فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی ایلام - سال بیست و پنجم شماره 4 (پیاپی 105، آبان 1396)
 • سال بیست و پنجم شماره 4 (پیاپی 105، آبان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مراد نصری *، علی شجاعی صفحات 1-12
  مقدمه
  امروزه دارو کالایی استرتژیک است که سهم قابل توجهی از سبد هزینه ای خانواده را تشکیل داده و در اقتصاد و سلامت خانواده و جامعه نقش دارد شناخت هزینه های دارویی و آنالیز آن به بهینه نمودن هزینه های دارویی کمک می کند.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری مطالعه شامل داده های موجود در 61 میلیون در سال 93 و 69 میلیون نسخه دارویی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در سال 94 که توسط داروخانه به ادارات بیمه سلامت کشور ارسال شده است. با استفاده از سوابق موجود در بانک اطلاعات و پردازش گر بیمه سلامت، داده ها از استان های مختلف کشور دریافت، و به روش سرشماری و با استفاده از نرم افزار های 2007 Excel و SPSS21، مورد بررسی آماری قرار گرفتند و نتایج استخراج شد.
  یافته های پژوهش: 80% هزینه های دارویی در سال 93 توسط 84/9% و در سال 94 توسط 87/8% اقلام مصرف می شود. در سال 93 دارو های اینتروفرون ها، انسولین ها، هرسپتین ها، سفیکسیم، هورمون رشد، مایکو فنولات موفتیل، آواستین، آتورو استاتین، سیتوکسی مب و تریپتورلین، و در سال 94 انسولین ها، اینتروفرون ها، هرسپتین ها، آواستین، سفیکسیم، هورمون رشد، فاکتور 8، مایکو فنولات موفتیل، آتورو استاتین و انوکساپارین به ترتیب 10 دارو پر هزینه کشور بودند. در سال 93 گروه های داروئی ضدنئوپلاسم، ضدMS، آنتی بیوتیک، ضد دیابت، مسکن ها، ایمنو ساپرسیو، محرک رشد، ضدفشارخون، برونکو دیلاتور و کاهنده چربی خون و در سال 94 ضد نئو پلاسم، آنتی بیوتیک، ضد دیابت، ضد MS، مسکن ها، ایمنو ساپرسیو، ضد هموفیلی، ضد فشارخون، محرک رشد و برونکو دیلاتور به ترتیب 10 گروه پر هزینه کشور بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  کنترل و نظارت 10% اقلام دارویی می تواند 80% هزینه های داروئی سازمان را بهینه نماید. و بر هزینه های دارویی کشور و اقتصاد دارو تاثیر زیادی داشته باشد.
  کلیدواژگان: اقلام دارویی، گروه دارویی، بیمه شدگان، بیمه سلامت، هزینه
 • مرجان معین، سید مهرداد کسایی * صفحات 13-23
  مقدمه
  بر اساس شواهد مبنی بر اثرات درمانی شنبلیله در دیابت و نقش آن در تقویت حافظه و سلامت روان، در این مطالعه اثر تجویز عصاره شنبلیله بر حافظه و یادگیری و هم چنین میزان آنتی اکسیدان در هیپو کامپ رت های دیابتی نوع 2 مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 24 رت نر به 4 گروه تقسیم شدند. گروه 1 یا کنترل: تغذیه ساده، گروه 2: دیابتی درمان نشده، گروه 3: رت دیابتی + 8 گرم عصاره آبی شنبلیله به ازای هر کیلو گرم غذا، گروه 4: رت دیابتی + 2 گرم عصاره آبی شنبلیله به ازای هر کیلو گرم غذا. بعد از 4 هفته، حافظه و یادگیری در هر یک از گروه های تحقیق با دو روش ماز آبی و شاتل باکس بررسی شد. سپس رت ها بیهوش شده و بافت ها برداشته شد. در نهایت ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و سطح مالون دی آلدئید در هیپو کامپ اندازه گیری شد.
  یافته های پژوهش: تیمار رت های دیابتی با عصاره سبب افزایش میزان آنتی اکسیدان تام و کاهش میزان پراکسید اسیون لیپیدی در بافت مغز شد و دوز 8 گرم بر کیلوگرم، موثرتر از دوز 2 گرم بر کیلو گرم بود (p<0.05). نتایج مربوط به بررسی حافظه فضایی با دستگاه ماز آبی نشان داد که در گروه تیمار شده، مدت زمانی که طول می کشد تا حیوان سکوی مخفی را پیدا کند (escape latency) و مسافتی که برای پیدا کردن سکوی مخفی طی می کند ( travel distance) نسبت به گروه دیابتی کم تر و مدت زمان باقی ماندن در ربع هدف (time in target quadrant) در گروه تیمار نسبت به گروه دیابتی به طور معنی داری بیش تر شده بود (p<0.05). نتایج مربوط به بررسی حافظه احترازی غیر فعال با دستگاه شاتل باکس نشان داد که عصاره شنبلیله می تواند زمان ماندن در اتاقک تاریک را کاهش و زمان تاخیر در حین عبور را در موش های تیمار شده نسبت به گروه دیابتی افزایش دهد (p<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  تجویز عصاره شنبلیله بر توانایی نگه داری اطلاعات درانبار های حافظه و یاد آوری آن ها موثر است و موجب افزایش سطح آنتی اکسیدان در رت های دیابتی می گردد و مکانیسم مربوطه ، می تواند ممانعت از تخریب سلول های عصبی در هیپو کامپ به خاطر ظرفیت آنتی اکسیدان این گیاه باشد.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، استرس اکسیداتیو، عصاره شنبلیله، حافظه، یادگیری
 • زهرا سیدآبادی، مریم محمدی *، علی مهری، رحیم اکرمی صفحات 24-33
  مقدمه
  با توجه به اهمیت پیشگیری پوکی استخوان در زنان و نبود پرسشنامه استاندارد در زمینه رفتار های تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان براساس الگو های رفتاری ، این پژوهش با هدف طراحی و روان سنجی ابزار سنجش رفتار های تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان براساس تئوری انگیزش محافظت انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی با استفاده ازبررسی منابع علمی و نیازسنجی اعتقادات براساس تئوری انگیزش محافظت پرسشنامه ای طراحی شدکه روایی آن به روش روایی صوری و محتوا و پایایی آن به روش همسانی درونی و بازآزمایی تعیین شد. نهایتا ابزار مذکور با استفاده از نرم افزار آموس نسخه 21 مورد تحلیل عامل تاییدی قرار گرفت
  یافته های پژوهش: پس از طی مراحل روایی و پایایی پرسشنامه 54 سوالی طراحی شد. مقدار شاخص روایی محتوای 88/0 به دست آمد. همچنین نتایج بررسی روایی سازه که با استفاده از تحلیل با نرم افزار ایموس مقدار AGFI=0.964 ، RMSEA=0.072 را نشان داد. ضریب الفای برابر 94/0 ICC نیز 91/0 به دست امد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده و با استناد به الگوی انگیزش محافظت، در این پژوهش پرسشنامه ای تدوین گردید که پس از برآورد روایی و پایایی، اعتبار علمی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت که استفاده از آن در پژوهش های مرتبط ارائه و توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پوکی استخوان، تئوری انگیزش محافظت، پرسشنامه، روایی، پایایی
 • حسن مروتی *، سلمان سلطانی، حسین نجف زاده ورزی، علی لویی منفرد صفحات 34-42
  مقدمه
  بومادران گیاهی است که در سال های اخیر اثرات ضد اکسیدانی، ضد التهابی، ضد انقباض و تشنج و ضد میکروبی آن گزارش شده است هم چنین عصاره این گیاه را می توان به عنوان یک ترکیب ضد باروری در جنس نر مطرح کرد که اثرات آن برگشت پذیر است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره این گیاه در جفت و باروری می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 40 سر موش صحرایی ماده آبستن نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه مساوی 10 سری (یک گروه شاهد و سه گروه تیمار) تقسیم بندی شدند. گروه شاهد تنها با آب مقطر از روز 6 تا 16 آبستنی گاواژ گردید. گروه های تیمار، عصاره هیدرو الکلی گیاه بومادران را با دوزهای200، 400 و 600 میلی گرم/کیلو گرم در مدت زمان مشابه گروه شاهد دریافت کردند. نمونه های بافتی، به روش H&E رنگ آمیزی و زیر میکروسکوپ نوری مطالعه شدند.
  یافته های پژوهش: نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز غلظت های 400 و 600 میلی گرم/ کیلو گرم عصاره موجب پرخونی شدید، افزایش ضخامت لایه اسپانژیوم، افزایش سلول های گلیکوژن دار، افزایش تعداد سلول های غول پیکر، افزایش ضخامت LIM در لابیرنت و افزایش ضخامت دسیدوا گردید. نتایج تشریحی این مطالعه شامل افزایش معنی دار وزن، قطر، ضخامت جفت، شاخص جفتی، کاهش وزن و طول جنین در حیوانات تحت تجویز غلظت های400 و 600 میلی گرم/ کیلو گرم عصاره هیدرو الکلی گیاه بومادران نسبت به حیوانات گروه شاهد و گروه تحت تیمار با غلظت 200میلی گرم/کیلوگرم بود.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه تجویز عصاره گیاه بومادران در غلظت های400 و 600 میلی گرم/ کیلو گرم موجب ایجاد تغییرات هیستو لوژی و هیستو مورفومتری در بافت جفت می گردد.
