فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت اجرایی - سال نهم شماره 17 (بهار و تابستان 1396)
 • سال نهم شماره 17 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مدیریت استراتژیک
 • مرضیه سادات حسینی، حمید شاهبندرزاده* صفحات 13-34
  بررسی عوامل تاثیر گذار در روند جذب سرمایه نشان می دهد تقویت عوامل کلیدی و جلوگیری از نارسایی های آن نقش مهمی در توسعه جوامع دارد. از آنجایی که جذب سرمایه به دلیل پیچیدگی و تنوع عوامل از مسایل ناخوش تعریف است، این پژوهش در جهت تعیین و تشخیص ارتباط بین شاخص های جذب سرمایه گذاری خارجی با به کارگیری رویکردی نرم اقدام نموده است. در ابتدا از پژوهش های انجام شده ابعاد کلی جمع آوری و در ادامه برای نزدیکی با شرایط منطقه ای استان بوشهر نظرات کارشناسان، در مورد این عوامل بررسی گردید. نهایتا 11 شاخص اصلی و 28 زیرشاخص به عنوان عوامل موثر در جذب تایید شدند. همچنین روابط میان ابعاد و سازه های مدل از طریق معادلات ساختاری و بارهای عاملی مشخص و سپس مدل ساختاری تفسیری برای تبیین روابط آنها طراحی گردید. نتایج مدل سازی نشان داد شاخص های اصلی در شش سطح قرار می گیرند. درسطح نخست شاخص قوانین و مقررات قرار می گیرد که به معنای زیربنایی بودن این شاخص نسبت به دیگر شاخص ها در جذب سرمایه است. نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری نیز این ارتباط را تایید کرد.
  کلیدواژگان: تحقیق در عملیات نرم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، جذب سرمایه، مدل ساختاری تفسیری، معادلات ساختاری
 • سیاستهای تولیدی
 • جواد هادی تبار، مهرداد مدهوشی * صفحات 35-58
  امروزه بزرگترین مزیت رقابتی و ابزار موفقیت سازمان ها پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان می باشد.نیاز هایی که با توجه به محیط پیچیده، پویا و غیر قابل پیش بینی همیشه در حال تغییر می باشند. بسیاری از علمای مدیریت چابکی را کلید این موفقیت می دانند.از چابکی تعاریف بسیاری شده و عوامل مختلفی را برای آن برشمرده اند. در این پژوهش با مطالعه و بررسی گسترده ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان نوزده عامل اصلی چابکی شناسایی شدند سپس این عوامل با تنظیم پرسشنامه ای در اختیار خبرگان دانشگاهی و متخصصین شرکت های دانش بنیان قرار گرفت. نتایج آن با کمک تکنیک دیمتل فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روابط این عوامل و همچنین شدت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها در این شرکتها مورد بررسی قرار گرفت.با بررسی نتایج بدست آمده مشخص شدکه توانایی پاسخ به خواسته های مشتریان، توانایی پاسخ به مسائل محیطی وانعطاف پذیری نیروی کار به ترتیب با اهمیت ترین عوامل وانعطاف پذیری نیروی کار، انعطاف پذیری فرآیند کسب و کار و متغیرهای قابلیت دانش در مجموع تاثیر گذاری شان بیشتر و جزوعوامل(علی) و انعطاف پذیری مدل محصول و سرعت ارائه خدمات و محصولات در مجموع تاثیر پذیری شان بیشتر و جزوعوامل(معلولی) می باشند.
