فهرست مطالب

مطالعات مدیریت ورزشی - سال نهم شماره 43 (مرداد و شهریور 1396)
 • سال نهم شماره 43 (مرداد و شهریور 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • حمیدرضا قزلسفلو *، معصومه کلاته سیفری صفحات 17-38
  ارائه خدمات با کیفیت در رقابت های ورزشی سبب افزایش تماشاگران جدید، توسعه مشاغل و کاهش عدم حضور ورزشکاران می شود. درحقیقت، کیفیت خدمات یکی از مهم ترین عواملی است که به رضایتمندی و تداوم حضور تماشاگران در ورزشگاه ها منجر می شود؛ لذا، هدف از پژوهش حاضر تحلیل مسیر کیفیت خدمات و رضایتمندی بر تمایل به بازگشت تماشاگران لیگ جهانی والیبال بود. بدین منظور، 375 تماشاگر حاضر در مسابقات لیگ جهانی والیبال به صورت تصادفی و هدفمند به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه های «کیفیت خدمات ورزشی چن» (2011) و «تمایل به بازگشت تماشاگران شانک» (2006) استفاده گردید. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها پس از اطمینان از اعتبار پرسش نامه ها از نرم افزار اس .پی.اس .اس در بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد و نرم افزار آموس جهت ترسیم تحلیل مسیر به کار رفت. نتایج نشان می دهد که رابطه معناداری بین کیفیت خدمات و رضایتمندی با تمایل به بازگشت مجدد تماشاگران وجود دارد. همچنین، در بین کلیه ابعاد کیفیت خدمات، مولفه اعتماد بیشترین تاثیر را بر رضایتمندی تماشاگران داشته است؛ بنابراین، برخورداری از منابع انسانی متخصص که دارای مهارت متناسب با خدمات ارائه شده در استادیوم ورزشی آزادی باشند، می تواند از طریق ایجاد اعتماد در تماشاگران و بهبود رضایتمندی آن ها، زمینه حضور مجدد تماشاگران را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، کیفیت خدمات، تماشاگر، تمایل به بازگشت
 • نسیم کشمیری*، علیرضا الهی، حسین اکبری یزدی صفحات 39-60
  دیرزمانی است که تبلیغات از اجزای درآمدهای بالقوه رویدادهای ورزشی محسوب می شود. ارزیابی اثربخشی تبلیغات، سرمایه گذاران، حامیان مالی و سایر شرکت هایی که از طریق ورزش اقدام به تبلیغ کرده اند را در ارائه تبلیغاتی تاثیرگذارتر یاری کرده و بر افزایش سهم فروش آن ها موثر بوده است. دراین راستا، هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفه ای فوتبال ایران بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگرساخته اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بود که روایی محتوایی و سازه آن در پژوهشی جداگانه تایید گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون دوجمله ای و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ برتر فوتبال دارای اثربخشی لازم نبوده است. در ارتباط با نگرش به تبلیغات نیز مشخص شد که نگرش مثبتی در مورد تبلیغات میان تماشاگران وجود دارد. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که شرکت ایرانسل با تکیه بر نگرش مثبتی که در ارتباط با تبلیغات از طریق ورزش وجود دارد، نسبت به بهبود ویژگی ها و شیوه های اجرای تبلیغات اقدام به بازنگری نموده و از فضای فراهم شده در میادین ورزشی جهت پیشبرد اهداف بازاریابی خود، بهتر و مناسب تر بهره گیرد.
  کلیدواژگان: تبلیغات از طریق ورزش، اثربخشی تبلیغات، مدل AIDA، تماشاگر، لیگ برتر فوتبال
 • مرضیه تاجوران*، محمدحسن صیف صفحات 61-80
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی بیگانگی از کار براساس کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای تعارض، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز به روش تحلیل مسیر انجام شد. بدین منظور، 237 نفر از معلمان تربیت بدنی شهر شیراز به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند و به پرسش نامه های «عدالت سازمانی نیهوف و مورمن» (1993)، «تعهد سازمانی آلن و می یر» (1990)، «دلبستگی شغلی کانونگو» (1982)، «کیفیت زندگی کاری والتون» (1974)، «تعارض رابینز» (1982) و «بیگانگی از کار موتاز» (1981) پاسخ دادند. نتایج نشان می دهد که تاثیر متغیر کیفیت زندگی کاری از طریق متغیرهای تعارض، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی بر بیگانگی از کار، منفی و مستقیم است. متغیر عدالت سازمانی نیز از طریق متغیرهای تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی، همین اثر را بر بیگانگی از کار بر جای می گذارد. علاوه براین، متغیر تعهد سازمانی از طریق متغیر دلبستگی شغلی دارای تاثیر غیرمستقیم و منفی بر بیگانگی از کار بوده و درمقابل، اثر متغیر تعارض از طریق متغیر تعهد سازمانی بر بیگانگی از کار، غیر مستقیم و مثبت می باشد.
