فهرست مطالب

نشریه هنرهای صناعی اسلامی
پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/10/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیر رضایی نبرد* صفحه 1
  نقاشی ایرانی نوین در تبارشناسی تاریخی خود، دارای اشتراک و افتراق نسبی با دیگر مکاتب سنتی نقاشی ایرانی و حاوی کارکردها و مفاهیم خاص خود است. مسئله این پژوهش، نخست «طبقه بندی موضوعی» آثار بهزاد و فرشچیان و سپس بررسی تطبیقی و تحلیلی «موضوع» در آثار این دو هنرمند جریان ساز بوده است. هدف این نوشتار نیز، روشن نمودن چگونگی بهره گیری این دو هنرمند از موضوعات و آشکار نمودن افتراق و اشتراک آثار آنها در موضوعات طبقه بندی شده بوده است. در این مقاله که از نوع «نظری» و با روش «توصیفی- تحلیلی» انجام پذیرفته است، کوشش گردیده که با اسناد و اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، ضمن تبیین اهمیت موضوع، مجموعه آثار این دو هنرمند مورد «طبقه بندی موضوعی» قرار گیرد که حاوی «طبقه» ، «معیار» و «نمونه های معیار» می گردد. سپس با استخراج طبقه بندی موضوعی، آثار آنها مورد بررسی تطبیقی و تحلیلی قرار گرفته است. بر مبنای یافته ها و بررسی تطبیقی و تحلیلی آثار هر دو هنرمند، به عنوان نتیجه می توان گفت که آثار هر دو نگارگر در مولفه «موضوع» به عنوان یکی از ویژگی های برجسته نقاشی ایرانی، در کنار دیگر ویژگی ها، یعنی: «بینشی» ، «ساختاری» ، «کارکردی» و «فنی» دارای اشتراک و افتراقاتی هستند. بهره گیری از پانزده طبقه مشترک موضوعی و به ویژه استفاده کمی و بسیار چشمگیر از موضوعات «غنایی» ، «ادبی» و «اجتماعی» از اشتراکات «موضوعی» آثار این دو نگارگر بوده است. همچنین، مولفه هایی چون: کمیت (تعداد آثار) ، کیفیت بیان مضمون (نمادگرایی) ، فاصله گرفتن از ادبیات، درون گرایی و ابداع مضامین نو، از افتراقات آثار محمود فرشچیان با آثار حسین بهزاد بوده است.
  کلیدواژگان: نگارگری معاصر، حسین بهزاد، محمود فرشچیان، موضوع
 • مهدی محمد زاده*، شکیبا شریفیان، مصطفی مهرآیین صفحه 11
  با حمله ناپلئون به مصر در آستانه قرن 19 و شکست نظامی عثمانی، تنظیمات به عنوان اولویتی مهم در راستای نوسازی امپراطوری در دستور کار قرار گرفت. این نقطه عطف تاریخی، سومین تلاقی و مهم ترین تلاقی جهان اسلام با جهان غرب بود، در این زمان ارتش مدرن فرانسه عظمت بزرگ ترین امپراطوری اسلامی را در هم شکست و مسلمانان را با پرسش علت عقب مانندگی خود از پیشرفت های نظامی و علمی غربی که تا پیش از آن خود را از آن برتر و بی نیاز می دید، روبرو ساخت. عثمانی به منظور رفع این عقب ماندگی، به اتخاذ الگوهای غربی روی آورد. نوسازی با اولویت نظامی و تاسیس آکادمی های نظامی انجام گرفت و سپس به سایر حوزه ها تسری یافت. بطوری که اولین آکادمی هنرهای زیبا در 1883 در استانبول تاسیس شد. از این رو، پژوهش حاضر، علاوه بر هدف آشنایی با هنر مدرن عثمانی و تکوین گفتمان هنری نوگرای عثمانی، می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که گفتمان ویژه هنر مدرن عثمانی چیست؟ و چگونه در آثار نقاشی تجلی یافته است. بدین منظور، شرایط جامعه عثمانی از قرن 19 تا استقرار جمهوری مطالعه شده و آثار هنرمندان برجسته مدرن عثمانی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، گفتمان هنری نوگرا در عثمانی پیوندی تنگاتنگ با گفتمان نوسازی یا مدرنیزاسیون دارد، که گفتمان نوسازی در عثمانی معادل است با «غرب گرایی» که در حوزه هنر بواسطه اتخاذ الگوهای غربی وانتقال آموزش هنر از کارگاه های درباری به مدارس نظامی و سپس به آکادمی هنرهای زیبا نمودار شد. با تاسیس نهاد هنری جدید مانند آکادمی هنرهای زیبای استانبول در 1883، آموزش هنر به شیوه غربی به عنوان بارزترین مصداق نوگرایی نهادینه شد. از دیگر مصادیق تاثیر گفتمان نوسازی بر نقاشی عثمانی، می توان به تصویر کردن زنان، مستند نگاری نوسازی شهری و روستایی و استفاده از سبک های مدرن اشاره کرد.
