فهرست مطالب

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - سال بیست و هفتم شماره 4 (پیاپی 64، زمستان 1395)
 • سال بیست و هفتم شماره 4 (پیاپی 64، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجتبی شریف نژاد، زهره نصریان، میترا بیضایی*، امین شکیبا صفحات 1-18
  تشدید مشکلات زیست محیطی، ظهور و بروز بحران های اقتصادی و ناملایمات و نابرابری های اجتماعی به صورت ریشه های تاریخی موثر در شکل گیری نظریه توسعه پایدار، کارشناسان مسایل شهری را بر آن داشت تا راهکارهای عملی و اقدامات اجرایی خاصی برای دستیابی به شهرهای پایدار پیشنهاد کنند. به همین منظور ارزیابی و سنجش میزان فشردگی بافت های شهری، جزء نخستین گام ها در بررسی وضعیت پایداری در شهرها است.
  از این نظر در این پژوهش ابتدا با استفاده از اسناد موجود، چهارچوب نظری توسعه پایدار و شهر فشرده، بیان شد. در ادامه شاخص های شناسایی شده برای سنجش میزان فشردگی شهری، تعیین و با استفاده از روش دلفی و تکنیک AHP تدقیق و وزن هر شاخص مشخص شد. در نهایت به منظور در نظر گرفتن همه جانبه و یکپارچه تمام شاخص ها و ارزیابی فشردگی در دو برزن مطالعه شده در شهر یزد از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل همپوشانی استفاده شد. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی - تحلیلی در برزن گازرگاه از بافت تاریخی و برزن فرودگاه از بافت جدید شهر یزد انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده 46.77 درصد از برزن گازرگاه واقع در بافت تاریخی از درجه فشردگی متوسط و بالاتر بهره می برد؛ ولی این رقم در برزن فرودگاه 38.17 درصد است. همچنین توزیع فشردگی در سطح بافت تاریخی متعادل تر و نزدیک به توزیع نرمال است.
  کلیدواژگان: ارزیابی، میزان فشردگی، توسعه پایدار، بافت تاریخی، تکنیک AHP، شهر یزد
 • محمد شریفی *، زهرا فرح بخش صفحات 19-40
  در ایران مرکزی و در ارتفاعات آن، به ویژه در دره های کوهستانی، لندفرم هایی مشاهده می شوند که به وجودآمدن آن در شرایط و سیستم آب و هوایی کنونی امکان ندارد . بیشتر پژوهشگران، این لندفرم ها را مربوط به دوره های یخچالی کواترنر و عملکرد یخ ها می دانند. در این پژوهش به بررسی آثار یخچالی و تغییرات سیستم های مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک در حوضه آبریز خضرآباد در ایران مرکزی، در دره خضرآباد در غرب شهر یزد، پرداخته شده است. بر اساس نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، عکس های هوایی، DEM با قدرت تفکیک 20 متر، همچنین دو بار بازدید میدانی از منطقه و بررسی نقشه ها با سامانه GPS، آثار ژئومورفیک فرایندهای مربوط به دوره های یخچالی شناسایی و بررسی شد. یافته ها نشان می دهد تعداد 15 سیرک بزرگ و کوچک به همراه دره عریض خضرآباد از آثار کاوشی یخچال های کواترنر است. آثار تراکمی این دوره در این حوضه شامل مورن، یخرفت، تیلیت و رسوب های یخچالی است. وجود تیلیت ها به شکل دگرشیب بر سنگ بستر و قرار گیری یخرفت ها بر روی آن ها نشان دهنده وجود حداقل دو فاز یخچالی در این منطقه و احتمالا در سراسر ایران مرکزی است. این رسوبات با تاثیر از عملکرد گسل ها در دوران جدید – نئوتکتونیک - در برخی نقاط دره حالت خطوارگی پیدا کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دو دوره یخچالی، احتمالا گونز و وورم، در این منطقه حاکمیت داشته است و قلمرو یخچالی بین ارتفاعات 2000 تا 3000 متری و جنب یخچالی از 2000 متر تا مرز 1560 متر- خط تعادل آب و یخ- گسترش پیدا می کرده است. پایین تر از آن مورفودینامیک فلوویال حاکمیت داشته است.
