فهرست مطالب

 • Volume:14 Issue: 3, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/06/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مینا نظام نیا، مهلا سلاجقه* صفحات 154-162
  : همدلی یکی از مهارت های اصلی در ایجاد ارتباط بین پزشک و بیمار است و باید جهت افزایش این حس در دانشجویان، برنامه های نظام مند و فعالی وارد آموزش پزشکی شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر تقویت حس همدلی در دانشجویان رشته پزشکی طراحی و انجام گردید.
  این پژوهش از نوع مداخله ای نیمه تجربی بود که با دو گروه بر روی 80 دانشجوی رشته پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1394 اجرا شد. نمونه گیری با روش تصادفی و تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد انجام گرفت. در مرحله پیش آزمون، تمام دانشجویان پرسش نامه سه وجهی شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه روا و پایا شده استاندارد Jefferson ویژه همدلی و سوالات طراحی شده توسط پژوهشگر را بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی تکمیل نمودند. مداخله آموزشی فقط برای گروه آزمایش صورت گرفت. جهت سنجش نتایج حاصل از مداخله آموزشی، از بیمار استاندارد شده و پرسش نامه های تکمیل شده توسط دانشجویان استفاده گردید. داده ها با استفاده از تعداد و درصد و میانگین و انحراف معیار و آزمون های ANOVA و Independent t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  P).
  کلیدواژگان: همدلی، مهارت ارتباطی، آموزش، مداخله آموزشی، مدل اعتقاد بهداشتی
 • رستم یزدانی، الهه یزدان پناه، حبیبه احمدی پور، هاجر شفیعان* صفحات 163-170
  : خودارزیابی از عملکرد بالینی در یک محیط بالینی تحت عنوان فرایند جمع آوری اطلاعات درونی و بیرونی و تفسیر داده ها درباره عملکرد شخصی و مقایسه با استانداردهای موجود تعریف می شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، خودارزیابی مهارت های بالینی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بررسی ارتباط میزان توانایی های عملی و تئوری آن ها بود.
  این پژوهش از نوع مقطعی بود و به روش توصیفی- تحلیلی در سال 1393 انجام شد. نمونه مورد مطالعه را 141 نفر از کارورزان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکیل داد که به صورت سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از چک لیست شامل مهارت های روالی (Procedural skills) اصلی که دانشجویان پزشکی ملزم به کسب آن هستند، جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های فراوانی، Mann-Whithney و Kruskal-Wallis در نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  بیشتر شرکت کنندگان پژوهش را زنان (79 نفر، 56 درصد) تشکیل دادند. در بررسی رابطه بین جنسیت و نمره مهارت بالینی، میانگین نمره مهارت های بالینی مردان بالاتر بود و تفاوت معنی داری بین دو جنس مشاهده شد (001/0 = P). بررسی رابطه بین مدت زمان گذشته شده از دوره کارورزی و نمره مهارت بالینی نشان داد که میانگین نمره کارورزانی که بیش از 6 ماه از دوره کارورزی آن ها می گذشت، بالاتر بود و رابطه آماری معنی داری مشاهده شد (001/0 = P).
  کلیدواژگان: دوره کارورزی، دانشجویان پزشکی، خودارزیابی، مهارت های بالینی
 • مهین نادری فر، حمیده گلی، فرشته قلجایی* صفحات 171-179
  : روش نمونه گیری گلوله برفی در مواردی که دسترسی به افرادی که دارای ویژگی های مورد نظر محقق می باشند، مشکل است، مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه حاضر با هدف توصیف روش نمونه گیری گلوله برفی به عنوان روش هدفمندی جهت جمع آوری داده های تحقیقات کیفی انجام شد.
  این پژوهش، مرور توصیفی جامع و عمیق متون بود. داده های مورد نظر با استفاده از کلمات کلیدی فارسی «نمونه گیری هدفمند، گلوله برفی، تحقیق کیفی و مرور توصیفی» و واژه های انگلیسی «Chain referral، Snowball، Declaration، Review» در پایگاه های اطلاعاتی Cochrane، Medline، Magiran، SID، ScienceDirect، ProQuest، Irandoc، Scopus و Google Scholar مورد بررسی قرار گرفت. جستجو محدود به زبان انگلیسی و فارسی در بازه سال های 2005 تا 2013 و در منابع لاتین و فارسی انجام گردید.
