فهرست مطالب

فیض - سال بیست و یکم شماره 5 (پیاپی 96، آذر و دی 1396)
 • سال بیست و یکم شماره 5 (پیاپی 96، آذر و دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سحر قنبری، لیلا امجد*، کهین شاهانی پور صفحات 398-406
  سابقه و هدف
  اسانس گل های گیاه wilhelmsii Achillea دارای اثرات ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی است. سیس پلاتین یکی از مهم ترین داروهای ضد سرطان است که به وفور برای درمان انواع مختلف سرطان ها به کار برده می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اسانس گل های گیاه wilhelmsii Achillea بر سمیت کبدی سیس پلاتین در موش های صحرایی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 36 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 250-200 گرم به 6 گروه زیر تقسیم شدند: کنترل؛ سیس پلاتین (mg/kg 0/4)؛ سیس پلاتین و اسانس (mg/kg30)؛ سیس پلاتین و اسانس (mg/kg60)؛ اسانس (mg/kg30) و اسانس (mg/kg60). تزریق به گروه ها به مدت 8 هفته هر روز انجام شد. سپس سطح سرمی آنزیم های کبدی مورد سنجش قرار گرفت و بافت کبد نیز جهت مطالعات هیستوپاتولوژیکی خارج گردید.
  نتایج
  تغییرات معنی داری در میزان آلبومین مشاهده نشد (0/05>P)، درحالی که در فعالیت فاکتورهای کبدی ALP، AST،ALT و بیلی روبین کاهش معنی داری در گروه های دریافت کننده اسانس mg/kg60 و30 به همراه سیس پلاتین و گروه های اسانس به تنهایی نسبت به گروه سیس پلاتین مشاهده شد (0/05
  نتیجه گیری
  اسانس گیاه بومادران موجب کاهش سطح سرمی فاکتورهای کبدی و بیلی روبین در مواجهه با سیس پلاتین می گردد.
  کلیدواژگان: بومادران، اسانس، سیس پلاتین، کبد
 • رحیم احمدی *، ساسان رحیمی، نادیا احتشام زاد صفحات 407-413
  سابقه و هدف
  مطالعات نشان می دهند که برگ گیاه سدر دارای اثرات ضدسرطانی است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات عصاره هیدرو الکلی عصاره برگ سدر بر رده سلولی MCF7 و ارزیابی میزان بیان ژن های BAX و BCL2 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی سلول های MCF7 به طور تصادفی به گروه شاهد و گروه های تحت تاثیر غلظت های 0/001، 0/01، 0/1، 1 و 10 میلی گرم/میلی لیتر عصاره هیدروالکلی برگ سدر تقسیم بندی شدند. متعاقبا اثر سمیت سلولی عصاره با استفاده از روش سنجش MTT اندازه گیری شد. همچنین، با استفاده از Real time PCR بیان ژن های BAX و BCL2 مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  زنده مانی سلول های MCF7 در گروه مواجه شده با غلظت 0/001 میلی گرم/میلی لیتر عصاره برگ سدر نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت، اما در گروه های دریافت کننده غلظت 0/01، 0/1، 1 و 10 میلی گرم/میلی لیتر عصاره نسبت به گروه کنترل، دچار کاهش معنی داری گردید (به ترتیب 0/01P<، 0/05P<، 0/001P< و 0/001P<). همچنین، میزان بیان نسبی ژن های BCL2 و BAX در سلول های MCF7 در مواجهه با غلظت 0/1 میلی گرم/میلی لیتر عصاره به ترتیب دچار کاهش و افزایش معنی دار گردید (به ترتیب 0/01P<و 0/001
  نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی برگ سدر در غلظت های مناسب با القای آپوپتوز اثر سمیت سلولی بر سلول های MCF7 داشته و لذا بررسی بیشتر درخصوص اثرات ضدسرطانی گیاه سدر در سرطان پستان حایز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی، سدر، MCF7، زنده مانی، BAX، BCL2، آپوپتوز
 • شقایق حاجیان شهری، محمدرضا حاجی نژاد *، مهدی جهانتیغ، جمیدرضا میری صفحات 414-421
  سابقه و هدف
  امروزه کاربرد ال کارنیتین در درمان دیابت روبه افزایش است. در این مطالعه تاثیر تجویز همزمان پیش ساز نیتریک اکسید (ال آرژینین) و مهارکننده سنتز نیتریک اکسید (نیترو ال آرژینین) بر اثر ضددیابتی ال کارنیتین بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  تعداد 50 سر موش صحرایی نر با وزن 201-180 گرم به پنج گروه تقسیم شدند: شاهد سالم؛ شاهد دیابتی؛ دیابتی تحت تیمار با ال کارنیتین (mg/kg300)؛ دیابتی تحت تیمار با ال کارنیتین mg/kg300 و ال آرژینین (mg/kg300) و دیابتی تحت تیمار با ال کارنیتین (mg/kg300) و نیترو ال آرژینین (mg/kg1). دیابت نوع 1 به وسیله تزریق آلوکسان (mg/kg، Ip110) القا شد. پس از گذشت 30 روز، مالون دی آلدئید بافت کبد، پروفایل لیپیدی، گلوکز و هموگلوبین گلیکه سرم اندازه گیری شد.
  نتایج
  در گروه تحت تیمار با ال کارنیتین، گلوکز سرم، آنزیم های کبدی، هموگلوبین گلیکه سرم و مالون دی آلدئید بافت کبد نسبت به گروه شاهد دیابتی کاهش یافت (0/05
  نتیجه گیری
  اثر ضد دیابتی ال کارنیتین احتمالا به طور مستقل از ال آرژینین و سیستم نیتریک اکسید اعمال می شود. ال کارنیتین و ال آرژینین احتمالا اثر هم افزایی ندارند و تجویز هم زمان آن ها به بیماران دیابتی توصیه نمی شود.
