فهرست مطالب

مدیریت شهری - پیاپی 48 (پاییز 1396)
 • پیاپی 48 (پاییز 1396)
 • ویژه نامه
 • تاریخ انتشار: 1396/08/27
 • تعداد عناوین: 30
|
 • فرهاد نژاد ایرانی *، اصغر اصغرزاده صفحات 7-18
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر انعطاف پذیری حرفه ای کارکنان بر چابک سازی سازمانی با میانجی گری نقش سازگاری کارکنان در بیمارستان آذربایجان ارومیه به منظور آمادگی در برابر بحران های شهری و منطقه ای انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن، شامل کلیه کارکنان بیمارستان آذربایجان در سال 1395 است. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 226 نفر تعیین و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید متخصصین رسیده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزارهای آماری Spss23 و Smart PLS بکار گرفته شد و یافته های پژوهش نشان داد، انعطاف پذیری حرفه ای کارکنان با ضریب مسیر 772/0 بر سازگاری کارکنان، سازگاری کارکنان با ضریب مسیر 459/0 بر چابک سازی، انعطاف پذیری حرفه ای با ضریب مسیر 339/0 بر چابک سازی، و سازگاری کارکنان نیز با ضریب مسیر 354/0 توانست نقش میانجی گری در تاثیر انعطاف پذیری حرفه ای بر چابک سازی را ایفاء نماید و تحلیل مدل نهایی نشان می دهد که استفاده و بکارگیری انعطاف پذیری حرفه ای کارکنان عامل اساسی در چابک سازی سازمانی بوده و در صورت بروز بحران های شهری و منطقه ای بر اساس تهدیدات، می تواند چاره ساز مسئله پژوهش باشد.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری حرفه ای، سازگاری کارکنان، چابک سازی سازمانی، بحران شهری
 • محمدرضا ربیعی مندجین، مرتضی بیاتی * صفحات 19-42
  در مورد ابعاد شخصیتی افراد، دانشمندان نظرات گوناگون ا ارائه و تقسیم بندی های مختلفی کرده اند. از جمله این نظرات می توان به تحقیق گسترده دو تن از دانشمندان به نام های جان اتکینسون و دیوید مک کله لند اشاره نمود. آنها ضمن مطالعات خود در مورد شخصیت و جنبه های مرتبط با آن، افراد را به سه دسته موفقیت طلب، قدرت طلب و افراد با نیاز به تعلق، تقسیم نموده اند. هر یک از این سه دسته شخصیت، به شیوه خاصی رفتار کرده، انتظارات خاصی از کارشان داشته، توانایی و مهارت های رفتاری منحصربفردی داشته و نهایتا نیازهای متفاوتی نیز دارا هستند. به طور کلی، افراد دارای شخصیت های متفاوت، رفتار گوناگون، انتظارات، نیازها و انگیزه های مختلفی دارند. از طرف دیگر، سازمان ها نیز به رفتار خاصی نیاز دارند. انتظارت، نیازها و انگیزه های خاصی را می توانند تامین کنند. در نتیجه هر یک از انواع شخصیت با ازمان و مشاغل خاصی سازگاری و سنخیت دارند. این پژوهش در پی آنست که تاثیر شخصیت بر عملکرد کارکنان شعبه 18 سازمان تامین اجتماعی را مشخص نماید و معین کند که با توجه به هر یک از مشاغل سازمان و ماهیت کاری آنها، چه نوع کارکنانی با چه سطح نیازهایی و با چه نوع الگوی شخصیتی از عملکرد بالاتری برخوردار خواهند بود. در نتیجه انجام این مطالعه مشخص خواهد شد که با توجه به هر یک از مشاغل در شعبه 18 سازمان تامین اجتماعی و ماهیت آنها از چه نوع کارکنان سازمان و با چه نیازها یا الگوی شخصیتی می توان استفاده نمود تا عملکرد بالاتری برای سازمان و کارکنان سازمان فراهم گردد و چگونه می توان مشاغل سازمان را طراحی نمود تا کارکنان عملکرد بهتری داشته باشند؟
  کلیدواژگان: شخصیت، عملکرد کارکنان، سازمان، تامین اجتماعی
 • شهرام باسیتی *، ام لیلی لشکری صفحات 43-52
  شهرنشینی پدیده ای است که از سده پیش مخصوصا از دهه های پیش نقش تعیین کننده ای در سطح جامعه دارد. شهرنشینی با مناسبات و نظام خاصی ارتباط مستقیم دارد. برخی از این مناسبات، زاییده پدیده شهرنشینی و مهاجرت مردم به سوی شهرها و یا کلانشهرها هست. ساکنان شهر که شهروند خوانده می شوند واجد و یا طالب نوعی حقوق هستند که زندگی شهری را برای تسهیل کند. طبقه حاکمیت، (شهرداری) ضامن اجرا و تامین این حقوق هستند. شهروندان نیز در قبال دولت و شهرداری ها مسئول هستند و برای تثبیت نظام شهرنشینی باید در تمام مناسبات اجتماعی مشارکت کنند و نوع مشارکت خود را بدانند. علاوه بر این، مردم از حقوق شهروندی خود باید اطلاع داشته باشند. تعهدات، حقوق شهروندی عواملی را که باعث تحقق حقوق شهروندی و اجرای عدالت در میان شهروندان می شود، بازشناسند. در این مقاله که به شکل پاسخنامه و روش پژوهش مصاحبه سامان یافته مبتنی بر پرسشنامه، از روش پیمایشی استفاده شده، سعی بر این بوده است که به برخی سوالات درباره ارتباط جامعه، منافع و چهارچوب آن با حقوق شهروندی پاسخ داده شود.
