فهرست مطالب

زیبایی شناسی ادبی - سال چهاردهم شماره 27 (بهار 1395)
 • سال چهاردهم شماره 27 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رقیه ابراهیمی شهرآباد، طاهره صادقی، مریم جعفرزاده صفحات 1-28
  همواره در آموزش زبان دوم اصول و ضوابطی دیده می شود که به کارگیری و یا عدم پایبندی به آن می تواند باعث موفقیت یا عدم موفقیت افراد شود. یکی از مسایل مهمی که می تواند ضمانت بخش بحث آموزش زبان باشد و فرد را در این راستا پشتیبانی و حمایت نماید، در نظر گرفتن «اصل بصری» است. منظور از اصل بصری، توجه به نمایش عینی و تصویری موقعیت های مختلفی است که در فرایند آموزش به کار می آیند. آنچه افراد آن را از طریق چشم می بینند، برقراری ارتباط با آن راحت تر و هضم آن سریع تر است. در بحث آموزش زبان نیز اگر معلم به عنوان آموزنده، سعی نماید موقعیتی ایجاد نماید که زبان آموزان از این حس خود بهره بیشتری برند، راحت تر می تواند آموزه های خود را به آن ها منتقل کرده و ماندگاری آن را ثبات بخشد. اصل بصری طی چهار مرحله اعمال می شود. بدین صورت که معلم ابتدا از طریق «حرکت» مطالب را به صورت عینی برای زبان آموز به نمایش بگذارد، در مرحله بعد زبان آموز بتواند با آن مطالب ارتباط برقرار کند؛ ارتباطی که منجر به «تحریک احساسات» او شود و در نهایت آموزه ها را در ذهن او «مجسم» نماید. بعد از تجسم آموزه ها در ذهن، او به «کشف معانی» نهفته در آموزه ها می پردازد. در این مقاله مراحل «اصل بصری» در آموزش زبان دوم با توجه به موارد مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش زبان، اصل بصری، حرکت، تجسم، احساس، تداعی معانی
 • بهروز رومیانی، معصومه بخشی زاده صفحات 29-52
  هر جریان ادبی، مشخصه های ویژه ای دارد که آن را از سایر گونه ها و جریان ها متمایز می سازد: درون مایه، تصویر، مشخصه هایی زبانی و...؛ در شعر دفاع مقدس نیز می توان خصوصیات منحصربفردی را ملاحظه کرد؛ از جمله واژگان مرتبط با مناطق جنگی، ابزارهای جنگی، نمودهای تاریخی سیاسی، شخصیت ها و بالاخره تصاویر ادبی خاص. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای انجام می پذیرد، اثبات خواهیم کرد که گفتمان جنگ و دفاع مقدس در نهایت توانسته است نظام تصویری متمایزی را به خود اختصاص دهد. با این حال در تصاویر این دوره، ناهماهنگی ویژه ای نیز به چشم می خورد.
  کلیدواژگان: شعر پارسی، دفاع مقدس، تصویر
 • فریبا قره داغی کراله، دکترحسین خسروی صفحات 53-71
  موسیقی به عنوان یکی از عناصر اصلی شعر از دیرباز مورد توجه شاعران بوده است. این رکن جدایی ناپذیر، پیوندی تنگاتنگ با شعر دارد؛ به گونه ای که عروض و قافیه دو عنصر اصلی ساختمان شعر شمرده می شده است. هدف این مقاله پرداختن به این عناصر و زیبایی های آن درقصاید انوری و جمال است. در این جستار کوشش شده است تا با توجه به تاثیرپذیری شاعر اصفهانی از خراسانی در قصیده سرایی، به بارزترین جنبه های موسیقی شعر؛ یعنی عروض و قافیه و ردیف در قصاید این دو شاعر پرداخته تا میزان این تاثیرپذیری آشکار گردد. بررسی ها در عرصه موسیقی بیرونی نشان می دهد که هفت بحر از بحور قصاید انوری و جمال مثل هم هستند و تنها اختلافشان در کاربرد دو بحر قریب و سریع است که جمال از آن ها استفاده نکرده است. رویکرد هر دو شاعر بیش تر استفاده از اوزان جویباری و پرکاربرد عروض فارسی بوده است. این دو شاعر تمایل چندانی به استفاده از اوزان دوری نداشته اند. در زمینه موسیقی کناری نیز مشخص گردید که قافیه های انوری (با اندک تفاوتی) خوش آهنگ تر از قافیه های جمال است؛ زیرا قافیه هایی که در آن مصوت بلند به کار رفته است، در قصاید او کاربرد بیش تری دارد. در مقابل، ردیف های جمال از حرکت و پویایی بیش تری برخوردار است؛ چرا که ردیف های فعلی او بیش ترین بسامد را دارد.
