فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 9 (آذر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید ارشم، فرهاد قدیری، مهدی بابک* صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  اختلالات یادگیری به خصوص اختلال در نوشتن از عوامل ناتوانی تحصیلی دانش آموزان می باشد. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه کارایی دو روش مداخله تمرینی نوروفیدبک و حرکتی بر عملکرد دست نوشته کودکان 9 تا 11 ساله دارای اختلال نوشتن بود.
  مواد و روش ها
  این یک تحقیق نیمه تجربی مقایسه ای با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. تعداد 30 نفر از دانش آموزان راست دست پسر 9 تا 11 ساله از مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر کرج (ناحیه 4) براساس آزمون اختلال نوشتن فلاح چای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در سه گروه 10 نفره تمرینی قرارگرفتند.گروه تمرینات منتخب حرکتی به مدت 4 هفته، هفته ای 3 جلسه (در مجموع 12 جلسه) به انجام فعالیت هایی پرداختند که بر هماهنگی بینایی-حرکتی،کنترل حرکات ظریف، یکپارچگی بینایی-حرکتی و هماهنگی چشم و دست تاکید داشت. گروه تمرینات نوروفیدبک، به مدت 4 هفته، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه 20 دقیقه به انجام یک پروتکل تمرینی (کاهش موج بتا و افزایش موج آلفا در نقطه 3 C ) پرداختند. گروه کنترل هیچ گونه مداخله تمرینی نداشتند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که بین دوگروه مداخله تمرینی و گروه کنترل تفاوت های معنی داری وجود دارد. دوگروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل از پیشرفت معنی داری برخوردار بودند. هم چنین، نتایج نشان داد که برنامه تمرینات حرکتی منتخب نسبت به تمرینات نوروفیدبک موثرتر می باشد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، برنامه تمرینات حرکتی منتخب موثرتر از تمرینات نوروفیدبک و گروه کنترل بود. بنابراین، پیشنهاد می شود که از مداخله تمرینات حرکتی منتخب برای بهبود عملکرد دست نوشته دانش آموزان با کیفیت دست نوشته ضعیف استفاده شود.
  کلیدواژگان: اختلال نوشتن، برنامه حرکتی منتخب، تمرینات نوروفیدبک، دست نوشته، مهارت های حرکتی ظریف
 • مصطفی جانی، حمیدرضا جمیلیان*، احمد آرامون صفحات 12-21
  زمینه و هدف
  تحقیق حاضر با هدف مقایسه استرس ادراک شده، خود کارآمدی و سلامت روان در بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت نوع c انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات علی مقایسه ای بود. جامعه تحقیق شامل کلیه بیماران مبتلا به سندروم نقص ایمنی اکتسابی یا ایدز مراجعه کننده به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری شهر اراک و کلیه بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن ناشی از ویروس هپاتیت C مراجعه کننده به مراکز درمانی و مطب های خصوصی پزشکان متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش شهر اراک بود. نمونه آماری شامل 200 نفر در بر گیرنده نفر100 مبتلا به ایدز و 100 نفر مبتلا به هپاتیت نوع C بود که به صورت غربال گری انتخاب و در تحقیق شرکت داده شده بودند. کلیه شرکت کنندگان به سه ابزار استرس ادراک شده وهن، کامارک و مرملستین، خودکار آمدی شرر و سلامت عمومی گلدبرگ پاسخ دادند. تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون مانوا نشان داد که دو گروه در میزان استرس ادراک شده، خودکارآمدی و سلامت روان، علائم جسمانی، افسردگی، اضطراب و عملکرد اجتماعی در سطح معنی داری 01/0 با یکدیگر تفاوت داشتند.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی جهت اطلاع رسانی دقیق مبنی بر این که استرس و خودکارآمدی تا چه اندازه بر سلامت جسم و روان بیماران مبتلا به سندروم نقص ایمنی اکتسابی یا ایدز تاثیرگذار است، برگزار شود.