  کلیدواژگان: چابکی، دانش بنیان، دیمتل فازی، عوامل چابکی، ارتباط متقابل
 • مدیریت تولید و عملیات
 • سلیمان ایرانزاده *، اردشیر بذرکار صفحات 59-80
  هدف نهایی از هر بهبودی آن است که محصول یا خدمت با کیفیت بالاتری در اختیار مشتری قرار گیرد. متداولترین متدولوژی در شش سیگمای ناب ، متدولوژی DMAIC است .این متدولوژی بر مبنای پنج فاز : تعریف مساله، اندازه گیری و سنجش ، تحلیل ، بهبود و کنترل تعریف شده است. در این میان یکی از مهم ترین فازها ، فاز تحلیل است به دلیل آنکه در این فاز علل ریشه ای بالقوه با توجه به تاثیراتی که بر عوامل بحرانی کیفیت می گذارند، شناسایی و تعریف می شوند. هدف از این تحقیق سنجش میزان اثرگذاری متغیرها بر طولانی بودن زمان انجام فرآیند با استفاده مدل رگرسیون فازی بود. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد که تمامی پنج متغیر شناسایی شده بر طولانی شدن زمان انجام فرآیند تاثیر گذار بوده و به ترتیب سه متغیر : مهارت ناکافی پرسنل ،خرابی ابزار و تجهیزات لازم و کمبود ابزار و تجهیرات لازم بیشترین تاثیر را بر متغیر مستقل دارند همچنین از میان این سه متغیر، متغیر مهارت ناکافی پرسنل، اثرگذارترین متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. با توجه به نوع داده های تحقیق و تعداد متغیرها، مدل رگرسیون فازی تحلیل دقیقی از میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ارائه داد.
  کلیدواژگان: شش سیگمای ناب، DMAIC، عوامل بحرانی کیفیت، فرآیند، مدل رگرسیون فازی
 • مدیریت سازمانی
 • سعیده باباجانی محمدی، سعید مرتضوی، یعقوب مهارتی*، رضا تهرانی صفحات 81-103
  سوگیری ها و رفتارهای غیرعقلایی افراد می تواند در ارزش های جمعی یا فرهنگ غالب جامعه ریشه داشته باشد. بروز چنین رفتارهایی از سوی سرمایه گذاران و در فرآیند تصمیم گیری در بازار سهام، موجب ناکارآیی بازار سرمایه شود. در این راستا پژوهش حاضر دو بعد آینده نگری و اجتناب از عدم اطمینان از ابعاد فرهنگ ملی بر پایه مطالعات پیشین انتخاب شد. سوگیری-های شناختی در قالب پنج مولفه؛ اعتماد بیش از حد، خوداسنادی، محافظه کاری، ابهام گریزی و رویدادهای اخیر به عنوان متغیر واسط و همچنین رفتار غیرعقلایی شامل ابعاد چهارگانه؛ توده واری، قماربازی، قانون اعداد کوچک و سوگیری خانگی به عنوان متغیر تابع تعیین گردیدند. نمونه مطالعه حاضر 424 نفر سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تشکیل داد. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه در مقیاس 5 امتیازی لیکرت استفاده شد. پایایی و روایی آن به ترتیب با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، روایی محتوا و سازه به روش تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرار گرفت. جهت برازش مدل و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آموس و اس پی-اس اس استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، آینده نگری با سوگیری های شناختی (معنی داری 126/2) و رفتارهای غیرعقلایی (448/3) رابطه معنی داری داشته ولی اجتناب از عدم اطمینان با سوگیری های شناختی (87/0-) و رفتارهای غیرعقلایی (از طریق سوگیری های شناختی با معنی داری 127/2) رابطه معنی داری ندارد.
  کلیدواژگان: فرهنگ ملی، سوگیری شناختی، رفتار غیرعقلایی سرمایه گذاران، بازار بورس، فراتحلیل
 • مدیریت استراتژیک
 • امیر یوسفلی*، زهرا یوسفلی صفحات 105-128
  ارزیابی آمادگی سازمان برای اجرای انواع پروژه های بهبود همیشه مورد توجه مدیران سازمان ها بوده است تا پیاده سازی آنها را در زمانی انجام دهند که سازمان حداکثر آمادگی برای پذیرش موضوع پروژه را داشته باشد. مدل های مختلفی برای این منظور در حوزه هایی مانند مدیریت دانش، پیاده سازی نرم افزارهای یکپارچه، سیستم های یادگیری الکترونیکی و غیره، توسعه داده شده است. در این مقاله مدلی برای ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی نظام مدیریت استعداد ارائه می شود. برای این منظور با مروری جامع بر روی ادبیات مدیریت استعداد و اخذ نظرات خبرگان این حوزه، پارامترهای تاثیرگذار بر روی آمادگی سازمان برای اجرای پروژه مدیریت استعداد شناسایی شده و در ادامه با دسته بندی این پارامترها، یک ساختار سلسله مراتبی از عوامل تاثیرگذار تشکیل شده است. با توجه به کیفی بودن موضوع و عدم امکان تعریف توابع صریح جبری جهت تعیین ارتباط بین سطح آمادگی سازمان و پارامترهای موثر بر آن، از پایگاه قواعد فازی برای ایجاد ارتباط بین پارامترها در سطوح مختلف ساختار سلسله مراتبی استفاده شده است. استخراج قواعد با کمک خبرگان صنعت و دانشگاه انجام شده و نتایج حاصله در یک شرکت خش مواد غذایی به عنوان مطالعه موردی اجرا شده است.
