فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی و پنجم شماره 1 (پیاپی 137، بهار 1396)
 • سال سی و پنجم شماره 1 (پیاپی 137، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله تحقیقی
 • مصدق راد علی محمد، سخنور مبین* صفحات 9-19
  مقدمه و هدف
  کیفیت خدمات بیمارستانی منجر به افزایش اثربخشی خدمات درمانی و رضایت بیماران می شود. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت خدمات بیمارستان های شهر تهران در سال 1393 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی و مقطعی در 18 بیمارستان (آموزشی، خصوصی و تامین اجتماعی) شهر تهران انجام شد. ادراک و انتظار 707 بیمار بستری از کیفیت خدمات این بیمارستان ها با استفاده از پرسشنامه هلس کوال مصدق راد در 4 بعد محیط، تعاملات انسانی، اثربخشی و کارایی ارزشیابی شد. داده های پژوهش با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS و بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین امتیاز انتظار و ادراک بیماران از کیفیت خدمات بیمارستان های شهر تهران به ترتیب برابر با 21/0±14/4 و 28/0±56/3 از 5 امتیاز بوده است. بیشترین میانگین انتظار و ادراک از کیفیت مربوط به بعد اثربخشی خدمات بیمارستان بوده است. کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه دارای شکاف منفی به میزان (57/0-) بود. این میزان برای بیمارستان های دولتی دانشگاهی (58/0-)، بیمارستان های تامین اجتماعی (59/0-) و برای بیمارستان های خصوصی (54/0-) محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  کیفیت خدمات بیمارستان های مورد مطالعه کمتر از حد انتظار بیماران بوده است. بنابراین، مدیران بیمارستان ها باید با آگاهی از انتظارات بیماران و حوزه های نارضایتی آنها و استفاده از استراتژی مدیریت کیفیت برای بهبود کیفیت خدمات بیمارستان های خود اقدام کنند.
  کلیدواژگان: بیمارستان، بیماران، کیفیت خدمات، مدل هلس کوال، تهران
 • جواد مقری*، علی اکبری ساری، محمد عرب، آرش رشیدیان صفحات 20-34
  زمینه
  نظر به اهمیت آگاهی از پیامدهای اشتغال همزمان کارکنان و بویژه پزشکان در مباحث سیاستگذاری نظام سلامت، در این مطالعه سعی داریم برای نخستین بار از طریق مرور نظام مند شواهد موجود در این خصوص را شناسایی و تحلیل نماییم.
  روش کار
  جستجوی منابع در پایگاه های الکترونیکی معتبر، موتورهای جستجوگر، وب سایت های تخصصی، و لیست منابع مطالعات موجود انجام شد. معیارهای ورود در نظر گرفته شده نیز شامل مطالعاتی بود که با یکی از روش های علمی محکم و قابل اتکای شناخته شده به انجام رسیده باشد.
  یافته ها
  نتایج جستجوهای ما در مجموع 3242 عنوان را پیدا کرد، که پس از بررسی در مراحل مختلف هیچیک از آن ها با توجه به معیارهای ورودی انتخابی به عنوان مطالعات علمی قابل اتکا شناسایی نشدند. پس از مشخص شدن عدم وجود مطالعات با کیفیت بالا در این حیطه، دانش موجود در این زمینه از دو منظر دسته بندی، و در نهایت تحلیل گردید.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که هیچ شواهد متقن و قابل اتکایی در خصوص پیامدهای اشتغال همزمان کارکنان سلامت وجود نداشته و اغلب مطالعات موجود نیز برای پیش گویی پیامدهای مذکور به روش های تئوریکی متکی بوده اند که مفروضات اساسی آن ها در متون بالادستی نقض شده است. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن بود که پیامدهای این پدیده وابسته به شرایط و بستر مورد نظر بوده، و ممکن است از نظامی به نظام دیگر متفاوت و بعضا متضاد باشد.
  کلیدواژگان: اشتغال دوگانه، کارکنان سلامت، پزشکان، پیامدها، آثار، عواقب
 • فاطمه سعادتی*، فهیمه صحتی شفایی، مژگان میرغفوروند صفحات 35-45
  مقدمه
  خواب یکی ازاساسی ترین نیازهای بشری بوده و یک متغیرمهم سلامتی درنظرگرفته میشود. هدف از این پژوهش تعیین وضعیت کیفیت خواب و پیش بینی کننده های فردی-اجتماعی آن در زنان باردارمبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به بیمارستانهای طالقانی و الزهرا تبریز،1394 بود.
