فهرست مطالب

نگره - پیاپی 41 (بهار 1396)
 • پیاپی 41 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عفت سادات افضل طوسی *، لادن سلاحی صفحات 5-15
  کاشیکاری یکی از شیوه های نقش پردازی آرمان گرایانه در تزیینات معماری سنتی ایران است. در دوره قاجار، نقشینه کردن دیوار ابنیه عمومی وخصوصی با شمایل و مضامین مذهبی جلوه ای نوین یافت. کاشی نگاران قاجار در نقش پردازی ، کتب ادبی، تاریخی و مذهبی ، سنت های کهن نگارگری و اسلوب های غربی را منبع الهام قرار داده اند. سردر ورودی ها،و دیوار اندرونی و بیرونی ابنیه مذهبی و اماکن عمومی و خصوصی را متناسب با کاربری اجتماعی و فرهنگی ، با چهره ها، پیکره ها و صحنه های حماسی، مذهبی، تاریخی و اسطوره ای آراسته شده اند.هدف این مقاله شمایل شناسی حضرت محمد (ص)در خانه های شیراز عهد ناصری می باشد.
  این مقاله به بررسی مجموعه کاشی نگاره های موجود با شمایل مبارک حضرت محمد (ص) در خانه های دوره قاجار شیراز می پردازد، با این پرسش که این تصاویر در روند تاریخی شمایل نگاری در هنر ایران ، در چه جایگاهی است آیا پیرو نگارگری سنتی و یا تحت نفوذ فرهنگ و هنر غرب قرار گرفته است ؟ نتایج بررسی نشان داد ؛ این آثار در موضوع و تجسم از سنت شمایل نگاری و آثار خیالی نگاری پیروی میکنند و در شیوه اجرا تابع سبک رایج در دوره قاجارهستند. روش تحقیق این مقاله ،توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است.
  کلیدواژگان: حضرت محمد(ص)، کاشی کاری، شمایل نگاری، خانه های شیراز، قاجار
 • ماه منیر شیرازی*، اشرف موسوی لر صفحات 17-29
  مساله هویت در هنر ، به عوامل گوناگونی چون اعتقادات و اندیشه های مذهبی ، جهان بینی ، روابط اجتماعی و سیاسی ، پیشینه و قدمت تاریخی و مواردی از این دست بستگی دارد . همچنین هویت موجود در اثر هنری ، هویتی تک بعدی نیست بلکه دارای وجوه و لایه های مختلفی است که هر وجه از آن به عوامل متفاوتی باز می گردد . لذا هر اثر هنری می تواند دارای تعداد لایه های هویتی باشد که یک یا چند لایه در سطوحی پنهان از مخاطب قرار دارند و یک لایه شاخص در اولویت قرار می گیرد .لازم به ذکر است که این لایه های پنهان یا کم اهمیت تر ، بر نمود لایه هویتی بارز تاثیر خواهند داشت . دوره قاجار از جمله ادوار شاخص در ایران است که هنر آن با توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی و رجوع به فرهنگ ایران باستان و نیز ارتباط گسترده با غرب ، از وجوه مختلفی برخوردار است لذا می توان لایه های هویتی چندگانه ای را در هنر دوره قاجار باز شناخت . این مقاله درصدد پاسخ به این سوال ها است:لایه های هویتی موجود در هنر دوره قاجار کدامند ؟
  در کاشیکاری دوره قاجار ، کدام لایه های هویتی بروز و ظهور بیشتری داشته اند ؟
  نتایج نشان داد که چهار لایه هویتی شامل : ایران باستان ، ایرانی _اسلامی ، فرنگی مآبی و اسلامی در هنر دوره قاجار قابل بازیابی است و در هر گونه هنری ، هر کدام از این لایه ها اهمیت بیشتری داشته اند . روش تحقیق این مقاله توصیفی _ تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات ، کتابخانه ای است.
