فهرست مطالب

اکوفیزیولوژی گیاهی - پیاپی 29 (تابستان 1396)

نشریه اکوفیزیولوژی گیاهی
پیاپی 29 (تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/25
 • تعداد عناوین: 21
|
 • مصطفی احمدی، محمد جواد زارع، یحیی امام صفحات 1-14

  انتقال مجدد ذخایر ساقه در رخداد تنش خشکی آخر فصل زراعی اهمیت زیادی در پایداری عملکرد دانه دارد. آزمایش هایی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و سه تیمار شامل کاربرد دو سطح غلظت کلرمکوات کلراید (صفر و 5/2 گرم در لیتر)، سولفات روی در 3 میزان (0، 25 و 50 کیلوگرم در هکتار) و نیتروکسین در 2 سطح (تلقیح و عدم تلقیح با بذر) در سال زراعی 93- 1392 در دو مکان شامل مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام و ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاکی بوشهر انجام یافت. برخی ویژگی های مورفو- فیزیولوژیک، انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه گندم رقم کوهدشت تحت این تیمارها بررسی گردید. نتایج آزمایش نشان داد کلرمکوات کلراید با کاهش ارتفاع بوته موجب کاهش میزان ذخایر ساقه شد. کاربرد نیتروکسین موجب افزایش ارتفاع بوته، میزان انتقال مجدد و کارآیی انتقال مجدد گردید. به کارگیری سولفات روی به میزان 50 کیلوگرم در هکتار بیشترین تاثیر را بر افزایش وزن خشک ساقه داشت. بیشترین میزان انتقال مجدد، کارآیی انتقال مجدد و سهم انتقال مجدد از تیمار عدم کاربرد کلرمکوات کلراید، مصرف 50 کیلوگرم سولفات روی در هکتار و بکارگیری نیتروکسین حاصل شد. به طور کلی به نظر می رسد تحت شرایط دیم کاربرد کلرمکوات کلراید، سولفات روی و نیتروکسین در بهبود و افزایش عملکرد دانه گندم موثر باشد.

  کلیدواژگان: کلرمکوات کلراید، سولفات روی، نیتروکسین، گندم، انتقال مجدد، عملکرد دانه
 • تاثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن (Panucum miliaceum L)
  جعفر مسعود سینکی، محمدرضا حاتمی، قنبر لایی، سعید قریب بلوک صفحات 15-24
  به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن آزمایشی به صورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان دامغان در سال 92-91 انجام شد. ارقام ارزن( باستان و پیشاهنگ ) به عنوان کرت های اصلی، تنش قطع آبیاری( مراحل 55BBCH و 65BBCH و شاهد ) به عنوان کرت های فرعی و سه سطح کود آلی شامل( بدون کود دامی، کود دامی 100 درصد (30 تن در هکتار) و کود کمپوست100 درصد (20 تن در هکتار) ) به عنوان کرت های فرعی فرعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان قندهای محلول تحت اثرات سه عاملی رقم× قطع آبیاری×کوددهی در رقم پیشاهنگ با میزان کوددهی شاهد با قطع آبیاری در مرحله 55BBCH برابر 62/13 درصد بود. حداکثر میزان فیبر تحت اثرات سه عاملی مربوط به رقم باستان با کود دامی 100 درصد و شاهد برابر با 44/55 درصد به دست آمد. بیشترین میزان درصد پروتئین تحت اثر متقابل رقم× قطع آبیاری در رقم پیشاهنگ با قطع آبیاری در مرحله 65BBCH بدست آمد. حداکثر درصد خاکستر نیز مربوط به رقم باستان با 1648/8 درصد بود.با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت هر دو رقم باستان و پیشاهنگ دارای عملکرد مناسب علوفه هستند و با توجه به کوتاه بودن دوره رشد این ارقام می توان آنها را به عنوان کشت دوم برای تولید علوفه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ارزن علوفه ای، قطع آبیاری، کود آلی، درصد پروتیین
 • بررسی تاثیر رژیم آبیاری و پلیمر سوپرجاذب بر آنزیمهای آنتی اکسیدانت و نفوذپذیری نسبی غشاء سلولی سورگوم علوفهای رقم اسپیدفید (Sorghum bicolor L.)
  منصور فاضلی رستم پور، مسعود فاضلی رستم پور صفحات 25-39
  برای ارزیابی اثر رژیم آبیاری و پلیمر سوپرجاذب بر میزان آنزیمهای آنتی اکسیدانت، محتوی نسبی آب برگ، و رابطه آنها با نفوذپذیری نسبی غشاء سلولی سورگوم علوفهای رقم اسپیدفید آزمایشی در منطقه دشتک زاهدان در سال 1392 و 1393 انجام شد. طرح آزمایشی به صورت کرت های خرد شده با دو عامل شامل آبیاری با چهار رژیم (100، 80، 60 و 40 درصد نیاز آبی گیاه) به عنوان کرت اصلی و سوپرجاذب با چهار سطح (0، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار) به عنوان کرت فرعی در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار بود. نتایج به دست آمده نشان داد که محتوی نسبی آب برگ، آنزیمهای آنتی اکسیدانت و نفوذ پذیری نسبی غشاء سلولی تحت تاثیر معنی دار رژیم آبیاری، سوپرجادب و اثر متقابل آن ها قرار گرفت. مدلهای رگرسیونی برآورد شده برای آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز، و نفوذپذیری نسبی غشاء سلولی نشان دادند که با افزایش میزان آبیاری و سوپرجاذب مقدار این صفات کاهش یافت. براساس نتایج این آزمایش در شرایط کاربرد 75 کیلوگرم سوپرجاذب در هکتار و تامین 80 درصد آب مورد نیاز سورگوم، نفوذ پذیری نسبی غشاء سلولی سورگوم، 83/59 درصد بود که مشابه تیمار 100 آبیاری همراه با کاربرد 150 و 225 کیلوگرم سوپرجاذب بود.
  کلیدواژگان: آسکوربات پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز
 • شهرام لک، علی اصغر هدایت، محمد رضا دادنیا صفحات 40-52

  مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر سولفات منگنز بر فعالیت مالون دی آلدیید، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401 طی سال زراعی 92-91 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز اجرا گردید. تحقیق بر اساس آزمایش کرت خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تنش کمبود آب در 3 سطح شامل شاهد (آبیاری کامل)؛ قطع آب در ابتدای خورجین و قطع آب در ابتدای دانه بندی به عامل اصلی و مصرف سولفات منگنز 33% در 4 سطح شامل شاهد (عدم کاربرد کود)، 10، 20 و30 کیلوگرم سولفات منگنز خالص در هکتار به عامل فرعی تعلق گرفتند. نتایج نشان داد تآثیر سطوح مختلف تنش کمبود آب و کود سولفات منگنز و اثر متقابل آن ها بر کلیه صفات مورد بررسی در سطح یک درصد معنی دار بود. طبق مقایسه میانگین ها مصرف 30 کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز در شرایط آبیاری کامل بیشترین مقدار عملکرد دانه (3500 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیکی (99/1035 گرم در متر مربع)، شاخص برداشت (76/33 درصد)، تعداد خورجین در بوته (05/144)، تعداد دانه در خورجین (42/19) و وزن هزار دانه (80/4 گرم) را به خود اختصاص داد. در طرف مقابل بیشترین غلظت مالون دی آلدهید (58/18 نانو مول بر میلی گرم) به تیمار قطع آبیاری در ابتدای تولید خورجین بدون مصرف سولفات منگنز تعلق گرفت.

  کلیدواژگان: تنش، شاخص برداشت، عملکرد، عناصر میکرو
 • منا محتشمی، احمد نادری، علی اکبر قنبری، مجتبی علوی فاضل، شهرام لک صفحات 53-64

  به منظور بررسی اثر پیش تیمارهای بذر با تنظیم کننده های رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های لوبیا قرمز، آزمایشی اسپیلت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این پژوهش، تیمارها شامل سه سطح آبیاری (آبیاری پس از 60-55 ،85-80 و 115-110 میلیمتر تبخیر از تشتک) دو لاین لوبیا قرمز KS31169و D81083و پیش تیمار بذر شامل سالیسیلیک اسید و نفتالیک استیک اسید در چهار سطح 0P: شاهد، آب مقطر؛ 1P: (NAA) به میزان 5/0 mM/L؛ 2P: (SA)به میزان 7/0 mM/L ؛ 3P: ترکیب دو تنظیم کننده (NAA+SA) به نسبت 5/0 و 7/0 mM/L بودند. نتایج نشان داد که اثرات ساده و اثر متقابل ژنوتیپ و پیش تیمار تنظیم کننده های رشد بر تمامی صفات مورد بررسی به جزء صفات شاخص برداشت و طول غلاف اثرمعنی داری داشتند. بیشترین وزن صد دانه(44گرم) و عملکرد بیولوژیک (88/14715 کیلو گرم در هکتار) در کاربرد پیش تیمار نفتالیک استیک اسید در شرایط آبیاری پس از 85-80 میلیمتر تبخیر در لاین KS3116مشاهده شد. با کاربرد پیش تیمارهای نفتالیک استیک اسید و سالیسیلیک اسید در شرایط اعمال تیمارهای تنش خشکی عملکرد دانه (16/3454 کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد. نتایج رگرسیون گام به گام عملکرد و صفات وابسته نشان داد که %88 تغییرات عملکرد دانه به وسیله عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعدا دانه در غلاف و وزن صد دانه تبیین شد. بطور کلی می توان نتیجه گرفت پیش تیمار بذر به صورت مستقیم و غیر مستقیم با تاثیر بر برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه در بهبود و توسعه عملکرد در شرایط تنش خشکی موثر بود.