  کلیدواژگان: بیگانگی از کار، کیفیت زندگی کاری، عدالت سازمانی، معلمان تربیت بدنی
 • محسن اسمعیلی*، مصطفی افشاری، مهدی رسولی صفحات 81-102
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی پرسش نامه رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی آبی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان استخرها و مراکز آبی شهر تهران تشکیل دادند. افراد نمونه نیز به شکل غیر تصادفی و با استفاده از روش غیرهدفمند و در دسترس انتخاب شدند و 284 نفر پرسش نامه را تکمیل نمودند. روش تحلیل داده ها استفاده از معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم بود. نتایج نشان دهنده پنج عامل اصلی تاثیرگذار بر رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی مراکز آبی می باشد که عبارت هستند از: رهبری، منابع، پاداش، ارتباطات و همکاران. همچنین، مشاهده می شود که عامل رهبری، بیشترین تاثیر را بر رضایت کارکنان داشته است؛ لذا، به مدیران مراکز ورزشی توصیه می شود که با سنجش دوره ای کیفیت خدمات داخلی موجب افزایش بهره وری و رضایت پرسنل خود شوند.
  کلیدواژگان: رضایت کارکنان، کیفیت خدمات داخلی، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی
 • علی اکبر آقایی*، حسن بحرالعلوم صفحات 103-124
  انتخاب استراتژی های یک سازمان به دلیل آن که قضاوت تصمیم گیرندگان در میزان اهمیت و ارجحیت هر یک از گزینه ها و یا معیارها در شرایط عدم قطعیت می باشد، یک مساله تصمیم گیری چند معیاره است. دراین راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر به کارگیری یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت (روش تصمیم گیری خاکستری) جهت ارزیابی و رتبه بندی استراتژی های توسعه ورزش هندبال استان سمنان بود. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و در دو بخش کیفی و کمی به شکل میدانی انجام گرفته است. نمونه آماری پژوهش را 41 نفر از خبرگان ورزش هندبال استان سمنان در بخش تحلیل SWOT و گروهی خبره متشکل از هشت نفر در بخش تدوین استراتژی ها و تصمیم گیری چند معیاره تشکیل دادند. در این پژوهش بر پایه تئوری سیستم های خاکستری، ابتدا وزن هریک از معیارهای استراتژیک محور برای تمامی گزینه ها مشخص شد و سپس، با استفاده از روش درجه امکان خاکستری، رتبه بندی استراتژی ها انجام گرفت. براساس نتایج، نه استراتژی تدوین شده با استفاده از نه معیار مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت، استراتژی های توسعه ورزش هندبال استان بر اساس شاخص های مربوطه رتبه بندی گردید. به طورکلی، می توان گفت ازآن جایی که برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت انجام می شود، استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت می تواند منجر به بهبود تصمیم گیری گردد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند معیاره، استراتژی، درجه امکان خاکستری، تحلیل SWOT
 • محمد مازیاری *، محمد سالاری محمد آباد صفحات 125-140
  هدف از پژوهش حاضر، تاثیر جهت گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی بر وفاداری به تیم در بینندگان تلویزیونی رقابت های فوتبال بود. بدین منظور، 400 نفر از افراد در دسترسی که رقابت های فوتبال باشگاهی کشورهای اروپایی را در فصل 20162015 از تلویزیون تماشا می کردند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای سنجش انگیزه تماشای بازی ها از پرسش نامه علاقه ورزشی فانک و همکاران (2002) و مقیاس اس. پی. ای. ای. دی فانک و همکاران (2012) استفاده گردید و به منظور سنجش وفاداری به تیم از پرسش نامه نیل و فانک (2006) بهره گرفته شد. علاوه براین، برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می دهد که جهت گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی، نیازهای متفاوتی را در مصرف کنندگان رسانه ای ورزش برآورده می کنند. همچنین، مشاهده می شود که جهت گیری انگیزشی خودمختاری، تاثیر معناداری بر وفاداری به تیم دارد؛ اما، تاثیر جهت گیری انگیزشی کنترلی بر وفاداری به تیم معنادار نمی باشد؛ بنابراین، برای شناسایی طرفداران وفادار بهتر است جهت گیری انگیزشی آن ها مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انگیزش، بینندگان فوتبال، رسانه، مصرف کنندگان ورزش، وفاداری
