فهرست مطالب

پژوهش پرستاری ایران - پیاپی 50 (آذر و دی 1396)
 • پیاپی 50 (آذر و دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • معصومه رحیمی بشر * صفحات 1-8
  مقدمه
  رفتارهای فردی و حرفه ای مدرسین بالینی نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فردی و حرفه ای دانشجویان پرستاری ایفا می کند و می تواند بر سطح ا اضطراب دانشجویان تاثیر داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین رفتارهای مدرسین بالینی و اضطراب آشکار دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- همبستگی بر روی 156 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان که به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد اضطراب اشپیلبرگر در سال تحصیلی 94-1393 جمع آوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های همبستگی پیرسون و کای اسکوئر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. (05/0 > P) بعنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها، اکثر دانشجویان پرستاری (90 نفر، 7/57%) دارای اضطراب خفیف بودند و اکثر آنان (96 نفر، 6/61%) وضعیت رفتارهای مدرسین بالینی خود را در حد قوی، ارزیابی نمودند. بین رفتارهای آموزشی مدرسین بالینی و اضطراب آشکار دانشجویان پرستاری، ارتباط منفی و معنی داری از نظر آماری وجود داشت. یعنی با قوی تر شدن رفتارهای آموزشی مدرسین بالینی، اضطراب دانشجویان نیز کاهش می یافت و با ضعیف تر شدن این رفتارها اضطراب دانشجویان افزایش می یافت (59/0- = r، 0001/0 > P).
  نتیجه گیری
  مدرسین بالینی پرستاری با رفتار و عملکرد شایسته خویش و بعنوان الگوی حرفه ای و اخلاقی می توانند نقش انکارناپذیری در کاهش اضطراب دانشجویان پرستاری و تبلور جایگاه عمیق معنوی این حرفه مقدس داشته باشند. با انتخاب مدرسین بالینی از میان پرستاران توانمند و حضور مستمر اعضای هیئت علمی در بیمارستان ها و همکاری دوجانبه، می توان پل ارتباطی مناسبی بین تئوری و بالین ایجاد نمود.
  کلیدواژگان: رفتار مدرسین بالینی، آموزش بالینی، دانشجویان پرستاری، اضطراب
 • زهره عظیم بیک، عزت جعفرجلال *، فریده باستانی، آغا فاطمه حسینی صفحات 9-13
  مقدمه
  توانمندی کاری مطلوب در کارکنان، اخیرا در سازمان ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است ایجاد توانمندی کاری مطلوب در بیمارستان ها منجر به دست آوردهای مثبت فراوانی برای پرستاران و بیماران و در نهایت کل سیستم بهداشت ودرمان می شود تحقیقات نشان داده که توانمندی کاری در افراد ارتباط قوی با شرایط محیط کاری دارد، لذا این تحقیق به منظور بررسی سطح توانمندی کاری پرستاران در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 91 انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی 150 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مشخصات فردی و پرسشنامه شاخص توانمندی کاری بود جهت تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی درنرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  سطح توانمندی کاری 7/44% از پرستاران درحد خوب بود. ارتباط خطی مثبت و معنی داری. بین سطح تحصیلات و توانمندی کاری پرستاران به دست آمد (003/0 = P) بین بیماری های تشخیص داده شده توسط پزشک و توانمندی کاری پرستاران رابطه آماری منفی و معنی دار به دست آمد (001/0 > P)، ارتباط خطی منفی و معنی داری در رابطه با رضایت به انجام اضافه کاری و توانمندی کاری به دست آمده است (038/0 = P).