  کلیدواژگان: استرس ادراک شده، سلامت روان، خودکارآمدی، بیماران مبتلا به ایدز، بیماران مبتلا به هپاتیت نوع C
 • مریم دوستی مهاجر، حمید پژاوند، رامین عبیری، امیرهوشنگ الوندی* صفحات 22-32
  زمینه و هدف
  میزان مقاومت به آنتی بیوتیک های مختلف در اشرشیاکلی به ویژه نسبت به فلوروکینولون ها به سرعت در حال افزایش است. یکی از مکانیسم هایی که در مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها نقش دارد، سیستم های افلاکس است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین فنوتیپی و ژنوتیپی نقش پمپ های افلاکس در ایجاد مقاومت به فلوروکینولون ها در ایزوله- های اشرشیاکلی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های کرمانشاه در سال 1392 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 100 ایزوله اشرشیاکلی از بیماران بستری در بیمارستان های کرمانشاه جمع آوری شدند و توسط تست های بیوشیمیایی استاندارد تعیین هویت گردیدند. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن مطابق با دستورالعمل CLSI تعیین گردید. حضور پمپ های افلاکس به وسیله روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بررسی گردید.
  یافته ها
  مقاومت ایزوله ها نسبت به سفتازیدیم، نالیدیکسیک اسید، سیپروفلوکساسین، نورفلوکساسین، افلوکساسین، جنتامایسین و تتراسیکلین به ترتیب برابر با 73، 67، 55، 54، 45، 38 و 24 درصد بود. براساس نتایج به دست آمده از آزمایش PCR، از بین 100 ایزوله اشرشیا کلی، 99 ایزوله (99 درصد) واجد ژن acrA بودند. هم چنین، برای ژن acrB 98 درصد، برای ژن acrE 95 درصد، برای ژن acrF98 درصد، برای ژن tolC 96 درصد، برای ژن mdfA 94 درصد و برای ژن norE 96 درصد مثبت گردید.
  نتیجه گیری
  در سویه هایی که دارای ژن acrA،acrB ، acrE، acrF، tolC، mdfA،norE مثبت بودند، میزان مقاومت به آنتی بیوتیک در حضور مهار کننده پمپ افلاکس کاهش پیدا کرد. بنابراین پمپ افلاکس در مقاومت آنتی بیوتیکی دارای اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: اشرشیاکلی، افلاکس پمپ، مقاومت چند دارویی، PCR
 • اسماعیل سلیمانی*، شهین آزموده، مجتبی حبیبی صفحات 33-44
  زمینه و هدف
  در این پژوهش رابطه ی ساختاری اجتناب شناختی و نشخوار فکری با علائم بالینی OCD بامیانجی گری نارسایی شناختی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. به همین منظور 220 بیمار مبتلا به OCD از کلینیک های روان شناختی ارومیه انتخاب شدند و پرسش نامه های YBOCS، RRS، CAQ و CFQ را تکمیل کردند. برای تحلیل نتایج از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل نهایی اصلاح شده برازش مناسبی با داده های این پژوهش دارد و مسیرهای اجتناب شناختی، نشخوار ذهنی و نارسایی شناختی با OCD و مسیرهای اجتناب شناختی و نشخوار ذهنی با نارسایی شناختی معنی دار است. هم چنین، مسیرهای غیرمستقیم اجتناب شناختی به OCD و نشخوار ذهنی به OCD نیز معنادار است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که نارسایی شناختی علاوه بر وجود رابطه ی مستقیم، رابطه ی بین اجتناب شناختی با OCD و نشخوار فکری با OCD را نیز تنظیم می کند.
  کلیدواژگان: نارسایی شناختی، اجتناب شناختی، نشخوار فکری، اختلال وسواس فکری، عملی
 • جواد سهرابی اسد آباد، زهره قطب الدین*، محمدرضا تابنده صفحات 45-56
  زمینه و هدف
  مطالعات بسیاری نشان داده اند که داروهای شیمی درمانی مانند دوکسوروبیسین باعث اختلال حافظه
  می شوند. از سوی دیگر، کروسین به عنوان یک ماده شیمیایی جدا شده از زعفران در تقویت حافظه و بهبود حرکت موثر است. بدین جهت در این مطالعه اثر تزریق همزمان کروسین و دوکسوروبیسین بر حافظه احترازی و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر بالغ بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، تعداد 50 سر موش صحرایی به 5 گروه تقسیم شدند: کنترل، شاهد، دوکسوروبیسین، کروسین و موش های تیمار شده با تجویز همزمان دوکسوروبیسین و کروسین. در گروه کروسین، کروسین با دوز 30 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت روزانه و به مدت 21 روز تزریق شد و در گروه شیمی درمانی هر موش به مدت 3 هفته (هر هفته یک دوز) دوکسوروبیسین را با دوز 5 میلی گرم بر کیلوگرم دریافت می کردند. گروه درمان، کروسین و دوکسوروبیسین را همزمان دریافت کردند. به گروه شاهد سالین تجویز شد. تمام داروها به روش درون صفاقی تزریق شدند. در پایان، حافظه احترازی، تعادل و رفتار جستجو گرانه به ترتیب با شاتل باکس، روتارود و جعبه باز سنجیده شدند.
