فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 52، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/05
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمدرضا احدی*، آرسام صلاحی مقدم، پیمان غلامین، مهدی نصرالهی صفحات 1-8
  تاخیر ناشی از منطقه عملیاتی یکی از مهم ترین مباحث در فعالیت های نگهداری و بهسازی در آزادراه ها می باشد این مدت زمان تلف شده علاوه بر این که باعث افزایش هزینه کاربران راه می شود نارضایتی عمومی را نیز در پی دارد. تاخیر ناشی از منطقه عملیاتی عمدتا به دلیل ایجاد صف و کاهش سرعت در این ناحیه رخ می دهد. برای ارائه مدل تاخیر مناسب، ابتدا با استفاده از نرم افزار Aimsun به شبیه سازی میکروسکوپی منطقه عملیاتی پرداخته شد و میزان تاخیر حاصل از انسداد مسیر در حالات مختلف حجم ورودی به ناحیه و طول منطقه عملیاتی تعیین گردید. بر اساس نتایج حاصل میزان ظرفیت در داخل منطقه عملیاتی برابر با 1700 وسیله نقلیه بر ساعت تعیین شد همچنین مشخص شد، پارامتر حجم نسبت به طول منطقه عملیاتی تاثیرگذاری بیشتری را در تاخیر منطقه عملیاتی دارا می باشد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS21 و آزمودن فرم های مختلف برازش، مدل غیرخطی چندگانه برای تاخیر منطقه عملیاتی در راه های دوخطه آزادراهی مشخص گردید.
  کلیدواژگان: منطقه عملیاتی، زمان تاخیر، شبیه سازی، میکروسکوپی، مدل غیرخطی چندگانه
 • اصغر عابدینی، رضا کریمی* صفحات 9-22
  در نظام برنامه ریزی شهری ارتباط مستقیمی بین کاربری زمین، معیارهای کالبدی و میزان عرضه تسهیلات حمل و نقل ارائه شده، وجود دارد. لذا هدف این تحقیق در نظر گرفتن معیارهای کالبدی، حمل و نقل و جمعیتی موثر در ایجاد ترافیک است تا با ترکیب شاخص های موجود با استفاده از مدل IHWP نقاط دارای پتانسیل ترافیکی در شهر ارومیه را مورد ارزیابی قرار دهد. پژوهش حاضر با توجه به هدف آن از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به روش انجام کار، از ماهیتی توصیفی- تحلیلی برخوردار میباشد. جهت اجرای تحقیق تعداد 14 شاخص از میان عوامل موثر در ترافیک انتخاب شده و پس از توزیع پرسشنامه بین نخبگان به محاسبه امتیاز شاخص ها بر اساس مدل IHWP اقدام شده است. آماده سازی و فازی سازی لایه ها مبتنی بر رابطه هر کدام از شاخص ها با هدف تحقیق و براساس توابع سیگموئیدی به ترتیب در نرم افزار GIS و Idrisi صورت گرفته و در نهایت با استفاده از Weighted Sumبه ترکیب شاخص های 14 گانه با اعمال امتیاز آن ها اقدام شده است. گرایش تحقیقات حمل و نقل به مدل سازی ترافیک با تعداد شاخص های محدود و بخشی موجب شده این تحقیق با ترکیب زیر معیارهای مختلف حمل و نقل، جمعیتی و کالبدی به سنجش پتانسیل ترافیکی موجود در شهرها بپردازد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که 17 درصد از محدوده شهر ارومیه پتانسیل ترافیکی کم، 77 درصد پتانسیل ترافیکی متوسط و 6 درصد در محدوده پتانسیل ترافیکی زیاد قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: ترافیک، مدلIHWP، ارومیه، فازی، GIS
 • امین احمدی، منصور فخری، علیرضا عاملی*، مصطفی آدرسی صفحات 23-38
  بازیافت سرباره فولاد در مخلوط های آسفالتی عملکرد آنها را بهبود می بخشد ولی افزایش مصرف قیر در اثر این بازیافت کاربرد گسترده آنها را با مانع مواجه کرده است. برای رفع این مانع در این تحقیق اثر بازیافت همزمان سرباره فولاد و تراشه آسفالتی در مخلوط های آسفالتی گرم مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور شش مخلوط آسفالتی با دو درصد مختلف از درشتدانه سرباره فولاد (0 و 40%) و سه درصد مختلف از ریزدانه تراشه آسفالتی (0، 20 و 40%) در دو حالت پیرشده کوتاه و بلند مدت ساخته شد و مقاومت آنها در برابر شیارشدگی، ترک خوردگی و آسیب های رطوبتی اندازهگیری شده و به شکل آماری با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که افزودن سرباره فولاد و تراشه آسفالتی به شکل چشم گیری مقاومت در برابر شیارشدگی و ترک خوردگی را افزایش می دهد. با این حال افزودن تراشه آسفالتی و سرباره فولاد به ترتیب منجر به کاهش و افزایش شکل پذیری مخلوط های آسفالتی در آزمایش کشش غیر مستقیم شدند. از طرف دیگر در حالی که افزودن تراشه آسفالتی حساسیت رطوبتی مخلوط ها را کاهش داد، افزودن سرباره فولاد این حساسیت را تشدید کرد. در مجموع ثابت شد که مخلوط هایی که همزمان هر دو این مصالح در آنها بازیافت شده است، نه تنها به لحاظ اقتصادی و زیست محیطی بسیار مطلوب ارزیابی میشوند بلکه عملکردی قابل قبول و در برخی جهات بهتری از مخلوطهای کنترل و یا مخلوط هایی که تنها یکی از دو این مصالح را دربردارند از خود نشان می دهند.