  کلیدواژگان: نقاشی نوگرای عثمانی، مدرنیزاسیون، غرب گرایی، آکادمی هنرهای زیبا
 • فریناز فربود*، نوشین دهملاییان صفحه 21
  ایران ایلخانی (654 تا750 ه‍. ق. / 1256 تا 1335م.) ، پس از یک دوره کوتاه رکود، به دلیل حمایت مغولان از تولید و تجارت منسوجات گرانبها، با رشد چشمگیری در زمینه طراحی و تولید منسوجات روبرو می شود. در حکومت ممالیک مصر (648 تا 923 ه‍. ق. / 1250 تا 1517م.) نیز، به دلیل مقاصد سیاسی، تجاری و اقتصادی و اهمیت قاهره به عنوان مرکز جهان اسلام، توجه به تولید منسوجات فزونی یافت و در این دوران، پارچه و لباس نقش اجتماعی وسیعی را، به ویژه در سطح درباری ایفا می کرد. در بسیاری از کتاب های تاریخی، مورخان مسلمان، راجع به روابط تجاری و فرهنگی ممالیک با تمدن های شرقی و تاثیرپذیری منسوجات آنها از سبک و طراحی شرقی به ویژه سبک چینی و ایلخانی، سخن به میان آمده است. از اینرو، سوال پژوهش حاضر این است که چه شواهدی از تاثیر منسوجات ایران ایلخانی قرون هفتم و هشتم هجری/سیزدهم و چهاردهم میلادی بر منسوجات ممالیک معاصر آنها وجود دارد؟ هدف این پژوهش کیفی، پس از بیان ویژگی های منسوجات ایلخانان و ممالیک، بررسی زمینه های ارتباط سیاسی و تجاری دو تمدن به منظور تبیین زمینه تاثیرپذیری و سپس انتخاب نمونه های پارچه نمایشگر تاثیر منسوجات ایلخانی بر پارچه های مملوکان مصر، به منظور بررسی نحوه تاثیرپذیری از منظر نقش مایه ها و ترکیب بندی بوده است. روش تحقیق به صورت تاریخی، توصیفی و تطبیقی است و شیوه ی گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با انتخاب نمونه های بارز منسوجات دو دوره، موجود در موزه های جهان انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشانگر تاثیرپذیری پارچه بافی مملوکان از نمونه های منسوجات ایلخانی در زمینه ی نقوش، افزایش استفاده از مدالیون های ترنجی، بادامی و اشکی شکل و همچنین ترکیب بندی های جدید، استفاده از قاب های توریقی/ طاقی، استفاده از طرح های ساقه های تاک عمودی و منحنی و ترکیب بندی حاشیه ضخیم و مدالیون های ترنجی و گل اناری به صورت یک دوم به جای منظم و حاشیه های ترکیب شده با مدالیون و خطوط و ترکیب دوگانه مدالیون ها است.
  کلیدواژگان: ایلخانی، مملوکیان، منسوجات اسلامی، نقشمایه، ترکیب بندی
 • فروزان انصاری نیا* صفحه 31
  علیرغم سابقه تاثیرگذاری سفالگران چین بر ایران،این تاثیرگذاری طی دوره صفوی،بخصوص در زمینه سفال آبی و سفید در تبریز نمود ویژه ای داشته است و بررسی و مقایسه تفاوت و شباهت های تاثیرپذیری هنرمندان تبریز از طرح و نقش هنر چین و نوع برخورد سفالگران تبریز می تواند نقش مهمی در شناخت تغییر و تحولات نقوش سفالینه ها داشته باشد. در مقاله پیش رو با مطالعه و مقایسه تعدادی از سفالینه های تبریز و چین، تاثیرات طرح و نقش سفالینه های چین بر تبریز و نوع برخورد سفالگران تبریز از این تاثیرات بررسی می شود. روش این تحقیق توصیفی، تحلیلی بوده و اطلاعات آن با انجام مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. حاصل این پژوهش مقایسه جامع و کامل از طرح و نقش سفالینه های تبریز و چین است که نشان می دهد هنرمندان تبریز اگرچه در ابتدا برخی از مایه های تزیینی را از چینی ها اقتباس کردند ولی در استمرار این تاثیرپذیری ها ما شاهد افزایش نقشمایه هایی با ترکیب و تلفیق عناصر اسلامی و چینی هستیم، تا جایی که می توان گفت سفالگران تبریز توانستند این تاثیرات را رنگ و بویی ایرانی بخشند.
