فهرست مطالب

پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی - سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صادق صالحی، حمید اکبری * صفحات 9-24
  هدف اصلی این تحقیق، سنجش رفتار محیط زیستی و شناخت تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای محیط زیستی است. روش تحقیق، در این پژوهش از نوع پیمایشی است و نمونه آماری شامل 467 نفر از افراد ساکن در مناطق روستایی استان مازندران بوده که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات این تحقیق پرسشنامه بوده است. نتایج تحقیق حاضر، نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای محیط زیستی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد و با افزایش سرمایه اجتماعی، رفتارهای مسئولانه محیط زیستی نیز افزایش می یابد. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام، نشان داده است که سرمایه اجتماعی به عنوان اولین متغیری که وارد مدل شده است، بیشترین همبستگی را با رفتارهای زیست محیطی دارد ونگرش زیست محیطی به منزله آخرین متغیری که وارد مدل شده است، کم ترین همبستگی را با رفتارهای زیست محیطی دارد. همچنین، متغیر سرمایه اجتماعی به نسبت دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رفتارهای محیط زیستی، نگرش محیط زیستی
 • عبدالحسین کلانتری، سیروس محبی، هابیل حیدرخانی* صفحات 25-42
  گستردگی و سرعت روزافزون رسانه های جمعی، پیامدهای متفاوتی را در حوزه های مختلف ملی در جوامع به بار آورده است که می توان احساس امنیت اجتماعی، به عنوان یک سازه مهم سیاسی و اجتماعی جوامع، را یکی از از این حوزه های تاثیرپذیر قلمداد کرد. پژوهش حاضر، جهت بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی و احساس امنیت اجتماعی با استفاده از تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان شهر کرمانشاه است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر از شهروندان 18 سال به بالای آن به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین استفاده از ماهواره (42/0- = P)، اینترنت (16/0- = P) و شبکه های اجتماعی مجازی (25/0- = P) با احساس امنیت اجتماعی ارتباط معنی دار منفی وجود دارد. ضریب همبستگی حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره (45/0-R= ) نیز نشان می دهد که بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق، یعنی احساس امنیت اجتماعی، همبستگی متوسطی وجود دارد. یافته های حاصل از آزمون معادلات ساختاری (AMOS) نیز نشان از آن دارد که اثر متغیر استفاده از رسانه های جمعی جهانی بر احساس امنیت اجتماعی معادل 52/0- است. به طور کلی، می توان چنین نتیجه گرفت که تاثیر منفی استفاده از رسانه های جمعی جهانی، به ویژه استفاده از ماهواره، بر احساس امنیت اجتماعی جدی و معنادار است. از این رو، می باید شرایط را به نحوی تغییر داد که میزان تاثیرپذیری منفی از این رسانه به حداقل برسد.
  کلیدواژگان: احساس امنیت اجتماعی، رسانه های جمعی جهانی، ماهواره، اینترنت، شبکه های اجتماعی مجازی
 • زهره شهبازی*، مهدی مبارکی صفحات 43-69
  موضوع این مطالعه توسعه اجتماعی و هدف از انجام آن بررسی وضعیت شاخص های توسعه اجتماعی در استان مرکزی است. توسعه اجتماعی بیان گر کیفیت سیستم اجتماعی از طریق نهادینه کردن «اخلاق توسعه»، به ویژه، اخلاق توسعه اجتماعی، برای حصول به «همبستگی اجتماعی» و افزایش «کیفیت زندگی» در جهت بالا بردن «عدالت اجتماعی» و ارتقا «امنیت اجتماعی» است. روش تحقیق از نوع پیمایش توصیفی است. داده های تحقیق با استفاده از تکنیک تلفیق داده (IOM)، وزن داده شده و در محیط GIS به نمایش درآمدند. جامعه آماری شامل شهروندان بالای 15 سال ساکن در مناطق شهری و روستایی استان مرکزی است؛ نمونه ای مشتمل بر 1300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شد. تکنیک جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با 134 سوال است. اعتبار این وسیله اندازه گیری به روش اعتبار محتوا و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ در مرحله پیش مطالعه به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که وضعیت شاخص های توسعه اجتماعی در استان مرکزی از حد متوسط رو به پایین تا متوسط رو به بالا در نوسان است.