  در جستجوی اولیه، 423 مقاله از PubMed، 88 مقاله از Scopus، 1 مقاله از SID و 18 مقاله از Magiran به دست آمد. از بین 125 مقاله، مقالاتی که با رویکرد متدولوژیک و یا به صورت غیر تحقیقی بود، کنار گذاشته شد. در نهایت، 11 مقاله که شرایط لازم جهت ورود به مطالعه را داشت و با هدف مقاله مرتبط بود، انتخاب گردید و مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
  کلیدواژگان: نمونه گیری هدفمند، گلوله برفی، تحقیق کیفی، مرور توصیفی
 • عنایت الله بخشی، علیرضا ایمانی، صدیقه نجفی پور، عظیم میرزازاده، بهجت سیفی* صفحات 180-186
  : به کارگیری روش های سنتی آموزش مانند سخنرانی در علوم پزشکی، به تنهایی تامین کننده اهداف آموزشی نیست و نیازمند به کارگیری روش های دیگر آموزشی است تا به کمک آن ها بتوان فرایند یادگیری را در دانشجویان نهادینه نمود و بدین ترتیب آن ها در مواجهه با موقعیت های واقعی بتوانند از این روش ها در حل مسایل بهره گیرند. هدف از انجام مطالعه حاضر، به کارگیری روش آموزش مبتنی بر حل مساله (Problem-based learning یا PBL) جهت اجرای درس فیزیولوژی نظری بخش اعصاب اتونوم برای دانشجویان رشته پزشکی و مقایسه با روش معمول سخنرانی بود.
  دانشجویان رشته پزشکی ورودی سال 1393 دانشگاه علوم پزشکی تهران در بلوک اعصاب، برای آموزش مبحث اتونوم به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. یک گروه در کلاس روش معمول سخنرانی شرکت کردند و گروه دیگر به طور تصادفی به زیرگروه های 10 نفره برای شرکت در جلسات روش PBL تقسیم شدند. در ابتدای اولین جلسه PBL، سناریویی در زمینه مبحث اتونوم ارایه گردید و از کلیه دانشجویان درخواست شد که این سناریو را به روش بارش افکار بپرورانند و بحث کنند. سپس با معرفی منبع مطالعه، جلسه اول به پایان رسید. در جلسه دوم، دانشجویان هر گروه در ابتدا نتیجه مطالعه فردی خود را ارایه نمودند و سپس از هر گروه نماینده ای به ارایه گزارش در راستای اهداف آموزشی پرداخت. آزمون نهایی کوتاه پاسخ و نظرخواهی از دانشجویان نیز انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های Leven و Independent t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  P). بر طبق نظرسنجی از دانشجویان، روش PBL بر روش سخنرانی ترجیح داده شد.
  کلیدواژگان: روش سخنرانی، آموزش مبتنی بر حل مساله، فیزیولوژی، سیستم عصبی اتونوم، دانشجویان رشته پزشکی
 • زهرا کاوسی، صیاد بیات نسب، علیرضا یوسفی* صفحات 187-198
  : یکی از روش های ارزشیابی استادان، ارزشیابی توسط دانشجویان می باشد. این روش یکی از چالشی ترین روش ها است که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، وزن دادن به معیارهای موجود در فرم های ارزشیابی استاد توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی در نیم سال اول سال تحصیلی 96-1395 بر روی 240 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه که در برگیرنده شش معیار بود، صورت گرفت. پرسش نامه ها توسط پژوهشگر و از طریق واحدهای آموزش دانشکده ها میان دانشجویان توزیع و دوباره جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور وزن دهی معیارها، از روش آنتروپی Shannon در نرم افزار Excel استفاده شد.
  از بین شش معیار ارزشیابی، «جلب توجه فراگیران» بیشترین وزن را به خود اختصاص داد (2087/0 از 1). پس از آن به ترتیب معیارهای استفاده از شیوه های تعاملی و جدید آموزشی (2049/0) ، توانایی تفهیم مطالب و ایجاد انگیزه (1728/0) ، حضور به موقع (1727/0) ، ارتباطات مناسب (1546/0) و برنامه ریزی صحیح (0863/0) در جایگاه های بعدی قرار داشت.
  کلیدواژگان: معیارهای ارزشیابی، استاد، دانشجو، وزن دهی، آنتروپی Shannon
 • رضا مهدوی، مسعود بحرینی، نیلوفر معتمد، فاطمه حاجی نژاد، شهناز پولادی* صفحات 199-208
  : آموزش بالینی یکی از اجزای اصلی برنامه های دانشجویان رشته پرستاری محسوب می شود و عدم کسب مهارت های بالینی لازم در زمان تحصیل، ارایه خدمات پرستاری باکیفیت را در آینده شغلی آن ها با مشکل مواجه می نماید. هدف از انجام مطالعه حاضر، طراحی و روان سنجی پرسش نامه مهارت بالینی دانشجویان پرستاری در اتاق عمل بود.