  کلیدواژگان: مخلوط آسفالتی گرم، تراشه آسفالتی، سرباره فولاد، نسبت مارشال، کشش غیر مستقیم، حساسیت رطوبتی، پیرشدگی
 • حامد خانی سانیج*، سید سعید عریضی صفحات 39-55
  یکی از مشکلات فنی آسفالت گرم در استان یزد مشکل مقاومت سرشی است. دلیل این مشکل بافت ریز سنگدانه های آهکی است. معدن سنگ آهن چغارت بافق یزد دارای میلیون ها تن مصالح سخت و مرغوب سیلیسی است که به عنوان مصالح غیرقابل استفاده و باطله دپو شده است. در این تحقیق مقاومت سرشی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این نوع سنگدانه ها مورد بررسی قرار گرفته و روش اصلاح مشکل حساسیت رطوبتی این نوع سنگدانه ها نیز بیان شده است. در این تحقیق به عنوان نوآوری از آزمایشهای عملکردی پاندول انگلیسی و حساسیت رطوبتی برای بررسی و اصلاح باطله های معدن سنگ آهن استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده مقاومت سرشی بهتر باطله های معدن بافق نسبت به سنگدانه های مرسوم آهکی است و همچنین نشان دهنده رفع مشکل حساسیت رطوبتی این مصالح با مواد زایکوترم و زایکوسیل است. علاوه بر مزایای فنی مزایای زیست محیطی کاربرد باطله های معدن سنگ آهن بافق قابل توجه است.
  کلیدواژگان: حساسیت رطوبتی، مقاومت سرشی، مواد ضد عریان شدگی، مخلوط آسفالت گرم
 • کاوه آهنگری، مسعود ظهیری، سید محمد منصورزاده*، حامد عجم زاده صفحات 57-79
  پیشبینی و کنترل نشست در مناطق شهری هم از لحاظ ایمنی و هم از نقطه نظر اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مسیر خط 6 متروی تهران از محدوده میدان کوهسار در انتهای خیابان کوهسارشمالی واقع در شمال غرب تهران آغاز می شود و نهایتا در جنوب تهران به پایانه دولت آباد منتهی می گردد. بخش شمالی تونل خط 6 مترو تهران بصورت سنتی با استفاده از روش NATM حفاری می شود. در جریان اجرای تونل خط 6 متروی تهران سیستم ابزاردقیق و رفتارسنجی نسبتا کاملی پیاده شده و داده های آن پردازش شده است. با توجه به اینکه اطلاعات ژئوتکنیکی با استفاده از تستهای آزمایشگاهی و برجا به دست می آید و اکثرا موقعیتهای انجام تست در مسیر پروژ دارای فاصله می باشد، ممکن است فاکتورهای مختلفی از قبیل ناهمگنی های موضعی در لایه های زیرین و یا تغییر خاک بین دو موقعیت مختلف بر روی پارامترهای ژئوتکنیکی تاثیر گذار باشد. یکی از بهترین روش های ارزیابی این پارامترها در مقیاس توده زمین، انجام تحلیل برگشتی بر اساس نتایج ابزار دقیق است. در این مقاله با مدل‏سازی مراحل حفاری تونل با نرم‏‏افزار عددی اجزا محدود PLAXIS2D و انجام تحلیل برگشتی، به تخمبن پارامترهای محتمل زمین پرداخته شده است. به‏منظور انجام این تحلیل، تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل چسبندگی خاک، زاویه اصطکاک داخلی، میزان آزادسازی تنش قبل از نصب سیستم نگهداری و مدول الاستیسیته خاک مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آنالیز حساسیت انجام یافته مشاهده گردید که از بین پارامترهای ژئوتکنیکی، دو پارامتر مدول الاستیسیته و زاویه اصطکاک داخلی خاک دارای بیشترین تاثیر بر روی نشست سطح زمین می‏باشند. به طوریکه با تغییر زاویه اصطکاک داخلی از 24 تا 40 درجه میزان جابجایی ها از 3/51 تا 7/14 میلیمتر تغییر کرد. همچنین تغییر مدول الاستیسیته در بازه بین 75 تا 215 مگاپاسکال نیز باعث تغییر جابجایی بین 2/23 تا 8 میلیمتر شد. لذا با تغییر این پارامترها در 9 مقطع مختلف در مسیر تونل نشست‏های حاصل از مدلسازی عددی با نشست‏های ثبت شده به وسیله ابزاردقیق تدقیق شدند. نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که مدول الاستیسیته خاک با ضریب افزایشی 1 الی 2 در مدلسازی عددی نتایج مناسبی را ارائه می دهد. زاویه اصطکاک داخلی خاک نیز در محدوده 37 تا 40 درجه متغیر می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل برگشتی، تونل خط 6 مترو تهران، رفتارسنجی، PLAXIS2D
 • مجتبی مرادی، محمدمهدی خبیری*، محمدصابر فلاح نژاد صفحات 81-93
  ازآنجایی که میزان تقاضا در سیستم حمل ونقل هوایی بیشترین تاثیر را در افزایش رونق و کارایی این سیستم دارند، شناخت عواملی که سبب جذب مسافران به سمت سیستم حمل ونقل هوایی می شود، الزامی است. این موضوع در کشورهای در حال توسعه در سال های اخیر به جهت نرخ رشد آهسته تعداد مسافران پروازهای داخلی اهمیت بالایی پیداکرده است. در این پژوهش که به شناخت عوامل موثر بر تقاضای حمل ونقل هوایی داخلی می پردازد، جهت جمع آوری اطلاعات موردنیاز از مسافران حمل ونقل هوایی، با استفاده از نظرات مشاوران صاحب نظر و اساتید دانشگاه و همچنین مطالعه تحقیقات گذشتگان، پرسشنامه ای شامل 20 پارامتر موثر بر تقاضای حمل ونقل هوایی طراحی شد و از مسافران خواسته شد که بر اساس اهمیت هر یک از پارامترها، آنها را رتبه بندی کنند. این پارامترها بر اساس میزان اهمیت با استفاده از آنالیز تحلیل عاملی در 6 عامل به ترتیب «هزینه» ،«خدمات» ،«زمان» ،«استفاده از تکنولوژی به روز»، «رضایتمندی و خدمات ثانویه» و«ایمنی» دسته بندی شد اند.عوامل به دست آمده به میزان7/67 درصد در تغییرات تقاضا مسافران حمل ونقل هوایی داخلی موثر بوده اند که عامل هزینه با 4/20 درصد بیشترین تاثیر را داشته است. به منظور بررسی صحت نتایج تحلیل عاملی، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است؛ نتایج این معادلات صحیح بودن تحلیل عاملی را اثبات کرد؛همچنین مدلسازی نشان داده است که بیشترین تاثیر گذاری متقابل بین دو عامل هزینه و خدمات با میزان تاثیر گذاری 18/0 بوده است. نتایج این پژوهش مفاهیم کاربردی را برای شرکت های فرودگاهی و هواپیمایی درزمینه برنامه ریزی حمل ونقل هوایی، افزایش جذب تقاضا مسافران و درنهایت بهبود شرایط اقتصادی در تقاضای حمل ونقل هوایی ملی بیان می کند.