  کلیدواژگان: هنر دوره قاجار، لایه های هویتی، ایران باستان، ایرانی -اسلامی، فرنگی مآبی
 • عبدالکریم عطارزاده* صفحات 31-41
  اگرچه در متون کهن به گونه های مختلف از صنایع دستی سخن به میان آمده است، اما در پژوهشهای امروزی چندان مورد توجه نیست. بر این اساس گشودن درهای جستجو برای اشراف بیشتر به گذشته صنایع دستی، ضرورت کنکاش در متون را دوچندان می کند. لذا برای آگاهی از تجلی صنایع دستی در متون، واکاوی گسترده ای برای پاسخ به پرسشهای زیر صورت گرفت: 1- با توجه به تنوع بسیار متون دوره اسلامی از نظر موضوعی، اطلاعات مربوط به صنایع دستی را باید در کدام متنهای تاریخی جستجو کرد؟ 2- این متنها در چه زمینه ها و ویژگی هایی از صنایع دستی می توانند مورد مطالعه قرار گیرند؟ هدف از این پژوهش در اختیار نهادن امکانات استنادی و مطالعاتی گسترده تر برای پژوهشگر صنایع دستی است و اینکه موضوعات پژوهشی جدیدی در حوزه صنایع دستی از طریق جستجو در متون به دست آید و به این ترتیب بخشهایی از اطلاعات پنهان صنایع دستی گذشته آشکار شود. اطلاعات از طریق سیر در متنهای کهن متعدد، موجود در کتابخانه ها و گزینش زمینه های متنوع تجلی صنایع دستی در آنها گردآوری شد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بود تا ضمن وصف متن انتخابی، زمینه های موضوعی معرفی شوند و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه بررسی ها نشان داد که اطلاعات مربوط به صنایع دستی در انواع متون جغرافیایی، تاریخی، پزشکی، علمی، ادبی، مذهبی، فقهی، حماسی، درباری، سفرنامه و غیره آمده و این اطلاعات زمینه های متنوعی از علوم و معارف مرتبط با صنایع دستی را در بر می گیرند که از جمله آنها می توان به: آشنایی با ناگفته های صنایع دستی؛ کشف اصطلاحات و عنوانهای مرسوم گذشته؛ احیاء صنایع دستی فراموش شده؛ کشف واقعیتهای فکری و فرهنگی پیرامون صنایع دستی گذشته، و طبقه بندی و به سامان کردن آنها اشاره کرد.
  کلیدواژگان: متون کهن، صنایع دستی، هنرهای سنتی، دوره اسلامی، ایران
 • معصومه زهره وندی*، نظام الدین امامی فر صفحات 42-53
  وبگاه ها، یکی از ابزارهای پیام رسانی بوده که دارای ویژگی های منحصربه فردی در مورد ارتباطات امروزی هستند. به همین منظور، توجه کامل به صفحه آرایی و ارزش یا ساختار گرافیکی، در برقراری بهتر این ارتباط تاثیر بسزایی دارد. هدف از پژوهش حاضر آن است که مشخص گردد ساختار صفحات وبگاه های شبکه های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران، از چه الگوهایی پیروی می کند و معرفی وبگاه های شبکه های تلویزیونی و ویژگی های گرافیکی آن ها و گسترش دانش هنری درزمینه ی طراحی این وبگاه ها می باشد. روش پژوهش این مقاله، به صورت توصیفی تحلیلی بوده و جامعه ی آماری، 21 نمونه از صفحات اصلی وبگاه های شبکه های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را در برگرفته و نمونه ها به صورت انتخابی گزینش شده است و مطالعه موردی شبکه یک سیما در این پژوهش مدنظر است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است.بنابراین، ابتدا با جمع آوری تصاویری از این وبگاه ها و سپس با استفاده از رایانه، جایگزینی عناصر ازهم تفکیک شده و درنهایت روابط آن ها و ترکیب بندی اثر برای آگاهی از نحوه ی ساخت و عملکرد صفحات وب و درک مفاهیم تخصصی بر نتیجه ی کار را ارائه می دهد. پژوهش پیش رو در پی پاسخ به دو پرسش زیر است:1- ساختار گرافیکی وبگاه های شبکه های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران، دارای چه ویژگی هایی است؟2- وجوه تمایز وبگاه های شبکه های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر، ازلحاظ ساختارهای گرافیکی، چیست؟
  مطالعه حاضر نشان میدهد که شبکه های تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بیشتر از عنصر «تصویر» و «سطوح رنگی» در ساختار خود استفاده کرده اند و بیشتر ساختار وبگاه های شبکه های تلویزیونی ایران، بر پایه ی نسبت طلایی می باشد (در حدود 1/57%). وبگاه های شبکه های تلویزیونی ایران، دارای صفحه ی نخست طولانی و شلوغ بوده که نیاز به بازیابی و تغییر می باشد تا درنتیجه به صفحاتی با ترکیب بندی مناسب، با فعالیت سایت و همچنین صفحه آرایی زیبا و جذاب جهت جذب کاربر بیشتر دست یابند.