  یافته ها
  حافظه موش هایی که دوکسوروبیسین مصرف کردند در مقایسه با سایر گروه ها کاهش معنی داری یافت (001/0>p) و تیمار با کروسین باعث بهبود حافظه شد (001/0p<). فعالیت حرکتی با استفاده از آزمون های جعبه باز و روتارود، افزایش معنی داری را در گروه درمان نسبت به گروه دوکسوروبیسین نشان داد (001/0>p).
  نتیجه گیری
  مصرف کروسین به همراه داروهای ضد سرطان نظیر دوکسوروبیسین می تواند یک اثر حفاظتی در مقابل اثرات مضر داروهای شیمی درمانی بر حافظه و حرکت داشته باشد.
  کلیدواژگان: کروسین، دوکسوروبیسین، حافظه احترازی، فعالیت حرکتی، موش صحرایی
 • مجید طالبی*، داریوش مینایی تهرانی، محمد فضیلتی، ارش مینایی تهرانی صفحات 57-64
  زمینه و هدف
  لیپاز ها دسته مهمی از آنزیم ها هستند که در پزشکی و صنعت اهمیت زیادی دارند. این آنزیم در دستگاه گوارش انسان سبب شکسته شدن تری گلیسیرید می شود. باکتری ها نیز دارای لیپاز بوده که سبب شکسته شدن تری گلیسیرید در محیط رشد آن ها شده و از اسید چرب آن به عنوان منبع کربن استفاده می کنند. دی سیکلومین یک داروی ضد اسپاسم عضلانی است که به عنوان مسکن برای دردهای دستگاه گوارش استفاده می شود. با توجه به این که تا کنون دارو های اندکی برای مهار لیپاز شناسایی شده اند، در این مطالعه برای اولین بار داروی دی سیکلومین به عنوان مهار کننده آنزیم لیپاز معرفی شد.
  مواد و روش ها
  لیپاز از باکتری سودوموناس آئروجینوزا استخراج شد و تاثیر داروی دی سیکلومین بروی آن آزمایش شد. باکتری در محیط دارای روغن زیتون به عنوان تنها منبع کربن کشت شد و از سوپ کشت به عنوان منبع آنزیم استفاده شد. برای اندازه گیری فعالیت آنزیم از سوبسترای پارانیتروفنیل پالمیتات استفاده شد و مقدار محصول حاصل از تجزیه آن توسط اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. از منحنی لینویور-برک برای بررسی نوع اتصال استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که دی سیکلومین می تواند به خوبی آنزیم لیپاز را مهار نماید. رسم منحنی مهار آنزیم مشخص کرد که آنزیم به صورت رقابتی توسط دارو مهار می شود. محاسبه مقدار IC50 و Ki نشان داد که دارو با تمایل بالا به آنزیم متصل می شود. مطالعه فعالیت آنزیم در pHها و دماهای مختلف نشان داد که بیشترین فعالیت آنزیم چه در حضور و چه در غیاب دارو در مقدار pHبرابر با 8 و دمای 60 درجه سانتی گراد می باشد.
  نتیجه گیری
  داروی دی سیکلومین برای نخستین بار به عنوان مهار کننده آنزیم لیپاز معرفی شد و فاکتورهای کینیتیکی دارو مورد مطالعه قرار گرفت.
  کلیدواژگان: لیپاز، مهارکنندگی، دارو، باکتری، دی سیکلومین
 • مهسا کاظمی رودسری*، فرهاد مشایخی صفحات 65-75
  زمینه و هدف
  ماتریکس متالوپروتئینازها برای تخریب/بازسازی ماتریکس خارج سلولی ضروری بوده و در شکل گیری شریان های مارپیچ و حمله به آندومتر در طول لانه گزینی دخیل هستند. مهارکننده بافتی متالوپروتئیناز-1، در بافت های مختلف موجودات بیان می شود و فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازها را مهار می کند. هدف از این پژوهش، مطالعه ی بین ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی درپلی مورفیسم T/C372 ژن TIMP1 (rs4898) با لقاح مصنوعی و انتقال جنین توسط PCR ویژه آلل بود.