  کلیدواژگان: دیابت، ال کارنیتین، نیتریک اکسید، موش صحرایی
 • آزاده اسکندری *، احمد علی معاضدی، حسین نجف زاده ورزی، فیروز قادری پاکدل، محمدرضا آخوند صفحات 422-432
  سابقه و هدف
  استاتین ها، مهارکننده های 3-هیدروکسی-3 متیل گلوتاریل کوآنزیم A ردوکتاز، به عنوان داروهای پائین آورنده کلسترول مصرف می شوند. شواهد زیادی نشان می دهد که استاتین ها دارای اثرات حفاظت کننده نورونی می باشند. این تحقیق با هدف ارزیابی اثر لوواستاتین بر تخریب دوطرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس (Nucleus basalis magnocellularis; NBM) موش های صحرایی مدل بیماری آلزایمر انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 56 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به 8 گروه 7 تایی تقسیم شدند.
  گروه شاهد (دست نخورده)، گروه تخریب NBM (تخریب دوطرفه هسته NBM با القای جریان الکتریکی نیم میلی آمپر به مدت 3 ثانیه)، گروه شاهد تخریب (ورود الکترود به هسته NBM بدون القای جریان الکتریکی)، گروه های تخریب تحت تیمار با لوواستاتین (1، 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلو گرم)، گروه 5 درصدDMSO (تخریب NBM + DMSO 5%). در آزمون های اکتساب و یادآوری دستگاه ماز شعاعی هشت بازویی، الگوهای ورود به بازوها برای محاسبه خطاهای حافظه کارکردی، خطاهای حافظه مرجع و مدت زمان سپری شده بررسی شد.
  نتایج
  تخریب دوطرفه هسته NBM منجر به کاهش معنی دار حافظه فضایی در آزمون های اکتساب و یادآوری در پارامترهای خطای حافظه کارکردی و مرجع (0/05
  نتیجه گیری
  تخریب الکتریکی NBM منجر به کاهش حافظه فضایی شده و تیمار موش های صحرایی با لوواستاتین بعد از وارد شدن آسیب مغزی اختلال شناختی را بهبود می دهد. به نظر می رسد که لوواستاتین از طریق کاهش فعالیت کولین استیل استراز و افزایش فعالیت استیل کولین ترانسفراز باعث بهبود حافظه فضایی می گردد.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، هسته قاعده ای مگنوسلولاریس، عملکردهای شناختی، ماز شعاعی، لوواستاتین
 • مریم کاویانی *، علیرضا فارسی، بهروز عبدلی صفحات 433-442
  سابقه و هدف
  در الگوی دوره بی پاسخی روانشناختی زمان پاسخ محرک دوم با کاهش فاصله بین محرک اول و دوم افزایش می یابد. تاخیر پاسخ به محرک دوم را دوره بی پاسخی روانشناختی می نامند. شواهد اثر متقابل عقب گرد در تناقض با این یافته ها نشان داده اند که زمان واکنش محرک اول از محرک دوم تاثیر می پذیرد. مدل های تقسیم ظرفیت که در آن ها پردازش هم زمان چند محرک بر خلاف مدل تنگ راه امکان پذیر است، می تواند تغییرات پاسخ محرک اول را توجیه کنند. گاهی تغییرات تکلیف اول را می توان ناشی از جمع بندی پاسخ ها دانست؛ پاسخ به محرک اول تا آماده شدن پاسخ به محرک دوم در کانال پردازشی باقی می ماند، سپس هر دو محرک هم زمان پاسخ داده می شوند. سوال پژوهش این بود که آیا پیچیدگی تکلیف دوم و دست کاری فاصله بین محرک ها بر زمان پاسخ تکلیف اول در دوره بی پاسخی روان شناختی تاثیر گذار است یا نه و تغییرات تا چه حدی ناشی از جمع بندی پاسخ ها است.
  مواد و روش ها
  از تکالیف ساده، افتراقی و انتخابی به عنوان تکلیف دوم در الگوی دوره بی پاسخی استفاده شد و فاصله زمانی بین محرک ها 50، 100، 200، 400، یا 1000 میلی ثانیه بود.
  نتایج
  نوع محرک دوم و فاصله زمانی بین محرک ها بر زمان واکنش محرک دوم و همین طور محرک اول تاثیرگذار بود.
  نتیجه گیری
  تغییرات پاسخ تکلیف اول در گروه ساده با اثر جمع بندی بین دو پاسخ سازگار بود، اما در گروه انتخابی بیشتر ناشی از محدودیت ظرفیت و هم راستا با الگوی تاثیر متقابل عقب گرد بود.
  کلیدواژگان: محدودیت تکلیف دوگانه، نظریه های تقسیم ظرفیت، نظریه های تنگ راه مرکزی، جمع بندی پاسخ
 • رویا اقدسی عراقی نژاد، کیومرث امینی * صفحات 443-449
  سابقه و هدف
  اهمیت سلامت گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ در تغذیه انسان بسیار زیاد است. یکی از عللی که سلامت فرآورده های غذایی طیور را به مخاطره می اندازد باکتری های خانواده انتروباکتریاسه به ویژه سالمونلا می باشد. هدف از این تحقیق شناسایی ژن های بیماری زا در باکتری های سالمونلا اینفنتیس جدا شده از نمونه های مدفوع با روش PCRچندگانه بود.