 • حبیب هنری، امین راجی، فهیمه مومنی فر* صفحات 141-160
  هدف از پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران ادارات ورزش و جوانان بود. جامعه آماری پژوهش را نخبگان مدیریت ورزشی شامل: اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی، روسای فدراسیون های ورزشی، مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند (450 نفر ) که بر مبنای جدول مورگان، 209 نفر از آن ها به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورداستفاده، ابزار 58 سوالی شاخص های شایستگی شامل چهار عامل کلی (فراشایستگی، شناختی، اجتماعی و وظیفه ای) بود که بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای (از بسیار زیاد=یک تا بسیار کم=پنج) به سوالات آن امتیازدهی شد. شایان ذکر است که اعتبار صوری و محتوایی ابزار توسط اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید. همچنین، از شاخص های توصیفی برای توصیف داده ها، از آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی، از آزمون کرویت بارتلت برای تعیین کفایت نمونه گیری و از تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین اعتبار سازه در نرم افزار اس. پی.ا س. اسو لیزرلاستفاده شد. یافته ها نشان دهنده پایایی (94/0) برای ابزار شاخص های شایستگی می باشد. در خصوص اعتبار سازه نیز مشاهده می شود که هر 58 سوال رابطه معناداری با عامل ها داشته اند. همچنین، نسبت شاخص خی دو به درجه آزادی (987/106)، 078/0=آر.ام.سی، 94/0=ان.اف.آی، 93/0=ان.ان.اف.آی، 94/0=سی.اف.آی، 92/0=جی.اف.آیو 90/0=ای.جی.اف.آی برازش مدل را تایید می کنند . به طورکلی، نتایج حاکی از آن است که تمامی عامل ها پیشگوی خوبی برای مفهوم شایستگی مدیران ادارات ورزش و جوانان بوده و اعتبار درونی و بیرونی ابزار تعیین شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران ادارات ورزش و جوانان تایید می شود.
  کلیدواژگان: اعتبار، شایستگی، تحلیل عاملی
 • فروغ محمدی *، حمید قاسمی، نریمان رحمانی صفحات 161-184
  تحولات گسترده امروزی و پویایی رقابت باعث شده است که سازمان های هوشمند به دنبال شرایطی باشند تا بتوانند افراد خلاق و کارآفرین را هرچه سریع تر به کار گیرند و از مزایای کارآفرینی سازمانی بیشتر بهره مند شوند. دراین راستا، هدف از پژوهش حاضر برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان به منظور تعیین تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان با سطح تحصیلات لیسانس به بالا تشکیل دادند.حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران معادل 163 نفر بود که توسط نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. علاوه براین، ابزار پژوهش دو پرسش نامه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی بود که روایی محتوایی و صوری آن ها با مطالعه مبانی نظری پژوهش و با استفاده از نظر اساتید و متخصصان مدیریت لحاظ شد و پایایی آن از طریق آزمون آماری ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه مدیریت دانش (94/0) و کارآفرینی سازمانی (92/0) محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که بین مدیریت دانش و فرایندهای آن با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز حاکی از آن است که 46 درصد از نمرات کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تحت تاثیر نمرات مدیریت دانش قرار دارد و 55 درصد از تغییرات نمرات آن ها نیز تحت تاثیر ابعاد مدیریت دانش (اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره دانش، توزیع دانش و نگهداری دانش) می باشد؛ بنابراین، مدیریت دانش و ابعاد آن می تواند به طور مناسبی کارآفرینی سازمانی را پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی، وزارت ورزش و جوانان