  مواد و روش کار
  پژوهش مقطعیحاضر بر روی 182 نفر از زنان واجد شرایط 36-28 هفته بارداری مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به درمانگاه و بخش های پرخطر بیمارستانهای الزهزا و طالقانی تبریز انجام گرفت. روش نمونه گیری در دسترس بود. ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه های مشخصات فردی –اجتماعی – مامایی و کیفیت خواب پیتزبورگ بود. برای تعیین ارتباط مشخصات فردی – اجتماعی با کیفیت خواب و کنترل مخدوشگرها از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
  نتایج
  شیوع اختلال خواب در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری 3/96 در صد بود. میانگین (انحراف معیار) نمره کلی کیفیت خواب در این زنان1/10 (96/3) از محدوده نمره قابل دستیابی21-0 بود. بر اساس مدل رگرسیونخطی چندگانه، متغیرهای وضعیت سلامتی، کفایت درآمد ماهیانه خانواده برای هزینه های زندگی، تهویه مطبوع منزل و سابقه سقط با کیفیت خواب ارتباط داشتند ( 05/0 p<).
  بحث : نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اختلال کیفیت خواب در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری مشکل بسیار شایعی است.و همچنین بین برخی متغیرهای فردی- اجتماعی و مامایی با کیفیت خواب ارتباط وجود دارد.لذا لازم است آموزش های لازم توسط مراقبیت سلامت در زمینه بهبود کیفیت خواب و عوامل تاثیر گذار آن به مادران داده شود.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، دیابت بارداری، مشخصات فردی و اجتماعی
 • هومن انگورانی، زهره هراتیان، علی مظاهری نژاد * صفحات 46-52
  زمینه
  تعداد صدمات در ورزش فوتبال در طی سال های اخیر افزایش یافته است،. به طور متوسط، میزان بروز آسیب در یک بازیکن حرفه ای فوتبال 5.1 تا 6.7 آسیب در هر 1000 ساعت تمرین و 12تا 35 آسیب در هر 1000 ساعت مسابقه است. با توجه به مطالعات بسیار اندک در خصوص تعیین فراوانی آسیب های اسکلتی – عضلانی در فوتبالیست های حرفه ای ایران ، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی آسیب های اسکلتی – عضلانی در فوتبالیست های لیگ برتر فوتبال ایران شکل گرفت
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به صورت یک بررسی توصیفی، مقطعی انجام شد، تمامی فوتبالیست هایی لیگ برتر فوتبال ایران که به منظور معاینات پیش از فصل 1395-1394 به مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران (ایفمارک) واقع در محل کمپ تیم های ملی فوتبال ایران مراجعه کرده بودند ، وارد مطالعه شدند. اطلاعات همه ورزشکاران شامل: سن، نوع آسیب، محل آسیب ، مدت زمان غیبت از مسابقات، پست حرفه ای ورزشکار، شاخص توده بدنی(BMI) بر اساس پروتکل استاندارد معاینات پزشکی پیش از فصل فوتبال موسوم به(PCMA) که مورد تایید فیفا است، ثبت گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه 400 نفر با میانگین سنی 29.19 سال شرکت داشتند. 4.8 درصد از آنان در این مطالعه از درد شکایت داشتند. بیشترین آسیب مربوط به لیگامان زانو بود(42 درصد) و بیشترین جراحی ها بر روی زانو انجام شده(59 درصد). بیشترین آسیبها در پست هافبک بود(42 درصد). آسیب در ورزشکاران با شاخص توده بدنی طبیعی و افراد با شاخص توده بدنی بالا به ترتیب 4.8 درصد و 0.3 درصد بود.بیشترین میزان آسیب در گروه سنی 20 تا 30 سال مشاهده شد. (7/68 درصد)
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بیشتر آسیبدیدگی زانو در فوتبالیست های لیگ برتر فوتبال ایران و به ویژه در پست هافبک؛ با برنامه ریزی بهتر در این خصوص نظیر ارائه تمرینات تخصصی برای پیشگیری از آسیب زانو به ویژه در بازیکنان پست هافبک می توان به کاهش آسیب کمک کرد
  کلیدواژگان: آسیب ورزشی، فوتبال، لیگ برتر
 • حسن میرزاحسینی، محبوبه میرباقری، تهمینه کمالیان، عزیزرضا قاسم زاده * صفحات 53-60
  زمینه
  این پژوهش با هدف اثربخشی بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی– رفتاری بر سبک های مقابله کودکان پسر دوره ی ابتدایی انجام شد.
