فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رسول صادقی، مرضیه ابراهیمی، نسیبه زنجری صفحات 1-28
  با توجه به افزایش طلاق در سالهای اخیر بویژه در میان زوجین جوان، مقاله پیش‏رو با استفاده از رویکرد امیک در چارچوب تفسیرگرایی اجتماعی‏ به واکاوی ادراک و تجربه جوانان از فرایند و پیامدهای طلاق می پردازد. با استفاده از نمونه‏گیری هدفمند با حداکثر تنوع، و معیار اشباع نظری با 25 مشارکت کننده مرد و زن مطلقه‏ 20 تا 30 سال در شهر تهران مصاحبه‏ عمیق کیفی انجام گرفت. نتایج مطالعه در چهار محور دلایل و بسترهای طلاق، نگرش به طلاق قبل از اقدام، مسائل و چالشهای فرایند طلاق، و پیامدها و مسائل اجتماعی بعد از طلاق ارائه شده است. بر اساس نتایج، آسیب‏پذیری زنان در فرایند طلاق (قبل، حین، و بعد از طلاق) بیشتر از مردان است. زنان در مقایسه با مردان، از مسائل عاطفی، اجتماعی و اقتصادی بیشتری رنج می برند. بطور کلی، نتایج پژوهش بیانگر فرایندی، چندبعدی و بافتارمندی طلاق در ایران است. طلاق به عنوان یک فرایند چندمرحله‏ای است؛ عوامل و بسترهای مختلفی در دوره قبل از طلاق (یا تصمیم‏گیری)، حین طلاق (اقدام به طلاق)، و بعد از طلاق (انطباق و سازگاری با شرایط جدید) آن را شکل می‏دهند. در نتیجه گیری مقاله می‏توان گفت رخداد طلاق در خلا شکل نمی‏گیرد، بلکه در یک بافتار اجتماعی- فرهنگی رخ می‏دهد که هم فرآیندها و هم پیامدهای طلاق را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: طلاق، بافتار اجتماعی، مسائل اجتماعی، جنسیت، جوانان، مطالعه کیفی
 • علی نوری، علیرضا محسنی تبریزی صفحات 29-53
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر مدیریت بدن با تاکید بر خودنمایی است. در دنیای روابط کوتاه و مقطعی امروزی، ظاهر هر فرد نقش عمده ای در معرفی هویت فردی او ایفا می کند. لذا بدن به عنوان ابزار تجلی هویت، اهمیتی اساسی می یابد. اصلاح بدن و کنترل آن که ویژگی جامعه مدرن است در راستای ایجاد تصور مطلوب برای دیگران از بدن و ظاهر فرد صورت می گیرد. نظریات گافمن، گیدنز، الیاس، بوردیو و باندورا چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می دهند. جامعه آماری پژوهش اعضای باشگاه های پرورش اندام شهر تهران بودند و برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. از روش پیمایشی برای تبیین تاثیر عوامل اجتماعی ( شامل متغیرهای نمایش تمایز خود با دیگران، نمایش ظاهر مورد پسند دیگران، نمایش پایگاه اجتماعی- اقتصادی، سرمایه فرهنگی و یادگیری رفتار دیگران) بر مدیریت بدن - با درنظر گرفتن نقش واسطه ای متغیر خودنمایی- استفاده گردیده است. اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با آزمون آلفای کرونباخ اعتبار سنجی شد. از آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون برای تحلیل فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین عوامل اجتماعی و خودنمایی، بین خودنمایی و مدیریت بدن و بین عوامل اجتماعی و مدیریت بدن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که متغیر واسط خودنمایی در مجموع توانسته است در رابطه با عوامل اجتماعی فوق الذکر و متغیر وابسته مدیریت بدن نقش واسطه ای ایفا نماید.