  کلیدواژگان: حمل و نقل هوایی، تقاضای حمل و نقل، تحلیل عاملی، مسافرین پرواز داخلی، عوامل موثر
 • عرفان حسن نایبی*، آرمان ساجدی نژاد، سهیل مردانی، سید رسول حسینی صفحات 95-117
  در این مقاله از رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی برای حل مسئله زمان بندی حرکت قطارها در شبکه های ریلی تک خطه و دوخطه، استفاده شده است. در رویکرد پیشنهادی، مدل شبیه سازی برای تولید برنامه های زمان بندی شدنی بکار گرفته شده است. مدل شبیه سازی در محیط نرم افزار شیءگرای ED طراحی شده است. اطلاعات ورودی مسئله شامل نوع بلاک ها، ترتیب و موقعیت مکانی ایستگاه ها، تعداد خطوط و سکوی ایستگاه ها، امکانات ایستگاه (آبگیری، سوخت گیری، نمازخانه)، زمان های مسدودی بلاک ها و اوقات شرعی است. متغیر تصمیم مسئله، زمان اعزام قطارها از مبدا بوده و هدف مسئله حداقل کردن مجموع وزنی زمان های توقف غیربرنامه ای قطارها است. برای یافتن برنامه زمان بندی نزدیک به بهینه، یک روش بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی بر پایه الگوریتم فراابتکاری اتصال مسیر تکاملی، طراحی شده است. برای بررسی کارایی الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی، زمان بندی قطارهای مسافری در مسیر تهران-رازی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که پیاده سازی مدل پیشنهادی نسبت به برنامه زمان بندی فعلی راه آهن ج.ا.ا، منجر به بهبود قابل ملاحظه ای در زمان های توقف غیربرنامه ای قطارها شده است. همچنین الگوریتم پیشنهادی قادر است در یک مدت زمان منطقی، برنامه حرکت قطارهای مسافری را با توجه به بازه های زمانی مجاز جهت اقامه نماز تولید کند.
  کلیدواژگان: زمان بندی حرکت قطارها، بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی، مدل سازی شیءگرا، الگوریتم اتصال مسیر تکاملی
 • مجید عباسی، نسیم نهاوندی* صفحات 119-134
  با ورود کانتینر به عرصه حمل و نقل کالا، این حوزه دچار تحول عظیمی شده است. اما تا به امروز همچنان مشکل عدم توازن بین ورودی و خروجی کانتینر به بنادر پا بر جاست. این ناهماهنگی بین واردات و صادرات کالا، معضلی به نام کانتینر خالی را به وجود آورده است. در این مقاله نظر به چالش های تئوریک و کاربردی مساله مذکور، به بررسی تغییر موقعیت کانتینر خالی در شرایط قطعی و غیرقطعی بودن برخی از پارامترهای مساله، پرداخته شده است. در ابتدا مدل جدید برنامهریزی دو هدفه تغییر موقعیت کانتینر خالی در شرایط قطعی برای اولین بار در ادبیات موضوع، ارائه شده است. در گام بعدی از رویکرد ترکیبی بهینهسازی استوار و مدیریت ریسک به منظور کاهش اثرات نوسانات پارامترهای غیرقطعی تحت سناریوهای مختلف در دنیای واقعی استفاده شده است. مدل استوار تغییر موقعیت کانتینر خالی با در نظر گرفتن عدمقطعیت برخی از پارامترهای مساله، شامل تقاضا، عرضه، ظرفیت تخلیه و بارگیری، تحت سه سناریو مختلف، که سناریوهای محتمل با استفاده از روش مدیریت ریسک تعیین شدهاند، ارائه شده است. به منظور ارزیابی و اعتبارسنجی هر دو مدل ارائه شده، از مجموعه داده های مربوط به شبکه بنادر دریایی ایران استفاده شده است. نتایج محاسباتی حاصله نشاندهنده عملکرد مناسب مدل قطعی پیشنهادی و همچنین کارایی مدل استوار پیشنهادی در شرایط غیرقطعی و اهمیت استفاده از رویکرد بهینهسازی استوار در ایجاد برنامه های استوار تغییر موقعیت کانتینر خالی در شرایط عدمقطعیت است.
