فهرست مطالب

 • پیاپی 36 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی جلیلی شیشیوان، فریبرز درتاج، اسماعیل سعدی پور، نورعلی فرخی صفحات 7-40
  هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه گری عزت نفس در رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی است. بدین منظور از روش تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان نخبه ورزشی محصل است که در المپیادهای ورزشی دانشجویی کشور طی چهار سال اخیر (از 1391 تا 1395) موفق به دریافت مدال شده اند. با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب 349 ورزشکار نخبه از این جامعه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه سرمایه اجتماعی مبارکی (1384)، عزت نفس روزنبرگ (1965) و مقیاس امید تحصیلی سهرابی و سامانی (2011) استفاده شده است. تجزیه وتحلیل آماری داده ها به کمک نرم افزار آماری ایموس صورت گرفته است. نتایج نشان داد که از بین مولفه های سرمایه اجتماعی، مولفه های مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و انسجام اجتماعی به طور مستقیم منجر به افزایش امید تحصیلی می شوند. در بررسی آثار غیرمستقیم نیز مشخص شد که دو مولفه حمایت اجتماعی و روابط متقابل از طریق افزایش عزت نفس منجر به بالا رفتن امید تحصیلی می شوند. با محاسبه شاخص های برازش مشخص شد که مدل پژوهش تطابق مناسبی با داده ها دارد. سرانجام، این نتایج در پرتو پیشینه به بحث گذاشته شده است و تلویحات نظری و کاربردی یافته ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: امید تحصیلی، سرمایه اجتماعی، عزت نفس، ورزشکاران نخبه
 • فرنوش شمیلی، فاطمه کاتب صفحات 41-60
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش هنر بر حافظه بصری افراد است. با توجه به این اصل که ارتقای کیفیت سازمان ادراکی افراد به ارتقای کیفیت حافظه ایشان می انجامد، هرگونه بحث در مورد کیفیت حافظه و بهبود و ارتقای آن منوط به بحث و مداقه بیش تر در مورد ادراک و سازمان بندی اطلاعات در ذهن افراد است. در این پژوهش سعی شده است در محیطی آزمایشگاهی سنجشی انجام گیرد که نتایج آن پاسخ به دو سوال این پژوهش باشد. اول این که «آموزش هنر چه تاثیری بر سازمان ادراکی افراد دارد؟»؛ دوم این که «آموزش هنر چه تاثیری بر حافظه بصری افراد دارد؟». این آزمون «آزمون کپی و باز پدیدآوری اشکال هندسی پیچیده آندره ری» نامیده می شود. شصت آزمودنی شامل سی نفر هنرجوی هنرهای تجسمی و سی نفر از میان افراد غیرهنری در این پژوهش شرکت کرده اند. برای تحلیل داده های پژوهش از روش های آماری استفاده شده است. مقایسه نمرات تفاوت معنی داری را در معیارهای سازمان ادراکی و حافظه بصری نشان می دهد. بر اساس این نتایج معیارهای متفاوت سازمان ادراکی افراد شامل کیفیت و غنای ترسیم، سبک ترسیم و همچنین طول مدت ترسیم در گروه غیرهنری نمرات کمتری را نسبت به گروه هنری نشان می دهند. از طرفی مقایسه نتایج مربوط به باز پدیدآوری اشکال نشان می دهد غنا و صحت باز پدیدآوری اشکال و یا به عبارتی معیار اندازه گیری حافظه بصری افراد هنری به مراتب از گروه غیرهنری بیش تر است.