  کلیدواژگان: لوبیا قرمز، اسید سالیسیلیک، نفتالیک استیک اسید، پیش تیمار، عملکرد دانه
 • نعمت الله صداقت، همت الله پیردشتی، علی راحمی کاریزکی، سعید صفی خانی صفحات 65-79

  به منظور تعیین اثر مدیریت های مختلف آبیاری بر شاخص های رشد برنج، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با دو عامل آبیاری در چهار سطح و رقم در دو سطح در مزرعه تحقیقاتی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) در سال 1390 به اجرا درآمد. تیمارها شامل تناوب خشکی و رطوبت (AWD)، کشت نیمه خشک (SDC)، ترکیب آب کم عمق با تناوب خشکی و رطوبت (SWD) و روش سنتی (TI) و دو رقم بومی طارم محلی و اصلاح شده فجر بودند. با اندازه گیری وزن خشک و سطح برگ در طی هفت نوبت نمونه برداری در طول رشد برنج، روند تغییرات شاخص های رشد به روش تابعی نسبت به روز پس از نشاکاری رسم شد. نتایج نشان داد تیمار TIبا میانگین 7694 کیلوگرم بیش-ترین مقدار عملکرد شلتوک را داشته و مدیریت های AWD با میانگین 7056 کیلوگرم و SDC با میانگین 8/6856 کیلوگرم و SWD با میانگین 7/6358 کیلوگرم به ترتیب کم ترین مقدار عملکرد شلتوک در هکتار را به خود اختصاص دادند. بیشترین شاخص سطح برگ در رقم طارم محلی به مقدار 6/4 در تناوب خشکی و رطوبت و کم ترین آن به مقدار 99/2 در ترکیب آب کم عمق با تناوب خشکی و رطوبت بدست آمد. ولی در رقم فجر بیشترین مقدار شاخص سطح برگ (6/5) در آبیاری سنتی و کم ترین مقدار آن (1/4) مربوط به تناوب خشکی و رطوبت بودند. بنابراین با توجه به حداکثر شاخص سطح برگ، سرعت جذب خالص در طارم محلی و فجر می توان مدیریت های آبیاری AWD و SDC را بکار گرفت.

  کلیدواژگان: برنج، مدیریت های مختلف آبیاری، ماده خشک، شاخص سطح برگ
 • مسعود ترابی صفحات 80-90

  به منظور غربالگری مقاومت به شوری اکوتیپ های یونجه ایرانی آزمایشی بر پایه سطوح یونی و محتوای مواد غذایی در دانشگاه پوترای مالزی طی سال های 2008-2010 میلادی انجام شد. پنج اکوتیپ ایرانی شامل رهنانی، قارقولق، شورکات، بمی و نیک شهری در قالب طرح کرت های خرد شده با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت، به طوری که پنج اکوتیپ به عنوان کرت های اصلی و سطوح شوری شامل 6، 12 و 18 دسی زیمنس بر متر به عنوان پلات های فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که محتوای عناصر(سدیم و کلر) و سطوح یونی (نیتروژن و پتاسیم) به طور معنی داری به وسیله شوری تحت تاثیر قرار گرفت. تنش شوری بر غلظت یون های سدیم، کلر، نیتروژن و پتاسیم تاثیر گذاشت، اما غلظت فسفر تحت تاثیر سطوح شوری قرار نگرفت. غلظت فسفر در بین اکوتیپ های تحت تاثیر شوری اختلاف معنی داری نداشت؛ اما غلظت سدیم، کلر، نیتروژن و پتاسیم به طور معنی داری بین اکوتیپ های تحت تاثیر شوری متفاوت بود. چنین نتیجه گیری شد که اکوتیپ قارقولق تحت تنش شوری کمترین میزان یون های سدیم و کلر را در خود تجمع داده و همچنین اکوتیپ مذکور بیشترین سطح از مواد غذایی را جذب کرده است، لذا اکوتیپ قارقولوق دارای بیشترین تحمل به شوری در بین اکوتیپ ها می باشد.

  کلیدواژگان: پتاسیم، سدیم، فسفر، نیتروژن، یونجه
 • کامی کابوسی، اکبر نودهی، ابوالفضل فرجی صفحات 91-102

  در راهنمای نگارش مقاله چکیده می تواند تا 400 کلمه باشد و چکیده مقاله نیز بر همین اساس تنظیم گردید ولی اینجا حداکثر 250 کلمه می پذیرد به همین دلیل بخش عمده نتایج چکیده اینجا نیامده است.
  تنش شوری از مهمترین عوامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان در سراسر جهان است. به منظور بررسی تاثیر چهار سطح شوری آب آبیاری (15/1، 4، 7 و 10 دسی زیمنس بر متر) بر برخی صفات فنولوژیکی، مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم کلزا (Brassica napus L.) (هایولا 4815، 308 و 401 و رقم RGS 003) در شرایط کاربرد 10 تن بر هکتار ورمی کمپوست، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 94-1393 در منطقه گرگان انجام گردید. نتایج نشان داد که تاثیر رقم بر کلیه صفات، به جز تعداد روزهای تا سبز شدن و طول غلاف معنی دار بود. از نظر صفات ارتفاع بوته، ارتفاع نخستین شاخه فرعی و غلاف از سطح زمین، قطر ساقه و تعداد دانه در غلاف، رقم هایولا 4815 با تفاوت معنی داری نسبت به سایر رقم ها، کمترین مقدار را به خود اختصاص داد. کمترین تعداد شاخه فرعی و بیشترین تعداد روزهای تا گلدهی، روزهای تا رسیدگی و قطر ساقه در رقم RGS وجود داشت و تفاوت آن با سایر رقم-ها از نظر این صفات معنی دار بود. رقم های هایولا 308 و 4815 با بیشترین تعداد غلاف در بوته تفاوت معنی-داری با دو رقم 401 و RGS داشتند. بیشترین وزن هزار دانه در رقم های هایولا 4815 و 401 بدست آمد و تفاوت...

  کلیدواژگان: رقم، شوری آب، ورمی کمپوست، هایولا
 • مهدی عقیقی شاهوردی، سعیده ملکی فراهانی، بهنام ممیوند صفحات 103-112

  گزینش و انتخاب ارقامی که دارای عملکرد تولیدی و کیفیت تغذیه ای بالایی باشند، برای زراعت سیب زمینی دارای اهمیت فوق العاده ای است. از این رو آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بر روی 15 رقم و 5 ژنوتیپ سیب زمینی (آگریا، اسپریت، آئوزونیا، گرانولا، استیما، بورن، آگاتا، پالتیکا، سانتانا،کوزیما، فیانا، مورن، ساتینا، کندور، ساوالان، 2-397082، 397097-2، 396124، 39704515 و6-396156) در مزرعه آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراعی 1390 اجرا شد. نتایج نشان داد که در بین ارقام و ژنوتیپ های سیب زمینی از نظر صفات مورد بررسی شامل، ارتفاع گیاه، تعداد کل غده، عملکرد غده ، عملکرد پروتئین و عملکرد اسیدهای آمینه لیزین و متیونین، اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. رقم ساوالان و ژنوتیپ های 396124 و 39704515 بیشترین میزان عملکرد غده را تولید کردند. از نظر عملکرد پروتئین ارقام آئوزونیا، کوزیما، فیانا، مورن و ژنوتیپ 2-397082، از نظر عملکرد اسید آمینه لیزین ژنوتیپ 2-397082 و از نظر عملکرد اسید آمینه متیونین رقم کوزیما بالاترین میزان را به خود اختصاص دادند. در تجزیه خوشه ای، ارقام و ژنوتیپ ها از نظر عملکرد پروتئین، غده و اسید آمینه های لیزین و متیونین به سه گروه تقسیم بندی شدند. در این تقسیم بندی، اکثر ارقام و ژنوتیپ های دارای طول دوره رویشی طولانی ، میانگین صفات کمی و کیفی مطلوب، بالاتری را نیز داشتند. به طور کلی ارقام ساوالان، کوزیما، فیانا، مورن، آئوزنیا و ژنوتیپ های 2-397097 و 39704515 به عنوان ارقام و ژنوتیپ برتر از نظر صفات مورد بررسی برای منطقه مورد نظر و شرایط آب و هوایی مشابه انتخاب شدند.