  مواد و روش ها
  از محیط های پیش انتخابی و اختصاصی برای جداسازی سالمونلا استفاده شد. به منظور جداسازی اولیه از محیط های آب پپتونه، راپاپورت، سلنیت سیستئین، مک کانگی آگار وXLD استفاده شد. جهت تائید تشخیص از تست های بیوشیمیایی شامل TSI، اوره، اندول و سیترات، و حرکت استفاده گردید. برای تعیین گروه سالمونلای جدا شده، از کیت پلی والان سالمونلا استفاده شد و ژن های mgtC، spi4R، agfA، invE/A و ttrC در 60 نمونه مورد مطالعه با روش PCR چندگانه بررسی گردید.
  نتایج
  نتایج تحقیق نشان داد که تمام نمونه ها دارای 2 ژن mgtC وttrC بوده و هیچ کدام از نمونه ها مقاومتی نسبت به سفپیم نشان ندادند. از مجموع 60 نمونه سالمونلا، هیچ کدام به سفپیم و سفتریاکسون مقاوم نبودند، 8/38 درصد آن ها به آموکسی سیلین، 53 درصد به اریترومایسین و 3/38 درصد به سولفامتوکسازول مقاومت نشان دادند.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان گفت سفپیم به عنوان بهترین داروی انتخابی برای درمان ابتلا به سالمونلا اینفنتیس می باشد. شناسایی و تایید ژن ها در باکتری های منطقه می تواند در بررسی اپیدمیولوژیکی وسیع، مقاومت های آنتی بیوتیکی، تولید واکسن، میزان حدت، پیشگیری و درمان نقش داشته و بررسی این ژن ها در نمونه ها به دلیل فراوانی شاخص حدت بسیار اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: سالمونلا اینفنتیس، ژن های بیماری زا، مقاومت آنتی بیوتیکی، PCR چندگانه
 • زیور حسنی، فاطمه ایزددوست، رامین شعبانی * صفحات 450-459
  سابقه و هدف
  کلروژنیک اسید به عنوان مهم ترین پلی فنول قهوه سبز به همراه فعالیت بدنی، به عنوان دو عامل احتمالی موثر بر اضطراب و افسردگی محسوب می شوند. هدف از این مطالعه بررسی اثر شش هفته تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی همراه با مصرف قهوه سبز بر اضطراب و افسردگی زنان دارای اضافه وزن و چاق بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 30 نفر خانم جوان چاق و دارای اضافه وزن داوطلب به صورت تصادفی به سه گروه تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی، گروه قهوه سبز و گروه تمرین ترکیبی به همراه قهوه سبز تقسیم شدند. تمرینات چهار جلسه در هفته و به مدت شش هفته انجام شد. مقدار قهوه سبز مصرفی 250 میلی گرم در روز برای 6 هفته بود. میزان اضطراب و افسردگی آزمودنی ها توسط پرسشنامه بک ارزیابی شد.
  نتایج
  یافته ها نشان دهنده بهبود معنی دار اضطراب و افسردگی در هر سه گروه مطالعه بود (0/05
  نتیجه گیری
  بر طبق نتایج این تحقیق مصرف قهوه سبز و تمرین ترکیبی می توانند بر بهبود اضطراب و افسردگی موثر باشند. همچنین انجام تمرین ترکیبی همراه با مصرف قهوه اثرات سودمند بیشتری در بهبود اضطراب و افسردگی دارد.
  کلیدواژگان: اضطراب، کلروژنیک اسید، افسردگی، فعالیت بدنی، قهوه سبز
 • مهشید یغماییان مهابادی، عباس مجدآبادی*، رضا فکر آزاد، جواد امینی مهابادی، حسین نیک زاد صفحات 460-469
  سابقه و هدف
  خروجی پالسی لیزر اگزایمر XeCl (308 نانومتری) و عملکرد نورکندگی آن نسبت به عملکرد گرمایی، قابلیت این نوع لیزر را برای برداشت ساختارهای بافت سخت، با حداقل تولید حرارت در بافت آشکار می سازد.
  مواد و روش ها
  تعداد 20 نمونه دندان عقل و آسیاب کاملا سالم از انسان (10 دندان به عنوان نمونه های مینا و 10 دندان دیگر پس از حذف بافت مینا از روی تاج، به عنوان نمونه های عاج) با لیزر مورد پرتودهی قرار گرفتند. تاج هر دندان به صورت یک مکعب در نظر گرفته شد و وجوه جانبی آن در فرکانس ثابت 2 هرتز و بدون حضور آب پرتودهی شدند. تعداد 18 حفره، هم برای نمونه های عاج و هم برای نمونه های مینا به دست آمد. سه مقدار متفاوت انرژی به عنوان فاکتور متغیر با 6 گام پالسی متفاوت در هریک از انرژی های مذکور انتخاب گردیدند. تصاویر حفره های مذکور با ترکیب اپتیک و کامپیوتر تهیه شده و با پردازش آن ها در نرم افزار Matlab، مقادیر عمق کندگی و سطح موثر کندگی محاسبه شدند.
  نتایج
  افزایش عمق کندگی با افزایش تعداد پالس در هر دو بافت مشاهده شد. عمق کندگی با ازدیاد انرژی برای هر دو بافت افزایش یافت و مقادیر منسوب به عمق کندگی و سطح موثر کندگی در بافت عاج نسبت به بافت مینا بیشتر شد. مرز کندگی برای حفره های ایجاد شده توسط این لیزر تیز و شفاف مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  کاربرد لیزر XeCl برای حذف بافت سخت و آماده سازی حفره پس از اعمال برخی تغییرات و اصلاحات خاص در این نوع لیزر امکان پذیر خواهد بود.