  کلیدواژگان: تغییر موقعیت کانتینر خالی، عدم قطعیت، بهینه سازی استوار، مدیریت ریسک
 • میلاد سلطانی*، سیدعلی خزایی صفحات 135-148
  شرکتهای هواپیمایی براساس مقررات داخلی و بین المللی مسئول جبران خسارت ناشی از تاخیر و لغو پروازها هستند. شرکتهای هواپیمایی میتوانند در شرایطی با اثبات اتخاذ تدابیر متعارف برای جلوگیری از تاخیر و لغو و یا قوه قاهره، از مسئولیت رهایی یابند. مسافران هم از طرفی میتوانند بهواسطه اعمال انجام گرفته از سوی متصدی حمل و نقل که خلافکاری عمدی شناخته میشود، از جبران خسارت حداکثری بهره مند گردند و نظام مسئولیت محدود شرکتهای هواپیمایی را از میان ببرند. با بررسی ورشکستگی شرکت هواپیمایی به این موضوع پی میبریم که ورشکستگی میتواند عاملی برای تاخیر و لغو پروازها محسوب شود. بنابراین با امکان تاخیر و لغو بهعلت ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی، بررسی این مهم بهعنوان مصداقی برای تشدید و معافیت از مسئولیت مهم جلوه مینماید. با بررسی های انجام شده در این مقاله و با آگاهی از امکان تاخیر و لغو پروازها به واسطه ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی، ورشکستگی هم میتواند دستاویزی برای شرکتها باشد تا با قوه قاهره شناختن آن و یا اثبات اقدامات لازم جهت جلوگیری از آن، از مسئولیت معاف گردند و هم میتواند در فروض به تقصیر و تقلب بهعنوان مصداق خلافکاری عمدی جهت تشدید مسئولیت، از مسافران پروازها جهت اخذ خسارت بیشتر حمایت نماید.
  کلیدواژگان: ورشکستگی شرکت هواپیمایی، تاخیر و لغو پروازها، تدابیر متعارف، قوه قاهره، خلافکاری عمدی
 • حسن سجادزاده*، سجاد زلفیگل صفحات 149-158
  طراحی شهری در صدد ارتقاء کیفیت محیطی در راستای بهبود کیفیت سطح زندگی مردم است. بنابراین ارتقاء کیفیت در همه حیطه های مرتبط با دانش طراحی شهری در دستور کار متخصصان این عرصه قرار دارد. حمل و نقل شهری نیز به دلیل سطح پوشش بالای آن در محدوده شهری نیز از اهمیت ویژه ای در فرآیند تخصص طراحان شهری داراست. حمل و نقل درون شهری بخشی از سامانه حمل ونقل است که با هدف دسترسی بین کاربری های مختلف درمحدوده یک شهر، کار عبور و مرور و جابجایی انسان و کالا را بین فضاهای انطباق یافته بر عهده دارد. حمل و نقل شهری به عنوان یک کاربری بسیار با اهمیت به تمامی کاربری های دیگر در رفع نیازهای مردم کمک میکند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کیفیت حمل نقل درون محلات سنتی در جهت کاربست راهبردهای موثر و سازگار می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده تحلیلی- تفسیری است که ابتدا با بررسی منابع معتبر پیرامون موضوع اصلی پژوهش درصدد دستیابی به چارچوبی هدفمند بوده و در گام بعد با استفاده از تکنیک نحو فضا سعی در بحث پیرامون وضعیت پیکره بندی نمونه موردی به جهت حصول به سیاست های روشن و موثر دارد. نتایج تحقیق نشان میدهد ساختار اصلی محلات سنتی به دلیل انطباق با فضاهای مختلف و متنوع دارای پیوستگی فضایی و اتصالات عملکردی- کالبدی مطلوبی است که با توجه به اقدامات طراحی شهری (آرامسازی ترافیک) می توان جریان پویا و سرزنده ای را به آن تزریق نمود.
  کلیدواژگان: طراحی شهری، حمل و نقل، آرامسازی ترافیک، محلات سنتی، نحو فضا
 • علی حیدری اناری*، امیرعباس شجاعی صفحه 159
  پدیده رو به رشد افزایش جمعیت و گسترش حمل و نقل درون شهرها باعث ایجاد ترافیک و آلودگی زیست محیطی می شود و به تبع آن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را موجب میشود. این موضوع یکی از مشکلات مهم جوامع شهری است. استفاده از سیستمهای حمل و نقل کارا و موثر به عنوان یکی از بهترین روش ها در جهت حل این مشکلات در بین کارشناسان و مدیران شهری مد نظر می باشد. اما از آنجا که احداث و راه اندازی سیستم های حمل و نقل عمومی مستلزم صرف هزینه های فراوان می باشد، لذا انتخاب بهترین سیستم حمل ونقل عمومی درون شهری بطوریکه که تمامی جوانب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در برداشته باشد، نیاز به بررسی و ارزیابی دقیق دارد. مقاله حاضر با شناسایی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سیستم حمل و نقل، از دیدگاه کارشناسان و متخصصان حمل و نقل به رتبه بندی انواع این سیستمها، با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس
  می پردازد تا مدل مناسب و جامعی را برای انتخاب سیستم های حمل و نقل در اختیار برنامه ریزان و مدیران امر قرار دهد. در این تحقیق، برای امتیازدهی سیستم ها، با توزیع پرسشنامه بین کارشناسان حمل و نقل و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به معیارهای شناسایی شده جهت تعیین اولویت این سیستم ها در شهر تهران استفاده شد و با استفاده از مدل ارائه شده، گزینه مترو به عنوان سیستم حمل و نقل برتر انتخاب گردید. این در حالی است که براساس داده های سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درسال1393روزانه فقط 4/16درصد، سهم مترو در جابجایی سفرهای روزانه شهر تهران را دارد. ولی در سالهای اخیر سرمایه گذاری در زمینه مترو بطور قابل چشمگیری افزایش یافته است که این نشان میدهد برنامه ریزان و مدیران شهری به این مسئله کاملا واقف هستند.