  کلیدواژگان: پروتئین، ساوالان، سیب زمینی، غده، کوزیما
 • فرهاد گلمرادی مرنی، مرتضی برمکی، محمد صدقی، محمدجواد فیروزی صفحات 113-124

  به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود گوگرد در حضور یا عدم حضور باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس (بیوسولفور) بر برخی صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی در سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار، در سال زراعی 91-1390 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده ی علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل گوگرد در چهار سطح صفر، 200، 300 و 400 کیلوگرم در هکتار و کود بیولوژیک بیوسولفور در دو سطح شاهد (عدم استفاده) و استفاده از تیوباسیلوس بودند. نتایج نشان داد که اثر کود گوگرد بر میزان نشاسته، ماده ی خشک و نیترات غده معنی دار بود. همچنین تیوباسیلوس، گوگرد و اثر متقابل آن ها بر صفات عملکرد غده در هکتار، تعداد غده در بوته، محتوای پتاسیم و فسفر غده و میزان pH خاک تاثیر معنی دار شد. بیشترین میزان عملکرد غده در هکتار، تعداد غده در بوته و محتوای فسفر و پتاسیم غده با مصرف 400 کیلوگرم گوگرد در هکتار و در شرایط استفاده از تیوباسیلوس به دست آمد. کاربرد کود گوگرد و بیوسولفور باعث کاهش pH خاک شد، به طوری که بیشترین میزان pH خاک در شرایط عدم استفاده از گوگرد و تیوباسیلوس مشاهده گردید. بیشترین میزان نشاسته و ماده ی خشک غده نیز با مصرف 400 کیلوگرم گوگرد در هکتار حاصل شد. به طور کلی کاربرد 400 کیلوگرم گوگرد در هکتار به همراه باکتری تیوباسیلوس برای افزایش کمیت و کیفیت سیب زمینی در خاک های آهکی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: بیوسولفور، پتاسیم، فسفر، کودهای زیستی، نشاسته
 • حمید نجفی نژاد، محمدعلی جواهری، سید ذبیح الله راوری صفحات 125-135

  کم آبی مهمترین مشکل کشاورزی منطقه بوده و کاشت ذرت تابستانه (کشت دوم) با مصرف بالای آب همراه می باشد. به منظور بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و هیبرید جهت کشت زمستانه ذرت دانه ای در مزرعه تحقیقات ارزوئیه آزمایشی طی دو سال پیاپی 1388و 1389 به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. در این تحقیق تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در 4 سطح (14 بهمن، 28 بهمن، 12 اسفند، 26 اسفند) و رقم به عنوان عامل فرعی در 4 سطح (تری وی کراس 600، تری وی کراس 647، سینگل کراس 704 و سینگل کراس 720) انتخاب گردید. بر اساس نتایج حاصله بین تاریخ های مختلف کاشت از لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد دانه تفاوت معنی داری وجود نداشت، هر چند تاریخ کاشت 26 اسفند از بیشترین ارتفاع بوته و قطر بلال برخوردار بود. بین هیبریدهای مورد بررسی سینگل کراس 720 با عملکرد دانه 48/10 تن در هکتار نسبت به سایر هیبریدها برتری داشت که این برتری در مقایسه با سینگل کراس 704 (رقم شاهد آزمایش) به میزان 02/2 تن در هکتار بود. هیبرید مذکور از لحاظ تعداد ردیف دانه در بلال و قطر بلال بر سایر هیبریدها نیز برتری معنی داری داشت. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی می توان گفت کاشت ذرت زمستانه در محدوده تاریخ های کاشت 14 بهمن تا 26 اسفند در منطقه امکان پذیر بوده ولی مناسبترین تاریخ کاشت نیمه دوم اسفند می باشد. همچنین هیبرید سینگل کراس 720 از گروه دیررس می تواند بعنوان یک رقم جدید در منطقه فوق معرفی گردد.

  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، ذرت، عملکرد و اجزای عملکرد، کشت زمستانه، هیبرید
 • نوید کاظمی طاسکوه، معرفت مصطفوی راد، محمدحسین انصاری صفحات 136-145

  به منظور ارزیابی اثر فاصله ردیف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی برخی ارقام لوبیا با عادت های رشد مختلف، آزمایشی در سال زراعی 94-1393 به صورت کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (تالش) و در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل چهار فاصله ردیف 40، 50، 60 و 70 سانتی متر و پنج رقم لوبیا صدری، گلی، اختر، پاک و درسا به همراه توده محلی پاچ باقلا به عنوان شاهد، به صورت تصادفی به ترتیب در کرت های اصلی و فرعی قرار گرفتند. بیشترین عملکرد دانه در توده بومی پاچ باقلا با عادت رشد محدود تحت تاثیر فاصله ردیف کاشت 50 و 60 سانتی متر به دست آمد. ولی تفاوت معنی داری با رقم پاک نشان نداد. بالاترین تعداد غلاف در بوته و بیشترین تعداد دانه در بوته تحت اثر متقابل فاصله ردیف کاشت 40 سانتی متر × رقم پاک مشاهده گردید. بالاترین شاخص برداشت به اثر متقابل فاصله ردیف کاشت 50 سانتی متر × توده بومی پاچ باقلا اختصاص داشت. در این آزمایش، بیشترین محتوای پروتئین دانه تحت تاثیر متقابل فاصله ردیف کاشت 40 سانتی متر × رقم گلی به دست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق، به نظر می رسد که با کاهش فاصله ردیف کاشت، عملکرد دانه در ارقام لوبیا به دلیل کمبود نور در داخل سایه انداز، کاهش فتوسنتز گیاه و تخصیص ناکافی مواد پرورده به دانه لوبیا کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: پروتئین، تراکم بوته، عادت رشد، عملکرد، لوبیا
 • سید علی طباطبایی، احسان شاکری، مژگان علی نیا صفحات 146-155

  برای بررسی اثر رقم و چین های مختلف برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان نیتروژن علوفه ارقام یونجه (مساسرسا، سنتتیک، یزدی، بمی، نیک شهری و بغدادی) در منطقه یزد، آزمایشی در سال 93-1392 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. ارقام مساسرسا، یزدی، بمی و سنتتیک دارای بیشترین میزان عملکرد علوفه تر به ترتیب با میانگین 29/17، 02/17، 37/17 و 27/18و عملکرد ماده خشک به ترتیب با میانگین 47/4، 7/4، 56/4، 59/4 تن در هکتار بودندر بین مراحل برداشت نیز، بالاترین نسبت برگ به ساقه درچین اول (2) و کمترین مقدار آن در چین پنجم (44/0) بدست آمد. چین اول و سوم نیز به ترتیب با 5/30% و 99/29% دارای بیشترین درصد ماده خشک بودند. از نظر عملکرد علوفه خشک، چین اول (55/6 تن در هکتار) بیشترین مقدار را تولید نمود. میزان نیتروژن ارقام نیز متفاوت بود و رقم مساسرسا (98/21) بالاترین درصد میزان نیتروژن را داشت. همچنین چین های اول و سوم بترتیب با 81/22% و 98/21% دارای بیشترین درصد نیتروژن بافت بودند. ب نتایج اثرات متقابل نشان داد رقم یزدی در چین اول در اکثر شاخص های مورد بررسی از جمله نسبت برگ به ساقه (68/2)، درصد ماده خشک (68/34%) و عملکرد علوفه خشک (03/8 تن در هکتار) دارای بیشترین مقدار بود که در نتیجه نسبت به سایر ارقام در منطقه یزد برتری داشت.

  کلیدواژگان: درصد پروتئین، درصد ماده خشک، یونجه یزدی
 • محمدرضا نادری صفحات 156-164

  تغذیه بهینه ی گیاه، نقش مهمی در بهبود رشد و عملکرد آن و افزایش کارآیی استفاده از نهاده ها دارد. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر منابع کودی مختلف، شامل کود بیولوژیک محتوی مایه تلقیح باکتری ریزوبیوم ملیلوتی، عصاره جلبک دریایی، کود محتوی عناصر کم مصرف و کود اوره، بر رشد و عملکرد علوفه ی یونجه، طی سال 1394 به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ی مجتمع کشاورزی و دامپروری ورامین به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که کاربرد برگی کود اوره و کاربرد خاکی کود بیولوژیک تاثیر معنی دار بر رشد و عملکرد علوفه ی یونجه نداشت. این در حالیست که محلول پاشی عصاره جلبک دریایی و کود مولتی میل، به ترتیب موجب افزایش 7/12 و 7/24 درصدی عملکرد علوفه ی خشک یونجه نسبت به تیمار شاهد گردید. علاوه براین، تاثیر محلول پاشی کود مولتی میل بر عملکرد علوفه ی یونجه بیشتر از عصاره جلبک بود، به طوری که افزایش عملکرد ناشی از محلول پاشی کود مولتی میل، 12 درصد بیشتر از افزایش عملکرد ناشی از محلول پاشی عصاره جلبک بود. بنابراین، نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که محلول پاشی عصاره جلبک دریایی و کود محتوی عناصر کم مصرف می تواند با بهبود مولفه های رشدی یونجه و تولید ماده خشک بیشتر به ازای هر واحد از نهاده های مصرفی، موجب افزایش عملکرد و کارآیی استفاده از منابع در این گیاه ارزشمند شود.