  کلیدواژگان: بومادران، جفت، هیستو مورفومتری، موش صحرایی
 • مقداد کاظمی، محسن جلیلیان، مهرداد کاظمی *، محمد امین رشیدی صفحات 43-51
  مقدمه
  منابع انسانی از مهم ترین فاکتور های توسعه سازمانی می باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش، جابجایی شغلی، ارزشیابی عملکرد و پیشرفت شغلی در توسعه منابع انسانی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی بود که بر روی 200 نفر از کارکنان شاغل در پردیس و ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه بررسی عملکرد منابع انسانی استفاده شد. داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.21 و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد میانگین سنی، سابقه کاری و آموزش های بدو خدمت در کارکنان ستاد دانشگاه به طور معناداری بیشتر از پردیس می باشد(05/0P<). یافته های آزمون پیرسون حاکی از همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد منابع انسانی با آموزش در ستاد دانشگاه بود (05/0P<) متغیر های آموزش (98/0±48/2) و ارزشیابی عملکرد (33/1±41/2) به ترتیب در پردیس و ستاد دانشگاه بالاترین میانگین نمره را در بین عوامل تاثیر گذار بر توسعه منابع انسانی به خود اختصاص دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  به کار گیری استراتژی های مناسب در آموزش و ارزشیابی کارکنان می تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و توسعه منابع انسانی دانشگاه و واحدهای تابعه آن داشته باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، جابجایی شغلی، ارزشیابی عملکرد، پیشرفت شغلی، توسعه منابع انسانی
 • دنیا سعیدی، حبیب عنصری * صفحات 52-59
  مقدمه
  نا شنوایی یکی از شایع ترین اختلالات حسی- عصبی با فراوانی 1 در 1000 نوزاد می باشد و در دو حالت سندرمی و غیر سندرمی دیده می شود. با توجه به این که جهش های جایگاه ژنی DFNB1، در بر گیرنده دو ژن کانکسین 26 و 30، به تنهایی مسئول 50 درصد نا شنوایی های غیر سندرمی با الگوی وراثتی اتوزومی مغلوب در جمعیت های مختلف می باشند، هدف مطالعه حاضر بررسی جهش های حذفی del (GJB6-D13S1830) و del (GJB6-D13S1854) ژن کانکسین 30 در افراد نا شنوای فاقد جهش در ژن کانکسین 26 در استان خراسان رضوی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی، تعداد 85 فرد غیر خویشاوند (44 مرد و 41 زن) مبتلا به نا شنوایی با الگوی وراثتی اتوزومی مغلوب از استان خراسان رضوی که نسبت به جهش در ژن CX26 منفی بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. استخراج DNA ژنومی از یک میلی لیتر خون وریدی به روش RGDE صورت گرفت. بررسی جهش های مورد مطالعه با استفاده از روش های مالتی پلکس PCR و تعیین توالی مستقیم انجام یافت.
  یافته های پژوهش: از تعداد 170 کروموزوم بررسی شده، هیچ یک از جهش های حذفی del (GJB6-D13 S1830) و del (GJB6-D13S1854) در افراد نا شنوای مورد مطالعه یافت نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  عدم وجود جهش های حذفی در ژن کانکسین 30، در افراد نا شنوای منطقه مورد مطالعه، نشان دهنده دخالت ژن های دیگر در بروز بیماری می باشد. لذا لازم است در این افراد نا شنوا ژن های دیگر عامل نا شنوایی مورد مطالعه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: نا شنوایی، کانکسین 30، GJB6، del (GJB6 - D13 S1830)، del (GJB6، D13S1854)
 • روح الله مقصودی، نعمت الله کرد *، عبدالحسین پورنجف صفحات 60-69
  مقدمه
  در سال های اخیر طوفان های گرد و غبار مکررا به مناطق وسیعی از نیمه غربی ایران وارد شده اند. ذرات گرد و غبار اثرات منفی بر روی محیط زیست و حیات پستانداران و زندگی انسان دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی میکرو ارگانیسم های هوا برد و غلظت کل ذرات معلق و قابل استنشاق ناشی از طوفان ریز گرد ها در هوای شهر ایلام در طی یک دوره بررسی 6 ماهه انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی، از نوع مقطعی می باشد که در سال 1391 در شهر ایلام انجام گرفت. جهت نمونه برداری و قرائت مقادیر کل ذرات معلق گرد و غبار (TSP) از دستگاه قرائت مستقیم ذرات گرد و غبار در طیف غلظتی μg/m31 تا mg/m32500 استفاده شد. سیکلون مجهز به فیلتر به همراه پمپ نمونه برداری، جهت اندازه گیری ذرات قابل استنشاق با قطر کم تر از mμ 10 استفاده شد. هم چنین جهت تعیین وضعیت میکروبی گرد و غبار از فیلتر ممبران سلولزی (37 میلی متری با پور سایز 45/0 میکرون) و پمپ نمونه برداری استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که بیش ترین غلظت کل ذرات معلق (TSP) و ذرات قابل استنشاق (PM10) در خرداد ماه به ترتیب با مقدار 22/5 و 1/3 میلی گرم بر متر مکعب ثبت شده است. مقایسه کیفیت هوای شهر ایلام از نظر وجود ذرات قابل استنشاق و کل ذرات معلق با مقدار استاندارد ( رنج g/m3μ 150 > ) به تفکیک ماه های مورد بررسی نشان داد که به جز در مرداد ماه که میانگین غلظت TSP ها زیر حد استاندارد بوده در سایر ماه های مورد بررسی غلظت PM10 ها و کل ذرات معلق بالای مقدار استاندارد بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حدود غلظت ذرات از مقادیر استاندارد بالا تر بوده و هم چنین حاوی میکرو ارگانیسم هایی است که می توانند سلامتی انسان را تهدید نمایند، لذا لزوم کنترل آن ها امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: طوفان ریز گرد ها، میکرو ارگانیسم های هوا برد، ذرات معلق و قابل استنشاق، شهر ایلام
 • سارا دولتیابی، سید مصطفی پیغمبری *، ریما مرشد صفحات 70-78
  مقدمه
  عفونت های ناشی از سالمونلا های پارا تیفوئیدی در صنعت طیور بسیار مهم هستند. گوشت مرغ و تخم مرغ از اصلی ترین منابع انتقال سالمونلا به انسان در سال های اخیر شناخته شده اند. هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی گله های گوشتی شهرستان سنندج به سالمونلا، تعیین گروه سرمی و بررسی الگوی مقاومت دارویی در بین جدایه های آن بوده است.
  مواد و روش ها
  تعداد 2220 نمونه از مدفوع تازه دفع شده مرغان در 20 گله گوشتی به طور تصادفی جمع آوری شد. از هر سالن مرغداری، 60 نمونه مدفوعی جمع آوری شد که هر 10 نمونه با هم تجمیع شد. تمامی 222 نمونه تجمیع شده از 20 گله گوشتی بر اساس روش های استاندارد برای جداسازی سالمونلا کشت داده شدند. روش استاندارد آگلو تیناسیون بر روی لام جهت تعیین گروه سرمی و روش استاندارد دیسک دیفوزیون برای تعیین حساسیت ضد میکروبی جدایه ها نسبت به 20 عامل آنتی باکتریال مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: از مجموع 222 نمونه تجمیع شده، تعداد 4 جدایه سالمونلا متعلق به 3 مزرعه مرغ گوشتی به دست آمد. آزمایش تعیین گروه سرمی مشخص نمود که از 4 جدایه سالمونلا، یک جدایه به گروه سرمی C و سه جدایه به گروه سرمیD تعلق داشتند. همه نمونه های جدا شده به آمپی سیلین، سفتازیدیم، دانو فلوکساسین، لوو فلوکساسین، نور فلوکساسین و فلور فنیکل حساسیت کامل و به نالیدیکسیک اسید و فلو مکوئین مقاومت کامل نشان دادند. در بین 4 جدایه سالمونلا به دست آمده، وقوع مقاومت چندگانه دارویی بسیار شایع بود به طوری که آن ها حداقل به 5 و حداکثر به 9 دارو مقاوم بودند و 4 الگوی مقاومت دارویی شناسایی شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این بررسی، آلودگی گله های طیور گوشتی اطراف سنندج به سالمونلا و هم چنین وجود مقاومت بر علیه ترکیبات آنتی باکتریال در سالمونلا های جدا شده را نشان داد. یافته های این پژوهش برای صنعت طیور ایران مهم است و هم چنین از نقطه نظر بهداشت عمومی مورد توجه می باشد.