  کلیدواژگان: جامعه، شهرنشینی، شهروند، حقوق شهروندی، مشارکت
 • مهدی عامری *، حمیده زالی، عبدالرضا ادهمی صفحات 53-70
  خانه «حریم فرهنگی» است که ما را از دیگری جدا می کند و در عین حال زندگی و همزیستی ما با دیگران را ممکن می سازد. مفهوم حریم و فردیت، مفاهیم فرهنگی هستند که از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می کند. در جوامعی که فردگرایی در آن رشدیافته تر است و ارزش های فردگرایانه در آن غلبه دارد، مقوله حریم خصوصی هم در معنای مکانی و هم در معنای اجتماعی آن یکی از مفاهیم کلیدی حیات اجتماعی است. از سویی دیگر، پدیدارشناسی مفهوم مسکن از آن جهت که می تواند نقشی بنیادین در فرایند طراحی معماری و شهر داشته باشد و زمینه های اندیشه انضمامی طراح شهر یا معمار را تحت تاثیر قرار دهد، دارای اهمیت اساسی است. در این مقاله نیز این موضوع مورد توجه بوده؛ چنانچه با روش «توصیفی- تحلیلی» و روش «استدلال منطقی» با ابزار گرداوری داده: مطالعات کتابخانه ای و سانادی به موضوع فوق الذکر پرداخته شده است. در پایان نیز آرای مارتین هایدگر و کریستین نوربرگ شولتز به اختصار در ماهیت و مفهوم مسکن مورد تبیین واقع شده است.
  کلیدواژگان: خانه، مسکن، پدیدارشناسی، هایدگر و شولتز
 • سارا سوهانگیر *، محمدرضا نصیرسلامی صفحات 71-86
  این مقاله نوشتاری پیرامون شناسایی برخی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر ادراک حسی فضای معماری است. یکی از بسترهای پژوهشی که امروزه در حوزه نظری معماری معاصر مطرح است، بحث فضای معماری و نحوه ادراک آن است. که در این میان صاحب نظرانی مانند پیتر زومتور، یوهانی پالاسما، رودولف آرنهایم، والتر بنیامین، مارک اوژه و غیره نظریاتی را در مورد چگونگی ادراک فضای معماری مطرح کرده اند ولیکن خود معماران همواره بر این باورند که ابزاری که برای نمایاندن فضای ساخته شده در اختیار دارند برای چنین امری کامل و کافی نیست یعنی همواره مولفه هایی در زمینه ادراک حسی فضای معماری وجود دارد که معماران قادر به انتقال آنها از راه ابزار موجود نیستند چرا که این مولفه ها شامل مولفه های شناخته شده پیشین نیستند. مولفه هایی که چه بسا اهمیتی هم پایه با سایر مولفه های ظاهری همیشگی داشته باشند و نوع حضور هر یک از آنها تغییرات قابل توجهی را در نحوه ادراک انسان از فضا ایجاد کند. این پژوهش با تکیه بر روش پژوهش کیفی و تحلیلی با زمینه ای مبتنی بر بررسی چگونگی ادراک فضا از دیدگاه علوم مختلف آغاز شده و به تدریج وارد حوزه شناخت بیشتر از مقوله ادراک حسی و مفاهیم مرتبط با آن می شود. هدف از این نوشتار، بازشناسی و توجه به زوایای پنهانی است که در ادراک فضای معماری نقش قابل توجهی دارند ولی در اکثر مواقع مورد غفلت واقع می شوند، شناخت این مولفه ها می تواند یاری گر معماران در ارتقاء کیفیت طراحی آنها از طریق شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر ادراک حسی فضای معماری باشد. پرسش پژوهشی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از اینکه: مولفه های تاثیرگذار بر ادراک حسی فضای معماری شامل چه مواردی می باشد؟ و هر یک از این مولفه ها چگونه از طریق کاربر فضا ادراک می شوند؟ در نهایت و در پاسخ به پرسش پژوهشی مطرح شده، مولفه های تاثیرگذار بر ادراک حسی فضای معماری شامل 12 مورد مطرح می شوند و برای هر یک معادل هایی از به کارگیری آن مولفه در طراحی فضای معماری آورده می شود؛ چهار مورد برگرفته از مطالعات نظری پایه که شامل مولفه های تاثیرگذار بر ادراک آشکار (بالفعل) فضای معماری هسنند (مولفه های فرهنگ، جنسیت، سن و رنگ) و 8 مورد که توسط نگارنده اضافه شده است و شامل مولفه های تاثیرگذار بر ادراک پنهان (بالقوه) فضای معماری هستند (مولفه های زمان، تاثیر عاطفی، معنا، ادراک جسمی، ادراک روانی، شهود، هم نشینی حواس و حضور انسان).