  کلیدواژگان: انوری، جمال الدین اصفهانی، قصیده، وزن، قافیه و ردیف
 • طاهره خبازی صفحات 73-100
  صورخیال پیوندی میان انسان و محیط او ایجاد می کند. ایماژ یا خیال عنصر اصلی در جوهر شعر است و صور خیال به وسیله دگرگونی های سریعی که بر کانون شعر وارد می سازند، شالوده شعر را بنیاد می نهند.
  انوری به عنوان شاعری بلند پایه که کلامش در اوج فصاحت و اقتدار قرار دارد از خیال و صورت های خیال انگیز شاعرانه به زیبایی استفاده کرده است. یکی از خصایص شعر او وفور استعاره های عجیب و پیچیده است. در این مقاله ابتدا به حرکت و پویایی صور خیال پرداخته شده و سپس به ذکر عواملی که باعث حرکت و پویای در شعرهای انوری شده است اشاره گردیده است. و در نهایت تحلیل زیبا شناسی قصاید انوری در حوزه استعاره مکنیه با ذکر شاهد و مثال پرداخته شده است و سپس مبحث استعاره مکنیه تحت سه عنوان کلی انسان گرایی، جان دار گرایی و تشخیص مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: انوری، قصاید، صور خیال، حرکت و پویایی، استعاره مکنیه، تشخیص
 • برات محمدی صفحات 101-138
  زیبایی شعر در گرو هم نوایی و هماهنگی عناصر شعری است و یکی از راه های ایجاد این هم گونی ساختار آوایی شعری است و آن شامل هرگونه تناسب و توازن صوری است که از طریق تکرار کلامی و مطابق قواعد و الگوهای خاص زبانی شکل می گیرد. فرمالیست ها و ساخت گرایان بر این عقیده اند که اساس شعر ساختار آن است و در بررسی های ساختاری روساخت اهمیت بیشتری دارد. سلمان هراتی به عنوان یک شاعر متعهد و انقلابی معاصر از عوامل و عناصر متعدد درون زبانی بهره جسته و نوعی موسیقی خاص در شعر خود ایجاد کرده که محصول طبیعی واژه ها و نحوه چینش آن ها در بافت دستوری جملات است. وی با شناخت از امکانات و ظرفیت های زبانی ضمن خلق تصاویر، به هم سانی و تناسب موسیقی و مضمون توجه کرده، پیام و احساس خود را به زیباترین و ماندگارترین شکل عرضه نموده است. در این مقاله به بررسی روساخت (ساختار آوایی) و دسته بندی دقیق همه روش های تشکیل دهنده این ساختار در شعر سلمان هراتی پرداخته شده و به آرایه ها و عواملی که در شکل گیری ساختار آوایی نقش داشته اند اشاره شده است. ساخت آوایی در سه سطح توازن آوایی، توازن واژگانی، و توازن نحوی نمود می یابد.
  کلیدواژگان: سلمان هراتی، ساختار آوایی، زیبایی شناسی، توازن واژگانی، توازن نحوی
 • نسرین بیرانوند، حسین آریان صفحات 139-166
  صورخیال جوهر اصلی و عنصر ثابت شعر است و چیزی است که از نیروی تخیل حاصل می شود. صور خیال معیار ارزش و اعتبار هنری شعر است. در هیچ یک از آثار ادبی در طی ده قرن گذشته اثری در نقد علم بلاغت به اهمیت صور خیال نیست مجموعه تصاویر حاصل از انواع صور خیال (استعاره، تشبیه، مجاز، کنایه) در دیوان هر شاعری بیانگر لحظه هایی است که با درون و جهان درونی او سرو کار دارد. بررسی آثار شاعران انقلاب و دفاع مقدس از جمله راهکارهای مهم و تاثیرگذار در شعر انقلاب و دفاع مقدس است. قیصر امین پور از جمله شاعرانی است که در ادبیات پایداری و انقلاب دارای چهره درخشانی است که عناصر خیال در اشعار وی نمود قابل توجهی دارد. در این جستار اشعار قیصر امین پور در چهار دفتر وی از نظر صور خیال بررسی شده و نتایج حاصل از آن به صورت نمودار به تصویر کشیده شده است.