  روش کار
  طرح پژوهش به روش نیمه آزمایشی و گروه کنترل با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود. برای نمونه گیری در مرحله ی اول از بین مناطق آموزشی شهر تهران منطقه ی 6 آموزش و پرورش به شیوه ی تصادفی انتخاب شد. سپس با استفاده از روش خوشه ای4 مدرسه در این منطقه انتخاب شدند و از میان دانش آموزان پایه ی چهارم، پنجم و ششم این مدارس که از پرسشنامه رفتارهای کنار آمدن کودکان(CCBQ) نمره ی آنان یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بدست آورده بودند، تعداد 28 نفر بروش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای کودکان گروه آزمایش 8 جلسه ی 45 دقیقه ای بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی– رفتاری بصورت 2 جلسه در هفته برگزار شد. در انتهای پژوهش مجددا کودکان در هر دو گروه توسط پرسشنامه رفتارهای کنار آمدن کودکان ارزیابی شدند.
  یافته ها
  داده های پژوهش به کمک روش آماری تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بازی درمانی شناختی- رفتاری اثری معنی دار بر سبک مقابله ی سازگاری در جهت بهبود دارد(01/0 P <).
  نتیجه گیری
  همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که بازی درمانی شناختی- رفتاری اثر معنی داری بر سبک مقابله ی انحراف از مشکل و نیز سبک مقابله ی ویرانگر دارد(05/0 P <). بنابراین بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی– رفتاری بر سبک های مقابله کودکان تاثیرگذار است و می تواند موجب بهبود سبک های مقابله کودکان شود.
  کلیدواژگان: بازی درمانی، شناختی- رفتاری، سبک های مقابله، کودکان
 • مقاله مروری
 • آرمین علیمردانی *، مهرداد رایجیان اصلیش، مصطفی واحدی، میرحامد خانی صفحات 61-71
  بسیاری از مطالعات به نقش اختلال های روانی و ژنتیکی بر رفتار مجرمانه اشاره کرده اند؛ اما اختلال های ژنتیکی و به تبع آن روانی در بسیاری از موارد مشمول جنون نمی شوند و در دسته ای به نام مسئولیت نقصان یافته که گستره ای بین جنون و سلامت عقل قرار دارد، جای می گیرند. درحالی که بسیاری از کشورها مسئولیت نقصان یافته را به رسمیت شناخته اند، در قانون مجازات ایران این مفهوم تعریف نشده است. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با به کارگیری مفهوم اختلال روانی مجرمانه به جای واژه ی جنون و وسیع تر کردن گستره عامل های موثر در رفتار مجرمانه، یک قدم در راه شناسایی مسئولیت نقصان یافته برداشت. با این حال، همچنان تنها اثر حقوقی اختلال روانی و ژنتیکی در حوزه جنون جای می گیرد. در این پژوهش، با مطالعه ارتباط بین اختلال های روانی و ژنتیکی با درجات مختلف مسئولیت جنایی، نقش جنون و مسئولیت جنایی نقصان یافته در نظام حقوقی ایران و دیگر کشورها مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: جنون، اختلال روانی، ژنتیک، مسئولیت جنایی، مسئولیت نقصان یافته
 • گزارش موردی
 • محمدصالح صادقی*، محسن طالبی زاده، شروین رشیدی نیا، سید علیرضا میرقاسمی صفحات 73-76
  زمینه وهدف
  نکروز آوسکولار سر استخوان فمور شرایط پاتولوژیکی است که علت اصلی آن را میتوان کاهش خونرسانی سر فمور دانست. در میان ریسک فاکتورهای مستعد کننده این عارضه، مصرف طولانی مدت کورتیکواستروئید، الکلیسم و استعمال دخانیات نقش مهمتری را ایفا میکنند. در این گزارش سعی در معرفی مورد دیگری از AVN سر استخوان فمور داریم که به دنبال یک دوره درمان کوتاه مدت کورتیکواستروئید با دوز متوسط و به دنبال مصرف OCP به عنوان فاکتور مستعد کننده ایجاد شده است.
  معرفی مورد: بیمار خانم 24سالهای هستند که با شکایت از درد ناحیه لگن و ران هر دو پا که به نوک انگشتان پا تیر میکشید طی 7 ماه گذشته مراجعه میکنند. وی 13 ماه پیش از مراجعه سابقه مصرف OCP به مدت 2 ماه را ذکر میکند که به علت بروز علائم سردرد، سرگیجه و تاری دید مجبور به قطع ادامه مصرف OCP شده و به مدت 7روز نیز تحت درمان پردنیزون با دوز کلی 350 میلیگرم قرار میگیرد. سپس 6 ماه بعد دچار درد پاها و عدم توانایی در انجام کارهای روزمره میشود.