  نتیجه گیری
  باتوجه به اینکه سطح توانمندی کاری حدود نیمی از پرستاران مورد مطالعه در سطح خوب می باشد لذا نگهداری این سطح از توانمندی کاری و ارتقاء آن در پرستاران می بایستی بیش ازپیش مورد توجه مدیران پرستاری در سطح کشوری و بیمارستانی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توانمندی کاری، پرستار
 • جلیل عظیمیان، حسین رفیعی، مجتبی سنمار *، راضیه علیپور صفحات 14-20
  مقدمه
  سیستم های مراقبت سلامتی در سال های اخیر تلاش هایی را جهت کاهش بروز و شیوع زخم های فشاری در بخش های بیمارستانی انجام داده اند. زخم های فشاری به عنوان یک مشکل بالینی مهم در تمام بخش های بیمارستانی بویژه بخش های مراقبت ویژه باقی مانده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط وضعیت اکسیژن رسانی با خطر بروز زخم فشاری در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز انجام گرفت.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که به صورت مقطعی در سال 1395 در شهر قزوین انجام شد. جامعه پژوهش بیماران بستری در بخش جراحی قلب بیمارستان بوعلی سینا بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 82 نفر وارد مطالعه گردیدند. ابزار این مطالعه شامل معیار مرحله بندی زخم فشاری، ابزار برادن برای علائمی بروز زخم فشاری، پرسشنامه دموگرافیک است. پایایی و روایی ابزار در مطالعات قبلی به ترتیب 83% و 53/0 بدست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16.0 و به کمک آزمون های توصیفی، آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و تست فیشر انجام شد.
  یافته ها
  بیشتر شرکت کنندگان در مطالعه مرد (1/56%) و در سنین سالمندی قرار داشتند (52/10 ± 93/60). عواملی مانند میانگین میزان فشار دی اکسید خون شریانی در روز چهارم (04/0 = P)، مصرف سیگار (000/0 = P)، سن (000/0 = P) و طول مدت بستری (002/0 = P) به طور معناداری خطر بروز زخم فشاری را تحت تاثیر قرار می دهند و بین بروز زخم فشاری با متغیرهای میانگین درصد اشباع هموگلوبین با اکسیژن، میانگین میزان فشار اکسیژن شریانی، میانگین مقدار اکسیژن موجود در خون، میانگین کسر اکسیژن دمی، درجه حرارت بدن ارتباط آماری معناداری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی در خطر بالایی از بروز زخم فشاری قرار دارندکه نه تنها سبب تحمیل بار زیاد اقتصادی برای بیمار و سیستم های بهداشتی گشته، بلکه کیفیت زندگی بیماران را نیز به شکل قابل توجهی کاهش می دهد. براساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود مراقبین سلامتی با بکارگیری استراتژی های مفیدی همچون توجه به عوامل خطر بروز زخم فشاری در این مطالعه در پیشگیری از زخم های فشاری گام های موثری تری بردارند.
  کلیدواژگان: اکسیژن رسانی، عامل خطر، زخم فشاری، جراحی قلب باز
 • مصیب مظفری *، میلاد برجی صفحات 21-26
  مقدمه
  دارو دادن یکی از مهم ترین اقدامات پرستاری است که انجام صحیح آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اشتباهات دارویی پرستاران بخش های عمومی بیمارستان های شهر ایلام در سال 1394 انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، رفتار دادن 120 بار دارو توسط پرستاران شاغل در بخش های داخلی بیمارستان های شهر ایلام به روش نمونه گیری در دسترس و با استفاه از چک لیست محقق ساخته مورد مشاهده داوطلبانه غیر مشارکتی قرار گرفتند. چک لیست دارای 25 گویه برای داروهای خوراکی و 31 گویه برای داروهای تزریقی بود که روایی محتوا با استفاده از، نظر خبرگان و پایایی با استفاده از آزمون مجدد ( /.89) تایید گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار افزار SPSS16 آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان که میانگین و انحراف معیار اشتباهات مشاهده شده در داروهای خوراکی 05/2 ±06/15 و در داروهای تزریقی 11/2 ±2/19 بود. همچنین بیشتر اشتباهات صورت گرفته شامل عدم شستن دست ها و مطابقت نکردن اسم بیمار با کاردکس بود. همچنین بین اشتباهات دارویی و مشخصات دموگرافیکی ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت پیشگیری از اشتباهات دارویی در پرستاران لازم است که علاوه بر کاهش بار کاری پرستاران، آموزش های لازم به آنان داده شود تا منجر به افزایش رضایت بیماران و کیفیت مراقبت و درمان آنان گردد.