  کلیدواژگان: تبریز، چین، سفال، صفوی، آبی سفید
 • بهنام زنگی*، سید بدرالدین احمدی صفحه 39
  دیوارنگاری از جمله هنرهای شهری است که از ظرفیت ها و کارکردهای شهری و ساختار فرهنگی و تاریخی قابل توجهی برخوردار است. حضور این هنر در فضای شهری و کارآیی های آن در فرهنگ، هویت ملی، حیات جمعی شهری، امورتجاری، تبلیغات و آموزش های شهروندی امری انکارناپذیر است. دیوارنگاری یکی از شاخه های هنرهای تجسمی است. آن چه که شناخت ما را از پیرامون مان سازماندهی می کند، تصویری است که از آن در ذهنمان شکل می گیرد. اعلام، اشاعه و تحکیم مواضع فرهنگی و بنیان های هویتی در شهرهای ایرانی می تواند از طریق آثار دیوارنگاری صورت گیرد و دیوارنگاره ها می توانند به تطبیق سیمای شهر با هویت و فرهنگ آرمانی آن کمک کنند. اهمیت تصویر در شهر، به ویژه زمانی که در قالب اثر هنری ارایه می شود، از این جهت است که می تواند کارکردهای متعددی داشته و در جایگاه های مختلف، ایفای نقش کند. سه رویکرد و عملکرد دیوارنگاره ها به عنوان تصاویر هنری شهری شامل «هنری» ، «ارتباطی» و «کاربردی» در سه ساحت «هنرهای تجسمی» ، «ارتباطات اجتماعی» و «معماری-شهرسازی» است که منظر، کالبد و فضای شهری را تحت تاثیر قرارمی دهد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی به دنبال تبیین کارکرد دیوارنگاره ها در هویت بخشی شهری و کمک به بازآفرینی هویت ایرانی-اسلامی در شهرهای ایرانی است. نقش هویت ساز دیوارنگاری شهری از طریق شناسایی کارکردهای آن در حوزه های پیرامونی اش شامل «هنرهای تجسمی» ، «ارتباطات اجتماعی» و «معماری-شهرسازی» قابل شناسایی و معرفی است. بررسی سه محور «ارزش های فرهنگی-هنری» ، «ظرفیت گفتمانی و رسانه ای» و نیز «کارکردهای زیباسازی و تزیینی» به عنوان حوزه های مهم اجتماعی که خروجی و تاثیرات دیوارنگاری در آن ها قابل تشخیص، ارزیابی و تحقق است، بر ما روشن می سازد که دیوارنگاری شهری به عنوان یک هنر شهری با پشتوانه های چشمگیر تاریخی، هنری، فرهنگی و اجتماعی، در زمینه هویت بخشی به فضاهای شهری، از قابلیت های ویژه ای برخوردار است. فرض این پژوهش بر این مساله استوار است که هویت بخشی دیوارنگاری به شهر ایرانی-اسلامی می تواند از طریق اشاعه و تحکیم الگوهای تبیین شده برای شهر اسلامی در ساحت های هنر، ارتباطات و معماری محقق شود.
  کلیدواژگان: دیوارنگاری، هنرهای شهری، هویت شهری، هویت ایرانی اسلامی، ارتباطات اجتماعی
 • مهین سهرابی نصیرآبادی* صفحه 47
  دراین پژوهش ارتباط سه حوزه «هنردستی سنتی» ، «میراث فرهنگی» و «جهانی شدن فرهنگی» از طریق واکاوی بنیان های مشترک جستجو شده و به عنوان یک پارادایم، رجوع به «میراث فرهنگی معنوی» برای جهانی شدن فرهنگی، مبتنی بر ارزش های جهان روا معرفی گردیده است. این در حالیست که اغلب اندیشمندان میراث فرهنگی معنوی را موردی در خطر از سوی تاثیرات منفی جهانی شدن بر فرهنگ دانسته اند. چرا که جهانی شدن و شرایط خاص این پدیده، احتمال آن را می دهد که اقوام درشناخت و احترام به فرهنگ ها و مظاهر فرهنگی یکدیگر دچارعدم بردباری شوند و فرهنگ اقوام مختلف با خطرکم اهیمت شدن و یا نابودی کامل مواجه شود.