  کلیدواژگان: لیزر XeCl، عمق کندگی، عاج، مینا، آماده سازی حفره
 • فرزانه بلالی، زهرا جعفری، اکرم دبیریان *، محمد حیدرزاده، ملیحه نصیری صفحات 470-476
  سابقه و هدف
  قرار دادن نوزادان در وضعیتی که نیاز به اکسیژن و عوارض ناشی از روش فشار مثبت مداوم راه هوایی را کاهش دهد، بسیار مهم می باشد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر وضعیت قرارگیری بر اشباع اکسیژن خون شریانی، غلظت اکسیژن دمی (FIO2) و اتساع شکم در نوزادان نارس مبتلا به سندروم دیسترس تنفسی تحت فشار مثبت راه هوایی از راه بینی است.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی 41 نوزاد نارس به صورت تصادفی ساده و با طراحی یک گروهی قبل و بعد وارد مطالعه شدند. میزان اشباع اکسیژن شریانی، غلظت اکسیژن دمی و اتساع شکم در وضعیت طاقباز و خوابیده رو به شکم در فرم جمع آوری اطلاعات ثبت شد.
  نتایج
  بین میانگین FIO2 و همچنین بین میانگین اندازه دور شکم در وضعیت طاقباز و خوابیده رو به شکم اختلاف معنی دار وجود داشت (0/022=Pو 0/001
  نتیجه گیری
  اتساع شکم و غلظت اکسیژن دمی نوزادان در وضعیت خوابیده به شکم کاهش می یابد. لذا این روش حمایتی، بدون هزینه و موثر برای این نوزادان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: نوزاد نارس، وضعیت قرارگیری، فشار مثبت راه هوایی
 • محمد جعفر یدید *، ساناز نصیری، مهدی دلاوری، محسن اربابی صفحات 477-482
  سابقه و هدف
  هیداتیدوزیس یکی از مهمترین بیماری های زئونوز انگلی با گسترش جهانی است. باتوجه به شیوع بیماری در کشور، مطالعه حاضر با هدف تعیین یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به هیداتیدوزیس بستری در بخش های جراحی وابسته به دو بیمارستان آموزشی امام خمینی و گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور طی سال های 93-1383 صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  اطلاعات مربوط به بیماران از جمله اطلاعات دموگرافیک و یافته های بالینی وآزمایشگاهی در فرم تهیه شده اطلاعاتی ثبت شده و با استفاده از نرم افزارSPSS و آزمون های توصیفی و مجذور کای مورد آنالیز قرار گرفت.
  نتایج
  از کل افراد مورد بررسی 49 نفر زن (7/55 درصد) و 39 نفر مرد (3/44 درصد)، 25 بیمار ساکن روستا و 63 بیمار ساکن شهر بودند. سن بیماران 2±6/30 سال بود و حداکثر و حداقل درصد بیماری به ترتیب در گروه های سنی 29-20 و 89-80 سال مشاهده شد. در 9 بیمار عود مشاهده گردید. بیشترین میزان ابتلا به کیست هیداتید با 1/26 درصد مربوط به لوب راست کبد بود. از میان روش های تصویربرداری، سونوگرافی و MRI بیشترین و کمترین استفاده را در تشخیص بیماری داشتند.
  نتیجه گیری
  یافته های تحقیق حاضر شایع ترین اندام مبتلا را کبد و گروه سنی جوانان و مناطق حاشیه شهری را در معرض ابتلای بیشتر هیداتیدوز نشان داد. باتوجه به مزمن بودن سیر بیماری و تشخیص دیرهنگام در زمان مراجعه توصیه می شود، غربالگری هایی در مناطق اندمیک و افراد پر خطر انجام شده تا در مراحل اولیه بیماری تشخیص داده شود.
  کلیدواژگان: اکینوکوکوس گرانولوزوس، کیست هیداتید، جراحی
 • ملیحه حسن زاده، سیما راستی*، حسین هوشیار، منصوره مومن هروی، علیرضا سلیمانی، سید غلامعباس موسوی صفحات 483-489
  سابقه و هدف
  توکسوپلاسما گوندی انگل فرصت طلبی است که در مبتلایان به نقص ایمنی باعث بروز عوارض خطرناکی نظیر آنسفالیت می گردد. باتوجه به اطلاعات ناکافی در زمینه اپیدمیولوژی و علایم بالینی توکسوپلاسموز در این بیماران، مطالعه حاضر به منظور بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسما گوندی در مبتلایان به نقص ایمنی صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی روی مبتلایان به سرطان، ایدز، پیوند کلیه و دیالیزی (گروه مورد) و افراد سالم (گروه شاهد) در شهرهای کاشان و قم صورت گرفت. تعداد 317 نمونه سرم از گروه مورد و 120 نمونه از گروه شاهد گرفته شد. میزان آنتی بادی هایIgG و IgM ضد توکسوپلاسما گوندی در سرم افراد با الایزا تعیین گردید
  نتایج
  در مجموع 60/3 درصد افراد گروه مورد و 33/3 درصد افراد گروه شاهد از نظر IgG ضد توکسوپلاسما مثبت بودند (0/001>P). IgM فقط در 2 نفر (0/6 درصد) از گروه مورد مثبت بود. IgG ضد توکسوپلاسما در افراد دارای نقض ایمنی در کاشان و قم به ترتیب 55/2 و 68 درصد و نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (0/001>P، 0/006>P). بیشترین آلودگی به توکسوپلاسما در گروه سنی 59-40 سال (49/8 درصد) و افراد بی سواد (60 درصد) مشاهده شد. بین ابتلاء به توکسوپلاسموز و تاری دید و بثورات پوستی ارتباط معنی دار مشاهده شد (0/001=P و 0/003=P).