  کلیدواژگان: توسعه اجتماعی، همبستگی اجتماعی، عدالت اجتماعی، تکنیک تلفیق داده، محیط GIS
 • ستار محمدی تلوار*، حسین بنی فاطمه، حمزه نوذری صفحات 70-83
  پژوهش پیش رو به بررسی چالش ها و موانع جامعه شناختی تداوم نسلی بنگاه های اقتصادی خانوادگی شهر تهران می پردازد. این پژوهش در پی کشف و شناسایی چالش ها و موانع جامعه شناختی ای است که این بنگاه ها در مسیر انتقال نسلی خود با آن روبه رو می شوند. استراتژی اصلی آن مبتنی بر روش کیفی بوده و داده های مورد نیاز از راه انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته گردآوری شده است. گروه هدف عبارت است از مدیران بنگاه های اقتصادی خانوادگی کوچک و متوسط شهر تهران که تعداد 25 نفر به روش نمونه گیری نظری انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. اشباع نظری ملاک پایان دادن به فرایند گردآوری داده ها بوده است. یافته ها نشان می دهد که این نوع بنگاه ها در فرایند انتقال نسلی با پنج چالش اصلی شامل موانع درون سازمانی، عدم برندسازی خانوادگی، هسته گرایی خانوادگی، تفاوت های ارزشی/ احساسی نسلی و تفاوت های ساختاری/ وضعیتی نسلی روبه رو هستند. آن دسته از بنگاه هایی که نتوانند راه حلی برای رویارویی با این چالش ها پیدا کنند در فرایند انتقال بین نسلی دچار مشکل شده و یا انتقال پیدا نمی کنند.
  کلیدواژگان: بنگاه اقتصادی خانوادگی، موانع درون سازمانی، عدم برندسازی خانوادگی، هسته گرایی خانوادگی، تفاوت های ارزشی- احساسی نسلی و تفاوت های ساختاری- وضعیتی نسلی
 • لقمان امامقلی، صادق صالحی*، جمال محمدی صفحات 84-96
  تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سوال اساسی است که استراتژی های مدیریت مصرف انرژی چه تاثیری بر رفتار مصرف انرژی دارند؟ در این پژوهش،از دو رویکرد استراتژی های ساختاری و استراتژهای روان شناختی استفاده شده و در آن سه مولفه اساسی نگرش نسبت به هدفمندی یارانه ها، کارایی درک شده و سیاست های تشویقی مصرف انرژی مورد سنجش قرار گرفته است. مطالعه حاضر، در بین شهروندان شهر سنندج در سال 1396 و با استفاده از روش پیمایشی صورت پذیرفته است. برای تعیین نمونه، از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و تعداد 437 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار این تحقیق، پرسشنامه بوده و برای سنجش اعتبار و روایی سوالات، به ترتیب از اعتبار صوری و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نگرش نسبت به هدفمندی یارانه ها، کارایی درک شده و سیاست های تشویقی محیط زیستی و رفتار مصرف انرژی رابطه وجود دارد. این یافته بازگوی آن است که با افزایش هر یک از این سه مولفه رفتار مصرف انرژی مسئولانه تر می شود. در خاتمه مقاله، پیشنهادات لازم برای سیاست گذاری اجرایی و پژوهشی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: استراتژی های ساختاری، استراتژی های روان شناختی، رفتار مصرف انرژی، شهر سنندج
 • سید رحیم موسوی*، فریدون وحیدا صفحات 97-110
  استان ایلام یکی از محروم ترین نقاط کشور است که علاوه بر توجه ویژه دولت، نیازمند مشارکت واقعی عموم مردم در فرایند توسعه و محرومیت زدایی است. البته مشارکت مردم در فرایند توسعه، خود، تحت تاثیر عواملی چون سرمایه نهادی است. از این منظر، هدف این پژوهش، شناخت و تحلیل تاثیر سرمایه نهادی بر رویه ای شدن مشارکت مردم در توسعه منطقه ایلام است. روش تحقیق، کمی و ابزار اصلی گردآوری داده های تحقیق، پرسشنامه بوده است. داده های تحقیقبه کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان بخش های عمرانی و فنی شاغل در ادارات و نهادهای دولتی استان ایلام است. حجم نمونه به تعداد 130 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری سهمیه ای به دست آمده است. اعتبار تحقیق، صوری و پایایی پرسشنامه تحقیق بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (869/0) به دست آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از هفت شاخص سرمایه نهادی، سه شاخص تعامل جمعی نهادها با سطوح بالاتر با میزان بتای برابر با (263/0)، آگاهی نهادها از شرایط منطقه با میزان بتای برابر با (240/0) و قوانین مناسب با میزان بتای برابر با (177/0)، بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته یعنی رویه ای شدن مشارکت مردم در توسعه منطقه ایلام داشته اند.