  کلیدواژگان: خضرآباد، دوره یخچالی، کواترنر، مورفودینامیک، میراث ژئومورفیک
 • علی اکبر شایان یگانه*، محمد علی زنگنه اسدی، ابولقاسم امیر احمدی صفحات 41-56
  گرز دیو یکی از ژئومورفوسایت های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی است که به دلیل کمیابی، شگفت انگیزبودن و نشان دادن فرایند های زمین شناسی، توجه ژئومورفولوژیست ها و گردشگران زمین را به خود جلب کرده است. هدف از این تحقیق، کمی سازی و ژئومتری گرز، بیان شیوه تکوین، زوال و اهمیت این شکل ژئومورفولوژیک است. روش تحقیق بر مبنای کتابخانه ای و میدانی است. در این تحقیق از منابع نوشتاری معتبر و نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی برای ادبیات موضوع و جست وجو در موقعیت منطقه استفاده شد و از وسایل سنجش همچون متر، شیب سنج، کمپاس و ترازو برای بررسی مورفومتری آن و نیز از ابزار های دندروژئومورفولوژی برای سنجش زمان، بهره برداری شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قسمت ارتفاعات ژئوپارک، جایی که سازند های کنگلومرایی وجود دارد، مستعد ایجاد گرز است. ستون های گرز ارتفاع زیادی نگرفته اند و سن تشکیل برخی از آن ها با توجه به برآورد نرخ برداشت رسوب به بیش از 20 هزار سال بر می گردد. لیچن های مانده بر کلاهک برخی گرز ها حکایت از زمانی بیشتر از 1000 سال دارد. شیب اکثر گرز ها به بالاتر از 40 درجه می رسد. با برداشت و فرسایش از قسمت بالایی، ستون گرز به زوال خود نزدیک می شود. در نهایت یکی از کاربرد های گرز علاوه بر زیبایی خیره کننده آن استفاده در ژئوتکتونیک است؛ بدین معنا که حداقل در 10000 سال گذشته در آن منطقه زلزله ای بالاتر از 5 ریشتر اتفاق نیفتاده است.
  کلیدواژگان: گرز دیو، ژئومتری، ژئومورفوسایت، ژئوپارک، خراسان رضوی
 • مصطفی محمدی ده چشمه*، فرشته شنبه پور صفحات 57-74
  سلامتی، موضوعی است که در توسعه مناطق تاثیر می گذارد و از آن تاثیر می پذیرد، به همین دلیل است که اصل 29 قانون اساسی نیز به سلامتی توجه کاملی نشان داده است. امروزه کیفیت و سلامت شرایط زندگی ساکنان شهرها و روستاها هدف اصلی سیاستی برنامه ریزی شهری و منطقه ای محسوب می شود. همچنین، وضعیت بهداشتی و درمانی جامعه، مساله ضروری و مهم در نظر برنامه ریزان است. به منظور حل مسایل ناشی از نبود تعادل های منطقه ای گام نخست، شناخت و سطح بندی مناطق از برخورداری در زمینه های مختلف، به ویژه خدمات بهداشتی و درمانی است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل فضایی شهرستان های استان خوزستان به لحاظ برخورداری از شاخص های سلامت است. در این پژوهش که از نوع توصیفی - تحلیلی است، از داده های سالنامه آماری 1391 استان خوزستان بهره گرفته شده است. ابتدا مهم ترین شاخص های سلامت، تعیین و سپس وضعیت 24 شهرستان استان خوزستان به لحاظ برخورداری از شاخص های سلامت با استفاده از روش تحلیل رابطه خاکستری ارزیابی شده است. نتایج، گویای آن است که شهرستان اهواز نسبت به سایر شهرستان های استان خوزستان از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. سپس سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان به لحاظ شاخص های سلامت با استفاده از ضریب ناموزون موریس به چهار گروه توسعه یافته، در حال توسعه، کمتر توسعه یافته و محروم تقسیم شده است و با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (ARC/GIS) توزیع آن ها نمایش داده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از مدل موریس از کل شهرستان های استان، 6 شهرستان توسعه یافته، 8 شهرستان در حال توسعه، 8 شهرستان کمتر توسعه یافته و دو شهرستان محروم هستند.