  در این پژوهش روش شناسی، طراحی و روان سنجی پرسش نامه طی چهار مرحله صورت گرفت که شامل تعریف مفهوم مهارت بالینی دانشجویان پرستاری با مروری بر کتب و مقالات، طراحی گویه های پرسش نامه با استفاده از منابع موجود در ایران و سایر کشور ها، تعیین اعتبار صوری و محتوایی پرسش نامه توسط 10 نفر از دانشجویان و متخصصان دانشگاه و بررسی همسانی درونی پرسش نامه با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha بود.
  نسخه نهایی پرسش نامه مهارت بالینی با 38 گویه در چهار حیطه «وظایف پرستار اسکراب، وظایف پرستار سیرکولار، مراقبت از بیمار در اتاق بهبودی و استریلیزاسیون و کنترل عفونت» استخراج گردید. نتایج حاصل از فرایند روان سنجی پرسش نامه با شاخص روایی محتوایی (Content validity ratio یا CVR) ، 90/0 و نسبت روایی محتوایی (Content validity index یا CVI) ، 95/0 و همسانی درونی با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha، 85/0 به ترتیب بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسش نامه مهارت بالینی دانشجویان پرستاری در اتاق عمل بود.
  کلیدواژگان: پرسش نامه، روان سنجی، دانشجویان پرستاری، اتاق عمل، مهارت بالینی
 • سعید نصرالهی، نسترن قطبی* صفحات 209-218
  : یادگیری مهارت های بالینی برای دانشجویانی که ارایه کننده خدمات سلامت هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزشیابی کیفی تدریس این مهارت ها از دیدگاه دانشجویان با استفاده از پرسش نامه، روش رایجی است که در بسیاری از دانشگاه ها استفاده می شود. در بسیاری از موارد، آموزش استادان تحت تاثیر محیط کارآموزی قرار می گیرد، اما این موضوع هنوز در طراحی پرسش نامه ها مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین، بومی سازی پرسش نامه ها با توجه به متفاوت بودن ماهیت عملکرد بالینی رشته های گروه پزشکی، ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف طراحی و بررسی روایی و پایایی پرسش نامه ارزشیابی کیفیت آموزش بالینی اعضای هیات علمی دانشکده توان بخشی انجام شد.
  با توجه به سرفصل برنامه آموزش بالینی گروه های آموزشی دانشکده توان بخشی، پرسش نامه ای مشتمل بر دو بخش کیفیت آموزشی (24 گزینه) و محیط آموزشی (7 گزینه) طراحی گردید. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه طی چند مرحله بازخوردگیری از نظرات اعضای هیات علمی مورد تایید قرار گرفت. همچنین، پایایی پرسش نامه در دو مرحله زمانی توسط 25 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده بررسی شد. در نهایت، داده ها در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
  ثبات درونی پرسش نامه به ترتیب برای بخش های کیفیت آموزشی و محیط کارآموزی با استفاده از ضریب Cronbach s alpha، 94/0 و 73/0؛ پایداری آزمون- بازآزمون 95/0 = Intraclass Correlation Coefficient (ICC) و 96/0 = ICC؛ ضریب همبستگی Pearson، 92/0 = r و 93/0 = r و آزمون Paired t (05/0 < P) به دست آمد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، آموزش بالینی، پرسش نامه، دانشکده توان بخشی، روایی، پایایی، محیط آموزشی
 • اکرم ثناگو، سهیلا کلانتری، نوشین کاشفی، محمد زمان مجنونی، لیلا جویباری* صفحات 219-226
  : تقلب پدیده رایجی است که می تواند اعتبار آزمون های دانشگاهی و گواهی آن را خدشه دار نماید. این امر در دانشجویان علوم پزشکی از حساسیت بیشتری برخوردار است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در خصوص تقلب و عوامل مرتبط با آن بود.
  P به عنوان سطح معنی داری داده ها در نظر گرفته شد.
  P). دانشجویان پسر و شاغل نگرش موافق تری نسبت به تقلب داشتند و از نظر عملکرد نیز بیشتر از دختران اقدام به این کار می کردند.