 • عادل عبدالله زاده، همیلا تکلی* صفحات 185-198
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارزش ویژه برند تیم والیبال کاله مازندران بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع هم بستگی بوده و شیوه گردآوری داده های آن میدانی می باشد. جهت انجام پژوهش، 338 نفر از تماشاگران مسابقه تیم والیبال کاله مازندران در ورزشگاه 2000 نفری پیامبر اعظم شهرستان آمل به روش طبقه ای متناسب انتخاب شدند و پرسش نامه ای با 49 سوال را تکمیل نمودند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه «راس، راسل و بنگ» (2008) استفاده شد و روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید این حوزه مورد تایید قرار گرفت. همچنین، به منظور تعیین پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ (86/0) بهره گرفته شد و برای آزمون مدل فرضی پژوهش، تحلیل عاملی تاییدی مورداستفاده قرار گرفت که درنهایت، 13 عامل پیشنهادی راس در مورد تیم کاله تایید گردید. نتایج نشان دهنده تاثیر 11 عامل نشان برند ، رقابت ، مزیت، تعامل اجتماعی، تعهد، تاریخچه تیم، ویژگی سازمانی، موفقیت تیم، بازی تیم، افراد غیر بازیکن و ورزشگاه در بعد تداعیات ارزش برند و دو عامل همانند سازی و درونی کردن در بعد آگاهی از ارزش برند می باشد. همچنین، مشاهده می شود که هر 13 عامل موثر در ارزش برند تیم (معرفی شده ازسوی راس) درباره تیم والیبال کاله نیز موردتایید قرار می گیرند؛ به عبارت دیگر، چنانچه مدیران تیم ها و باشگاه ها در صدد ایجاد و یا افزایش ارزش برای برند تیم خود هستند، باید متغیرهای مذکور را مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، تیم والیبال کاله مازندران، تیم والیبال
 • محمد صادق افروزه*، امیر احمد مظفری، نجف آقایی، مرجان صفاری صفحات 199-216
  مسئولیت اجتماعی مفهوم جدیدی در بازاریابی و مباحث جامعه شناسی است که باشگاه های فوتبال دارای پتانسیل استفاده از آن می باشند؛ ازاین رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. نمونه آماری پژوهش را 19 نفر از نخبگان، مدیران، مربیان و اعضای هیات علمی تشکیل دادند که به روش مصاحبه و با استفاده از نمونه گیری نظری انتخاب شدند. انتخاب خبرگان نیز با حداکثر نوسان انجام گرفت. شایان ذکر است که یافته ها از طریق روش کد گذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج، 42 نشان در کدگذاری شناسایی گردید که در 14 مقوله شامل: آموزش رسانه ها، آموزش اخلاقی و اجتماعی مدیران، ورزشکاران و ذی نفعان، آموزش شهروندی، جامعه سنجی، برند سازی اجتماعی، مدیر سازی، توسعه مالی، ترویج، توسعه زیربنایی، توسعه داوطلبی، فوتبال سازی نسل چهارم، عقد قرارداد، شبکه سازی برخط، دیپلماسی و مذاکره و شش مولفه آموزش، مهندسی اجتماعی، استقلال گرایی، ساختار سازی، تفکر سازی و ارتباطات طبقه بندی شدند. برمبنای نتایج می توان گفت که هر راهبرد می تواند بنا بر موقعیت جامعه محلی و باشگاه فوتبال در اولویت قرار گیرد تا باشگاه و جامعه هر دو منتفع گردند.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، راهبرد، آموزش، جامعه، لیگ برتر
 • سید مرتضی عظیم زاده*، کیانوش شجیع، یاسر صفار، فریده افروزی صفحات 217-236
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کمی و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی ایران بود. بدین منظور، نسخه های الکترونیکی موجود در هشت نشریه علمی پژوهشی طی سال های (1380) تا (1392) جمع آوری گردید و 710 مقاله موردبررسی قرار گرفت. روش به کاررفته در پژوهش ، روش تحلیل محتوا بود. ابزار مورد استفاده نیز یک چک لیست کد گزاری شده بود که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی موردسنجش قرار گرفت. شایان ذکر است که پایایی برگه ها با استفاده ضریب توافق بین کد گزاران (آزمون اسکات) درحدود 85 درصد به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از دو روش آماری توصیفی (جداول و اشکال) و استنباطی (مجذور خی دو) استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که حدود 45 درصد از مقالات