  کلیدواژگان: اشتباهات دارویی، پرستار، دارو دادن
 • یعقوب مدملی، احمد اصلانی، یسرا احمدی، مهسا موسوی، حمیده مشعلچی *، مهدی نیک صفت، مصطفی مدملی صفحات 27-34
  مقدمه
  نظر به اینکه روش مطالعه دانشجویان بر کل فرایند تحصیلی آنها اثرگذار است و درنهایت بر سرنوشت شغلی انها تاثیر گذار خواهد بود، این مطالعه با هدف تعیین عادت های مطالعه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری و مامایی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1394 بصورت سرشماری بر روی 174 دانشجوی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد عادت های مطالعه (PSSHI) و پرسشنامه دموگرافیک بر پایه خودگزارش دهی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار SPSS18 و آزمون های آماری t مستقل، من ویتنی، آنالیز واریانس یک راهه و کروسکال والیس استفاده گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه 71 نفر مذکر (81/40 درصد) و 103 نفر مونث (2/59 درصد) و از این میان 97 نفررشته پرستاری، 15 نفر اتاق عمل، 21 نفر فوریت پزشکی بودند. میانگین نمره کل عادت های مطالعه دانشجویان 10 ± 2/46 بود. میان نمره کل عادات مطالعه با سال تحصیلی (001/0 > P)، محل سکونت (04/0 = P) و ساعات مطالعه در روز (04/0 = P) رابطه معنادار آماری وجود داشت. همچنین میان توانایی خواندن با مقطع تحصیلی (001/0 > P)، محل سکونت (001/0 > P)، سال تحصیلی (001/0 > P) و معدل (001/0 > P) رابطه معنادار آماری وجود داشت. میان انگیزش یادگیری با جنس رابطه معناداری وجود نداشت (93/0 = P) ولی میان انگیزش وسال تحصیلی رابطه معنادار وجودداشت (04/0 = P).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه وضعیت مطالعه در بین دانشجویان این دانشگاه در حد نسبتا مطلوب گزارش شده است به نظر می رسد دانشجویان به اندازه کافی با امکانات و شرایط یادگیری و مهارت های مطالعه آشنایی ندارند، لذا توصیه می شود که جهت بالا بردن مهارت های مطالعه در دانشجویان جدید الورود به هر دانشگاهی کارگاه های آموزشی در برنامه ریزی درسی آنها گنجانده شود به طوری که هنگام ورود به دانشگاه با این مهارت ها آشنا شوند که می تواند در پیشرفت تحصیلی و بالا بردن انگیزه تحصیلی آنان موثر باشد.
  کلیدواژگان: عادت های مطالعه، دانشجویان، یادگیری، پیشرفت تحصیلی
 • منصوره مرادی، میرمهرداد پیدایی *، محمدرضا بابایی صفحات 35-44
  مقدمه
  ورود فناوری رایانه ای به کشورهای درحال توسعه اگر چه باعث تسریع در انجام کارها و صرفه جویی در زمان، انرژی و منابع شده است ولیکن به دلیل عدم توجه به خصوصیات جسمی، روانی و اجتماعی کاربران آنها، آثار سوء قابل توجهی روی نیروی انسانی، کمیت و کیفیت کار یعنی بهره وری سیستم داشته است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر سلامت کاربران اداری دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است.
  روش کار
  در این تحقیق به بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات ابعاد سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی، پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق را 2919 نفر از کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل داده است؛ که بر اساس جدول مورگان و به صورت طبقه ای، 342 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسش نامه بوده است. برای آزمون روابط نیز از نرم افزار Smart.PLS استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی به ترتیب 073/0، 312/0، 291/0 و 277/0 بوده است و آماره احتمال آزمون این متغیرها نیز به ترتیب 105/2، 131/7، 924/6 و 089/7 بوده است که مقدار بحرانی t در سطح خطای 5% یعنی 96/1 بوده و نشان می دهد تاثیر مشاهده شده معنادار است. همچنین، شاخص برازش مدل ارائه شده، 511/0 بوده است که نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد بکارگیری فناوری اطلاعات، بر سلامت جسمی، تاثیر منفی داشته است اما بر سایر ابعاد سلامت، تاثیر مثبتی داشته است. پژوهشگران براساس یافته های پژوهش خود پیشنهاد می دهند سیاست گذاران سلامت به اثر فناوری اطلاعات بر روی بعد سلامت جسمی توجه بیشتری نموده و تحقیقات بیشتری در این حوزه انجام دهند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، سلامت کاربران، سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی
 • حبیبه نجفی *، علی خالق خواه صفحات 45-52
  مقدمه
  با توجه به رقابت جهانی، ارزیابی عملکرد شغلی برای بقاء سازمان مورد نیاز می باشد و دلیل اصلی برای ارزیابی و اندازه گیری عملکرد سازمان، افزایش اثربخشی کلی سازمان و فرآیندهای کسب و کار می باشد.