  کلیدواژگان: تقلب، نگرش، عملکرد، امتحان، دانشجو، پرستاری
 • سید ابوالقاسم فروزانی، سید علیرضا گلشنی * صفحات 227-228
 • شیما طباطبایی* صفحات 233-234
|
 • Ata Pourabbasi , Ahmad Khalegh Nejad Tabari , Shahram Yazdani , Farid Najafi , Farhad Frahani , Zahra Kheiry , Moslem Soofi , Bagher Larijani * Page 0
 • Mina Nezam Nia , Mahla Salajegheh * Pages 154-162
  Background and Objectives
  Empathy is one of the main skills in establishing a relationship between physicians and patients, and in order to increase this sense in students, it is necessary to introduce systematic and active programs into medical education. The aim of this study is to determine the effect of an educational intervention based on a health belief model on empowering the sense of empathy in medical students.
  Methods
  This was a quasi-experimental intervention conducted on two groups of 80 medical students involved in the internship program from Tehran University of Medical Sciences in 2015. Sampling was done randomly, and the subjects were randomly assigned to two groups, experimental and control. In the pre-test phase, all students completed a three-dimensional questionnaire including demographic data; a valid, reliable, and standardized Jefferson empathy questionnaire; and a section comprising questions designed by the researcher based on the constructs of the health belief model. Educational intervention was conducted only for the experimental group. To measure the results of educational intervention, the standardized patient questionnaires and the questionnaires completed by the students were used. Data were analyzed by means of frequency, percentage, mean and standard deviation, ANOVA, and independent t-tests.
  Results
  Before the intervention, the two groups were similar and comparable in terms of demographic variables. After the intervention, there was a significant difference in the mean scores of perceived susceptibility (P < 0.001) and perceived severity (P = 0.002) between the two groups. The mean scores of perceived barriers and perceived benefits were significant among the two groups (P < 0.001). In addition, there were significant differences in the constructs of self-efficacy and cues to action three months after intervention (P < 0.001).
  Conclusions
  Training based on the health belief model was effective in empowering the sense of empathy among medical students. Training on empathy skills is recommended in order to increase patient satisfaction, promote health outcomes, and increase job satisfaction among physicians.
  Keywords: Empathy, Communication Skills, Training, Educational Intervention, Health Belief Model
 • Rostam Yazdani , Elaheh Yazdan, Panah , Hajar Shafian *, Habibeh Ahmadi, Pour Pages 163-170
  Background and Objectives
  Self-assessment of clinical performance in a clinical setting is defined as the process of collecting internal and external data, interpreting the data on personal performance, and comparing them with a set of standards. The current study aimed at analyzing self-assessment of clinical skills among medical interns at Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran, and determining the relationship between practical skills and theoretical knowledge.
  Methods
  The current cross sectional, descriptive, analytical study was conducted in 2014 on a total of 141 interns from Kerman University of Medical Sciences selected via census sampling. Data were collected using a checklist including the main procedural skills of medical students and analyzed using the Mann-Whitney and the Kruskal-Wallis tests with SPSS.
  Results
  The majority of participants were female (n = 79; 56%). The mean score of males` clinical skills was higher than that of females, and the difference was statistically significant (P = 0.001). Analysis of the relationship between internship duration and clinical skill scores showed that the mean score of interns who had completed 6 months of their internship was higher than that of the ones who had not; the difference was statistically significant (P = 0.001).
  Conclusions
  Since the performance of future general practitioners highly depends on their learning and mastery of clinical skills, acquisition of these essential skills during internships is an important objective of medical students. Correct and complete training of clinical skills, especially during internships, is integrated into the medical curriculum, although its implementation requires careful planning and compliance with the medical standards.
  Keywords: Internship Period, Medical Students, Self-Assessment, Clinical Skills
 • Mahin Naderifar , Hamideh Goli , Fereshteh Ghaljaie * Pages 171-179
  Background and Objectives
  Snowball sampling is applied when samples with the target characteristics are not easily accessible. This research describes snowball sampling as a purposeful method of data collection in qualitative research.
  Methods
  This paper is a descriptive review of previous research papers. Data were gathered using English keywords, including “review,” “declaration,” “snowball,” and “chain referral,” as well as Persian keywords that are equivalents of the following: “purposeful sampling,” “snowball,” “qualitative research,” and “descriptive review.” The databases included Google Scholar, Scopus, Irandoc, ProQuest, Science Direct, SID, MagIran, Medline, and Cochrane. The search was limited to Persian and English articles written between 2005 and 2013.
