pages 45-70
  According to the deep and reciprocal effect of mental retarded children on family member's lives, especially mothers, and few studies in this group, the present study aimed to investigate the effect of mental retarded child on mother's life. The research method was qualitative: grounded theory. The sample group included 22 Yazd City's mothers with mental retarded child whom were selected by purposive sampling method. The sampling process continued to theoretical saturation. We used non-structured and semi-structured interviews to collect data. By using theoretical encoding, we analyzed the data. We acknowledged 54 concepts in open encoding phase and 9 categories in axial encoding phase. These categories included: facility defect, cost distress, social relationship defect, marital dissatisfaction, support defect, blaming others, belief conflict, pregnancy worry, and future fear. The core category emerged as "care-peril". The result showed that mother's caring of their M.R. children, exposed them to the various perils. Cultural, economic and supportive poverty, as causal conditions affect mother's care-peril phenomenon. Consequences included affective divorce, relationship decline, depression and dissuasion of next pregnancy.
  Keywords: mental retarded child, mother's life, grounded theory, care-peril
 • Shamin Sadri, Masoome Derakhshan, Yoosef Jalali Pages 71-87
  This study is to investigate the relationship between fivefold dimensions of attachment, and internalizing and externalizing disorders among Tehran`s adolescent girls. The research is descriptive and is done based on correlation. The statistical society is all Tehran’s14–17 year-old girls in the academic year 1395,in which 115 girls were chosen based on availability sampling method. Data was collected by self-report inventory of child behavior checklist (YSR) of Achenbach and McConaughy (1991), and attachment styles questionnaire (ASQ) of Feeney and Noller (1994), and was analyzed by Pearson correlation and stepwise regression analysis. Results show that externalizing disorders have respectively negative and positive significant relationship with the dimensions of trust and need for approval, and internalizing disorders have significant positive relationship with need for approval dimension.The results of stepwise regression show that need for approval dimension is predictor of internalizing disorder, and trust and need for approval dimensions are predictors of externalizing disorders. This study illustrates the importance of need for approval dimension as a significant predictor for both internalizing and externalizing disorders in adolescent girls, and presents the pattern of low confidence and high need for approval to predict externalizing disorders in adolescent girls. So, training parents about needs of each stage of development is necessary and can influence attachment and mental health.
  Keywords: internalizing disorders, externalizing disorders attachment, adolescence
 • Mehdi Zareiee Hoseini Abadi, Morteza Omidian, Kazem Barzegar Pages 89-107
  This study examined the effect of communicational skills training on social anxiety in boys adolescents with intellectual disability in Yazd. The current investigation was experimental method and design of this study was pretest-posttest with control group type and the population included boys with intellectual disability 11-20 years intellectual disability special schools in Yazd in the academic year 2014-2015. The sample of this study included 40 students that randomly selected and divided into experiment and control groups (20 persons in each group). The instruments used in this study was La Greca Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A). The communicational skills training program including 12 sessions of 50 minutes was carried to the experimental group. Descriptive statistics and inferential statistics such as covariance analysis was used for data analysis. The Results of this study showed that there is a significant difference between experiment and control groups among social anxiety and all its dimension (p
  Keywords: Communicational Skills, Social Anxiety, Intellectual Disability, Adolescent
 • Ahmad Yarmohamadian, Majid Akbari, Amir University, Sanayat Moradi Pages 109-125
  Introduction
  Physical and motor disabilities have been defined as a trauma that limits one or more of individual’s main life activities which these disabilities prevent effective demonstration of individual’s physical or mental abilities. Thus the goal of the current research is investigating the role of identity, basic psychological needs and demographic variables in predicting psychological well-being of students with physical and motor disabilities. This means that a sample statistical methods, including 200 students with physical and motor disabilities that were chosen using available sample method. The Aspects of Identity Questionnaire IV (Cheek, J. M. Smith, S.M. & Tropp, L. R. 2003), Psychological Well-being (Carol Ryff, 1980), and Basic Psychological Needs Scale (La Guardia, Ryan, Couchman, & Deci, 2000) were used for collecting the data. The data was analyzed by Pearson correlation and Regression multicollinearity tests.
  Data analysis showed that identity elements, basic psychological needs and demographic variables could predict psychological well-being of students with physical and motor disabilities. (p
  Keywords: Identity, Basic psychological needs, psychological well-being, physical, motor disabilities
 • Akram Abbariki, Kamran Yazdanbakhsh, Khodamorad Momeni Pages 127-157
  Specific learning disability (SLD) is a neurodevelopmental disorder Students with SLD have a high level of cognitive problems, resulting in their academic failure The aim of this study was the effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation on reducing cognitive failure of students in Students SLD This study was semi-experimental with pre-test and post-test. The population included all third grade to sixth female students with learning disabilities in the city of Kermanshah Of them, 28 patients were selected and divided into control and experimental groups. Research Instruments included The Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) of Broadbent, the Colorado Learning Difficulties Questionnaire (CLDQ) and the Wechsler Intelligence Scale for children- fourth edition. Captain Log's cognitive rehabilitation program at 12 session of 50- 60 minute twice a week for the study group was developed. Covariance analysis indicated that the effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation caused reduction in children's cognitive failure (P
  Keywords: computer-based cognitive rehabilitation, cognitive failure, Specific Learning Disability, Students
 • Somayeh Amini, Mahdieh Sadat Khoshouei Pages 159-176
  The study was done to determine the relationship between resilience and happiness in parents with behavioral problems in elementary school students in Isfahan. It was a descriptive and correlative research. The statistical population was all elementary school students that studying in Isfahan during 2014-2015. From statistical population 120 students were selected through multistage cluster sampling. The data was collected using resilience and happiness questionnaires and parent form of child behavior checklist. Pearson’s correlation, simultaneous regression and Multivariate analysis of variance (MANOVA) were used to analyze data. The results showed that there is a significant negative relationship between resilience of parents and emotional, anxiety, hyperactivity and oppositional behavior problems. Happiness of parents was significantly negatively correlated with emotional, anxiety, physical, hyperactivity, oppositional behavior and conduct problems. Resilience of parents predicted hyperactivity problem and happiness of parents predicted emotional, anxiety, physical, oppositional behavior and conduct problems. Also, there were no difference between girls and boys in terms of the dimensions of behavioral problems. This result emphasizes that parents’ traits have essential role in behavioral problems of girl and boy students.
  Keywords: Resilience in parents, Happiness in parents, Behavioral problems, Students
 • Arman Azizi, Simin Ghasemi, Azad Ghorbani, Fateme Shojai, Farook Mohammadi Pages 177-210
  Due to the psychological, physical and communicational problems of families with attention deficit hyperactivity disorder children, this study aimed to compare the efficacy of Functional Family Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on family empowerment and quality of life in families with attention deficit hyperactivity disorder children. this study was quasi- experimental with pre - posttest. The population of the present research included all the families who had referred to the counseling centers of Sanandaj city, in 2016 and attention deficit hyperactivity disorder was diagnosed for their child based on clinical and diagnostic interview. This research was conducted on 30 families selected by available sampling method from those who responded to the call for research and were divided into two experimental (n=10) and one control group (n=10). The experimental groups received 9 two-hour treatment sessions once a week. Data were collected using Family Empowerment Scale and World Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF) and analyzed using multiple analysis of covariance in SPSS 20. The results of study showed significant differences between the mean scores of the pre-test and post-test of the experimental and control groups (p
  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Family Empowerment, Life Quality, Functional Family Therapy, Acceptance, commitment therapy