  کلیدواژگان: آمادگی سازمانی، ارزیابی آمادگی سازمانی، مدیریت استعداد، سیستم استنتاج سلسله مراتبی، پایگاه قواعد فازی
 • مدیریت تولید و عملیات
 • مریم تقوایی یزدی*، کیومرث نیازآذری، رضا کلایی دارابی صفحات 129-148
  نقش مهم مراکز رشد و فناوری در دستیابی به توسعه پایدار و فناوری، این مراکز را مورد توجه قرار داده،و از طرف دیگر،وجود نوآوری نیز از الزامات دستیابی به توسعه پایدار وفناوری است.این پژوهش به دنبال ارائه مدلی برای مراکز علم و فناوری و نشان دادن ارتباط آن با توسعه پایدار و فناوری، با نقش میانجی رشد و نوآوری است. روش پژوهش ترکیبی است و جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاه های آزاد مازندران است.نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و در بخش کمی، تصادفی می باشد. در بخش کیفی 14نفر و در بخش کمی 159نفردر این پژوهش مشارکت داشتند.ابزار جمع آوری اطلاعات،مصاحبه و پرسشنامه است.برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمارتوصیفی ودربخش استنباطی ازتحلیل عاملی اکتشافی وتاییدی استفاده شد.برای بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل بارهای عاملی استفاده شد.برای بررسی روابط از نرم افزار Smart PLS2 استفاده شد.نتایج نشان داد که این مراکز تاثیر مثبتی بر نوآوری و آن نیز ارتباط مثبتی با توسعه فناوری و پایدار دارد.
  کلیدواژگان: مراکز رشد، علم و فناوری، توسعه پایدار، دانشگاه آزاد، مازندران
 • مدیریت سازمانی
 • علی صفری*، محمدحسین مشرف جوادی، مرضیه میرزایی فر صفحات 149-168
  امروزه، دارایی های دانش محور همچون سرمایه فکری به راهبرد کلیدی جهت دستیابی به موفقیت و بقای سازمانی در محیط رقابتی و غیرقابل پیش بینی تبدیل شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فکری و عملکرد سازمانی با میانجی گری چابک سازی سازمانی و مزیت رقابتی در یکی از نیروگاه های کشور است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی و از نوع علی است. بدین منظور نمونه ای به حجم 230 آزمودنی، از بین کارکنان نیروگاه برق با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته و برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS 21 و Amos 22 استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که سرمایه فکری به صورت مستقیم بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مزیت رقابتی و چابکی سازمانی نقش میانجی در رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد سازمانی داشته اند، در نهایت الگوی کلی پژوهش تایید شد.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، عملکرد سازمانی، چابکی سازمانی، مزیت رقابتی، نیروگاه برق
|
 • Marzieh Sadat Hosseini, Hamid Shahbandarzadeh * Pages 13-34
  The investigation of influential factors on fundraising shows that the key factor's strengthen and tackle of the weaknesses and shortcomings of these areas play an important role in the prosperity and development of societies. Since the attracting investment problem is not well-defined and it has complex and various factors, this study is done to determine and identify the relations among indicators of attracting Foreign Direct Investment (FDI) with soft approach (soft operation research). At first, the overall dimensions of previous researches were collected and then, to be close to local conditions of Bushehr Province (Capabilities and barriers of attracting foreign investment), the comments from experts and custodians of foreign investment in the province were considered. Finally, 11 indicators and 28 sub indicators were confirmed as effective factors. Also, the relations among dimensions and constructs model through Structural Equation Modeling (SEM) and factor loading were determined .Then, Interpretive Structural Modelling (ISM) to clarify relation between them was designed .The Interpretive Structural Modelling results showed the main indicators falling in six levels. The rules criteria is placed at first which means this indicator is more fundamental than others in attracting Foreign Direct Investment. The results of Structural Equation Modeling eventually proved the aforementioned relations.