  کلیدواژگان: سرمایه نهادی، مشارکت، توسعه مشارکتی، توسعه محلی، منطقه ایلام
|
 • Sadegh Salehi, Hamid Akbari * Pages 9-24
  The main purpose of this study is to assess the environmental behavior and to recognize the effect of social capital on environmental behavior. The research method is survey and the statistical population includes 467 people settling in the rural areas of Mazandaran province which were selected using cluster sampling method. The main tool for collecting data in this research is questionnaire.The results indicate that there is a positive and direct relationship between social capital and environmental behavior and environmentally responsible behaviors increase with the increase in social capital. In addition, through stepwise multiple regression analysis it confirms that social capital- as a first variable which is entered the model- has a highest correlation with the environmental behavior and the environmental attitudes- as a last variable which is entered the model- has a lowest correlation with the environmental behavior. Moreover, social capital is the most powerful predictor than other variables.
  Keywords: social capital, social trust, environmental behaviors, environmental attitudes
 • Abdolhossain Kalantari, Siros Mohebi, Habil Heidarkhani * Pages 25-42
  The rapid and ever-increasing spread of mass media has led to different consequences in various national areas in societies, which the social security feeling, as a significant social, political construct, can be considered as one of these affected areas. The present study was carried out to investigate the relationship between international mass media usage and the social security feeling using survey method, questionnaire research tool and SPSS and AMOS software. The statistical population of this research includes all citizens of Kermanshah city. Using Cochran formula, a sample consisting of 384 citizens aged 18 years and over has been studied. The results show that there is a significant negative relationship between the use of satellite (P = -0/42), Internet (P = -0/16) and virtual social networks (P = -0/25) with social security feeling. The correlation coefficient of multivariate regression analysis also (R= -0/45) indicates that there is a moderate correlation between the set of independent variables and the dependent variable of the research (i.e. social security feeling). Moreover, the findings from the structural equation modeling show that the impact of international mass media usage on the social security feeling is equal to -0/52. Accordingly, we can conclude that the negative impact of international mass media usage, especially the satellite usage, on the social security feeling is serious and significant. So, the condition should change in awaythat minimize its negative impact.