  کلیدواژگان: سالمونلا، گروه سرمی، مقاومت دارویی، جوجه گوشتی، سنندج، ایران
 • عادل علامی *، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی صفحات 79-89
  مقدمه
  چاقی یکی از فاکتور های موثر در ایجاد نا هنجاری های ستون فقرات به شمار می آید. مسئله ای که علاوه بر تعریف متداول چاقی، به ویژه از نظر تاثیر بر سلامتی فرد مهم می باشد، نحوه ی تجمع چربی اضافی در بدن (نوع چاقی) است. از این رو، هدف از انجام پژوهش اخیر، مقایسه ی انحنای کمری و نا هنجاری آن (لوردوزیس) در چاقی سیبی و گلابی شکل بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع مورد شاهدی بوده و جامعه ی آماری آن را کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی ناحیه ی دو شهر اراک، تشکیل دادند. ابتدا تعداد 122 نفر چاق، به شیوه ی غیرتصادفی و هدف دار، بر اساس شاخص توده ی بدنی غربال شدند که تعداد 61 نفر در پژوهش شرکت نمودند و به عنوان نمونه ی نهایی انتخاب شدند؛ سپس آزمودنی ها بر اساس شاخص نسبت دور کمر به دور باسن، به دو گروه چاقی سیبی و گلابی شکل تقسیم شدند. ارزیابی انحنای کمری و تشخیص ناهنجاری لوردوزیس به وسیله ی دستگاه راستر استرو گرافی (دستگاه ارزیاب ستون فقرات) انجام گرفت.
  یافته ها ی پژوهش: اندازه ی انحنای کمری و میزان بروز نا هنجاری آن در دو گروه چاقی سیبی و گلابی شکل، تفاوت معنی داری داشتند، به طوری که اندازه ی انحنای کمری در افراد با چاقی سیبی شکل بزرگ تر و میزان بروز نا هنجاری لوردوزیس در آن ها بیشتر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  احتمال می رود، دلیل تفاوت در اندازه ی انحنای کمری و میزان بروز نا هنجاری آن در چاقی سیبی و گلابی شکل، نوع چاقی؛ یعنی نحوه ی توزیع چربی اضافی در بدن باشد و به نظر می رسد که نوع چاقی بر انحنای کمری تاثیر و در ایجاد نا هنجاری آن دخالت داشته باشد.
  کلیدواژگان: انحنای کمری، توزیع چربی، چاقی سیبی شکل، چاقی گلابی شکل، لوردوزیس
 • کرم خلیلی *، حامد قاسم پور صفحات 90-98
  مقدمه
  از آن جا که واحد های بهداشتی و درمانی در مقایسه با سایر سازمان های اداری و خدماتی، با مقوله ی مسئولیت اجتماعی سازمانی، در معنای عامیانه ی کار اخلاقی و بشر دوستانه بیشتر سر و کار دارند، تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی بر نگرش شغلی کارکنان مراکز بهداشت و درمان شهرستان ایلام انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه ی انجام، توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه ی آماری آن نیز کلیه ی کارکنان مراکز مذکور به تعداد 350 نفر است که 185 نفر از این تعداد، با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها نیز از پرسشنامه ی استاندارد مسئولیت اجتماعی کارول (1991) و برای سنجش نگرش شغلی، از پرسشنامه ی محقق ساخته ی 30 گویه ای استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها، توسط خبرگان دانشگاهی و پایایی آن ها با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ (91/.) به تایید رسیده است؛ همچنین، داده ها از طریق نرم افزار آماری SPSS به روش های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
  یافته های پژوهش: نتایج پژوهش با توجه به ابعاد مسئولیت اجتماعی (بشر دوستانه، اخلاقی، قانونی و اقتصادی)، نشان می دهد که میان مسئولیت بشر دوستانه و مسئولیت قانونی و نگرش شغلی کارکنان مراکز بهداشت شهرستان ایلام، با سطح معنا داری 000/0 ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد؛ در صورتی که بین دو بعد مسئولیت اخلاقی و مسئولیت اقتصادی و نگرش شغلی کارکنان این مراکز، به ترتیب با سطح معنا داری 161/0 و 192/0 ارتباط معنا داری وجود نداشت. هم چنین، نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه ی خطی نیز نشان داد که مسئولیت بشر دوستانه / داوطلبانه بیش ترین اثر را بر نگرش شغلی کارکنان دارد. به گونه ای که با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر داوطلبانه، میزان نگرش شغلی به مقدار 609/0 انحراف استاندارد با کنترل تاثیر دیگر متغیر های مستقل وارد شده در معادله، افزایش می یابد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط معنا دار بین دو بعد مسئولیت داوطلبانه (خدمت رسانی و همکاری صرف نظر از پول و زمان) و مسئولیت قانونی (پیروی از قانون و پاس داشت مقررات) بر نگرش شغلی کارکنان مرکز بهداشت و درمان شهرستان ایلام؛ انتظار می رود تا مدیران ارشد ضمن حفظ و تقویت نگرش مثبت کارکنان به این دو بعد مسئولیت اجتماعی؛ به مسئولیت اخلاقی (انتظارت جامعه از سازمان) توجه ویژه ای مبذول نمایند. هم چنین، وجود نداشتن ارتباط معنا دار میان مسئولیت اقتصادی (فعالیت ها و اقدامات اقتصادی برای کسب سود) بر نگرش شغلی کارکنان با توجه به ماموریت سازمانی، دور از ذهن محققین نبود.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی سازمانی، نگرش شغلی، مراکز بهداشت، شهرستان ایلام
 • زینب گراوند، حجت الله کاکایی *، فیض الله میرزایی، کبری جمشیدزاده، مهدی زیدی مفرد، یوسف گراوند، عبدالحسین پورنجف صفحات 99-107
  مقدمه
  پالایشگاه گاز یکی از صنایع استراتژیک در کشور است و وقوع حوادث در آن می تواند باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیری شود از این نظر کنترل حوادث و شناسایی علل آن بسیار مهم می باشد. مطالعه حاضر نیز با هدف شناسایی انواع رفتار های نا ایمن که یکی از عوامل ایجاد حادثه در پالایشگاه ها می باشد، انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  دراین پژوهش توصیفی- مقطعی اعمال نا ایمن کارگران با استفاده از تکنیک نمونه برداری از رفتار ایمن و با بهره گیری از روش های مشاهده و استفاده از چک لیست تارانت مورد بررسی قرار گرفت. جهت تکمیل مشخصات دموگرافیکی کارگران با آن ها مصاحبه انجام گرفت. برای تعیین میزان و انواع رفتار های نا ایمن حجم نمونه با انجام مطالعه پایلوت، برابر 1878 مشاهده تعیین گردید. جهت آنالیز اطلاعات از نرم افزارSPSS و آزمون کای دو استفاده گردید.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که 2/32% رفتارهای کارگران مورد مطالعه از نوع نا ایمن می باشد. به ترتیب بیش ترین رفتار نا ایمن و نوع آن در تعمیرات مکانیک (1/33%) و عدم استفاده یا استفاده نا مناسب از وسایل حفاظت فردی(6/10%) مشاهده شد. هم چنین بین اعمال نا ایمن کارگران با واحد کاری، شغل، سطح تحصیلات، سابقه کار، سابقه حادثه قبلی، ساعت کاری و روز مشاهده ارتباط معنی داری مشاهده شد (05/0p<)، اما بین اعمال ناایمن با سن و وضعیت تاهل رابطه معنی داری مشاهده نشد(05/0p<).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به این که بیش ترین رفتار نا ایمن در واحد تعمیرات مکانیک و بیش ترین نوع رفتار نا ایمن عدم استفاده یا استفاده نا مناسب از وسایل حفاظت فردی بود لذا به منظور کاهش این گونه رفتار ها، پایش مداوم کارگران، اجرای دوره های آموزشی بر اساس اصول ایمنی مبتنی بر رفتار، ایجاد فرهنگ ایمنی و جو ایمنی مناسب و استفاده از تجربیات علمی محققان دانشگاهی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: رفتار نا ایمن، نمونه برداری رفتار، پالایش گاز، ایلام
 • مریم زارع نیا، میترا صالحی *، بابک خیرخواه صفحات 108-116
  مقدمه
  سودوموناس آئروژینوزا از باکتری های مهم ایجادکننده عفونت های بیمارستانی به ویژه در بیماران مبتلا به نقص ایمنی است. برای درمان عفونت های ناشی از این باکتری، آنتی بیوتیک های متعددی نظیر آمینو گلیکوزید ها، کینولون ها و بتالاکتام ها به کار می روند. اما ظهور مقاومت و شیوع بیمارستانی سویه های مقاومت بسیار گزارش شده است. امروزه پمپ های افلاکس به عنوان یکی از مهم ترین مکانیسم های مقاومت ذاتی و اکتسابی آنتی بیوتیک ها در باکتری ها مطرح شده اند.
  مواد و
  روش
  در این مطالعه مقطعی- توصیفی، ‏60 ایزوله بالینی سودوموناس آئروژینوزا از نمونه های مدفوع از آزمایشگاه های استان کرمان جمع آوری شد. تمامی ایزوله ها با استفاده از تست های فنوتایپی و بیو شیمیایی مورد تایید قرار گرفتند. آزمایش دیسک دیفیوژن بر اساس روش CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) با انتی بیوتیک های مختلف انجام شد. آزمایش M-PCR جهت تشخیص ژن های پمپ های انتشار (mexA،mexB،mexR) با استفاده از آغازگر ها اختصاصی انجام شد.