  کلیدواژگان: حافظه بصری، سازمان ادراکی، هنرهای تجسمی، آزمون اشکال پیچیده آندره ری
 • سید طه هاشمی، احمد علیپور، حسین زارع، مهناز علی اکبری صفحات 61-88
  با هدف برازش الگوی سالم زیستی خود تجزیه ناپذیر در دانشجویان ایرانی، یک طرح پژوهی توصیفی زمینه یابی و همبستگی به اجرا درآمد. یک گروه نمونه شامل 582 نفر زن و مرد از میان دانشجویان دانشگاه های تهران با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. میانگین سنی مشارکت کننده ها 25 سال بود. تحلیل عامل تاییدی در مورد داده ها نشان داد الگوی سالم زیستی خود تجزیه ناپذیر با گروه هدف انطباق و برازش دارد. بررسی نمره های میانگین نیز نشان داد در اکثر عامل ها و خرده مقیاس ها رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بررسی اثر جنسیت بر سالم زیستی نیز نشان داد تفاوت جنس در سالم زیستی فقط در خود ذاتی معنی دار است و در سایر عامل ها معنی دار نیست. در بررسی رابطه متغیرهای جنسیت، شغل و تاهل نیز مشخص شد تفاوت ها در میان جنس فقط در هر دو سازه معنی دار، اما در وضعیت تاهل فقط در سالم زیستی و در متغیر شغل در هیچ کدام معنی دار نبود. نتیجه ای که می توان از این پژوهش به دست آورد این است که الگوی سالم زیستی خود تجزیه ناپذیر به مثابه الگویی تکاملی در جامعه دانشجویان ایرانی قابل مطالعه و پژوهش است؛ امید است این پژوهش راهی برای استفاده از این الگو در کنار الگوهای بومی و اسلامی و همچنین تلفیق مناسب آن ها بگشاید.
  کلیدواژگان: سالم زیستی، الگوی خود تجزیه ناپذیر، سبک زندگی اسلامی
 • مژگان جعفری، علیرضا کیامنش، عبدالعظیم کریمی صفحات 89-120
  در این مطالعه روند تغییرات نقش متغیرهای خودپنداره، نگرش و علاقه به علوم بر پیش‏بینی عملکرد دانش آموزان پایه هشتم کشور در مطالعات تیمز در سال های 2003، 2007، 2011 و 2015 بررسی شده است. برای بررسی داده های 21434 دانش آموز پایه هشتم که در چهار مطالعه ادواری تیمز شرکت داشتند، از تحلیل عاملی تاییدی، اندازه های اثر و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در فاصله سال های 2003 تا 2007 همراه با افزایش متوسط نمره علوم، متوسط خودپنداره علوم و نگرش نسبت به علوم نیز افزایش یافته است. تغییرات نگرش در این دوره بسیار جزئی است. در فاصله سال های 2007 تا 2011 همراه با افزایش متوسط نمره پیشرفت، متوسط خودپنداره علوم، نگرش و علاقه نسبت به علوم نیز افزایش یافته‏اند. در فاصله سال های 2011 تا 2015 همراه با کاهش متوسط نمره علوم، متوسط خودپنداره علوم و متوسط علاقه به علوم نیز کاهش یافته است، ولی متوسط نگرش نسبت به علوم افزایش یافته است. نتایج SEM نشان می‏دهد که خودپنداره علوم به صورت مستقیم و غیرمستقیم عملکرد علوم دانش‏آموزان را پیش‏بینی می‏کند. همچنین، یافته ها نشان داد که نگرش و علاقه به علوم اثر منفی بر عملکرد علوم دارند. بررسی دلایل اثر منفی نگرش و علاقه به علوم بر عملکرد علوم به مطالعات چندجانبه روان شناختی و جامعه شناختی نیاز دارد. از طرفی، ازآنجاکه نگرش متغیر مهمی در یادگیری است، علل همسو نبودن نگرش نسبت به علوم با نمره پیشرفت به ویژه در آزمون 2015 باید موردتوجه و شناسایی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روند، تیمز، خودپنداره علوم، نگرش وعلاقه نسبت به علوم، معادلات ساختاری
 • حبیب الله رود ساز، امین رضا کمالیان، مقصود امیری، احمد قائم مقامی تبریزی صفحات 121-144