  کلیدواژگان: مبانی، طراحی گرافیک، وبگاه، صفحه آرایی، شبکه های تلویزیونی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی
 • راهبرد قیاس تصویری در فرایند شکل گیری طرح واره در مجسمه سازی
  علیرضا اصفهانی زاده *، منصور حسامی، سودابه صالحی صفحات 64-76
  هنرمندان مجسمه ساز، طراحی را اساس موفقیت در شکل دهی به یک اثر هنری می دانند و به تجربه جایگاه خاص آن را یافته اند، اما در خصوص فرایند شکل گیری آن میل کمتری به سخن داشته اند. با این توصیف، رفتار هنرمندان حرفه ای در قبال طراحی نوعی «یافتار پژوهی » محسوب می شود؛ آنها توجهی خاص به منابع تصویری دارند، در تصاویر کنکاش عمیق می کنند، به یاداشت برداری تصویری علاقمندند، و در نهایت برای طرح واره یک مجسمه از آن بهره می گیرند. توجه به این یافتار پژوهی و تحلیل آن به عنوان یک فرایند سنتی در طراحی و رابطه آن با راهبرد حل مساله به شیوه استدلال قیاسی مبتنی بر شباهت می تواند در توضیح خلاقانه ترین مرحله طراحی، یعنی« طرح واره » تاثیرگذار باشد.
  این مقاله ضمن توجه به پیشینه مباحث نظری تفکر قیاسی ، به فرایند حل مساله قیاسی در رابطه با شکل گیری طرح واره پرداخته است و در یک آزمون، کاربست استدلال قیاسی در شکل گیری طرح واره با استفاده از روش شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و گروه آزمون پرداخته است. داده های تحقیق با استفاده از روش سنجش عمل کردی و از طریق تعیین رتبه بندی های نتایج طرح واره های دانشجویان توسط هیئت داوران مجرب گردآوری شدند. یافته های تحقیق نشان دادند که؛ قیاس تصویری و استدلال قیاسی رشد توانایی شکل دهی به طرح واره ها را در دانشجویان تسهیل می کند و ارزش های ابداعی طرح واره ها را در دانشجویان بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: آموزش مجسمه سازی، قیاس تصویری، طرح واره، طراحی، استدلال قیاسی
 • حسن کریمیان*، عباس علی احمدی صفحات 67-79
  بی تردید می توان سطوح دیوارها را در دسترس ترین عرصه انعکاس تفکرات مردمان گذشته به شمار آورد. عینا بدین سبب است که دیوارنگاره ها و سایر تزئینات مورد استفاده در بناها را شواهد بی بدیل فرهنگی ادوار گذشته به شمار آورده اند. در تحقیق حاضر تلاش گردیده تا الگوهای تزیینی بکار رفته در خانه های عهد قاجار، که در روستاهای حاشیه اصفهان شناسایی گردیده اند، مورد مطالعه قرار گیرند. همچنین سعی بر آن است تا به این پرسش پاسخ گفته شود که گونه های تزیینات منازل روستایی عهد قاجار اصفهان کدام است و چه مضامینی را منعکس ساخته اند؟ از آنجائیکه متروکه ماندن بسیاری از بناهای قاجار تزیینات آنها را بسیار آسیب پذیر ساخته است، بیم آن می رود که این شواهد فرهنگی به سرعت حذف گردند. بدین سبب، معرفی، گونه شناسی و تحلیل محتوایی این عناصر می تواند توجه مسئولان ذی مدخل را بدانها جلب نموده و بقاء آن ها را به ارمغان آورد. پژوهش حاضر به شیوه ای توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در نتیجه این تحقیق روشن گردید که تزئینات منازل روستایی اصفهان با مولفه های فرهنگی، اعتقادی، منزلت اجتماعی، شیوه معیشت و قدرت اقتصادی ساکنانشان بستگی تام داشته اند. پژوهش حاضر همچنین مشخص داشته است که ممکن است هنرهای عامیانه و بومی نظیر تزیینات خانه های روستایی، از کیفیت بصری و هنری بالایی برخوردار نباشند، لیکن در مطالعه فضای فرهنگی حاکم بر زندگی ساکنان روستاهای اصفهان عهد قاجار بسیار مفید واقع گشته اند.
