فهرست مطالب

مدیریت بازرگانی - پیاپی 33 (پاییز 1396)
 • پیاپی 33 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/07
 • تعداد عناوین: 11
|
 • الهام ابراهیمی، علی شجاع *، ندا پیرانی احمدآباد صفحات 439-462
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و همچنین بررسی تاثیر تعدیل گرایانه اخلاق کار اسلامی در رابطه مذکور در صنعت هتلداری است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی، از نوع پیمایشی است. جامعه هدف این پژوهش از دو گروه مشتریان و کارکنان صفی مجموعه هتل های پارسیان شهر تهران تشکیل شده است. روش نمونه گیری برای گروه اول، روش در دسترس و برای گروه دوم، روش خوشه ایدومرحله ای بوده است. برای جمع آوری داده از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده و روش تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS3.2.6 بوده است. مطابق نتایج پژوهش، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، یعنی نوع دوستی، تواضع و فروتنی، روحیه جوانمردی، وجدان کاری و فضیلت مدنی، تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند داشتند. به علاوه، اخلاق کار اسلامی در رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، نقش تعدیل کننده داشت؛ بدین معنا که به افزایش رابطه میان این دو متغیر منجر شد.
  کلیدواژگان: اخلاق کار اسلامی، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، تواضع و فروتنی، رفتار شهروندی سازمانی، روحیه جوانمردی
 • شیما امیری، محمد جواد مصدق*، محمدرضا ثنایی صفحات 463-484
  مشتری کلید اصلی موفقیت یا موفق نبودن شرکت هاست. رفتار خرید بدون برنامه ریزی از مهم ترین رفتارهای خرید است و در حفظ توازن بازارها نقش اساسی دارد. این رفتار مبتنی بر تصمیم گیری آنی در زمینه خرید است. پژوهش پیش رو، عوامل موثر بر رفتار خرید برخط بدون برنامه ریزی در شبکه های اجتماعی را بررسی کرده است. مدل مفهومی تحقیق با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و بر اساس اطلاعات آماری 384 نفر که در شبکه اجتماعی اینستاگرام سابقه خرید داشتند، تحلیل شد و روایی و پایایی ابزار اندازه گیری بررسی و به تایید رسید. نتایج نشان می دهد عامل جاذبه های دیداری، تاثیر مثبتی بر لذت درک شده دارد و لذت درک شده نیز، بر گرایش و اصرار به خرید بدون برنامه ریزی تاثیر مثبتی می گذارد. از بین سه عامل شباهت، تخصص و خویشاوندی، فقط تاثیر مثبت دو عامل شباهت و تخصص بر تعاملات فرا اجتماعی تایید شد. از نتایج دیگر اینکه، تاثیر مثبت تعاملات فرا اجتماعی بر گرایش و گرایش بر اصرار به خرید بدون برنامه ریزی به تایید رسید، اما تاثیر مثبت تعاملات فرا اجتماعی بر لذت درک شده تایید نشد.
  کلیدواژگان: تعاملات فرا اجتماعی، جاذبه های دیداری، خرید بدون برنامه ریزی، شبکه های اجتماعی، لذت درک شده
 • حسین رحمان سرشت، عطاءالله هرندی* صفحات 485-506
  حاکمیت شرکتی موثر یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد بازار کارا است. به موجب این مفهوم، سهامداران می توانند اطلاعات، حق و توانایی عمل برای اثر گذاری بر مدیریت از طریق فرایند حاکمیت را داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش، صورت بندی چارچوبی برای تعیین نقش نوین کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر اثربخشی حاکمان در شرکت هاست و سعی دارد از این طریق به گسترش مرزهای دانش موجود در این حوزه کمک کند. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 130 شرکت برای نمونه انتخاب شد و پرسشنامه محقق ساخته ای در اختیار مدیر هر یک از شرکت ها قرار گرفت و داده های لازم جمع آوری شد. داده های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی بر اثربخشی حاکمیت شرکتی موثر است. به علاوه، کنترل بیرونی و درونی حاکمیت شرکتی به عنوان دو بعد اصلی کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی نیز، بر اثر بخشی حاکمیت شرکتی موثرند.