  هدف
  هدف این تحقیق، بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر عملکرد شغلی می باشد.
  روش کار
  روش تحقیق از نوع همبستگی و رگرسیون (پیش بینی) می باشد. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران بیمارستان بوعلی سینا مازندران در سال 1394 به تعداد 250 نفر هستند که حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران به تعداد 84 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو عدد پرسشنامه استاندارد- عملکرد سازمانی اچیو (2003) و سکوت سازمانی ونداین و همکاران (2003) - می باشد که روایی و پایایی آنها مورد تائید می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار 18 SPSS انجام خواهد شد.
  یافته ها
  سکوت سازمانی قادر هست حدود 20% از عملکرد سازمانی را تبیین نماید. سکوت تدافعی (05/0 > P، 23/0- = r) و مطیع (05/0 > P، 15/0- = r) با عملکرد سازمانی رابطه منفی دارد و سکوت نوع دوستانه با عملکرد سازمانی رابطه مثبت دارد (05/0 > P، 19/0 = r) که در سطح اطمینان 95% معنادار می باشند.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای سکوت تدافعی در بین پرستاران، به مدیریت بیمارستان توصیه می شود که راهکارهای غلبه بر ترس و شکست سکوت سازمانی و ایجاد آوای سازمانی را به کار گیرند و باعث افزایش عملکرد سازمان خود در دنیای رقابتی امروزی گردند.
  کلیدواژگان: عملکردشغلی، سکوت مطیع، سکوت نوع دوستانه، سکوت تدافعی
 • نصیره مقدم فر، مهدی شاه نظری * صفحات 53-60
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش حمایت اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران می باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر مقطعی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 1 شهر تهران در سال 1395 تشکیل می دادند. نمونه پژوهش نیز با استفاده از فرمول پیشنهادی تاباخنیک و فیدل 247 نفر تعیین شد. افراد گروه نمونه به روش خوشه ایتعیین شده و با استفاده از ابزارهای مقیاس زوجی انریچ، مقیاس طرحواره های یانگ و پرسشنامه حمایت اجتماعی زیمت که روایی و پایایی آنها توسط مطالعات پیشین مورد تایید بوده و در مطالعه حاضر نیز پایایی هرکدام از طریق آلفای کرونباخ 91/0، 94/0 و 91/0 به دست آمد مورد پرسش قرار گرفتند. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون سلسله مراتبی و با استفاده از SPSS V.16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بخش توصیفی یافته ها نشان داد که بیشتر افراد نمونه پژوهش دارای تحصیلات فوق لیسانس و دکتری بوده و میانگین سنی 31 تا 40 سال بیشترین اعضاء گروه نمونه را تشکیل داده است. نتایج تحلیل استنباطی داده ها نیز نشان دهنده این بود که طرحواره های ناسازگار اولیه با تعامل متغیر حمایت اجتماعی، مدل پیش بینی معنادار شده (001/0 P) و ضرایب رگرسیونی نیز افزایش معناداری (358/0) می یابند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج بدست آمده از مطالعه می توان به بررسی تعیین کنندگی سایر متغیرها در متغیر رضایت زناشویی پرداخته و در جهت طراحی و کاربست برنامه مداخلاتی مبتنی بر افزایش حمایت اجتماعی و کاهش طرحواره های ناسازگار اولیه در راستای ارتقاء شاخص رضایت از زندگی اقدام نمود. همچنین مراکز روان درمانی و مشاوره می توانند با الهام از یافته های این پژوهش در جهت کاهش طرحواره های ناسازگار زوجین دارای مشکلات در روابط زناشویی اقدام نموده و اثرات آن را در رضایت زناشویی مشاهده نمایند.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، طرحواره های ناسازگار اولیه، حمایت اجتماعی ادراک شده، زنان متاهل
 • یوسف دهقانی *، فرهاد اصغری، فریبا سعید پور، اسماعیل جوکار صفحات 61-70
  مقدمه
  فرسودگی شغلی یکی از عوامل موثر در کاهش کارایی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمانی و روانی پرستاران است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین فرسودگی شغلی با رضایت شغلی، ویژگی های شخصیتی و بهزیستی روانشناختی در پرستاران انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه یک پژوهش کاربردی از نوع همبستگی بود. نمونه ای به حجم 240 نفر از پرستاران شهرستان لاهیجان به روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه های فرسودگی شغلی Maslach & Jackson، پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO، پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه رضایت شغلی استفاده شد. آزمون روایی همگرا برای آنها به ترتیب (73/0، 68/0، 75/0 و 74/0) و ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی نیز به ترتیب (89/0، 93/0، 85/0 و 93/0) بوده است. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که رضایت شغلی پیش بینی کننده فرسودگی شغلی می باشد، (24/0 = β، 002/0 < P)، همچنین تحلیل همبستگی نشان داد که بین بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد (05/0 > P)، بین متغیر رضایت شغلی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد (05/0 > P)، اما بین متغیر فرسودگی شغلی با ویژگی های شخصیت رابطه وجود ندارد (19/0 > P).
