فهرست مطالب

نخبگان علوم و مهندسی - سال دوم شماره 2 (خرداد 1396)
 • سال دوم شماره 2 (خرداد 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/24
 • تعداد عناوین: 37
|
 • مقالات گروه علوم انسانی
 • سید محمدرضا موسوی فرد*، سجاد اختری، سجاد مومنی، عباس حیدری صفحات 1-10
  مفهوم رفتار خشونت آمیز، از سوی بنیان گذاران مکتب تحققی به ویژه لومبروزو مطرح و ساماندهی علمی شد. این مفهوم پس از تولد در بستر جرم شناسی ، در پرتو اندیشه های علت شناسی جرم، تکامل یافت . قانونگذاران کشورها با توجه به نظریه های جرم شناسی، این مفهوم را در قالب (رفتارهای خشونت آمیز) وارد قوانین نموده و معیارهایی را برای تشخیص آن ، انتخاب کرده اند. رفتار های خشونت آمیز و تکرار جرم ، از جمله این معیارها تلقی می شود. در بعضی موارد نیزاحراز رفتار های خشونت آمیز در بزهکار ، طبق نظر قانونگذار به قضاوت محول شده است. تدابیر مقابله با بزهکارانی که رفتارهای خشونت آمیز دارند با تکیه بر اندیشه های بنیانگذاران مکتب تحققی، غالبا جنبه اصلاح و درمان داشت . اما چند دهه ای است که جرم شناسی های واکنش اجتماعی و جرم شناسی های عمل مجرمانه، مفهوم حالات و رفتارهای خشونت آمیز و اساس تدابیر و اصلاح و درمان را در مقابل با بزهکارانی که افکار و رفتارهای خشونت آمیز دارند ف به شدت مورد انتقاد قرار داده اند. تشدید کیفر و تجدید حیات خصوصیت ارعاب انگیزی آن از محورهای مورد تاکید این جرم شناسی هاست. بسیاری از کشورها تحت تاثیر این تفکرات ، مقررات سختی در قبال بزهکاران به ویژه، بزهکاران دارای رفتارهای خشونت آمیز وضع نمودند.
  کلیدواژگان: جرم شناختی، ارتکاب جرم، جرایم خشونت آمیز، جرم و جنایت
 • محمود ملکی ویر* صفحات 11-37
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر مزیت رقابتی بر اساس یک فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی شکل گرفت. به دلیل استفاده از روش نمونه گیری، ملاک عمل قرار گرفتن جامعه آماری و قیاس قرار دادن نتایج با پژوهش های پیشین، روش پژوهش از جهت روش استنتاج، قیاسی- استقرایی(تحلیلی)، به دلیل شناسایی و بررسی ارتباط بین دو متغیر با استفاده از ضریب همبستگی و به کمک پرسشنامه، از لحاظ طرح پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و به علت حرکت به سمت شناسایی روش های بهبود، این پژوهش از منظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این مطالعه318 نفر از مدیران ارشد، معاونین و برنامه ریزان شعب بانک ملت بودند که در برنامه ریزی صورت گرفته برای توسعه و استقرار نظام مزیت رقابتی از سوی ستاد مرکزی بانک ملت، مشارکت داشته اند. بر اساس جدول مورگان باید حدود171 مورد نمونه گیری صورت می پذیرفت که این مسئله به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. در این پژوهش از بررسی اسناد، مدارک و پرسشنامه به عنوان ابزارهای جمع آوری داده ها بهره گرفته شد. سنجش متغیر بازاریابی رابطه مند و مزیت رقابتی توسط پرسشنامه محقق ساخته شامل طیف لیکرت که از حیث محتوای به تایید اساتید فن رسیده و میزان آلفای کرونباخ آن ها برای هریک از متغیرها بیش از 0.7 حاصل شده، محاسبه گردید. به منظور بررسی فرضیه های فرعی از آماره رگرسیون تک متغیره و برای بررسی فرضیه اصلی از روش آماری رگرسیون چند متغیره بعد از بررسی پیش شرط های بکارگیری این آماره، استفاده شد. نتایج نشان داد بازاریابی رابطه مند بر مزیت رقابتی تاثیر گذار است و علاوه بر آن هریک از شاخص های مزیت رقابتی یعنی سهم نیروی انسانی و فناوری اطلاعات نیز، از این متغییر تاثیر می پذیرند. این در حالی است که شواهدی مبنی بر اثر گذاری متغیر بازاریابی رابطه مند بر هر یک از متغیرهای سهم بازار و توان مالی یافت نشد.
  کلیدواژگان: بازاریابی رابطه مند، مزیت رقابتی، سهم نیروی انسانی، فناوری اطلاعات، سهم بازار و توان مالی
 • خدیجه کارگر اسفندآبادی*، علی یوسفی، آرزو رحیمی صفحات 38-58
  جامعه روستایی بعد از انقلاب با تاثیرپذیری از تحول انقلابی حادث شده درجامعه حالت بسته، ایستا وتوده ای بودن خودرا تا اندازه ای ازدست داده است. تحرک حاصل شده درجامعه روستایی موجب شد اصلاحات ارضی بعد ازانقلاب برخلاف اصلاحات ارضی قبل از انقلاب که از بالا به پایین بود صورت ترکیبی پیداکند، یعنی هم حرکتها و اعتراضات دهقانی رادر برخی از مناطق روستایی وهم اقدام حکومت را برای تدارک و اجرای اصلاحات ارضی داشته باشیم اصلاحات ارضی اسلامی ازسطوح میانی جامعه با مشارکت جوانان اندیشه ورزشهری آغاز شد به هرحال پس از انقلاب اسلامی قدرتمندان محلی چون مالکان، سرمایه داران ارضی، خرده سرمایه داران روستایی ودهقانان مرفه پایگاه اجتماعی خود را در جامعه روستایی ازدست داده و جای خودرا به نهادهای جدید مانند شوراهای اسلامی، بسیج وغیره دادند. عدم حضور مالکین بزرگ واقشار بالای جامعه به اقشار متوسط روستا این فرصت راداد تا خود را درهرم قشربندی اجتماعی بالا بکشند. پس از پیروزی انقلاب یکی از اصلی ترین مسائلی که برای حل مشکلات و معضلات روستاهای ایران حس می شد، حل مسئله زمین بود تا از این طریق بتوانند دگرگونی های لازم را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روستاهای ایران حل نمایند.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، خرده مالکان، خوش نشینان، مسائل اراضی
 • محمد امین جمشیدیان* صفحات 59-67
  رضایت شغلی یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی و پایه بسیاری از سیاست ها و خط مشی های مدیریت برای افزایش بهره وری و کارایی سازمان است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر امنیت شغلی و توانمندسازی کارکنان بر رضایت شغلی در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش در زمره تحقیقات علی است. روش جمع آوری داده ها در این پژوهش از نوع میدانی است و برای جمع آوری داده ها جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری، کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی می باشد. به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه برابر با 150 نفر محاسبه گردید. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. همچنین به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افرزار لیزرل استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت امنیت شغلی با ضریب 87/0 و توانمندسازی کارکنان با ضریب 16/0 بر رضایت شغلی است. امنیت شغلی و توانمند سازی کارکنان می توانند به عنوان پادزهر قوی برای نارضایتی که ممکن است کارکنان نسبت به شغل خود داشته باشند، عمل نمایند و از خروج کارکنان از دستگاه جلوگیری کنند و تمایل کارکنان را برای ارائه عملکرد با کیفیت بالا را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: امنیت شغلی، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی
 • محمود ملکی ویر* صفحات 68-89
  پژوهش حاضر با هدف بررسی شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک از دیدگاه مشتریان بانک ملت بر اساس دو فرضیه (در قالب سوال پژوهشی) شکل گرفت. به دلیل استفاده از روش نمونه گیری، ملاک عمل قرار گرفتن جامعه آماری و قیاس قرار دادن نتایج با پژوهش های پیشین، روش پژوهش از جهت روش استنتاج، قیاسی- استقرایی(تحلیلی)، به دلیل شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک، از لحاظ طرح پژوهش توصیفی از نوع اکتشافی و به علت حرکت به سمت شناسایی روش های بهبود، این پژوهش از منظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این مطالعه مشتریان بانک ملت بودند که با عنایت به دیدگاه کامری برای استفاده از آزمون بارتلت، 300 نمونه در دستور کار حجم نمونه قرار گرفته و از روش خوشه ایی و تصادفی ساده برای نمونه گیری استفاده شد. در این پژوهش بررسی اسناد، مدارک و پرسشنامه ابزارهای جمع آوری داده ها می باشند و به منظور بررسی سوال پژوهشی اول از آماره بارتلت (تحلیل عاملی اکتشافی) استفاده شد. تحلیل اکتشافی 12 متغیر تحت بررسی، حاکی از وجود پنج عامل اصلی است که نتایج تحلیل رگرسیون مبین تاثیر هر 5 گروه بر کیفیت خدمات الکترونیک بود. از طرفی تحلیل مسیر به کمک آماره رگرسیون در خصوص اثر جمعی مستقیم و غیر مستقیم نشان داد که به ترتیب گروه چهارم(تناسب اطلاعات با وظیفه، پاسخگویی و طراحی)،گروه سوم (اعتماد و قابلیت درک سیستم)گروه دوم (جاذبه احساسی و فرآیند کاری)، گروه پنجم (ارتباط منسجم و جایگزینی متداوم) و گروه اول (تعامل پذیر، جاذبه بصری، نوآورانه بودن) دارای بیشترین اثر بر متغیر کیفیت خدمات الکترونیک می باشند.