  Keywords: social security feeling, international mass media, satellite, Internet, virtual social networks
 • Zohreh Mobaraki *, Mehdi Mobaraki Pages 43-69
  The subject of this study is social development and itspurpose is to investigate the situation of social development indicators in Markazi Province. Social development represents the quality of social system through institutionalizing "development ethics" in order to promote "social equality" and "social security". The research method is descriptive survey. The research data were weighted by using Inverse Optimization Method (IOM) and were shown in GIS environment. Statistical population includes dwellers aged 15 years and overof both urban and rural areas of Markazi province. A sample of 1300 people was selected using stratified random sampling method.Technique of data collection was self-made questionnaire with 134 questions which its content validity was confirmed and its reliability was determined by caculating Cronbach's alpha coefficient in pre-test step. The findings imply that the situation of social development indicators in Markazi Province varies between lower-medium and upper-medium.
  Keywords: social development, social solidarity, social equality, Inverse Optimization Method (IOM), GIS environment
 • Sattar Mohammadi Talvar *, Hossain Banifatemeh, Hamzeh Nozari Pages 70-83
  The present research investigates the sociological challenges and barriers of the generational continuity of family business enterprises in Tehran city. It seeks to explore and identify the sociological challenges and barriers faced by these enterprises in the way of their generational transition. Its main strategy is based on a qualitative method and the required data are collected through semi-structured in-depth interviews. The target group consists of managers of small and medium sized family enterprises of Tehran city, which twenty-five of them were selected through theoretical sampling method and were interviewed. The criterion for endig the process of data collection has been theoretical saturation. The findings show that these types of enterprises face with five sociological challenges, including intra-organizational barriers, lack of family-based branding, family nuclearism, generational emotional / value differences, and structural / situational generational differences in their process of generational transition. Those enterprises which failed to find a solution to overcome these challenges will face problem in their process of generational transition or even could not transfer at all.
  Keywords: Family business enterprises, intra-organizational barriers, lack of family-based branding, family nuclearism, generational emotional - value differences, structural - situational generational differences
 • Loghman Emamgholi, Sadegh Salehi *, Jamal Mohammadi Pages 84-96
  The present research seeks to answer the fundamental question of how strategies for managing energy consumption affect energy consumption behavior. The research has applied two approaches of structural strategies and psychological strategies and three main components of attitudes toward targeted subsidies, perceived efficiency, and incentive energy consumption policies have been evaluated accordingly. Using the survey method the study was conducted among citizens of Sanandaj city in the year 2017. A sample consisting of 437 people was selected using simple random sampling method. The researchinstrument was questionnaire and for assessing the validity and reliability of the questions, methods of face validity and Cronbach's alpha were used respectively. The research findings indicate that there is a relationship between attitude towards the purposefulness of subsidies, perceived efficiency and environmental incentive policies and energy consumption behavior. This result suggests that energy consumption behavior becomes more responsible with increase in each of these three components. The paper ends up with some necessary suggestions for executives and research-based policy making.
  Keywords: structural strategies, psychological strategies, energy consumption behavior, Sanandaj City
 • Seyedrahim Moosavi *, Fereydoon Vahida Pages 97-110
  Ilam Province is one of the most deprived areas of the country, which in addition to the special attention of the governmen, It requires real publicparticipation in the process of development and poverty alleviation. Cetrtainly, people's participation in the process of development is influenced by a number of factors such as institutional capital.From this perspective, the present research aims to identify and analyze the impact of institutional capital on routinization of people's participation in development of Ilam region. The research method was quantitative and the mian tool for collecting data was questionnaire. The study has used SPSS software and also descriptive and inferential statistical techniques for data analysis. Statistical population of the research includes experts who work in technical and constructive departments of governmental offices and institutions of Ilam Province. A sample of 130 people was selected using quotasampling method. For determining validity of the questionnaire, method of face validity was used and the reliability of questionnaire was assessed by calculating Cronbach's alpha coefficient (0/896). The results show that among seven indicators of institutional capital, the three of collective interaction of institutions with higher levels with a beta equal to 0/263, awareness of institutions of local conditions with a beta equal to 0/240, and appropriate laws with a beta equal to 0/177, has had the greatest impact on the dependent variable, i.e. routinization of people's participation in development of Ilam region.
  Keywords: institutional capital, participation, participatory development, local development, Ilam region