  نتیجه گیری
  بر این اساس می توان نتیجه گرفت که بهزیستی روانشناختی می تواند فرسودگی شغلی را افزایش دهد، اما ویژگی های شخصیتی و ابعاد مختلف شخصیت نتوانسته است فرسودگی شغلی را پیش بینی نماید. همچنین با توجه به یافته های پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که با تدارک دیدن آموزش و تمرین های مربوط به ارتقاء بهزیستی روانشناختی و نیز راهکارهای افزایش رضایت شغلی در پرستاران، سطح فرسودگی شغلی پرستاران را کاهش داد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، ویژگی های شخصیت، بهزیستی روانشناختی
 • شهین توحیدی *، فرخنده جمشیدی، زهرا خلیلی، ندا علیمحمدی، ارزو شایان صفحات 71-78
  مقدمه
  ارتباط بین سلامت و شغل ارتباط پیچیده ای است. شغل می تواند باعث افزایش سطح سلامت شود و یا عامل مضر برای سلامت باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه منزلت حرفه پرستاری و سلامت اجتماعی انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی که در سال 1395 انجام شد، 200 پرستار به روش نمونه گیری در دسترس از پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. حجم نمونه بر اساس میزان خطا پنج درصد و فاصله اطمینان نود درصد برآرود شد. ابزار مطالعه فرم کوتاه شده پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز و پرسشنامه پژوهشگر ساخته منزلت حرفه پرستاری با تایید روایی محتوا و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 85 درصد بود. آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS ویرایش 16 و روش های آماری توصیفی و تحلیلی انجام شد.
  یافته ها
  میانگین کلی سلامت اجتماعی و منزلت حرفه پرستاری پرستاران به ترتیب 18/9 ± 88/43 و 14/25 ± 83/44 بود. به طور کلی 5/66 درصد پرستاران، منزلت شغلی متوسط و 5/75 درصد سلامت اجتماعی متوسط را گزارش کردند. در این مطالعه بین منزلت شغلی و سلامت اجتماعی ارتباط آماری ضعیف و معنا دار نشان داده شد (15/0 = r، 004/0 = P). بین سلامت اجتماعی پرستاران و پست سازمانی (01/0 = P) و رضایت شغلی (001/0 > P) و علاقه به شغل (007/0 = P) ارتباط آماری معنا دار و مثبت مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت سلامت اجتماعی، ارتقاء منزلت حرفه ای پرستاران می تواند راهکاری در افزایش سلامت اجتماعی پرستاران باشد.
  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، منزلت حرفه ای، پرستار، حرفه پرستاری
|
 • Masoumeh Rahimibashar * Pages 1-8
  Introduction
  Individual and professional behaviors of clinical instructors have an important role to form individual and professional personality of nursing students, and can affect their level of anxiety. This study aimed at assessing the relationship between clinical instructor's behaviors and anxiety level of nursing students in Islamic Azad University of Lahijan City, Iran.
  Methods
  In this descriptive-correlational study, 156 nursing students were selected from Islamic Azad University of Lahijan through the census sampling method. Data were collected using a researcher-made questionnaire and Spielberger State-Trait Anxiety Inventory in a 2014-2015 academic year. Then, the data were analyzed using descriptive statistics (Pearson correlation coefficient and Chi-square test). P
  Results
  Results showed that most of the nursing students had mild anxiety (90 persons, 57.7%) and the behaviors of their clinical instructors were assessed strong (96 persons, 61.6%). There was a negative significant relationship between the behaviors of clinical instructors and the level of anxiety of the nursing students (r = -0.59, P
  Conclusions
  Nursing clinical instructors with their competent behavior and performance as a professional and moral pattern can have a deniable role in decreasing the anxiety of nursing students and revealing of deep spiritual placement of this holy job. By choosing clinical instructors from competent nurses and continuous presence of the faculty members in the hospitals and bilateral cooperation can create an appropriate communication bridge between theory and clinic.