مدیریت ورزشی مربوط به حوزه رفتار سازمانی می باشد. علاوه براین، نشریه مدیریت ورزشی (حرکت) و مطالعات مدیریت ورزشی درمجموع، حدود 66 درصد از کل مقالات را پوشش می دهند. گرایش به سمت بازاریابی، کارآفرینی و کسب و کار نیز از دیگر نتایج این پژوهش به شمار می رود. به طور کلی، تحلیل روند مقالات مدیریت ورزشی در حیطه هایی مورد بررسی حاکی از افزایش کمیت در گرایش مقالات، روش های پژوهش، نرم افزار های مورد استفاده و غیره بوده و روند صعودی آن آینده ای امید بخش را برای این رشته متصور می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، روند، مقالات، مدیریت ورزشی
 • مریم فلاح کاظمی *، نگار قلی پور، حسین عیدی صفحات 237-256
  تماشاچیانی که برای تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاه ها حضور می یابند ، اهمیت خاصی برای هر لیگ ورزشی داشته و به عنوان مهم ترین سرمایه باشگاه های حرفه ای محسوب می شوند؛ زیرا، علاوه بر آن که به لیگ های ورزشی هویت می بخشند، با خرید بلیت مسابقات نقش برجسته ای را در کسب درآمد برای لیگ های ورزشی ایفا می کنند. دراین راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی عوامل موثر بر کاهش استقبال تماشاگران ایرانی از حضور در استادیوم ها و تماشای فوتبال صورت گرفت. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری آن را تمامی تماشاگران پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال در کشور تشکیل دادند. نمونه گیری نیز به صورت خوشه ایو سهمیه ای و با در نظر گرفتن مناطق پنجگانه کشور انجام گرفت و از تکنیک تاپسیس برای بررسی وزن دهی شرکت کنندگان به عوامل استفاده شد. همچنین، از پرسش نامه های کاروال هو و همکاران (2014) و جورجنسن (2015) نیز بهره گرفته شد و روایی صوری و محتوایی آن از طریق نظرخواهی از اساتید مدیریت ورزشی موردتایید قرار گرفت و پایایی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ معادل ( 81/0) محاسبه گردید. یافته ها نشان می دهد که از نظر تماشاگران، عوامل جذابیت بیشترین اهمیت را داشته و پس از آن عوامل اقتصادی در رتبه بعدی قرار دارد. عوامل مشوق زا نیز از کمترین اهمیت برخوردار بوده اند. بر مبنای نتایج به سیاست گذاران پیشنهاد می شود که به عوامل جذابیت محیط استادیوم ها و نیز ابعاد اقتصادی آن توجه ویژه ای داشته باشند.
  کلیدواژگان: استادیوم تماشاگران، فوتبال، لیگ حرفه ای
|
 • Hamidreza Ghezelsefloo *, Masoomeh Kalateh Seifari Pages 17-38
  The supply of quality service in sport, will enhance more new audience, develop jobs and reducing absence of athletes. In fact, service quality is the one of the main factor lead to satisfaction and continuity of future attendance in sport spectators. Therefore, the main purpose of this research was structural equation model of service quality and satisfaction on sport spectator’s future intention in terms in world volleyball’s league. Random ally and purposely. N=375 sport spectators that participated in national volleyball league, selected as sample size, purposely and randomly. To data collection, Chen (2011) service quality questionnaire and Shonk (2006) future intention questionnaire were used. For data analysis, after conceived about normality, SPSS soft wear in descriptive and deduction statically and AMOS to deception of SEM was used. The results showed that there was significant relationship between service quality and satisfaction with future attendance by audiences. Also among all service quality sub-scales, reliability had higher impact on spectator’s satisfaction. Therefore, having human resources specialist that had adequate expertise skills in proportional with Azadi Sport Complex facilities, result in audience’s future attendance by improvement of spectator’s reliability and their satisfaction.