  آموزش های الکترونیکی می تواند نقشی اساسی در آینده نزدیک برای رشد و توسعه کشور داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل علی موثر بر الگوی آموزش های مجازی دانشگاهی در ایران و ارائه مدل است. ازاین رو، با نخبگان درباره موضوع پژوهش مصاحبه شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی دنبال شد و درنهایت، 24 مصاحبه کیفی صورت گرفت. یافته های پژوهش با روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. یافته ها بیانگر 80 نشان موثر در الگوی آموزش های مجازی دانشگاهی در ایران بود. این نشان ها در 11 مفهوم طبقه بندی شد: مسائل سازمانی، مدیریت یکپارچه، مزیت رقابتی، کیفیت هدفمند آموزشی، مدیریت دانش، تکنولوژی، سنجش پذیری، سهولت دسترسی، نوآوری و خلاقیت، آینده نگری و شایسته سالاری. با توجه به یافته های پژوهش راهبردهای اجرایی ارائه شده است که راهگشای مدیران آموزش های مجازی درباره اجرای موفقیت آمیز این نوع آموزش ها و پیامدهای حاصل از آن است.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، الگوی آموزش های مجازی دانشگاهی در ایران، الگوی پارادایمی دانشگاه مجازی
 • علیرضا مرادی صفحات 145-180
  هدف این بررسی، تبیین جنبه های تاریخی تقاضای آموزش در ایران و تحلیل عوامل موثر بر این تقاضا در بستر زندگی اجتماعی ایرانیان است. پرسش اصلی تحقیق حاضر متمرکز بر تفسیر رویکرد توده مردم (Crowd) در قبال آموزش است. این پژوهش به روش کیفی است و داده های آن با روش اسنادی گردآوری شده است. این بررسی به طورکلی نشان داد که اولا از مفهوم «تقاضای آموزش» در تعریف نوین (به مثابه بستری برای شکل گیری منابع انسانی) برای فهم ماهیت و تحولات طلب علم در تاریخ ایران، نمی توان استفاده کرد، زیرا تقاضای آموزش نزد توده های مردم به صورت مطالبه عمومی و فراگیر نبود. بررسی تاریخ نگاری آموزشی نشان داد که تاکنون از تاریخ اجتماعی آموزش غفلت شده است و رد پای مردم عادی در تاریخ فرهنگ ایران بسیار کم است و عموم مردم از حیث طلب علم با توجه به جنسیت، طبقه، قومیت و نوع نظام اجتماعی با هم نابرابر بوده اند. از سوی دیگر، ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران شرایط و زمینه های لازم را برای شکل گیری تقاضای علم اندوزی بین توده های مردم، عوام و رعایا فراهم نمی کرده است. در برخی از برهه ها نیز (مانند دوره صفویه) به دلیل ساختار فرهنگی خاص، این تقاضا صرفا در مسیر علوم دینی امکان تبلور داشت؛ و نکته آخر اینکه تحولات اندازه و ماهیت تقاضای آموزش در دوره جدید تاریخ ایران با گسترش نسبی زیرساخت های اقتصادی- اجتماعی مرتبط بوده است.
  کلیدواژگان: تقاضای آموزش، تاریخ نگاری، تاریخ ایران، زنان، ایران باستان، ایران دوره اسلامی، توده مردم، تاریخ اجتماعی، رعیت
 • غلامحسن پناهی، یحیی قائدی، سعید ضرغامی، محمدحسین عبداللهی صفحات 181-208
  هدف پژوهش حاضر تبیین فلسفه یادگیری با تاکید بر دیدگاه وینچ درباره فلسفه یادگیری است . در این راستا، با استفاده از شیوه تحلیل مفهومی، ابتدا مفهوم یادگیری و دیدگاه های روان شناسانه و نیز مکاتب فلسفی یادگیری ارائه شده است . سپس اصول اساسی فلسفه یادگیری از منظر وینچ تشریح شده است . در تبیین جایگاه فلسفه یادگیری وینچ در میان سایر نظریات روان شناسانه، مشخص شد که علیرغم تاکید رفتارگرایان بر رفتار آشکار موجودات زنده و تاکید شناخت گرایان بر فرایندهای شناختی، وینچ با جداسازی ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری در انسان مخالف است . وینچ همچون رفتارگرایان با مفهوم تربیت موافق است، اما برداشت او از تربیت متفاوت با نظر رفتارگرایان است . همچنین او بر اهمیت تاثیر توجه و تفکر در یادگیری تاکید می کند . این همان چیزی است که به صورت برجسته در نظریه های شناختی و به صورت کم رنگ تر در نظریه های رفتاری نیز دیده می شود .