  کلیدواژگان: مدیریت بدن، خودنمایی، هویت، پایگاه اجتماعی، اقتصادی، سرمایه فرهنگی
 • محمد میرزایی، نوید نفیسی صفحات 55-76
  در این تحقیق به منظور بررسی کیفیت زندگی مربوط به سلامت بزرگسالان شهر تهران، از نسخه پنج سطحی پرسشنامه سازمان کیفیت زندگی اروپا (EQ-5D-5L) استفاده شده است. این پرسشنامه متشکل از یک مقیاس دیداری (EQ-VAS) و یک سیستم توصیفی سلامت شامل پنج بعد: تحرک، مراقبت از خود، فعالیت های روزمره، درد/ناراحتی و اضطراب/افسردگی است. همانند دیگر کشورها، بزرگسالان شهر تهران نیز با افزایش سن نمره پایین تری به وضعیت سلامت خویش داده و مشکلات بیشتری را در ابعاد سلامت گزارش کرده اند؛ زنان نیز وضعیت سلامت خویش را پایین تر از مردان ارزیابی کرده اند، با اینکه امید زندگی بالاتری نسبت به مردان دارند. مقایسه نتایج شهر تهران با کشورهای مورد بررسی، نشان دهنده وضعیت سلامت خودادراک نامناسب این شهر نسبت به این کشورها، بخصوص کشورهای توسعه یافته است. ارزیابی بزرگسالان شهر تهران از وضعیت سلامت خویش براساس نمرات مقیاس دیداری پایین تر از اکثر کشورهای مورد مقایسه است. در میان ابعاد سلامت، وضعیت شهر تهران در سه بعد تحرک، درد/ناراحتی و اضطراب/افسردگی نسبت به کشورهای مورد مقایسه نامناسب و در بعد اضطراب/افسردگی نگران کننده است. در بعد اضطراب/افسردگی میزان مشکلات گزارش شده در تمام گروه های سنی بیش از 23درصد و مشکلات جوانان گروه سنی 24-18 ساله بیش از سه گروه سنی ده ساله بعدی است. نتایج نشان دهنده نیاز به توجه بیشتر به وضعیت سلامت روانی جامعه بویژه جوانان است. وضعیت سلامت خودادراک سالمندان شهر تهران، بخصوص زنان سالمند، نیز نامناسب و نیازمند توجه است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی مربوط به سلامت، سلامت خودادراک، تهران، پرسشنامه EQ، 5D، مقیاس دیداری EQ، VAS
 • سهیلا صادقی فسایی، احسان امینیان صفحات 77-104
  افزایش نرخ جرایم در سال های اخیر در ایران (خصوصا در شهرتهران)، توجه به موضوع همنوایی با هنجارهای اجتماعی را برجسته کرده است. در این میان، مطالعه شرایط و موقعیت هایی که کنش را ایجاد می کند (مبتنی بر هنجارگرایی یا هنجارگریزی، بر مبنای روایت کنشگران اجتماعی و ارائه یک سنخ شناسی از تیپ های همنوایی و یا ناهمنوایی)، حوزه ای عمدتا مغفول مانده در جامعه شناسی ایرانی است.
  از این رو، پژوهش حاضر با اتخاذ روش شناسی کیفی و با کاربست تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و مصاحبه با 19 مرد و زن ساکن در شهر تهران، به دنبال کشف ابعاد گوناگون همنوایی و شرایط علی موثر بر آن از منظر کنشگران اجتماعی است
  نتایج این تحقیق حاکی از آن است که افراد بر اساس «آگاهی معطوف به نظر» از چرایی و دلایل وجودی یک هنجار اجتماعی مطلع شده و بر اساس «آگاهی معطوف به نتیجه» می تواند یک امر هنجاری را تشخیص داده و از تبعات رعایت هنجارها و یا تخطی از آنها نیز مطلع شوند. از سوی دیگر افراد در زمان مواجهه با یک هنجار با ارجاع به پیامدهای احتمالی آن (مثبت یا منفی)، تصمیم به کنش می گیرند. لذا پیامدانگاری و محاسبه آن از مهمترین عوامل همنوایی با هنجار است.
  از یک سو کشش های درونی مبتنی بر لذت طلبی و یا جامعه ستیزی، عدم فرصت ها و انسداد راه های مشروع جهت دستیابی به اهداف بر همنوایی اجتماعی موثر بوده و از سوی دیگر مقاومت فرهنگی خرده فرهنگ های گوناگون در جامعه، مانند خرده فرهنگ جوانان و یا طبقات بالای جامعه با نوعی انحراف و تعارض عامدانه با هنجارهای مسلط همراه است (به منظور به چالش کشیدن قدرت حاکم) که این مسئله میزان همنوایی را به شدت کاهش می دهد.
  بر این اساس، تیپ های گوناگون همنوایی عبارتند از: همنوایی متعهدانه، همنوایی مصلحت گرایانه، همنوایی اجبارگرایانه و همنوایی عادت گرایانه. تیپ های هنجارشکنی نیز عبارتند از: هنجارشکنی غافلانه، هنجارشکنی عامدانه، هنجارشکنی منفعت گرایانه، هنجارشکنی اجبارگرایانه و هنجارشکنی عادت گرایانه.