  کلیدواژگان: اثربخشی حاکمیت شرکتی، کنترل بیرونی حاکمیت شرکتی، کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی، کنترل درونی حاکمیت شرکتی
 • سید مصطفی رضوی *، نیما مختار زاده، محمود احمدپور، مهران سلیمی صفحات 507-526
  شرکت های پیشرو به صورت فزاینده ای به دنبال استراتژی ارائه راهکار، برای مقابله با کالاگرایی و کاهش سودآوری در بازار کالاهای محض هستند. اگرچه شرکت های زیادی اهمیت ارائه راهکار (ترکیب سفارشی سازی و یکپارچه شده ای از کالا و خدمات برای ارضای نیاز مشتری) را تشخیص داده اند، تعداد اندکی از آنها توانسته اند این فرایند را با موفقیت طی کنند. ناموفق بودن شرکت ها، باعث شده تحقیقات زیادی به دنبال چالش های ارائه راهکار و عوامل کلیدی موفقیت شرکت ها در این فرایند باشند. بر این اساس، یکی از نقص های مهم تحقیقات در این حوزه، مدلی است که جنبه های مختلف فرایند ارائه راهکار و ویژگی های آن را ارائه دهد. از این رو این تحقیق به دنبال دادن مدلی برای ارائه راهکار در سطح شرکت های مادر، با رویکردی کیفی و استفاده از روش نظریه داده مبناست. مدل به دست آمده چهار مرحله «کالای محض»، «کالا و خدمات استاندارد»، «کالا و خدمات سفارشی سازی شده» و «ارائه راهکار» را دربردارد که گذر از این مراحل با تغییر در «منابع و توانمندی ها»، «کالاها و خدمات»، «فرایندها» و در نهایت «استراتژی و دیدگاه » سازمان همراه است
  کلیدواژگان: ارائه راهکار، بلوغ راهکارگرایی، شرکت مادر، مدل پارادایمی، نظریه داده مبنا
 • نفیسه سلیمانی، امیر البدوی *، محمد اقدسی، بختیار استادی صفحات 527-550
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین مفهوم یکپارچه CLV و ارزش های سازمانی شکل گرفته است. در این مفهوم یکپارچه، فرمول های CLV وجود ندارند و به تبع مد نظر این تحقیق نیستند. مفهوم یکپارچه CLV از چهار مولفه مبنا، رشد، شبکه و یادگیری تشکیل شده است. ارزش های سازمانی شامل متغیرهای ارزش کارکنان، ارزش سهامداران و ارزش مشتریان هستند که هر ارزش جداگانه با مولفه های جذب، رضایت و وفاداری سنجیده شده اند. مدل مفهومی ارائه شده 13 مولفه ای ، از رابطه بین مفهوم یکپارچه CLV و هر یک از ارزش های سازمانی شکل گرفته و با یک نمونه کاربردی ارزیابی شده است. جامعه آماری، واحدهای یک شرکت بیمه خصوصی در تهران در نظر گرفته شده است که بر اساس نمونه گیری جامعه نامحدود، حجم نمونه 1536 نفر به دست آمد. پس از توزیع پرسشنامه و جمع آوری داده ها، به کمک نرم افزار SPSS روابط تحلیل شدند. نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین مفهوم CLV و هر یک از ارزش ها وجود دارد؛ به طوری که افزایش و کاهش هر یک از ارزش ها بر CLV تاثیر مثبت و مستقیم می گذارد
  کلیدواژگان: ارزش های سازمانی، ارزش سهامداران، ارزش طول عمر مشتری (CLV)، ارزش کارکنان، ارزش مشتریان
 • وحید شرفی، مرتضی ملکی مین باش رزگاه*، عظیم زارعی، داود فیض صفحات 551-572
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ذهنیت ها و عقیده های کارآفرینان نسبت به قلمرو عناصر اکوسیستم بازاریابی بین المللی است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته اکتشافی است که با استفاده از روش شناسی کیو انجام شده است. این پژوهش با مشارکت 8 تن از استادان آشنا به موضوع تحقیق و همچنین مدیران شرکت های کوچک و متوسط تهران که سابقه فعالیت در بازارهای بین المللی را داشتند، انجام گرفته است. فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع آوری شد و پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان، از میان 74 عبارت کیو، در نهایت 43 عبارت برای نمونه انتخاب شد. در ادامه، پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرتب سازی کیو، این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل شدند. تحلیل توزیع نشان داد که می توان دو الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت کنندگان تحقیق درباره قلمرو عناصر اکوسیستم بازاریابی بین المللی شناسایی کرد که در مجموع حدود 388/68 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. این دو الگوی ذهنی به ترتیب «دولت و فرهنگ» و «سرمایه و زیرساخت ها» نام گذاری شدند
  کلیدواژگان: اکوسیستم بازاریابی بین الملل، اکوسیستم، بازاریابی، شرکت های کوچک و متوسط
 • میترا شعبانی نشتایی*، کامبیز حیدرزاده هنزایی، یزدان منصوریان صفحات 573-594
  استفاده از تئوری دلبستگی در حوزه بازاریابی می تواند باعث ایجاد پیوندی قوی و مانا بین برند و مصرف کننده شود. شناسایی بهترین تعامل بین برنامه های پیشبردی و تبلیغاتی به عنوان منابع رسیدن به دلبستگی به برند در طبقات کالای بادوام و تندمصرف، هدف این پژوهش است. با اجرای سه مطالعه تجربی از نوع طرح های عاملی و همکاری 1200 دانشجو، بهترین تعامل بین برنامه ها شناسایی شد. نتایج مشابه در هر دو طبقه کالا نشان می دهد هدیه مالی با قابلیت نقدشدن و گستردگی خرید، با پیام آگهی تبلیغاتی در سطح تفسیر و قدرت استدلال بالا متناسب است. از سوی دیگر هدیه مالی با قابلیت خرید از فروشگاه خاص، پیام آگهی تبلیغاتی در سطح تفسیر پایین و قدرت استدلال بالا تناسب دارد. این نتیجه گیری حاکی از آن است که شرایط تناسب برای ایجاد دلبستگی به برند مستقل از طبقه کالا شکل می گیرد
  کلیدواژگان: دلبستگی به برند، سطوح تفسیر، طبقات کالا، قدرت استدلال، هدایای مالی
 • آیدا شیوا *، هاشم آقازاده، علی حیدری صفحات 595-616
  در فضای رقابتی و پویای کسب و کار کنونی، بنگاه ها با استفاده از مولفه های متفاوتی از جمله بازارگرایی و نوآوری سعی در ارتقای عملکرد خود دارند. بازارگرایی، متشکل از دو مجموعه رفتار اکتشاف و بهره برداری است که هر یک از آنها بر میزان گرایش به نوآوری های یکباره و تدریجی و همچنین بر عملکرد بنگاه ها تاثیرگذار هستند. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که با شناسایی نحوه ارتباط رویکردهای بازارگرایی اکتشافی و بهره بردارانه با گرایش به نوآوری های یکباره و تدریجی، به مدیران بنگاه ها در اتخاذ راهبردهای مناسب در راستای بهبود نوآوری و ارتقای عملکرد بنگاه ها کمک شود. به این منظور اطلاعات مدیران و کارشناسان 138 بنگاه فعال در صنعت مواد غذایی از طریق پرسشنامه گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت بازارگرایی اکتشافی و بهره بردارانه بر نوآوری است. از نتایج به دست آمده دیگر اینکه بازارگرایی اکتشافی از طریق متغیر میانجی به نوآوری های یکباره گرایش داشته و بازارگرایی بهره بردارانه به صورت مستقیم بر عملکرد بنگاه تاثیر مثبت می گذارد
  کلیدواژگان: بازارگرایی اکتشافی، بازارگرایی بهره بردارانه، عملکرد بنگاه، نوآوری تدریجی، نوآوری یکباره
 • احسان عابدی*، فاطمه جمالو صفحات 617-640