  کلیدواژگان: یادگیری، فلسفه یادگیری، فلسفه یادگیری وینچ
 • پرویز میرزاخانی، علی محمد رضایی، علی اکبر امین بیدختی، محمود نجفی، اسحق رحیمیان بوگر صفحات 209-230
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزشی شکوفایی بر مولفه های شکوفایی شامل هیجان های مثبت، روابط، معنا، مجذوبیت و پیشرفت پژوهشگران جوان و نخبگان است. طرح پژوهش به صورت شبه آزمایشی است که با بهره گیری از طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری را اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای شهر تهران در سال 1396- 1395 تشکیل داده اند. نمونه پژوهش را چهل نفر از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان که در همه مولفه های شکوفایی نمره ای پایین تر از میانگین کسب کرده بودند، تشکیل می دهند. این چهل نفر به صورت تصادفی به دو گروه بیست نفره تقسیم شدند و با همین روش یکی از گروه ها به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. پیش از شروع دوره آموزشی، هر دو گروه مقیاس شکوفایی باتلر و کرن (2015) را تکمیل کردند و سپس پروتکل آموزشی مداخله شکوفایی، به گروه آزمایش طی هشت جلسه دو ساعته در دو روز آموزش داده شد. به گروه گواه در این زمینه آموزشی داده نشد. در پایان دوره، هر دو گروه دوباره پرسش نامه را تکمیل کردند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره تحلیل شد.یافته ها نشان داد برنامه مذکور به طور معنی داری مولفه های شکوفایی گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل افزایش داده است. این برنامه می تواند در بهبود مولفه های شکوفایی (هیجان مثبت، مجذوبیت، روابط، معنا و پیشرفت) موثر واقع شود. جامعه ای می تواند به بالندگی و خودکفایی برسد که با ایجاد شرایط و امکانات لازم، زمینه پرورش و شکوفایی توانمندی ها و استعدادهای برتر را آماده کند؛ لذا استفاده از مداخله شکوفایی با هدف ارتقای شکوفایی نخبگان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: شکوفایی، هیجان مثبت، مجذوبیت، روابط، معنا، دستاورد و پرما
 • سیدمحمود هاشمی، سیدعلی اکبر افجه ای، حامد دهقانان، وحید خاشعی صفحات 231-260
  تصویرسازی موضوع جدیدی است که توجه بسیاری از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را به خود جلب کرده است؛ به طوری که افزایش رقابت میان دانشگاه ها بر سر جذب دانشجو آن ها را وادار کرده تا از ویژگی های منحصربه فرد برای خودشان تصویر مطلوبی ایجاد کنند. این مقاله با هدف طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری – تفسیری در دانشگاه علامه طباطبائی تهیه شده است. روش پژوهش روش مدل سازی ساختاری – تفسیری است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه ماتریس خودتعاملی بوده و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. در مرحله نخست محقق با استفاده از روش تحلیل مضمونی به شبکه مضامین تصویرسازی سازمانی دانشگاه دست یافت و در مرحله دوم با بهره گیری از روش ISM و تحلیل MICMAC روابط میان مضامین را که شامل فعالیت های آموزشی، خلاقیت و نوآوری، عوامل محیطی، هویت، ارتباطات، فعالیت های پژوهشی، جو سازمانی، امکانات و خدمات، فناوری، شهرت، محیط فیزیکی و سرمایه انسانی است، یافته و آن ها را سطح بندی کرده و درنهایت مدل نهایی تحقیق ترسیم شد.