  کلیدواژگان: همنوایی اجتماعی، هنجارشکنی، محاسبه اجتماعی، کنترل اجتماعی، فشار اجتماعی
 • علی شکوری، زینب شفیعی صفحات 105-132
  دغدغه ما از نگارش این مقاله پرکردن خلایی بود که از دو پژوهش پیشین ما پیدا شده بود. پس از مطالعه دو حوزهمرتبط با این موضوع (بازتولید محافظه کاری ارزشی و تفاوت های جنسیتی در همسریابی اینترنتی) به این نتیجه رسیدیم که محوریت بحث ترجیحات همسرگزینی جوانان ایرانی، با همگون گزینی آنان در جامعه ای ناهمگون است،که همین موضوع نیز دغدغه اصلی این مقاله به شمار می آید.بنابراین از آنجایی که تحلیل های جامعه شناختی بر مبنای نظریه همسان گزینی و یا همسان همسری بخش قابل توجهی از ادبیات مربوط به انتخاب همسر را به خود اختصاص داده است و با توجه به ظهور شکل های جدید همسریابی و ابعاد و اثرات مختلف آن مانند همسریابی اینترنتی در جامعه ایران این نکته حائز اهمیت است که بدانیمکه آیا ترجیحات افراد در همسریابی اینترنتی در ایران نیز از الگوی رایج همسان گزینی تبعیت می کند یا خیر؟ و اینکه آیا پدیده عام و فراگیر همگون گزینی و همسان همسری در ترجیحات همسرگزینی افراد در دنیای واقعی، در بستر و فضای مجازی نیز قابل رویت است؟ برای پاسخ گفتن به این پرسش اساسی در این مقاله از داده های مندرج در پروفایل 84 هزار کاربر سایت همسریابی طوبی بهره گرفته شده است و نتایج آن در قالب جداول آماری ارائه شده است.
  کلیدواژگان: همسریابی اینترنتی، همسان همسری، همسان گزینی، برترگزینی، ترجیحات همسریابی
 • موسی عنبری، سارا غلامیان صفحات 133-159
  بی تفاوتی اجتماعی با شاخص هایی مانند کناره گیری مدنی و سهیم نشدن در مسائل و موضوعات زندگی اجتماعی، دلسردی، تفکیک عامدانه منافع شخصی از خواسته های عمومی و عام المنفعه، بی اعتنایی نسبت به رخدادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعریف می شود. پژوهش حاضر، موضوع بی تفاوتی را با روش پیمایشی در میان ساکنین بالای 18 سال دو منطقه ی شهری(محله ی قزل قلعه –منطقه ی 6 تهران) و روستایی(نظام آباد اسلام شهر) سنجیده است.
  یافته های پژوهش نشان می دهد بی تفاوتی اجتماعی بیش از آنکه به عوامل و متغیرهای فردی نسبت داده شود، تابعی از ادراکات و تفسیرهای اجتماعی افراد خاصه میزان اعتماد عمومی، رضایت اجتماعی، حس بی هنجاری در جامعه، تقدیرگرایی و احساس بی عدالتی بوده است. دراین میان، اثرگذاری متغیرهای «بی اعتمادی» در جامعه ی شهری و «نارضایتی اجتماعی» در جامعه ی روستایی بارزتر بوده است. به این معنا که افراد با بی تفاوتی بالاتر، در مقایسه با دیگران، جامعه را بی هنجارتر و قانون گریزتر دیده اند. از سوی دیگر، هرچه میزان اعتماد ایشان به جامعه، سازمان ها و گروه ها، بیشتر شده و از فرایندهای اجتماعی راضی تر بوده اند، نسبت به مسائل و رخدادهای اجتماعی نیز، حساسیت بیشتری داشته اند. یعنی بی اعتمادی و نارضایتی خود به مثابه شاخصی همگرا با بی تفاوتی عمل کرده اند.
  کلیدواژگان: بیتفاوتی، بی تفاوتی اجتماعی، بی هنجاری، اعتماد اجتماعی، رضایت اجتماعی، احساس خوداثربخشی
 • مریم قاضی نژاد، ارمغان مهمدی صفحات 161-190
  در دهه های اخیر به موازات افزایش نرخ جرایم و تغییر انواع آن در جامعه ی ایران، میزان اجرای مجازات های رسمی مرتبط با جرایم خاص، توسط دستگاه کیفری در سطح کشور افزایش نسبی یافته است. این مجازات ها، که بعضا در ملاءعام و انظار عمومی نیز به اجرا در می آیند، صرفنظر از سیاست ها و اهداف اجرایی مدنظر مراجع رسمی و قانونی، واکنش های گوناگونی را در سطح جامعه و افکارعمومی در پی دارند که از منظرهای مختلف، قابل بررسی علمی و تجربی می باشد. این پیمایش با هدف سنجش و ارزیابی تاثیر مجازات های رسمی بر نگرش عموم نسبت به جرم، با استفاده از مفروضات تئوری های بازدارندگی و تقویت پیوندهای اجتماعی به انجام رسیده است. جمعیت آماری شامل تمامی شهروندان بالای 18سال خمینی شهر اصفهان بوده است، که 171 نفر آنان به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شده اند. یافته های تحقیق حاکی از نگرش منفی نسبتا قوی نسبت به جرم در جامعه مورد مطالعه، میزان آگاهی پایین و ارزیابی مثبت پاسخگویان از اجرای مجازات های رسمی بوده است. در نهایت، رابطه بین متغیرهای آگاهی و ارزیابی از مجازات ها با نگرش نسبت به جرم معنادار بوده است. متغیرهای پیوند اجتماعی و بازدارندگی، 27% از تغییرات نگرش نسبت به جرم را تبیین کرده اند.