  یافته های پژوهش: 60 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا توسط تست های بیو شیمیایی مورد تایید قرار گرفت. بیش ترین حساسیت مربوط به آنتی بیوتیک های سفتی زوکسیم 55(91.7%)، ایمی پنم 54(90%) ، مرو پنم 48(80%) و سیپرو فلوکساسین 40 (66.7%) مشاهده شد. بیش ترین مقاومت نیز به آنتی بیوتیک های سفپیم 36 (60%) و سیپرو فلوکساسین 19 (31.7%) تعیین گردید. بیش ترین فراوانی ژنی مربوط به ‏Mex B‏ در 59 (98.3%) از ایزوله های مورد بررسی مشاهده شد.‏
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، ژن پمپ انتشار، روش Multiplex PCR
 • احمد سروریان * صفحات 117-124
  مقدمه
  شایع ترین آلرژی چشمی کنژنکتیویت آلرژیک می باشد که با سیستم ایمنی سلولی و سایتوکاین های فعال کننده آن رابطه تنگا تنگی دارد. تاکرو لیموس که یک آنتی بیوتیک ماکرو لیدی است و می تواند سیستم ایمنی سلولی و سلول های T را مهار کند، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تاکرو لیموس بر کنژکتیویت آلرژیک می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کار آزمایی بالینی 202 بیمار مبتلا به کنژکتیویت آلرژیک که به درمانگاه چشم کلینیک امام رضا(ع) شهرستان اراک مراجعه کرده بودند به صورت تصادفی به دو گروه شامل 1- استاندارد 2- درمان استاندارد به علاوه تاکرو لیموس قرار گرفتند. علایم خارش، درد و حساسیت به نور براساس مقیاس آنالوگ بصری و قرمزی و ادم براساس معاینه در بدو مراجعه و پس از یک ماه بعد از شروع درمان در دو گروه با یکدیگر مقایسه شدند.
  یافته های پژوهش: میانگین نمره آنالوگ بصری یک ماه پس از درمان در متغیر خارش، درد و حساسیت به نور در درمان تاکرو لیموس به شکل معنی داری نسبت به درمان استاندارد کم تر بود (05/0>p) و هم چنین بهبود قرمزی و ادم نیز درگروهی که تاکرو لیموس دریافت کرده بودند، به طور معنی داری بهتر از گروه استاندارد بود (05/0>p).
  بحث و نتیجه گیری
  اضافه کردن پماد جلدی تاکرو لیموس به درمان استاندارد در درمان کنژکتیویت آلرژیک بسیار موثر بوده و در موارد شدید می توان از آن استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کنژکتیویت آلرژیک، تاکرولیموس، مقیاس آنالوگ بصری
 • احمدرضا باغستانی، سید حسین سیدآقا *، معین یوسفی، محمود بختیاری صفحات 125-132
  مقدمه
  نئو پلاسم تروفو بلاستیک حاملگی نوعی سرطان نادر با قابلیت درمان بالا است که از محصولات حاملگی داخل رحم می باشد. هدف این مطالعه بررسی عوامل خطر این سرطان، برای زنان با حاملگی مولار است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه هم گروهی گذشته نگر است که طی سال های 82 تا 92 انجام شده است. در این مطالعه تعداد 200 نفر مبتلا به حاملگی مولار تشخیص داده شدند که برای این افراد، اطلاعاتی چون سن در هنگام تشخیص، نژاد، تعداد حاملگی، تعداد فرزندان سالم، سابقه سقط، خونریزی واژینال، سن حاملگی (GA)، ارتفاع رحم (UH)، تیتر βHCG در چهار زمان و وضعیت ابتلا به سرطان تروفو بلاستیک حاملگی ثبت شد. برای تحلیل داده ها از مدل پارامتری وایبل استفاده شد.
  یافته های پژوهش: 11 نفر از بیماران (5/5%) افغانی و بقیه ایرانی بودند. میانگین سن بیماران 59/6± 9/26 سال و میانگین و میانه بقای بیماران به ترتیب 84/7 و 8 هفته بود. در طول مطالعه 32 نفر از بیماران به تومور تروفو بلاستیک حاملگی (GTN) مبتلا شدند. متغیر میزان رشد تیتر βHCG از هفته اول تا هفته دوم و متغیر نشانگری که نشان دهنده بزرگ تر بودن ارتفاع رحم از سن جنین به مقدار بیش تر از 2 واحد بود در سطح خطای کم تر از 05/0 معنی دار شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که میزان رشد تیتر βHCG از هفته اول تا هفته دوم و هم چنین متغیر دو حالته ای که نشان دهنده بزرگ تر بودن ارتفاع رحم از سن جنین به مقدار بیش تر از 2 واحد بود، از مهم ترین عوامل مرتبط با ابتلا به GTN برای زنان با حاملگی مولار کورتاژ شده هستند.
  کلیدواژگان: بقا، مدل وایبل، حاملگی مولار، بچه خوره، تروفو بلاستیک
 • فاطمه اولیاء، محمدحسن اخوان کرباسی، فاطمه کارگر شورکی *، رقیه حکیمیان صفحات 133-140
  مقدمه
  زبان جغرافیایی و زبان شیاردار از شایع ترین اختلالات تکاملی زبان محسوب می شوند. یکی از علت های بروز این ضایعات، آلرژی است. آلرژی معمولا با نا هنجاری های مختلفی هم چون خلط ته حلق و هایپر پلازی لنفوئیدی همراه است. هدف از این مطالعه بررسی بروز هم زمان لنفادنو پاتی حفره دهان و خلط ته حلق با زبان جغرافیایی و شیار دار بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 190 نفر از مراجعه کنندگان به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی یزد به روش نمونه گیری آسان انجام گرفت. نمونه ها به دو گروه 95 نفره تقسیم شدند که یکی دارای زبان جغرافیایی یا شیار دار و گروه دیگر فاقد آن بودند. بعد از کسب رضایت نامه اخلاقی، بیماران از نظر درگیری حلقه والدیر و PND معاینه شدند. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 17 و آزمون Chi-square تجزیه و تحلیل شد.
  یافته های پژوهش: از مجموع افراد مورد بررسی 19(10%) نفر درگیری لوزه زبانی داشتند. درگیری لوزه حلقی به ترتیب در30 (5/31%) و 21 (1/22%) نفر از گروه مورد و شاهد دیده شد. با توجه به نتایج مشخص می شود که بین درگیری حلقه والدیر و حضور زبان جغرافیایی یا شیار دار رابطه معنی داری بر قرار است (015/0=P) .20 نفر (1/21%) از گروه مورد خلط ته حلق داشتند. با توجه به نتایج بین حضور PND و وجود زبان جغرافیایی یا شیار دار ارتباط معنی داری مشاهده نشد (562/0=P).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس تفاوت معنی دار درگیری حلقه والدیر دردو گروه، باید وجود نشانه های بعدی آلرژی را در این بیماران در نظر داشت و نیز با پیگیری مکرر این بیماران مستعد، می توان به تشخیص و درمان به موقع آن ها دست یافت.
  کلیدواژگان: زبان جغرافیایی، زبان شیار دار، آلرژی، بافت لنفوئیدی
 • آرش فربود، سولماز حیدری * صفحات 141-150
  مقدمه
  درد از مهم ترین عوارض پس از زایمان است که شکایت خانم های بار دار را به همراه دارد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه ی تاثیر استا مینوفن وریدی با ترکیب شیاف دیکلو فناک و بوپیو اکایین داخل زخم بر کنترل درد پس از جراحی سزارین بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی سه سو کور بود. تعداد 100 بیمار کاندید سزارین به صورت تصادفی به دو گروه A (استا مینوفن وریدی) و B (شیاف دیکلو فناک+ بوپیو اکائین داخل زخم) تقسیم شدند. درد خانم های بار دار در حالت های سکون و حرکت و میزان رضایت مندی آن ها بر اساس معیار NRS و هم چنین میزان آرام بخشی بر اساس معیار ویلسون و در زمان های 6، 12، 18 و 24 پس از جراحی، ثبت و مقایسه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته های پژوهش: میانگین سن و میانگین وزن دو گروه تفاوت معنا داری با هم نداشت (p value به ترتیب 15/0 و 41/0). شدت درد (p<0.001) و میزان مورفین مصرفی (p<0.001) در گروه B کم تر از گروه A بود و شروع درد در گروه B نسبت به گروه A دیر تر بود(p<0.001).
  بحث و نتیجه گیری
  تجویز شیاف دیکلو فناک در ترکیب با بوپیو اکایین موضعی در پایان عمل سزارین باعث درد کم تر و میزان مصرف مورفین کم تر نسبت به استامینوفن وریدی می شود.