  Keywords: Soft OR, FDI, fundraising, ISM, SEM
 • Javad Haditabar, Mehrdad Madhoushi * Pages 35-58
  The most important issue in contemporary organizations is dealing with unpredictable, dynamic and ever changing environment. The key to the survival and success of these organizations refers to the power of quick and effective accountability to the changing demands of customers. That's why many scholars recognize agility as the key to success. Many definitions as well as various factors for agility have been considered. In this study, it has been tried to identify main factors of agility by studying the conducted researches and the literature in this area, Due to the increasing importance of knowledge based companies whose existential philosophy is the use of knowledge along with the experience and expertise it was decided to identify agility factors by experts and integrating the opinions of experts and local agents and by the help of FDEMATEL technique to determine the relationship ,the effectiveness and impact of these factors in these companies can be examined. By examining the results from seventeen major factors that has been detected for agility it was specified that the ability to respond to customer's demands, the ability to respond to environmental issues and labor flexibility are the most important factors and labor flexibility and knowledge variables are the most influential factors (the cause) and flexibility of product models and the speed of service and products delivery are the most affected factors (the effect).
  Keywords: Agility, knowledge?based, FDEMATEL, Agility Factors, Mutual Relations
 • Ardeshir Bazrkar, Soleyman Iranzade * Pages 59-80
  The ultimate goal of any improvements that provide higher quality product or service is customer. The most common methodology, Six Sigma and Lean Six Sigma methodology is DMAIC. This methodology based on five phases: defining the problem, measure, analyze, improve and control is defined. In the meantime one of the most important phases, phase analysis because in this phase of the root causes of potential due to its effects on the quality of critical factors are identified and defined. The purpose of this study is to assess the impact of process variables on the length of time in Lean Six Sigma methodology using fuzzy regression model was. The results of the study showed that all five variables known to influence the length of time to process. The results also showed that three variables: inadequate staff skills, and lack of necessary equipment, tools, and equipment breakdowns and tools necessary to have the greatest impact on the independent variable Also among these three variables inadequate staff skills, influential independent variable on the dependent variable. According to the research data and the number of variables, fuzzy regression model detailed and correct analysis of the impact of independent variables on the dependent variable was provided.
  Keywords: Lean Six Sigma, DMAIC, the critical factors of quality, process, Fuzzy Regression model
 • Saeideh Bababjani Mohammadi, Saeed Mortazavi, Yaghoob Maharati *, Reza Tehrani Pages 81-103
  Cognitive biases and irrational behavior may be derived from collectively beliefs and values or dominant society culture. The incidence of such behavior could cause inefficiencies of capital markets, especially by investors and in decision-making process, in the stock market. In this regard, the present study, Future Oriented and Uncertainty Avoidance as the two dimensions of national culture were selected based on previous studies. Cognitive Biases in the form of five components,Overconfidence, Self-Attribution, Recenc, Ambiguity Aversion & Conservatism as a mediator variable and irrational behavior includes four dimensions, Herd Behavior, Gamblers, Law of Small Numbers & Home Bias, as a dependent variable were determined. The study sample included 424 individual investors from the stock exchange.To collecting data; Likert 5-point scale was used. Reliability and validity was confirmed respectively through Cronbach's alpha coefficient, content and construct validity using confirmatory factor analysis.In order to model fitting and testing the hypotheses, SPSS18 and Amos was used. The results show that the dimension of Future Oriented have a significant relationship with cognitive biases (significance coefficient 2.126) and irrational behaviors (3.448) while dimension of Uncertainty Avoidance was not significantly correlated with cognitive biases (-0.87) and irrational behaviors (through the mediation of cognitive biases significance coefficient 2.127).