  امروزه بنا به دلایل بسیاری، برند ها به لحاظ نوع محصول یا خدماتی که ارائه می دهند، مانند هم عمل می کنند. شرکت های بیمه نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در چنین وضعیتی، فقط شرکت هایی می توانند خود را متمایز جلوه دهند که هویتی ویژه، مشخص و از پیش تعریف شده داشته باشند. نظر به اهمیت نقش کارکنان در انتقال پیام برند سازمان به مشتریان، به ویژه در سازمان های خدماتی، هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر هویت برند سازمانی، تاثیر آن بر عملکرد برند و رضایت کارکنان بیمه البرز است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. به دلیل عدم دسترسی محقق به فهرست کارکنان بیمه البرز در استان تهران، از روش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای استفاده شد. گردآوری داده های پژوهش به کمک پرسشنامه استاندارد انجام گرفت و برای تجزیه و تحلیل آنها از مدل معادلات ساختاری بهره برده شد. نتیجه آزمون فرضیات، حاکی از تاثیر مثبت هویت برند سازمانی بر تعهد سازمانی و همچنین تاثیر مثبت تعهد سازمانی بر عملکرد برند و رضایت کارکنان بیمه البرز است.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، رضایت شغلی، سازمان های خدماتی، عملکرد برند، هویت برند سازمانی
 • فاطمه عباسی، محسن نظری* صفحات 641-660
  این پژوهش در جست وجوی شناسایی ساختار رقابت و تمرکز در صنعت بیمه است تا با استفاده از آنها، راهبرد رقابتی را برای بازار یاد شده پیشنهاد کند. با استفاده از داده های مالی شرکت های بیمه طی سال های 1382 تا 1392، سه شاخص مربوط به رقابت و تمرکز (تمرکز بنگاه عمده CR1، تمرکز چهار بنگاه عمده CR4 و هرفیندال هیرشمن HHI) محاسبه شدند که نشان دادند پس از آغاز خصوصی سازی در صنعت بیمه، از میزان هر سه شاخص کاسته شده و بازار از ساختار انحصاری با یک بنگاه مسلط به ساختار انحصار چندجانبه سخت رسیده است. در ادامه، با توجه به دو نقطه مرجع استراتژیک (SRP)، «میزان رقابت» و «توجه به بازار فعلی یا جدید»، مشخص شد مرحله عمر صنعت بیمه در «مرحله معرفی» قرار دارد. در انتها راهبردهای رقابتی مرتبط با هرعنصر آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع، پیشبرد) که متناسب با این مرحله از عمر بازار بودند، معرفی شدن
  کلیدواژگان: چرخه عمر، راهبرد رقابتی، شاخص تمرکز K بنگاه CRK، شاخص هرفیندال - هیرشمن (HHI)، صنعت بیمه ایران
 • سعیده منصوری*، عادل آذر، علی دیواندری، رسول رمضانیان صفحات 661-688
  با توجه به توسعه حوزه خدمات در اقتصاد جهانی، بازتعریف مدیریت زنجیره تامین در این حوزه از ضروریات خواهد بود، زیرا مفهوم مدیریت زنجیره تامین کالا برای کسب وکارهای خدماتی کاربردی نیست. از این رو، هدف پژوهش پیش رو، شناسایی زنجیره تامین خدمت بانکی و شبیه سازی آن بر مبنای رویکرد مدل سازی عامل بنیان و با لنز منطق غلبه خدمت است و اهمیت انجام آن نیز به لحاظ دستیابی به یک مدل کاربردی برای مدیریت زنجیره تامین خدمت بانکداری شایان توجه خواهد بود. این مدل از زنجیره تامین خدمت از طریق اجرای شبیه سازی عامل بنیان برای پنج بانک از بخش های خصوصی و خصوصی شده صنعت بانکی با سهم 4/32 درصدی از بازار و طی سال های 1404-1388 در محیط نرم افزار Netlogo پردازش شده است. آنچه مدل انجام می دهد، پیگیری جریان سود و سایر پارامترهای مهم مرتبط با عامل های مشتری، بانک، بانک مرکزی، سایر بانک ها و شرکت های بانک طی سال های نام برده است. نتیجه پژوهش با آزمایش، اجرا و تحلیل نتایج در زمان های چندگانه شبیه سازی، میزان تغییر پارامترهای بااهمیت مرتبط با این عوامل را طی سال های مختلف به نمایش گذاشته است.