  «میراث فرهنگی» به سبب حضور جنبه های معنوی و مادی، فکری و احساسی گروه های اجتماعی و همچنین هنر، بطور طبیعی «ملی-محلی» و «جهانی» اند و اساسا به عنوان یک عامل هویت ساز و بیانگر چیستی و کیستی یک جامعه، سندی از سرنوشت انسان، فرهنگ ها و تمدن ها بشمار می آیند. لذا این پرسش مطرح است که: نقش «میراث فرهنگی» در فرایند «جهانی شدن» چیست؟ و چگونه می توانند در جریان جهانی شدن هم هویت اصیل یک جامعه را حفظ کنند و هم آن را جهانی سازند؟
  پژوهش حاضربه دنبال این پرسش کلی و با پذیرش فرض زیر، مصداق بارز «میراث فرهنگی معنوی» یعنی «هنر دستی سنتی» را مد نظر قرار داده تا چگونگی نقش آن درتنوع فرهنگی و گفتگوی بین فرهنگ ها و مبادلات اصول و ارزشهای جهان روا را مورد بررسی قرار دهد.
  «میراث فرهنگی، زبان مشترک بین فرهنگهاست و عناصرجاودانه ای از پیشینیان را به زمان حال و آینده، درجریان فرادادی (سنت ها) عرضه می دارد و می تواند در قلمرو جهانی شدن که فضای آگاهی مدار، انسانی بودن و عقلانی بودن است، لایه آگاهی مردم، یا لایه خودآگاهی مردم جهان را تقویت نماید و آنان را به سوی جامعه ای با معیارها و ارزشهای مشترک انسانی سوق دهد. »
  برای این منظور رویکردهای «فرهنگ محور» ، پارادایم «طرح موزائیکی یا پازل فرهنگی» ، و همینطور «نظریه نسبیت گرایی فرهنگی» در کنار پارادایم «تلفیق و ترکیب فرهنگ ها» و موضوع «دیالوگ» بنیانهای تئوری این پژوهش اند و حاصل آن حاکی از آن است که: «هنردستی سنتی» که از عرفان، تصوف و فتوت، سنت و دین بهره گرفته است، صناعت آمیخته با حکمت است، که از ناحیه «دانش سنتی» که خود وجهی از میراث معنوی است، برآمده اند. لذا نمود رفتاری معنادار نزد انسان فرهنگی (انسان ساحت معنا) است، که مبتنی بر ارزش های نمادین و هنجارهای اجتماعی می باشد و خود هنجارآفرین و نمادگر است. نظام ارزشی و معنایی ناظر و حاکم بر روند خلق وکاربرد این آثار، خود نوعی «عادت» است، زیرا از طریق فشار این نظام روش ها و اصولش همواره تکرار می شوند، ضمن آنکه بواسطه منبع اصلی الهام آن، یعنی طبیعت و خلقت هستی، خلق مدام نیز درپی داشته و تنوع آفرینی می کند.
  وجود دو رکن لازمه مبادله، یعنی «تنوع فرهنگی و خلاقیت» و «منابع معنا و معنویت» و ارائه صورت های متنوعی از بنیان های فکری مشترک انسان، این آثار را به «مهاجران معنوی» ای که اصول و ارزشهای «جهان روا» فراهم می آورند مبدل ساخته است. بگونه ای که نه به شیوه نفوذ که بیشتر از طریق جذب وجاذبه، همگان بدون مقاومت و مخالفت، به میل و اختیار آنرا پذیرا می گردند.
  بخصوص نوع ایرانی آن که از بنیان های نظری و اصول دینی اسلامی و سنت (به معنای سنت گرایانه اش) نشات می گیرد، که به لحاظ وحدانی بودن و شهود معنوی حاضر در این هنرها، آرمان گرایی، حقیقت طلبی و تعالی جویی در این حوزه فرهنگی شدیدترمی باشد. این تحقیق در طریقی نظری، گردآوری مطالب را از روش کتابخانه ای و اسنادی انجام داده و شیوه تنظیم اطلاعات به صورت توصیفی، تشریحی -تحلیلی است، که اغلب روش استدلال استقرایی و بعضا قیاسی در خلال آن بکار گرفته شده است.