  کلیدواژگان: شاخص های سلامت، تحلیل خاکستری، مدل موریس، استان خوزستان
 • ایمان مسگری *، محمدسعید جبل عاملی صفحات 75-92
  مدل های شبیه سازی و بهینه سازی تغییرات کاربری زمین ، ابزاری برای درک عوامل پیشران و پیامدهای ناشی از تغییر کاربری های زمین است و شیوه این تغییرات را در طی مکان و زمان پیش بینی و تشریح می کند. این مدل ها در کنار ابزارهای تحلیل سناریو کمک شایانی به سیاست گذاران و برنامه ریزان آمایش سرزمین می کند. انواع بسیاری از مدل های کاربری زمین و کاربردهای آن در حال حاضر وجود دارند که هر کدام از دیدگاه متفاوتی به مساله نگاه کرده اند. مرور مفاهیم موجود در مبحث کاربری زمین و دسته بندی مدل های مربوط به لحاظ مفهومی و روش شناسی، قدم ابتدایی و اساسی در درک بهتر این مفاهیم و به کارگیری صحیح این مدل ها در کاربردهای دنیای واقعی است. همچنین داشتن نگاهی جامع به این روش ها و مدل ها و نیز نقاط قوت و ضعف هر کدام، می تواند به محققان در ارائه نسل جدیدی از مدل ها که جامعیت و یکپارچگی بیشتری داشته باشند، کمک زیادی کند. بنابراین در این مقاله در سه قسمت، تحقیقات انجام شده در حوزه تغییرات کاربری زمین بررسی می شود: مفاهیم محوری، اصول محوری و روش های مدل سازی. ابتدا محورهای مفهومی که متمایزکننده تحقیقات انجام شده در بحث تغییرات کاربری زمین هستند، تشریح و سپس اصول محوری معرفی شده است که این تغییرات بر اساس آن ها رخ می دهند. در ادامه مقاله، شیوه جاری شدن مفاهیم و اصول اشاره شده در قالب مدل های عملیاتی مختلف، تشریح و دسته بندی جامعی از مدل های موجود به لحاظ روش شناسی به کاررفته در آنها ارائه شده است. بر اساس دسته بندی و مرور صورت گرفته، برخی از مسایل مهم قابل تحقیق در مدل سازی کاربری زمین و پیشنهاداتی برای توسعه های آینده این مدل ها بیان شده است. لزوم توجه بیشتر به جامعیت و یکپارچگی مدل ها و توسعه مدل هایی با درنظرگرفتن اهداف جامع تر و نیز ارائه روش های حل جدید و کارا از مهم ترین زمینه های تحقیقات آینده در این حوزه است.
  کلیدواژگان: تغییرات کاربری زمین، مدل سازی، مفاهیم، اصول، روش شناسی
 • مصطفی امینی *، منیژه قهرودی تالی، هوشنگ سرور صفحات 93-116
  هر علمی، یک خاستگاه زمانی، شیوه نگرش و سیر تکوینی در طول تاریخ دارد و هیچ علمی از شرایط محیطی، تفکرات و پارادایم های علمی همسو با آن برکنار نمانده است. بنابراین بررسی علمی مکتب های مهم جغرافیایی و پارادایم های علمی از قرن شانزدهم و پیشرفت همسوی علم جغرافیا و به خصوص ژئومورفولوژی با بقیه علوم در تاریخ، محققان را در درک پیدایش و تا حدی ضرورت وجود رشته ژئومورفولوژی یاری می کند. ژئومورفولوژی به صورت یک رشته علمی مستقل از تحولات و پیشرفت های بقیه علوم تاثیر پذیرفته و در عین حال در رویکردهای علمی حاکم بر جغرافیا تاثیر گذاشته است. به همین دلیل بررسی مکتب ها و پارادیم های موثر بر رشته ژئومورفولوژی و زایش رویکردهای متفاوت در آن برای درک درست از این رشته علمی ضروری به نظر می رسد. روش حاکم بر این تحقیق، کتابخانه ای - تحلیلی بوده و سعی شده است همزمان با تشریح مکتب ها و پارادایم های علمی جغرافیا و سیر تکوینی علم، ارتباط تاریخی آن ها با ژئومورفولوژی تبیین شود.