  کلیدواژگان: دوگانگی مشتری - تامین کننده، زنجیره تامین خدمت بانکداری، شبیه سازی عامل بنیان، منطق غلبه خدمت
|
 • Elham Ebrahimi, Ali Shoja *, Neda Pirani Ahmadabad Pages 439-462
  The aim of this study is to investigate the impact of organizational citizenship behavior and its dimensions on customer-based brand equity and the moderating effect of Islamic work ethics on the above-mentioned relationship in the hotel industry. In terms of the purpose of this study, it is applied in nature and the researchers adopted the descriptive survey approach based on data collection. Target population of the study consists of two groups: customers and queue employees of Parsian Hotel chains in Tehran. In the first group convenience sampling technique has been applied and in the second group a two-stage cluster sampling method was applied. Data was collected using standard questionnaires and data analysis was based on structural equation modeling using Smart PLS 3.2.6 software. According to the results, organizational citizenship behavior dimensions, namely, altruism, courtesy, sportsmanship, conscientiousness and civic virtue had a positive and significant influence on brand equity. Moreover, Islamic work ethics had a moderator role in the relationship between organizational citizenship behavior and customer-based brand equity, meaning that it is leading to an increase in the extent of the relationship between these two variables.
  Keywords: Courtesy, Customer-based brand equity, Islamic work ethics, Organizational citizenship behavior, Sportsmanship
 • Shima Amiry, Mohammad Javad Mosadegh *, Mohammad Reza Sanaei Pages 463-484
  Today, the costumer is the key to success or failure of a company, so examination of factors affecting the behavior of costumers, especially the intention of buying, is important. One of these buying behaviors that plays a key role in maintaining market equilibrium is the unplanned buying behavior which is decision making at the moment. In this study, factors affecting the unplanned buying behavior (entertainment) are considered in social networks. Then, the conceptual models, based on the data from 384 participants who had experienced online purchasing on the Instagram, were analyzed using AMOS software. The validity and reliability of the instrument were evaluated and proved. The results showed that elements such as enjoyment of similarities and expertise, visual and interactive attractions spread a positive impact on enhancing the tendency to unplanned buying. In addition, hyper-social interactions had positive impact on the tendency and willing to go for impulsive buying.
  Keywords: Enjoyment of attractions meet, Impulsive buying, Interact socially learned, Social networking, Unplanned buying
 • Hossein Rahmanseresht, Ata Ollah Harandi * Pages 485-506
  Effective corporate governance is one of the main features of an efficient market economy. This may help the stakeholders gain information, and the right and the ability to efficiently manage the company through the process of governance. This study examines the effect of Corporate Governance Strategic Control on effective Governance of Corporation. The required data for this research has been collected through questionnaires by random sampling from among the corporates which are listed in stock exchange. Based on incidental sampling, 130 corporates were selected and the researcher-developed questionnaires were given to their managers. Meanwhile, structural equations method is applied using Smart PLS software for data analysis. The obtained results indicated that the Corporate Governance Strategic controls are effective on efficient Governance of Corporation. Moreover, internal and external Corporate Governance control as two main dimensions the Corporate Governance Strategic control are proved effective on Corporate Governance.