  کلیدواژگان: مجازات های رسمی، آگاهی از مجازات، ارزیابی از مجازات، بازدارندگی، پیوند اجتماعی، نگرش به جرم
 • منصوره زارعان، سمانه سادات سدیدپور صفحات 191-218
  خانواده ی سالم زیربنای سلامت آینده جامعه و نیازمند راه کارهایی برای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی است، از آن جا که طلاق در کشور ما به نقطه بحران رسیده و بسیاری از خانواده ها با آن درگیر هستند، محققان زیادی را به تکاپو در بررسی این مسئله واداشته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طلاق در ایران است. این امر می تواند به ایجاد ارتباط بین مطالعات و دسترسی به یک نتیجه منسجم از میان مطالعات پراکنده کمک کند.
  با توجه به هدف اصلی پژوهش روش انجام این پژوهش از نوع فراتحلیل است. در فرا تحلیل ابتدا اطلاعات از تک تک منابع اولیه استخراج می شود و سپس اطلاعات بدست آمده با همدیگر ترکیب می گردد و در نهایت یک نتیجه جدید بدست می آید. جامعه آماری تحقیق حاضر مقالات علمی- پژوهشی مرتبط با طلاق طی 10 سال اخیر، مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی و پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در فاصله زمانی سال های 1384تا سال 1394 است. روایی از فرمول چارلز اسپرمن و ویلیام براون،0.147 بدست آمد که نشاندهنده روایی مطلوب است. از بین عوامل موثر بر طلاق میزان نابسامانی اجتماعی با اندازه اثر 1.34، نوع وسیله مورد استفاده ارتباط جمعی با اندازه اثر 1.25، سطح تحصیلات با اندازه اثر 1.002، شیوه همسر گزینی با 1.58و تعداد فرزندان با 1.14 موثر ترین عوامل در بروز طلاق هستند که از این میان شیوه همسر گزینی با 1.58 موثر ترین عامل در بروز طلاق است. بررسی میانگین اندازه اثر نشان می دهد اندازه اثر عوامل اجتماعی 0.84 است که بنا به تفسیر کوهن حاکی از تاثیرگذاری زیاد عوامل اجتماعی است.
  کلیدواژگان: طلاق، خانواده، فراتحلیل، عوامل اجتماعی، شیوه همسرگزینی
 • سید ضیاء هاشمی، مریم شعبان صفحات 219-249
  پژوهش حاضر با عنوان « انجمن معتادان گمنام و اثربخشی رویکردهای اخلاق محور در بازپروری معتادان» به دنبال بررسی اثربخشی رویکردهای اخلاق محور در ترک اعتیاد است؛ در این راستا از نظریات مکتب یادگیری اجتماعی، نظریات دورکیم و نظریات حوزه انحرافات و اخلاق اجتماعی استفاده شده است.این تحقیق از نوع کیفی با تکنیک تحلیل محتوا و مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفته است. ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا به بررسی کلیه اسنادو مدارک (کتاب ها و اساسنامه)، مجلات و سایتهای رسمی انجمن معتادان گمنام و روایت های ارائه شده توسط روابط عمومی و هیئت امنای انجمن معتادان گمنام، برنامه ها، ساختار و اصول 12گانه انجمن معتادان گمنام با محوریت اخلاق اجتماعی و روحیه جمع گرایی اهتمام شده است؛ در ادامه با طرح پژوهش گرانددتئوری به مصاحبه نیمه ساخت یافته با مددجویان انجمن مورد نظر پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش 4700 نفر از مدد جویان انجمن معتادان گمنام شهرستان بروجرد هستند که در قالب 22 گروه زن و مرد سازمان دهی شده اند. نمونه مورد مطالعه پژوهش حاضر 25 نفر از مددجویان انجمن مورد نظر هستند که به وسیله ی نمونه گیری نظری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. پس از اشباع نظری، نتایج بدست آمده توسط مدل استروس و کوربین مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است.نتایج نهایی نشان دهنده وجود رویکرد اخلاقی قوی و بدون ایدئولوژی در برنامه های سه مرحله ای انجمن معتادان گمنام و اثربخشی مثبت این برنامه ها در تغییر تعریف اعتیاد، تقویت ذهنیت اخلاقی معتادان و جامعه پذیری مجدد اصول اخلاق اجتماعی افراد در جهت ترک اعتیاد و بازیابی سلامت است.