  کلیدواژگان: خانه های قاجاری، روستاهای اصفهان، تزیینات وابسته به معماری، تنگ بری، شیرسر
 • عالمه تقی زاده *، جواد علیمحمدی اردکانی صفحات 80-93
  پژوهش حاضر در پی بررسی و تحلیل کتیبه ها به مثابه رسانه تبلیغاتی درمعماری ایران بوده است. از اهداف پژوهش، تحلیل وبازشناسی اهمیت وجایگاه کتیبه نگاری به عنوان رسانه تبلیغاتی، شناسایی ظرفیت های بصری نوشتار وکاربرد آنها درمعماری وتحلیل جایگاه رسانه ای کتیبه نگاری درمعماری ایران است. در راستای پژوهش این سوالات به وجود می آید: جایگاه نوشتار(کتیبه نگاری) در معماری ایران چگونه بوده است؟ به چه طریقی می توان از این هنر در بیان مفاهیم و انتقال اطلاعات به عنوان یک رسانه تبلیغاتی بهره جست؟ هنر کتیبه نگاری به عنوان رسانه در معماری ایران دارای چه اهمیتی است؟ پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوالات خواهد بود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اسنادی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کتیبه های معماری ایران و روش نمونه گیری انتخابی است و بصورت کیفی به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده و درطی پژوهش این نتیجه حاصل شد که درکتیبه ها اطلاعات مهم تاریخی نهفته است و در ذخیره سازی، انتقال اطلاعات، افکار و اندیشه ها به عنوان یک رسانه تبلیغاتی و پیام رسان نقش بسزایی دارد. وجود کتیبه ها در معماری ایران مطابق با شرایط زیستی جامعه انعکاس دهنده شرایط اجتماعی و مذهبی و فرهنگی زمان نگارش آنها می باشد و نیز نقش تعیین کننده در زمینه فرهنگی و تبلیغات مذهبی جامعه داشته اند.
  کلیدواژگان: رسانه تبلیغاتی، معماری ایران، کتیبه، تبلیغات مذهبی، نوشتار
 • مریم مونسی سرخه، سارا حسین زاده قشلاقی* صفحات 95-111
  آثار هنری همواره منعکس کننده آراء هنرمندان بوده اند. در این میان، پارچه بافی صفوی در قرن10 تا اواسط 12ه.ق. و نیز پارچه بافی عثمانی در همسایگی ایران، در همین اثنای تاریخی، دارای گستره وسیعی از نقش، رنگ، بافت و با ترکیب بندی های خاص بوده و حائز اهمیت بسیاری هستند. چهار نوع سبک بافت پارچه صفوی و پنج نوع سبک در دوره عثمانی رواج داشت. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی شاخص های مذکور روی پارچه های ایران و عثمانی صورت می پذیرد. پرسش های اساسی این نوشتار 1- بررسی وجوه اشتراک و افتراق پارچه های عصر صفوی و عثمانی است. 2- تاثیرپذیری نقوش و رنگ‏های پارچه های صفوی بر عثمانی است. به طور کلی، از جمله علل تاثیرپذیری هنرها بر یکدیگر شرایط سیاسی و فرهنگی میان آنها بوده ‏که البته حضور هنرمندان ایرانی در دربار عثمانی اثبات این ادعاست. نتایج تحقیق گواه آن است که پارچه‏بافی صفوی بر عثمانی تاثیر گذاشته و تفاوت‏هایی نیز قابل مشاهده است. مسئله شاخص آنکه بنابر اسناد مکتوب، تاکنون اعتقاد بر عدم کاربرد نقوش حیوانی در عصر عثمانی بوده، در حالی که در این پژوهش با نمایش پارچه های منقوش با تصاویر گوزن، کبوتر و طاووس، این ادعا را کم رنگ می سازد. رنگ قرمز وجه مشترک پارچه ها و کاربرد تعداد محدود رنگی در عثمانی و تنوع رنگ در پارچه های صفوی، وجه تمایز آنهاست. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی است. شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است.