  Keywords: Clinical Instructor's Behavior, Clinical Education, Nursing Students, Anxiety
 • Zohre Azimbeik, Ezzat Jafarjalal *, Farideh Bastani, Agha Fatemeh Hoseiny Pages 9-13
  Introduction
  Recently appropriate workability is widely considered in organizations. Developing appropriate workability in hospitals leads to many positive achievements for nurses and patients and totally for the whole health and treatment system. According to the researches, workability levels of persons are strongly related to their working place's conditions. So, this study was conducted to evaluate the level of working abilities of nurses in selected educational-medical centers of the Tehran University of Medical Sciences in 2012.
  Methods
  In this cross-sectional study, 150 nurses working in selected educational medical centers of the Tehran University of Medical Sciences were selected by the random sampling method. Data were collected using the demographic information and workability indicator questionnaire. Then, the data were analyzed by descriptive and inferential statistic tests and the SPSS 16 software.
  Results
  Workability of 44.7% of the nurses was in an appropriate level. There was a linear and meaningful relation between the educational level and workability of the nurses (P = 0.003). A negative and meaningful statistical relation was found between diseases diagnosed by physicians and workability of the nurses (P
  Conclusions
  Considering the good workability level of almost half of the nurses, maintaining this level of workability and improving it in nurses should be noticed more than before by nursing managers of the country and hospitals.
  Keywords: workability, Nurse
 • Jalil Azimian, Hossein Rafiei, Mojtaba Senmar *, Razie Alipour Pages 14-20
  Introduction
  Although healthcare agencies have made efforts to decrease the incidence and prevalence of pressure ulcers in hospital settings in recent years, pressure ulcers remain a significant clinical problem across all hospital setting, especially in intensive care units. The present study aimed at examining relationship between oxygenation status and the risk of pressure ulcer development among patients with the open heart surgery.
  Methods
  This cross sectional studywas conducted in Qazvin City, Iran, during 2015-2016. The population included all patients admitted to the Booali Cardiac Surgery Unit from March to May 2016. Eighty-two patients were selected using the convenience sampling method. Data were collected using the pressure ulcer staging criteria, Braden scale for checking signs of pressure ulcer development and demographic questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics (Pearson correlation test and independent t-test) by the SPSS 20 statistical software.
  Results
  Most of the patients participated in the study were old men (56.1%) with the mean age of 60.93 ± 10.52 years. Factors such as the mean of CO2 of arterial blood pressure in the fourth day (P = 0.04), smoking (P = 0.000), age (P = 0.000) and length of ICU stay (P = 0.002) had a significant effect on the risk of pressure ulcer development. Risk of pressure ulcer development was not significantly correlated with mean oxygen saturation, mean arterial oxygen pressure, the average oxygen content of the blood, average fraction of inspired oxygen and the body temperature.
  Conclusions
  According to findings of the present study, patients hospitalized in the cardiac surgery intensive care units are at a high risk of pressure ulcer developments. Factors such as decreased CO2 of arterial blood pressure, increased age and length of ICU stay, and smoking increased this risk and decreased the patient's quality of life. Health care providers should be aware and implement usful strategies to prevent the pressure ulcers.
  Keywords: Oxygenation, Risk Factor, Pressure Ulcer, Open Heart Surgery
 • Mosayeb Mozafari, Milad Borji * Pages 21-26
  Introduction
  Administration of medications is taken into account as one of the most significant nursing measures whose correct fulfillment is of utmost importance. Thus, the present study aimed at determining the rate of nurses’ medication errors in general departments of hospitals in the city of Ilam in 2015.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, the behavior of medication administration for 120 times performed by nurses working in general departments of hospitals in the city of Ilam was selected through convenience sampling method and then observed voluntarily and based on nonparticipation method via the use of a researcher-made checklist. The given checklist was comprised of 25 items for oral medications and 31 items associated with injectable .Content validity was confirmed using expert opinion and reliability by using a retest (/ 89) .The data were also analyzed using descriptive and analytical statistics within the SPSS16 software.