  کلیدواژگان: کود بیولوژیک، کود شیمیایی، عصاره جلبک دریایی، عناصر کم مصرف
 • سعید سعیدی پور، زینب زلقی صفحات 165-173

  به منظور بررسی کارآیی علف‏کش دو منظوره آتلانتیس و اختلاط آن با برخی علف‏کش‏ها در کنترل علف‏های‏ هرز گندم، آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل ‏تصادفی با هشت تیمار و چهار ‏تکرار در شهرستان دزفول در سال‏ زراعی 1391-1390 اجرا گردید. تیمارها شامل، کاربرد پس‏رویشی علف‏کش آتلانتیس در دو میزان 1 و 5/1 لیتر در هکتار، مخلوط علف‏کش آتلانتیس به میزان 5/1 لیتر در‏ هکتار+برومایسیدام آ در دو میزان 5/0 و 1 لیتر در هکتار، مخلوط علف‏کش های آتلانتیس به میزان 5/1 لیتر در هکتار+دوپلسان سوپر در دو میزان 1 و 2 لیتر در هکتار و شاهد کنترل کامل و عدم کنترل بودند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان کنترل علف های هرز پهن برگ پیچک و شبدر به ترتیب به میزان 95 و 89 درصد متعلق به تیمار اختلاط آتلانتیس به میزان 5/1+دوپلسان سوپر به میزان 2 لیتر در هکتار و پس از آن اختلاط آتلانتیس به میزان 5/1+برومایسید ام آ به میزان 1 لیتر در هکتار بود. در کنترل علف های ‏هرز باریک ‏برگ، آتلانتیس 5/1 لیتر در هکتار برترین تیمار بود. بیشترین عملکرد دانه معادل 3/6075 کیلوگرم در هکتار از اختلاط آتلانتیس 5/1+دوپلسان سوپر 2 لیتر در هکتار به دست آمد که با شاهد وجین کامل در یک گروه آماری قرار گرفت. بر این اساس نتایج این تحقیق در صورت غالب بودن علف‏های‏ هرز پهن ‏برگ از اختلاط علف‏ کش‏‏های آتلانتیس به میزان 5/1 لیتر با دوپلسان سوپر به میزان 2 لیتر در هکتار و در صورت غالبیت باریک‏ برگ‏ها کاربرد آتلانتیس به میزان 5/1 لیتر در هکتار توصیه می‏شود.

  کلیدواژگان: علف کش دو منظوره، علف های هرز پهن برگ، عملکرد دانه، وزن خشک علف هرز
 • اصغر پاکدل، حمید رضا میری، رامین سامانی بابادایی صفحات 174-182
  چمن به عنوان یکی از مهمترین گیاهان پوششی در طراحی فضای سبز دارای جایگاهی بارزی است. این تحقیق به منظور بررسی اثر کندکننده رشد پاکلوبوترازول بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی چمن برموداگراس تحت تنش خشکی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار به اجرا در آمد. پاکلوبوترازول در مقادیر صفر، 25، 50 و 75 میلیگرمدرلیتر و تنش خشکی در 4 سطح (آبیاری بر اساس، 100، 80، 60 و 40 درصد ظرفیت مزرعه) تیمارهای این آزمایش را تشکیل دادند. براساس نتایج بیشترین مقدار پرولین مربوط به آبیاری(40 درصد ظرفیت مزرعه) و تیمار50 و 75 میلیگرمبرلیتر پاکلوبوترازول میباشد. چمنهایی که در شرایط تنش خشکی متوسط 60 درصد ظرفیت مزرعه قرار داشتند و توسط غلظت 50 میلیگرمبرلیتر پاکلوبوترازول تیمار شدند بیشترین میزان قندهای محلول را دارا بودند. کاربرد غلظت 75 میلیگرمبرلیتر پاکلوبوترازول باعث افزایش میزان کلروفیل در چمن برموداگراس شد. چمن هایی که در شرایط نرمال 100 درصد ظرفیت مزرعه آبیاری شدند و توسط غلظتهای مختلف 25 و 50 و 75 میلیگرمبرلیتر پاکلوبوترازول تیمار شدند بیشترین محتوای نسبی آب را دارا بودند. بیشترین نشت یونی در تیمار تنش خشکی شدید 40 درصد ظرفیت مزرعه و عدم کاربرد پاکلوبوترازول مشاهده گردید. در مجموع به منظور کاهش مصرف آب و یا بهبود وضعیت رشد چمن در شرایط کم آبی تیمار پاکلوبوترازول با غلظت 50 میلیگرمبرلیتر توصیه میشود.
  کلیدواژگان: پرولین، قندهای محلول، کند کننده رشد، گراس، نشت یونی
 • عزیزاله خیری، محمد ویسی، محسن ثانی خانی صفحات 183-194

  به منظور بررسی تاثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل گاوزبان باغی، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه زنجان در سال 1394 انجام شد. تیمارها شامل سطوح صفر(شاهد)، 3 و 6 در هزار عناصر آهن، روی و منگنز و در مجموع 15 تیمار بود. محلول پاشی عناصر ریزمغذی در دو مرحله ساقه دهی و گل دهی انجام گرفت. نتایج جدول مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه و عملکرد دانه را تیمار محلول پاشی آهن+روی 3 در هزار داشت و بیشترین تعداد گل آذین مربوط به تیمار محلول پاشی روی+منگنز 3 در هزار بود. تیمار محلول پاشی آهن+روی+منگنز 3 در هزار بیشترین تاثیر را در محتوای کلروفیل برگ و آنتوسیانین گل داشت. تیمار محلول پاشی آهن+منگنز 6 در هزار بیشترین تاثیر را روی درصد روغن بذر داشت و تیمار محلول پاشی آهن+منگنز 3 در هزار بیشترین تاثیر را در میزان آنزیم پراکسیداز نشان داد. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کاربرد محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز تاثیر کاملا معنی داری روی صفاتی مانند عملکرد دانه، درصد روغن، وزن هزار دانه، محتوای کلروفیل و آنتوسیانین داشت.

  کلیدواژگان: روغن بذر، عناصر کم مصرف، کلروفیل، گیاهان دارویی
 • لیلی صفایی، ابراهیم شریفی عاشورآبادی، داوود افیونی صفحات 195-203

  به منظور بررسی تاثیر عوامل محیطی بر عملکرد کمی و کیفی آویشن دنایی (Thymus daenensis) در شرایط زراعی و رویشگاهی، این گونه در دو ایستگاه فزوه و قهیز، وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، به روش تقسیم بوته و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار کاشته شد. در مرحله 50 درصد گلدهی اطلاعات از دو مزرعه و همزمان از رویشگاه اصلی گیاه جمع‏آوری گردید. نمونه‏برداری خاک و تهیه داده های هواشناسی نیز صورت گرفت. نتایج نشان دهنده اثر معنی‏دار مکان بر همه صفات به استثناء درصد 8،1 سینئول و میزان اسانس بود. بیشترین تولید خشک اندام هوایی، عملکرد اسانس و تیمول به ترتیب با میانگین‏های 3/2324، 4/62 و 3/53 کیلوگرم در هکتار در ایستگاه فزوه مشاهده شد که تفاوت معنی‏داری با دو مکان دیگر داشت. عمده‏ترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس در هر سه منطقه پاراسیمن، 8،1 سینئول، بورنئول، تیمول و کارواکرول بود. بیشترین درصد آنتول در ایستگاه فزوه و بالاترین درصد کارواکرول در رویشگاه اصلی گیاه بدست آمد. درصد اسانس از 9/2 تا 02/3 درصد متغیر بود. با افزایش ارتفاع از سطح دریا، کاهش عملکرد خشک و عملکرد اسانس مشاهده گردید. درصد کارواکرول با افزایش میزان پتاسیم خاک افزایش و با زیاد شدن شوری خاک کاهش یافت. در مجموع نتایج نشان داد که شرایط مختلف اقلیمی و خاکی و در راس آن ارتفاع از سطح دریا می‏تواند تولید خشک گیاه آویشن دنایی و ترکیبات متشکله اسانس آن را تحت تاثیر قرار داده و باعث اقتصادی یا غیر اقتصادی شدن محصول آن گردد.