  کلیدواژگان: دوره صفوی، عثمانی، هنر پارچه بافی، رنگ و ترکیب بندی نقوش، سبک بافت پارچه
 • سیدهاشم حسینی* صفحات 112-125
  تحقیق پیش رو، به بررسی بازتاب انواع صورتهای فلکی از جمله نقوش دایره البروج بر روی سفالینه های دوران اسلامی ایران از سده های اولیه اسلامی تا اوایل دوره صفوی می پردازد. هدف تحقیق شناسایی و طبقه بندی کلی انواع مختلف نقوش مرتبط با مفاهیم نجومی در این سفالینه ها و مقایسه آنها با نمونه های موجود در یکی از مهمترین کتب تخصصی علم نجوم می باشد. مهمترین پرسشهای تحقیق عبارتند از: 1- انواع صورتهای فلکی که بر روی سفالینه های دوران اسلامی ایران نقش بسته اند؛ کدامند و دارای چه ویژگی هایی می باشند؟ 2- صورتهای فلکی مزبور تا چه میزان با نمونه های موجود در کتاب صورالکواکب عبدالرحمن صوفی انطباق دارند؟ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و رویکرد آن تطبیقی است. گردآوری اطلاعات بر اسناد و مدارک کتابخانه ای و مشاهدات، متکی است و روش تحلیل داده ها کیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق متشکل از یازده نمونه شاخص سفالینه دوران اسلامی حاوی نقوش صور فلکی است. بنابر یافته های تحقیق، صورتهای فلکی روی سفالینه های اسلامی از تنوع گسترده ای برخوردارند و با توجه به تمرکز بیشتر سفالگران بر ملاکهای تزیینی، کاملا منطبق با نمونه های نسخ خطی علم نجوم ترسیم نشده اند بلکه بعضا به اقتضای سلیقه هنرمند، تغییراتی در آنها صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: هنر اسلامی، سفالگری ایران، صور فلکی، صورالکواکب
 • حبیب الله صادقی*، شهریار الله یاری چرمهینی صفحات 126-137
  یکی از میراث های ماندگار هر ملتی آثار نقاشی دیواری می باشد که در کشور ما نیز تعدادی از این آثار وجود دارد. عهده دار حفاظت از این آثار مردمان و دولت ها می باشد. در بعضی از دوره ها این وظیفه مورد غفلت قرار گرفته و باعث آسیب و از بین رفتن اصالت آن ها و در مواقعی سبب نابودی این آثار شده است. این مقاله که هدف آن بررسی آسیب ها به نقاشی های دیواری دوره صفوی در شهر اصفهان، از دیدگاه نقاشی و هنرهای تجسمی می باشد، به دنبال پاسخ به اینکه اولا، چه عوامل باعث بیشترین آسیب به اصالت این آثار شده است؟ و دوم اینکه آثار کدام یک از این دو کاخ بیشترین آسیب را دیده است؟
  این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مقایسه تطبیقی و مشاهده میدانی و مصاحبه با اساتید و مرمتگران، به موضوع مرمت و اصالت نقاشی های دیواری در دو کاخ چهلستون و عالی قاپو پرداخته است. یافته های محقق در این پژوهش نشان می دهد که، هرچند عواملی انسانی وحتی سیاسی دوره های بعداز صفویه در روند آسیب تاثیر گذار بوده و هرچند مرمت های انجام گرفته با روش های متفاوت و با نیت ترمیم و حفاظت بوده، اما مرمت های غیر اصولی، در آسیب به این نگاره های بیشتر موثر بوده است. هم چنین، در نمونه ها بررسی شده در این دو کاخ، اصالت نقاشی در کاخ چهلستون بیشتر مورد تهدید قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: نقاشی دیواری، مرمت، چهلستون و عالی قاپو
|
 • Effatolsadat Afzaltousi *, Ladan Salahi Pages 5-15
  Tiling is one of the ways of idealistic impression in traditional Iranian architecture ornaments. In Qajar era, architecture ornaments got a new effect by religious icons and themes. Tile designers in Qajar era have considered books of literature, history and religion, ancient traditions and Western styles as a source of inspiration for impression. Entrance portal, walls inside and outside of religious buildings and public and private places have been ornamented according to social and cultural use, with epic, religious, historical and mythological faces, figures and scenes. The purpose of this paper is to examine iconology of Prophet Muhammad in Shiraz houses in Naseri era.