  کلیدواژگان: انجمن معتادان گمنام (NA)، اعتیاد، جامعه پذیری مجدد، اخلاق اجتماعی، اصول 12گانه انجمن معتادان گمنام
 • سید هادی مرجائی، مهتاب پورآتشی صفحات 251-286
  مقاله حاضر با هدف بررسی و تحلیل مسائل و چالش های کاربست کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه های ایران نگاشته شده است. روش این تحقیق از نوع آمیخته بوده و در بخش مطالعه کیفی با استفاده از روش اسنادی و مطالعه اکتشافی، (20 مورد از اسناد پژوهشی و دیدگاه 15 نفر از خبرگان آموزش عالی) مدل مفهومی اکوسیستم دانشگاهی توسعه داده شده و در بخش مطالعه کمی (پیمایش) ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی توسط 79 نفر از مدیران دانشگاهی مورد پایش قرار گرفته است. ضرایب روایی و اعتبار سازه ای ابزار تحقیق از طریق آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی مورد محاسبه و تایید قرار گرفت. در بخش پیمایش، داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق مدل مفهومی اکوسیستم دانشگاهی در قالب شش مولفه اصلی شامل سیاست، بسترهای مالی و اقتصادی، بسترهای فرهنگی و اجتماعی، پشتیبانی ها، نهادها، شبکه ها و تعاملات و سرمایه انسانی توسعه داده شده و بر اساس مدل تحلیلی سوات، از چهار جنبه، نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید بر اساس نظر مدیران دانشگاه های دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که در بعد سیاست، نقاط قوت و در ابعاد سرمایه انسانی و نهادها، شبکه ها و تعاملات نقاط ضعف دارای بیشترین قدرت تعیین کنندگی است. در ابعاد پشتیبانی ها و بسترهای فرهنگی و اجتماعی بیشترین قدرت تعیین کنندگی مربوط به فرصت ها، و در نهایت در بسترهای مالی و اقتصادی بیشترین قدرت تعیین کنندگی مربوط به تهدیدها است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی دانشگاهی، اکوسیستم کارآفرینی، اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی، مدل مفهومی، دانشگاه های دولتی، مسائل و چالش ها
 • نبی الله غلامی، شهلا معظمی، سکینه سلطانی کوهبنانی صفحات 287-310
  خود-دگرکشی، به عنوان یکی از نابهنجارهای اجتماعی، پدیده ای است که در آن شخص، به فاصله ی کوتاهی از به قتل رساندن دیگری، مبادرت به خودکشی می کند. به رغم متنوع بودن مصادیق این نابهنجاری، می توان تمامی اقسام آن را در دو گروه خود-دگرکشی انگیزشی و خود-دگرکشی غیر انگیزشی جای داد. وجه فارق بین این دو نوع از خود-دگرکشی، وجود انگیزه ی خاص در ارتکاب قتل (مسبوق به رابطه ی عاطفی بین قاتل و مقتول) در خود-دگرکشی انگیزشی و عدم وجود این رابطه در خود-دگرکشی غیر انگیزشی است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر کیفی با انجام نمونه گیری هدفمند از 50 نفر از روان شناسان و روانپزشکانی است که پرونده های مرتبط با خود- دگر کشی را مورد بررسی قرار داده اند. مصاحبه ها تا زمان اشباع اطلاعات ادامه یافت و تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش کد گذاری باز انجام پذیرفت یافته ها نشان دادند که می توان انواع گوناگون خود- دگر کشی را بر اساس رابطه ی خانوادگی، انگیزه و فراوانی طبقه بندی نمود. همچنین می توان برای خود-دگر کشی انگیزشی ویژگی هایی نظیر ماهیت خشن، سبق تصمیم، وجود رابطه ی عاطفی، شیوع ارتکاب مردانه و هدف قراردادن زنان به عنوان آماج جرم را در نظر گرفت و آن را در دسته بندی چهار گانه ی همسرکشی، فرزند کشی، خانواده کشی و معشوقه کشی قرار داد. همچنین، فقدان خودکنترلی و نیز وضعیت روانی خاص قاتل را می توان به عنوان علل مستقیم ارتکاب خود- دگرکشی انگیزشی بیان کرد.
  کلیدواژگان: قتل، خودکشی، خود، دگرکشی، خود، دگرکشی انگیزشی، رابطه عاطفی
 • ستار پروین صفحات 311-338
  مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی چالش ها و مسایل اجتماعی- فرهنگی خوابگاه های خودگردان دانشجویی در شهر تهران می پردازد. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه های خودگردان در سطح شهر تهران است. داده های تحقیق از طریق روش تحقیق کمی (پرسشنامه) و کیفی ( مصاحبه و مشاهده) گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که خوابگاه های خودگران با مسایل و چالش هایی مانند نداشتن حریم خصوصی ساکنین به دلیل ازدحام و تراکم جمعیت، شلوغی و سروصدا، نزاع و درگیری دانشجویان بر سر مسایل مختلف، سکونت افراد غیر دانشجو،عدم تعلق به خوابگاه، بیگانگی از محیط خوابگاه، درگیری با همسایگان و گرایش به رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد و مصرف انواع مواد مخدر و... مواجه اند.از سوی دیگر سبک زندگی دانشجویان و مسایل فرهنگی مرتبط با آن دارای آسیبهای خاص خود در این گونه از خوابگاه های دانشجویی است.براساس نتایج، به ترتیب تماشای سایت ها و فیلم های غیرمجاز، مصرف سیگار، و مصرف قلیان دارای بیشترین شیوع در میان دانشجویان ساکن خوابگاه های خودگردان می باشد.از سوی دیگر مصرف کراک و شیشه ، هروئین و کوکایین و تریاک،دارای کمترین میزان شیوع می باشد.
