فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/25
 • تعداد عناوین: 5
|
 • روشنک متفکرفرد، هادی شیرویه زاد صفحات 79-92
  با درنظر گرفتن روند رو به رشد مصرف و تقاضای سیمان در کشور، احداث کارخانه های سیمان متناسب با توسعه بازار ضروری به نظر می رسد و یکی از عوامل مهم در سودآوری شرکت ها می باشد. هدف اصلی این پژوهش آنست که چگونه می توان محلی مناسب را جهت احداث کارخانه سیمان با استفاده از روش LINMAP ارائه نمود. در ابتدا به جمع آوری داده ها و تحلیل بر روی آن ها پرداخته شد. سه حوزه صنعتی از استان اصفهان به عنوان نمونه انتخاب شد و الگو در آن آزمون شده است. به این منظور پرسشنامه ای با 8 معیار و با نظر چند نفر از خبرگان صنعت سیمان طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل محل های کاندید جهت احداث کارخانه سیمان بوده است. یافته های عمده حاکی از آنست که معیارهای شرایط زیست محیطی و دسترسی به نیروی کار به ترتیب با وزنهای 0.862 و 0.138 برای تصمیم گیری انتخاب شده اند. همچنین، حوزه های مهیار با رتبه 1 و امین آباد و نطنز با رتبه 2 به ترتیب برای برنامه های توسعه به مدیران پیشنهاد شده اند. در پایان این پژوهش بحث تحلیل حساسیت نیز، انجام شده است.
  کلیدواژگان: مکان یابی کارخانه، تصمیم گیری چندمعیاره، LINMAP
 • میثم عظیمیان، عباس میران زاده صفحات 93-111
  هدف این مقاله استفاده از روش تاپسیس فازی از روش های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، جهت انتخاب بهترین گزینه جهت ادغام و جابجایی دو درمانگاه بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان از میان گزینه های موجود می باشد. درابتدا ی این پژوهش دوگزینه جهت ارزیابی براساس روش رضایت بخش شمول تعیین شده است. سپس با تشکیل تیم تصمیم گیری، شاخص های ارزیابی تاثیرگذار بر انتخاب مکان مناسب یک درمانگاه تعیین و وزن هر کدام بدست آمده است. در ادامه ارزش شاخص ها برای هر گزینه با نظر تیم تصمیم گیری و به صورت کیفی برآورد شده و نهایتا با استفاده از روش تاپسیس فازی، گزینه برتر مشخص شده است. نتایج بدست آمده در این پژوهش صرفا براساس نظرسنجی انجام شده در بازه زمانی فروردین ماه 1395 در بهداشت و درمان نفت اصفهان می باشد. نوآوری این مطالعه ارائه رویکردی فازی از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه جهت تعیین مکان مناسب درمانگاه در سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت می باشد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، تاپسیس فازی، مکان یابی
 • نیما نیلفروشان، احمدرضا طحانیان صفحات 112-131
  در دهه اخیر چگونگی تعیین مناسبترین تامین کننده به عنوان یک عامل استراتژیک در زنجیره تامین مورد توجه قرار گرفته است.حال اگر پارامترهای مهمی چون توجه به توسعه پایدار (سبز)نیز برای ادامه فعالیت حائز اهمیت باشد انتخاب به سادگی نخواهد بود . امروزه هیچ شرکتی نمی تواند از مدیریت زنجیره ی تامین چشم پوشی کند و انتظار بقا داشته باشد. در این مقاله به شناسایی مهم ترین معیارها در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک بر پایه ی مدیریت زنجیره تامین سبز جهت انتخاب تامین کنندگان برای خرید رنگ مورد نیاز جهت اجرای خط کشی مناطق مختلف شهرداری اصفهان پرداخته شده است. لذا در این پژوهش با استفاده از معیارهای تصمیم گیری با استفاده از روش TOPSIS اولویت و رتبه شرکت های تولید کننده رنگ مشخص گردید . با تهیه پرسشنامه و مصاحبه ای این رتبه بندی صورت پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به این نظر که دیدگاه های متفاوت در فهم مباحث توسعه پایدار و عوامل زیست محیطی بین کارفرمایان وجود دارد و اتخاذ مدیریت زنجیره تامین سبز با مزایای درون سازمانی چندان همراه نمی باشد، بیشتر خرید بر اساس پارامترهای همچون قیمت است و فشارهای مدیریت کلان می تواند عامل موثربرای این گرایش به استراتژی زیست محیطی محسوب شود.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین سبز، انتخاب تامین کننده، توسعه پایدار، TOPSIS
