فهرست مطالب

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران - پیاپی 17 (تابستان 1396)
 • پیاپی 17 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمد عباس زاده، محمدباقر علیزاده اقدم، شیدا پریزاد بنام صفحات 1-16
  رفتارهای پرخطر رفتارهای بالقوه مخربی هستند که افراد به طور ارادی یا بدون اطلاع از پیامدهای نامطلوب احتمالی، آنها را انجام می دهند. این مفهوم خود متاثر از عوامل اجتماعی و شخصیتی زیادی است و در این مقاله تلاش شده است نقش هوش هیجانی و ابعاد آن بر رفتارهای پرخطرعمدی ارزیابی شود. روش پژوهش پیمایشی بوده و ابزار اندازه گیری پرسش نامه بسته پاسخ است. جامعه آماری رانندگان استان آذربایجان شرقی است و حجم نمونه، با استفاده از فرمول «کوکران» به تعداد 380 نفر و به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده اند. پس از جمع آوری پرسش نامه ها اطلاعات لازم به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده و برای آزمودن فرضیات نیز به تناسب میزان سنجش متغیرها از آزمون ضریب همبستگی «پیرسون» و تحلیل رگرسیون چندگانه، استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش، همبستگی معنادار و معکوسی بین ابعاد هوش هیجانی و رفتارهای پرخطر و عمدی رانندگی وجود دارد و مطابق نتایج رگرسیونی متغیرهای خودآگاهی، خودانگیزی، مهارت همدلی و خودکنترلی، درمجموع 8/31 درصد از کل واریانس رفتارهای پرخطر عمدی را تبیین کرده اند.
  کلیدواژگان: رفتارهای پرخطر، تخلفات عمدی، هوش هیجانی، سابقه تصادف، رانندگان
 • علی اصغر فیروزجاییان، زهرا سعادتی صفحات 17-32
  هدف این پژوهش، تحلیل زباله پراکنی به صورت شاخصی از بی نظمی اجتماعی و روش آن پیمایش بوده است. اطلاعات از میان گردشگران استان مازندران ازطریق پرسش نامه جمع آوری شده و تعداد نمونه 384 نفر بوده است که به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده اند. نظریه استفاده شده در این مقاله نیز نظریه پنجره شکسته است و اطلاعات به وسیله نرم افزار spss و amos تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می دهد که بین زباله پراکنی به شکل مصداقی از رفتار بی نظمی اجتماعی گردشگران و عواملی چون کنترل اجتماعی ضعیف، زباله پراکنی دیگران، محیط کثیف، ارزیابی مثبت به زباله ریزی و بی مسئولیتی زیست محیطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ؛ چنان که این متغیرها موجب تقویت زباله پراکنی در میان گردشگران می شود. آزمون مدل نظری نیز نشان دهنده این موضوع است که این متغیرها 22درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: زباله پراکنی، فراغت انحرافی، بی نظمی، نظریه پنجره شکسته
 • سیروس احمدی، الهام فرهادی صفحات 33-44
  احساس امنیت در بین زنان، پیوند نزدیکی با مهارت های اجتماعی دارد؛ اما این موضوع کمتر بررسی شده است. براین اساس، هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری زنان 40-18ساله شهر یاسوج است که 351 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده اند. ابزار تحقیق برای سنجش احساس امنیت، پرسش نامه احساس ناامنی احمدی و حیدری (1393) و ابزار تحقیق برای سنجش مهارت حل مسئله، فرم کوتاه سیاهه حل مسئله اجتماعی دزریلا و همکاران (2002) است. این دو ابزار در تحقیقات قبلی استفاده شده اند و ویژگی های روان سنجی آنها محاسبه شده است. براساس یافته ها رابطه مثبت و معناداری بین مهارت حل مسئله اجتماعی و احساس امنیت وجود دارد؛ به طوری که، مهارت حل مسئله اجتماعی قادر است حدود 21/0 تغییرات احساس امنیت را تبیین کند. گذشته ازآن، هیچ کدام از متغیرهای جمعیتی گروه سنی، میزان تحصیلات و نیز وضع اشتغال و تاهل، ارتباط معناداری با احساس امنیت ندارند. به این ترتیب، نتیجه بررسی این است که با آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی به زنان، یکی از دغدغه های اساسی آنان، یعنی احساس ناامنی تسکین داده یا برطرف می شود.