  کلیدواژگان: بروز استئونکروز سر استخوان فمور، کورتیکواستروئید، OCP
 • نامه به سردبیر
 • عبدالحمید حسابی صفحات 77-78
|
 • Mosadeghrad Ali Mohammad, Sokhanvar Mobin * Pages 9-19
  Introduction
  The quality of hospital services results in patients’ satisfaction. This study aimed to measure service quality in Tehran hospitals.
  Methods
  This descriptive and cross sectional study was carried out in 18 hospitals in Tehran in 2014. The perception and expectation of 707 inpatients were measured in 4 dimensions including environment, empathy, effectiveness and efficiency using HEALTHQUAL questionnaire. Data were analyzed using SPSS-V20.
  Results
  The mean score of patients’ perception and expectation were 3.56 and 4.14 out of 5. Thus, a negative quality gap was calculated )- 0.57(. This negative gaps were - 0.58, - 0.59 and - 0.54 respectively at university, social security and private hospitals respectively. The highest perception and expectation scores were seen in effectiveness dimension of quality. There were significant relationships between hospital service quality and type of the hospital, patient insurance status, place of residence and waiting time (p
  Conclusion
  Service quality in Tehran hospitals was lower than patient`s expectations. Hospital managers should investigate the causes of patients’ dissatisfaction and accordingly take corrective actions using quality management techniques.
  Keywords: Hospital, Patients, Services quality, HEALTHQUAL model, Tehran
 • Javad Moghri *, Ali Akbari Sari, Mohammad Arab, Arash Rashidian Pages 20-34
  Introduction
  Considering the importance of knowing the implications of health care workers and specially physicians’ dual practice in health policy, the aim of this study is to identify and analyze the current evidence in this field for the first time, using systematic literature review methodology.
  Methods
  a thorough search were performed in credible databases, search engines, specialized databases, and reference list of identified studies. The selected inclusion criteria were studies which were done using one of the rigorous and reliable known scientific methods.
  Results
  the overall search found 3242 records, and none of them were considered eligible for including in the study according to the selected criteria. After showing the lack of high quality evidence in this area, the current knowledge in this field was categorized and analyzed from two perspective.
  Conclusion
  Results showed that there is not any rigorous and scientifically reliable evidence about the real implications of health care workers’ dual practice, and most of the related studies have been relied on theoretic methods, which their core assumptions were undermined in the broader literature. Furthermore, findings suggested that dual practice implications are context specific and may vary or differ from system to another system.
  Keywords: Dual practice, Health workers, Physicians, Implications, Outcomes, Consequences
 • Fatemeh Saadati *, Fahimeh Sehatie Shafaei, Mojgan Mirghafourvand Pages 35-45
  Introduction
  sleeping is a natural basic human requirement and is considered as an important health variable. This research aims at determining the status of sleep quality among pregnant women with gestational diabetesreferring to clinics and high risk pregnancy ward at Alzahra and Taleghani hospitals in Tabriz, Iran in 2015.
  Materials And Methods
  this sectional study was done on 182 qualified women in 28-36 week of pregnancy suffering from gestational diabetes referring to clinics and high risk pregnancy ward at Alzahra and Taleghani hospitals. Participants were selected through available sampling method. Personal-social-midwifery questionnaire and Pittsburg sleep quality were used for gathering data. Multivariate linear regression model was used for determining the relationship between sleep quality and its subsets with Personal-social-midwifery variables and controlling confounders.
  Findings: The prevalence of sleep disturbance was 96.3% among pregnant women with gestational diabetes. Mean (standard deviation) of total score of sleep was 10.1 (3.96) in 0-21 achievable score among these women. According to multivariate linear regression model, the health status and home air conditioning and abortion record were related with sleep quality.( p
  Discussion
  The findings of current research show that sleep quality disturbance is very common among pregnant women with gestational diabetes . So it is necessary to train in a way to improve sleep quality in pregnant mothers.