  کلیدواژگان: خدمات، خدمات الکترونیک، کیفیت خدمات الکترونیک، رضایت مشتریان و خدمات الکترنیک در ایران
 • مقالات گروه فنی و مهندسی
 • وحید یزدانی، موسی فلاح خورسند* صفحات 90-100
  یکی از مسائل مهم در مبادله پیام های اینترنتی، مسئله امنیت تبادل اطلاعات است. واترمارکینگ یکی از مهمترین روش های مخفی سازی اطلاعات است که برای محافظت از حق مالکیت از محتوی چند رسانه ها استفاده می شود. در این میان در زمینه واترمارکینگ متون فارسی یا عربی با استفاده از خصوصیات حروف به کاررفته در متن به نسبت متون انگلیسی و چینی تحقیقات کمتری انجام شده است. هدف از روش ارائه شده در این مقاله که برای واترمارکینگ متون فارسی پیشنهاد می شود، عدم مشاهده پذیری و در نتیجه امنیت بالای آن می باشد. روش پیشنهادی از زوایای پیکسل های موجود در لبه حروف «ک» و «گ» برای مخفی سازی اطلاعات استفاده می کند. این زوایا که پس پردازش اولیه حروف و اعمال عملگرهای لبه یابی روی حروف بدست می آیند، منحصر بفرد بوده و از آن برای انتخاب نقطه مورد نظر و کلیدی جهت تعبیه اطلاعات استفاده می شود. روش پیشنهادی که جزء زیر مجموعه روش های کور می باشد، از عدم مشاهده پذیری بالاتری نسبت به روش های قبلی برخوردار بوده و گیرنده قانونی متن واترمارک شده تنها با در اختیار داشتن الگوریتم واترمارکینگ مناسب قادر به استخراج خواهد بود و این باعث امنیت بالای متن واترمارک شده طبق روش پیشنهادی می شود.
  کلیدواژگان: واترمارکینگ، مخفی سازی اطلاعات، متون فارسی، خط پایه
 • حسین اشرفی*، غلامعلی رئیسی اردلی، حسین ذوالفقاری صفحات 101-109
  با توجه به ظهور روش های مختلف جهت بهبود اجرای فرآیندها، ما شاهد پیشرفت روز افزون بنگاه ها درابعاد مختلف هستیم. هدف از این روش ها ارایه استراتژی هایی است که با استفاده از آن ها بتوان مراحل مختلف کار را به درستی و با تمام جزییات آن شناخت و بهترین روش را جهت انجام تک تک مراحل آن انتخاب نمود. یکی از این روش ها روش شش سیگما می باشد. شش سیگما مجموعه ای از تکنیکهای آماری برای اندازه گیری عملکرد فرآیندهاست. هدف از انجام این پژوهش اندازه گیری سطح سیگمای محصول در مرحله ساخت با استفاده از قابلیت اعتماد محصول می باشد. این روش بطور همزمان موجب بهبودی و افزایش سطح کیفیت محصول و قابلیت اعتماد محصول در مراحل ساخت خواهد شد.
  کلیدواژگان: شش سیگما، قابلیت اعتماد، DMAIC، تکنیک های آماری
 • سالار ارشادی*، فریده عتابی صفحات 110-118
  آثار زیان آور آلاینده ها بر سلامت انسان، دلیل اصلی تلاش های گسترده دهه های اخیر برای کاهش و کنترل آلودگی هوا می باشد. گرایش به سمت هوای پاک و وابستگی کمتر به منابع نفتی، علاقه به مصرف سوخت های جایگزین در صنعت حمل و نقل و فناوری های کاهش آلودگی هوا در سال های اخیر رو به افزایش بوده است. در پژوهش حاضر، شبیه سازی مبدل کاتالیزوری بکار رفته در سیستم اگزوز خودرو و تحلیل آلاینده های خروجی از آن انجام گرفته است. محفظه احتراق و قسمت کاتالیزور ابتدا در محیط سالیدورک مدل شده و سپس در نرم افزار قدرتمند ANSYS CFX مورد تحلیل قرار می گیرد. جهت دستیابی به نیل، ابتدا فرآیند احتراق با نسبت استویومتریک 17.1:1 با لحاظ سوخت گازی سوز (CNG) برای موتور خودروی پژو پارس به مشخصات قطر سیلندر و پیستون (84.1×83) میلیمتر شبیه سازی شده و مقادیر خروجی حاصل از این شبیه سازی را به عنوان ورودی برای قسمت متخلخل کاتالیزور در نظر گرفتیم. دبی جرمی ورودی به محفظه احتراق برابر با kg/s 0.018 و دمای هوای ورودی به سیلندر کمی بالاتر از دمای محیط و سرعت گازهای ورودی به مبدل کاتالیزوری 27 متر بر ثانیه لحاظ گردید. مبدل کاتالیزوری مورد طراحی به مشخصات طول و قطر (100×275) میلیمتر و با آرایه کاملی از فلزات نجیب رودیوم، پلاتین و پالادیوم می باشد. طراحی هندسه داخلی مبدل کاتالیزوری از سه جنس فلزات یاد شده صورت پذیرفت و جهت بررسی مدل جریان از رابطه اصلاح شده ناویه- استوکس و روابط حرکتی تدین (Tdyn) و مدل اغتشاش بهره گرفته شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که طرح بهینه بکار رفته از سطح داخلی کاتالیزور، میزان آلاینده های خروجی از اگزوز خودرو را بطور قابل توجهی کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: آلاینده های خودرو، موتورهای احتراقی، مبدل کاتالیزور، سوخت CNG، نرم افزار CFX
 • امیرعلی صبوری*، الهه حجتی صفحات 119-140
  بشر از زمان خلقت نیاز به سرپناهی امن برای زیستن داشته است. حال اگر پذیرای این مطلب باشیم که خانه دیروز ما امروز کمی وسیع تر شده و به شهر کشیده شده است در میابیم که این خانه بزرگ نیز همانند منزل دیروز نیاز به وسایل و فضاهایی دارد تا ما بتوانیم با امنیت و آرامش خیال در آن زندگی کنیم. برای شناخت هر فضا ابتدا باید شهر را شناخت. هر شهر با تمام پیچیدگی هایی که دارد از فضاهایی تشکیل شده است که گاهی اوقات با مفاهیمی همچون مکان و محیط هم پوشانی پیدا می کند در صورتی که با نگاهی موشکافانه به معنا و مفهوم هر کدام به این نکته پی می بریم که این گونه نیست. از دیرباز بحث شهر و فضاهای شهری در میان مهندسان شهرساز بسیار داغ بوده است. بر همین اساس همواره تعاریف متفاوتی از فضاهای شهری ارائه شده است به گونه ای که افکار انسان از زمان آغاز در این رابطه دچار نوسانات و تحولات عمیقی شده است. در روزگار حال فضاهای شهری را جدا از یک فضا با دید اجتماعی در نظر می گیرند و اگر چه به محتوا توجه می شود ما هنوز هم در طراحی فضاهای شهری جنبه زیبایی شناسی غالب بر هر نکته دیگری می باشد. این مقاله به دلیل ارتباط تنگاتنگ فضاهای شهری با زندگی انسان ها برای بررسی وکاوش در فضاهای شهر به منظور توسعه پایدار و تحلیل آن ها در جهت آرامش زندگی بشر به روش مطالعه و کتاب خوانی برای جمع آوری اطلاعات و برداشت ها و تحلیل های میدانی می باشد.