 • مصطفی شیری، علی جهان صفحات 132-150
  مسئله برنامه ریزی تولید میان مدت یا تعیین بودجه تولید، برای صنایع تولیدی یکی از مهمترین فعالیتهایی است که قبل از شروع هر دوره می بایست انجام شود. هدف از تعیین بودجه، پیش بینی کردن بازار مصرف در دوره بعدی و تعیین برنامه تولید می باشد تا بتوان به موقع نیازهای بازار را تامین نمود. به منظور بودجه بندی، نیاز به اولویتی از محصولات می باشد که این اولویت به کمک تکنیک های تصمیم گیری قابل ارائه است. استفاده از داده های یک دوره، روند تغییرات معیارها در دوره های گذشته را نشان نمی دهد. به همین دلیل در این مقاله تکنیک تاپسیس، با استفاده از داده های چند دوره زمانی بجای یک دوره، گسترش یافته است. به منظور تشریح مساله تحقیق، به اولویت بندی محصولات شرکت داروسازی کیمیدارو با بیش از یک صد و شصت پروانه فعال تولید دارو میپردازیم. اما در این مقاله، روش مورد استفاده در قالب یک مطالعه موردی برای پنج محصول و بر اساس اطلاعات سه سال متوالی قبل از دوره مورد نظر جهت پیش بینی، نمایش داده می شود و در آن معیار های تصمیم گیری شامل حاشیه سود، سهم از بازار، تعداد رقبا و رشد مصرف محصولات در کشور، در نظر گرفته شده است. استفاده از روش پیشنهادی میتواند برای این شرکت و دیگر شرکتهایی که تنوع محصول زیادی دارند، اولویت مناسبی جهت انتخاب محصولات با ارزش بیشتر برای قرار گرفتن در بودجه و برنامه تولید میان مدت ارائه کند.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند معیاره چند پریودی، تاپسیس، اولویت بندی محصولات، برنامه ریزی تولید میان مدت
 • احسان واعظی، اسماعیل نجفی صفحات 151-162
  در این مقاله ابتدا متغیرهای اساسی جهت احداث نیروگاه خورشیدی را شناسایی می کنیم سپس با استفاده از روش topsis به رتبه بندی شهرهای کشور جهت احداث نیروگاه خورشیدی می پردازیم.روش topsis به هر شهر عددی را بر حسب فاصله از گزینه ایده آل مثبت و منفی نسبت می دهد. در ادامه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) و با استفاده از مدل مضربی CCR ورودی محور و با توجه به خروجی روش topsis و نیز متغیرهای ورودی هر شهر به ارزیابی نسبی شهرهای کشور جهت احداث نیروگاه خورشیدی یا به بیان دیگر ظرفیت احداث نیروگاه خورشیدی در هر یک از شهرها را مقایسه نسبی می کنیم و نقاط کارا را بدست می آوریم. با مشخص شدن مرز کارایی شهرهایی که دارای کارایی پارتو هستند را جهت سرمایه گذاری و احداث و بهره برداری از انرژی خورشیدی پیشنهاد می دهیم . نتایج بدست آمده نشان می دهد شهر اهواز مستعدترین شهر جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی می باشد.
  کلیدواژگان: نیروگاه خورشیدی، رتبه بندی، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها، مدل CCR ورودی محور
|
 • Roshanak Motofakerfard, Hadi Shirouyehzad Pages 79-92
  The main objective of this research is, how can suitable place to build a cement factory using LINMAP provided. At first, data collection and analysis was performed on them. Industrial three areas of Isfahan province were selected as the test model was. For this purpose, a questionnaire with 8 standard was designed with a few experts cement industry. The study population consisted of a candidate site for the construction of a cement factory was. Major Findings indicate that measures environmental conditions and access to the labor force weights respectively 0.862 and 0.138 have been selected for decision-making. Also, Mahyar areas with Rank 1 and Rank 2 in the order of Aminabad and Natanz has been proposed for development programs to managers. Finally, our study also discussion of sensitivity analysis was performed.