  کلیدواژگان: تفکرات فلسفی، مکتب ها و پارادایم های جغرافیایی، سیر تکوینی نظریه های ژئومورفولوژی
 • احسان لشکری*، سید عباس احمدی صفحات 117-130
  یکی از ابزارهای اثرگذار در عصر مدرنیته رسانه های جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، اینترنت و... هستند که با تکیه به آن ها، سرعت حرکت اطلاعات و تغییرات پیرو آن در فضای جغرافیایی افزایش چشمگیری یافته است. به عبارت بهتر به کمک ابزارهای ارتباطی و رسانه ای، اطلاع یابی از وضعیت فضاها و مکان های جغرافیایی، توسعه زیادی یافته و از این طریق، سرعت مقایسه مکان ها و فضاهای جغرافیایی با یکدیگر نیز افزایش یافته است. این روند، فشردگی مکانی - فضایی را شدت بخشیده و نقش مهمی در ساخت فضا و ایجاد تغییر در فرایندهای حاکم بر آن داشته است؛ بنابراین به نظر می رسد در عصر حاضر، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تحول و بازساخت در فضاهای جغرافیایی و حتی قضاوت درباره چگونگی عملکرد نیروهای تصمیم گیر و برنامه ریز آن ها رسانه های جمعی هستند. در این راستا با توجه به محتوای نظری موضوع در این پژوهش کوشش شده است به روش توصیفی - تحلیلی با تبیین کارکردهای رسانه های گروهی در چگونگی ایجاد تغییر در فضای جغرافیا از منظر فلسفی، رویکرد نوینی در تحلیل رابطه متقابل رسانه و فضای جغرافیایی ارائه شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که رسانه های گروهی از طریق تاثیر بر ادراک محیطی مردم و نیروهای تصمیم گیر نیروی ایجاد تحول و بازساخت فضا را به میزان شایان توجهی افزایش داده اند.
  کلیدواژگان: رسانه های گروهی، فضای جغرافیایی، فلسفه، بازساخت
 • ایمان باباییان*، عاطفه عرفانی، علیرضا انتظاری، محمد باعقیده صفحات 131-144
  تولید و مصرف انرژی برق در کشور، یکی از موضوعات مهم در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کلان توسعه ای کشور است. مطالعات نشان می دهد بر اثر پدیده گرمایش جهانی میانگین دمای کره زمین در دهه های آینده افزایش خواهد داشت که این وضعیت موجب افزایش تقاضای برق و مصرف انرژی می شود. بررسی روند برق مصرفی کشور در سال های گذشته، گویای وجود ارتباط معنادار بین میزان برق تولیدی و میانگین دمای کشور در مقیاس های زمانی 5 تا 10 سال است. در این پژوهش با استفاده از آمار دما و برق مصرفی سالانه کشور و به کارگیری ریزمقیاس نمایی آماری برونداد، سه مدل گردش عمومی جو HadCM3، NCCCSNو MPEH5 میزان انرژی برق مورد نیاز کشور برای دهه های آتی شبیه سازی شد. در شبیه سازی میزان برق مورد نیاز آینده، رفتار بین برق مصرفی - میانگین دمای کشور مد نظر قرار گرفت. نتایج نشان دادند دمای میانگین کشور در سه دوره 2040-2011، 2070-2041 و 2100-2071 به ترتیب 2/1، 4/2 و 6/3 در مقایسه با دوره پایه 90-1961 افزایش خواهد یافت. این افزایش دما موجب خواهد شد تا میزان تقاضای انرژی برق کشور به ترتیب 51، 4/81 و 2/117 مگاوات نسبت به دوره 90-1386 افزایش یابد. یافته های این پژوهش می تواند در برنامه ریزی های کلان توسعه بخش انرژی کشور، ساخت نیروگاه های جدید و سازگاری با تغییر اقلیم استفاده شود.
  کلیدواژگان: پیش بینی، انرژی، تغییر اقلیم، دما، ریزمقیاس نمایی، مدل گردش عمومی جو
 • سوسن دلسوز *، نفیسه انصاری خواه، حسن مشکاتی صفحات 145-158
  امروزه نقش هویت در معماری هندسه رفتار فردی و اجتماعی برای دانشمندان علوم جغرافیایی و اجتماعی موضوع انکارناپذیری است؛ بنابراین پژوهش های متعددی برای دستیابی به شیوه هایی که بتواند این موضوع را محقق کند در دستور کار محققان قرارگرفته است. معماری رفتار بشری فرایند بسیار پیچیده ای است که برای دستیابی به آن شگردهای گوناگون لازم است. این فرایند یکی از شاخصه های اصلی در هدایت رفتارهای انسان و یا جوامع است و بدون تردید از جمله ابزار و لوازم همگرایی جوامع بشری، هویت بخشیدن به آنها و در نهایت همسویی و همدلی برای تحقق آرمان های مشترک است. به عبارت دیگر همواره در طول تاریخ، راهبری و معماری رفتاری جوامع بشری در گرو هنر کسانی بوده است که توانسته اند دیگران را با خود همسو و همرفتار کنند.