  Results
  The results showed that the means and standard deviations of errors observed in the administration of oral and injectable medications were equal to 15.06±2.05 and 19.2±2.11; respectively. Moreover, the bulk of errors included lack of hand-washing and inconsistency between patient’s name and the Kardex. Additionally, no statistically significant relationship was found between medication errors and demographic data (p>0.05).
  Conclusions
  Given the importance of the prevention of medication errors in nursing, it is required to reduce nurses’ workload and also provide them with necessary training in order to enhance patient satisfaction as well as quality of care and treatment.
  Keywords: Medication Errors, Nurse, Administration of Medications
 • Yaghoob Madmoli, Ahmad Aslani, Yosra Ahmadi, Mahsa Mousavi, Hamide Mashalchi *, Mehdi Niksefat, Mostafa Madmoli Pages 27-34
  Introduction
  Study skills of Students affect the entire educational process and ultimately will affect their careers. This study aimed to investigate the Study Skills and related factors in students of nursing and midwifery college of Dezful University of Medical Sciences.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted on the census (174 people) of nursing and midwifery college of Dezful University of Medical Sciences. Data collection tools included a standard questionnaire of study skills (PSSHI) and a demographic questionnaire based on self-reporting. SPSS-18 software for data analysis and independent t test, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis ANOVA were used.
  Results
  In this study, 71 individuals were male (40.81%) and 103 were female (59.2%) and of those, 97 were nursing, 15 were operating rooms, and 21 were medical emergency patients. The total score average of students’ study skills was 10 ± 46.2. There were significant relationships in total score of study habits and the school year (P
  Conclusions
  It seems that students do not gain enough study skills and are not familiar with the features and conditions. Therefore, it is recommended to enhance the student's study skill workshops for college freshmen to be included in their curriculum. Following that, upon entering university, they become familiar with these skills which can be effective in academic achievement and enhance academic motivation.
  Keywords: Study Skills, Students, Learning, Academic Achievement
 • Mansoureh Moradi, Mir Mehrdad Peidaie *, Babaei Babaei Pages 35-44
  Introduction
  Information technology (IT) in developing countries leads to saving money, accelerates working and saves energy and time. However, it has negative effects on physical and psychological characteristics of its users and efficiency of system. The objective of this study was to determine the effect of using IT on the health of administrative members at Tehran University of Medical Sciences.
  Methods
  In this research, the effect of IT was studied on physical, mental, social and spiritual health. The statistical population of this research consisted of 2919 employees of Tehran University of Medical Sciences. A total of 342 subjects were randomly selected to participate in the study according to Morgan's table. The data collection instruments were questionnaires. To perform tests of pedigree relationship, SmartPlus software was used.
  Results
  The results showed that the effect of IT on physical, mental, social and spiritual health was respectively 0.073, 0.312, 0.291 and 0.277. Data indicated that the observed effect was significant. Furthermore, the presented index indicated the high quality of the model.
  Conclusions
  The results showed that the use of IT had a negative effect on physical health, whereas it had positive effects on other dimensions of health. According to the findings of this research, researchers suggest that health policymakers should pay more attention to the impact of IT on health dimension and carry out more research in this area.
  Keywords: Information Technology, User's Health, Physical Health, Mental Health, Spiritual Health, Social Health
 • Habibeh Najafi * Pages 45-52
  Introduction
  In attention to global competition, performance evaluation for the survival of any organization is required; the main reason to assess and measure organizational performance is to increase the effectiveness and business processes. The aim of this study was to investigate the impact of organizational silence on organizational performance.
  Methods
  The research method was correlational, based on regression. The population consisted of 250 nurses (of Mazandaran Bo-Ali-Sina hospital) in 2015. The sample size was estimated 84 using Cochran’s formula, who were selected by random sampling. The measuring tool in this study was two standard questionnaires -Organizational Performance (Echio; 2003) and Organizational Silence (Vandyne and et al.; 2003)-, the reliability and validity of which were approved. The analyses were conducted by SPSS version 18 software.
  Results
  Organizational silence was able to explain about%20 of the organizational performance. Obedient silence (r = -0.23; P
  Conclusions
  In attention to the high level of defensive silence among nurses; it is recommended for hospital managers to operate strategies for overcoming fear, break organizational silence and create organizational sound toward increasing the performance level of their organizations in today's competitive world.