  مواد و روش ها
  در مجموع، تعداد 200 نمونه خون شامل 100 IVF منفی و 100 IVF مثبت(کنترل) در این مطالعه جمع آوری شد.DNA برای ژنوتایپینگ TIMP1 استخراج شد. فراوانی ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم 372T/C از طریق روش PCRویژه آلل مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتیپی CC، CT و TT در پلی مورفیسم T/C372 از ژن TIMP1 در نمونه های IVF-به ترتیب، 1، 98 و 1 درصد بود، در حالی که برای گروه IVF+ به ترتیب، 7، 91 و 2 درصد بود(07/0p=). فرکانس اللی C و T درIVF- به ترتیب، 50 و 50 درصد و در IVF+ به ترتیب 5/47 و 5/52 درصد بود. فراوانی ژنوتیپی و اللی TIMP1 4898rs (372T/C) بین گروه کنترل و بیماران تفاوت معنی داری نداشت(به ترتیب 07/0p= و 68/0 p=).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی 372T/C از TIMP1 ممکن است با نتیجه ی لقاح مصنوعی و انتقال جنین در این جمعیت در ارتباط نباشد. برای تایید نتایج به مطالعات بیشتر با تعداد بیشتری از بیماران و کنترل ها نیاز است.
  کلیدواژگان: لانه گزینی، لقاح مصنوعی، مهارکننده ماتریکس متالوپروتئیناز1، پلی مورفیسم ژنی
 • داریوش مرادی فارسانی، خسرو نقیبی*، مجتبی رحیمی ورپشتی، بهادر ملکی پور، طاهره فصیحی صفحات 76-85
  زمینه و هدف
  تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی (PONV) یکی از عوارض شایع برای بیمارانی است که تحت عمل جراحی استرابیسموس قرار می گیرند. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه تاثیر دو سطح اکسیژن 80 و 40 درصد بر کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی در بیماران اطفالی بود که تحت عمل جراحی استرابیسموس قرار گرفتند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، تعداد 100 بیمار اطفال که اندیسکاسیون عمل جراحی استرابیسموس را داشتند، به صورت تصادفی به دو گروه موازی دریافت کننده اکسیژن 40 درصد و 80 درصد در طی عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی تقسیم شدند. PONV در بیماران تا 24 ساعت بعد از عمل جراحی مقایسه شد.
  یافته ها
  در 6 ساعت اول بعد از عمل جراحی، میزان PONV در گروه دریافت کننده اکسیژن 40 و 80 درصد به ترتیب 8/48 و 6/30 درصد بود. هم چنین در 6 تا 24 ساعت بعد از عمل جراحی، میزان PONV در گروه دریافت کننده اکسیژن 40 و 80 درصد به ترتیب 8/20 و 2/12 درصد بود. قابل ذکر است بین میزان PONV دو گروه در 6 ساعت اول و 6 تا 24 ساعت بعدی اختلاف معنی داری وجود نداشت (p به ترتیب 18/0 و 25/0).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، تفاوتی بین اکسیژن دریافتی 40 و 80 درصد در تهوع و استفراغ بعد از عمل استرابیسموس اطفال وجود نداشت.
  کلیدواژگان: اطفال، تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی، استرابیسموس
 • میرزاحسین نوروزی کمره*، محمدرضا ذوالفقاری، فیروز قادری پاکدل، جواد طلوعی آذر صفحات 86-95
  زمینه و هدف
  فعالیت آنزیم تلومراز در اثر پیری کاهش می یابد که منجر به کوتاهی طول تلومر و مرگ سلولی می شود. شواهد نشان می دهد که فعالیت بدنی و هم چنین مصرف چای سبز تاثیرات مثبتی بر جلوگیری از پیری سلولی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر 12 هفته تمرین هوازی همراه با مکمل دهی عصاره چای سبز بر محتوی آنزیم تلومراز بافت قلب رت های مسن بود.