  کلیدواژگان: صور خیال، قیصر امین پور، استعاره، تشبیه، مجاز، دفاع مقدس
 • نجیبه کریمی، محبوبه فهیم کلام صفحات 167-187
  شارل بودلر، شاعر فرانسوی قرن نوزدهم، همواره در جستجوی آرمان شهری بود تا از این دنیای پر رنج و درد به آنجا سفر کند و این سفر جز با مرگ ممکن نبود. پدر شعر مدرن و پایه گذار مکتب سمبولیسم با ذهن خلاق خود نمادهایی را وارد شعرش کرد و از این طریق مفاهیم بکر و نمادینی از مرگ به وجود آورد. در واقع، نمادگرایی یا سمبولیسم عبارت است از جای گزینی یک مفهوم به جای مفهوم دیگر و هم چنین استفاده از تصاویر عینی و ملموس برای بیان عواطف و افکار انتزاعی. یک کلمه یا یک شکل وقتی نمادین تلقی می شود که به چیزی بیش از معانی آشکار و مستقیم خود دلالت کند.
  مرگ در بسیاری از آثار شعرا و ادبای جهان از چهره ای پلشت برخوردار است؛ ولی او با آغوش باز پذیرای مرگ است. در اشعار وی، مرگ نه تنها مفهومی جان شکار و کریه نیست، بلکه از جایگاهی بالا و ویژه برخوردار است.
  سوال این است که در دیوان شعری «گل های رنج» چه کلماتی نماد مرگ هستند؟ در این تحقیق، نه تنها واژه صریح مرگ، بلکه واژگان دیگری که نماد مرگ هستند نیز مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
  کلیدواژگان: شارل بودلر، نماد، مرگ، گل های رنج، سمبولیسم
|
 • Pages 1-28
  Always in second language education principles and rules BhKargyry or lack of adherence to it can be seen that the success or failure of people. ZmantBkhsh a key issue that could be discussed and individual learning support and support in this regard, taking into account the "intuitive principle" is. The purpose of the visual, physical and visual display according to different MvqytHay BhKar MyYnd in the process of education. What people make it through the eyes MyBynnd, communicating with it easier and faster it is digested. In terms of language education into account as well if the teacher informative, attempt ZbanMvzan of his sense of opportunity that most brands, Mvz·hHay can run more smoothly transferred to them and sustains it stabilize. Is an intuitive principle applied in four phases. That first teacher through the "motion" for ZbanMvz to dramatize things objectively, at a later stage ZbanMvz can communicate with its content, communication that leads to "brace" He and finally Mvz·hHa in his mind "embodies" the. After visualization Mvz·hHa in mind, he "discovered the meaning of" lies in Mvz·hHa MyPrdazd. In this paper the "intuitive principle" in second language education with regard to cases been investigated.
  Keywords: Language learning, the visual, movement, visualization, feeling, association
 • Pages 29-52
  Each literary movement, special features of that makes it distinct from other GvnhHa and JryanHa: DrvnMayh, picture, MshkhshHayy or language, in the Holy Defense Poetry My can be considered unique characteristics, including terms relating to conflict zones, war tools, aspects of political history, ShkhsytHa and the specific literary images. In this research, descriptive and analytical style and library method MyPzyrd do, we prove that the discourse on the holy war is finally able to allocate a distinct visual system. With AynHal in the pictures of this period, special disharmony also ChshmMyKhvrd.