  کلیدواژگان: دانشجو، خوابگاه های خودگردان، آسیب های اجتماعی، چالش های اجتماعی و فرهنگی، تهران
|
 • Rasoul Sadeghi, Marzieh Ebrahimi, Nasibeh Zanjari Pages 1-28
  Due to increasing divorce rates among young couples in recent years, the paper using emic approach and social interpretivism aims to explore the experiences of divorce. Purposive sampling with maximum diversity and theoretical saturation is used for sampling. Thus, 25 divorced male and female aged 15-30 years old is interviewed in Tehran city. The findings in the four categories; reasons for divorce, attitude toward divorce before become divorced, challenges during divorce process, and life issues after divorce. The vulnerability of females in the divorce process (before, during, and after divorce) is more than males. Divorced females have experienced many emotional, economic, and social problems in new life after divorce. In general, results indicated divorce as process, multi-dimensional and socially constructed. Divorce is a multi-phase process; various determinants have shaped situations in before divorce (decision making), during divorce (action to divorce), and after divorce (coping with new life). In conclusion, divorce is not happened in a vacuum, but it happened in a socio-cultural contexts that affected the process and as well as the consequences of divorce.
  Keywords: Divorce, Social context, Social problems, Gender, Youth, Qualitative study
 • Ali Nouri, Alireza Mohseni Tabrizi Pages 29-53
  The aim of this study was to investigate the impact of social factors on the body management among men 18 to 45 in Tehran “with emphasis on self-presentation”. In today's short and temporary relationships, everybody's appearance plays important role in identifying individual identity.Thus body as a tool of expressing identity becomes more crucial. Improving and controlling of body which is the characteristic of modern society takes places in creating agreeable image of body and appearance for others. .Theories of Goffman, Giddens, Elias, Bourdieu and Bandura formed the theoretical framework of this research.. Statistical population was the members of body building gyms in Tehran and the size of random sample was 384 (Cochran’ formula was used to determine the sample size).
  Survey method was used for explaining the impact of social factors( Showing distinction with others, showing savory appearance, socio-economic status,learing the behavior of others, cultural capital) on the body management. Necessary informations were collected through questionnare and its reliability was tested by Cronbach's alpha statistic. Statistical tests which are applied in this research are correlation and regression. Results showed that there was significant relationship between social factors and self-presentation, self-persentation and body management and between social factors and body management.Thus it can be concluded that the mediator variable" self-presentation " overally has mediative role regarding to social factors and body management.
  Keywords: body management, self-presentation, identity, socio-economic status, cultural capital
 • Mohammad Mirzaie, Navid Nafisi Pages 55-76
  This study aims to investigate health related quality of life (HRQOL) in adults of Tehran, the capital of Iran, in comparison with other countries. EQ-5D-5L, the questionnaire of health related quality of life developed by EUROQOL, is used here to reach this purpose. The questionnaire consists of a visual analogue scale (EQ-VAS) and a descriptive system of health. Descriptive system has five dimensions: mobility, self-care, usual activities, pain/discomfort and anxiety/depression. The correlation of EQ-VAS and the five dimensions with the variables age and sex is measured by statistics. Results show poor self-reported health status in Iran, comparing with other countries. Like other researches, women evaluated their health status less than men. By EQ-VAS, the adults of Tehran assessed their health status less than most of the comparing countries. In the five dimensions of the descriptive system of EQ-5D, mobility, pain/discomfort and anxiety/depression are not appropriate, but anxiety/depression needs more consideration. Adults of Tehran reported more than 23 percent problems in the dimension anxiety/depression in all ages and the problem in the age group 18-24 is more than the problems of the three next 10-age age groups. It warns about the mental health of the society specially youths. Also health status of elderly of Tehran, especially women, needs more attention
  Keywords: health related quality of life, self-reported health, Tehran, EQ-5D, EQ-VAS
 • Soheila Sadeghi Fasaie, Ehsan Aminian Pages 77-104
  Increasing crime rates in recent years in Iran -especially in Tehran- have highlighted the subject of conformity with social norms. In the meantime, the study of the situations and conditions that create action (based on normality or norm-breaking, based on the narrative of social actors and the presentation of a typology of conformity or non-conformity types) is a largely neglected field in Iranian sociology.
  Therefore, this study adopts a qualitative methodology and uses a semi-structured deep interview technique and interviews with 19 men and women living in Tehran and seeks to explore the various dimensions of conformity and the causal conditions affecting it from the perspective of social activists.