  Keywords: Sleep quality, Gestational diabetes, Personal-social-midwifery variables
 • Hooman Angoorani, Zohreh Haratian, Ali Mazaherinezadeh * Pages 46-52
  Background
  Within recent years, the numbers of sports injuries in football have increased. In average, the amount of injuries for each professional football player is about 5.1 to 6.7 injuries in each 1000 hours of exercise and about 12 to 35 injuries in each 1000 hours of exercise. Considering very few studies done to determine the frequency of musculoskeletal injuries in professional football players in Iran, the present study aimed to determine the frequency of musculoskeletal injuries in football players of Iran Football Premier League.
  Material and
  Method
  This descriptive cross-sectional studywas carried on all football players of Iran Football Premier League who referred to Iran Football Medical and Rehabilitation Center (IFMARC) located in Iran Football National Teams campus in their 2015 to 2016 Pre-Competition Assessments. Based on the standard protocol of PCMA (Pre-Competition Medical Assessment) approved by FIFA, the data of all athletes including their age, type of injury, location of injury, period of absence from the matches, the athlete’s position on the field and the BMI ( Body Mass Index) was registered.
  Results
  In this study, 400 athletes with the average age of 19 -29 participated, of which 4.8% had complaints of pain. The highest record of injuries related to knee ligaments (42%) and worst injuries were inflicted on athletes in half-back positions (42%). The rate of injury on athletes with normal BMI and high BMI were 4.8% and 0.3%, respectively.
  Conclusion
  Considering further prevalence of knee injuries in football players of Iran Football Premier League, specially the athletes in mid-fielder positions, further planning in this regard such as presenting professional exercises to prevent knee injury specifically to mid-fielder players ,makes it possible to reduce rate of injuries.
  Keywords: Sports Injuries, Football, The Premier League
 • Hassan Mirzahosseini, Mahbobe Mirbagheri, Tahmineh Kamalian, Aziz Reza Ghasemzadeh * Pages 53-60
  Background
  The effectiveness of group play therapy in cognitive – behavioral style on coping styles of children was the objective of this study.
  Methods
  In a quasi-experimental design, first, for sampling, Ministry of Education for Region 5 was selected randomly. Then, using the cluster approach, four schools were selected in this area and the students in the level of fifth in primary schools, which their scores were higher than average in coping behaviors in children questionnaire (CCBQ), 28 students were selected randomly in both experimental and control groups. At the end of the study, children were evaluated again in each group using coping behaviors of children questionnaire. The data were analyzed by Analysis of Covariance.
  Findings: Results showed that play therapy in cognitive – behavioral style has significant impact on coping style consistency of children toward improvement (P
  Conclusions
  it seems that play therapy in cognitive – behavioral style has impact on coping style of children and it can improve children coping styles.
  Keywords: play therapy_cognitive – behavioral style_coping styles_children
 • Armin Alimardani *, Mehrdad Rayejian Asli, Mostafa Vahedi, Mirhamed Khani Pages 61-71
  Many studies have examined the influence of psychological and genetic disorders on criminal behaviour. In criminal law, these factors may result in insanity defence; however, in many cases, genetic disorders and subsequently psychological disorders are not severe enough to result in insanity defence and instead, the defence of diminished responsibility might be raised. While many countries have recognised such defence, the Islamic Criminal Code of Iran has not recognised it yet. In the latest revision of this Code in 2013, the term ‘insanity’ was replaced by ‘psychological disorder’ and widened the circle of factors that may result in a criminal defence. Nonetheless, still, the only legal impact of genetic and psychological disorders is the insanity defence. This study by exploring the relation between psychological and genetic factors and different degrees of criminal responsibility examines the role of the insanity defence and diminished responsibility in Iran and some other countries.
  Keywords: Psychological Disorders, Genetic Disorders, Criminal Responsibility, Insanity defense, Diminished Responsibility
 • Mohammad Saleh Sadeghi *, Mohsen Talebizadeh, Shervin Rasidinia, Alireza Mirghasemi Seyed Pages 73-76
  Background
  Femoral head osteonecrosis is a condition that caused decreased femoral head blood supply. The risk factors which involving in this disease including long time corticosteroid consumption, smoking, alcoholism. In this report, we aim to introduce a case of avascular necrosis of femoral head in a woman with a history of OCP consumption.
  Case report:A 24 Y/O woman presented with pain in pelvis and both thighs within past 7 months, which radiated to legs and toe tips. 13 months ago, she had a history of OCP consumption for 2 months. After that she had to stop continuing the OCP taking as a result of headache, vertigo and blurred vision; and then her symptoms proved after 7 days treating with prednisone (total dose of 350mg). She developed pain in her legs and disability of doing routines 6 months later.
  Keywords: Femoral head osteonecrosis, Corticosteroid, OCP