  Keywords: Persian poetry, holy, picture
 • Pages 53-71
  As one the main elements of poem, music have been in poet’s attention from old time. This inseparable basis, Have close connection with poem; so that Arud and rime have considered as two main elements of poem structure. The purpose of this paper is surveying these elements in Anvari and Jamal’s odes. Efforts of this inquiry with Considering the influence of Khurasani poet on Esfahani poet in Chorus ode is surveying most manifest aspects of poem music; Which means Arud and rime and radif in odes of these two poets to understanding the scale of this influence. The surveys of outer music indicate that seven beher from Anvari and Jamal’s odes behers are same together and their only difference is in usage of beher-e-qareeb and beher-e-saree that Jamal haven’t use them. The intention of two poets were using more Juybaree and common Farsi Arud meters. These two poets hadn’t much tendency to use Duree-meters. Also in the by music case specified that Anvari’s rimes [with slightly differences] Is most euphony than Jamal’s rimes; because in his odes, the rimes with long phonetic is more common. Whereas, Jamal’s radifs are more dynamic; because his very raifs have most frequency.
  Keywords: Anvari, Jamal al-din Esfahani, ode, Meter, Rime, radif
 • Pages 73-100
  Imagery relationship between man and his environment creates. Getty poetry and imagery or fantasy element in ink by the rapid changes that are the focus of poetry into the great foundation of poetry loop in the Foundation.
  Anwar base as a poet is that his Word at the peak of eloquence and authority of reverie and imaginative poetic beauty has used faces. One of the features of his poetry abundance of strange and complex metaphors. In this paper, the mobility imagery, and then proceeds to mention that moves and dynamic factors Anvari's poems have been mentioned. And finally aesthetic analysis odes Anwar Mknyh with the witness and example has been the realm of metaphor and metaphor Mknyh topic under three general headings: humanism, JanDargrayy and has been assessed.
  Keywords: Anvari, Odes, imagery, motion, dynamics, metaphor Mknyh, Detection
 • Pages 101-138
  The beauty of the poem depends strongly on harmony of poetic elements and one way to establish this harmony is to use phonx tical structure, and it is managed through specific rules and paradigms of language. Formalists and structuralists believe that the base and foundation of poem is its structure. Salman Harati as an liable revolntionary poet of recent years, utilized many of the intra lingual elements and established an specific tone for his poetry which which is the natural result of terms and the way he sequenced them in the grammatical contexts. He with the knowledge of facilities and the lingual capacities in addition to creation of images, he reached to a particular musical tone and concept. He has delivered his message and feeling in the most permanent and fantastic way This article paid attention to phonetical structure and a very accurate categorizing of all the ways of fonnding this structure in Haratis poems.
  Keywords: Salman Harati, phonetical structure, Aesthetics, lexical balance, syntactic balance
 • Pages 139-166
  The main essence of poetry and imagery and constant element of imagination is something that could shvd.svr achieved a measure of the value of art is poetry. In none of the literaray works during the past ten centuries no effect on cash rhetoric on the importence of imagery nyst.mjmvh images from a variety of imagery the irony in the works of the poet expresses allowed metaphor likening moment that he is concerned with the inner world. Check ports Revolution snd Sacred Defense including important measures affecting the Sacrsd Defense poetry is. Ghisar Aminpoor of the poets in the literature of resistance and revolution has a bright face that elements in his poems could be considerable. In the article Lyrics Ghisar Aminpoor in four of the imagery his office investigated and the results are graphically depicted is.
  Keywords: Imagery, Ghisar Aminpoor, Metaphor, Simile, Allowed, Holy Defense
 • Pages 167-187
  The nineteenth-century French poet, Charles Baudelaire, always sought a utopia towards which he could set out on a journey and leave this corporeal world of pain and sorrow behind. And this journey was possible only through death.
  Baudelaire, the forefather of modern poetry and also the founder of the Symbolism school, with his creative mind, composed symbolic poetry through which he presented novel and symbolic concepts of death.
  Symbolism means to use a concept to represent another and also to use tangible and concrete images to express abstract emotions and thoughts. A word or a picture is considered symbolic when it refers to something different from its direct meaning and literal sense.
  Despite an unpleasant image of death depicted in many works of world literature, he warmly embraces death. In his poetry, not only is death a nasty and life-taking concept, but it also enjoys a high status and is particularly regarded.
  The question is which words symbolize death in the book of poem “The Flowers of Evil”. This research studies not only the exact word of death but also the other words that are symbols of death.
  Keywords: Charles Baudelaire, symbol, death, The Flowers of Evil, symbolism