  کلیدواژگان: بوپیو اکایین داخل زخم، درد بعد از عمل، سزارین
 • نسیم ابراهیمی، صادق ولیان بروجنی * صفحات 151-160
  مقدمه
  بیماری نیمن پیک(NPD) Niemann-Pick Disease یک بیماری ذخیره ی لیپیدی با وراثت اتوزومی مغلوب است. این بیماری اساسا به دلیل نقص در ژن SMPD1 (11p15.4) که رمز کننده ی آنزیم اسید اسفنگو میلیناز Acid sphingomyelinase (ASM) می باشد، بروز می یابد. نقص در این آنزیم منجر به تجمع اسفنگو میلین در مغز و کبد می شود، که نتیجه ی آن اختلال در عملکرد یا آسیب این دو بافت است. نشانگر های چندشکلی مانند چند شکلی های تک نوکلئوتیدی(SNP) Single Nucleotide Polymorphismدر تشخیص مولکولی بیماری های ژنتیکی از طریق بررسی پیوستگی یا نقشه یابی همو زیگوسیتی استفاده می شوند. فراوانی آللی و درجه ی هترو زیگوسیتی یک نشانگر معمولا وابسته به جمعیت است. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی آللی و درجه ی هترو زیگوسیتی نشانگر rs67992843 واقع در ناحیه ژن SMPD1 در جمعیت ایرانی بود. این نشانگر از نوع SNP بوده و دارای دو آلل C/G می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 113 فرد سالم غیر خویشاوند برای انجام این مطالعه انتخاب گردیدند شانگر rs67992843با استفاده از تکنیک ARMS PCR و طراحی پرایمر های جدید بر اساس این تکنیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار تحت وب Genepop و نرم افزار Powermarker جهت تعیین فراوانی آللی و هترو زیگوسیتی، وجود تعادل هاردی- واینبرگ و محتوای اطلاعاتی چند شکلی Polymorphic Information Content (PIC)، تحت آنالیز های آماری قرار گرفتند.
  یافته های پژوهش: آنالیز اطلاعات به دست آمده نشان داد که در جمعیت ایرانی فراوانی آلل مغلوب این نشانگر ( آلل C) برابر 42/31% می باشد. هم چنین درجه ی هترو زیگوسیتی و PIC این نشانگر به ترتیب 82/39% و 338/0 محاسبه گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که می توان از نشانگر rs67992843 برای آنالیز پیوستگی و تشخیص مولکولی ژن SMPD1 در ارتباط با بیماری NPD استفاده نمود.
  کلیدواژگان: چند شکلی تک نوکلئوتیدی، بیماری نیمن پیک، ASM، SMPD1، جمعیت ایرانی
 • محمد پوررنجبر، سمانه مهری، مسعود رحمتی، عبدالرضا کاظمی * صفحات 161-170
  مقدمه
  نورون های حرکتی در طناب نخاعی ویژگی های انقباضی و ساختاری عضلات را دیکته می کنند. آسیب به نورون های حرکتی موجب تغییر الگوی بیان ژن در عضلات می گردند. با توجه به این که نورو تروفین-4 (NT-4) جهت حیات و علمکرد طبیعی تار های عضلانی مورد نیاز است، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر کاهش فعالیت به شکل لیگاتور بندی عصب نخاعی بر بیان ژن NT-4 در عضله نعلی است.
  مواد و روش ها
  10سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزن20±250 گرم به دوگروه شاهد سالم (C) و گروه لیگاتور بندی عصب نخاعی (SNL) تقسیم شدند. در طول 6 هفته پس از ایجاد SNL، آزمون های رفتاری درد نورو پاتیک در گروه های پژوهشی به طور مستمر انجام شد. در پایان هفته ششم تغییرات بیان ژن NT-4 در عضله نعلی با تکنیکReal time اندازه گیری شد.
  یافته های پژوهش: آزمون های رفتاری نشان دادند که SNL موجب آلوداینیای مکانیکی و پر دردی حرارتی در گروه SNL می شود که این آستانه کاهش درد در تمام طول تحقیق مشاهده گردید (05/0 p<) هم چنین در مقایسه با گروه شاهد میزان بیان ژن NT-4 عضله نعلی در گروه SNL بالا تر بود (05/0 p<).
  بحث و نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان داد که کاهش فعالیت به شکل SNL با کاهش آستانه درد و افزایش جبرانی بیان ژن NT-4 در عضله نعلی همراه است. با این حال سازوکار ها و پیامد های پاتو فیزیو لوژیک این افزایش نا مشخص باقی مانده است.
  کلیدواژگان: کاهش فعالیت، بیان ژن NT-4، درد نوروپاتی، عضله نعلی
 • رسمیه عسگری، محمدرضا ولی زاده *، کوروش جعفریان صفحات 171-178
  مقدمه
  پزشکان با استفاده از دستگاه BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) نسبت به محاسبه درصد چربی بدن افراد مبادرت می نمایند. مطالعه حاضر با هدف تخمین درصد چربی بدن افراد بدون استفاده از دستگاه صورت گرفته است. در این پژوهش سعی شده است که با استفاده از شبکه عصبی به پیش بینی میزان چربی بدن افراد پرداخته شود.
  مواد و روش ها
  داده مورد استفاده در این تحقیق اطلاعات بیماران مراجعه کننده به یکی از کلینیک های تغذیه درشهرتهران است. این مجموعه دارای 400 رکورد است که از آنها برای آزمایش و ارزیابی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه برای تخمین درصد چربی بدن افراد استفاده شده است. شبکه عصبی مورد استفاده دارای پنج نرون ورودی و ده نرون میانی است. هم چنین از روش ارزیابی متقاطع برای سنجش کارایی روش پیشنهادی این تحقیق استفاده شده است.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان دهنده 5.2 واحد خطا بر اساس روش ارزیابی متقاطع است که بیان کننده کارایی روش پیشنهادی است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که شبکه عصبی پیشنهادی برای تخمین درصد چربی بدن افراد دارای دقت میانگین 93% می باشد. بنابراین روش پیشنهادی می تواند میزان دقیق درصد چربی بدن افراد را به خوبی تخمین بزند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که روش پیشنهاد شده به عنوان اولین روشی که از تکنیک های داده کاوی برای این منظور استفاده می کند، برای تخمین دقیق درصد چربی از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند به عنوان یک ابزار کارآمد مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از راهکار پیشنهادی می تواند نیاز به دستگاه BIA یا روش های مشابه دیگر به منظور تخمین درصد چربی بدن را بر طرف نماید.
  کلیدواژگان: الگوریتم یادگیری، درصد چربی بدن، داده کاوی، شبکه عصبی
 • فرناز جعفری، جعفر سجادی اسکویی، ساناز جعفری *، محسن طالبی صفحات 179-186
  مقدمه
  از مهم ترین شاخص های اپیدمیو لوژیک در دندان پزشکی شاخص dmft (معادل شاخص DMFT برای دندان های شیری) و شاخص DMFT (Decay-missing-filled teeth index) هستند که وضعیت بهداشت دهان و دندان در افراد جامعه را نشان می دهند این مطالعه با هدف ارزیابی شاخص هایDMFT و dmft در دانش آموزان 6 ، 9 و 12 ساله شهرستان هشترود در سال 92 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی_تحلیلی که به روش مصاحبه، معاینه و ثبت اطلاعات بر روی 355 دانش آموز 6 ، 9 و 12 ساله مدارس ابتدایی شهرستان هشترود می باشد. روش نمونه گیری به روش خوشه ایتصادفی بود و عوامل جنس، درآمد ماهیانه والدین، دفعات استفاده از مسواک و دفعات استفاده از کربو هیدرات به عنوان متغیر زمینه در فرم اطلاعاتی ثبت شد. نتایج داده های حاصله با استفاده از SPSS نسخه 20 ارزیابی شد .
  یافته های پژوهش: میانگین شاخص DMFTدانش آموزان 6 ساله 87/0±13/0، 9 ساله 39/1 ±86/2 و 12 ساله 17/2±4 و میانگین شاخص dmft دانش آموزان 6 ساله 57/2±4، 9 ساله 36/2±83/3 و 12ساله 26/1±483/0 به دست آمد. آزمون کروسکال والیس اختلاف معنی داری را در میزان شاخص های dmft و DMFT دانش آموزان بر اساس دفعات مسواک زدن و نیز دفعات استفاده از تنقلات نشان داد )05/0.(P < ولی ارتباط معنی داری با جنسیت و میزان درامد خانواده مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  شهرستان هشترود از نظر میزان شاخص های dmft و DMFT با توجه به اهداف سازمان جهانی بهداشت وضع مناسبی ندارد.
  کلیدواژگان: DMFT، dmft، سلامت دهان، عوامل محیطی، پوسیدگی دندان، بهداشت دهان، اپیدمیو لوژی
|
 • Morad Nasri *, Ali Shojaee (Md) Pages 1-12
  Introduction
  Today, medicine is a strategic commodity that has a significant share of total household expenditure baskets and plays a role in the economy and the health of the family and society. Recognizing the pharmaceutical costs and its analysis help to optimize the pharmaceutical costs.
  Materials and Methods
  The statistical population of the study included existing data on 61 million prescriptions in 2014 and 69 million prescriptions of insured of the Health Insurance Organization in 2015 that was sent by the pharmacy to departments of health insurance. Using existing records in the database and health insurance processor, data received from different provinces were analyzed by census method and using the software Excel 2007 and SPSS21, and results were extracted.