  Keywords: Organizational Performance, Obedient Silence, Altruistic Silence, Defensive Silence
 • Nasire Moghadam Fa, Mahdi Shah Nazari * Pages 53-60
  Introduction
  This study aimed to predict marital satisfaction based on early maladaptive schemas and social support in women.
  Methods
  This study had a correlational research category. The study population included all the women referred to health centers in Tehran Region 1 in 2016. The sample size was calculated 247 based on the proposed Formula of Tabachnick and Fidel. The sample group was determined using the cluster approach and was questioned using the ENRICH marital satisfaction scale, Yang schema and Zimet social support questionnaire, for which Cronbach's alphas were determined as 0.91, 0.94 and 0.91, respectively. Data was obtained using Pearson’s correlation coefficients and hierarchical regression analyzes. SPSS V. 22 was used.
  Results
  Data analysis indicated that with early maladaptive schemas with engaging social support variables, the predicting model undergoes a significant increase as well as the regression coefficients.
  Conclusions
  It is suggested that future studies coincide with this study to assess other determinative variables in the marital satisfaction concept to design and implement an intervention program based on predictive variables in order to improve the life satisfaction index.
  Keywords: Early Maladaptive Schema, Marital Satisfaction, Perceived Social Support, Self-Differentiation, Married Women
 • Yousef Dehghani *, Farhad Asghari, Fariba Saeidpour, Esmaeil Joukar Pages 61-70
  Introduction
  Professional burnout is one of the main factors that lead to decreased efficiency, loss of human power, and psycho-physical problems.. This study aimed at investigating the relationship between burnout and job satisfaction, personality variables, and mental health among nurses.
  Methods
  This applied research was a correlational study. A sample of 240 Lahijan county nurses were selected through random systematic sampling. For data collection, job burnout questionnaire Maslach and Jackson, Neo-Five Factor Personality Inventory, General Health Questionnaire, and Job Satisfaction Questionnaire were used. Convergent validity of these tools was 0.73, 0.68, 0.75, and 0.74, respectively, and Cronbach's alpha coefficient of reliability was 0.89, 0.93, 0.85, and 0.93, respectively. Finally, data was analyzed with Pearson correlation and multivariate regression using SPSS version 21.
  Results
  The results showed that job satisfaction predictors of job burnout (β = 0.24 and P > 0.002) also revealed significant correlation between mental health and job burnout (P > 0.05) and between job satisfaction and burnout relationship (P > 0.05). However, there was no relationship between variables of job burnout and personality traits (P > 0.19).
  Conclusions
  Therefore, it could be concluded that mental health may increase burnout, yet different aspects of personality and character is unable to predict burnout. Also, according to the findings, prevention and decrease of job burnout by providing training and skills related to promotion of mental health and job satisfaction is recommended.
  Keywords: Burnout, Job Satisfaction, Personality Characteristics, Mental Health
 • Shahin Tohidi *, Farkhondeh Jamshidi, Zahra Khalili, Neda Alimohammadi, Arezoo Shayan Pages 71-78
  Introduction
  One of the features that any profession possesses is that it occupies a social status relative to other professions. The present paper discusses the relationship between nursing occupational prestige and social health.
  Methods
  This study was a cross-sectional research that was conducted during year 2015. The study population consisted of 200 nurses working in hospitals located in Hamedan, Iran. Convenience sampling was employed to select 200 nurses, who were asked to respond to the 25-item Keyes’s Social Health Questionnaire and the 16-item Nursing Occupational Prestige Questionnaire. Higher scores reflected better social health and occupational prestige. The quantitative analysis of this study was carried out using the Statistical Package for Social Science (SPSS).
  Results
  The results showed that the nurses’ mean score of social health and nursing occupational prestige were respectively 43.88 ± 9.18 and 44.83 ± 25.14. Social health was significantly related to occupational prestige in nurses (r = 0.15, P = 0.04). Overall, 66.5% of the nurses were reported to have average occupational prestige and 75.5% were believed to have average social health. There was a statistically significant difference in scores of occupational prestige among the nursing post (P = 0.01), job satisfaction (P
  Conclusions
  Nurses’ social health deserves special attention. Effective social health promotion strategies should be considered for promoting social health, particularly in occupational prestige.
  Keywords: Nursing Staff, Occupational Prestige, Social Health, Nursing Occupation