  کلیدواژگان: ادراک حسی، فضای معماری، مولفه های تاثیرگذار بر ادراک حسی، ادراک آشکار (بالفعل)، ادراک پنهان (بالقوه)
 • امامعلی عاشری * صفحات 87-100
  توسعه روستایی فرایند پیچیده ای در راستای بهبود افزایش استاندارد زندگی مردم در روستاست. شناسایی امکانات روستایی در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی مناطق روستایی اولین گام در برنامه ریزی پایداری و توسعه روستایی است. با توجه به وابستگی زیاد ارومیه به اقتصاد روستایی، لزوم توجه به توسعه پایدار روستایی اهمیت مضاعفی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی طبقات و میزان برخورداری روستاهای دهستان انزل جهت ارائه راهکارهای علمی و اجرایی در بخش توسعه روستایی است. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای است. بدین منظور، در ابتدا داده های شاخصهای مختلف برخورداری از سالنامه آماری استخراج شدند. سپس، ماتریسی از داده ها با ابعاد 40 روستا و 31 ستون (متغیر) تنظیم شد. با استفاده از دو تکنیک آماری تحلیل مولفه های مبنا (PCA) و آنالیز تاکسونومی عددی گروه بندی و سطح برخورداری روستاها ارزیابی شد. بانک اطلاعات و پردازش داده ها در نرم افزارهای Excel، SPSS و Idrisi انجام شد. براساس نتایج PCA، تعداد 36 روستای کم برخوردار در یک گروه واقع شدند. مطابق آنالیز تاکسونومی روستاهای قره باغ، قولنجی و کهریز حد بالای ناهمگنی و برخورداری بالا را داشتند. تعداد 28 روستا در طبقه چهارم و کم برخوردار هستند و رشد جمعیتشان به کندی و یا کاهش دارد. نتایج حاصل از هر دو مدل، اندکی تفاوت در تعداد و ترتیب اعضای طبقات دارد. بر اساس مشاهدات میدانی، مدل PCA واقعیت موجود و نتایج دقیق تری را نشان داد. از اینرو، فرض اول محقق پذیرفته شد. با توجه به نقش مرکزیت روستای قره باغ و کهریز و فاصله نسبتا زیاد آنها از جاده بین شهری، فرض دوم پذیرفته نشد.
  کلیدواژگان: برخورداری، توسعه روستایی، PCA، آنالیز تاکسونومی عددی، دهستان انزل
 • ندا غربا *، منوچهر طبیبیان صفحات 101-118
  شهرساز به عنوان کسی که با جسم شهر سر و کار دارد، باید متوجه ناظر و عوامل خارجی که بر او اثر می گذارد و تصاویری از محیط که در ذهن او می سازد، باشد. جریان دریافت تصاویر از محیط های مختلف توسط افراد با شرایط مختلف، گاه آسان و زمانی مشکل است؛ اما در تصاویر ذهنی افراد مختلف شباهت های بسیاری مشاهده می شود، این تصاویر مشابه مشترک در واقع حاصل توافق شمار بسیاری از مردم بر اهمیت تصویر خاص است. همین تصویر ذهنی مشترک است که توجه شهرساز را به خود می خواند زیرا محیطی که شهرساز به وجود می آورد مورد استفاده بسیاری از مردم است. بر این اساس برای دستیابی به ساختارشهرنیز لازم است تصویر ذهنی مشترک مردم مورد توجه قرار گرفته و با استخراج عناصری که در تصویر ذهنی مشترک مردم اهمیت یافته اند، عناصر و روابط ساختار فضایی شهر را تشخیص داد. طراح برای ارتقاء کیفیت ساختار شهر، می تواند بر عینیتی که این تصویر ذهنی را ایجاد می کند، تاثیر بگذارد در واقع طراح به گفته گوردن کالن به وسیله دستکاری ماهرانه در ساختار شهر می تواند مراحل شکل گیری تصویر ذهنی (ادراک، شناسایی) را تقویت و باعث ایجاد حس مکان شود.دراین پژوهش سعی شده است با استفاده از تصویر ذهنی مردم کرمان به بازشناسی مجدد ساختار بافت تاریخی شهر کرمان پرداخت و با استفاده از ادراکات ذهنی ساکنان آن سعی درشکل گیری تصویرذهنی روشنی از ساختار شهر و ارتقاءکیفیت ساختار وتقویت حس مکان نمود.