  کلیدواژگان: هنردستی سنتی، میراث فرهنگی مادی و معنوی، جهانی شدن فرهنگی، تنوع فرهنگی، معنویت
|
 • Amir Rezaeinabard* Page 1
  Modern Iranian painting in its historical genealogy, the similarities and differences relative to other traditional schools of Persian painting and contain functions and concepts of its own. In this regard, works by Hossein Behzad and Mahmoud Farshchian, as two of the most prominent contemporary painters, a clear example of creativity and innovation in the structure and, in particular, are the themes and topics of Persian painting. The first problem in this study, “Subject Classification” of Hossein Behzad and Mahmoud Farshchian’s works and then has been a comparative study and analysis of “subject” in works of these two artists. The purpose of this article has been Clarification of how to use these two artists and Common Subjects and differences of the works of these two artists in “Subject Classification.” In this the theoretical paper that to descriptive and analytical method is performed, an attempt to library information and documents and field, Meanwhile explaining the importance of subject in the Iranian painting, works of these two artists set about “Subject Classification” is that it contains “class,” “standard” and “standard samples” in throughput, then to extraction Thematic categories, The work of these two artists has been the subject of comparative and analytical. Based on the findings of quantitative and qualitative information, taking advantage of the fifteen joint class, especially quantitative use of subjects “lyrical,” “literary” and “social” sharing “subjects” the two most prominent contemporary painter. The works of both artists are the common thread, but in effect that is the subject of artistic expression, differences are apparent. In terms of quality, utilization and themes expressed need, for example, natural and allegorical works farshchian class Behzad works on the same subject, distinction is fundamental. Also farshchian’s natural works addition to the funds, has once allegoricaland symbolic, and often humanitarian issues implicit in them. However, in the works Behzad, the audience is more the expression refers to all natural or animal anatomy or anatomy beauty and it has been raised. Also, with meditation and reflection on the work of Hossein Behzad, can be found in most books, topics, from each hand and each category has been the phenomenon of horizons and outside actors, have been referred, the stories and topics exterior, has been independence and originality. Even Behzad’s philosophical works, often based on literary topics, namely Behzad person is not in position of thought and philosophy, but farshchian frees itself from the tyranny of literature. Precisely this is why the themes and topics “lyrical,” “moral” and “ethical” a serious and lofty position in the classification table are subject farshchian’s works. Additionally, farshchian’s works in quantity, quality and how to express the theme, Away from literature, introspection and invent new themes have differences to Hossein Behzad’s works.
  Keywords: contemporary Iranian painting, Hossein Behzad, Mahmoud Farshchian, subject
 • Dr. Mehdi Mohammadzadeh*, Shakiba Sharifian, Dr. Mostafa Mehraeen Page 11
  With Napoleon's invasion of Egypt in the 19th century and the Ottoman military defeats, modernization was set as a priority in the agenda of the empire. This turning point was the third conflict between the two worlds, Islamic and western which faced the Muslims with this question that what is the reason for their military and scientific backwardness. In order to fix this backwardness, the Ottoman adopted Western modernization patterns with the Priority of military modernization and establishment of military academies. Therefore the first Academy of Fine Arts was founded in 1883 in Istanbul. The present study in addition to familiarization with modern Ottoman art, tries to answer these questions: What is the specific discourse of modern Ottoman art? And how is it manifested in paintings. Hence, the circumstances of the Ottoman Empire from the 19th century until the establishment of the Republic are studied and works of prominent Modern Ottoman paintings are analyzed. The results show that the discourse of modern art in Ottoman Turkey has close ties with the modernization discourse. Modernization discourse in the Ottoman Empire is equivalent to the "Westernization". In the field of art education it represents adoption of Western styles and transmission of collective art activities from court workshops of military schools and then to Academy of Fine Arts. With the establishment of new art institutions such as the Academy of Fine Arts in Istanbul in 1883, learning Western-style modernism became institutionalized as the most striking example of modernism. In addition, emergence of women images, documentary landscape paintings depicting urban and rural modernization and adoption of modern styles could be considered as other impacts of modernization discourse on Ottoman painting.