  کلیدواژگان: آویشن دنایی (Thymus daenensis)، رویشگاه، مزرعه، عملکرد
 • داود هاشم آبادی، ریحانه محمدی صفحات 204-218

  به منظور بررسی برهمکنش ساکارز، عسل و اسید سیتریک روی عمر گل جایی گل بریده آلسترومریا آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و 15 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل قند در 5 سطح (بدون قند، ساکارز 2 و 4 درصد، عسل 2 و 4 درصد) و اسید سیتریک در 3 سطح (0 و 200 ،400 میلی گرم در لیتر) بودند. تیمار عسل 2 درصد در 400 میلیگرم در لیتر اسید سیتریک با 7/18 روز بیشترین عمر گل جایی را به خود اختصاص داد که نسبت به شاهد (84/9 روز) 83/8 روز ماندگاری این گل بریده را افزایش داد. کمترین باکتری محلول گلجا (Log 10 CFU ml-1 66/3) و کمترین مقدار مالوندی آلدئید (30/11 نانومول در هر گرم وزن تر) در گل های تیمار شده با عسل 2 درصد در 400 میلی گرم در لیتر اسید سیتریک مشاهده شد. تیمار شاهد با 72/48 نانو لیتر در لیتر در ساعت در هر گرم وزن تر بیشترین مقدار اتیلن را داشت. کمترین مقدار اتیلن نیز به تیمارهای 200 و 400 میلی گرم در لیتر اسید سیتریک در شرایط بدون قند، ساکارز 4 درصد در 400 میلی گرم در لیتر اسید سیتریک و عسل 4 درصد در شرایط بدون اسید سیتریک اختصاص داشت. نتایج حاصل بیان گر آن بود که استفاده از عسل (2%) و اسید سیتریک (400 میلی گرم در لیتر) با کاهش باکتری محلول گلجا، مالون دی آلدئید و تولید اتیلن، پژمردگی گل ها را به تاخیر می اندازد. بنابراین تیمار گل های بریده با این ترکیبات جهت حفظ ماندگاری گل های بریده آلسترومریا توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اسید آلی، عسل، عمر پس از برداشت، کربوهیدرات
 • فرشته برازش، حکیمه علومی، فاطمه نصیبی، خسرو منوچهری کلانتری صفحات 219-226

  ریزش جوانه گل و میوه، ناخندانی و پوکی از مهمترین ناهنجاری های فیزیولوژیکی است که در درختان پسته مشاهده می شود. اهمیت استفاده از تنظیم کننده های رشدونمو گیاهی برای کاهش این ناهنجاری های در گیاهان به اثبات رسیده است. در این پژوهش اثر محلول پاشی اپی براسینولید بر ویژگی های فیزیولوژیکی و میزان ریزش جوانه گل و میوه پسته رقم احمدآقایی بررسی گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در یک باغ تجاری در شهرستان رفسنجان- استان کرمان اجرا شد. تیماردهی به صورت محلول پاشی در دو مرحله (قبل و بعد از تمام گل) غلظت های صفر (شاهد)، 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر اپی براسینولید انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار 5/0 میلی گرم در لیتر اپی براسینولید ریزش میوه و جوانه گل را کاهش داد، در حالی که وزن تر، خشک و عملکرد (وزن خشک میوه های خندان و ناخندان در شاخه) افزایش یافت. تیمار اپی براسینولید در مرحله اول باعث کاهش پوکی و افزایش خندانی در میوه های پسته گردید. اندازه گیری مقدار اتیلن نشان داد که تیمار این هورمون مقدار اتیلن میوه را به طور چشمگیری کاهش داد درحالی که بر صفات ریخت شناسی میوه تاثیرمعنی داری نداشت. در این پژوهش 5/0 میلی گرم در لیتر اپی براسینولید در مرحله اول (یک هفته قبل از تمام گل) بهترین غلظت و زمان تیماردهی در درخت پسته رقم احمد آقایی در بهبود کیفیت میوه و کاهش ریزش جوانه گل و میوه بود.

  کلیدواژگان: اونس، پوکی میوه، درصد خندانی میوه، نشر اتیلن
 • مجید شریفی راد، غلامعلی حشمتی، محمد باقر باقریه نجار صفحات 227-241

  این تحقیق، به منظور تعیین ارزش غذایی گونه های Halocnemum strobilaceum و Halostachys caspica و مطالعه اثرات مراحل مختلف فنولوژیک (رشد رویشی، گلدهی، بذر دهی) بر میزان ترکیبات شیمیایی این دو گونه انجام گرفت. نتایج نشان داد پروتئین خام، ADF، NDF، DDM، میزان خاکستر، EE، ME، DMI، RFV، سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، فسفر، مس، روی، آهن و منگنز در مراحل مختلف رشد تفاوت معنی داری با هم داشت (05/0P<). با افزایش رشد، مقدار ADF و NDF افزایش و مقدار پروتئین خام، DDM، DMI، انرژی متابولیسمی و RFV در هر دو گونه به طور معنی داری کاهش یافت(05/0P<). نتایج نشان داد که در هر سه مرحله فنولوژیکی کیفیت علوفه گونه H. caspica همواره بهتر از گونه H. strobilaceum بود (RFV: H. caspica> H. strobilaceum). همچنین نتایج نشان داد که میزان سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، مس، آهن، منگنز این گونه ها در مراحل مختلف رشد، بیشتر از حد بحرانی برای نشخوارکنندگان بود اما میزان فسفر و روی آنها کمتر از حد بحرانی بود. به طورکلی عناصر معدنی دو گونه، نیاز دام به همه عناصر به جز دو عنصر فسفر و روی را تامین می کنند.

  کلیدواژگان: ارزش غذایی، عناصر معدنی، مراحل فنولوژیکی، Halocnemum strobilaceum، Halostachys caspica
|
 • M. Ahmadi, M.J. Zare, Y. Emam Pages 1-14

  Remobilization of reserves from stem during maturity is important in the case of grain yield of wheat under drought stress. Annual field experiments were carried out at two sites: Ilam (52 ◦ 50 N, 1 ◦ 14 W) and Bushehr provinces (45 ◦ 46 N, 03 ◦ 09 E) during 2013-2014 growing seasons. In these experiments conducted in completely randomized block with three replications, effects of three main factors including two concentration levels of chlormequat chloride (CCC) (0, 2.5 g.lit-1), application of Zinc sulfate (Zn) at the three rates of 0, 25 and 50 kg ha-1 and Nitroxin (Nit), as biofertilizer, (inoculated and non-inoculated seed) investigated on morpho-physiological traits of bread wheat cultivar of Kohdasht. Results showed that CCC application significantly decreased plant height and amount of remobilized stem reserves. Nit inoculation increased plant height, amount of remobilized dry matter (ARDM), and contribution of stem reserves to grain yield production (REP). Zn significantly increased stem dry matter weight. CCC× Zn × Nit interaction for ARDM, REE and REP was found to be significant. The highest amounts of ARDM, REE and REP were obtained from plants of Nit-inoculated seeds applied with 50 kg ha-1 zinc sulfate and with no CCC application. Generally, it seems CCC, Zn and Nit were effectiveness in improvement and increasing grain yield of wheat under dryland farming.