  کلیدواژگان: فضا، توسعه پایدار، کریم خان زند، شیراز، شهرسازی
 • زاهد محرمیاری*، محمدعلی اشجاری اقدم صفحات 141-150
  یکی از مقولات مطرح در مطالعه جریان درون لوله ها، عموما به بررسی جریان در ناحیه توسعه یافته متمرکز است. از این رو تشخیص این ناحیه دارای اهمیت است. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر پارامترهایی نظیر عدد رینولدز، قطر هیدرولیکی و پروفیل سرعت در جریان درون لوله ها پرداخته می شود. جهت دستیابی به نیل، از دو هندسه متفاوت لوله (دایره، مثلث) به طول و قطر هیدرولیکی یکسان (100×2500) میلیمتر از طریق مدلسازی و شبیه سازی در نرم افزار قدرتمند ANSYS CFX بهره گرفته شد. شبکه بندی انجام شده بر روی لوله ها کاملا منظم بوده و سیال درون لوله را آب، با دمای ورودی و محیط به ترتیب برابر 60 و0 درجه سانتی گراد در نظر می گیریم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در بررسی تاثیر هندسه بر پروفایل جریان در عدد رینولدز 2500 طول توسعه یافتگی برای هر دو مقطع دایره و مثلث برابر با 1.6، و در رینولدز 4000 بترتیب 1.8 و 1.9 متر می باشد که با بررسی دقیق تر می توان دریافت که طول توسعه یافتگی با افزایش عدد رینولدز افزایش می یابد و این مقدار برای سطح هندسی مثلث بیشتر از دایره است.
  کلیدواژگان: جریان توسعه یافته، جریان آشفته، رینولدز، هندسه لوله، نرم افزار CFX
 • عباس لقمان، حسین اشرفی، علی زمانی نیا، محسن خلدی* صفحات 151-159
  طراحی و ساخت مخازن تحت فشار در صنایع هوایی و دفاعی، همواره نیازمند تحقیق و تحلیل در مورد پارامترهای مختلف آن به منظور بهبود عملکرد و در نتیجه کاهش هزینه های صرف شده می باشد. اما در این میان مخازنی که تحت فشار خارجی قرار دارند کمتر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق به بررسی تاثیر ضخامت سازه های استوانه ای جدارضخیم با دوانتهای بسته، بر توزیع تنش در راستاهای شعاعی و محیطی پرداخته می شود. همچنین تاثیر این پارامتر بر تنش تسلیم و حداقل فشار داخلی و خارجی لازم برای تسلیم جداره های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. این تاثیرات برای نسبت های شعاع خارجی به شعاع داخلی مختلف و به صورت تحلیلی ارائه شده اند. برای بررسی تسلیم از معیار شکست فون مایزز (Von Mises) و برای بررسی توزیع تنش، روش حل لامه (Lame) به کار گرفته شده است. ماده ی در نظر گرفته شده برای این پژوهش فولاد ضد زنگ SUS 304 می باشد و با فرض رفتار الاستیک-پلاستیک کامل در ناحیه پس از تسلیم مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور جامعیت بخشیدن به پژوهش سعی بر آن شده است تا حد امکان، نتایج به صورت بدون بعد ارائه گردند. نتایج حاصل از این تحقیق تصویر مناسبی از چگونگی توزیع تنش و تاثیرات آن بر تسلیم استوانه در اختیار قرار می دهند.
  کلیدواژگان: استوانه جدارضخیم، توزیع تنش، تنش شعاعی، تنش محیطی، تسلیم
 • امید رحمانی*، پرویز امیری صفحات 160-170
  یکی از روش های پرکاربرد جهت بهره برداری از انرژی باد استفاده از توربین های بادی می باشد. این توربین ها برای تولید برق از ماشین های الکتریکی مختلفی استفاده می کنند که در میان این ماشین ها، ژنراتور القایی دو سو تغذیه به دلیل مزایایی که دارد سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. روش های مختلفی برای کنترل ژنراتور القایی دو سو تغذیه وجود دارد، که یکی از رایج ترین و بهترین آنها روش کنترل برداری است. برای اینکه بتوانیم توان اکتیو تولید شده توسط ژنراتور را به راحتی کنترل کنیم در این مقاله روش کنترل برداری براساس کنترل بردا جهت شار روتور پیشنهاد شده است. علکرد روش ارائه شده با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی و هم چنین نتایج عملی موردتجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در یک راه انداز آزمایشگاهی، بر اساس پردازنده های سیگنال دیجیتال، کنترل برداری است. در روش جهت یابی شار روتور برخلاف جهت یابی شار استاتور علاوه بر اینکه 3.2 ثانیه پس از شروع شبیه سازی سیستم به حالت پایدار می رسد؛ مجموع اعوجاج هارمونیکی جریان THD نیز 2% کاهش یافته است. سیستم کنترلی در محیط Matlab/Simulink مدلسازی و شبیه سازی شده است ، این محیط برای مدلسازی همه ی انواع ساختارهای ژنراتورهای القایی مناسب می باشند.
  کلیدواژگان: کنترل برداری، ژنراتور دو سو تغذیه، مبدل پشت به پشت، انرژی باد
 • محمدرضا احمدیه* صفحات 171-181
  در این پژوهش بکارگیری نانو لوله های کربنی MWCNT (نانو لوله های کربنی چند جداره) و SWCNT (نانو لوله کربنی تک جداره) در ماتریس سیمانی جهت افزایش مقاومت فشاری و مقاومت خمشی و همچنین قابلیت جذب انرژی ملات سیمان استاندارد با توجه به درصد وزنی مختلف الیاف و روش های مختلف پراکنده کردن الیاف داخل ماتریس مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به مطالعه تاثیر طول نانو لوله ها در ماتریس های مختلف سیمانی با توجه به تغییرات نسبت آب به سیمان پرداخته شده است. در این تحقیق با توجه به نتایج آزمایش های خمشی و تصاویر اسکن میکروسکوپ الکترونی TEM ، روش استفاده از MWCNT عامل دار در محلول تحت اولتراسونیک، روش پخش مناسبی معرفی می شود. بدلیل استفاده از نانو لوله ها در ملات سیمانی، قابلیت جذب انرژی ملات سیمانی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته که نشانگر قابلیت نانو لوله ها در پل زدن و بستن ریزترک ها در صورت پخش مناسب است.