  Keywords: Ottoman Modern painting, modernization, Westernization, Academy of fine arts
 • Farinaz Farbod*, Nooshin Dehmollaian Page 21
  During 13th-14th centuries there is two major power in Islamic world. Mongols that captured Iran, Iraq, central Asia and removed Abbasid caliphate and Mamluks that Captured Egypt, Syria and accepted the refugee Abbasid caliphate and turned Cairo to new Capital of Islamic world. They are enemies for more than sixty years and after three wars and long period of hostility. Finally, their peace treaty in 1322 was the beginning of trade between two countries. Mongols after their primary terrible invasion, during their reign had been influenced by Persian and Islamic culture, and tried to rebuild Persian textile production as main Ilkhanid dynasty economic thought. we can see major changes in Persian textile design during Ilkhanid period that roots from cultural change during Mongol invasion and their taste for Chinese art like limited, pale colors and complex motifs due to Immigration of many Chinese artists to Iran and Persian artist efforts to mix these new style with Iranian and Islamic motifs to create a specific Ilkhanid style in textiles. Mongols relationship with Yuan dynasty had an impact on changing Persian tradition of textile design in both motifs and repeated patterns. In other side Mamluks turned textile, especially Silk, as an important economic and political commodity. They had major textile traders of textile in Islamic and Europe Countries for more than three centuries. In many historical books, especially Muslim historians, emphasized on transferring Persian silk production techniques to Egypt and Syria after Persian weavers’ immigration in result of the Mongol invasion and restarting textile trades between countries, but there is no scientific paper that shows their empirical evidence of these influences. At a glance, we can see many evidence of Mamluk textiles that shows a composition of Chinese and Islamic or Iranian motifs or composition that show Ilkhanid textiles must be attend as a source of Mamluk textile design. This paper tries to investigate the impact of Ilkhanid textile design, during these period, on Mamluk sultanate textile design to show how artists immigration, Diplomatic tributes and trade effects on transferring Persian Ilkhanid textile motifs and their repeated patterns on their contemporaneous Egyptian textiles. A mix method of Chronological, Descriptive- analytical and comparative research method used to show the correlation between historical evidences and changes in textile motifs and patterns. Textile samples are collected through textile museum websites. Result shows that Mamluk textiles influenced by Ilkhanid textiles and some ornamental motifs like harpies and sphinx, two animal and tree of life, inscriptions, various arabesques patterns with Persian origins, Chinese lotus, peony, phoenix and cloud pattern and especially Persian textile compositions like Medallions as an original Sassanid pattern, repeated ogival frames surrounded main motifs and Surrounded stripes of small florals or geometric motifs and inscriptions that changed Egyptian traditional textile designs of Coptic and Fatimid period based on linear Composition of Inscription and medallions into a complex repeated patterns of Arabesques frames composed by inscriptions and ogival medallions with main pomegranate flower that known as an Ilkhanid important innovation in textile design style.
  Keywords: Ilkhanid dynasty, Mamluk Sultanate, Islamic textile, Textile motif, pattern
 • Foroozan Ansariniya* Page 31
  Regardless of impressiveness record of Chinese potters on Iranian potters, this impressiveness in Safavi era specially in blue and white clays has been presented particularly and survey and comparison between similarities and differences of Tabriz artists impressibility under influence of model and pattern of Chinese art and how potters from Tabriz act can have significant role in recognition of changes and evolutions of the clays patterns. In this paper the effects of model and pattern of china clay on Tabriz clays and how potters from Tabriz act under these effects will be discussed by studying and comparing some of China and Tabriz clays. The Method of this research has been analytic descriptive and the data is gathered through library studies. The result of this research is complete and comprehensive comparison between model and pattern of China and Tabriz clays which shows that although Tabriz artists initially adopted some decorative motifs from China, we can see increase in motifs with Islamic and Chinese combination and merger as these impressibilities continued. They progress noticeably in a way that it is said Tabriz potters could change these effects into Iranian ones.