  نتیجه گیری
  میزان آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در بیماران نقص ایمنی نسبت به افراد سالم بیشتر بود. آزمایشات غربال گری جهت تشخیص و درمان بیماران به منظور جلوگیری از بروز عوارض و آموزش بهداشت جهت پیشگیری از بیماری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسما گوندی، نقص ایمنی، سرواپیدمیولوژی
 • محمدرضا داودی، عبدالله امیدی *، مجتبی صحت صفحات 490-497
  سابقه و هدف
  تحقیقات بسیاری خطرات گسترده مصرف روزانه سیگار در افراد سیگاری را مشخص نموده اند، اما گروه دیگری نیز اخیرا مورد بررسی قرار گرفته اند که به صورت غیرروزانه سیگار مصرف می کنند. این افراد خطرات سلامتی مربوط به مصرف سیگار را بسیار بیشتر از افراد غیرسیگاری تجربه می نمایند. این پژوهش به بررسی میزان افسردگی و اضطراب در بین افراد سیگاری با الگوهای مصرف روزانه و غیرروزانه می پردازد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 385 نفر مرد ساکن کاشان در سه گروه سیگاری روزانه (118 نفر)، سیگاری غیرروزانه (114 نفر) و غیرسیگاری (135 نفر) که به روش نمونه گیری گلوله برفی در دسترس انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. میزان افسردگی به وسیله آزمون افسردگی بک (BDI) و اضطراب با آزمون اضطراب بک (BAI) مورد بررسی قرارگرفت.
  نتایج
  مطالعه حاضر نشان داد که بین میزان افسردگی و اضطراب در دو گروه سیگاری روزانه و غیرروزانه تفاوت معنی داری وجود ندارد (0/05
  نتیجه گیری
  میزان افسردگی و اضطراب در افراد سیگاری روزانه با سیگاری غیرروزانه برابر است؛ بنابراین در هر دو گروه علاوه بر توجه به ترک سیگار، توجه ویژه ای به اختلالات اضطراب و افسردگی گردد.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، الگوهای مصرف سیگار
 • مسعود غیاثیان، مجتبی خزایی، سجاد دانشیار *، شهیر مظاهری، سید محمد سیدغیبی صفحات 498-505
  سابقه و هدف
  سندروم تونل‏کارپال بیماری مونونوروپاتی شایع با علل مختلف است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اپیدمیولوژیک مبتلایان به این سندروم، مراجعه کننده به بیمارستان سینا شهر همدان از فروردین 1393 تا فروردین 1395 طراحی و اجرا شده است.
  موادو روش ها
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی300 بیمار (600 دست) با شکایت گزگز، و درد و ضعف انگشت اول تا سوم مورد مطالعه قرار گرفتند. تشخیص و شدت بیماری بر اساس شرح حال، معاینه و مطالعات الکترودیاگنوستیک صورت گرفت و داده ها جمع آوری گردید.
  نتایج
  در این مطالعه230 نفر (76/7 درصد) زن و70 نفر (23/3 درصد) مرد با میانگین سنی به ترتیب 17/4±47/3 و 20/2±49/1 سال بررسی شدند (0/224=P). شانزده نفر از آنان چپ دست و بقیه راست دست بودند. 113 نفر دارای ریسک فاکتور بودند که شایع ترین آنان دیابت با شیوع 18/1 درصد و هایپوتیروئیدی با شیوع 6/4 درصد بود. شایع ترین مشاغل قالی بافی و شیردوشی (به ترتیب 19/4 و 13/3 درصد) بود. در یافته های الکترودیاگنوستیک 57 درصد افراد درگیری متوسط و 16/6درصد درگیری شدید داشتند. تست تینل و فالن در 32/2 درصد از افراد مثبت و در 32/2 درصد از افراد منفی بود. شدت درگیری با احتمال مثبت شدن تینل و فالن رابطه داشت.
  نتیجه گیری
  به دلیل اینکه 76 درصد این بیماری در زنان وجود داشته و در بین مشاغل بعد از خانه داری، بیشترین موارد را قالیبافان و شیردوشان تشکیل می دهند، توجه بیشتر به این افراد و نیز طراحی صحیح ابزار کار (به ویژه ابزار قالی بافی و شیردوشی) و آگاهی دادن بیشتر به زنان خانه دار به منظور پیشگیری از بروز این سندروم پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سندروم تونل کارپال، اپیدمیولوژی، الکترودیاگنوزیس
|
 • Sahar Ghanbari, Leila Amjad *, Kahin Shahanipur Pages 398-406
  Background
  The essential oil of Achillea wilhelmsii hasý anti-inflammatory and antioxidant properties. Cisplatin is one of the most important anticancer drugs that are widely used to treat various types of cancers. This study aimed at examining the effects of the essential oil of A. wilhelmsii flowers on cisplatin-induced hepatotoxicity in rats.
  Materials And Methods
  In this study, 36 male Wistar rats weighing 200-250 g were divided into 6 groups: 1) control, 2) cisplatin (0.4 mg/kg), 3) cisplatin and essential oil (30 mg/kg), 4) cisplatin and essential oil (60 mg/kg), 5) essential oil (30 mg/kg) and 6) essential oil (60 mg/kg).The injection was performed in the groups every day for 8 weeks. Then, serum levels of liver enzymes were measured and the liver tissue was removed for histopathological studies.
  Results
  The results showed no significant changes in the albumin level (P>0.05). However, the activities of hepatic factors ALT, AST, ALP and bilirubin were decreased significantly in the groups received essential oil 30 and 60 mg/kg cisplatin and in groups only received the essential oil 30 and 60 mg/kg compared to the cisplatin group (P
  Conclusion
  The essential oil of A. wilhelmsii decreases serum levels of liver factors and bilirubin against cisplatin.