  کلیدواژگان: تصویر سازمانی، تصویر دانشگاه، ساختاری، تفسیری
 • علی دره کردی، ناصر بهروزی، غلامحسین مکتبی، کیومرث بشلیده صفحات 261-279
  هدف پژوهش حاضر یافتن رابطه علی بافت و کارکرد خانواده با رفتارهای تخریبی با میانجی گری نظم جویی شناختی هیجان و نظریه ذهن است. جامعه آماری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهواز بودند. نمونه ای 384 نفری به صورت تصادفی چندمرحله ای انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس رفتارهای تخریبی نبوی و همکاران (1390)، فرم کوتاه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2001)، مقیاس نظریه ذهن استیلمن نسخه قمرانی و همکاران (1385)، مقیاس عملکرد عاطفی خانواده مدارس کشور (1392) بود. تحلیل داده ها با روش مدل ساختاری و آزمون بوت استراپ برای بررسی نقش میانجی گری متغیرها در نرم افزار آموس انجام شد. بررسی شاخص های برازش مدل نشان داد مدل اصلاح شده از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین، نتایج بوت استراپ نقش میانجی گرانه عملکرد نظریه ذهن و تنظیم شناختی هیجان در ارتباط بین بافت و عملکرد خانواده با رفتارهای تخریبی را تایید کرد. بر اساس نتایج به دست آمده از معنی داری نقش میانجی گرانه نظریه ذهن و نظم جویی شناختی هیجان می توان گفت مداخله روی آموزش نظریه ذهن و نظم جویی شناختی هیجان می تواند روی کاهش رفتارهای تخریبی مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رفتار تخریبی، نظم جویی شناختی هیجان، نظریه ذهن
|
 • Ali Jalili Shishavan, Fariborz Dortaj, Esmaeel Sadipour, Norali Farrokhi Pages 7-40
  The current research was carried out to evaluate the mediating role of self-esteem in the relationship between social capital and academic hope of elite athlete students. For this purpose, structural equation analysis method was used. The population of research included all elite athlete students, who could win the medal in National Students Sports Olympiads held in Iran during the years 2012 to 2016. Among them, 349 elite athletes were selected using proportional stratified sampling method. To measure the variables, Mobaraki Social Capital Questionnaire (2005), Rosenberg Self-esteem Questionnaire (1965), and Sohrabi and Samani Academic Hope Scale (2011) were used. Findings revealed that among the social capital components, the components of social participation, social support, and social cohesion directly increased the academic hope. Investigating the indirect effects revealed that two components of social support and mutual relations enhanced the academic hope through increasing the self-esteem. Calculating the fit indices revealed that the research model had good fit with data. Finally, results of research were discussed in light of the research literature and theoretical and applied implications of the results were provided.
  Keywords: Academic hope, Social capital, Self-esteem, Elite athletes
 • Farnoush Shamili, Fatemeh Kateb Pages 41-60
  This study aims to investigate the effect of art education on the visual memory of the individual. Concerning the fact that improving the quality of perceptual structure will lead to the promotion of memory quality, any discussion on the quality of memory and its improvement is a subject for further scrutiny toward perception and organization of information in people’s minds. The attempt is made to do the evaluation in an experimental setting to answer two research questions. First, what is the effect of art education on perceptual structure of people? Second, what is the effect of art education on visual memory? The test is called “The Copy and Complex Geometric Figure Test of Andre Rey”. Sixty examinees including thirty students of visual art and thirty other nonart students participated in this study. Statistical methods were used to analyze the data. Comparing the scores showed a significant difference in the criteria of perceptual structure as well as the visual memory. Based upon the results of perceptual structure in terms of quality, enriched drawing, drawing style, and the length of drawing, non-art individuals displayed lower scores than the art students. On the other hand, results of recreation of the shapes showed that the richness and the authenticity of recreation i.e., the measure of visual memory in art students were far higher than non-art students.
  Keywords: Visual Memory, Perceptual Structure Visual Arts, Complex Geometric Figure Test of Andre Rey
 • Seyed Taha Hashemi, Ahmad Alipour, Hossein Zare, Mahnaz Ali Akbari Pages 61-88
  The present research aimed to study the indivisible self-model of wellness in Iranian students based on a descriptive research design. Using multi age sampling, a group of total 582 students of Tehran universities 235 Male, 353 female) with age mean of 25 was selected. The results of confirmatory factor analysis showed that the indivisible self-model of wellness fits the data well. The internal correlations confirmed the significant relationship between the components of indivisible self-model of wellness. The results of t-test revealed the significant difference only between genders. Results of this study showed that the indivisible self-model of wellness can be applied in Iranian culture to improve the wellness and can be integrated and correlated with local and Islamic patterns to find the best wellness model.