  کلیدواژگان: رتبه بندی، تصمیمگیری چندمعیاره، مد حمل و نقل، تاپسیس
 • پیمان دارپرنیان*، علی عبدی، بابک گلچین صفحات 169-183
  در سال های اخیر تکنولوژی جدیدی با عنوان مخلوط آسفالت گرم در صنعت راه سازی ابداع شد. هدف اصلی از تولید این نوع مخلوط ها، کاهش انتشار آلاینده ها و مصرف انرژی کمتر در راستای توافقنامه کیوتو می باشد. علاوه بر این، مزایای دیگری مانند امکان اجرای روسازی در هوای سرد، بهبود کارایی، بازگشایی سریع تر ترافیک، کاهش آلاینده های مضر برای کارگران و کاهش احتمال بروز پیرشدگی قیر به سبب کاهش دمای تولید را موجب خواهد شد. با وجود اینکه مزایای نامبرده باعث تشویق متولیان روسازی به استفاده از این تکنولوژی شده است، اما جنبه های مختلف رفتاری این نوع تکنولوژی هنوز به درستی مشخص نشده است. یکی از این جنبه های رفتاری، پتانسیل شیار شدگی و حساسیت رطوبتی در عملکرد طولانی مدت روسازی های ساخته شده با تکنولوژی مخلوط آسفالت گرم می باشد.
  اگر مخلوط آسفالت لاستیکی به صورت گرم ساخته شود هزینه اولیه ساخت آسفالت لاستیکی به دلیل ساخت آسفالت در دمای پایین تر از آسفالت داغ معمولی کمتر می شود. استفاده همزمان از پودر لاستیک و افزودنی ضدعریان شدگی در مخلوط آسفالتی گرم باعث بهبود عملکرد طولانی و پتانسیل شیار شدگی و حساسیت رطوبتی در مقایسه با مخلوط آسفالت داغ معمولی می شود. در تحقیق حاضر به ارزیابی و تحلیل نتایج آزمایشگاهی مقاومت آسفالت پودر لاستیکی گرم حاوی ماده ضد عریان شدگی در برابر حساسیت رطوبتی و مقایسه آن با مخلوط آسفالتی داغ پرداخته شده است. نتایج نشان داده شده در حساسیت رطوبتی نشان می دهد که مقدار بهینه افزودنی زایکوترم در نمونه حاوی 0.1 درصد می باشد. همچنین نتایج در آزمایش مدول برجهندگی و خزش دینامیکی نشان می دهد که بیشترین مدول برجهندگی و خزش دینامیکی برای افزودنی زایکوترم در نمونه حاوی 0.12 درصد می باشد که این نتایج بهتر از نمونه کنترلی بوده است. به طور کلی افزودن ماده ضد عریان شدگی مخطوط آسفالتی گرم حساسیت رطوبتی و مقاومت شیار شدگی آسفالت لاستیکی را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: مخلوط آسفالت گرم، زایکوترم، پودر لاستیک، حساسیت رطوبتی، شیارشدگی
 • محدثه دورودیان، میر سامان پیشوایی*، بابک فرهنگ مقدم صفحات 185-208
  مهم‏ترین مشکلی که امروزه بنادر ساحلی به علت استفاده روزافزون از کانتینر در حمل ونقل دریایی با آن مواجه اند، فقدان فضای کافی جهت انبارش کانتینرها، هزینه های بالای زمین و عدم وجود دسترسی مطلوب به مبادی و مقاصد کالا است. مناسب‏ترین شیوه برای غلبه بر مسائل جاری استفاده از مفهوم بندرخشک به عنوان پایانه ی حمل ونقل چندوجهی، با فاصله مناسب نسبت به بنادر ساحلی و مبادی و مقاصد داخل کشور است. در این پژوهش به مدل‏سازی مسئله مکان‏یابی بندرخشک به عنوان پایانه‏ی حمل‏ونقل چندوجهی با استفاده از رویکرد مسئله مکان یابی- تخصیص p-هاب میانه پرداخته شده است. برای نزدیک شدن به شرایط دنیای واقعی پارامتر تقاضا، غیرقطعی فرض شده است؛ بنابراین در این پژوهش مدلی استوار که در برابر عدم قطعیت مقاوم باشد پیشنهاد شده است. مدل های بهینه سازی استوار سناریو محور، امکان تولید جواب موجه و بهینه در برابر نوسان پارامترهای غیرقطعی مسئله را دارند. داده های استفاده شده برای این مدل داده های واقعی مربوط به شبکه حمل نقل ریلی و جاده ای ایران است. نتایج به کارگیری مدل پیشنهادی برای مکان یابی بندرخشک در کشور نشان می دهد که پتانسیل احداث سه بندرخشک در شهرهای کرمان، فارس و خراسان شمالی وجود دارد. در انتهای پژوهش اعتبارسنجی مدل استوار ارائه شده است. نتایج نشان دهنده 31% بهبود عملکرد مدل و کارایی خروجی مدل استوار پیشنهادی است.