  کلیدواژگان: نانو لوله، مسلح شدن، ماتریس سیمانی، مقاومت خمشی، مقاومت فشاری
 • رضا قمرپور*، آرش ابراهیم آبادی، مهدی نظری صارم صفحات 182-201
  در این تحقیق با استفاده از نتایج شناسایی انجام شده برروی سازندهای شیلی میادین ایران و بررسی تاریخچه حفاری در این سازندها، یک سیال حفاری پایه آبی و دوستدار محیط زیست برای جایگزینی با سیالات حفاری پایه روغنی طراحی و ساخته شده است. این سیال دارای خواص مطلوبی برای حفاری در این لایه ها می باشد. در ساخت این سیال از افزایه های جدیدی شامل عوامل بازدارنده، نسل جدید پلیمرها وجامدات سایزبندی شده استفاده شده است. از اهم ویژگی های این سیال کنترل نفوذ صاف آب و فشار گل به درون سازند، کاهش فعالیت رس ها از طریق تغییر ماهیت آنها، پایدارسازی کنده های حفاری، کاهش آسیب وارده به سازند، پایداری در مقابل درجه حرارت های بالا و تغییر اسیدیته و توانایی سازگاری با انواع آلاینده هایی که در خلال عملیات حفاری وارد گل می شوند را می توان نام برد. خاصیت روان سازی و بازیافت کنده های شیلی در سیال ساخته شده در مقایسه با سایر سیالات مشابه بهتر می باشد. جایگزینی این سیال با سیالات حفاری پایه روغنی مورد استفاده در صنعت حفاری علاوه بر کاهش هزینه ها، می تواند در حفاظت از محیط زیست و کاهش آسیب های وارده بر افراد در تماس با سیال حفاری مناسب باشد.
  کلیدواژگان: حفاری، شیل، ناپایداری دیواره چاه، سیال حفاری پایه آبی، سیال حفاری پایه روغنی، پلیمر، گلایکول
 • احمد لطیفی*، بهرام سلطانی صفحات 202-207
  فرآیندهای تزریق گاز یکی از موثر ترین روش های ازدیاد برداشت از مخازن شکافدار طبیعی هستند. در روش تزریق گاز مکانیزم های بهبود بازیافت شامل نفوذ ملکولی، ریزش ثقلی، متورم شدن نفت دورن ماتریکس و جابجایی ویسکوز می باشد. در روش تزریق گاز نوع گاز تزریقی، شرایط تزریق (امتزاجی یا غیرامتزاجی بودن) و دبی گاز تزریقی بر روی بازیافت نفت از ماتریکس بلاک های سنگ مخزن شکافدار موثر می باشد. ریزش ثقلی توسط واکنش متقابل نیروهای موینگی و گراویتی کنترل می شود. همچنین افزایش نفوذ و پراکندگی حین تزریق گاز موجب افزایش بازیافت نفت می گردد. در این تحقیق هدف اصلی مطالعه و شبیه سازی تزریق سیالات غیر هیدروکربنی دی اکسید کربن در مخازن آسماری میدان گچساران می باشد.نیتروژن و دی اکسید کربن گازهای غیر هیدروکربوی می باشند که برای تزریق در دسترس می باشند. حداقل فشار امتزاجی توسط شبیه سازی لوله باریک برابر 2700 پام تخمین زده شده است. مدل سیال مخزن توسط PVTi ساخته شده است و یک سکتور مدل مخزن تخلخل دوگانه با فعال نمودن ریزش ثقلی و نفوذ ملکولی ساخته شده است و شبیه سازی توسط ایکلیپس 300 انجام شده است. سناریوهای مختلف شبیه سازی شامل تزریق آب، تزریق گاز دی اکسیدکربن انجام شده است که بهترین حالت تزریق گاز دی اکسیدکربن با ضریب بازیافت 47.8 درصد می باشد.
  کلیدواژگان: مخازن شکافدار، ریزش ثقلی، تزریق گاز، بازیافت نفت، سازند آسماری، نفوذ ملکولی
 • الهام خواجه نوری*، محمدمنصور فلامکی، مینا کبودرآهنگی صفحات 208-235
  این مقاله به بررسی چگونگی شکل گیری و روند تکامل آجر در معماری ایران می پردازد. بدین طریق که خواص فیزیکی و شیمیایی آجر و عناصر ساختاری بناهای آجری که در پاسخ به نیازهای استاتیکی در معماری ایران، شکل گرفته اند و تکامل یافته اند را با هدف مرور و جمع بندی، بنیان دانش آجر ایران، به منظور احیای دوباره آجر در معماری معاصر ایران، مورد بررسی قرارمی دهد؛ چراکه، بازشناسی رفتار استاتیکی آجر، چنان که باید، موضوع مورد پژوهش قرار نگرفته است تا جایی که بتوان به گونه گونی های استقرار این ماده ساختمانی در شالوده معماری های مدرن پرداخت. بدین ترتیب مقاله به بررسی چگونگی روند تکاملی آجر و یافتن بن بست ها و پاسخ هایی که تا پیش از این نیاکان ما با آن مواجه شده بودند، چه به لحاظ فیزیکی و شیمیایی و چه به لحاظ ساختاری که منجر به شکل گیری انواع طاق، گوشواره و گنبد شد، می پردازد؛ تا بلکه روزن امیدی را برای تلاش های آینده در این مقوله بگشاید؛ و آنچه که در این مسیر روشن شد، آن بود که، در مقوله استحکام بناهای خشتی و آجری به دو راه اصلی بیش از هر چیز توجه می شود: اول: تقویت ساختار فیزیکی و شیمیایی خشت و آجر، برابر افزایش مدول الاستیسیته اش، دوم: تقویت ساختار استاتیکی بنا، از طریق مجاور کردن خشت ها یا آجرهای موجود با عناصر ساختمانی نو.
  کلیدواژگان: آجر، معماری ایرانی، ساختار فیزیکی، ساختارشیمیایی، عناصر ساختاری
 • هوشیار مومنه*، عباس کریمی صفحات 236-247
  سیستم های تشخیص و پیشگیری از نفوذ (IDPS) سیستم های امنیتی ای هستند که برای شناسایی و پیشگیری از تهدیدات امنیتی برای شبکه های کامپیوتری و سیستم های رایانه ای مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستم ها به منظور شناسایی و پاسخ خودکار به تهدیدات امنیتی با کاهش خطر در شبکه ها و کامپیوترهای مورد پایش، سازماندهی و طراحی می شوند. سیستم های تشخیص و پیشگیری از نفوذ(IDPS) از روش ها و متد های متعددی نظیر آنالیز های پروتکل چند تراکنشی، امضاء محور و یک سیستم هیبرید بهره می برند که برخی یا همه اجزای سیستم های دیگر را برای شناسایی و پاسخ به تهدیدات امنیتی با هم تلفیق می کنند. رشد سیستم هایی که از ترکیبی از روش ها ایجاد می کنند با انتخاب روش و یا استفاده از سیستم با ابهام و سر درگمی مواجه می شود. هدف این مقاله ارایه یک توجیه کامل از هر روش و پیشنهاداتی جهت بهبود است.