  کلیدواژگان: تصویر ذهنی، ساختار شهر، عناصر سیمایی، نقشه شناختی
 • پدرام اخوان گوران *، عباس بخشنده نصرت، جمال الدین دریاباری صفحات 119-128
  افزایش جرایم و بزهکاری، امنیت جامعه را کاهش داده و موجب ناپایداری توسعه می شود. میزان بزهکاری در شهرهای بزرگ و بویژه در کلانشهرهای دنیا، نسبت به سایر شهرها و نقاط روستایی بسیار بیشتر است. در کشور ایران مطابق آمارهای رسمی، بالاترین نرخ این بزه، در شهر تهران وجود دارد و به تبع آن، بیشترین سرمایه های مادی و غیرمادی و اقدامات کاهشی برای حل این مساله اختصاص می یابد. اما نتایج، همیشه مطابق پیش بینی و خواسته مدیران شهری، مسئولان انتظامی و قضایی نیست. دستاوردهای پژوهشی از یک سو و تجارب عملی از جانب دیگر نشانگر آنست که اقدامات پلیسی و امنیتی کردن فضای جامعه به منظور کاهش بزهکاری، نه امری است ممکن و نه راهی است درست. همچنان که نقص راهکارهایی چون بهبود شرایط اقتصادی و فرهنگ سازی، در اینست که طولانی و دیربازده هستند. از این رو پژوهش حاضر در نظر دارد به این پرسش پاسخ دهد که «الگوی مناسب فضای شهری که سازگار با حذف فضاهای بی دفاع و کاهش جرایم و خشونت در فضای شهر تهران باشد کدامست؟» با این هدف که نقش و جایگاه شهرسازی در کاهش جرایم را روشن سازد. پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است. ابتدا با استفاده از نرم افزار ArcGIS کانون های بزهکاری مشخ شده و سپس انطباق کانون های بزه با وضعیت شهرسازی مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه، الگوی کاهش جرایم شهری بر اساس الگوی شهرسازی ارایه گردید و الگو به خبرگان موضوع ارایه شد. در اینجا با استفاده از SPSS فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که نشان داد الگوی مناسب برای کاهش جرایم شهری، منطبق بر رعایت اصول برنامه ریزی صحیح شهری و تدقیق اصول فوق الذکر در شهر است.
  کلیدواژگان: فضای بی دفاع، تهران، شهرسازی، الگوی کاهش جرم
 • حمیده عباسی، کرم الله دانش فرد *، مهربان هادی پیکانی صفحات 129-142
  مهم ترین و عظیم ترین سرمایه هرجامعه ای منابع انسانی آن جامعه است. مشارکت یکی از ارکان نظام های مردم سالارانه و دموکراتیک محسوب می شود که باعث افزایش درک و آگاهی شهروندان از مسائل مربوط به آنها شده، و به اثربخشی سیاست ها و برنامه های بخش عمومی منجر می شود. مشارکت شهروندان می تواند در تامین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیبها و تنش های ناشی از زندگی و رضایت شهروندان موثر باشد. هدف اصلی این پژوهش اسیب شناسی مشارکت شهروندان در احساس و ادراک مسائل عمومی به منظور ارائه راهکارهایی مناسب جهت مشارکت شهروندان می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 69 سوالی است که بر اساس مبانی نظری تحقیق، تنظیم و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظر خبرگان تائید و ضریب آلفای کرونباخ آن برای جامعه خبرگان 823/0 و برای جامعه مردم عادی 834/0 محاسبه گردیده که بیان گر پایایی و همسانی مولفه های درونی پرسشنامه می باشد. جهت تعیین حجم نمونه در جامعه آماری تحقیق که مراجعین به مجلس شورای اسلامی ایران بودند، از روش نمونه گیری تصادفی بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 384 نفر مشخص شد و در جامعه آماری خبرگان (نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران) از نمونه گیری غیر تصادفی تعداد نمونه 290 نفر مشخص گردید. با توجه به وجود دو جامعه متفاوت برای بررسی مقایسه نظرات دو گروه در وضعیت موجود (جامعه) و وضعیت مطلوب (خبرگان) از آزمون تی مستقل و همچنین اهمیت عملکرد استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که درتمامی مولفه ها شکاف میان وضع موجود و مطلوب مشاهده میگردد. بیشترین شکاف مشاهده شده مربوط به شاخص سیاسی ازمولفه اختیار شهروندی و کمترین شکاف مربوط به شاخص غیرحضوری ازمولفه اطلاع رسانی می باشد. لذا برای کاهش شکاف بین وضع موجود ومطلوب مولفه ها، و کمک به ارتقاء مشارکت، در حوزه مولفه ها و شاخصها آسیبها شناسایی و راهکارهایی پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، مشارکت، احساس مشکل، ادراک مشکل، مسائل عمومی
 • نغمه همتیان * صفحات 143-158
  امروزه با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک طرف و مقولاتی مانند جهانی شدن، تعاملات فرهنگی، گفتگوی تمدنها، رویکردهای بینامتنی فرهنگی و شبکه های ارتباطاتی جمعی و رسانه ها، پدیده های فرهنگی منتزج و دارای التقاط با زندگی شهروندان در شهرها خاصه مناطق کلانشهری دیده میشود. خالی از این که گسترش این شبکه های ارتباطی چه اثرات و تبعاتی در ساختار فرهنگی شهروندی از منظر بنیانهای جامعه شناختی دارد، سوال این است که ارتباط بین رسانه های جدید با تاکید بیشتر اینستاگرام با ابعاد اجتماعی فضا چه بوده است و شهر و ادراک شهروندی از مفهوم فضاهای عمومی شهری چگونه و بر اساس کدامین معیارهای سنخیت شناختی در چارچوب فضاهای مجازی خود را به اصطلاح «لیوتاری»، وانمود یا فرانمود کرده اند؟ در این پژوهش که از روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی» و روش «استدلال منطقی» بهره برده است به موضوع فوق الذکر اشاره شده است. ابزار گردآوری داده منطبق بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و وارسی «تحلیل محتوایی» شبکه های اجتماعی مجازی بوده است. در پایان نیز ضمن تبیین مفهومی «شهر- اینستاگرام»، واژگان جدیدی به حوزه «اتیمولوژی جامعه شناسی شهری» معرفی شده و مبانی «بروز و ابراز» یا «ادراک و فهم» رسانه های نوین و بازخوانی درک اجتماعی از فضا به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: فضا، فضای شهری، فضای عمومی، رسانه جمعی، اینستاگرام
 • علیرضا لادن مقدم * صفحات 159-168
  شهر یک نوع اجتماع طبیعی و دارای اکوسیستم پیچیده از فعالیت های انسان است. فضای سبز شهری بخش تشکیل دهنده اکوسیستم طبیعی شهری است. پژوهش ها نشان داده است که فضای سبز شهری می تواند محصولات جسمی و روانی، حفظ فعالیت های انسانی و بدن و ذهن سلامت شهروندان را فراهم کند. بر این اساس و با توجه به اهمیت فضای سبز در شهرها در پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مکان یابی فضای سبز در شهر گرگان هستیم. در این پژوهش با استفاده از معیارهایی همچون فاصله از رودخانه، فاصله از مراکز درمانی، فاصله از مراکز تجاری، فاصله از مراکز ورزشی وزن هر معیار محاسبه شده است. سپس داده های مکانی در نرم افزار GIS به لایه های جدید اطلاعاتی تبدیل شده اند. بعد از آن جهت انتخاب مکان بهینه فضای سبز شهری گرگان هر کدام از معیارها بر اساس ارزش و اهمیت آن ها در مکان یابی فضای سبز در روش AHP و AHP فازی به لایه های اطلاعاتی وزن داده شد. لایه های اطلاعاتی وزن داده شده بر اساس هر معیار نهایتا در قالب نقشه هایی ارایه شده است که بهترین مکان برای احداث فضای سبز شهری گرگان را پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: مکان یابی، فضای سبز شهری، GIS، روش AHP، شهر گرگان
 • بهناز سرتیپی، نیما ولی بیگ * صفحات 169-178