  Findings: 80% of pharmaceutical costs in 2014 was used by 9.84% and in 2015 is consumed by the 8.87% of items. In 2014, drugs like interferon, insulin, Herceptin, cefixime, growth hormone, mycophenolate mofetil, Avastin, atorvastatin, Cytotoxic Mab and Tryptorlin, and in 2015, insulin, interferon, Herceptin, Avastin, cefixime, growth hormone, Factor 8, mycophenolatemofetil, atorvastatin and enoxaparin, were 10 expensive drugs to the country, respectively. In 2014 pharmaceutical groups of anti-neoplasm, anti-MS, antibiotics, antidiabetic, analgesics, immunosuppressive, growth, antihypertensives, bronchodilators and lipid lowering and in 2015 anti-neoplastic, antibiotic, anti-diabetic, anti-MS, analgesics, immunosuppressive, anti-hemophilia, blood pressure, growth and bronchodilator, were10 groups costly to the country,respectively.
  Discussion &
  Conclusions
  Monitoring and control 10% of Pharmaceutics items can optimize 80% of pharmaceutical costs of organizations and have a considerable impact on the economy of the medicine of the country's pharmaceutical costs and medication economy.
  Keywords: Pharmaceutics items, Pharmaceutics group, The Insured, Health insurance, Cost
 • Marjan Moin, Seyed Mehrdad Kassaee Dr * Pages 13-23
  Introduction
  Based on the evidences of curing effects of fenugreek on diabetes and its role in strengthening memory and mental health, this study investigated administration of fenugreek extract on learning and memory and also antioxidant level in the hippocampus in type 2 diabetic rats.
  Materials and Methods
  In this study, 24 male rats were divided into 4 groups. Group 1 or control, Group II or diabetic, Group III: diabetic rats treated with 8 gram fenugreek / kg diet, Group IV: diabetic rats treated with 2 gram fenugreek / kg diet. After four weeks, learning and memory were determined using water maze and shuttle box tests. After that, the rats were anesthetised and tissues were removed. Finally, total antioxidant capacity and malondialdehyde were determined in hippocampus.
  Findings: Treating diabetic rats with fenugreek extract caused increasing the total antioxidants levels and decreasing the amount of lipid peroxidation in the brain tissue and the dose of 8g/kg was more effective than 2g/kg (pDiscussion &
  Conclusions
  Administration of Fenugreek is effective in the capability of maintaining information in the memory stores and reminding them and also increased antioxidant levels in the diabetic rats and relayed mechanism can be prevention of neural cell destruction in hyppocampus due to antioxidant capacity of this plant.
  Keywords: Diabetes, Oxidative stress, Fenugreek extract, Memory, Learning
 • Zahra Seyd Abadi, Maryam Mohammadi *, Ali Mehri, Rahim Akrami Pages 24-33
  Introduction
  With respect to importance of preventing osteoporosis in women and the lack of a standard questionnaire in this context, the aim of this study was planning and Psychometric assessment of nutritional preventive treatment of osteoporosis in women based on protection motivation theory.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study a questionnaire was designed by using evaluation of scientific resources and need assessment of beliefs based on protection motivation theory, which its validity was determined by face and content validity, and its reliability was determined by internal consistency and test- retest. Spss version 15 and Amos version 21 were used to analyze the data collected.
  Findings: After validity and reliability processes, the 54- item questionnaire was designed. Content validity index appeared 0.88, as well as results of construct validity assessment by using Amos software analysis showed AGFI = 0.964, and RMSE = 0.072. Cronbach’s alpha results (α=0.94) and ICC (0.91) conformed the reliability of the instrument.
  Discussion &
  Conclusions
  According to the results, the questionnaire was provided based on protection motivation theory, which has approved after validity and reliability evaluation, and it is recommended to be used in future related researches.
  Keywords: Osteoporosis, Questionnaire, Protection-motivation theory, Validity, Reliability
 • Hassan Morovvati *, Salman Soltani, Hossein Najafzadeh Varzi, Ali Loui Monfared Pages 34-42
  Introduction
  Achillea (Asteraceae) is a plant that in recent years its anti-oxidant, anti-inflammatory, anti-spasmodic and anti-microbial qualities have been reported. Its extracts can also be used as a male contraceptive combination that has reversible effects too. The aim of this study is to examine the effects of the extract of this plant on the placenta and fertility.
  Materials and Methods
  In this study, 40 female pregnant wistar rats were randomly placed in four equal groups which included one control and three experimental groups. Control group animals were treated with distilled water over 6-16 days. The experimental groups received Achillea plant extract in 200, 400, and 600 mg/kg concentration in the same timetable. Tissue specimens were collected then stained with H&E method and studied under light microscopy.
  Findings: Results showed that the 400 and 600 mg/kg Achillea extract lead to sever placental congestion, elevation in the thickness of spongium of placenta, an increase in the number of the glycogenic cells and giant cells, elevation in the thickness of LIM of placenta as well as desidual thickness. Anatomical results showed a significant increase in the placental weight, diameter, thickness, index and a significant decrease in the fetal weight and length in treated animals that received the 400 and 600 mg/kg plant extract, compared with the treated animals which received 200 mg/kg plant extract.
  Discussion &
  Conclusions
  According to result of this study, the injection of 400 and 600 mg/kg Achillea extracts leads to histological and histomorphometrical changes in the placenta tissue.
  Keywords: Achillea, Histomorphometry, Placenta, Rat
 • Meghdad Kazemi, Mohsen Jalilian, Mehrdad Kazemi *, Mohamadamin Rashidi Pages 43-51
  Introduction
  Human resource is the most important factor in organizational development. This study aimed to evaluate the effect of education, job displacement, performance evaluation and job achievement on human resource development.
  Materials and Methods
  Two hundred employees working in Ilam University of medical science were participated in a cross-sectional study. Study instrument was self-report questionnaire to measuring human resource performance. Study data were analyzed by SPSS.21 and independent sample t-test and Pearson correlation were conducted.
  Findings: Findings showed that the mean of age, work experience and delivering training to new comers in staff employees were significantly higher than Pardis employees (PDiscussion &
  Conclusions
  Application of appropriate education and assessment strategies can have significant impact on human resources performance and development.
  Keywords: Education, Job displacement, Performance evaluation, Job achievement, Human resource development
 • Donya Saeedi, Habib Onsori * Pages 52-59
  Introduction
  Hearing loss (HL) is the most common sensorineural disorder with the frequency of 1 to 1000 neonates and it's seen in two syndromic and non-syndromic states. Given that the mutations of DFNB1 locus, containing Connexin 26 (Cx26) and 30 (Cx30) genes are the only responsible for 50% non-syndromic HL with autosomal recessive hereditary in different populations, the aim of this study is the screening of the connexin30 gene deletion mutations including Del (GJB6-D13S1830) and Del (GJB6-D13S1854) in HL subjects were negative to mutation in Cx26 gene.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, 85 unrelated patients (44 males and 41 females) with autosomal recessive hearing loss of Khorasan Razavi province that were negative towards the Cx26 gene mutations, were studied. Genomic DNA was extracted from 1 ml of EDTA anticoagulated peripheral blood by rapid genomic DNA extraction (RGDE) method. For molecular analysis, multiplex PCR and direct sequencing methods were used.
  Findings: Out of 170 studied chromosomes, none of the Del (GJB6-D13S1830) and Del (GJB6-D13S1854) mutations found in the studied subjects.
  Discussion &
  Conclusions
  Lack of the deletion mutations in the Cx30 gene, indicates the involvement of other genes in causing disease. Thus, it is necessary to study other HL genes in these subjects.
  Keywords: Hearing loss, Connexin30, GJB6, Del (GJB6-D13S1830), Del (GJB6-D13S1854)
 • Rohullah Maghsudi, Nematullah Kurd *, Abdolhosain Poornajaf Pages 60-69
  Introduction
  In recent years, dust storms frequently have occurred in large areas of the western half of Iran. Dust particles have negative effects on the environment and living animals, especially men's lives; hence, the current study was conducted with the aim of evaluation of airborne microorganisms and the concentrations of particulate and respirable matter causing from dust storm.
  Materials and Methods
  This cross - sectional study was done in Ilam city (2012). For sampling and reading of TSP amounts used from direct reading devices in concentration range of 1µg/m3-2500 mg/m3. Cyclone was used for determination of respirable dusts with diameter less than ten microns. Also to determine microbial state of dusts used from the cellulose membrane filters (37 mm diameter). Finally, data were analyzed with spss software.
  Findings: Results showed that the highest concentration of total suspended particles (TSP) and respirable particles (PM10) have been recorded in June with the amount of 22.5 and 1.3 mg per cubic meter. Comparison of Ilam air quality with standard values ​​( Discussion &
  Conclusions
  The results of this study showed that particulate concentration levels were higher than those of standard values and also contained microorganisms which can threaten human health; therefore, it seems necessary to control them.
  Keywords: Dust storm, Airborne microorganisms, Sarticulate, respiratory mutters, Ilam
 • Sara Doulatyabi, Seyed Mostafa Peighambari *, Rima Morshed Pages 70-78
  Introduction
  Paratyphoid Salmonella infections are very important in poultry industry. Chicken meat and eggs are recognized among the major sources for Salmonella infection in recent years. The main purpose of this survey was to isolate Salmonella from broiler farms around Sanandaj city, identifying the serogroups and determine the drug resistance pattern of the isolated Salmonella.