  Keywords: Satisfaction, Quality of Service, Spectator, Future Intention
 • Nasim Keshmiri *, Alireza Elahi, Hosein Akbari Yazdi Pages 39-60
  Advertising has been a component of potential revenue of sport events from a long time. Evaluating the effectiveness of advertising has helped Investors, sponsors and other companies that have advertised through sports for providing more effective advertising and this action was effective on increasing their sale share. Aim of this study was define effectiveness of through sport advertisement of MTN Company in professional football league of Iran. The instrument that used in this study was Effectiveness of through sport advertisement questionnaire. Content and construct validity of this scale was confirmed in separate research. Collected data by descriptive and inferential statistics, binomial test and structural equation modeling was analyzed in SPSS and PLS software. Analysis of results show that Irancell's advertising through sport in Premier Football League has not been effective. About attitude toward advertising through sport had become clear that there is a positive attitude in spectator. According to the result we suggest Irancell company with by relying on positive attitude that is existing toward advertising trough sport, do some revision in executive methods of advertising and take better advantages of good condition in sports field to progress of their marketing goals.
  Keywords: Advertising Through Sports, Effectiveness of Advertising, AIDA Model, Spectator, Football League
 • Marzieh Tajvaran *, Mohammad Hassan Seif Pages 61-80
  The present study was done with the aim of presenting a causal model of work alienation based on the quality of work life and organizational justic emphasizing the mediating role of conflict, organizational commitment and job involvement of physical education teachers in shiraz city through path analysis. to do these 237 teachers were selected through random cluster sampling and answered to a questionnaires organizational justice (Niehoff & Moorman), organizational commitment (Allen & Meyer), job involvement (Kanungo), quality of work life (Walton), conflict (Rabins) and work alienation (Motaz) subscales. results showed that quality of work life variable have indirect negative effect on work alienation through the mediation of conflict, organizational commitment and job involvement variables. organizational justic have indirect negative effect on work alienation through the mediation of organizational commitment and job involvement variables. organizational commitment has indirect negative effect on work alienation through the mediation of job involvement variable. conflict variable has indirect positive on work alienation through the mediation of organizational commitment variable.
  Keywords: Work Alienation, Quality of Work Life, Organizational Justic, Physical Education Teachers
 • Mohsen Esmaeili *, Mostafa Afshari, Mehdi Rasooli Pages 81-102
  The aim of this study was to design and validate the questionnaire of employees’ satisfaction from internal services quality in water sports facilities. The population was employees of swimming pools and water recreation centers in Tehran. Samples were selected using Non-targeted method. 284 questionnaires were completed. Data were analyzed using the structural equation modeling, exploratory factor analysis, and first and second-order confirmatory factor analysis. The results showed that the five main factors influencing employee's satisfaction with the quality of internal services centers were leadership, resources, rewards, communications and coworkers. The results also revealed that the leadership factor had the greatest impact on employees’ satisfaction. It is recommended to Sports center's managers to assess the quality of internal services periodically, in order to try to promote their productivity and staff satisfaction.
  Keywords: Employee's Satisfaction, Internal Services Quality, Equation Modeling, Factor Analysis
 • Ali Akbar Aghaei *, Hassan Bahrololoum Pages 103-124
  The selection of strategies of an organization is a multi criteria decision making method. Therefore, the main propose of this study was using one of the methods of multi criteria decision making under uncertainty (Grey System Theory) to evaluate and rank the Strategies of handball development in Semnan province. The research method is analytical – descriptive. The Statistical sample of this study were experts of Handball in Semnan province (n =41 for SWOT Analysis and n=8 for experts group). In this study, based on gray systems theory the weight of each criteria determined for all the options, and then using the Grey Possibility Degree, ranking strategies were performed. Based on the results, 9 strategies were evaluated using nine criteria. Finally, Handball development Strategies of Semnan province were ranked on the basis of relevant criteria. Since strategic planning is done in conditions of uncertainty, using multiple criteria decision making under uncertainty can improve decision making.