  Keywords: National Culture, Cognitive Bias, Irrational Behavior Investment, Stock market, Meta-Analysis
 • Amir Yousefli *, Zahra Yousefli Pages 105-128
  Organizational readiness assessment to implement improvement projects with maximum acceptance within the organizations have always been a concern for managers. To this end, several methods have been developed for different types of projects such as knowledge management, integrated systems implementation, electronic learning systems and etc. In this paper a new model is developed to evaluate the organizational readiness for talent management system implementation. Firstly, influencing parameters on the organizational readiness are collected through literature review and experts knowledge acquisition. Then the parameters are categorized and a hierarchical structure of parameters is built. Constructed structure consists of four levels in which organizational readiness to implement talent management is placed in the first level. Organizational readiness degree is assessed based on values of four parameters positioned in second level. In the same way, the values of parameters in the second level are calculated using parameters in level three and finally parameters in level four are employed to evaluate third level parameters. Subject to the qualitative nature of the problem and lack of explicit functions to formulate the relations between the level of organizational readiness and the influencing parameters, the fuzzy rule base is employed. Fuzzy rules are made by using industrial and academic experts’ knowledge and the resulted system is implemented in a food distribution company as a case study. Readiness degree of this company is calculated as 0.463, which shows medium readiness of this organization for talent management.
  Keywords: Organizational readiness, Organizational Readiness Evaluation, Talent management, Hierarchical inference system, Fuzzy rule base
 • Maryam Taghvaeeyazdi *, Kumarc Niazazari, Reza Kolaei Darabi Pages 129-148
  The important role of centers of growth and technology in achieving sustainable development and technology has taken these centers into consideration, On the other hand, innovation is also a requirement for sustainable development and technology. This research seeks to provide a model for science and technology centers and to demonstrate its link with sustainable development and technology, with the role of mediator of growth and innovation. The research method is combined and the statistical population is the experts of Mazandaran Free universities. Sampling in the qualitative, purposeful and quantitative section is random. In the qualitative part of 14 people and in the small part 159 people participated in this research. Information gathering tool, interview and questionnaire.Descriptive statistics were used for data analysis and exploratory and confirmatory factor analysis was used in the inferential part. To evaluate the validity of the questionnaire, factor analysis was used. Smart PLS2 software was used to investigate the relationships. The results showed that these centers have a positive impact on innovation and it has a positive relationship with the development of technology and sustainability.
  Keywords: Centers of Science, Technology Development, Sustainable Development, Mazandaran Islamic Azad Universities
 • Ali Safari *, Mohammad Housain Moshref Javadi, Marziyeh Mirzaiefar Pages 149-168
  Today, knowledge-based assets such as intellectual capital as a key strategy to achieve success and survival in the competitive environment and has become unpredictable. The aim of this study is to assess the effect of intellectual capital on organizational performance through organizational agility and competitive advantage in one of the country's power plants. In terms of goal the research was causal and in terms of collecting data it was descriptive-respectively. The participants of this study were 230 employees of power plant that were selected stratified sampling method as the sample of this study. A questionnaire was used to collect data and to check the validity of Content and construct validity and Cronbach's alpha was used to determine reliability. To analyze data and test hypotheses was based on structural equation modeling (SEM) and with SPSS 21 and Amos 22 software. The results showed that intellectual capital is a positive and significant impact on organizational performance directly. Competitive advantage and organizational agility as well as the role of mediator in the relationship between intellectual capital and organizational performance, finally the general pattern research approved. Therefore, Organizations that want to develop their competitive advantage and organizational agility, should invest on effective implementation of Intellectual capital.
  Keywords: Intellectual Capital, Organizational Performance, Organizational Agility, Competitive Advantage, Power Plant