  مواد وروش ها
  در این مطالعه، 32 سر رت مسن نر به طور تصادفی به 4 گروه 8 تایی کنترل، ورزش، چای سبز و ورزش+ چای سبز تقسیم شدند. گروه های ورزشی 12 هفته و 5 روز در هفته فعالیت هوازی با شدت متوسط انجام دادند، در همین مدت گروه های دریافت کننده مکمل، مکمل عصاره چای سبز دریافت کردند. برای اندازه گیری محتوی تلومراز از روش ساندویچ الایزا استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که محتوی آنزیم تلومراز در گروه ورزش نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت (001/0p=)، گروه چای سبز نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت (016/0p=) و در گروه ورزش+چای سبز نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری مشاهده شد (001/0p=).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می توان گفت که 12 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط به همراه مصرف مکمل عصاره چای سبز می تواند محتوی آنزیم تلومراز را افزایش دهد و از کوتاه شدن طول تلومر و پیری سلولی جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، چای سبز، تلومراز
 • طاهره یحیی، شهره زارع کاریزی*، علی جهانیان صفحات 96-109
  زمینه و هدف
  محاسبات مبتنی بر DNA زمینه تحقیقاتی نوینی است که امکان محاسبه و تصمیم‏گیری درون بافت زنده را با دقت بسیار بالا فراهم می‏کند. پژوهش‏های نوین گویای آن است که میزان بیان بیومارکرهایی نظیر miRNA با وقوع شرایط رخداد بیماری هایی مانند انواع سرطان ‏ها رابطه معناداری دارد. محاسبات DNA به عنوان روشی کم‏هزینه‏، سریع و دقیق برای تشخیص این بیومارکرها معرفی شده است. در این پژوهش روند آزمایشگاهی ساخت گیت‏های منطقی مبتنی بر DNA با هدف تشخیص میزان بیان miR-21 به عنوان بیومارکر سرطان ریه بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  ابتدا رشته مورد نیاز برای طراحی گیت DNA سنتز گردید. سپس دو رشته‏ای گیت منطقی با انجام یک گرادیان دمایی ایجاد شده و در یک پروسه دقیق با استفاده از الکتروفورز تخلیص شده است. این دو رشته به عنوان ماشین محاسبه منطقی برای تشخیص سطح بیان miR-21 استفاده می شود. ورودی گیت طراحی شده، رشته miR-21 است و پس از انجام محاسبه، میزان بیان miR-21 با اندازه‏گیری مقدار فلورسنت آزاد شده، مشخص می‏شود.
  یافته ها
  گیت منطقی طراحی شده در ابتدا روی رشته های ورودی سنتز شده سپس روی بافت توموری واقعی تست شده است. نتایج آزمایش‏های انجام شده نشان‏دهنده آن است که میزان قدرت تفکیک به دست آمده، حدود 5/2 برابر بهتر از روش های مشابه می‏باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمایش گیت منطقی روی بافت توموری نیز موفقیت آمیز بوده و قابلیت‏های روش ارائه شده را تایید می‏نماید. نتایج گویای آن است که این روش از نظر زمان انجام و هزینه در حد قابل توجهی از روش‏ Real time PCR مناسب‏تر می‏باشد.
  کلیدواژگان: محاسبات DNA، گیت های منطقی DNA، miRNA، تشخیص زودهنگام، سرطان
|
 • Saeid Arsham, Farhad Ghadiri, Mehdi Babak* Pages 1-11
  Background
  Learning disorders, especially dysgraphia, are among the student's educational disabilities. The purpose of this study was to compare the effectiveness of two intervention methods of neurofeedback training and the movement program on the handwriting performance of 9-11 years old children with dysgraphia.
  Materials And Methods
  This was a quasi-experimental comparative study with a
  pretest-posttest design. Thirty right-handed boy students aged 9 to 11 years old were selected from elementary and middle schools (district 4) in Karaj, based on the dysgraphia Fallahchai test. Participants were randomly divided into three groups each included 10 subjects. The movement program group did activities with emphasis on visual-motor coordination, fine motor control, visual-motor integrity, and eye-hand coordination 3 sessions per week, for 4 weeks (total of twelve sessions). The neurofeedback group did a training protocol (decreasing beta wave and increasing alpha wave at C3 zone) in 4 weeks, 3 sessions per week each session for 20 minutes. The control group did not any training intervention.
  Results
  The data analysis showed that there were significant differences between two groups of intervention and the control group. The two experimental groups had a significant improvement compared to the control group. Also, the results showed that the selected movement program is more effective than neurofeedback training intervention.