  آدمیان برای برقراری ارتباط با یکدیگر و محیط پیرامون از راه های گوناگون استفاده می کنند، یکی از این راه ها استفاده از حواس بینایی است. مکتب روانشناسی گشتالت در زمینه ادراک بصری بسیار تاثیرگذار است چرا که دستگاه عصبی انسان ساده ترین طرح در هر وضعیت را بر می گزیند و این امر در هندسه نقوش آجری نیز قابل مشاهده است و تحلیل آن می تواند ساختار بصری نقوش آجرکاری را آشکار سازد. در واقع رویکرد گشتالت راهکاری جهت چگونگی تاثیر نحوه و زاویه چینش و نوع آجرهای به کار رفته و همچنین نحوه توزیع رنگ ها بر ادراک بصری پشت بقل ایوان های مسجد حکیم اصفهان به شکل معناداری ارائه می دهد. در این زمینه پژوهشگران دیگر ادراک بصری را در تابلوهای نقاشی و نقاشی های خیابانی بررسی کرده اند و از دیدگاه هندسه نقوش آجرکاری و با در نظر کرفتن گشتالت بررسی نشده است. این مقایسه برای نخستین بار ادراک بصری را از دیدگاه هندسه نقوش آجرکاری پشت بقل ایوان های مسجد حکیم با رویکرد گشتالت مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق پژوهش از نوع کیفی و براساس هدف کاربردی است و به تحلیل ادراک بصری هندسه نقوش آجرکاری برپایه اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می پردازد. به این ترتیب ابتدا داده های پژوهش در زمینه ساختار بصری و هندسه نقوش آجرکاری استخراج شده و سپس تحلیل ها براساس قوانین گشتالت بر روی نقوش انجام می گیرد. در نتیجه تحلیل های انجام شده مشاهده شد که قوانین گشتالت به میزان زیادی در هندسه نقوش آجرکاری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ادراک بصری، هندسه و رنگ نقوش آجرکاری، گشتالت، ساختار بصری
 • نسرین پیرمرادی، سنجر سلاجقه * صفحات 179-188
  جمعیت هلال احمر در حوزه اخلاق و ارزشهای بشردوستانه تلاش می نماید کرامت انسانی، نوعدوستی، صلح و تفاهم، همبستگی اجتماعی و خدمات داوطلبانه و نقش سازنده جوانان را ترویج و در زمینه کاهش آلام انسانی و خدمت رسانی به افراد و اقشار نیازمند و محروم فعالیت های انساندوستانه امدادی و ظرفیت سازی خود را در نقش سازمان معین دولت به جامعه ارایه نماید. این مطالعه با هدف بررسی و تبیین نقش رفتار اخلاقی بر اجرای خط مشی در این سازمان انجام شد. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها جزو تحقیق توصیفی از نوع تحقیق همبستگی و خاصه مدل یابی معادلات ساختاری است که نمونه آماری آن شامل تعداد 324 نفر از کارکنان سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان از طریق نمونه گیری خوشه ایمتناسب با حجم نمونه انتخاب شده بودند. داده ها بوسیله دو پرسشنامه رفتار اخلاقی و اجرای خط مشی های چهار حوزه عملکردی این سازمان که با استفاده از نظر خبرگان و روش دلفی آماده شده بود، جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS 23 ، AMOS 23 و آزمون T تک نمونه ای و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. براساس یافته های پژوهش میانگین نمره رفتار اخلاقی 74/0 ± 79/3 و میانگین نمره اجرای خط مشی 43/0 ± 06/4 بودند که بالاتر از سطح میانگین قرار داشتند و همچنین رابطه بین متغیر رفتار اخلاقی با متغیر اجرای خط مشی عمومی ( 01/0>P، 17/0= r) مثبت و معنادار است، بدین معنی که با افزایش میزان رفتار اخلاقی، اجرای خط مشی عمومی نیز افزایش می یابد. با توجه به یافته های بدست آمده لزوم توجه هر چه بیشتر به استانداردهای رفتارهای اخلاقی و ارتقای آنها در بین کارکنان این سازمان جهت اجرای سیاست ها و خط مشی های سازمانی ضروری است که مسئولیت این مهم به عهده مدیران این موسسه عام المنفعه می باشد.