  مبشران وحی از جمله افرادی بوده اند که در ایجاد هویت های فردی و جمعی موفق تر از دیگران عمل کرده اند. اگرچه ابزار هویت سازی مبشران وحی به غیر از مولفه های زمان و مکان در عوامل دیگری چون مهندسی نرم رفتار نیز مشاهده می شود، این عوامل به عنوان یک سیاست راهبردی وابزاری تاثیرگذار در هویت سازی عملکرد آنها بازتاب دارد.
  این مقاله که برگرفته از یک طرح مشترک تحقیقی در دانشکده معارف قرآن و عترت و دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان است با تکیه بر روش شناسی تحلیلی سینماتیک سعی در بازشناسی تکنیک های زمانی و مکانی که مبشران وحی از آنها استفاده کرده اند، دارد. نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهد که:* مبشران وحی، زمان و مکان را به عنوان ابزاری راهبردی در هویت سازی جوامع به کار گرفته اند.
  *تقدس بخشی از ویژگی های بنیادی هویت سازی در تکنیک های مبشران وحی است.
  کلیدواژگان: زمان، مکان، هویت، شبکه اجتماعی، هندسه رفتار
 • رسول مهدوی *، جاسم احمدی، اسدالله خورانی، محمدرضا اورمزدی صفحات 159-174
  با گسترش شهرنشینی و افزایش اوقات فراغت، روند افزایش طبیعت گردی و تخریب محیط زیست و جاذبه های فرهنگی در سطح جهانی رو به گسترش است. هدف این مقاله شناسایی منابع و ظرفیت های توسعه بوم گردشگری (اکوتوریسم) منطقه جازموریان با توجه به محدودیت های اعمال شده در شرایط خشکسالی و تبیین جاذبه های طبیعی منطقه جاز موریان، به منظور توسعه گردشگری در سطح منطقه و کشور است. این پژوهش، با استفاده از مدل SWOT به بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در شرایط خشکسالی و نرمال و وزن دهی به عوامل موثر، به منظور تعیین راهبرد مناسب در امر بوم گردشگری (اکوتوریسم) می پردازد و راهبردهایی برای توسعه بوم گردشگری در منطقه جازموریان ارائه می دهد. یافته های پژوهش نشان داد نقاط قوت منطقه جازموریان در شرایط نرمال، عوامل جاذبه های طبیعی و اشکال ژئومورفولوژیکی، میراث فرهنگی، فرهنگ مردم بومی، تنوع جانوری و گیاهی است. نقاط ضعف نیز به نبودن تبلیغات صحیح و آلودگی محیط زیست بستگی دارد و تهدیدها، تخریب آثار تاریخی و طبیعی، تهاجم فرهنگی و کمبود سرمایه گذاری است. عدد به دست آمده 16/3 است که نشان می دهد منطقه جازموریان درصورت برنامه ریزی و مدیریت صحیح یکی از قطب های شاخص گردشگری در کشور است. هرچند در شرایط خشکسالی بهره گیری هدفمند از ظرفیت های بوم گردشگری به منظور ایجاد اشتغال و کاهش فقر در منطقه، زمینه سازی برای ایجاد حس خودباوری، توجه به آداب و رسوم و رفتار مردم منطقه (که جذابیت های ویژه ای خلق کرده است)، زمینه سازی برای افزایش آگاهی مردم نسبت به گونه های نادر مانند خرس سیاه آسیایی، هوبره ، گونه علفی برم با هدف حفظ آنها، شناسایی و بهره گیری از ظرفیت ها به منظور رقابت با سایر مناطق تفریحی رقیب، توجه به این جذابیت ها و سرمایه گذاری برای آنها، زمینه ساز رفع بسیاری از تهدیدها و ضعف های گردشگری منطقه است
  کلیدواژگان: بوم گردشگری (اکوتوریسم)، جازموریان، تکنیک SWOT، خشکسالی
|
 • Mojtaba Sharifnejad, Zohre Nasrian, Mitra Beyzaie *, Amin Shakiba Pages 1-18
  Exacerbation of environmental problems, emergence of the economic crises and social adversity hardship inequality, as the effective historical roots in formation of theory of sustainable development, motivated the experts on urban issues to suggest some practical solutions and also some special administrative measures in order to achieve more sustainable cities. In this respect, physical compaction in cities during the 1970s and 1980s would come up as one of the basic principles of sustainable urban development and the strategies to achieve that based on sustainability principles in reaction to sporadic growth. Therefore, assessing and evaluating the compression level of the urban contexts are of the first steps in reviewing the sustainability status in the cities. So, in this study, as the first step, using the existing documents, the theoretical framework of the sustainable development and the compact city is discussed and then the identified indices for evaluating the compression level of the urban contexts will be determined, and using the Delphi method and AHP technique, the weight of each index would be determined. Finally, in order to comprehensive and integrated evaluation of the indices and assessing the compression level of the two discussed quarters in the city of Yazd, we used the GIS and the overlap analysis. The type of this research is of application and has been done by the descriptive – analytical method In Gazorgah quarter from the historical context and Forudgah quarter from the new context of the city of Yazd. According to the obtained results, in 46.77% of Gazorgah quarter, are situated in the historical context, the degree of compression is median and higher, whereas the number in Forudgah quarter is as of 38.17%. Besides, in the historical context, the distribution of the compaction is balanced and closer to the normal distribution.