  کلیدواژگان: احساس امنیت، مهارت حل مسئله، زنان
 • وکیل حیدری ساربان صفحات 45-62
  هدف این پژوهش تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان روستایی شهرستان مشگین شهر و به شیوه کاربردی و تحلیلی تبیینی است. روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات ازطریق پرسش نامه از 383 نفر از روستاییان شهرستان جمع آوری شده است؛ همچنین، روایی صوری پرسش نامه به دست پانل متخصصان تایید شده است. مطالعه راهنما در منطقه ای مشابه با جامعه آماری به تعداد 30 پرسش نامه انجام شده است و باتوجه به داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS پایایی بخش های مختلف پرسش نامه 79/0 الی 88/0 به دست آمده است. همچنین، یافته های استنباطی تحقیق نشان می دهد به جز متغیرهای میزان تعارضات و اختلافات و مبادله اطلاعات و دانش، بین تمامی متغیرها (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، میزان رضایتمندی، تمایل به عضویت در سازمان های محلی، میزان روابط افقی بر پایه همکاری، ارتباطات اجتماعی و میزان آگاهی) با احساس امنیت اجتماعی مناطق روستایی این شهرستان، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. مطابق نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه خطی 6 متغیر پیش بین شامل متغیرهای اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، میزان رضایتمندی، میزان روابط افقی بر پایه همکاری، ارتباطات اجتماعی و نیز میزان آگاهی 56درصد (56= ) از میزان واریانس متغیر وابسته (احساس امنیت اجتماعی) را پیش بینی می کنند. درنهایت، باتوجه به نتایج تحقیق پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: توسعه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، توسعه روستایی، شهرستان مشگین شهر
 • لیلا مقتدایی، زهرا امیری اسفرجانی صفحات 63-88
  احساس امنیت اجتماعی در جامعه زمینه را برای سازگاری بین گروه های اجتماعی، قومی، دینی و نژادی مختلف (باتوجه به تنوع این شاخص ها در کشور ما) فراهم و فضای اجتماعی امن تری برای تعاملات اجتماعی گروه ها با یکدیگر ایجاد می کند. به عبارت دیگر، در صورت تامین احساس امنیت اجتماعی در جامعه، برای گروه های مختلف منتسب به هویت های گوناگون، امنیت ایجاد خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان تاثیر مدیریت افکار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان اصفهان و جامعه آماری آن، شامل کلیه افراد با بیش از 15 سال در سال های 94-95 است. روش تحقیق دو شیوه اسنادی و پیمایشی بوده و حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Sample Power375 نفر برآورد شده است. همچنین، شیوه نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم، براساس متغیرهای گروه سنی و جنس و محل سکونت بوده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد عواملی مانند رهبران فکری، تبلیغات، گروه های فشار سودطلب و آرمان گرا و استفاده از رسانه های داخلی بر احساس امنیت اجتماعی افراد مدنظر به صورت مستقیم و معنادار و شایعات، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و رسانه های خارجی بر این احساس، به شیوه معکوس و معنادار تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت افکار عمومی، امنیت، احساس امنیت اجتماعی
 • حسین حاتمی نژاد، محمود آروین، احد محمدی وانانی، شهرام بزرافکن صفحات 89-104
  هدف این پژوهش، تحلیل توزیع فضای جرائم و امنیت اجتماعی در پارک های شهر تهران و ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مدنظر درباره 23 نوع جرم وقوع یافته در 39 پارک شهر تهران در سال 1393 است که از مراکز نیروی انتظامی گردآوری شده اند. برای تحلیل داده ها از تکنیک «ویکور» به منظور رتبه بندی پارک ها، از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی برای نمایش فضای جرائم و برای تحلیل همبستگی از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج، نشان می دهند که پارک های هنرمندان، نهج البلاغه، دربند، شفق و سعادت آباد، ازنظر امنیت رتبه های خیلی خوبی دارند و پارک های ولایت، لویزان و چیتگر در رتبه های آخر قرار گرفته اند. به همین دلیل، لزوم افزایش امنیت در این پارک ها به شدت حس می شود. همچنین، یافته ها نشان می دهند ازنظر امنیت، رابطه مثبت و معناداری بین دو متغیر مساحت و رتبه پارک وجود دارد.
  کلیدواژگان: پارک های شهری، پراکنش جرم، تحلیل فضا، شهر تهران، مساحت
|
 • Momohammad Abbaszadeh, Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam, Sheyda Parizad Benam Pages 1-16
  Risky behaviors are potentially destructive behaviors that people, voluntarily or without being aware of its possible undesirable consequences commit them. This concept is affected by social and personel factors. In this article, it is attempted to address the role of emotional intelligence and its dimensions on intentional high-risky behaviors of drivers.
  The method of study was a survey and the measurement tool was a close questionnaire. The statistical population includes the whole youth in East Azerbaijan. They were chosen through Cochran formula and the cluster sampling method. After collecting the data, they were analyzed through SPSS Software. To test the hypotheses, based on the level of variables, we used the Pearson correlation test and multiple regression analysis.
  According to the findings, there was a significant reverse correlation between emotional intelligence and intentional risky behaviors of drivers. Based on regression results, remaining variables in the model could explain 31.8% of intentional risky behavior variance.