  Keywords: Chlormequat chloride, Zinc sulfate, Nitroxin, wheat, remobilization, grain yield
 • The Effect of Irrigation and use of organic Fertilizers and Agronomic and Physiological traits millet Varieties (Panucum miliaceum L)
  Pages 15-24
  In order to evaluate the effect of irrigation and use of organic fertilizers and agronomic and physiological traits millet varieties (split-split plot) in a randomized complete block design with three replications Damghan in 2012-2013. Millet cultivars (Bastan and Pishahang) were the main factor, no irrigation stress (stages of BBCH55 and BBCH65 and control) were the sub factor and fertilizer level (no fertilizer, farmyard manure 100% and compost 100%) was the sub-sub factor. The results showed that the greatest amount of soluble sugars was 13.62% under the three factor effect of cultivar, no irrigation and fertilizing in Pishahang cultivars with control fertilizing rate and no irrigation at BBCH55 stage. The highest amount of fiber under the three factor effect was 55.44% in Bastan cultivar with farmyard manure 100% and control. The highest protein percentage was in the interaction between cultivar and no irrigation in Pishahang cultivar and no irrigation at BBCH65 stage. Maximum percentage of ash was 8.1648% in Bastan cultivar. The highest dry matter production was 54.14% in the interaction between cultivar and no irrigation in Pishahang cultivar and no irrigation at control stage. According to the results, we can say that both Bastan and Pishahang cultivars have good forage yield and considering their short growing period, they can be used as second crops for forage production. Moreover, severe stress reduces the forage yield and production efficiency. In addition, adding farmyard manure and compost significantly increases the yield in these forage plants.
  Keywords: forage millet, no irrigation, Organic fertilizer, Protein, Soluble sugars
 • Studying the effect of irrigation regimes and superabsorbent levels on the antioxidant enzymes on the relative permeability of cell membranes in sorghum (Sorghum bicolor L.)
  Mansour Fazeli Rostampour, Masood Fazeli Rostampour Pages 25-39
  In order to evaluate the effect of irrigation regimes and superabsorbent polymer (SAP) on amount of antioxidant enzymes, leaf relative water content and relationships between them with relative permeability of cell membranes in sorghum, the experiment was conducted in Dashtak region of Zahedan during 2013 and 2014 seasons. The experimental design was a split plot with two factors including four irrigation regimes )40, 60, 80 and 100% crop evapotranspiration( as main plots, four amounts of SAP )0, 75, 150 and 225 kg ha-1( as subplots in a completely randomized block design with three replications. The results indicated that the effect of irrigation regimes, SAP levels and interaction effects of two factors were significant. The regression models estimated for superoxide dismutase, ascorbate peroxidase, glutathione peroxidase, catalase and RPCM showed that showed that by increasing the amount of irrigation and SAP, the traits were decreased. In addition, by decreasing in leaf relative water content, the antioxidant enzymes and relative permeability of cell membranes increased. The experiment findings indicate that at the application 75 kg ha-1 SAP and supplying 80% of sorghum water requirement, the relative permeability of cell membranes was 59.83, that was similar to 100% irrigation along with the application 150 and 225 kg ha-1 SAP.
  Keywords: Ascorbate peroxidase, catalase, glutathione peroxidase, Superoxide dismutase
 • A.A. Hedayat, Sh. Lack, M.R. Dadnia Pages 40-52

  The present research plane to assessment effect of manganese sulfate fertilizer on malon di aldehid, yield and yield components of canola hybrid hyloa 401 under non irrigation at 2012-2013 seasonal year in Research farm of Islamic azad university of ahvaz were conducted. Research based experiment split plot at randomized competently block design with four replication were carried out.Water deficient stress in three level include full irrigation, non irrigation at starting pod formation and non irrigation at stating seed filling belonged to main factor and application of manganese sulfate in four level include non use of fertilization, apply 10, 20 and 30 kg.ha-1 were belonged to sub factors. Result showed effect of different level of irrigation, manganese sulfate fertilization and interaction effect of them on all measured traits at 1 probability level were significant. According mean comparison maximum seed yield (3.50 t.ha-1), biologic yield (1035.99 g.m-2), Harvest index (33.76%), number of pod per plant (144.05), number of seed per pod (19.42) and seed weight (4.80 gr) were belonged to treatment use of 30 kg.ha-1 manganese sulfate at full irrigation. In other hand maximum malon di aldehid (18.58 nm.mg-1) belonged to treatment of non irrigation at starting pod formation.

  Keywords: Harvest index, Micro elements, Stress, Yield
 • M. Mohtashami, A. Naderi, A.A. Ghanbari, M. Alavifazel, Sh. Lak Pages 53-64

  In order to investigate the effect of seed priming with growth regulators on yield and yield components of red bean lines this research was conducted as spilt factorial in RCBD design with three replications. The treatment consists of three levels of irrigation (after evaporation of 60-55, 85-80 and 115-110 mm) two lines of red beans ( KS31169 ,D81083) and seed priming including salicylic acid and naphthalene acetic acid at four levels (P0:control, distilled water; P1: 0.5 m mol L-1 NAA; P2: 0.7 m mol L-1 SA; P3: combination of SA and NAA at rates of 0.5 and 0.7 m mol L-1). The results showed that the simple effects and the interactive effects of genotype × seed priming with on all the studied traits were significant except for the harvest index and pod length.
  Maximum 100-seed weight of (44 g) and biological yield of (14715.88 kg h-1 ) were achieved in the KS31169 line through the use of (NAA), under irrigation after 80-85 mm evaporation. The seed yield of (3454.16 kg h-1) were observed through the use of (NAA) and (SA) pretreatments for drought stress treatment. The results of stepwise regression of yield and the related traits 88 % of grain yield changes was explained by biological yield, grain yield, harvest index, number of seeds per pod and seed weight. Generally, it can be concluded that seed pretreatment can help improve and develop the yield under drought stress, directly and indirectly by affecting the morphological and physiological properties of plants.

  Keywords: red beans, salicylic acid, naphthalene acetic acid, priming, grain yield
 • N. Sedaghat, H. Pirdashti, A. Rahemi Karizaki, S. Safikhani Pages 65-79

  In order to determine the effect of different irrigation managements on rice growth indices, an experiment was done in factorial based on randomized complete block design in Rice Research Institute of Iran, Deputy of Mazandaran, Amol during 2011. Treatments were different irrigation managements including Alternate Wet and Drying (AWD), Semi-Dry Cultivation (SDC), combining Shallow water depth with Wetting and Drying (SWD) and Traditional Irrigation (TI) and two contrast cultivars of Tarom and Fajr as native and improved cultivars, respectively. Growth indices were fitted using measuring the dry weight and leaf area over seven sampling times during rice growing stages. The results showed that IT (with an average of 7694 kg) had the highest paddy yield followed by AWD (with an average of 7056 kg), SDC (with an average of 6856/8 kg) and SWD (with an average of 6358/7 kg). Leaf area index in Tarom cultivar varied from 2.99 in the combining Shallow water depth with wetting and drying to 4.6 in alternate wet and drying regimes. By contrast, LAI in Fajr cultivar ranged from 4.1 in the alternate wet and drying to 5.6 in traditional irrigation regimes. In conclusion, the maximum leaf area index, net assimilation rate in Tarom and Fajr cultivars to AWD and SDC irrigation managements could be introduced.

  Keywords: rice, different irrigation managements, Biomass, leaf area indices
 • Masoud Torabi Pages 80-90

  An experiment was conducted in order to screening salt tolerance in alfalfa (Medicago sativa) ecotypes on the ion levels (Na, Cl-) and nutrient contents (N, P, K) in University Putra Malaysia during 2008-2010. Five Iranian alfalfa ecotypes including Rehnani, Gharghologh, Shorkut, Bami and Nik-Shahri were evaluated for their response to salt stress in a split plot trial, where five ecotypes were as main plots and levels of salinity including 2, 6, 12, and 18 dS/m were as subplots. To assess of ion levels and nutrient contents the samples from shoots were obtained at each stage of salinity including 6, 12 and 18 dS/m. The results showed that the nutrients content and ion levels were affected by salt concentration and there were varying responses between ecotypes. Salt stress affected the concentration of Na, Cl-, N, K but the concentration of P was not significantly affected by salinity levels. In terms of Na, Cl-, N and K concentrations in shoot the ecotypes were significantly different, vice versa phosphorus concentration in shoot among the ecotypes was not significantly different. It is concluded that ecotype number 2 (Gharghologh) identified as the most tolerant ecotype because of minimum accumulation of Na and Cl- and maximum absorption of nutrients in its shoots.

  Keywords: alfalfa, nitrogen, Phosphorus, Potassium, sodium
 • K. Kaboosi, A. Nodehi, A. Faraji Pages 91-102

  Salinity stress is most important factor limiting crops growth and production in worldwide. The aim of this study was to determine the effects of four water salinity levels (1.15, 4, 7 and 10 dS.m-1) on some traits of phonology, morphology, yield and yield components of four canola (Brassica napus L.) cultivars (Hyola 4815, 308 and 401 and RGS 003) under application of 10 Ton.ha-1 vermicompost in 2014-15 in Gorgan region, Iran. The experiment was conducted as factorial arranged in randomized complete blocks design with three replications. The results showed that the all traits, except days to seed emergence and pod length were significantly affected by cultivar. The Hyola 4815 cultivar had the lowest total plant height, height of first pod and branch from ground, stem diameter and seeds per pod with a significant difference with other cultivars. The lowest number of branches and highest days to flowering and maturity and stem diameter were obtained from RGS cultivar with a significant difference with the other cultivars. The Hyola 308 and 4815 cultivars with the highest number of pods per plant were significantly different with Hyola 401 and RGS cultivars. The highest 1000- seed weight was found in Hyola 4815 and 401 with a significant difference with the other cultivars. Hyola 308 and 401 cultivars had the highest seed yield and their differences were significant with RGS cultivar. However, seed yield differences of these three cultivars were not significant with Hyola 4815 cultivar. ....