  Conclusion
  Overall, the selected movement program was more effective than the neurofeedback training and control group. Therefore, it is suggested that the movement program intervention should be used to improve the handwriting performance of students with poor handwritten quality.
  Keywords: Dysgraphia, Fine motor skills, Handwriting, Neurofeedback training, Selective movement program
 • Mostafa Jani, Hamidreza Jamilian*, Ahmad Aramoon Pages 12-21
  Background
  The purpose of the present research was to compare the perceived stress, self-efficacy and mental health in patients with HIV and Hepatitis C.
  Materials And Methods
  The method of present research was causal-comparative research. Population included of all patients with acquired immune deficiency syndrome or AIDS referred to a behavioral disease counseling centers of Arak city and all patients of chronic hepatitis caused by the hepatitis C virus referred to Gastroenterology Research Center and private practice of digestive specialists in Arak city. The sample consisted of 200 people, including 100 HIV and 100 people with hepatitis C who participated in the study and were selected for screening. All participants responded to the three instruments including Cohen Perceived Stress, Kamark and Mrimlstyn, Sherer's Self-efficacy and Goldberg general health questionnaires. Data analysis was done in two descriptive and inferential levels using SPSS version 20.
  Results
  The results of MONOVA showed that two groups were different in the perceived stress, self-efficacy and mental health, physical symptoms, depression, anxiety, social dysfunction, at the level of 0.01.
  Conclusion
  It is suggested that workshops to be held to careful inform how much stress and self-efficacy had affected on physical and mental health of patients with acquired immune deficiency syndrome or AIDS.
  Keywords: AIDS patients, Mental health, Patients with hepatitis C, Perceived stress, Self-efficacy
 • Maryam Doosti Mohajer, Hamid Pajavand, Ramin Abiri, Amirhooshang Alvandi* Pages 22-32
  Background
  Antibiotic resistance rates in E. coli are rapidly rising, especially with regard to fluoroquinolones. One of the mechanisms that lead to antibiotic resistance is efflux pumps. The aim of this study was phonotypic and genotypic analysis of efflux pump role in fluoroquinolones resistance of E. coli strains isolated from hospitalized patients in Kermanshah 2013.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 100 isolates of E. coli were collected from hospitalized patients from Kermanshah. All isolates were identified by standard biochemical tests. The antimicrobial susceptibility patterns were determined by disk diffusion method according to CLSI guidelines. The presence of Efflux pump genes was determined by a PCR method.
  Results
  The rates of resistance to Ceftazidime, Nalidixic Acid, Ciprofloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin, Gentamicin, and Tetracycline were 73%, 67%, 55%, 54%, 45%, 38%, and 24%, respectively. According to the results of PCR test, of 100 E. coli isolates, 99% of isolates were positive for acrA, 98% for acrB, 95% for acrE, 98% for acrF, 94% for mdfA, 96% for norE, and 96% for tolC.
  Conclusion
  In Strains with positive gene acrA, acrB, acrA, acrB, tolC, mdfA, norE, the presence of efflux pump inhibitor reduced the amount of resistance to antibiotics. So, efflux pumps are important in antibiotic resistance.
  Keywords: Efflux Pump, Escherichia coli, MDR, PCR
 • Esmaeil Soleimani*, Shahin Azmoodeh, Mojtaba Habibi Pages 33-44
  Background
  In present research, the structural equation modeling of the relationship between cognitive avoidance and rumination with clinical symptoms of OCD with mediating role of cognitive failure was studied.
  Materials And Methods
  In a descriptive correlational study, 220 patients with OCD were selected from Urmia psychological clinics and completed YBOCS, RRS, CAQ, and CFQ questionnaires. For data analysis, structural equation modeling (SEM) was used.
  Results
  The results showed that the modified final model is best fitted with present research data and cognitive avoidance, rumination, and cognitive failure paths with OCD and cognitive avoidance, and rumination paths with cognitive failure were significant. Also, indirect paths such as cognitive avoidance and rumination to OCD were significant.
  Conclusion
  According to the results of this study, it can be concluded that in addition to the direct relationship, cognitive failure can adjust the relationship between cognitive avoidance and rumination with OCD.