  Results
  The preliminary search yielded 433 articles from PubMed, 88 articles from Scopus, 1 article from SID, and 18 articles from MagIran. Among 125 articles, methodological and non-research articles were omitted. Finally, 11 relevant articles, which met the criteria, were selected for review.
  Conclusions
  Different methods of snowball sampling can be applied to facilitate scientific research, provide community-based data, and hold health educational programs. Snowball sampling can be effectively used to analyze vulnerable groups or individuals under special care. In fact, it allows researchers to access susceptible populations. Thus, it is suggested to consider snowball sampling strategies while working with the attendees of educational programs or samples of research studies.
  Keywords: Purposeful Sampling, Snowball, Qualitative Research, Descriptive Review
 • Enayatollah Bakhshi , Alireza Imani , Sedigheh Najafipour , Azim Mirzazadeh , Behjat Seifi * Pages 180-186
  Background
  Traditional teaching methods such as lectures alone cannot meet educational needs in the medical sciences. It is necessary to supplement lectures with additional methods in order to prepare the students for problem solving in real situations.
  Objectives
  The present study aimed at employing the problem-based learning (PBL) method in the theoretical physiology of autonomic nervous system (ANS) course for medical students and comparing the results with the customary method of lectures.
  Methods
  In 2014, first-year medical students enrolled in the neurology curricular block at Tehran University of Medical Sciences were randomly assigned to two groups. One group participated in classes with lectures, while the other group was divided into subgroups of 10 for PBL sessions. In the first session of PBL, a scenario pertaining to ANS was presented, and then the students were asked to expand the scenario and discuss it using brainstorming method. The first session was held on introducing a reference for studying. In the second session, students in each group presented the results of their individual studies, and a representative from each group gave a report in line with the educational objectives of the class. Finally, a short-answer final test and survey were administered. Data were analyzed using independent samples t-test and Levene’s test.
  Results
  Based on results, mean scores of students in the PBL group (15.20 ± 3.31) were significantly higher than those of students in the lecture group (12.38 ± 4.49) (P < 0.001). Based on the survey, students preferred PBL to lectures.
  Conclusions
  PBL promotes motivation, self-confidence, and communication skills, all of which contribute to the better learning of the students who attended the theoretical physiology of ANS course.
  Keywords: Lectures, Problem-Based Learning, Physiology, Autonomic Nervous System, Students of Medicine
 • Zahra Kavosi , Sayad Bayat Nasab , Ali Reza Yusefi * Pages 187-198
  Background and Objectives
  One of the ways to assess professors is through evaluation by students. This is one of the most challenging methods, with many people for and against it. The present study aimed to weigh existing evaluation criteria in the form of students’ evaluation of professors at Shiraz University of Medical Sciences.
  Methods
  The present descriptive-analytical cross-sectional study was conducted with 240 students of Shiraz University of Medical Sciences in 2016 - 17. Data were collected using a six-criterion questionnaire. Questionnaires were distributed among students by the researcher through the schools’ education units and then collected. Data were statistically analyzed using SPSS. Weighing criteria were done by Shannon’s entropy method in Excel.
  Results
  Of the six evaluation criteria, “Attracting students’ attention” weighed the most (0.2087 out of 1), followed by “Use of interactive and new teaching methods” (0.2049), “Ability to make the subject understood and motivate” (0.1728), “Punctuality” (0.1727), “Proper communication” (0.1546), and “Proper planning” (0.0863).
  Conclusions
  Attention to basic criteria in students’ evaluation of professors is highly important, and this kind of evaluation is only useful when evaluation questionnaires are reviewed by students and include important points and become a part of an extensive and systematic evaluation program for the progress of faculty members.
  Keywords: Evaluation Criteria, Professor, Student, Weighing, Shannon’s Entropy
 • Reza Mahdavi , Masoud Bahreini , Niloufar Motamed , Fatemeh hajinezhad , Shanaz Pooladi * Pages 199-208
  Background
  Clinical education is a major component of nursing programs, and nurses’ failure to acquire the necessary clinical skills during their studies compromises the provision of high - quality nursing services in their occupational future. The present study was conducted to design and determine the psychometric properties of the clinical skills questionnaire for operating room nursing students.
  Methods
  The present methodological research designed and determined the psychometric properties of the questionnaire in four steps, including defining the concept of clinical skill in nursing students using a book and literature review, designing the questionnaire’s items using the available resources in Iran and other countries, assessing face and content validity of the questionnaire by 10 university students and experts, and examining the internal consistency of the questionnaire using Cronbach’s alpha.