  کلیدواژگان: سیستم های تشخیص و پیشگیری از نفوذ (IDPS)، تشخیص ناهنجاری، تشخیص امضاء محور، آنالیز پروتکل چند تراکنشی، تشخیص هیبرید محور
 • شراره مهاجری*، سحرنخلستانی حق، فاطمه هرسج صفحات 255-264
  امروزه توجه به فرصت ها و تهدیدهای موجود در عرصه صنعت و تجارت و ارزیابی توان صنایع و شرکت ها در رویارویی با عدم قطعیت ها و ریسک های موجود ضروری و مهم بوده و مدیریت ریسک های موجود در صنایع بسیار حائز اهمیت می باشد. توجه به استاندارد PMBOK و معیار ایمنی و ارگونومی در پروژه های ساخت و ساز، تونل، راه سازی و غیره از اصول پذیرفته شده هر سازمانی است که قصد بقاء و رقابت با سایرین در عرضه خدمات را دارد. بنابراین توجه به این مقوله و شناسایی ریسک های پروژه های راهسازی و کنترل آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، دیمتل فازی و تاپسیس به منظور ارزیابی، رتبه بندی و کنترل ریسک های موجود در صنعت راهسازی ارایه شده است. چهار معیار هزینه، کیفیت، زمان و ایمنی و ارگونومی برای ارزیابی این ریسک ها انتخاب گردیدند. دراین تحقیق 20 ریسک شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفتند و براساس اهمیتشان رتبه بندی گردیدند. این تحقیق، یک تحقیق کاملا کاربردی است و با صرف هزینه ای به اندازه ی بودجه در دسترس از بروز حوادث بسیار خطرناک جلوگیری می نماید. چرا که به ریسک هایی که در بروز حوادث الویت بالایی دارند اهمیت بالاتری داده خواهد شد.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، ارگونومی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تئوری فازی، دیمتل
 • محمدرضا بلبل وند* صفحات 265-271
  در این تحقیق، برای مطالعه اثرات منیزیم و نرخ سرد شدن بر روی فاز تبدیلی تیتانیوم، توسط پراش اشعه ایکس و تجزیه و تحلیل ساختار بلوری 3 نوع سرباره تیتانیوم مورد استفاده واقع شدند. نتایج نشان میدهند که، پروسه سرد شدن سریع فاز تیتانیم ، آناسووایت با فرمول شیمیایی MgnTi3−nO5 (0 کلیدواژگان: آناسووایت، کرویت، روتایل، ساختاری کریستالی، ثبات
 • حسین زنگویی، امیر اسمعیلی ابهریان، علی بوبه رژ* صفحات 272-285
  کاربرد روز افزون موتور های شارمحوری و به خصوص نوع تکفاز خازن دایم ومساله ی راندمان پایین آن، باعث اهمیت مساله بهینه سازی این نوع موتورها گردیده است. در این مقاله، ضمن معرفی الگوریتم کلاسیک طراحی این نوع موتورها و معرفی اجمالی روش الگوریتم ژنتیک، از این الگوریتم که یک روش بهینه سازی هوشمند و تصادفی است، جهت طراحی بهینه استفاده شده است. بدین منظور یک موتور القایی تک فاز شار محوری خازن دائم یک طرفه، که کاربرد قابل توجهی در سیستم های تهویه مطبوع دارد، انتخاب شده است. در ادامه به وسیله استفاده از فرمول های طراحی این نوع موتورها و به کمک مدار معادل حالت دائمی پیشنهادی، بهینه سازی راندمان، با استفاده از نرم افزار متلب انجام شده است، و نتایج حاصله از نمودارهای گشتاور سرعت، بازده و ضریب توان با نتایج روش طراحی کلاسیک و موتور در حال ساخت در کارخانه، مقایسه گردیده است و نتایج حاصله از آن بیان شده است.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، الگوریتم کلاسیک طراحی، بهینه سازی، موتور القایی شار محوری تکفاز
 • امیرحسین شریفیان*، امیر ایزدی صفحات 286-294
  افزایش جمعیت و وسایل نقلیه همراه با گسترش مناطق شهری، باعث افزایش تداخل بین کاربران خیابان ها شده است. در میان کاربران جاده عابر پیاده را آسیب پذیر ترین قشر استفاده کننده از راه می دانند، زیرا در مقابل وسایط نقلیه از کمترین مصونیت فیزیکی برخوردار است . بنابراین ایمنی عبور عابرین از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجایی برای ارزیابی ایمنی نیاز به داده های آماری زیادی بود، برای حل این مشکل روش هایی ارایه شد. روش تداخل ترافیکی، یک روش مناسب برای ارزیابی ایمنی عبور عابرین پیاده است. در میان روش های تداخل ترافیکی، روش شاخص ریسک عابر پیاده یکی از جدیدترین روش های تداخل ترافیکی است که از برآوردهای زمانی و مکانی استفاده می کند. همچنین با این روش امکان ارزیابی گذرگاه ها در حالت عدم حضور عابرین پیاده وجود دارد. در این تحقیق، ایمنی گذرگاه عبور عابرین پیاده در دو محدوده خط کشی شده عابر پیاده که تفاوت آن ها از نظر نحوه قرارگیری سرعتکاه بوده است، با استفاده از روش شاخص ریسک عابرین پیاده در حالت عدم حضور عابر، در هر محدوده بصورت جداگانه ارزیابی و با هم مقایسه شده است. روش شاخص ریسک بصورت مطالعات مقایسه ای و مطالعات قبل و بعد است. مهترین دلیل ارائه این مقاله، معرفی روش شاخص ریسک به عنوان روشی مناسب برای ارزیابی گذرگاه ها به پژوهشگران بوده است.
  کلیدواژگان: عابر پیاده، گذرگاه عابرین پیاده، ارزیابی ایمنی عابرین، روش تعارض ترافیکی، شاخص ریسک عابر پیاده
 • کیارخ رحیم مشاعی*، علی هوشمند آیینی صفحات 295-315
  مدیریت دانش زمانی به طور موفقیت آمیز در سازمان اجرا می گردد که از قبل زمینه مناسب با این نظام بسترسازی شده و امکان استقرار آن فراهم باشد.پژوهش حاضر در زمینه عوامل موثر برای استقرار مدیریت دانش در شرکت های ساختمانی استان گیلان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل رگرسیون به روش «همزمان» می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران ارشد، میانی و کارشناسان شرکت های ساختمانی ثبت شده در انجمن شرکت های ساختمانی استان گیلان در سال 1395 تشکیل می دهد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود 353 نفر تعیین گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه «آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش» در طیف پنج درجه ای لیکرت بوده است. در جامعه آماری مورد نظر، متغیرهای پیش بین فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، ساختار سازمانی، آموزش و بازآموزی و حمایت مدیریت ارشد، اگرچه همگی دارای همبستگی مثبت با متغیر ملاک استقرار مدیریت دانش بوده اند اما در این میان متغیر پیش بین فناوری اطلاعات، بیشترین تاثیر و متغیر پیش بین منابع انسانی، کمترین تاثیر را بر متغیر ملاک داشته اند. همچنین در این پژوهش میانگین های بدست آمده برای متغیرهای موثر بر استقرار مدیریت دانش حاکی از آن است که متغیرهای ملاک، مقادیر نسبتا بالایی را کسب نموده اند که این موضوع با توجه به ساختار دانش محور بخش ساخت وساز ، دور از انتظار نبوده است و می توان نتیجه گرفت که بکارگیری مدیریت دانش در شرکت های ساختمانی استان گیلان در وضع قابل قبولی قرار دارد.