  Keywords: Multi Criteria Decision Making, Strategy, Grey Possibility Degree, SWOT Analysis
 • Mohammad Maziyari *, Mohammad Salari Mohammad Abad Pages 125-140
  The aim of this study is to investigate the effect of autonomy and control ýmotivation ýorientations on team ýloyalty ýin TV ýviewers of football competitions. 400 available persons among TV viewers of European club football ýcompetitions in 2015-2016 were selected as samples of this study. Motivation of the viewers was measured by ýSport Interest Inventory of Funk et al (2002), and SPEED scale of Funk et al (2012), and team loyalty was ýmeasured by questionnaireý of Neale and Funk (2006). Structural Equation Modeling was used to analysis the ýdata. ýþ þResults showedý that autonomy and control ýmotivation ýorientations has satisfy different needs of sport ýmedia consumers. Also, ý results showed that autonomy ýmotivation ýorientationý significantly affected team loyalty ýý. But, control ýmotivation ýorientation noý significant ýeffect on team loyalty. Thus, ýto identify loyal fans, it would be better ý considered their motivation orientationý.ý
  Keywords: Motivation, Football Viewers, Media, Sport Consumers, Loyalty
 • Habib Honari, Amin Raji, Fahimeh Momenifar * Pages 141-160
  The aim of present study was to make and validate a tool for determining core competencies for appointment of Administrative Manager of Sports and Youth. Statistical population of this study was composed of all sport management professors in universities, chairman of the federations and also elected leaders and experts of the ministry of youth and sports (N=450). Due to the large population study class random sampling method was used (n=209). Measurement instrument was a questionnaire 57 item which contains included 4 general factors (meta-competencies, cognitive dimension, social dimension and functional dimension). In order to make sure about validity of this questionnaire, an expert’s panel composed of management professors was applied. For testing its reliability,30 questionnaires were completed and 0/94 Cronbach’s alpha was calculated which was an appropriate reliability coefficient for this study. Data analysis of this study was done by the method of descriptive and inferential statistics and factor analysis and in LISREL and SPSS software environments. All questions had a significant relationship with their agents in reliability structure, the amount of relationship and T-value, and they could be a good predictor for their agents. Indexes X2/df=106.987, RMSEA=0.078, NFI=0.94, NNFI=0.93, CFI=0.94, GFI=0.92 and AGFI=0.90 confirmed the goodness of model. Also, the results about the relations of factors with the meaning of competency showed that all factors could be a good predictor for concept of competency. Finally, internal and external validity of core competencies for appointment of operational sport managers in Iranian ministry of youth and sports model was accepted.
  Keywords: Competency, Factor Analysis, Validity
 • Forough Mohammadi *, Hamid Ghasemi, Nariman Rahmani Pages 161-184
  Today, extensive dynamics of competition have caused intelligent organizations to follow some conditions in order to employ creative and entrepreneured people as soon as possible and benefit organizational entrepreneurial advantages much more. The purpose of this study is assessing of regression equation between Knowledge management and organizational entrepreneurship in employees of Ministry of Sport and Youth for determining the effect of Knowledge management process on organizational entrepreneurship. Statistical community includes the whole of employees of Ministry of Sport and Youth with educational level of bachelor and upper. Sample size was 163 people based on Cochran formula which was selected randomly. The research tools consist of two questioners, Knowledge management and organizational entrepreneurship. Content validity and formal of research instruments were considered by studying basics of theoretical research and using professors and specialist's opinions and its reability was calculated through statistical analysis of Cronbach Alph coefficient for questioners of knowledge management 0.94 and organizational entrepreneurship 0.92. The result showed there is a meaningful relationship between Knowledge management and its processes with organizational entrepreneurship. Also, results of multivariables regressions showed that 46% of scores of organizational entrepreneurships is affected by Knowledge management scores and 55% of scores changes of organizational entrepreneurship are affected by dimensions of Knowledge management scores (Knowledge acquisition, Knowledge creation, Knowledge Store, Knowledge Distribution, knowledge preservation). Therefore, Knowledge management and its dimensions can suitably predict organizational entrepreneurship.