  Results
  The final version of the clinical skills questionnaire, which included 38 items, generated four subscales, including responsibilities of scrub nurse, responsibilities of circulating nurse, recovery room care of patients, and sterilization and infection control. In terms of psychometric properties, we observed a content validity ratio of 0.90, a content validity index of 0.95, and internal consistency showing a Cronbach’s alpha of 0.86.The findings confirmed the validity and reliability of the clinical skills questionnaire for operating room nursing students.
  Conclusions
  The 38 - item questionnaire has appropriate psychometric properties and can be used in Iran’s educational and health systems by educational caregivers. Other validity indices, including construct validity, are recommended to be measured to determine the validity of the questionnaire subscales.
  Keywords: Questionnaire, Psychometric Properties, Nursing Students, Operating Room, Clinical Skill
 • Saeed Nasrollahi , Nastaran Ghotbi * Pages 209-218
  Background and Objectives
  Teaching clinical skills to students who provide health services is of great importance. Many universities use questionnaires to make qualitative assessments about the teaching of these skills based on the students’ point of view. In many cases, the learning environment affects teaching; however, this issue is not often taken into account while designing questionnaires. In addition, it is necessary to specialize the questionnaires because the clinical trainings of different medical groups differ from each other. The aims of this study were 1, to develop a questionnaire that could be used for quality assessment of clinical education provided by faculty members of rehabilitation school and 2, to evaluate the validity and reliability of such a questionnaire.
  Methods
  Based on the clinical education curriculums of the departments of rehabilitation school, a questionnaire consisting of two sections assessing teaching quality (24 items) and learning environment (7 items) was designed. Face and content validity of the questionnaire was approved during several feedback stages based on the opinions of the faculty members. In addition, the reliability of the questionnaire was evaluated by administering it to 25 undergraduate students during a given time interval.
  Results
  Using Cronbach’s alpha, the internal consistency values of the questionnaire for teaching quality and learning environment components were found to be 0.94 and 0.73, respectively. The results of the test-retest reliability were as follows: intraclass correlation coefficient (ICC) of 0.95 and 0.96; Pearson correlation coefficient of r = 0.92 and r = 0.93, and paired t-test of P > 0.05.
  Conclusions
  Both the teaching quality and learning environment sections in the designed questionnaire were found to be valid and reliable. The results showed that the questionnaire could be used to assess the quality of clinical education provided by faculty members in rehabilitation schools.
  Keywords: Assessment, Clinical Education, Questionnaire, Rehabilitation School, Validity, Reliability, Learning Environment
 • Akram Sanagoo , Soheyla Kalantari , Noshin Kashefi , Mohammad Zaman Majnoni , Leila Jouybari * Pages 219-226
  Background and Objectives
  Cheating is a common phenomenon that can undermine the credibility of university tests and certificates. Cheating is a more sensitive issue among medical students. The present study was conducted to investigate the performance and attitude of undergraduate students of Golestan University of Medical Sciences in Iran towards cheating, as well asthe factors that influence cheating.
  Methods
  The present descriptive analytical and cross-sectional study was conducted in 2014 on 524 female and male undergraduate students of Golestan University of Medical Sciences. Convenience sampling was used to select the participants. The data were collected using a valid and reliable 64-item questionnaire on performance and attitude towards cheating with a Cronbach’s alpha of 0.88. The obtained data were then analyzed using descriptive tests and the χ2 test. P < 0.05 was set as the level of statistical significance.
  Results
  Demographically, women made up 58% of the study population. In terms of ethnicity, 68.5% of the population wereFars, 24.6% Turkmen, and the rest were other ethnicities. A total of 70.6% of students had negative attitudes towards cheating. In terms of performance, 57.1% of students admitted to cheating. Significant relationships were observed between the attitude and performance of students (P = 0.001). The relationship between gender and occupational status, and attitude and performance was also found to be statistically significant (P < 0.050). Male and employed students had more positive attitudes towards cheating and actually did it more frequently than their female counterparts.
  Conclusions
  The majority of nursing students were against cheating in terms of attitude and performance. Nevertheless, to better understand this behavior and develop coping strategies, further studies should be conducted on the phenomenon of cheating in other academic activities among medical students.
  Keywords: Cheating, Attitude, Performance, Exam, Student, Nursing
 • Seyyed Abulghasem Foroozani, Seyyed Alireza Golshani Pages 227-228
 • Shima Tabatabai * Pages 233-234