  کلیدواژگان: استقرار مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، شرکت های ساختمانی، استان گیلان
 • هادی دستورانی*، محمدحسن جوارشکیان صفحات 316-332
  در این تحقیق یک روش عددی بر مبنای جریان حلقوی برای تحلیل ایرودینامیکی پیکربندی های مختلف هواپیما در جریان مادون صوت توسعه داده شده است. در کار حاضر ابتدا نتایج حاصل از این روش با نتایج تجربی صحه گذاری شده است و سپس دو نوع پیکربندی با بال های M شکل و W شکل در نظر گرفته شده و از دیدگاه ایرودینامیکی با پیکربندی های معمولی رایج مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد در بال های M شکل ضمن کاهش اندک در ضریب برآ، کاهش قابل توجه در نسبت برآ به پسا حاصل می گردد یعنی مزیت سرعت و مانور پذیری بالای بال های دارای تاب را در حین حفظ ضریب برآ دارا می باشند. بال های Wشکل ضریب برآ برابر و حتی بیشتری از بال های معمولی دارند اما واماندگی در این بال ها در زاویه حمله ی بزرگ تری اتفاق می افتد. همچنین پایداری طولی پیکربندی های با بال W شکل بیشتر است. بال های معمولی نیز نسبت برآ به پسای بالاتری نسبت به بال های M و Wشکل دارد که ماندگاری اش را در هوا افزایش می دهد. به این ترتیب هر کدام از بال های مذکور مزایایی دارند که اگر در یک پیکربندی جمع آوری شوند، هواپیمای منحصر به فردی حاصل می شود. هر چند تا به حال طرحی در این زمینه ارائه نشده است اما با به کارگیری مکانیزم های ایجاد تغییر شکل در بال طراحی هواپیمایی که قابلیت داشتن هر سه نوع بال مذکور را دارا باشد، امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: بال M شکل، بال W شکل، روش شبکه ی گردابی، ضرایب ایرودینامیکی
 • حسن اخیری اردکانی*، سیدعلی اصغر اکبری موسوی صفحات 333-341
  آلیاژ Rene 80 از سوپر آلیاژ های پایه نیکل است که به دلیل پایداری ریز ساختار و حفظ خواص مکانیکی در دمای بالا مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش سعی شده است، متغیر های مناسب جوشکاری لیزر Nd:YAG ضربانی Rene 80 به دست آورده شود. از این رو با استفاده از دستگاه جوشکاری لیزر Nd:YAG با توان 90 وات تحقیقاتی بر روی اثر متغیر های پهنای زمانی ضربان، بسامد و سرعت جوشکاری بر نمونه های آلیاژ Rene 80 ریخته گری شده به ضخامت 1 میلی متر انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که ریز ساختار جوش شامل دانه های ستونی در مرز و دانه های محوری در مرکز جوش است. در مرز جوش گرادیان حرارتی (G) بالاتر بوده و دانه ها در خلاف جهت انتقال حرارت رشد کرده اند. ترک انجمادی از عیوب جوش در Rene 80 است که به دلیل حضور فاز های ترد و شکننده کاربید های MC در آلیاژ های Rene 80 ریخته گری شده و هم چنین تنش های حرارتی ایجاد می شود. می توان با افزایش پهنای زمانی ضربان و بسامد، هم پوشانی ضربان ها را افزایش داده که موجب کاهش شیب دمایی و در نتیجه کاهش تنش حرارتی وارده به جوش می شود. بنابراین با کنترل میزان تنش های حرارتی وارده به جوش می توان از ایجاد ترک انجمادی جلوگیری کرد. نتایج آزمون سختی نشان می دهد که سختی در جوش بالاتر از فلز پایه بوده است و مقدار آن در عرض حوضچه به دلیل تغییر ریز ساختار متفاوت است.
  کلیدواژگان: جوشکاری لیزر، Rene 80، ریز ساختار، ترک انجمادی
 • ناصر عابدینی*، محمدشریفی، ناصر احسانی، کوروش جعفرزاده صفحات 342-349
  اخیرا، اکسیدهای فرعی یا اکسیدهای غیراستوکیومتری تیتانیوم با فرمول کلی TinO2n-1 به دلیل مقاومت خوردگی و رسانایی بالا، به عنوان مواد الکترودهای سرامیکی و پشتیبان مواد در پیل های سوختی مورد توجه می باشند. این اکسیدها که به نام فازهای ماگنلی تیتانیوم نیز شناخته می شوند به روش های متعددی، بویژه با احیای دی اکسیدتیتانیوم با هیدروژن و کربن تولید و با عنوان ایبونکس نامیده شده اند. در این پژوهش، ابتدا چگونگی انجام واکنش ها بوسیله نرم افزار ترمودینامیکیHSC Chemistry بررسی گردید، نتایج نشان داد که دستیابی به بیشترین مقدار فازهای مورد نظر(Ti4O7، Ti5O9 و Ti6O11) در بازه دمایی بین 1100 تا C°1200 حاصل می شود. سپس فازهای رسانای Ti4O7 و Ti5O9 و Ti6O11 به طور موفقیت آمیزی به روش کربوترمال و با استفاده از کربن بلک و پلی وینیل الکل در اتمسفر آرگون سنتز شدند. محصولات بدست آمده با پراش اشعه X و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرارگرفتند. همچنین مقاومت الکتریکی نمونه ها به روش چهار پروب اندازه گیری شد. نتایج تجربی نشان داد، کمترین مقاومت الکتریکی در نمونه محتوی 7 درصد وزنی پلی وینیل الکل که در دمای C° 1150 به مدت 2 ساعت سنتز شده است، بدست می آید. مشاهدات ریزساختاری شکلی یکنواخت، آگلومره کم و ساختاری شکننده را از سطح محصول بدست آمده نشان می دهد.
  کلیدواژگان: فازهای ماگنلی تیتانیوم، اکسیدهای فرعی تیتانیوم، ایبونکس، احیای کربوترمال دی اکسیدتیتانیوم
 • عباس اکبرپور نیک قلب، عرفان نجف* صفحات 350-363
  در سالهای اخیر پیشرفت زیادی در استفاده از مصالح FRP« به عنوان مصالح ساختمانی در مهندسی عمران صورت گرفته است در همین راستا محققین به بررسی رفتار تیرهای بتنی مسلح شده با میلگرد FRP - و فولاد - پرداخته اند. یکی از راهکارهای بهبود این مقاطع، پیش تنیده نمودن میلگردهای FRP به جهت افزایش مقاومت خمشی و برشی مقاطع است. با ترکیب میلگردهای GFRP و فولادی روش جدیدی در مسلح سازی ارائه شده که این سیستم مسلح سازی با میلگرد مرکب نامگذاری شده است. در این پژوهش ابتدا به انتخاب نوع میلگرد GFRP و بعد از آن به پیش تنیده کردن نمونه ها پرداخته می شود سپس با انتخاب و مدل سازی نمونه ها در نرم افزار S DYNAها و انجام آنالیز به بررسی مودهای شکست خمشی و برشی تیرهای بتنی مسلح شده با میلگردهای پیش تنیده FRP- و فولادی پرداخته می شود. و در پایان به مقایسه رفتار بار - تغییر مکان و همچنین عرض ترکها در تیرهای مدل سازی شده با میلگرد GFRP، فولادی و میلگردهای مرکب با یکدیگر پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: میلگرد فولادی، میلگرد GFRP، پیش تنیده، شکست خمشی، بتن مسلح
 • حمید باسره*، مسعود مرادخانی صفحات 364-377
  شبکه های موردی متحرک شامل مجموعه ای از گره های بیسیم هستند که بدون داشتن هیچ گونه زیرساخت و مدیریت مرکزی، می توانند آزادانه و تنها از طریق فرکانس های رادیویی با یکدیگر در ارتباط باشند. این شبکه ها به علت گره پذیری باز و ساختار آسیب پذیری که دارند، عموما از لحاظ امنیتی مورد تهدید قرار می گرند. وجود انواع متعددی از حملات در این نوع از شبکه ها ، آنها را با مشکلات و چالش های فراوانی رو به رو کرده که می توان از حمله کرم چاله (Worm Hole) به عنوان یکی از مهمترین این حملات نام برد. در این پژوهش، الگوریتمی جهت تشخیص نفوذ و مقابله با این نوع از حمله در شبکه های مذکور و بر اساس پروتکل مسیریابی بردار فاصله مبتنی بر تقاضا ارائه شده است. این الگوریتم ابتدا همکاری های پرتکرار هرگره با سایر گره های شبکه را تحلیل و موارد بالای 50 درصد همکاری میان دو گره خاص را نشانه گذاری و سپس با ارسال بسته های تله واقعی البته با سربار کم، آنها را مورد ارزیابی و امتحان مجدد قرار داده و از این طریق گره های همکار کرم چاله که قصد دارند با ایجاد یک تونل مجازی پنهان و دزدین بسته ها، در حقیقت شبکه را دور بزنند شناسایی و شبکه از وجود آنها ایزوله خواهد شد. شبیه سازی ایده پیشنهادی بهینگی پارامترهایی نظیر نرخ تحویل بسته ها، نرخ اتلاف بسته ها و تاخیر انتها به انتها در زمان های مختلف اجرا شدن یک شبکه موردی را اثبات می کند.