  کلیدواژگان: بندرخشک، مکان یابی هاب، حمل ونقل چند وجهی، بهینه سازی استوار
|
 • M. R. Ahadi*, A. Salahi Moghadam, P. Gholamin, M. Nasrollahi Pages 1-8
  Delay caused by workzone activities has been one of the most important issues affecting maintenance and rehabilitation activities on freeways. Not only this kind of delay increases the road user costs, but also can raise public dissatisfaction. This delay mainly results from queue generation and subsequent speed reduction in this area. In order to develop an appropriate delay model, at first, the workzone was modeled using Aimsun microscopic simulation software. Next, the time delay produced by the lane closure for different input volumes and workzone length was determined. According to the results, the capacity inside the workzone was calculated as 1700 vehicle per hour. Moreover, it was identified that volume to length parameter is more affecting when it comes to workzone delay. Finally, taking advantage of SPSS21 and evaluating various kinds of regression models, a multiple nonlinear one was recognized to better explain the workzone delay in freeway two-lane roads.
  Keywords: Workzone, Delay, Microscopic Simulation, Multiple non-linear Model
 • A. Abedini, R. Karimi* Pages 9-22
  Population growth, migration from rural, urban development and increasing vehicle creates an important topic in the name of transport and urban traffic and consequently the complexity of this issue to develop a comprehensive and integrated management of transport and traffic has become inevitable. In urban planning system, there is a direct relation between land use, physical criteria and offered supply of transportation facilities. So the aim of this research is considering physical, transportation and population criteria involved in traffic so that with combining existing indexes by using IHWP model evaluate the points having traffic potential in urmia city. This research according to its purpose is the kind of applied research and according to method of work has descriptive- analytical nature. To perform the study, 14 indicators from among the factors affecting traffic were selected and after distribution questionnaire between elites, the scores of indicators based on IHWP are calculated. Preparation and Fuzzy fiction of layers based on the relationship of indicators with research aim and according to Sigmoidal functions respectively has done in GIS and Idrisi software and finally by using Weighted Sum the combination of 14 indicators with applying their scores, is done. Transportation researches orientation to traffic modeling with sectorial and limited number of indicators and led to this research by combination of different transportation, population and physical sub- criteria evaluate the traffic congestion potential in the cities. The results show that 17 percent of urmia city area in low traffic potential, 77 percent in middle potential and 6 percent located in high traffic potential area. As a result, it can be said that much of Urmia area in terms of traffic potential is locate in average traffic zone. The results also in separation of 5 regions suggest that regions of 5, 4 and 2, 3 and 1 respectively the highest to the lowest potential in high traffic zones are allocated.
  Keywords: Traffic, IHWP, Potential, Fuzzy, GIS
 • A. Ahmadi, M. Fakhri, A. Ameli*, M. Adresi Pages 23-38
  Recycling Steel slag aggregates into the asphalt mixes improves their performance; however, increasing the bitumen consumption as a result of this recycling bridle its wide spread application. To overcome this difficulty, this research investigates feasibility of concurrent recycling of reclaimed asphalt pavement (RAP) and steel slag into the warm mix asphalt. To this end, six types of asphalt mixture with two coarse steel slag aggregate percentages (0 and 40%) and three RAP contents (0, 20, and 40%) were prepared in two states of aging (short- and long term) and their resistance against rutting, cracking, and moisture-induced damages were examined and compared statistically. Results showed that incorporation of steel slag aggregates and RAP enhances the rutting and cracking performance of mixes; however, the former reduces and the latter one increases the moisture susceptibility. On the other hand, inclusion of RAP and steel slag in mixes respectively degrades and promotes the deformation of asphalt mix at the failure in indirect tension test. Overall, it is proven that simultaneous recycling of steel slag and RAP into the WMA not only is beneficial from economic and environmental perspective, but also leads to a mix which performs better or at least comparable to the conventional mixes and also the mixes that are made with one of these waste materials.
  Keywords: Warm mix asphalt, RAP, steel slag, Marshall Quotient, Indirect Tensile Strength, Moisture Susceptibility, Aging
 • H. Khani Sanij*, S. S. Oreyzi Yazdi Pages 39-55
  One of the technical problems of hot mix asphalt (HMA) in Yazd province is skid resistance. The cause of this problem is the micro-texture (fine texture) of limestone aggregates. The Ghoghart iron mine of Bafgh (Yazd) has million tons of hard and qualified siliceous aggregates which are depot as waste and unusable materials. In this study, the skid resistance and the chemical and physical properties of aggregates have been evaluated. Also, the methods for modifying the moisture sensitivity problem of these types of aggregates have been expressed. The results of this study indicated that aggregates made from mine waste of Bafgh Ghoghart iron mine have better skid resistance compared to conventional limestone aggregates. Also, it was found that the problem of moisture sensitivity of these aggregates will be avoid by adding zycotherm and zycosoil. In addition to the technical advantages, the environmental benefits of using mines waste of Bafgh is considerable.
  Keywords: Skid Resistance, Moisture Sensitivity, Antistripping Agent, Hot Mix Asphalt
 • K. Ahangari, M. Zahiri, S. M. Mansourzadeh*, H. Ajamzadeh Pages 57-79
  Prediction and control of settlement have great importance both in terms of safety and economic point of view on urban area. Tehran subway- line 6 starts from Kouhsar square in the end of north Kouhsar Boulevard placed in north-west of Tehran and ends in Dolat-abad terminal at south of Tehran. North part of line 6 excavated using NATM method. Monitoring and instrumentation system are well equipped and their data have been processed during excavation. Although geotechnical parameter obtained from laboratory and in-situ tests and on the other hand there are distances from sample location to tunnel route, it is possible that different factors such as local heterogeneities in layers or variation of soil between two positions affect the geotechnical parameters. One of the best methods to evaluate these parameters in large scale is back analysis based on instrumentation results. In this paper numerical modeling are done with Plaxis2D software and using back analysis, geotechnical parameters estimated. Different parameters such as cohesion, angle of friction, elastic modules investigated. Also, stresses relaxation were examined before support installation. Based on sensitivity analysis, elastic modules and friction angle have the most influence on ground surface settlement. For example, changes of the friction angle from 24 to 40 will change settlement from 51.3 to 14.7. Also, changes of elastic modules from 75 to 215 will change settlement from 23.2 to 8. Based on these finding, changes of these two parameters in 9 different sections on tunnel route were verified settlement in numerical method with instrumentation settlement. Result shows that increase elastic modulus in numerical models about two times provide good result. Friction angle changes between 37 to 40.