  The results of this study indicate that Individuals are informed on the basis of " theoretical consciousness" from existence reasons of a social norm and they can recognize a normative fact based on "consequential consciousness" and they can aware from the consequences of conformity with social norms or deviation of them. also, when individuals encounter a norm, they refer to its possible consequences (positive or negative) and then they decide to action. Therefore, consequences and its calculation are the most important factors of conformity with the norm.
  On the one hand, inner drives (attraction) based on pleasure or anti-sociality Lack of opportunities and obstruction of legitimate ways to achieve purposes are effective on social conformity and on the other hand, the cultural resistance of various subcultures in society, such as the subculture of the youth or the upper classes of society is accompanied by a kind of deviation and intentional conflict with dominant norms (in order to challenge the ruling power) that this issue greatly reduces the degree of conformity.
  Accordingly, different types of conformity are: conformity based on commitment, conformity based on benefit, conformity based on compulsion and conformity based on habit. Types of norm-breaking are: norm-breaking based on neglect, norm-breaking based on intentional, norm-breaking based on benefit, norm-breaking based on compulsion and norm-breaking based on habit.
  Keywords: social conformity, norm- breaking, social calculate, social control, social pressure
 • Ali Shakouri, Zeinab Shafiei Pages 105-132
  This paper elaborates on the issue that has been raised in our previous studies i.e.,”an analysis of the reproduction of conservative values in mate selection on iran” and “gender differences in mate preferences in online dating in iran”. In those studies we concluded that the homogamy is the core theory that explains the mate preference behavior of Iranian youth. This theory Is the main sociological analysis tool for mate preference in almost every recent research literature. The raise and the popularity of online dating among iranian youth has motivated us to answer the following question, whether the mate preference of users in online dating services follows the theory of homogamy, and also whether the theory holds for online dating as well as real life dating. To answer these questions, we based our work on the data gather from profiles of 84000 users of a well known Iranian dating service (called Tooba). The paper depicts the statistical results in various tables through the paper.
  Keywords: online dating, homogamy, Endogamy, complementarity, mate choice
 • Moosa Anbari Orcid, Sara Gholamian Pages 133-159
  Social apathy is defined as “not participating in social issues, disappointment, be unconcern to social issues, lack of civic involvement as a citizen, and inattentiveness to social, political, and cultural issues.
  This study was conducted using survey research and questionnaire along with historical and qualitative studies. The research statistical population includes two urban areas (Ghezel Ghaleh Quarter - district 6 of Tehran) and a rural area (Nezam Abad village, Islam Shahr).
  The findings of this study shows that there is a significant correlation between social apathy and social trust, social satisfaction, social normlessness, the level of fatalism, and feeling of injustice, both in urban and rural areas. This means that an increase or decrease in these variables leads to change in the social apathy. Meanwhile, the effect of distrust variables in urban society and social dissatisfaction in rural society was more obvious.
  Keywords: apathy, social apathy, normlessness, social trust, social satisfaction, feelings of self-efficacy
 • Maryam Ghzanezhad, Armaghan Mohmedee Pages 161-190
  In recent decades, alongside increasing in rate and changing in types of crimes in Iran, the rate of formal related punishments or special crimes by penal system, have also increased. These punishments which sometimes had been performing publicly have different reactions in society and public opinion which are qualified for scientific and empirical inquiries. The aim of this survey is the assessment of formal punishments’effect on public attitude toward crime through “Deterrence principle” and “reinforcement of social integration” .The research population consists of all citizens above 18 years old in Khomeini Shahr, Isfahan. 171 people were selected from total population as the research sample by cluster sampling technique. Findings show that generally, Khomeini Shahr citizens have a negative attitude toward the spectrum of studied crimes. Furthermore, there is a relationship between awareness and assessment of execution of formal punishments with deterrence principle and reinforcement of social integration. Results were explained by theories of social control, social integration and deterrence.
  Keywords: formal punishment, awareness of punishment, assessment of punishment, deterrence, social integration, attitude towards crime
 • Mansoreh Zarean, Samane Sadidpoor Pages 191-218
  Healthy family is the foundation of future health of society. It requires strategies for social and cultural reform, since the divorce in our country is a crisis researchers has prompted to explore this issue. The main objective of this study was to analyze researches on divorce in Iran. This can create a connection between studies and access to a coherent result from the studies help disperse.
  Given the purpose of this analysis is the methodology of the study. The first meta-analysis of individual data from primary sources is extracted and then the data will be combined with each other and eventually obtained a new result related to divorce papers in scholarly research population over the last 10 years, the articles published in journals and dissertations of master's degree and doctorate in the period 1384 to 1394. Charles Spearman validity of the formula and William Brown, was 0.147, indicating good reliability Related to divorce papers in scholarly research population over the last 10 years, the articles published in journals and dissertations of master's degree and doctorate in the period 1384 to 1394. Charles Spearman validity of the formula and William Brown, was 0.147, indicating good reliability among the factors affecting the social stigma of divorce with effect size 1.34, the type used by the mass media with an effect size of 1.25, effect size 1.002 education level, mode of selection wife with 1.58 and 1.14 children are the most effective factors in the incidence of divorce. Survey shows average effect size of 0.84 is due to social factors, as interpreted by Cohen showed great influence of social factors.