  کلیدواژگان: شبکه های موردی متحرک، حمله کرم چاله، پروتکل مسیریابیAODV، بسته تله، تشخیص نفوذ
 • علیرضا پورپروانه*، محمود محمدی، مجید مهدویان، ایمان یعقوب خواه صفحات 378-392
  سیالات فوق بحرانی به خاطر دارا بودن طبیعت قابل تنظیم شان کاربردهای بسیاری در استخراج و فرآیندهای واکنشی و جداسازی دارند. از آنجایی که کاربردهای سیالات فوق بحرانی در حال افزایش و استفاده از آنها در حال تجاری شدن است، فهم بنیانی رفتار فازی این سیالات نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. با توجه به دشواری و هزینه بر بودن اندازه گیری های تجربی، با استفاده از مدل های ترمودینامیکی می توان تعداد داده های آزمایشگاهی مورد نیاز را برای یک مساله مورد طراحی مشخص کاهش داد. در پژوهش حاضر از مدل های درجه سوم معادلات حالت به همراه قوانین اختلاط استاندارد وان دروالس استفاده شده و با استفاده از داده های بحرانی مواد، تعادل فازی و شیمیایی برای فرآیند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور CO2 فوق بحرانی مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج می توان گفت که هر دو مدل SRK و PR برای پیش بینی فرآیند شامل CO2 فوق بحرانی به خوبی عمل نموده اند. هر دو مدل وجود دو فاز مایع و گاز نسبتا متراکم را در شرایط مورد بررسی K 333 و bar 6/58 پیش بینی نموده اند که با نتایج تجربی کاملا مطابقت دارد. مقادیر ثابت تعادلی بدست آمده توسط هر دو مدل در دو دما نیز در بیشترین حالت 4% با مقادیر تجربی اختلاف داشته اند.
  کلیدواژگان: تعادل شیمیایی، تعادل فازی، استریفیکاسیون، استیک اسید، اتانول، دی اکسید کربن فوق بحرانی
 • مهتاب محمودی، موسی فلاح خورسند* صفحات 400-409
  برای کاهش آسیب پذیری شهر از بلایای طبیعی و انسان ساخت (زلزله، آتش سوزی و...) وارد کردن هدف ایمنی شهر، در کلیه سطوح برنامه ریزی و مدیریت شهری لازم می باشد. در جهت نیل به چنین هدفی بایستی مطالعات لازم صورت گیرد، تحقیق حاضر به منظور بررسی وضعیت استقرار ایستگاه های آتش نشانی پوشش دهنده منطقه 17 شهر تهران و پیش بینی ایستگاه های جدید، با توجه به موقعیت و نیاز منطقه صورت پذیرفت. پس از تشکیل لایه های مورد نظر با توجه به معیارهای مکان یابی(شعاع پوششی، تراکم جمعیت، سهولت اجرای طرح، وسعت سایت )، از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) به منظور مکان یابی استفاده گردید، مکانیابی با استفاده ازمنطق دو وجهی (بولین ) صورت گرفت. در ادامه به منظور ارزیابی گزینه های معرفی شده توسط GIS، از مدل تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید که با توجه به شاخص های مورد استفاده در تحقیق به ارزیابی و اولویت بندی گزینه ها پرداخته شد. معیارهای مورد استفاده در تحقیق شامل شعاع پوششی، تراکم جمعیت، شبکه ترافیک، کاربری اراضی، کیفیت ساختمان کاربری ها بوده است، در نهایت نیز بهترین مکان به منظور استقرار ایستگاه جدید آتش نشانی در منطقه 17 شهر تهران انتخاب گردید.
  کلیدواژگان: مدل تحلیل سلسله مراتبی، مکان یابی، ایستگاه آتش نشانی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، مدل ساز ی فضایی
 • سارا اقبالی*، یونس بهاروند ایران نیا صفحات 410-416
  سدسازی به عنوان ابزاری برای مهار رودخانه ها و ذخیره آب به منظور استفاده شرب یا کشاورزی، تولید انرژی برقابی، کنترل سیلاب و جلوگیری از خسارات ناشی از آن، ایجاد فضاهای تفریحی و... از هزاران سال پیش مورد توجه بوده است. وضعیت منابع آب در جهان اهمیت حفظ و نگهداری وحتی افزایش حجم ذخیره را نشان می دهد. اگرچه سدسازی از نظر کمی روند افزایشی داشته ولی معضل رسوب گذاری همواره به عنوان مهم ترین عامل در کوتاه کردن عمر مفید سدها مطرح بوده است وسدهای مخزنی زیادی بدلیل پرشدن از رسوبات متروکه شده اند. نگاهی به سدهای مخزنی احداث شده درصدها سال قبل در ایران نشان می دهد که اغلب مواقع سد به لحاظ انباشته شدن مخزن از رسوبات از حالت سودمند خارج شده و سازه سد پس از گذشت قرون متمادی و قرار گرفتن در معرض آسیب های ناشی از سیلاب، زلزله و... کماکان استوار و پابرجا مانده است و جزء میراث فرهنگی محسوب می گردد. در واقع یکی از عواملی که به عمر اقتصادی سدها پایان می دهد پدیده رسوب گذاری است و بر اساس گزارش کمیته بین المللی سدهای بزرگ در اثر رسوب گذاری هر ساله به طور متوسط بین 5/0 تا 1 درصد وتقریبا معادل 50 کیلومترمکعب حجم کل ذخیره این سدها از بین می رود. هدف از این پژوهش بررسی روش های رسوب زدایی سدهای مخزنی و مزایا و معایب آن هاست.
  کلیدواژگان: رسوب، مخزن، رسوب زدایی، سدهای مخزنی، حجم مخزن
 • مقالات گروه علوم پایه
 • محمد کریمی* صفحات 417-423
  در این مقاله چگالی حاملهای بار القاء شده توسط بایاس درگاهی روی یک سطح گرافنی در یک ساختار خازنی مسطح که یک صفحه آن گرافن و صفحه دیگر آن فلز ( درگاه ) است به ازای مقادیر مختلف ولتاژ درگاه محاسبه شده است ؛ سپس ولتا‍ژ درگاهی و ولتاژ در کل ناحیه بین فلز و گرافن یعنی دی الکتریک بدست آمده است. ولتاژ و چگالی حاملها در نقاط مختلف این ساختار با استفاده از جعبه ابزار PDE در نرم افزار متلب به روش ظرفیت کوانتومی بررسی و محاسبه شده است . نتایج نشان می دهند که ظرفیت کوانتومی خصوصا برای سیستمهای با چگالی حالت پایین مهم است ( مانند یک سیستم دو بعدی الکترونی در سطح یک دی الکتریک و یا سطح مشترک گرافن ) . در آخر به تحلیل و مقایسه نتایج حاصل از مدل ظرفیت کوانتومی با نتایج مدل ظرفیت کلاسیکی و روش پوآسون – دیراک به عنوان یک روش عددی خود سازگار پرداخته ایم تا نشان دهیم وجه تمایز ظرفیت کلاسیکی و کوانتومی در نظر گرفتن تصحیح کوانتومی در مدل کوانتومی است که تنها هنگامی نقش آشکاری ایفا می کند که صفحه فلزی بسیار نزدیک به صفحه گرافن باشد و در این حالت نتایج مدل کوانتومی و روش خودسازگار پوآسون – دیراک یکسانند .