 • Adel Abdollahzadeh, Homeyla Takali * Pages 185-198
  This study was to assess brand equity in volleyball team. This research is considered as correlative- descriptive from research purpose perspective and is considered as field research viewed from data collection method aspect. 338 spectators of Kalle Mazandaran volleyball match at the Stadio city of Amol, that were selected by stratified method, completed the questionnaire with forty-nine questions. Ross and Russell and Bang questionnaires (2008) were used to gather data. Face validity and content validity of the questionnaire were analyzed and validated by 10 university professors in the field. Cronbach's alpha (0.86) method was used to determine the reliability of the questionnaire. The reliability of the questionnaire was estimated as Confirmatory factor analysis was used to examine the hypothetical method of research. The results indicated that the 11 mentioned factors by Ross had a relation with Associations of Brand equity of Kalle Mazandaran and had an effect on it. All 11 hypothesis related to this subject were validated. The effect of two related factors to the awareness aspect of teams’ Brand was also validated. Results have shown that every thirteen factors influencing brand equity team, introduced by ROSS, about KALE volleyball team is well proven. In other words, if the team managers and the clubs are trying to create or increase their brand equity, these variables must be considered.
  Keywords: Brand Equity, Kalle-ye Mazandaran, Volleyball Team
 • Mohammad Sadegh Afroozeh *, Amir Ahmad Mozafari, Najaf Aghaee, Marjan Safari Pages 199-216
  Social responsibility is new concept in marketing and sociology field that football clubs have potential to use it. The main objective of this study was codification of Strategies for Football Clubs of Iran's Primer League. The sample consisted of 19 people's experts, administrators, coach and faculty who were selected through theoretical sampling and Maximal Variation. Data analyzed through three stages coding include open, axial and selective. In coding, 42 cods, 14 fields in six categories include of media education, ethical-social education for managers, athletics and stakeholders, education citizenship, sociometry, Social branding, director maker, financial development infrastructure development, volunteer development, development of fourth generation in football, contracts, online networking, negotiation and diplomacy and 6 components of education, social engineering, independence, structuring, thinking and communications were classified. Each strategy according to local community and the football club's position can be prioritized to benefit both the club and the community.
  Keywords: Social Responsibility, Strategy, Education, Society, Primer League
 • Seyed Morteza Azimzadeh*, Kianoosh Shajie, Yaser Saffar, Farideh Afroozi Pages 217-236
  This research aims at reviewing content analysis and trend of scientific- research sport management printed articles in domestic publications. To this end, electronic versions available in eight scientific research publications between1380-1392 were gathered. In this research, 710 articles were reviewed. The methodology of this research is also content analysis. The used material consists of a coded list check that its narration was measured by sport management specialists. To assure from accuracy of the data, we use coded papers. It is worth mentioning that analysis of data is done by excel and SPSS 20 software at the meaningful level of 0.05. Findings of this research show that near to 45 percent of sport management articles refers to organizational behavior area. Also, sport management publications and Sport management studies, all together cover about 66 percent of all articles. Tendency toward marketing, entrepreneurship and enterprise is another result of this research. Generally speaking, analysis of sport management articles in researched areas shows the increase of quantity in articles tendency, research methods, used software and its incremental trend all identify a hopeful future for this field.
  Keywords: Content Analysis, Trend, Articles, Sport Management
 • Maryam Falah Kazemi *, Negar Gholipour, Hosein Eidi Pages 237-256
  Spectators who attend in the stadiums to watch sports competitions are very important for every sports league. They are the most important capital for professional clubs, because they play a prominent role in the revenue for sports leagues by buying tickets of competitions in addition to they provide the identity to sports leagues. The purpose of this study was to investigate effective factors in the decline of the Iranian audience in the stadiums and watching football. The method of this study was descriptive analysis and it was an applied research in terms of purpose. The statistic population included all spectators of the fifteenth Premier League Football in the country. Cluster and quota samplings were used by considering of five regions of country. The TOPSIS technique was used to study participants’ weight. Carvalho, et al., (2014) and Jorgensen’s (2015) questionnaires was used in this study. The face and content validity of questionnaires was confirmed by professors of sport management. The internal reliability was calculated through Cronbach’s alpha (r=0.81). According to spectators’ idea, attractiveness factors had the highest important and economic factors were in the next rank. Factors encouraging had the least important. According to results of this study, it is recommended that policymakers pay attention to the attractiveness of stadiums environment and economic dimensions.
  Keywords: Stadium, Spectators, Football, Professional League