  Keywords: Back Analysis_Line 6 Tehran Subway_Instrumentation_Plaxis2d
 • M. Moradi, M. M. Khabiri* Fallah Nezhad Pages 81-93
  Since the demand in air transport system has the most influence on increasing prosperity and efficiency of this system, identifying the factors that attracts the passengers to air transport is essential. This topic has got an importance in developing countries in recent years because of the slow growth rate of number of domestic flight passengers. In this research which surveys the effective factors on demand of domestic air transport, for gathering required information from passengers, a questionnaire was designed including 20 effective parameters on air transport demand based on consulting experts, university professors and past research studies. It was asked from the passengers to rank the parameters according to their importance. These parameters were categorized using “Factor Analysis” with 6 factors of “cost”, “services”, “time”, “application of up-to-date technology”, “satisfactory and secondary services” and “safety” respectively. Obtained factors were 67.7% effective on changing passenger demands of domestic air transport. The factor “cost” has had the greatest impact with 20.4 %. “Structural Equation Modeling” has been used for checking the “Factor Analysis” results. Modeling results proved the correctness of factor analysis. Furthermore, the modeling has showed that the most mutual effectiveness has been between the factors “cost” and “services” with the value of 0.18. The results of this research express practical implications for airport Companies and airlines in the field of programming air transport, increasing demand attraction of passengers and eventually improvement of economic conditions at a national level.
  Keywords: Air Transportation, Transportation Demand, Effective Components, Domestic Flight Passengers, Factor Analysis
 • E. Hassannayebi*, A. Sajedinejad, S. Mardani, S. R. Hosseini Pages 95-117
  In this paper, a simulation-based optimization approach is proposed to solve train scheduling problem in single-line and double-track rail networks. In the proposed approach, the simulation model is used to generate feasible train timetable. The simulation model is designed in an object software environment called Enterprise Dynamics (ED). The input data of the problem includes the type of blocks, the order and location of the stations, the number of lines and platform inside the stations, the station facilities (dewatering, refueling, and prayer room), maintenance intervals and praying intervals. The decision variable is the departure time of trains from the origin and the objective of the problem is to minimize the total weighted non-planned stopping times of trains. To find a near-optimal timetable, a simulation-based optimization method based on the evolutionary path relinking algorithm is designed. To evaluate the efficiency of the proposed algorithm, the scheduling of passenger trains in the Tehran-Razi route has been performed. The results of the research show that the implementation of the proposed model has led to significant improvement in non-planned train stopping times as against to the current schedule of the Iranian railways. The proposed algorithm is also able to generate a train timetable in a reasonable time according to the intervals allowed for prayer.
  Keywords: Train Scheduling, Simulation-Based Optimization, Object Oriented Model, Evolutionary Path Re-Linking
 • M. Abbasi, N. Nahavandi* Pages 119-134
  With entering container into transportation area, this area has experienced a huge change. However, the imbalance problem between the input and output containers exists in ports until now. This imbalance between import and export of goods has created a problem called Empty Container. In this paper, due to the theoretical and practical issue challenges in the problem, the reposition of empty containers under certain and uncertain conditions of some problem parameters is investigated. At first, a new model of two-objective planning of reposition of empty containers under certain conditions was presented for the first time in the literature. Thereafter, in order to reduce the effects of uncertain parameter fluctuation under various scenarios in the real world, a combinational approach of robust optimization and risk management is used. The reposition of empty containers robust model is presented by considering uncertainty of several problem parameters like demand and supply as well as loading and unloading capacity under three different scenarios which those probable scenarios are determined using risk management method. In order to evaluate and validate the both presented models, the data from Iran maritime port network are used. The computational results indicate the appropriate performance of proposed deterministic model, efficiency of proposed robust model under uncertainty conditions, and also the importance of using robust optimization approach in creating reposition of empty containers robust plans under uncertain conditions.
  Keywords: Repositioning of Empty Containers, Uncertainty, Robust Optimization, Risk Management
 • M. Soltani*, S. A., Khazaei Pages 135-148
  Airlines liable to compensate the damages caused by the delay and cancellation of flights According to domestic and international regulations. Airlines can avoid responsibility by providing reasonable measures or force majeure. Travelers also can benefit the maximum compensation by providing Actions be conducted by the carrier is known “Wilful Misconduct”. By examining airline bankruptcies this issue we find that bankruptcy could be considered a reason for the delay and cancellation of flights. So with the possibility of delays and cancellations due to the bankruptcy of airlines, Attenuating this as an example of exemptions from liability and intensify of liability Becomes obvious. The studies in this paper and are aware of the possibility of delayed and canceled flights due to airline bankruptcy, bankruptcy could be an excuse for companies, Bankruptcy could be an excuse for companies to recognize it as force majeure or necessary measures to prevent it, be exempt from liability And could be as Wilful Misconduct applicable to tighten liability, compensation of passengers flying for more support.