  Keywords: Fitness, Wellness, Religiousity
 • Mozhgan Jafari, Ali Reza Kiamanesh, Abdolazim Karimi Pages 89-120
  In the present study, we reviewed the changes in the role of scientific self-concept, interest in science and attitude toward science in predicting the scientific performance of eighth-grade students in four international studies (TIMSS) conducted in 2003, 2007, 2011, and 2015. The confirmatory factor analysis, and effect sizes, and structural equation modeling (SEM) were used to examine the data from 21434 eighth graders who had participated in the four TIMSS studies. According to the study findings, between 2003 and 2007, the average of science scores has increased, and the average of science self-concept and attitude toward science have increased. Between 2007 and 2011, the average of science achievement has increased, and the average of science self-concept and interest in science have increased, too. Between 2011 and 2015, with a decrease in average of science performance, the average of science self-concept, and interest in science had a reduction; but the average of attitude toward science has decreased. The SEM results showed that science self-concept, directly and indirectly, predicted the science performance of students. According to the findings, attitude toward science and interest in science had negative effects on science performance; these negative effects should be examined using sociological studies. On the other hand, given the fact that attitude is an important variable in learning, more exploration is needed to explain the reduction in positive attitudes toward science and the minor role of attitude toward science in students’ science performance, especially in 2015.
  Keywords: Trend, TIMSS, Scientific Self-Concept, Attitude, Interest towards science, Structural Equation
 • Habibolah Roodsaz, Amin Reza Kamalian, Maghsood Amiri, Ahmad Ghaem Maghami Tabrizi Pages 121-144
  E-learning development in Iran can play a key role in growth and improvement of the country in near future. Main aim of this study was identifying the factors that have influenced E-learning model in Iranian Universities. Present study was conducted in-depth interviews with experts in the subject area. Snowball sampling method and 22 qualitative interviews were conducted in order to test the findings of research. The results were analyzed in three ways: open, axial and selective. The findings indicated 80 effective marks in virtual academic educational model categorized in 11 concept which includes: Organizational issues, integrated management, competitive advantage, targeted educational quality, knowledge management, technology, measurement, ease of access, innovation and creativity, Foresight and meritocracy. Finally, executive strategies have been offered, which could be a key guide for virtual education and its successful implementation.
  Keywords: E-learning-learning academic model in Iran, Paradigmatic model of virtual university
 • Ali Reza Moradi Pages 145-180
  The main purpose of this study is to explain historical aspects of social demand for education and to analyze its influential factors in Iranian social life. The main question was about the approaches of Iranian crowd toward the education. The research approach is qualitative method and relevant historical facts collected by documentary research method. Findings revealed that we cannot use the modern term "social demand for education" to describe the nature and historical developments of educational needs of people in Iran. In Fact, demand for education was not a public demand for Iranian crowd. Social history of education has neglected in Iran and Review of educational historiography of Iran explicated that there is no trace of crowd in cultural history of Iran. The crowd, actually, have not been able to voice their educational needs and this could be analyzed by the social factors such as gender, class and ethnic inequalities. The current study showed that social, political and economic structure of Iran did not facilitate social demand for education. Religious educational demands, of course, formed in some historical times such as Safavid period due to the specific political-cultural structure. Social demand for education gradually formed in the modern history of Iran and its formation is concerned to the developments of socio-economic infrastructures.
  Keywords: Demand for education, Historiography, Crowd, Peasant, Social history of Iran
 • Gholam Hasan Panahi, Yahya Ghaedi, Saeid Zarghami, Mohammad Hosein Abdollahi Pages 181-208
  The purpose of present study is to explain the philosophy of learning with the emphasis on Winch's learning theory. To answer the question of what the relationship is between Winch's philosophy of learning and the other learning approaches, by using the conceptual analysis method, first the concept of learning psychological theories and philosophical approaches related to learning is presented, then Winch's viewpoints are elaborated. In order to show the place of Winch's philosophy of learning among the other psychological theories, the study shows that despite the emphasis of both behaviorist on the overt behavior and the cognitivists on the cognitive processes, Winch disagrees with the separation of affective, cognitive and behavioral dimensions in human being. He agreed with the educational concept of behaviorists, but his understanding of education differs from that behaviorists’ favor. He also emphasized on the importance of thinking and attention in learning, it is what that can be seen notably in cognitive theories and less clearly in behaviorists’ theories.