  Keywords: Assessment, Compression, Delphi Technique, AHP Technique, Yazd City
 • Mohammad Sharifi *, Zahra Farahbakhsh Pages 19-40
  In central Iran, and at its heights, especially within mountainous valleys, there are landforms that cannot be found in the current climate conditions. Most researchers find these landforms related to Quaternary glacial periods and ice performance. In the research, we will try to find and justify glacial landforms in the Qezrabad basin. Qezrabad basin located in the south-west of Yazd city in the west slopes of Shirkuh Mountain along 31° 48´ 7" to 32° of northern latitudes and 53° 49´ 42" to 54° of eastern longitudes. This research has been performed on the basis of field studies and direct observation of glacial landforms. But, we studied topographical and geological maps and also aerial photographs, at first. The resulted information of the maps was controlled with GPS system in the field. Results showed two major erosional processes occurred in the Qezrabad basin at the base of a glacier. First, deposition process includes moraines, tills, tillite, and erratic. The second process of erosion involves the abrasive action involve QezrAbad broad valley and cirques. Results show glacial traces for two periods, probably the first and the latest In the Qezrabad basin in Pleistocene. Tillites laid as unconformity layer on the bedrock (shale stone) indicate the first glaciation, and tills and moraine on the slope and aside of the river indicate the latest. Besides, erosions, glacial sediments, broad valley, and cirques are additional heritages to confirm glaciated the basin. Erosions have descended to the height 1560 meters. The height is the boundary of glacier setting in quaternary in the Qezrabad basin. As a result, the setting of morpho-climatic and morpho-dynamic for glacier period in comparison with present so that the glacier setting has been replaced with sub-glacier setting.
  Keywords: Khezrabad, Ice Period, Tillite, Quaternary, Morphodynamic System, Geomorphological Heritages
 • Ali Akbar Shayan Yeganeh*, Mohammad Ali Zangane Asadi Pages 41-56
  Dave Mace is one of the proposed Geopark geomorphosites located in the West of Khorasan Razavi which has attracted the attention of geomorphologists and earth tourists due to its scarcity, surprisingness, and display of geological processes. The purpose of this study is to quantify and geometric mace, to express how the genesis, deterioration and the importance of the geomorphological form. The research method is based on library and field studies. In this research, authentic sources of literature and geological and topographic maps were used to validate the geology and topography for literature and to delve into the location and from instruments such as the meter, inclinometer and compass and Scale Weights for morphometry, as well as dendrogeomorphology tools for measuring time. The results show that the altitudes of geopark, where there conglomerate formations, has the potential to form mace. Mace columns are not great heights and the age of some of them, according to the estimates of the rate of removal of sediments dates back to more than 20 thousand years ago. The leeches on the caps of some maces are more than 1000 years old. The slope of some maces is higher than 40 degrees. With the removal and erosion of the upper part, the pillar of the mace approaches its decay. Finally, one of the uses of some maces, in addition to its stunning beauty, is in geotechnics; that is, at least 10,000 years ago there was no earthquake above 5 Richter
  Keywords: Dave Mace, Geometry, Geomorphosite, Geoparks, Khorasan Razavi
 • Fereshteh Shanbehpoor, Mostafa Mohamadidehcheshme* Pages 57-74
  Health issues that will affect the development of the affected area, which is why Article 29 of the Constitution has given full attention to health. Today, the quality and health of the living conditions of urban and rural residents are considered as the main goal of urban and regional planning policies. Also, the health status of the community is a critical and important issue for planners. In order to solve the problems caused by regional imbalances, the first step is to recognize and level the areas of enjoyment in various fields, especially health services. The aim of the present study is to determine the spatial analysis of the cities of Khuzestan province in terms of geographical health indicators. In this descriptive-analytical study, the statistical data from the Statistical Yearbook 1391 in Khuzestan province have been used. At first, the most important indicators of health geography were determined and then, based on these indicators, the status of 24 provinces of Khuzestan province in terms of having health indicators, using grayscale analysis method, and the results indicate that Ahwaz city is more desirable than other cities of Khuzestan province. Then, the developmental level of the cities of Khuzestan province in terms of health indicators using Morris incoherent coefficient has been extended to four groups: developed, developing, less developed, and deprived. They were distributed using the ARC / GIS system. The results of this research show that, according to the results of the Morris model of the whole city of the province, 6 counties were developed, 8 were developing cities, 8 were less developed cities, and two were deprived cities.