  Keywords: Tabriz, china, clay, Safavi, blue, white
 • Dr. Behnam Zangi*, Seyed Badr, Aldin Ahmadi Page 39
  Mural painting is of urban arts with remarkable capacities, urban functions, cultural and historical structure. The presence of this art in urban spaces and applying it in culture, national identity, urban social life, trading, advertising and citizenship education is undeniable.Mural painting is one of visual arts divisions. Whatever organizes our recognition from our environment is an image that forms in our mind from that environment. Indication, broadcasting and stabilization of cultural positon and identity foundations in Iranian cities can be achieved through mural paintings which help adjusting the city appearance with its ideal identity and culture. The importance of image in city, especially when it is presented in the form of an art work, is through the way that can have different functions and play role in different positions. There are three functions and performances for mural painting as urban art images such as ''artistic'', ''communicative'' and ''application'' in three realms of ''visual arts'', ''social communications'' and ''architectureurbanity'' that influence city landscape, framework and spaces.The present paper with an analytic-descriptive method aims to explaine mural paintings functions in city identity and help remaking of Iranian-Islamic identity in Iranian cities. The identifying role of urban mural painting can be known and explained through exploration of its functions in its peripheral scopes as ''visual arts'', ''social communication'' and ''architecture-urbanity''. Three aspects of ''artistic-cultural values'', ''discourse and media capacity'' and also ''aesthetic and ornamental functions''are the important social realms in which the influences of mural painting can be detected, evaluated and achieved. They also make it clear that urban mural painting has specific capacities in identification of urban spaces with its historical, artistic, cultural and social bases. The identity given to Iranian-Islamic city by mural painting can be achieved through broadcasting and stabilization of explained standards for Islamic city in realms of art, communication and architecture.
  Keywords: mural painting, urban arts, urban identity, Iranian Islamic identity, social communications
 • Dr.Mahin Sohrabi Nasirabadi* Page 47
  This research studies the relation of three ‘traditional handicraft’, ‘cultural heritage’, and ‘cultural globalization’ domains through mining common foundations and introduces it as universal values-based paradigm. While most scholars consider intangible cultural heritage endangered by negative effects of globalization on culture, as globalization and specific conditions of this phenomenon may lead tribes to impatience in respecting cultures and cultural representations and different cultures face with the risk of less significance and or total ruining. ‘Cultural heritage’ due to the presence of tangible, intangible, intellectual, and emotional aspects of social groups, as well as art are naturally ‘national-local’ and ‘global’. Indeed, they are the identity factor representing the ‘what’ and ‘who’ of a community, a document of human destiny, cultures, and civilizations. Therefore, the question raised here is that what role ‘cultural heritage’ plays in the process of ‘globalization’? And, how it preserves and globalizes the community’s original identity in globalization? The present research seeking for this general question and confirming the following hypothesis, consider the obvious manifestation of ‘intangible cultural heritage’ meaning ‘traditional handicraft’ in order to investigate its role in cultural diversity, the dialogue among cultures and interactions of universal basics and values. “Cultural heritage is the common language among cultures presenting previous immortal elements to the present and future. It also enhances people’s awareness level or the world’s selfawareness level in globalization domain that is a knowledge, humanity, and rational-based context, leading them toward a community with human values and criteria.” Thus, culture-oriented approaches, ‘mosaic design or cultural puzzle” paradigm, as well as ‘cultural relativism theory’ along with ‘cultures’ integration paradigm include theoretical foundations of this research. The result indicate that ‘traditional handicraft’ benefiting from mysticism, Sufism, generosity, tradition, and religion is the craft integrated with wisdom originating from ‘traditional knowledge’, which itself is an aspect of cultural heritage. Thus, it is meaningful behavior representation before cultural human, based on symbolic values and social norms, which itself is symbolic and norm-creator. The semantic and value system ruling these handicrafts’ creation and application processes is a typical ‘habit’, since its approaches and principles frequently repeated through the pressure of the aforementioned system; in addition, it frequently creates and makes diversity by the help of its main inspiration source namely nature and existence creating. Interaction’s two necessary principles i.e. ‘cultural diversity and creativity’ and ‘meaning and sprit sources’ in addition to presenting a variety of human common intellectual foundations made these crafts as ‘intangible, spiritual immigrants’ providing ‘universal’ basics and values. So, all desirably welcome it with the least resistance through attraction and appealing rather than dominance. Iranian type, particularly, originates from theoretical basics and Islamic religious principles and tradition in which idealism, truth seeking, and excellence are stronger in this cultural domain due to the unity and spiritual intuition of these arts. This research theoretically collected data through documentary and library method. The descriptive data formulated by expletory- analytical method in which, often, inductive reasoning and sometimes, deductive reasoning applied.
  Keywords: Traditional artifact, tangible, intangible cultural heritage, cultural globalization, cultural diversity, spirituality