  Keywords: Corporate Governance Strategic Control, Effective Governance of Corporation, External Corporate Governance Control, Internal Corporate Governance Control
 • Mostafa Razavi *, Nima Mokhtarzadeh, Mahmood Ahmadpour, Mehran Salimi Pages 507-526
  Leading companies are increasingly looking for solutions strategy to maintain a competitive advantage against commoditization, low growth and declining profitability in pure products market. Many companies have recognized the need to provide solutions (integrated customized products and services to satisfy customers), only a few have been able to successfully implement the process and achieve the expected results. A lot of researches have been conducted to identify the challenges and key factors to success in this process. The lack of a process model with these characteristics is the major disappointment for solutions researches. The aim of this study is to present a model to provide a solution in parent company level, using qualitative approach and grounded theory method. The resulting model consists of four phases of “standard products", "standard products providing standard services", "customized products with customized services" and "the provision of integrated customized goods and services". Organizations must change "their resources and capabilities", "goods and services", "process" and finally "strategy and orientations" to be considered as a solution provider
  Keywords: Grounded theory, Paradigmatic model, Parent company, Solution maturity, Solution providing
 • Nafiseh Soleimani, Amir Albadavi *, Mohammad Aghdasi, Bakhtiar Ostadi Pages 527-550
  This paper aimed to examine the relationship between concept of CLV and organizational values. The new integrated CLV concept has four dimensions: base, future, network and learning. The organizational values include employees’ value, shareholders’ value and customers’ value, and each value is individually measured based on three components of attraction, satisfaction and loyalty. The presented conceptual model includes 13 variables and is formed based on the relationship between integrated CLV concept and each of those organizational values. Then, the model was evaluated compared to a functional sample. Insurance branches in Tehran were selected as our Statistical Society and 1536 questionnaires were collected.. SPSS software was used for analysis of all the relationships. The results showed that there is a significantly positive relationship between new CLV concept and each of those three organizational values, so that any increase or decrease in the values has its own positive direct impact on the new CLV concept
  Keywords: CLV, Customer's value, Employee's value, Organization value, Shareholder's value
 • Vahid Sharafi, Morteza Maleki Minbashrazgah *, Azim Zarei, Davod Feiz Pages 551-572
  This study examines the mentality and ideas of entrepreneurs to the issue of international marketing ecosystem. This study is a mixed method exploratory research that has been conducted using Q methodology. The participants of this research include: 8 professors who were already familiar with the research topic as well as directors and managers of small and medium companies in Tehran who have enough experience in international markets. The discourse of the present study were collected from various resources and then were evaluated. From among 74 Q-phrases, only 43 were selected as the sample for the present study. After collecting data from sorted Q-phrases, the data were analyzed using Q-factor analysis. Distribution analysis showed that there could be two distinct paradigms of research among the participants about the scope of international marketing ecosystem elements that will encompass about 68/388 percent of the total variance explained. These two mental paradigms are "state and the culture" and "capital and infrastructure", respectively. The importance and prioritization factors were identified based on the mental models. Finally, the strategies for the use of these agents were proved to be effective on the success of entrepreneurial companies.