  Keywords: Cultivar, Hyola, Vermicompost, Water salinity
 • M. Aghighi Shahverdi, S. Maleki Farahani, B. Mamivand Pages 103-112

  It is important to select high yielding and nutritious varieties for potato cultivation. Therefore, an experiment was conducted as randomized complete blocks design (RCBD), with three replications with 15 potato cultivars and 5 potato genotypes (Sprite, Savalan, Satina, Banba, Buren, Sinja, Ausonia, Kosima, Kondor, Fiannee, Granula, Agria, Agta, Miriam, Morene, 397082-2. 397097-2, 396124, 39704515, 396156-5) in Research Farm of University of Mohaghegh Ardabili in 2011. Results showed that plant height, number of tubers, tuber yield, protein yield and yields of lysine and methionine amino acids of genotypes and cultivars were significant at 1% probability level. Savalan cultivar and 396124 and 39704515 genotypes produced highest tubers yield. Protein yield in cultivars, Cosima, Fiannee, Moran and 397082-2 genotype, and the yield of Lysine amino acid in 397082-2 genotype and the yield of Methionine amino acid in Cosima cultivar were the highest. Cluster analysis of genotypes and cultivars in regard to protein, tuber, Lysine and Methionine amino acids yield classified them into three groups. In this classification, most cultivars and genotypes have a long growth period, also had higher average quantitative and qualitative characteristics optimal. Overall Savalan, Cosima, Fiannee, Moran, Ausonia cultivars and 397097-2 and 39704515 genotypes were selected as superior varieties for production in this area and similar climate conditions.

  Keywords: Cosima, Potato, Protein, Savalan, Tuber quality
 • F. Golmoradi Marani, M. Barmaki, M. Sedghi, M.J. Firoozi Pages 113-124

  In order to study the effect of different amounts of sulfur fertilizer in the presence or absence of Thiobacillus thiooxidans bacteria (biosulfur) on qualitative traits and nutrients concentration in Potato cv. Agria, a factorial experiment was conducted based on randomized complete blocks design with three replication, in research farm of the faculty of agricultural sciences, university of Mohaghegh Ardabili at during growing season 2011-2012. The experimental factors contain sulfur fertilizer in four levels zero, 200, 300 and 400 kg ha-1 and biosulfur as biofertilizer in two levels control (without application) and using Thiobacillus. The results showed that the effect of sulfur fertilizer on the starch, dry matter and nitrate of tuber, also Thiobacillus, sulfur fertilizer interaction of those on the characteristics tuber yield per hectare, number of tuber per plant, content potassium and phosphorus of tuber and the soil pH were significant effect. highest amount of tuber yield per hectare, number of tuber plant and content phosphorus and potassium of tuber by application of 400 kg ha-1 Sulfur and terms of using Thiobacillus bacteria was obtained. The application of sulfur fertilizer and biosulfur was reduced soil pH, so that the highest rate of soil pH was observed in terms without application of sulfur and Thiobacillus bacteria. The highest amount starch and dry matter of tuber by using 400 kg ha-1 of Sulfur was resulted. Generally the application of 400 kg ha-1 sulfur with Thiobacillus bacteria recommended to increase the quantity and quality of potato in a calcareous soils.

  Keywords: Biofertilizers, Biosulfur, Phosphorus, Potassium, StarchStarch
 • Hamid Najafikjad, MohammadAli Javaheri, Seyed Zabi Ravari Pages 125-135

  In Orzoiyeh region, water deficit is the most important environmental stress limiting plant growth and production. A field experiment was conducted over two years 2010-2011 in Orzoiyeh Research Station to determine the most suitable of planting date and hybrid for winter cultivation of corn . This study was conducted as a split- plot in randomized complete block design with four replications. Main plots were planting date with four levels ( 3 February, 17 February, 2 March, 18 March) and sub plots were four different corn hybrids (TWC 600, TWC 647, SC 704, SC 720). Results showed that there weren’t any significant difference between planting dates for grain yield and yield components, but planting in 18 March had the highest plant height and ear diameter. Between corn hybrids, SC 720 produced highest grain yield (10.48 t ha-1). Grain yield in SC720 hybrid was 2.02 t ha-1 higher than control (SC 704). SC720 hybrid had the highest amounts of ear diameter and number row per ear than others. Based on these results, can be concluded that in Orzoiyeh region, cultivation of corn in the range of 3 February to 18 March is possible, but 18 march is the best planting date. As well as SC 720 as a new hybrid can be introduced in this region.

  Keywords: corn, hybrid, sowing date, winter planting, yield, yield components
 • N. Kazemi Taskoh, M. Mostafavi-Rad, M.H. Ansary Pages 136-145

  In order to evaluate row spacing effects on quantitative and qualitqtive yield of some bean (Phaseolus vulgaris L.) varieties with different growth habits, a field experiment carried out in 2013-14 growing season as split plot arrangement based on complete block design with three replications in Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Guilan Province (Talesh), Iran. Row spacing including of 40, 50, 60, 70 centimeter and five bean varieties including of Sadri, Goli, Akhtar, Pak, Dorsa along with local Pach bean colony as check were randomized in main plots and sub plots, respectively. The greatest seed yield obtained in local Pach bean colony with determinate habit as affected by 50 and 60 centimeter row distances. But, had not significan difeference with Pak variety. The highest pod number per plant and the greatest seed number per plant were shown as affected by the interaction effect between 40 centimeter × Pak variety. The highest harvest index belonged to the interaction effects berween 50 centimeter × local Pach bean colony. In this experiment, the greatest seed protein content obtained as affected by the interaction effects between 40 centimeter × Goli variety. On the basis of this research results, it seems that by decreasing of planting row distances, seed yield is reducted in baens varieties due to radiation deficit within plant canopy, decrement of plant photosynthesis and insufficient allocation of assimilates to bean seeds.

  Keywords: Bean, Growth habits, Protein, Plant density, Yield
 • S.A.Tabatabaei, E. Shakeri, M.Alinia Pages 146-155

  In order to study the effect of cultivar and different cuts on forage yield and protein content of alfalfa cultivars (Mesasirsa, Santetic, Yazdi, Bami, Nik Shahri and Baghdadi), an experiment was conducted in the form of split plot arrangement in randomized complete block design with four replications at Agricultural and natural resources research center of Yazd in 2013-14 growing season. The results showed that effect of cultivar and different cuts was significant on all traits. Misasirsa, Yazdi, Bami and Santetic had the highest fresh forage yield (17.29, 17.02, 17.37 and 18.27 ton/ha) and dry forage yield (4.47, 4.7, 4.56 and 4.59 ton/ha) respectively. Among the cultivars and different cuts, NikShahri and Yazdi had the highest (1.16 and 1.18 respectively) and first harvest had the highest (2) leaf stem ratio. Among the cultivars, the percent of dry matter of NikShahri cultivar was higher than (27.8) other cultivars. First and third harvest had the highest dry matter percent (30.5 and 29.99 respectively). Among the different cuts, First harvest had the highest dry forage yield (6.55 ton/ha). Protein percent of mesasirsa cultivar (21.98) was higher than other cultivars. First and third harvest had the highest protein percent (22.81 and 21.98 respectively). Generally, Yazdi cultivar in first harvest had the highest leaf stem ratio (2.68), dry matter percent (34.68) and dry forage yield (8.03 ton/ha), So, this cultivar was most suitable for Yazd region.

  Keywords: Dry forage percent, Protein content, Yazdi cultivar
 • M.R. Naderi Pages 156-164

  Optimum plant nutrition has an important role in improving its growth and yield and increasing the inputs use efficiency. The current study was performed with the aim of evaluating the effect of various fertilizer sources, including biofertilizer containing the Rhizobium meliloti, sea weed extract, fertilizer containing micronutrients and urea on growth and yield of alfalfa during 2015 at Varamin complex of agriculture and animal husbandry as factorial experiment in the form of complete randomized design with three replications. Results showed that foliar application of urea and soil application of biofertilizer did not have a significant effect on growth and yield of alfalfa. Whereas, foliar application of sea weed extract and multimill fertilizer (containing micronutrients) resulted in increasing the hay yield of alfalfa by 12.7 and 24.7%, respectively. Furthermore, foliar application of micronutrient had a greater effect on hay yield of alfalfa than the sea weed extract, as the yield increment resulted from foliar application of micronutrient was 12 percent more than that obtained from foliar application of sea weed extract. Therefore, results of this study showed that foliar application of sea weed extract and fertilizer containing micronutrients can increase the yield and inputs use efficiency of alfalfa through improving its growth parameters and production of higher dry matter per unit of inputs used by plant.