  Keywords: Achillea wilhelmsii, Essential oil, Cisplatin, Liver
 • Rahim Ahmadi *, Sasan Rahimi, Nadia Ehteshamzad Pages 407-413
  Background
  Studies have revealed that the Sidr (Ziziphus spina-christi) leaf has anticancer effects. The aim of this study was to investigate the effects of hydroalcoholic Sidr leaf extract on MCF7 cell line viability and evaluation of Bax and Bcl2 genes expression level.
  Materials And Methods
  In this laboratory-experimental study, MCF cells were randomly divided into control group and groups exposed to 0.001, 0.01, 0.1, 1 and 10 mg/mL of the Sidr leaf hydroalcoholic extract. The cytotoxic effect of the extract was measured using the MTT assay method. Also, the real-time polymerase chain reaction method was used to evaluate Bax and Bcl2 genes expression levels.
  Results
  Viability of the MCF7 cells did not significantly change in group exposed to 0.001 mg/mL of the extract; however, it was significantly decreased in groups exposed to 0.01, 0.1, 1 and 10 mg/mL of the extract (P
  Conclusion
  The appropriate doses of the hydroalcoholic Sidr leaf extract have cytotoxic effects on MCF7 cells by inducing apoptosis. So, further research on the anticancer effects of Sidr on breast cancer has a significant place in breast cancer treatment.
  Keywords: Hydroalcoholic extract, Ziziphus spina-christi, MCF7, Viability, BAX, BCL2, Apoptosis
 • Shaghayegh Hajian-Shahri, Mohammad Reza Hajinezhad *, Mehdi Jahantigh, Hamid Reza Miri Pages 414-421
  Background
  Nowadays, the use of L-carnitine in the treatment of diabetes is increasing. This study was conducted to investigate the effect of co-administration of L-arginine (precursor for the synthesis of nitric oxide) and nitro-L-arginine (nitric oxide synthesis inhibitor) on antidiabetic activity of L-carnitine in diabetic rats.
  Materials And Methods
  In this study, 50 male rats weighing 180-201g were divided into five groups: (1) non diabetic control rats; (2) untreated diabetic rats; (3) diabetic rats treated with L-carnitine 300 mg/kg (4); diabetic rats treated with L-carnitine 300 mg/kg L-arginine 300 mg/kg; and (5) diabetic rats treated with L-carnitine (300 mg/kg) nitro-L-arginine (1mg/kg). Type 1 diabetes was induced by a single intraperitoneal injection of 110 mg/kg body weight alloxan. After 30 days, liver malondialdehyde levels, lipid profile, serum glucose, and glycated hemoglobin serum levels were measured.
  Results
  Blood glucose, liver enzymes, glycated hemoglobin, and liver malondialdehyde levels significantly decreased in diabetic rats treated with L-carnitine compared to the untreated diabetic group (P
  Conclusion
  The results suggest that the hypoglycemic effect of L-carnitine is mediated independently from nitric oxide pathways. The interaction between L-carnitine and L-arginine may not be synergistic. So, their combined administration is not recommended for the diabetic patients.
  Keywords: Diabetes mellitus, L- carnitine, Nitric oxide, Rats
 • Azade Eskandary *, Ahmad Ali Moazedi, Hossein Najaph Zade Varzi, Firoz Ghadery Pakdel, Mohammad Reza Akhond Pages 422-432
  Background
  Statins, inhibitors of 3-hydroxy-3-methyl glutaryl coenzyme A reductase, are widely used as medication to lower cholesterol levels in human patients. Much evidence indicates that statins can also exert neuroprotective actions. So, this study aimed at examining the effect of lovastatin on cognition deficit induced by bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis (NBM) in the Alzheimer’s disease model in adult male rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 56 adult male wistar rats were divided into 8 groups (n=7): control (intact), NBM lesion group (which received electrically- induced lesion 0.5 mA in 3s), sham group (the electrode was impaled into the NBM with no lesion(, lovastatin groups (lesion, 5, 10, 20 mg/kg) and DMSO 5% group (NBM lesion ೄ 5%). Acquisition and retention testing was done by using an eight-radial arm maze in which the patterns of arm entries were recorded for calculating working memory errors, reference memory error and latency in each group.
  Results
  The bilateral NBM lesion resulted in significant reduction of spatial memory in acquisition and retention tests in the form of increased working and reference memory errors compared to the control group (P
  Conclusion
  The electrical NBM lesion can reduce spatial memory function and the lovastatin therapy after brain injury improved cognitive disorders. It seems that lovastatin by reducing the activity of the acetylcholinesterase enzyme and increasing acetylcholine transferase enzyme activity can cause improvement in learning and memory capability.
  Keywords: Alzheimer's disease, Nucleus basalis magnocellularis, Cognitive performance, Radial maze, Lovastatin
 • Maryam Kavyani *, Alireza Farsi, Behrouz Abdoli Pages 433-442
  Background
  In the psychological refractory period paradigm, the second response time is increased as the interval between the first and second stimulus is decreased. The response delay for the second stimulus is called the psychological refractory period. In contrast with these findings, some evidence of the backward crosstalk effect has shown that the first reaction time is affected by the second stimulus. The capacity sharing models, in which multiple stimuli can be processed simultaneously, unlike central bottleneck models, are able to provide some explanations for the changes in the reaction time to the first stimulus. However, sometimes these changes could be arisen from response grouping; the first response remains on the processing buffer until the response to the second stimulus is prepared, then both stimuli are responded simultaneously. The questions of this study were whether the second task difficulty and time interval manipulation would affect the first task response or not and in what extend changes are because of response grouping?