  Materials and Methods
  A total number of 2220 samples were randomly collected from freshly dropped feces of broilers from 20 different broiler flocks around Sandanaj city. Sixty samples were taken from each poultry house in a farm and then each 10 samples were pooled. All 220 pooled samples obtained from 20 flocks were processed for Salmonella isolation according to standard procedures. By using polyvalent Salmonella antisera and by slide agglutination test the serogroup of each isolate was determined. Antimicrobial susceptibility of the isolates against 20 antibacterial agents was determined using standard disk diffusion method.
  Findings: Out of 222 pooled samples, four Salmonella isolates were recovered which belonged to three different flocks. Serogrouping of four Salmonella isolates identified three isolates as serogroup D and one as serogroup C. All Salmonella isolates were susceptible to danofloxacin, norfloxacin, ampicillin and levofloxacin and were resistant to nalidixic acid and flumequine. Multi-resistance was observed for all Salmonella isolates. Resistance to 5-9 antibacterial agents was shown. Four drug resistance patterns were exhibited.
  Discussion &
  Conclusions
  The results of this study showed the presence of Salmonella infection among broiler chickens in Sanandaj region and the occurrence of resistance to antibacterial agents for four isolated Salmonella. These findings are important for Iranian poultry industry and public health concerns.
  Keywords: Salmonella, Serogroup, Drug resistance, Broiler chicken, Sanandaj, Iran
 • Adel Allami *, Masoud Golpayegani, Shahnaz Shahrejerdi Pages 79-89
  Introduction
  Obesity is an important factor of spine abnormalities. The Body fat distribution (type of obesity) is an important subject which has serious effects on the health of people. The purpose of the present study was to compare lumbar curvature and its abnormality (lordosis) in apple-shaped and pear-shaped obesity.
  Materials and Methods
  This was a case-control study. The subjects in this study consisted of 6th grade, primary school girls in Arak City, in Iran. 122 obese students were screened using non-randomized and purposeful sampling method based on their body mass index. Finally, 61 students participated in this study. Then, based on waist-to-hip ratio, the students were divided into apple-shaped and pear-shaped obesity groups. Assessment of lumbar curvature and diagnosing of lordosis were performed by Rasterstereography (spine evaluation device).
  Findings: We found significant differences between two groups in relation to the degree of lumbar curvature and the incidence of lordosis, which the degree of lumbar curvature and incidence of lordosis in the subjects with apple-shaped obesity were more than the subjects with pear-shaped obesity.
  Discussion &
  Conclusions
  The differences of the degree of lumbar curvature and the incidence of lordosis in two obesity groups were possibly related to the type of obesity, namely, body fat distribution. It seems that the type of obesity affects the lumbar curvature and can lead to lordosis.
  Keywords: Apple-shaped obesity, Fat distribution, Lordosis, Lumbar curvature, Pear-shaped obesity
 • Karam Khalili *, Hamed Ghasempoor Pages 90-98
  Introduction
  Health units compared with other Organizational offices and services, with the issue of corporate social responsibility, moral and humanitarian work have been dealing in the vulgar sense. Hence, the present study to "Studying the impact of Corporate Social Responsibility on job attitude employees Health Centers of Ilam" is done.
  Materials and Methods
  Regarding the purpose and functional conclusion, and in terms of gathering data correlative- descriptive research, whose population consists of all employees in health center of Ilam city among which 185 individuals were selected as the sample of study through Cochran's formula with a random sampling way. In order to collect data, standard questionnaire of Carool (1991) Corporate Social Responsibility and self-made questionnaire job attitude were applied, whose validity was confirmed by experts and its reliability of (0.91) was determined by Cronbach's alpha. Data were analyzed through descriptive statistics and Pearson's correlation factor and regression analysis in SPSS.
  Findings: Obtained findings indicated that among these aspects Corporate Social Responsibility: Humanitarian, Ethical, legal and Economic; have a significant relation with Humanitarian responsibility and legal liability on job attitude employees of the health center Ilam city. Also, does not significant relationship between other two aspects; Ethical and Economic responsibility on job attitudes.
  Discussion &
  Conclusions
  Considering the relationship between the two aspects of social responsibility, the responsibility of voluntary (services and collaboration regardless of time and money) and legal responsibility (compliance and stewardship provisions) on job attitudes employees health center in Ilam city that had the mission of these centers were in the minds of researchers. Accordingly, anticipate to senior managers to preserve and strengthen positive attitude to these two aspects of social responsibility, ethical responsibility (expectations of the organization) should be paid special attention. Also, there is no meaningful relationship between economic responsibility (activities and economic activities for profit) on job attitudes regarding the organization's mission.
  Keywords: Corporate social responsibility, Job attitude, Health centers, Ilam city
 • Zeinab Garavand, Hojatolla Kakaei *, Feyzollah Mirzaie, Kobra Jamshidzadeh, Mehdi Zeydimofrad, Yousef Gravand, Abdolhoseyn Poornajaf Pages 99-107
  Introduction
  Gas Refinery is one of the strategic industries in the country and the events happening there can cause irreparable damage, therefore it is very important to control events and identify its causes. This study conducted also aims to identify the types of unsafe behavior that is one of the causes of accidents in refineries.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study using the safety sampling technique and enjoying observation method and Tarrant checklist, unsafe act of workers were studied. To complete demographic profile of workers, they were interviewed. To determine the amount and types of unsafe behavior with a pilot study sample size, the view was set in 1878. For data analysis, SPSS software and chi-square test were used.
  Findings: The results showed that 32.2% of worker's behaviors are unsafe. The highest unsafe behavior and its types in Mechanical Repair (33/1%) and non-use or inappropriate use of personal protective equipment (10/6%) were observed, respectively. Also, relationship between unsafe acts of workers with the unit, job, education level, work experience, previous accident history, hours and days were statistically significant (p 0/05).
  Discussion &
  Conclusions
  Given that most unsafe behavior was in mechanical maintenance unit and the most types it was inappropriate use of personal protective equipment, to reduce these behaviors, continuous monitoring of workers, training courses on the principles of behavior-based safety, creating a safety culture and safety climate and use of scientific expertise of university researchers were recommended.
  Keywords: Unsafe behavior, Behavior sampling, Gas refinery, Ilam
 • Maryam Zarenia, Mitra Salehi *, Babak Kheirkhah Pages 108-116
  Introduction
  Pseudomonas aeruginosa is one of the important bacteria for nosocomial infections; particularly in patients with immune deficiency. For the treatment of serious infections caused by these bacteria, antibiotics such as aminoglycosides many, quinolones and beta-lactams are used. However the emergence and spread of resistant nosocomial strains of resistance have been reported. Nowadays, efflux pump has been proposed as an important mechanism of resistance to antibiotics in bacteria.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 60 clinical isolates of P.aeruginosa were collected from fecal samples from laboratories in Kerman province. All isolates were approved with the phenotype and biochemical tests. The disk diffusion method was performed according to CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Multiplex-PCR tests were performed for detection of efflux pumps genes (mexA, mexB, mexR) using specific primers.
  Findings: All the 60 fecal isolates of P..aeruginosa were confirmed by biochemical tests. The greatest sensitivity was observed for ceftizoxime 55(91.7%), imipenem, 54(90%), meropenem, 48(80%) and ciprofloxacin 40(66.7%). The greatest resistance were determined to antibiotics cefepime 36(60%) and ciprofloxacin 19(31.7%). The highest frequency was observed of Mex B gene in 59(98.3%) of the isolates.
  Discussion &
  Conclusions
  Rapid diagnosis of Pseudomonas aeruginosa in clinical samples is more than important for initiation of treatment. In general, the use of multiplex polymerase chain reaction for detection of antibiotic-resistant P. aeruginosa is very important in clinical samples of patients.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Efflux pump genes, Multiplex PCR
 • Ahmad Sarvarian * Pages 117-124
  Introduction
  Allergic conjunctivitis is the most common allergic ocular disorder that is closely related to cell-mediated immunity and activator cytokines. Tacrolimus is a macrolide antibiotic which inhibits T-cell and cellular immunity. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of topical tacrolimus ointment on allergic conjunctivitis.
  Materials and Methods
  In this clinical trial, 202 patients with allergic conjunctivitis in Arak Imam Reza clinic were randomly divided into two groups including: 1- Standard treatment, 2- standard treatment plus tacrolimus. Three clinical symptoms, i.e. pruritus, pain and photosensitivity were evaluated by visual analog scale (VAS) and two signs, i.e. edema and erythema based on examination before and a month after treatment were compared.
  Findings: Mean of VAS score for pruritus, pain and photosensitivity were significantly lowered after treatment by tacrolimus than standard group (pDiscussion &
  Conclusions
  Adding topical tacrolimus ointment to standard treatments is very effective in allergic conjunctivitis and in severe cases it can be used.
  Keywords: Allergic conjunctivitis, Tacrolimus, Visual analog scale
 • Ahmad Reza Baghestani, Seyed Hossein Seyed Agha *, Moein Yoosefi, Mahmood Bakhtiyari Pages 125-132
  Introduction
  Gestational trophoblastic neoplasia (GTN) is a highly curable tumor arising from conception in the uterus. The purpose of this study is to investigate risk factors for the cancer among women with a molar pregnancy.