  Keywords: ecosystem, marketing, international marketing ecosystem, small, medium companies
 • Mitra Shabani Nashtaee *, Kambiz Heidarzadeh Hanzaei, Yazdan Mansourian Pages 573-594
  Building a strong and lasting relationship between a brand and its consumers can be routed out by applying “the theory of attachment” in the marketing. This article aims to identify the best interaction between promotional and advertising plans as the resources of creating brand attachment in the durable and fast moving consumer goods. Conducting three experimental studies of factorial design type with 1200 participants, we investigated the different modes of interaction to identify the best fit. The results are quite similar for both product categories. The findings showed that the financial gifts with the ability of liquidity and shopping variety fit the advertisement messages at high construal level and high argument strength. However, the financial gift with the ability of buying from a particular store fits the advertisement messages at the low construal level and high argument strength. Therefore, we can cocnlude that the conditions for building brand attachment can work out independent of the product category
  Keywords: Argument strength, Brand attachment, Construal levels, Financial gifts, Product categories
 • Aida Shiva *, Hashem Aghazadeh, Ali Heidary Pages 595-616
  Nowadays, firms try to improve their performance by means of different factors. Among these components, market orientation with the two approaches of exploration and exploitation behaviors, has particular influence on different types of innovation and business performance. The purpose of this survey is to consider the effects of exploration and exploitation behaviors in market orientation on innovation factors (radical / incremental) and business performance to identify the relationship between them and help the managers make appropriate decisions to improve the performance of their firm. In order to verify the conceptual model, managers and experts from 138 companies in food industry have been evaluated by a questionnaire including 35 items. The data were analyzed, and the research findings revealed that from the managers’ point of view, the exploratory market orientation through radical innovation as a mediator variable has an indirect positive effect on firm performance while exploitative market orientation has direct positive effect on firm performance. The findings also showed that incremental innovation doesn’t have direct effect on firm performance. However, radical innovation has direct positive effect on firm performance
  Keywords: Exploitative market orientation, Exploratory market orientation, Firm performance, Incremental innovation, Radical innovation
 • Ehsan Abedi *, Fatemeh Jamallo Pages 617-640
  Nowadays, due to so many reasons, brands show similar functions in their products as well as the services they provide. Insurance companies are also involved in this principle. With this regard, only the companies which have set particular and specific identity could be distinguished. With respect to the importance of the employees roll in conveying the brand’s message to the costumers, especially at service organizations, this study was conducted to investigate the effective factors on corporate brand identity and its influence on Alborz insurance company employees’ performance and satisfaction. This research examines the type of the correlation between the items. In this research, two-level scatter sampling method was used due to the lack of access to the employee list of Alborz insurance company in Tehran. Moreover, standard questionnaires were used in order to collect the data and structural equation model was used for data analysis. The results proved the positive effects of the corporate brand identity on organizational commitment. In addition, we found out that there is a positive effect of the organizational commitment on the brand performance and on the employees’ satisfaction.
  Keywords: Brand performance, Corporate brand identity, Job satisfaction, Organizational commitment, Service organizations
 • Fatemeh Abbasi, Mohsen Nazari * Pages 641-660
  This study aims to investigate competition and concentration in insurance industry. The researchers did so through some reliable indices including Herfindahl-Hirschman Index, and Concentration Ratio of Establishment K and based on insurance companies financial data from 2002 to 2013. The observations showed that following privatization in insurance industry in Iran, all those three indices have declined; hence, this industry has become a hard oligopoly market. Then using this indicated market structure and based on two market properties (competition and current market situation), the insurance market life cycle was determined. Accordingly, appropriate competitive strategies regarding marketing variables (product, price, distribution, and progress) were presented
  Keywords: Competitive Strategy, Concentration Ratio, Herfindahl-Hirschman Index, Iran Insurance Industry, Life Cycles
 • Saeedeh Mansouri *, Adel Azar, Ali Divandari, Rasool Ramezanian Pages 661-688
  Considering the development of services in global economy, redefinition of supply chain management in this context is necessary because the concept of supply chain management cannot be applied to service-oriented businesses. Therefore, this paper aims to identify the banking service supply chain and perform an agent-based simulation using a service dominant logic approach; this is important due to the necessity of developing an applicable model for supply chain management of banking services. This supply chain model is processed through agent-based simulation in Netlogo for 5 banks in privatized and private sectors during 1388-1404, where market share is 32.4%. This model considers the flow of profit and other important parameters related to the customers, the bank, the central bank, and other banks and corporations during the mentioned period. The results of the experiments and analyses in multiple simulation times indicated the variations and changes of the important parameters associated with above-mentioned factors during these years.
  Keywords: Agent Based Simulation, Banking Service Supply Chain, Customer-Supplier Duality, Service Dominant Logic