  The main objective of this research is, how can suitable place to build a cement plant using the method presented LINMAP
  Keywords: Factory location, MCDM, LINMAP
 • Meysam Azimian, Abbas Miranzadeh Pages 93-111
  The Goal of this research is using of Fuzzy TOPSIS, one of the method of multi attribute decision making (MADM), for Selection the Optimum Place for Esfahan PIHO Clinic from exist options.
  In this research, after organizing a decision making team and identification of indexes may influence the clinical processes, the PIHO Clinic options were weighted by Fuzzy TOPSIS approach. Firstly, two options were selected for evaluation by Satisfying Method. Then indices for evaluating options were estimated by defining the indices for evaluating each one, determining their relative status to indices and fuzzy TOPSIS method. The results are only assigned for a particular time section and under controlled organization. The main conclusion is shown, using this method may invoke as a useful management tool for organization decisions. The invention seen in this paper is an integrated method of Fuzzy and MADM to selection the best place for clinic in Petroleum Industry Health Organization.
 • Nima Nilforoushan, Ahmad Reza Tahanian Pages 112-131
  In recent decades, how to determine the best supplier as a strategic factor in the supply chain is considered. If the parameters such as the development of sustainable (green) will also continue to be important for selection will not be easy. Today, no company can ignore the supply chain management and is expected to survive.
  In this paper to identify the most important criteria in the process of strategic decision-making based on green supply chain management to select the suppliers to buy paint for the implementation of different parts of the Isfahan Municipality has been lining.
  In this study, using decision criteria used to rank priority TOPSIS production companies were highlighted. Preparing a questionnaire and an interview with The ranking has been done. The results showed that due to the fact that different perspectives in understanding the issues of sustainable development and environmental factors exist between employers and the adoption of green supply chain management with the benefits of inter-organizational and is so much buy based on the parameters of price and stress management can be a macro environmental strategy is effective it tends to be.
  Keywords: Green supply chain, Supplier selection, Sustainable development, TOPSIS
 • Mostafa Shiri, Ali Jahan Pages 132-150
   MID term planning or determination of productionbudget is one of more importatnt activities for manufactoring industries that is necessory to be started befor the beginning of each period.the purpose of budget , is prediction of consumption market in next period and determination of production schedule in order to provide market needs. we need to know priority of products for budgeting. this priority is presentable by decision making techniques.using data of one period dont show the process of changes in attributes during previos periods. for this reason, in this article, topsis technique is developed by using multi period data instead of one period. in order to explain this research, we will prioritize chemidarou products with more than one handred and sixty production license.but in this article, the mentioned mettod is shown in five cases of products during three consecutive years befor the intended period and we consider decision attribute such as profit margin, market share, the number of competitors ond consumption growth in country.applying of suggested method is very useful for this company and other companies with wide variety of products in case of selection high value products to stay on budget and present mid term production planning.
  Keywords: multi period multi attribute decision making, TOPSIS, Ranking, mid term planning
 • Ehsan Vaezi, Ismail Najafi Pages 151-162
  In this paper, we identify the basic variables to build solar power plant using methods MCDM FOR Ranking in the country for the construction of solar power plant deal.THE topsis method Each of the numeric distance from the ideal option in terms of positive and negative attributes. Then, using data envelopment analysis And using a multiple model CCR and according to the output topsis method As well as input variables every city in the country to assess relative Solar power plant construction or in other words the capacity to build solar power plant In each of the cities we compare the relative efficiency and obtains points.Revealing the efficient frontier are Pareto efficient cities for investment and the construction and operation of solar power offer. The results show Ahvaz city to take advantage of solar energy is the most talented.In this paper, we identify the basic variables to build solar power plant using methods MCDM FOR Ranking in the country for the construction of solar power plant deal.THE topsis method Each of the numeric distance from the ideal option in terms of positive and negative attributes.
  Keywords: solar power plant, ratings, Performance evaluation, Data envelopment analysis, input-oriented CCR model