  Keywords: Learning, Philosophy of learning, Winch's philosophy of learning
 • Parviz Mirzakhani, Ali Mohammad Rezaei, Ali Akbar Aminbeidokhti, Mahmoud Najafi, Ishagh Rahimian Bougar Pages 209-230
  The aim of the present study was examining the effectiveness of educating Flourishing on Positive Emotions, Relationships, Sense of meaning, Achievement and Engagements among young researchers and elites.
  Methodology
  The present study was semi-experimental with pre-test, post-test and control group. All members of Young Researchers and Elite Club of Islamic Azad University in Tehran in 2016-2017, consisted the statistical population of the present study. Sample of study consisted of 40 members of Young Researchers and Elites Club who got scores lower than the mean score in all components of Achievement. These 40 individuals were randomly assigned into experimental and control groups with 20 individuals in each group. Before starting the training course, individuals of both groups completed Butler and Kern's PERMA (Flourishing) scale (2015) and then individuals of experimental group received educational intervention protocol of Achievement in form of eight 2-hour sessions for two days. Individuals of control group received no training. At the end of the course, participants of both groups completed the questionnaire again. Data were analyzed using univariate and multivariate covariance analysis. Findings: Findings showed that the training significantly increased all components of Achievement in individuals of experimental group compared to control group.
  Keywords: Flourishing, Positive Emotions, Relationships, Sense of meaning, Achievement, Engagement, PERMA
 • Seyed Mahmoud Hashemi, Seyed Ali Akbar Afjahi, Hamed Dehghanan, Vahid Khasheie Pages 231-260
  Imaging is a new topic that has attracted the attention of many universities and institutions of higher education.Increased competition among universities over student recruitment has forced them to create a good image of their unique characteristics. This research was conducted with the aim of designing the organizational imaging model of universities and institutions of higher education with a structuralinterpretation approach at Allameh Tabatabai University.The research method was structural-interpretive modelingand self-efficacy matrix questionnaire was used with simple random sampling. In the first stage, the researcher used the method of analyzing the subject matter of the organization's corporate imaging through the method of analyzing the network. In the second phase by using the ISM method and the MICMAC analysis, the relations between the themes including educational activities, creativity and innovation, environmental factors, identity Finding and leveling the communications, research activities, organizational climate, facilities and services, technology, reputation, physical environment and human capital were found and leveled. Ultimately the final model of the research was drawn.
  Keywords: Organizational Image, University Image, Structural- Interpretative
 • Ali Dare Kordi, Naser Behroozy, Gholam Hossein Maktabi, Kiomars Beshlideh Pages 261-279
  The present study was carried out to find the causal relationship between family function and destructive behaviors through the mediating of the cognitive emotion regulation and the theory of mind.The population included first class high school students in the city of Ahvaz. A random sample of 384 was selected by cluster samplingmethod. Nabavi et al destructive behaviors questionnaire (1390), Garnefsky et al. short form of cognitive emotion regulation questionnaire (2001), Stillman et al. theory of mind questionnaire (1385), educational and emotional functioning scale of compatibility Family Schools (1392)were used In this study. Data analysis was done by fitting indicators to check the structural Equestion Modeling (SEM) and the test model to examine the role of mediating variables in Breaking Bootstrap Amos software. The reliability and validity of the questionnaire were also confirmed at the desirable level. Indices showed the model is a good model fit. The results of the bootstrap showed the mediating role of theory of mind and cognitive emotion regulation in the relationship between structure and function of the family in reducing destructive behaviors.
  Keywords: Destructive behavior, Cognitive emotion regulation, The theory of mind