  Materials And Methods
  Detection, discrimination and choice tasks were used as the second task in the psychological refractory period paradigm and the time interval between stimuli was 50, 100, 200, 400, or 1000 ms.
  Results
  The type of the second stimulus and time interval between stimuli had an effect on the second-task and first-task reaction times.
  Conclusion
  In the detection group, the first task response time changes were consistent with grouping between the two responses, but in the discrimination group the changes would arise from capacity limitation and were consistent with the backward crosstalk effect.
  Keywords: Dual task limitation, Capacity sharing model, Central bottleneck modals, Response grouping
 • Roya Aghdasi-Araghinezhad, Kumarss Amini * Pages 443-449
  Background
  The importance of the health of red meat, poultry and eggs in human nutrition is very high. One of the factors that jeopardize the health of poultry food products is the bacterial family of Enterobacteriaceae, especially Salmonella. The aim of this study was to detect pathogenic genes in Salmonella infectious bacteria isolated from stool specimens using the multiple PCR assay.
  Materials And Methods
  Selective and specific media for isolation of Salmonella were used. Primary isolation was carried out using Peptone water, Rapaport, selenite cysteine, MacConky agar and xylose-lysine deoxycholate agar. To confirm the diagnosis, biochemical tests including TSI, urea, endodontic, and citrate were used. The Salmonella Polyvalent Kit was used to determine Salmonella groups and mgtC, spi4R, agfA, invE/A and ttrC genes were studied in 60 samples by the multiple PCR method.
  Results
  The results showed that all samples had 2 genes mgtC and ttrC, and none of the samples showed resistance to cefepime. Of the 60 samples of Salmonella, none were resistant to cefepime and ceftriaxone; 38.8% of the samples were resistant to amoxicillin, 53% to erythromycin and 38.3% to sulfamethoxazole.
  Conclusion
  It can be concluded that cefepime is the best selective drug for the treatment of Salmonella infections. Identification and validation of genes in the region's bacteria can play a role in the broad epidemiological examination, antibiotic resistance, vaccine production, level of virulence, prevention and treatment. Also, evaluation of these genes in the samples for their virulence index is very important.
  Keywords: Salmonella infantis, Pathogenic genes, Antibiotic resistance, Multiple PCR
 • Zivar Hassani, Fatemeh Izaddost, Ramin Shabani * Pages 450-459
  Background
  Chlorogenic acid, a major polyphenol in green coffee, and physical activity are considered as two possible effective factors on anxiety and depression. The aim of this study was to evaluate the effect of a six-week combined aerobic-resistance training along with green coffee consumption on anxiety and depression in overweight and obese women.
  Materials And Methods
  In this semi-experimental study, 30 volunteer overweight and obese women were randomly divided into three groups of combined aerobic-resistance training, green coffee and combined training with green coffee. Training was performed four sessions per week for six weeks. The amount of green coffee consumption was 250 mg per day for six weeks. The anxiety and depression levels of the participants were assessed using the Beck questionnaire.
  Results
  Results showed a significant improvement in anxiety and depression levels in the three study groups (P
  Conclusion
  According to the results of this study, green coffee consumption and combined training could be effective in improving anxiety and depression. Also, combined aerobic-resistance training along with green coffee consumption is more effective on improving anxiety and depression.
  Keywords: Anxiety, Chlorogenic acid, Depression, Exercise, Green coffee
 • Mahshid Yaghmaeian-Mahabadi, Abbas Majdabadi *, Reza Fekrazad, Javad Amini Mahabadi, Hossein Nikzad Pages 460-469
  Background
  The pulsed output of the 308 nm XeCl laser and its photoablation action rather than photothermal action offers the ability to remove dental hard tissues with minimal generation of heat in the tissue.
  Materials And Methods
  A total of 20 human molar teeth (ten teeth used as enamel samples and ten teeth used as dentin samples after removing the enamel tissue from their crowns) were irradiated by the laser. The crown of each sample was regarded as a cube which its lateral sides were exposed in 2Hz frequency without water cooling. Also, 18 holes for all enamel samples and 18 holes for all dentin samples were obtained. Three different amounts of energy were selected as a variable factor with 6 different numbers of pulses in each energy. The images of these holes were prepared by optic and computer combining, and the amounts of the ablation depth and effective ablation area were calculated using the MATLAB software.
  Results
  The amounts of ablation depth were increased with increasing the number of pulses for both enamel and dentin tissues. The amounts of ablation depth were also increased with increasing the amounts of energy for both enamel and dentin tissues. The greater amounts of ablation depth and effective ablation area were observed in the dentin tissue rather than the enamel tissue. The borders of created holes were reported sharp and clear.
  Conclusion
  The application of the XeCl laser for hard tissue removal and cavity preparation can be possible after some certain modifications.
  Keywords: XeCl laser, Ablation depth, Dentin, Enamel, Cavity preparation
 • Farzaneh Balali, Zahra Jafari, Akram Dabirian *, Mohammad Heidarzadeh, Malihe Nasiri Pages 470-476
  Background
  Putting infants in a posture that reduces oxygen requirement and the complications of the continuous positive airway pressure method is very important. This study aimed at examining the effect of the posture on the arterial oxygen saturation, fraction of inspired oxygen (FIO2) and abdominal distension in premature infants with the respiratory distress syndrome under nasal continuous positive airway pressure.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study, 41 premature infants were selected by the simple random sampling and one-group before-after design. The amounts of arterial oxygen saturation, FIO2 and abdominal distension in supine and prone positions were recorded in a data-collection form.
  Results
  There was a significant difference between the mean FIO2 and between the mean abdominal circumference in the prone and supine positions (P=0.022, P
  Conclusion
  According to the results of the present study, the neonates’ abdominal distension and FIO2 decreased in the prone position. Thus, this supportive, free of charge and effective method can be recommended for these neonates.