  Keywords: Cognitive avoidance, Cognitive failure, Obsessive compulsive disorder, Rumination
 • Javad Sohrabi Asadabad, Zohreh Ghotbeddin*, Mohammad Reza Tabandeh Pages 45-56
  Background
  A lot of studies indicate that cancer chemotherapy drugs such as doxorubicin results in memory impairment. On the other hand, crocin as the chemical constituent isolated from the Saffron is effective on memory and motor enhancement. So, in this work, we have studied the co-administration effect of crocin and doxorubicin on avoidance memory and motor activity in adult male rat.
  Material and
  Methods
  In this study, 50 male rats were divided into 5 groups: control, sham, doxorubicin, crocin and treated rats with coadministration of doxorubicin and crocin. In crocin group, crocin injected 30mg/kg for 21 days and each rat in the chemotherapy group was treated once a week for 3 weeks with doxorubicin (5mg/kg). Treatment group, received doxorubicin and crocin at the same time. Sham groups administrated with saline. All drugs were injected intraperitoneally. After these procure passive avoidance memory, balance and exploratory behaviors were assessed respectively by shuttle box, rotarod and open field instruments.
  Results
  Memory in rats which have consumed doxorubicin significantly was decreased compared to other groups (p
  Conclusion
  Crocin consumption beside of anticancer drugs such as doxorubicin has protective effect on the bad effects of chemotherapy drugs on memory and movement.
  Keywords: Avoidance memory, Crocin, Doxorubicin, Motor activity, Rat
 • Dariush Minai-Tehrani*, Majid Talebi, Mohammad Fazilati, Arash Minai-Tehrani Pages 57-64
  Background
  Lipases are one of the groups of enzymes which are important in medicine and industry. In gastrointestinal tract of human, lipase catalysis break down of triglyceride. Bacteria have also lipases which break down triglyceride in their culture medium and can use its fatty acids as carbon source. Dicyclomine is an antispasmodic drug that relieves smooth muscle spasm of the gastrointestinal tract. Few drugs have been determined to inhibit lipase activity, in this research; dicyclomine was introduced as an inhibitor of lipase, for the first time.
  Materials And Methods
  Lipase was extracted from Pseudomonas aeruginosa and the effect of dicyclomine was tested on its activity. The bacterium was cultured in medium with olive oil as carbon source and the supernatant was used for enzyme assay. For monitoring the enzyme activity, Para nitrophenyl palmitate (pNPP) was used as a substrate and the induced product was measured by visible spectrophotometer. Lineweaver-Burk plot was utilized for revealing the type of binding.
  Results
  This research has shown that dicyclomine can inhibit lipase. Inhibition plot determined that the drug can inhibit the enzyme by competitive manner. Calculation of Ki and IC50 values showed that the drug can bind to the enzyme with high affinity. The study of enzyme activity in different pH and temperature revealed that optimum activity of enzyme, in the presence or absence of the drug, was observed in pH 8 and 60oC.
  Conclusion
  For the first time, dicyclomine was introduced as an inhibitor of lipase and the kinetics factors of the drug were investigated.
  Keywords: Bacterium, Dicyclomine, Drug, Inhibition, Lipase
 • Mahsa Kazemi Roodsari*, Farhad Mashayekhi Pages 65-75
  Background
  Matrix metalloproteinases (MMPs) are vital for the degradation/remodeling of the extra-cellular matrix, and are involved in spiral artery formation and invasion of endometrium during implantation. Tissue inhibitor of metalloproteinase 1 (TIMP1), is expressed in the several tissues of organisms and inhibits MMP activity. The aim of this investigation was to study the association between single-nucleotide polymorphism (SNP) in the TIMP1 (rs4898) (372 T/C) with in vitro fertilization and embryo transfer (IVF-ET) outcome by AS-PCR.
  Materials And Methods
  A total number of 200 blood samples including 100 IVF negative and 100 IVF positive (control) were collected in this study. DNA was extracted for TIMP1 genotyping. The genotype and allele frequencies of 372T/C polymorphism were examined by Allele-Specific PCR.
  Results
  The genotype frequencies of CC, CT and TT in 372 T/C polymorphism of TIMP1 gene in IVF- samples were 1%, 98% and 1%, respectively, while for IVF group were 7%, 91% and 2%, respectively (p=0.07). The allele frequencies of C and T in the IVF- were 50%, 50%, respectively and in IVF were 47.5%, 52.5%, respectively. The genotype and allele frequencies of TIMP1 rs4898 (372 T/C) did not differ between the patients and the control group (p=0.07 and p=0.68, respectively).