  Keywords: Health Geography, GRA Relationship Analysis, MORRIS Model, Khuzestan Province
 • Iman Mesgari *, Mohammad Saeed Jabalameli Pages 75-92
  Models of simulation and optimization of land use change are tools to understand the driving factors and consequences of land use change and to predict and explain the changes in land use over time and space. These models with scenario analysis tools can help policy makers and land use planners. Many types of land use models and applications already exist that each has a different perspective to look at the issue. Reviewing the land use change concepts and classifying the relevant models in terms of methodology is the first step in understanding the concepts and applying these models in real-world applications. In addition, having a comprehensive insight to the models and methods, as well as the strengths and weaknesses of each, can make a significant contribution to researchers to develop new generation of models that are more integrated and comprehensive. So in this paper, we have discussed the field of land use change in three parts: core concepts, core principles, and modeling methods. First, the conceptual aspects that distinguish among studies in the field of land use change modeling will be described and then, core principles based on them land use changes occur are described. In the rest of the paper, the flow of these concepts and principles in different models and a complete classification of the existing models in terms of methodology have been explained. Based on this classification and review, some of the research priorities in land use modeling are presented and suggestions for future development of these models have been represented. The need for more attention to integrity and development of models with comprehensive goals as well as development of new and efficient solution methods are the most important of research area in this field.
  Keywords: Land Use Change, Modeling, Concepts, Principles, Methodology
 • Mostafa Amini * Pages 93-116
  Each science has a historical origin, mode of attitude, and a developmental course throughout history and all sciences are affected by environmental conditions, concept and scientific paradigms. For this reason, the study of scientific schools and paradigms throughout history and their effects on a particular discipline helps to clarify the identity of that discipline and helps researchers to understand the scientific discipline, the necessity of existence, goals and methods of research. Geomorphology, as an independent science discipline, has not been affected and has influenced the historical approaches. For this reason, it is necessary to study the schools and paradigms affecting the geomorphology field and the development of different approaches in this field in order to properly understand this field of science. The main method of this research is library-analytical and it has been tried to explain their historical connection with geomorphology while describing the schools and paradigms.
  Keywords: Philosophical Thoughts, Schools, Geographic Paradigms, Developmental Course of Geomorphological Theories
 • Sayed Abbas Ahmadi, Ehsan Lashkari * Pages 117-130
  Philosophy Studyandtheoretical foundations ofChanges ingeographic space are themost important issuesin the philosophy ofgeography.In other words,the spaceas important themeof geography, were have beenproducedbynumerous makings that lesswere have been talked aboutit. In fact, in the modern age, new changes in space increase by new instruments such as communication tools. While, there are Philosophical relations between communication and mass media tools and changes in the geographical space that less were have been studied in recent years. Communication tools and mass mediais one of the important tools that withhelping them,the distribution of information, move so quicklyin thegeographical space. In other words, at present has been were represented important part of issued placessuch as in urban, rural… by communication instruments and mass media tools. These tools have been increasedspeedcomparing theplaces with each other. Soit seemsthat one of themost importanttools toassess the levelof developmentandlocation statusandjudgments abouthow functions of dominantdecision makerandplanner about space is communication tools. So, Itcan be take consider afundamentaland philosophicalrelationshipbetweenenvironmental changesand function ofmass medias and communications tools. In this research were struggled with theoretical - analytical approaches that Fields ofenvironmental changecan beexplainedon the basisof massMedias and communication instrumentsfunction. Finding research reveals that nowadays, most part philosophical geography space changings is related to media mass functions.