  کلیدواژگان: رفتار اخلاقی، اجرای خط مشی، جمعیت هلال احمر
 • آویده طلایی، فرح حبیب *، سید مصطفی مختاباد امرئی صفحات 189-204
  معماری برای بهره گیری از روشی برای جلوگیری از ایجاد دلالت های نامناسب، هویت های دوگانه و گسست معنا، به صورت گسترده دست به گریبان نظریات و مقوله های نشانه شناختی شده است. نشانه شناسی دانشی است که پدیده های اجتماعی، فرهنگی (مانند معماری) را همانند یک متن می پندارد و روشی را جهت خوانش آن ارائه می دهد. خوانش نشانه شناختی معماری، به دنبال بازتولید طرح بر اساس ارتباط بین لایه ها و بر اساس برداشت انتزاعی مخاطب است. به منظور بررسی معنا و کارکرد بازار ایرانی که یکی از عناصر مهم و تاثیرگذار در شهرهای ایرانی است و دارای عملکردهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کالبدی و فرهنگی است، امکان بررسی آن در قالب رویکردهای تحلیل متن مانند زبان شناسی و نشانه شناسی وجود دارد. متن بازار ایرانی دارای ویژگی های دلالتی است؛ به عبارتی خود متن و عوامل سازنده ی آن همگی دارای قابلیت تداعی معنا هستند. روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است که از روش استدلال منطقی با ابزار گردآوری اطلاعات: کتابخانه ای و اسنادی بهره برده است. تحقیق حاضر به دنبال تبیین و ایجاد روشی برای خوانش معماری بازار بر اساس روش نشانه شناسی است؛ به گونه ای که تبیین نشانه شناسی بازار ایرانی بتواند رویکردی جدید را جهت خوانش معماری ایرانی به منظور ارتقای کیفیت محیط، رقم زند. بدین منظور چهار رویکرد در این زمینه قابل شناسایی است که نتایج تحقیق نشان می دهد؛ رویکرد نشانه شناسی لایه ای (پیدایشی) در بین سایر رویکردهای نشانه شناسی (پوزیتویستی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی و پیدایشی ) رویکرد مناسب تری جهت خوانش معماری بازار ایرانی است. نشانه شناسی لایه ای زمینه تحلیل گسترده متون را در بستر رابط تعاملی و چندسویه بین نظام های نشانه ای و لایه های متنی که شبکه ای پیچیده از روابط دلالتی را به وجود می آورد، فراهم می سازد. حال با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی مولفه های اثرگذار در ایجاد معنا در بازار ایرانی به مثابه یک متن و به عنوان برشی از شهر با چارچوب نشانه شناسی لایه ای است، باید لایه های متنی آن شناسایی و نمود عینی شبکه رمزگان در یک کنش ارتباطی مشخص شود. بدین منظور برای شناسایی لایه های متنی بازارجهت تبیین آن؛ مفاهیم لایه های متنی، بافت، بینامتن، رمزگان، در این رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: نشانه، نشانه شناسی، نشانه شناسی پیدایشی، بازار ایرانی، معنا
 • الهام پورمهابادیان، حسن احمدی *، سید یوسف امیری صفحات 205-222
  یکی از مباحث اصلی در شهر ایجاد امنیت برای کلیه شهروندان است. این مهم ارتباط تنگاتنگی با کیفیت فضاهای شهری دارد به گونه ای که یکی از مولفه های اصلی سنجش کیفیت فضاها، بررسی میزان امنیت در آن ها است. میزان امنیت در بافت های تاریخی که در قلب مناطق متراکم شهرها واقع شده اند، اهمیت خاصی پیدا می کند، چرا که کیفیت محیط زندگی بیشتر مردم در این مکانها سنجش می شود. هدف این تحقیق، تدوین اصول و راهکارهای ارتقا امنیت در پیاده راه ها در بافت های تاریخی می باشد. این پژوهش از دارای نمونه موردی می باشد و شهر رشت و پیاده راه علم الهدی به همراه بافت تاریخی اطراف آن به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و جمع آوری داده ها، به روش کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش پس از شناخت و تحلیل ویژگی های شهر رشت و پیاده راه علم الهدی، مولفه هایی در جهت ارتقا امنیت و ارتقا کیفیت فضاها در نظر گرفته شده است و در انتها راهکارهایی در این زمینه های مختلف خوانایی، تنوع، انعطاف پذیری، سرزندگی، نفوذپذیری، حس تعلق و ایمنی در ارتباط با ارتقا امنیت پیشنهاد گردیده است.