  Keywords: High risky behaviors, Intentional violations, emotional intelligence, accident records, drivers
 • Ali Asghar Firoozjaeian, Zahra Saadati Pages 17-32
  The purpose of this research is to study the littering as indicator of social disorder.Therefore, this article tries to explain tourist’s leisure behavior with to emphasize littering.Therefore tourism is stated as the most important issues in contemporary societies The research is of the survey type, and the research data were collected from tourists in mazandaran province questionnaires. The sample in included 384 people, selected with multistep clustering method. The theory used in this research is broken windows theory. The research data were analyzed via SPSS and AMOS software. The results obtained from the correlation test demonstrate that there is a positive, significant relationship between littering as an instance of tourists deviant leisure behavior and weak social control, others littering, polluted environment, positive attitude toward littering, and environmental in responsibility. These variables enforce littering among tourists. Testing the theoretical model demonstrates that these variables have successfully explained 22 percent of the changes in the dependent variable.
  Keywords: Littering, deviant leisure, disorder, broken windows theory
 • Siroos Ahmadi, Elham Farhadi Pages 33-44
    A low level of feeling of security among women has a close relationship with social skills but this relation has been under researched. The main purpose of this research is to investigate relationship between problem-solving skill and feeling of security among women. Research method is survey. Population is women aged 18-39 in Ysouj that 351 cases were selected by means of multi-stage sampling method. Research instrument for measurement feeling of security is insecurity feeling questionnaire (IFQ) and the research instrument for problem solving is social problem solving inventory (SPSI). Based on the descriptive findings, the mean score of women’s feeling of security is at the average level. This research finding suggests that feeling of security is as well as an acute social problem among women. Based on the analytical results, there is a significant and positive relationship between social problem solving skill and a feeling of security, so that, social problem solving skills is able to explain about 0.21 of the variance of the feeling of security. In addition, none of the demographic variables of age, education level, employment status and marital status have any significant relation with the feeling of security. The conclusion of this study is that training social problem solving skill to women can alleviate feeling of security as one of the major concerns of women.
  Keywords: Problem-solving Skill, Feeling of Security, Women
 • Vakil Heidari Sarban Pages 45-62
  The purpose of the present study was to investigate of social capital relationship and sense of social security of the rural areas in Meshkinshar County. The research method was analytical -explanative survey type. It can be said that studied population in this study consists of all villagers living in rural areas of Meshkinshar County in 2016 (N= 85053), among which 383 persons were selected as statistical sample using Cochran formula. Sample size was determined based on the Cochran’s formula and the required data were collected through questionnaires. Content validity of the questionnaire was confirmed by professors and experts and its reliability was determined based on Cronbach's alpha (0.79-0.88). Moreover, as shown by the results of Pearson test, there as significant relation between the variables of social confidence, social participation, social consolidation, satisfaction, trend to membership on community institutions, rate of horizontal relations, social communications and consciousness rate and sense of social security in Meshkinshahr County. Finally, according to the study results, a number of recommendations also presented.
  Keywords: Social Development, Social Capital, Social Security, Rural Development
 • Leila Moghtadaei, Zahra Amiri Esfarjani Pages 63-88
  The sense of social security provide the Compatibility between of various groups , assigned to the various identities. The main objective of this study was to determine the effects of public opinion is affecting social security of citizens. The study population consists of all persons 15 years and older are 94-95 in Isfahan. The research method is using documentary and survey. A sample application using Sample Power, 375 people have been estimated. Proportional quota sampling method based on variables such as age, sex and place of residence was. The results indicate that the use of local media, opinion leaders, advertising, profit-seeking pressure groups and idealistic have direct and significant impact on the sense of social security of the participants and rumors, usage of social media and the press the opposite effect has not a significant impact on social security subjects.
  Keywords: managing public opinion, security, a sense of social security
 • Hossein Hataminejad, Mahmood Arvin, Ahad Mohammadivanani, Shahram Bzrafkan Pages 89-104
  Urban public spaces such as public parks include the places that construct not only citizens spend their leisure time at them but also in order to beautify the cities. Crime dispersion and social security in such spaces are one of the most important cases that influence the quality of life of citizens, so various aspects of them are necessary to explore. Propose of this research is the analysis of the spatial dispersion of crimes and social security in parks in Tehran. In terms of the purpose this study is applied and in terms of the method this research is descriptive-survey. Twenty three types of crime data collected from 39 Parks in Tehran, in 2014 that they were gathered by Police centers. In order to data analysis we were used the VIKOR method to rank parks and Geographic information system software is used to show spatial crimes and Spss software is used for correlation analysis. Results show that Honarmandan, Nahjolbalagha, Darband, Shafaq, Saadat Abad parks are on the top rankings in terms of security. While Velayat, Lavizan and Cheetgar parks are located in the last ranks, that they strongly need to increase security. As well as, findings research show positive and significant relationship between the area and rating park of security.
  Keywords: Urban Parks, crime dispersion, spatial analysis, Tehran city, Area