  Keywords: communication tool, change, geographical space, Philosophy
 • Atefeh Erfani, Alireza Entezari, Mohammad Baaghideh, Iman Babaeiyan * Pages 131-144
  Production and consumption of electricity in Iran is one of the most important issues in long-term planning. Studies show that the global warming will increase dramatically in the coming decades, which will lead to increase in electricity demand. There is a significant correlation between 5-10 years mean electricity consumption and country-averaged temperature. In this study, mean annual electricity consumption across Iran has been parameterized using 5-year country-averaged annual temperature. The 5-yaer mean temperature of Iran was forecasted to 2100 using statistical downscaling of three General Circulation models of HadCM, NCCCSN and MPEH5. Then, 5-year mean electricity consumption of Iran during 2020s up to 2100s has been simulated by the combination of electricity-temperature parameterization equation and future 5-year temperature. The results showed that the average temperature will increase in the periods of 2011-2040, 2041-2070 and 2071-2100 by 1.2, 2.4 and 3.6 °C, respectively when comparing to the baseline period of 1961-1990. Increasing temperatures will lead to increased electricity demand over the country by 51, 81.4 and 117.2 GW comparing to the average electricity consumption in the most recent five-year (1386-1990) available electricity consumption data. The results of this study can be used in nation’s long-term planning for future energy demands, power plant development and climate change adaptation.
  period of 1961-1990. Increasing temperatures will lead to increased electricity demand in the country by 51, 81.4 and 117.2 MW comparing to the average electricity consumption in the most recent five-year available electricity consumption data (1386-1990). The results of this study can be used in nation long-term planning for future energy demands and power plant development.
  Keywords: Forecasting, Electricity consumption, Climate Change, temperature, Atmospheric General Circulation Model
 • Susan Delsooz *, Nafiseh Ansari Khah, Hasan Meshkati Pages 145-158
  Today, the role of identity in constructing individual and social behavioral image is proved for geosciences and social scientists as an undeniable issue; therefore, numerous studies have been undertaken to reach the ways in which this can be achieved. The human behavior construction is a very complicated process, which requires various techniques to achieve it. This process is one of the main characteristics in guiding human or community behaviors and is undoubtedly one of the tools and instruments of the convergence of human societies, identifying them, and ultimately aligning and empathizing for common goals. In other words, in the course of history, the leadership and behavioral construction of human societies has always been the responsibility of those who have been able to coexist with others. Prophets of revelation are those people who have been more successful in creating personal and collective identities than others. Although the identification tools of evangelical revelers, other than time and space components, are also reflected in other factors, such as soft-engineering behavior, these factors are reflected as an influential strategic policy in identifying their performance. This paper, taken from a joint research project at the Quran and Etrat Science College and the College of Geographical Sciences and Planning of the University of Isfahan, relying on an analytical methodology of kinematics, attempts to recognize the temporal and spatial techniques used by the prophets of revelation. The results from this research show that revelators have used time and space as strategic tools in identifying communities. Also, chastity is one of the fundamental attributes of identity in the techniques of revelators.
  Keywords: Time, Place, identity, Social Network, Behavior Construction
 • Rasool Mahdavi *, Jasem Ahmadi, Aadollahs Khorani, Mohamadreza Urmazdi Pages 159-174
  With the expansion of urbanization and leisure time, the process of degrading natural, environmental, and cultural attractions is on the rise worldwide. The purpose of this paper is to identify the resources and capacities of ecotourism development in the Jazmorayan area in view of the limitations imposed on drought conditions and the explanation of the natural attractions of the this area in order to develop tourism in the region and the country. In this study, using SWOT model to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and threats in terms overall drought and normal weight factors was used to determine the appropriate strategies in ecotourism, and strategies for the development of ecotourism in this region. The research findings showed that the strengths of the Jazmoryan area in normal conditions are due to natural attractions and geomorphologic forms, cultural heritage, indigenous culture, animal and vegetation diversity. The weaknesses also depend on the lack of proper advertising and environmental pollution, and the threats are the destruction of historical and natural monuments, cultural invasion and investment shortage. The resulting number 3/16 indicates that this area can be considered as one of the tourism poles in the event of proper planning and management. But, in drought conditions, targeted use of ecotourism capacities to create employment and reduce poverty in the context of forging a sense of self-esteem, as well as the customs and traditions of the people of this region have created special attraction. Providing ground for raising awareness of people about rare species such as Asiatic black bear and herbaceous species and the importance of protecting them will lead to identifying and using the potential competing with other recreational areas. Investment around these attractions can bring about the elimination of many threats and weaknesses in the region's tourism.
  Keywords: Ecotourism, Jazmoryan, SWOT Technique, Drought Condition