  Keywords: Airline bankruptcy, Delay, Cancellation, Reasonable measures, Force majeure, Willful Misconduct
 • H. Sajadzadeh*, S. Zolfigol Pages 149-158
  Exponential increase of urban population and increasing use of vehicles have created problems for residential areas. Security and calm level and traffic calming, nowadays, is one of the significant subjects in urbanization and urban transportation programming. Urban design seeks to improve environmental quality in order to improve the quality of life of people. A major goal of urban design, especially in centers, is to reduce automobile dependence in order to address issues of viability and sustainability. Urban transportation is also of particular importance in the process of urban design expertise due to its high surface coverage in urban areas. Inner transportation is a part of the transportation system, which, with the aim of providing access between different uses within the boundaries of a city, carries out the movement of human and goods between the adapted spaces. Urban transportation serves as a very important user for all other uses in meeting the needs of the people. The main goal of the present research is to investigate the quality of transportation within traditional neighborhoods for the application of effective and consistent strategies. The research methodology used is an analytical-interpretative review that first starts by studying the outstanding sources around the main subject of the research, through to achieve a targeted framework. In the next step, using the space syntax technique helps to discuss the situation of the case model configuration to achieve clear and effective policy for future actions. The results of the research shows that the main structure of traditional neighborhoods is due to adaptation to different and diverse spaces with spatial continuity and functional-physical connections that according to urban design action (traffic Calming), can injected dynamic and livability’s too this target area.
  Keywords: Urban Design, Transportation, Traffic Calming, Traditional Neighborhoods, Space Syntax
 • A. Heidari*, A.A. Shojaie Page 159
  For example Population increase and transportation development inside cities have been caused traffic and environmental pollutions and consequently caused many economic and social issues. City experts and managers consider using efficient transportation systems as one of the best methods to solve these problems. Since construction and setting up of a public transportation system needs spending a lot of money, selecting the best public transportation system in cities so that includes all economic, social and environmental prospective needs more precise investigation and evaluations. This paper, with recognition of important parameters which effects on selecting the transportation systems, ranks different transportation systems using TOPSIS Multi-Criteria decision making method based on transportation system experts and specialist viewpoint and offers city planners and managers a proper and comprehensive model to choose public transportation system. In this research, to rank the systems, questionnaires have been distributed between experts and specialist. The collected related data recognized criteria's have been used for ranking and prioritizing the public transportation systems in city of Tehran. By using the proposed model, "Subway System" has been selected as a best transportation system in the city of Tehran, meanwhile based of Transportation and Traffic Organization of Tehran; only 16.4 percent of daily passengers are using subway in the city of Tehran. But in recent years investments in subway significantly increased that shows planners and city managers are well aware of this topic.
  Keywords: Ranking, Multi-Criteria Decision Making, Transportation Modes, TOPSIS
 • P. Darparnian*, A. Abdi Kordani, B. Golchin Pages 169-183
  In recent years, new technology was developed as a warm mixed asphalt in the construction industry. The main purpose of the production of these mixtures, reduce emissions and energy consumption is less in line with the Kyoto agreement. In addition, other benefits such as the ability to apply pavement in cold weather, pavement construction seasons to expand, improve efficiency, faster reopened for traffic after construction, reduce harmful emissions and reduce the risk to workers due to the aging of bitumen production will decrease in temperature. Despite the benefits of attending the pavement, he encouraged the use of this technology, but different aspects of behavior of this type of technology is still not clearly defined. One of these behavioral aspects, potential rutting and moisture-sensitive long-term performance of pavements constructed with in warm mixed asphalt technology. If crumb rubber asphalt are made of warm asphalt mixtures, rubber asphalt construction cost for construction of asphalt rubber asphalt at lower temperatures less. Concomitant use of rubber powder and warm additive to improve long-term performance and potential rutting and moisture sensitivity compared to conventional asphalt mixture. In this study, Laboratory investigation of resistance of warm mix rubberized asphalt containing anti-stripping agent against moisture damages. The results of moisture sensitivity show that the best amount of additive zycotherm in is containing 0.1 percent in sample. The results of resilience module and dynamic creep experiment also show that the most resilience module and dynamic creep for additive Zycotherm in is containing 0.12 percentage for sample which is better than the example sample. Generally, increasing anti-stripping agents warm mixed asphalt will improve moisture sensitivity and rutting resistance of rubber asphalt.
  Keywords: Warm-Mix-Asphalt, Zyco Therm, Rubber powder, Moisture Susceptibility, Rutting
 • M. Doroudian Pishvaee* Pishvaee, B. Farhang Moghaddam Pages 185-208
  With thriving the sea transport market and the increasing use of container, many containers tend to coastal port. The most controversial concerns of the port can be addressed as the lack of space for storage, high cost of land and lack of proper accessibility to origins and destinations due to traditional transportation of commodities. The best solution to tackle with the mentioned issues will be the concept of dry port as a hieratical transportation, with determined capacity and appropriate distances to port and origin-destination of Commodity. In this research, hieratical dry port location problem with hub location approach has been studied. The demand parameter is assumed as uncertain parameter in the presented model due to more adaption with real world situation. Uncertain parameter concept is considered in this paper to have a mathematical model with robust output under parameter variations. Robust optimization scenario-based model can produce feasible and optimal solutions under parameter variations. The obtained result from presented mathematical model for coastal-port location problem indicate to possibility of establishing 3 coastal-ports in Kerman, Fars and Khorasan-shomali. Also, the validity of the proposed model is presented. At last, results demonstrate to 31% outperformance of presented model and productivity of output robust model.
  Keywords: Dry Port, Hub Location, Multimodal Transportation, Robust Optimization