  Keywords: Biofertilizer, Chemical Fertilizer, Sea weed extract, Micronutrients
 • Z. Zalghi, S. Saeedipor Pages 165-173

  In order to study the efficiency of Atlantis dual purpose herbicide and its mix with some herbicides for weeds control of wheat, an experiment has been conducted in completely randomized blocks design with 7 treatments and 4 repetitions in Dezfoul region in 2011-2012. Treatments included post-emergence application of Atlantis herbicide with two doses of 1 and 1. 5 L. ha-1, the mix of Atlantis herbicide with the dose of 1. 5 L. ha-1 Bromicide MA with two doses of 0. 5 and 1 L. ha-1, the mix of Atlantis herbicides with the dose of 1. 5 L. ha-1 Duplosan Super with two doses of 1 and 2 L. ha-1, and weedy treatment as control. The results indicated that the blend of Atlantis with the dose of 1. 5 L Duplosan Super with the dose of 2 L was the best opting for controlling broad leaves weed like ivy and clover, and displayed a significant difference with other treatments. After that, mix of Atlantis with the dose of 1. 5 L. ha-1ں⚉좝 MA with the dose of 1 L. ha-1had the highest extent of control. Atlantis with the dose of 1. 5 L. ha-1 statistically was the best treatment to control narrow leaves weed. The highest performance of grain yield that is, 6075. 3 kg. ha-1 obtained from blending Atlantis with the dose of 1. 5 L. ha-1 Duplosan Super with the dose of 2 L. ha-1. On the basis of our results in the absence of broad-leaved weeds mixing Atlantis with the dose of 1. 5 L. ha-1 Duplosan Super with the dose of 2 L. ha-1 recommended.

  Keywords: Broad leaf weed, dual purpose herbicide, grain yield, weed dry matter
 • A. Pakdel, H.R. Miri, R. Babdaei Samani Pages 174-182
  Grass is considered as one of the most important covering plants in designing green spaces. We aimed to assess the growth retarding effects of Paclobutrazol on several physiological characteristics of Bermuda grass under dry stress in the form of a randomized factorial design study with three repetitions. The treatments in this study were paclobutrazol at concentrations of 0, 25, 50, and 75 mg/l and drought stress at four levels (irrigation based on 100, 80, 60, and 40% of the field’s capacity). We found that grass under severe drought stress conditions (40% FC) and were treated with concentrations of 50 and 75 mg/l Paclobutrazol had the highest amount of proline. Grass under moderate drought stress (60% FC) and was treated with Paclobutrazol 50 mg/l had the highest amount of soluble carbohydrates. When using 75 mg/l Paclobutrazol resulted in increased chlorophyll in Bermuda grass. Grass that was irrigated under normal conditions (100% FC) and was treated with different concentrations of paclobutrazol had the highest relative water content. The highest ion leakage was seen in grass under severe drought stress (40% FC) and 0 mg Paclobutrazol. In conclusion, we suggest the use of 50 mg/l Paclobutrazol in order to reduced water consumption or enhancing the growth of grass under drought stress.
  Keywords: Ion leakage, Irrigation cycle, Paclobutrazol, Proline, soluble carbohydrates
 • Azizollah Kheiry, Mohsen Sanikhani, Mohammad Vaisi Pages 183-194

  In order to evaluate the effect of micronutrients of iron, zinc and manganese on characteristics of borage, an experiment conducted in the base of randomized complete block design with three replications at University of Zanjan in 2015. Treatments were levels of 0 (control), 3 and 6 per thousand of micronutrients of Fe, Zn and Mn with total of 15 treatments. Foliar micronutrients applied in both stem elongation and flowering stages. Results showed that Highest 1000-seed weight and Seed yield obtained in combination of 3 g/lit iron and zinc (Fe1晽) treatment and the highest number of inflorescences were in treatment of zinc and manganese at 3 g/lit (Zn1㉽). Foliar application of iron, zinc and manganese (Fe1晽縲) 3 g/lit, showed the greatest effects on the content of chlorophyll and anthocyanin. Combination of iron and manganese at 6 g/lit (Fe2㉽) had the greatest impact on seed oil content and foliar application of iron plus manganese 3 g/lit (Fe1㉽) had the greatest impact on the level of Peroxidase. In conclusion, the results showed that the application of micronutrients of iron, zinc and manganese had significant effects on indices such as: Seed yield, Oil percentage, 1000-seed weight, chlorophyll and anthocyanin content.

  Keywords: Chlorophyll, medicinal plant, Micronutrients, Seed Oil
 • L. Safaei, E. Sharifi Ashoorabadi, D. Afiuni Pages 195-203

  In order to study the effects of environmental factors on quantity and quality yield of Thymus daenensis in habitat and field conditions, an experiment was conducted as a randomized complete block design with 3 replications in Fozveh and Ghahiz stations of Agricultural and Natural Research Center of Esfahan. The plant aerial parts were harvested at the 50% of flowering stage in the fields and habitat. Place had significant effect on all evaluated traits with the exception of 1, 8 cineole and oil percentage. The highest dry yield, essential oil yield and Thymol yield (2323.3, 62.4 and 53.3 kg/ha, respectively) observed in Fozveh station with a significant difference by another places. The major components of oil were consisted P- cymene, 1, 8- cineole, δ-terpinene, Borneole, Carvacrol and Thymol. The highest amount of Thymol and carvacrol were observed in Fozveh and Ghahiz stations, respectively. Oil percentage ranged from 2.9- 3.02%. Dry yield and oil yield reduction were observed with increasing altitude. Also Carvacrol was increased by increasing of soil potassium but decreased by increase in soil salinity. Based on the results, different soil and climate conditions, especially altitude, were affected thyme dry yield and oil components and caused economic or non-economic production.

  Keywords: Thymus daenensis, Field, Yield
 • R. Mohammadi, D. Hashemabadi Pages 204-218

  In order to investigate on the interaction between sucrose, honey and citric acid on postharvest life of cut Alstroemeria, a factorial experiment based on RCD carried out with 3 replications with 15 treatments. The treatments included of 5 levels of sugar (control, 2 and 4% sucrose, 2 and 4% honey) and citric acid in 3 levels (0, 200 and 400 mg L-1). Honey 2% in 400 mg L-1 citric acid in most traits had better than other treatments and maximum vase life (18.7 days) achieved compared to control (9.84 days). The lowest bacterial solution (3.66 Log 10 CFU ml-1) and lowest MDA (11.30 nmol g-1 FW) were observed in flowers treated with honey 2% in 400 mg L-1 citric acid. Control with 48.72 nl l-1h-1 g-1 F.W. had maximum ethylene, and the 200 and 400 mg L-1 citric acid in without sugar, sucrose 4% in 400 mg L-1 citric acid and honey 4% in without citric acid had lowest ethylene production between treatments, respectively. The results showed that the use of honey (2%) and citric acid (400 mg L-1) reduced the bacterial solution, malondialdehyde and ethylene and delays wilting flowers. So cut flowers treated with these compounds is recommended to maintain vase life of cut alstroemeria.

  Keywords: Organic Acids, Postharvest Life, honey, Carbohydrates
 • F. Barazesh, H. Oloumi, F. Nasibi, Kh. M. Kalantari, F. Daneshmand Pages 219-226

  Flower buds and fruit abscission, production of blankness, non-split and deformed nuts are the most important physiological disorder in pistachio trees. The importance of plant growth regulators in alleviation of these disorders has been proved. In this project the effects of Epibrassinolid on alleviation of some of these problems in “Ahmad- Aghai” cultivar has been studied. The experiment was performed as factorial based on completely randomized design with 3 replicates in a commercial orchard at Rafsanjan (Kerman Province). The treatments consist of 0 (control), 0.5 and 1 (mg ml-1) epibrassinolid treatment in two stages (before and after full bloom). 0.5 (mg ml-1) epibrassinolid decreased the bud and fruit abscission while increased the fresh and dry weight and yield of branches. Epibrassinolid in the first stage decreased the blank fruit production and increased the split fruits. Epibrassinolid treatment obviously decreased the amount of ethylene in fruits while it had no significant effect on morphological characteristics. 0.5 mg ml-1 epibrassinolid was the best concentration and the first stage (a week before full bloom) was the best time for treatment in Ahmad- Aghai cultivar trees.

  Keywords: Fruit Blankness, Fruit Splitting percentage, Ethylene, Ounce
 • M. Sharifi-Rad, Gh.A. Heshmati, M.B. Bagherieh-Najjar Pages 227-241

  This research was performed to determine the nutritional values of Halocnemum strobilaceum and Halostachys caspica and study the effects of different phenological stages (vegetative, flowering, seeding) on the chemical composition in these species. The results showed that crude protein, ADF, NDF, DDM, ash, EE, ME, DMI, RFV, sodium, potassium, magnesium, calcium, phosphorus, copper, zinc, iron and manganese were different significantly in different phenological stages (p H. strobilaceum). The content of sodium, potassium, magnesium, calcium, copper, iron, manganese measured at different growth stages, were more than critical level for ruminants.; however, the content of phosphorus and zinc were less than critical level. Generally, mineral elements of two species are provided all elements livestock needs, except zinc and phosphorus.

  Keywords: Halocnemum strobilaceum, Halostachys caspica, minerals, Nutritional Value, Phenological stages