  In old context of Shiraz, a number of houses have been identified by the Heritage Foundation of Fars province and National Heritage Organization of Iran, in which various architectural ornaments are seen including brick work, tile work, moldings, wall paintings, mirror work, painting on wood. The subjects of the works of epic stories are originated from Shahnameh, Quran stories and Iranian and foreigner historical characters, and iconology of Shia imams and Prophet Muhammad (pbuh). Many of these houses have been destroyed or their use has been changed .So, this study seeks to examine iconography of Prophet Muhammad in the buildings. Regarding the questions, what is the position of the images in historical trend of iconology in Iranian art? Is it following traditional painting or under the influence of West culture and art? The results showed; the works on the subject and visualization follow the tradition of iconography and works of fiction (khialiNegari), and on the procedure follow the common style of Qajar era. The study research methodology is descriptive-analytical and data collection method is library and field.
  Keywords: Prophet Muhammad (pbuh), tiling, Iconography, Shiraz houses, Qajar
 • Mahmonir Shirazi *, Ashrafosadat Mousavilar Pages 17-29
  The Concept of Identity in all cultures and countries depends on religion, ideology, political and social relations and history. The identity in Artwork has different layers and each layer depends on different aspects.so in artworks we can study this identity in different manner and each artwork might have several layers that one of them is stronger and obvious and the others are hidden. But all these identity hidden layers will influence on the artworks obvious identity layer. Art in Qajar Era is one of the effective art periods in Iran according to social and political matters and Archaism and also widespread relations with the west has different aspects so we can find several identity layers in this Era and its artworks. The questions are:- What are identity layers in Qajar Era art?
  - Which identity layers appeared more than other layers in Qajar ceramics?
  The results show that there are four identity layers: ancient Iran, Persian Islamic, Imitation of the West and Islamic manner in Qajar Era and in each type of artworks,some layers have more importance.
  The research method is descriptive-analytical, based on library sources. Statistical population includes 10 examples of ceramics in Qajar Era using selective procedure.
  Keywords: identity, Qajar Art, Identity Layers, Anciant Iran, Persian Islamic, Imitation of the West, Islamic
 • Abdolkarim Attarzadeh* Pages 31-41
  Handicrafts and Traditional Arts has a Long History and Nowadays is the Most Important Discussions in the History of Iran. Attention to Wake and Personality has Redound that is Done Wide Studies and Searches about Them. Some Past Texts are Proceed to Handicrafts Particular, and Many Texts are Proceed to Handicrafts Variant Styles for Their Explanation, Description, Realizable and Resolution. In This Article is Uses of Library Studies Style. The Study of Past Texts is Very Important for Research in the Field of Handicrafts and History of Traditional Arts. These Important Subjects Consist: Recognition of Past Handicrafts and Traditional Arts, Research in the Art Names of Past, the Culture of Correlate to Past Handicrafts and Traditional Arts, Culmination and Prosper, or Infirmity in trade of Handicrafts and Traditional Arts in the Past Time, Taxonomy and Order of Handicrafts of Past for the Better Study, to Emendate Verbal Worlds of Handicrafts, and etc.
  Keywords: Past Texts, Handicrafts, Traditional Arts, Islamic Period, Iran
 • Masomh Zohrehvandi *, Nezamuddin Emami Far Pages 42-53
  Websites, are considered as one of the message tools with unique properties on modern communications. For this purpose, taking into consideration of page layout and graphical value or structure, influences on making better relationship. The research objective is to determine what patterns are followed by IRIB TV Channels web pages structure, to introduce TV Channels websites and their graphical properties and develop art knowledge development in the field of design of the websites. The research method is descriptive-analytical method. The statistical universe includes 21 samples of IRIB Channels webs homepage and the samples were selected electively. In this research, case study of IRIB TV1 Channel is taken into consideration. Therefore, initially, substitution of separated elements by collecting the images from these websites and using computer and finally their relationships and configuration of effect for awareness of production mode and web pages functions and understanding of specialty concepts of work result. This research attempts to answer the two following questions: What properties do graphical structures of IRIB TV Channels Webs have? What are the differences of IRIB TV Channels Webs with each other in terms of graphical structure (model)?