  کلیدواژگان: چگالی بار، گرافن، PDE، ولتاژ درگاهی، ظرفیت کوانتومی
 • علی صابری* صفحات 424-429
  برای بستر سازی و به نتیجه مطلوب رساندن و همچنین مقصد و مسیر تعریف شده دادن به هر نوع فعالیت خدماتی نیاز به استاندارد یا مبنایی تعریف شده هست تا مسیر ایده ها و تلاش های افراد و نهادها را مدیریت نماید یعنی پایگاه امن و درستی از اطلاعات که به چگونگی ارائه خدمات توسط سازمان ها نظارت دارد. در واقع استاندارد سازی مبدا، مسیر و بازده یک نهاد را میتواند تحت تاثیر قرار دهد اگر ساختاری مطلوب داشته باشد. استاندارد سازی در دنیای امروزی با توجه به گسترده گی دامنه و نوع خدمات و تنوع و پیشرفت تبادلات ارتباطی و همچنین سبک های متفاوت فعالیت های اجتماعی افراد و نهادهای اجتماعی، هم اهیمت اساسی و بنیادی دارد و هم باید این فرآیند با آگاهی و مهارت اجرایی شود هدف غایی استاندارد سازی به ایده آل رساندن ساختار تولیدی و خدماتی نهادها است و زمانی این ایده عملی خواهد شد که این فرآیند در تعریفی وسیع تمام خدمات اجتماعی را پوشش بدهد. هدف استاندارد سازی باید ارائه راهکاری باشد که هم به روند فعالیت نهادها کمک کند و هم باعث شود روند فعالیتهای اجتماعی در بعد کلی آن بهبود یابد. استاندارد سازی هم در بعد نظارتی یه عنوان ناظر بر عملکرد نهادهای دیگر مطرح است و هم به شیوه یک برنامه ریزی استاندارد که ساختار مدیریتی و اجرایی یک نهاد را اداره می کند.
  کلیدواژگان: استاندارد سازی، خدمات، اقتصاد، نهادها
 • حسین خلیلیان وایقان* صفحات 430-438
  فناوری اطلاعات و ارتباطات ، به روز ترین علم و صنعت در کل دنیا به شمار می رود و طبیعی است که به دلیل داشتن میلیون ها کاربر ناخواسته در سراسر دنیا - همان کاربران عادی اینترنت- پیشرفت شایانی در عرصه ارتباطی و به روزرسانی داده داشته است. اما ساخت یک فناوری و گسترش آن بطور کلی دارای مزایا و معایبی است.لذا فناوری اطلاعات سبز سعی دارد با مطالعات و فعالیت هایی در زمینه حفاظت از محیط زیست در برابر زیان های فناوری اطلاعات گام موثری بردارد. در این مقاله به موضوعات کاربردی مختلف فناوری اطلاعات سبز در سازمان ها پرداختیم و از دانشگاه های سبز و فعالیت های مختلفی که می توان در این زمینه در ایران بکار گرفت ، نام بردیم. همچنین به فعالیت های وزارت آموزش و پرورش که تاکنون صورت گرفته است بطور خلاصه اشاره شده است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات سبز، دانشگاه سبز، مدیران ارشد اطلاعات، Green IS، Energy Star
 • علی صابری* صفحات 439-444
  برای کسب کیفیت مطلوب کاری و اجرایی کردن طرح و ایده ها در یک نظام شغلی، باید از ساختار های استاندارد پیروی کرد. آنچه در شکل دادن درست به یک نظام اجرایی نقش دارد استفاده درست از منابع و داده ها است دانشی که بتواند با ساختاری تعریف شده و برنامه ریزی شده، بین سرمایه های انسانی و ساختارهای سازمانی که ارایه دهنده شغل به افراد می باشند یک رابطه مکمل و همسو برقرار نماید. شیوه کاری نظام شغلی باید با معیارهای جهانی روابط اعضا در یک سازمان مطابقت داشته باشد به توانایی های فرد اهمیت بدهد و راهکارهایی برای استفاده درست از تخصص و مهارت های سرمایه های انسانی داشته باشد مفاهیم روانشناسی باید در قوانین کاری مطرح باشد و شغل را با تعریفی درست بیان کند . کیفیت زندگی کاری زمانی به ایده آل می رسد که هم افراد در یک سازمان تعریفی درست از کار و محیط کاری داشته باشند و هم در ساختار یک سازمان تعریفی درست از منابع انسانی بیان شده باشد. به عبارتی باید دانشی سیستمی در استفاده از مهارت های کلی زندگی در نظام های شغلی تعریف شود.
  کلیدواژگان: شغل، نظام شغلی، سازمان، اجتماع، زندگی کاری
 • علی صابری* صفحات 445-449
  دانش ارتباطی فهمی نوین در تازه های دنیای مدرن می باشد یعنی زمانی یک سیستم اجتماعی در بعد کلی آن درست عمل می کند که مفاهیم گراف یا تعریف اعضا و نوع ارتباط در سطحی استاندارد بیان شود ایجاد کردن یک گراف هدفمند و موثر نیازمند شناخت درست از عوامل وابسته به گراف است و چون ساختارهای گراف برای شبکه های ارتباطی مختلف، متفاوت است پس برنامه ریزی و اجرایی کردن آن در سبک و شیوه های متنوع امکان پذیر می باشد و اصولا نمی توان از یکسری داده های ثابت بهره برد و باید متغیرهای جدید در آن تعریف شوند تا ساختارهای مختلفی از گراف های متنوع در انواع شبکه های ارتباطی بیان شود و با علومی چون هوش مصنوعی و داده کاوی تحلیل هایی منطقی از ماهیت ارتباطات بیان کرد.
  کلیدواژگان: گراف، شبکه های اجتماعی، ساختارها، ارتباطات
 • |
  • Ahmad Latifi*, Dr.Bahram Soltani Pages 248-254
   Gas injection EOR processes is one of the most effective is one of the methods of naturally fractured reservoirs. The gas injection mechanisms Improve the utilization of molecular diffusion,gravity drainage,swelling within the matrix and displacement oil is viscous. The gas injection method of Gas injection,with injection) or non-matrix fusion of (and the injected gas flow rate on oil recovery from the reservoir rock matrix blocks Effective is fractured. Moving forces and gravity drainage is controlled by the interaction. It also increases the penetration and dispersion During the gas injection resulted in enhanced oil recovery. In this study,the main purpose of the study and simulation of non-hydrocarbon fluid injection of carbon dioxide into reservoirs Gachsaran oil field. Nitrogen and other gases carbon dioxide Hydrocarbons,which are available for injection. MMP by simulation thin tube is estimated to be equal to 2700 feet. PVTi made by the reservoir fluid model and a model tank sector Dual porosity by activating the built-in gravity drainage and the influence of molecular simulation is conducted by the Eclipse 300. Various simulation of water injection,gas injection,gas injection of carbon dioxide is done best by a factor of carbon dioxide Recycling 47.8 percent.
   Keywords: fractured reservoirs, gravity drainage, gas, oil recovery, Asmari, molecular diffusion
  • Farah Ariafar*, Farnaz Karbasi Pages 393-399
   The mechanical properties of carbon nanotubes, such as high elastic modulus and tensile strength, make them the most ideal and promising reinforcements in substantially enhancing the mechanical properties of resulting polymer/carbon nanotube composites. It is acknowledged that the mechanical properties of the composites are significantly influenced by interfacial interactions between nanotubes and polymer matrices. The current challenge of the application of nanotubes in the composites is hence to determine the mechanical properties of the interfacial region, which is critical for improving and manufacturing the nanocomposites. In this work, a new method for evaluating the elastic properties of the interfacial region is developed by examining the fracture behavior of carbon nanotube reinforced poly (methyl methacrylate) (PMMA) matrix composites under tension using molecular dynamics simulations. The effects of the aspect ratio of carbon nanotube reinforcements on the elastic properties, i.e. Young's modulus and yield strength, of the interfacial region and the nanotube/polymer composites are investigated. The feasibility of a three-phase micromechanical model in predicting the elastic properties of the nanocomposites is also developed based on the understanding of the interfacial region.
   Keywords: Carbon Nanotubes, Mechanical Properties, Polymer, Composits, Elastic Properties