  Materials and Methods
  This is a retrospective cohort study containing 200 women with molar pregnancy conducted between 2003 and 2013. Age at diagnosis, race, gravidity, parity, history of abortion, vaginal bleeding, gestational age, uterine height, β-human chorionic gonadotropin (β-hCG) during the first 28 days after uterine evacuation and status of catching to GTN were entered into analysis using the weibull model.
  Findings: The mean of age in patients was 26.9±6.59. The mean and median of survival time were 7.84 and 8 weeks respectively. During the study, 32 patients were diagnosed with gestational trophoblastic neoplasia. The β-hCG growth variable from the first to the second week and the indicative variable which represented that the uterine height compared to the gestational age and was more than two were significant at 0.05.
  Discussion &
  Conclusions
  The results of this study showed that the β-hCG growth variable from the first to the second week and the indicative variable which represented that the uterine height compared to the gestational age was more than two were the most important factors related to time to GTN for women with molar pregnancy.
  Keywords: Survival analysis, Weibull model, Molar pregnancy, Trophoblastic
 • Fatemeh Oliya, Mohammad Hasan Akhavan Karbasi, Fatemeh Kargar Shorki *, Roghayeh Hakimiyan Pages 133-140
  Introduction
  Geographic tongue and fissured tongue are the most common developmental tongue disorders. One of their causes is allergy. Allergy usually is accompanied by different abnormalities such as lymphoid hyperplasia and post nasal discharge (PND). The purpose of this study was assessing coincidence of oral lymphatic condition and PND in patients with geographic or fissured tongue.
  Materials and Methods
  This case control study was done on 190 patients referring to oral medicine department of Yazd dental school with convenience sampling method. All patients were divided into two groups, the first group with geographic or fissured tongue and the other one without it. After taking informed consent, all of them were examined for PND and involvement of Waldeyer's lymphatic ring. Finally the results of both groups were compared with Chi-Square test and SPSS 17 software.
  Findings: 19 persons of examined patients (10%) in this study had tongue tonsils. Involvement of pharyngeal tonsils were seen in 30 and 21 persons in case and control group respectively.According to the results, it was found that, there was a significant relationship between the involvement of Waldeyer's lymphatic ring and the presence of geographic or fissured tongue (Pvalue=.015). 20 persons in case group (21.1%) had PND, and there was no significant relationship between PND and geographic or fissured tongue (Pvalue=.562).
  Discussion &
  Conclusions
  According to significant difference in Waldeyer's lymphatic ring involvement in groups, the probable signs and symptoms of allergy should be considered in these patients. Also, with regular follow up in these susceptible persons well-timed diagnosis and treatment could be achieved.
  Keywords: Geographic tongue, Fissured tongue, Allergy, Lymphoid tissue
 • Arash Farbood, Solmaz Heidari * Pages 141-150
  Introduction
  The aim of this study was to compare the effect of intravenous acetaminophen with combination of suppository diclofenac and incisional bupivacaine on post cesarean section pain.
  Materials and Methods
  This was a double blinded randomized clinical trial study. Patients were randomly allocated to the intravenous acetaminophen group (A) and combination of incisional bupivacaine and diclofenac (B) group. Secondary outcomes included: assessment of the time of first request for analgesic, 24 hr morphine consumption, patient's sleep, sedation score (by Wilson criteria), drug side effects (nausea and vomiting and pruritus) and pain intensity during ambulation and global satisfaction of the patients. Data analysis was done by SPSS software.
  Findings: There were no significant difference between the mean age and mean weight of groups (p value was 0.15 and 0.41 respectively). During this study, pain score (pDiscussion &
  Conclusions
  We noted that combination of suppository diclofenac and intraincisional bupivacaine could relieve pain better than intravenous acetaminophen and can be used for post cesarean delivery analgesia with more efficacy than intravenous acetaminophen for an opioid-sparing effect.
  Keywords: Intraincisional bupivacaine, Post-operative pain, Cesarean section
 • Nasim Ebrahimi, Sadegh Vallian Borujeni * Pages 151-160
  Introduction
  Niemann Pick Disease (NPD) is a lipid storage disorder with an autosomal recessive inheritance. The disease occurs mainly due to defects in SMPD1 gene (11p15.4), encoding sphingomyelinase. Disruption of this enzyme leads to the accumulation of sphingomyelin in brain and liver resulting in dysfunction or damage of the brain tissues.
  Polymorphic markers such as Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) are used in molecular diagnosis of genetic disease through linkage analysis or homozygosity mapping. The allele frequency and degree of heterozygosity of the markers are usually population dependent. The aim of this study was to investigate the allele frequency and degree hetereozygosity of rs67992843 marker located in the SMPD1 gene region in the Iranian population.
  Materials and Methods
  113 unrelated individuals were selected for this study. The marker was genotyped using ARMS PCR with newly designed primers. The results were analyzed by Genepop database and Power Marker software to estimate allelic frequency, heterozygosity rate, presence of Hardy Weinberg Equilibrium (HWE) and polymorphism information content (PIC).
  Findings: The data showed 31.42% Minor Allele Frequency (MAF), 39.82% heterozygosity rate and PIC 0.338 for rs67992843 marker in the Iranian population.
  Discussion &
  Conclusions
  The results of this study showed that rs67992843 marker could be suggested for linkage analysis and molecular diagnosis of SMPD1 gene in the Iranian population.
  Keywords: Single nucleotide polymorphism, Niemann pick disease, SMPD1, ASM, Iranian population
 • Abdolreza Kazemi * Pages 161-170
  Introduction
  Motor neurons in spinal cord dictate the structural and contractile properties of muscles. Damage to motor neurons change muscles gene expression pattern. Given that Neurotrophin-4 (NT-4) is required for survival and normal function of muscle fibers, the aim of present study is investigation effect of Decreased activity model as Spinal Nerve Ligation on muscular NT-4 gene expression.
  Materials and Methods
  Ten adult male wistar rats in the weight range of 250±20 gr randomly were divided into two groups including healthy control (C), Spinal nerve ligation (SNL). Over the six weeks after SNL, neuropathic pain behavior tests were conducted continually in groups. In the end of Sixth weeks, change of NT-4 gene expression in soleus muscle was measured with Real time technique.
  Findings: Behavioral tests demonstrated that spinal nerve ligation induce thermal Hyperalgesia and mechanical Allodynia in the SNL group which decreased pain threshold seen in allover period of study (P≤0.05). Also, compared to the C group, NT-4 gene expression in soleus muscle was higher in SNL group significantly (P≤0.05).
  Discussion &
  Conclusions
  The present study demonstrated that decreased activity in the form of SNL is associated with increased NT-4 gene expression in soleus muscle. However, the mechanisms and pathophysiologic issues of this increase are remaining elusive.
  Keywords: Decreased activity, NT-4 gene expression, Neuropathic pain, Soleus muscle
 • Rasmiyeh Asgari, Mohammad Reza Valizadeh *, Korosh Jafariyan Pages 171-178
  Introduction
  Doctors undertake calculation of body fat percentage by using BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) equipment. In this study, we measured body fat percentage without using equipment. For this purpose, an artificial neural network has been used to estimate the exact amount of fat.
  Materials and Methods
  The sample was selected from patients admitted in a nutrition clinic in Tehran. 400 patients took part in this study. MLP neural network was used to estimate body fat percentage. The used neural network had five input neurons and ten neurons in the hidden layer. Also, cross validation method for evaluating the proposed method has been used.
  Findings: The proposed method is efficient because of the results that demonstrate 2.5 units error based on cross validation. The results of experiments show that the proposed neural network for estimating body fat percentages has an average accuracy of 93%. Therefore the proposed method can accurately estimate body fat percentage of people with very high accuracy.
  Discussion &
  Conclusions
  The results of this research show that the proposed method as the first method used in machine learning technique, can estimate fat percentage with high accuracy. This method can be used as a useful method without using BIA device.
  Keywords: Learning algorithm, Body fat percentage, Data mining, Neural network
 • Farnaz Jafari, Jafar Sadjadi Askouee, Sanaz Jafari *, Mohsen Talebi Pages 179-186
  Introduction
  DMFT (Decay-missing-filled teeth index) and dmft (the equivalent of DMFT index for deciduous teeth) indexes are dental epidemiological indicators showing the status of oral health in the population. This study evaluated the DMFT index of 6, 9 and 12-year-old students in Hashtrood city in 2013.
  Materials &
  Methods
  The present descriptive-analytical study using interview, examination and recording of information, in the study population included students aged 6, 9 and 12 -year-old conducted in Hashtrood city. Gender, parents’ income, toothbrushing frequency and carbohydrates intake frequency were recorded. Data analysis was done using SPSS 18.
  Findings: The average DMFT index of 6 years old children was 0.13 ± 0.78, for 9 years old children was 2.86±1.39 and for 12 years old children was 4±2.17. The average dmft index of 6 years old children was 4±2.57, for 9 years old children was 3.83±2.36 and for 12 years children was 0.483±1.26. The analysis of Kruskai Wallisfound, significant differences between the amount of dmft and DMFT indexes of students based on brushing frequency and carbohydrate consumption (p Discussion &
  Conclusions
  DMFT and dmft indexes of students of Hashtrood city according to WHO goals were not in good condition.
  Keywords: DMFT, Dmft, Oral health, Environmental factors, Dental caries, Oral hygiene, Epidemiology