  This research shows that IRIB TV Channels have more used elements of "Image" and "Color Surfaces" in their structures and most structure of IRIB TV Channels Webs is based on golden ratio (about 57.1%). IRIB TV Channels Webs contain long and busy homepage which should be recovered and changed to access the pages with proper configuration , site activity and attractive page layout for attraction of more user.
  Keywords: Fundamentals, Graphic Design, Website, Page layout, IRIB TV Channels
 • Strategy of Analogical reasoning in formation of Schema in sculpture
  Alireza Esfahanizade *, Mansuor Hesami, Sodabe Salehi Pages 64-76
  Sculptors are known as the drawing the base of success in shaping a work of art and it has been found its particular place by experience. But usually have less desire to speech about it. Using this description, the behavior of professional artists for design is a kind of "Heuristic research". They have special attention to video sources, delves deeply in images and interested in taking image notes and finally benefit for the scheme of statue from it. Attention to this “Heuristic research” and its analysis, as a traditional process has effect on innovative stage of the design which is "schema". It has also effect on problem solving methods based on analogical reasoning.This paper in the meant while of attention to theoretical foundations of analogical reasoning, study on inductive problem solving process in relation to the formation of the schemes. In one test, application of analogical reasoning in formation of a pilot scheme was studied, using a pretest-posttest control group and the experimental group.The data were collected using the performance measurement and ranking of the results through performance measurement and layout of the students by a highly qualified jury. The results showed that, compared visual and analogical reasoning leads to shaping the development of schemes to facilitate the students to improve the value of innovative schemes.
  Keywords: Sculpture, visual comparison, schema, design, Analogical reasoning
 • Hassan Karimian *, Abasali Ahmadi Pages 67-79
  Wall surfaces can undoubtedly be considered the most available representations of people’s thoughts in the past, which is why wall murals and other decorations in monuments are regarded as unique cultural pieces of evidence of past eras. This analytical- descriptive article aimed at studying Qajarid home decoration patterns which were identified in rural areas around Esfahan. This research also intends to answer the following questions: What are the decoration types of rural houses in Qajarid era and what concepts do they reflect? Since many rural monuments of Qajarid era are deserted and their decorations are prone to destruction, their introduction, typology and content analysis can draw authorities’ attention and consequently help preserve them as cultural pieces of evidence. The results of this study indicate that home decorations of rural areas around Esfahan depend on many factors including residents’ beliefs, cultural features, social status, budget, and how they made their living. Although folk and native art, like decorations of rural houses may not be of high visual and artistic quality, they proved to be beneficial in the study of cultural atmosphere of rural areas around Esfahan in Qajarid era.
  Keywords: Qajarid houses, Esfahan villages, Decorations related to architecture, Tong bori, Shirsar
 • Aleme Taghizade *, Javad Alimohammadi Ardakani Pages 80-93
  This study seeks to analyze the inscriptions as advertising media in Persian architecture. The purpose of the study, analysis and recognition of the importance of inscriptions finally signifying the place as advertising media, visual identification paper capacity usage of the media analysis inscriptions architecture Iran architecture. In order to study these questions arise: the writing (inscriptions) in Iranian architecture How have you been? In what way can this art concepts and transferring information to be used as an advertising medium? Art as a medium inscriptions in Iranian architecture is it important? The present study sought to answer this question would be. Analytical methodology and data collection through library and documents. The study population included all architectural scrolls from Iran and selective sampling method and as qualitative data analysis are discussed. And during the investigation it was concluded that impressions are important historical information lies in the storage and transfer of information, thoughts and ideas as an advertising medium and the messenger plays an important role. There scrolls accordance with the terms of bio-architecture reflects the social conditions and religious and cultural community as well as the time of writing them a decisive role in the field of cultural and religious propaganda society.