  Keywords: Divorce, Family, Meta analysis, social factors, individuals factors, Style of choosing wife
 • Zia Hashemi, Maryam Shaban Pages 219-249
  This research seeks to analyze the effectiveness of morality-based approaches in quiting addiction; in this case, we used different theories: theory of social learning, Durkheim’s theory, social deviances theories and social morality theories. By using qualitative method and specifically content analysis, semi-structured interviews have been done. At the first stage, all documents (books and statute), magazines and formal website of association, narratives of public relations and board of directors, programs, structure and 12 principles of association were analyzed via content analysis method, based on social morality and collective approach. After this phase, we followed grounded theory method and interviewed members of association. Statistical populatin of research were 4700 members of Anonymous Association of Boroujerd city. They were categorized in 22 groups of men and women. The research sample consists 25 people, who were members. These people were selected through theoretical sampling. After reaching theoretical saturation, the findings were analyzed through Strauss and Corbin’s pattern. These findings indicate the presence of a strong and non-ideological moral approach in association’s programs in 3 phases. Also, these programs are positively effective in changing the definition of addiction, strengthening moral thinking among addictives and resocialization of social morality principles toward leaving addiction and retrieving health.
  Keywords: Anonymous Addictives Association, Addiction, Resocialization, Social Morality, 12 principles of Anonymous Addictives Association
 • Seyed Hadi Marjaei, Mahtab Pouratashi Pages 251-286
  This paper aims to develop a conceptual and analytical model of academic entrepreneurship ecosystem, from the viewpoints of experts and managers in Iranian public universities. The method of this study is the mixed method. In the qualitative section, a conceptual model of the academic ecosystem is developed by using exploratory and documentary study (20 research documents and viewpoints of 15 experts of Higher Education) and in the quantitative section (survey), dimensions of the academic entrepreneurial ecosystem were monitored by 79 university managers. In this study, reliability and construct validity of the survey instrument were calculated and confirmed by Cronbach's alpha and factor analysis. In the survey section, data were analyzed using the SPSS21 software. The conceptual model of the academic ecosystem is developed in six key dimensions including policy, financial and economic fields, cultural and social, supports, institutions, networks and interactions and human capital and based on SWOT analysis manager's viewpoints of public universities were analyzed according to four aspects including strengths and weaknesses, opportunities and threats. Results and findings show that due to the special value calculated for each factor, in terms of policy, strengths have been the most powerful determinants. In terms of human capital, institutions, networks and interactions set, weaknesses have the most potential participants. In supports and cultural and social aspects, the most powerful determinants are the opportunities, and ultimately more power in the context of financial and economic determinants are the threats.
  Keywords: academic entrepreneurship, entrepreneurship ecosystem, academic entrepreneurial ecosystem, conceptual model, public universities, issues, challenges
 • Nabiollah Gholami, Shahla Moazami, Sakineh Soltani Kuhbanani Pages 287-310
  As a social disorder, murder-suicide is a phenomenon in which a person attempts to commit suicide shortly after killing other persons. Despite the diversity of manifestations of the disorder, we can encapsulate all kinds of it in two categories; motivational murder-suicide and non-motivational murder-suicide. The distinction between the two types of murder-suicide is a special motivation for committing murder (contingent on an emotional relationship between killer and victim) in motivational murder-suicide and lack of such motivation in non-motivational murder-suicide. The method used in this research is qualitative with targeted sampling of 50 of Psychology and psychiatrists who examined the records associated with Murder-Suicide. Interviews continued until data saturation and analysis interviews conducted with method of open coding. Findings Show that can classification various type of murder-suicide based on relation family, motivate and rate. Also, can consider for murder-suicide features of Violent nature, elevated decided, excite emotional relationship, The prevalence of committing men and women as target of crime, and the phenomena has four overall manifestations namely spousal homicide, filicide, familicide, lover killing. Also, about factors of this behavior can refer to: emotional harm and lack of self contorol, mental position as the direct causes of murder-suicide.
  Keywords: murder, suicide, murder-suicide, motivational murder-suicide, emotional relationship
 • Sattar Parvin Pages 311-338
  This article aims to study the socio-cultural challenges of private dormitories in Tehran. The population of research is all students who are living in private dormitories. The data are collected through quantitative (questionnaires) and qualitative (interviews and observations) methods. The results show that students in private dormitories are faced with the problems and challenges such as lack of privacy due to population density, conflict among students, non-student residents, lack of belonging to the dorm, alienation from the dormitory, conflicts with neighbors and tendency to risky behavior and social vulnerabilities as watching of illegal movies and sites, smoking, and use of drugs.
  Keywords: student, private dormitory, social pathologies, social, cultural challenges