  Conclusion
  The results of this study indicate that SNP 372T/C of TIMP1 may not be associated with IVF-ET outcome in this population. Further studies with larger numbers of patients and controls are needed to confirm our results.
  Keywords: Gene polymorphism, Implantation, IVF-ET, TIMP-1
 • Darioush Moradi Farsani, Khosro Naghibi*, Mojtaba Rahimi Varposhti, Bahador Malekipoor, Tahereh Fasihi Pages 76-85
  Background
  Postoperative nausea and vomiting (PONV) is one of the most common complications in the patients undergoing strabismus surgery. The aim of current study was comparing supplemental 80% and 40% oxygen on reducing postoperative nausea and vomiting in the pediatrics undergoing strabismus surgery.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study, 100 pediatric patients scheduled for strabismus surgery under general anesthesia were allocated randomly into two parallel supplemental 80% and 40% oxygen groups during surgery. PONV in patients was compared until 24hrs after operation.
  Results
  In the first 6hrs postoperatively, PONV in the supplemental 40% and 80% oxygen groups were 48.8% and 30.6% respectively, also were 20.8% and 12.2% in the 6 to 24hrs postoperatively. Therefore, there were no significant differences between both groups in regarding of PONV in 6hrs and 6 to 24hrs postoperatively (p values were 0.18 and 0.25, respectively).
  Conclusion
  According to our results, there is no any difference between 40% and 80% oxygen postoperatively in the pediatrics undergoing strabismus surgery.
  Keywords: Pediatric, Postoperative nausea, vomiting, Strabismus
 • Mirza Hossein Norouzi Kamareh*, Mohammad Reza Zolfaghari, Firouz Ghaderi Pakdel, Javad Tolouei Azar Pages 86-95
  Background
  Telomerase activity was reduced by aging, leading to decrease in telomere length and cell death. Evidence suggests that physical activity as well as green tea has a positive effect on the prevention of cellular aging. The aim of this study was to evaluate the effect of 12 weeks aerobic training combined with green tea extract on cardiac telomerase enzyme in aged male rats.
  Materials And Methods
  In this study, 32 aged male rats were randomly divided into 4 groups: control, exercise, green tea and exercise green tea. Exercise groups performed moderate intensity aerobic exercise for 12 weeks and 5 days per week; meantime, the supplementary groups consumed green tea extract. Sandwich ELISA method was used to measure the amount of telomerase.
  Results
  The results show that telomerase enzyme in exercise group was significantly higher than control group (p= 0.001), green tea group was significantly higher than control group (p= 0.016) and in exercise green tea group significantly higher than control group (p= 0.001) was observed.
  Conclusion
  According to the results of this study, 12 weeks of moderate-intensity aerobic exercise with green tea extract can increased the amount of telomerase enzyme and Prevent telomere length shortening and cellular aging.
  Keywords: Aerobic training, Green tea, Telomerase
 • Tahereh Yahya, Shohreh Zare Karizi*, Ali Jahanian Pages 96-109
  Background
  DNA-based computing is an emerging research aspect that enables the in-vivo computation and decision making with significant correctness. Recent papers show that the expression level of miRNAs are related to the progress status of some diseases such as cancers and DNA computing is introduced as a low cost and concise technique for detection of these biomarkers. In this paper, DNA-based logic gates are implemented in the laboratory to detect the level of miR-21 as the biomarker of cancer.
  Materials And Methods
  At the first, required strands for designing DNA gates are synthesized. Then, double stranded gate is generated in laboratory using a temperature gradient that followed by electrophoresis process. This double strand is the computation engine for detecting the miR-21 biomarker. miR-21 is as input in designed gate. At the end, the expression level of miR-21 is identified by measuring the generated fluorescent.
  Results
  at the first stage, the proposed DNA-based logic gate is evaluated by using the synthesized input strands and then it is experimented on a tumor tissue. Experimental results on synthesized strands show that its detection quality/correctness is 2.5x better than conventional methods.
  Conclusion
  Experimental results on the tumor tissues are successful and are matched with those are extracted from real time PCR results. Also, the results show that this method is significantly more suitable than real time PCR in view of time and cost.
  Keywords: Cancer, DNA computing, DNA logic gates, Early Detection, miRNA