  Keywords: Advertising media, Persian architecture, religious propaganda, writing
 • Maryam Monesi Sorkheh, Sara Hosseinzadeh Gheshlaghi * Pages 95-111
  Artists’ beliefs and thoughts always have been reflected in artistic works. Of these, Safavi fabric-weaving in Iran from 10 to 12 century of Islamic Calendar (Hijri) and also Ottoman fabric-weaving in its neighborhood, during such an era, have a wide range of motif, color, texture, and specific combination along with great significance. There are 4 kinds of styles in Safavi fabrics and 5 kinds of style in Ottoman fabrics. This research aims to discuss comparatively mentioned factors on Iranian and Ottoman fabrics. The main questions of this research are to discuss the similarities and differences aspects of Safavi and Ottoman fabrics. Moreover, it is analyzed the effect of motifs and colors of Safavi fabrics on Ottoman ones, which are possible after understanding characteristics of fabrics. Generally, specific cultural and political relationships and conditions between these two nations are among the reasons of such artistic effectiveness, also Iranian artists existing in Ottoman courts prove the case. Research findings show that Safavi fabric-weaving influenced Ottoman one and differences have been observed. It is determined significantly that according to written documents, by now, it was believed that the lack of using animal motifs was due to Ottomans; while here showing fabrics patterned by the picture of deer, dove, and peacock is in contradiction with the case. The red color is used on all fabrics. A limited number of colors used in ottoman fabrics. Safavi more color variation in textiles. The research method is descriptive analysis with adaptive approach. In formation is collected through Library.
  Keywords: Safavi era, Ottoman era, fabric-weaving art, color, motif combination, fabric- weaving style
 • Seyed Hashem Hoseiny * Pages 112-125
  Designs over Islamic pottery are among the most beautiful and yet so full of mystery decorative motifs of Islamic art that represent various aspects of past people's lives. Interpretation of Meanings and Concepts behind these seemingly ordinary motifs requires knowledge from various sources that influence their use, including mysticism, astronomy, literature, etc. The important point in the interpretation of these motifs is attention to the lack of purely decorative or aesthetic use of motifs. The present study is an attempt to establish a connection with some of these beautiful designs and decipher their meaning. As we know astronomy had importance for various religious and nonreligious reasons in the Islamic period and obviously potters couldnt ignore that for attracting more customers and were encouraged to applicate astronomical signs. Obviously identification of different kinds of theses motifs can show us condition and amount of relation between pottery art with other life aspects of people especially scientific or even superstition. In this way main decorative characteristics and most important factors of application and concepts of astronomical motifs especially individual constellations in many of typical potteries with these motifs from early Islamic period until Safavid period, has discussed and analyzed. Research Method for achieving these aims is a combination of historical, descriptive and comparative methods. In firt step, typical examples of Islamic pottery wares with constellations motifs has been selected from different books or museums and after detecting their period of making and method of decoration, their astronomical concepts have compared with astronomical designs of book of Sovar Alkavakib Alsufi. Towards the important findings of the research, constellations motifs over the Islamic potteries aren’t completely similar to constellations examples of astronomy books. Also animal and human symbols of asterism especially female kind in human symbols had more application toward to its further decorative nature.
  Keywords: Islamic Art, Iranian pottery, constellations, SOVAROLKAVAKIB
 • Habibollah Sadeghi *, Shahriar Allhyari Charmahin Pages 126-137
  One of the lasting legacies of the mural is the work of every nation in our country there are also a number of these works. Responsible for protection of these works is the people and the government. This article aims to examine the graffiti damage to the Safavid period in Isfahan In terms of painting and visual arts, is looking for agents that cause the most harm to "the authenticity of the painting" The course is in the House. . This descriptive study and through comparative analysis and field observations and interviews with teachers and destroyed, the issue of restoration and originality of graffiti in Qapu Palace and Chehel paid. The authors in this study show that However, human factors, political and even Safavid period after the injury affected And while the repair was carried out with different methods and with the intention of healing and protection , But the restoration of non-normative, has been effective in further damage to the image. Also, in the samples in the House, the authenticity of the paintings in the palace of Chehel more have been threatened.
  Keywords: mural, restoration, Chehel sotoon, Alighapoo