  Keywords: Premature infant, Posture, Nasal continuous positive airway pressure
 • Mohammad Jaafar Yad Yad *, Sanaz Nasiri, Mahdi Delavari, Mohsen Arbabi Pages 477-482
  Background
  Hydatidosis is one of the most important zoonotic diseases with global distribution. Due to the prevalence of the disease in country, the study aimed to determine the clinical and laboratory findings in patients with hydatidosis admitted to surgical departments of educational hospitals, Imam Khomeini and Golestan, in Ahvaz city during 2004-2014.
  Materials And Methods
  Data of the patients including demographic characteristics, and clinical and laboratory findings were recorded in a prepared form and analyzed using descriptive statistics and Chi-square tests by the SPSS software.
  Results
  From a total of all patients, 49 (55.7%) and 39 patients (44.3%) were females and males respectively; 25 patients were resident in rural areas and 62 in urban areas. The mean age of the patients was 30.6±2 years. Also, the maximum and minimum percentages of the disease were observed in the age group 20-29 and 80-89, respectively. Recurrence was observed in 9 patients. The highest prevalence of the hydatid cyst was in the right lobe of the liver (26.1%). Among the methods of imaging, sonography and MRI had the highest and lowest use in the diagnosis of the disease, respectively.
  Conclusion
  Findings of this study show that the most common organs affected are the liver and the younger age group and suburbs are more prone to hydatidosis. Due to the chronicity of the disease and the late diagnosis during the visit, screening for endemic areas and high-risk persons is recommended.
  Keywords: Echinococcus granulusos, Hydatid cyst, Surgery
 • Malihe Hassanzadeh, Sima Rasti *, Hosein Hooshyar, Mansoreh Momen–Heravi, Alireza Soliemani, Seyyed Gholam Abbas Mousavi Pages 483-489
  Background
  Toxoplasma gondii is an opportunistic parasitic protozoon, which is a causative agent of serious complications such as encephalitis in immunodeficiency patients. Considering insufficient data on toxoplasmosis in these patients, the present study was conducted to determine the seroepidemiology of T. gondii among immunodeficiency patients.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on cancer, ADIS, hemodialysis and renal transplant patients (case group) and healthy persons (control group) in Kashan and Qom cities. Totally, 317 serum samples were collected from the case group and 120 samples from the control group. The ELISA method was used to determine the anti-T. gondii IgG and IgM antibodies.
  Results
  Totally, 60.3% of the samples from the case and 33.3% from the control groups were positive for anti-T. gondii IgG (P
  Conclusion
  The prevalence of T. gondii was higher in different immunodeficiency patients compared to healthy persons. Screening examinations were recommended for the diagnosis and treatment of patients to prevent serious side-effects and health education.
  Keywords: Toxoplasma gondii, Immunodeficiency, Seroepidemiology
 • Mohammad Reza Davoudi, Abdollah Omidi *, Mojtaba Sehat Pages 490-497
  Background
  Several studies have shown the dangers of cigarette smoking among daily smokers. However, another group that has recently been investigated is a nondaily smoking group. The nondaily smokers experience the adverse health effects of smoking more than nonsmokers. This study aimed to evaluate the prevalence of depression and anxiety among daily and nondaily smokers.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study with snowball sampling, 385 male residents of Kashan were selected and divided into three groups of daily smokers (118), nondaily smokers (114) and nonsmokers (135). Depression and anxiety were measured by the Beck depression inventory and beck anxiety inventory.
  Results
  The results of the current study showed no significant difference in the prevalence of depression and anxiety in both daily and nondaily smokers (P
  Conclusion
  The prevalence of depression and anxiety among nondaily smokers is the same as the daily smokers. Thus, in both groups, in addition to smoking, special attention should be paid to anxiety and depression disorders.
  Keywords: Depression, Anxiety, Smoking patterns
 • Masoud Ghiasian, Mojtaba Khazaei, Sajjad Daneshyar *, Shahir Mazaheri, Seyyed Mohammad Seyed Gheybi Pages 498-505
  Background
  Carpal tunnel syndrome is a common mono-neuropathy with various causes. This study aimed at evaluating the epidemiology of patients with the carpal tunnel syndrome referred to Sina Hospital in Hamedan City, Iran.
  Materials And Methods
  In this descriptive-cross sectional study, 300 patients (600 hands) suffering from paresthesia, pain and weakness of the first to third finger were studied. Diagnosis and severity of the disease was evaluated according to history, examination and electro-diagnostic studies. Afterall the data were collected.
  Results
  This study was conducted on 230 (76.7%) females and 70 (23.3%) males with the mean ages of 47.3±17.4 and 49.1±20.2 years, respectively (P=0.224). Sixteen of them were left-handed and the rest were right-handed. Also, 113 of the patients had risk factors such as diabetes with the prevalence of 18.1% and hypothyroidism with 6.4% as the most common ones. The most common occupations were carpet weaving and milking with prevalence rates of 19.4% and 13.3%, respectively. In electro-diagnostic findings, 57% of the patients had moderate involvement and 16.6% had severe involvement. The Phalen and Tinel test was positive in 32.2% of the patients and negative in 32.2% of the cases. There was a relationship between the severity of involvement and probability of a positive Phalen and Tinel test.
  Conclusion
  Considering that 76% of the cases were women and among jobs, after housekeeping, carpet weaving and milking are the most common ones, paying more attention to these people and designing the proper work tools (especially carpet weaving and milking tools) as well as training of the housewives are recommended to prevent this syndrome.
  Keywords: Carpal tunnel syndrome, Epidemiology, Electrodiagnosis