  کلیدواژگان: امنیت، کیفیت، بافت های تاریخی، پیاده راه، کیفیت فضاهای شهری
 • افشین رئیسی دهکردی * صفحات 223-244
  عناصر معماری بومی، بیش از هر عامل دیگری، تحت تاثیر عوامل محیطی و اقلیمی شکل گرفته اند. اقلیم به عنوان یک عامل تعیین کننده موجب پدید آمدن گونه های متفاوت معماری در مناطق اقلیمی مختلف شده است. «حیاط» یکی از عناصر معماری مسکونی بومی است که نقشی اساسی در حیات بشری خاصه در ایران و معماری ایرانی داشته است؛ چنانچه در مناطق مختلف و تحت تاثیر شرایط محیطی، ساختار اقلیمی متفاوتی به خود گرفته است. اهمیت این عنصر از آن جهت است که به عنوان یک فضای معمارانه، می تواند رابط میان فضاهای زیستی و فضای خارج بوده و با تاثیر در شرایط محیطی، خود به عنوان یک خرده اقلیم عمل نماید. بر این اساس، در این مقاله با روش «توصیفی- تحلیلی» و روش «تحلیل محتوای کالبدی» به بررسی جایگاه و نقش حیاط در معماری اقلیمی ایران خاصه در بناهای مسکونی پرداخته شده و در اقلیم سرد و خشک نتایج مربوط به جایگاه آن در طراحی همساز با اقلیم مورد اشاره قرار گرفته است و در پایان نیز نتایج مربوط به این بررسی به تفصیل مورد تبیین کیفی و مفهومی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: معماری همساز با اقلیم، اقلیم، دسته بندی اقلیمی، حیاط
 • نجمه زبردستان *، خسرو موحد، هادی کشمیری صفحات 245-264
  در رویکرد پدیده شناختی توجه به ماهیت پدیده مهم است. در نتیجه ثبت داده ها و قابلیت های محیط به گونه ای که بتوانند خواص خود را حفظ نمایند، کلیدی است. از این رو ادراکات حسی و راهکارهای بکارگیری آنها در فرایند طراحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر ارائه راهکارهای اصلی در تبدیل داده های کمی به کیفی و موثر در روند طراحی پدیده شناسانه و خلق معماری متکی بر ادراکات حسی ملاک عمل است. مسیر اصلی این پژوهش براساس نحوه برخورد با ادراکات حسی موجود در فضا به گونه ای است که بتواند طراح را در روند طراحی بی واسطه با پدیده ها یاری رساند. با توجه به بررسی های صورت گرفته می توان از جمله بهترین راهکارهای دستیابی به این مهم را انتخاب گزینه های حسی در سایت دانست. داده ها می توانند به صورت نقاط و محدوده ها و کریدورهای حسی در سایت عمل نمایند و از نیروهای مستتر در سایت نشات گرفته و طراح را در مسیر طراحی یاری رسانند. اینکه مسیر فرایند طراحی چگونه طراحی گردد و این رویکرد چگونه تاثیر گذار باشد با ارائه مدل های فرایند طراحی که معماران تعریف می نمایند، هماهنگ می گردد.
  کلیدواژگان: ادراکات حسی، فرایند طراحی، رویکرد پدیده شناختی، کیفیت معماری
 • شهاب ایلکا، کاوه بذرافکن *، حسین سلطان زاده صفحات 265-284
  امروزه مقوله آفرینشگری و خلاقیت از موضوعات اساسی در معماری است که بررسی شکلگیری و چگونگی بروز آن مورد توجه است. آفرینشگری و ابداع هم از ضرورتهای پویایی هر هنر و منجمله معماری است که مراتب بروز و مفهوم آن در فرایند شکلگیری و ماحصل آن اهیمت دارد. در این مقاله به موضوع آفرینشگری در معماری معاصر ایران بالاخص در دوران بعد انقلاب و زمینه های بروز آن پرداخته می شود. روش تحقیق، «توصیفی- تحلیلی» است که از ابزار گردآوری داده مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و تحلیل آثار معماری ایران استفاده شده است. در پایان نیز به مولفه های و عناصر خلاقیت آفرین در معماری ایران اشاره شده و نکاتی چند در این رابطه مورد اشاره قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: آفرینشگری، خلاقیت، معماری معاصر، دوران بعد از انقلاب اسلامی
 • ریحانه نیلی، داراب دیبا *، محمد جواد مهدوی نژاد، آزاده شاهچراغی صفحات 285-296
  عدم توجه و تخریب یادمان های صنعتی نه تنها مخاطرات محیطی و اجتماعی را به دنبال داشته بلکه در پی آن حساسیت جامعه نسبت به این آثار فرهنگی را از بین برده است، بشر امروز باید خود را در به روز آمدن این میراث مسئول دانسته و در بازآفرینی آن مشارکت داشته باشد. افزایش پیچیدگی در تخریب میراث صنعتی و نادیده شدن بناهای مذکور، پژوهش حاضر را به مطالعه و بررسی پتانسیل های بالفعل این میراث هدایت می کند تا بتوان پس از ارزیابی، با بهره گیری از گزینه های پیشنهادی مانع از نابودی این آثارگردد، در این راستا استفاده مجدد و تغییر کاربری با اطمینان بیشتر انتخاب گردیده و در حفظ و نگه داری ارزش های فرهنگی- اجتماعی میراث صنعتی گامی جدی برداشته می شود. اساسا فرسودگی ضمن افول حیات میراث صنعتی خاطرات جمعی را می زداید این درحالیست که احیای میراث صنعتی با بهبود حیات محیطی، اقتصادی و اجتماعی هم راستاست و حفاظت و توسعه میراث فرهنگی را ممکن می سازد. حال با هم افزایی سه محور اقتصاد، فرهنگ - اجتماع، زیست محیط، پایداری اقتصادی، با هدف گریز از فقر و فرسودگی بنا و بهره وری اقتصادی فراهم شده، همچنین با بازگرداندن سرزندگی محیطی، مشارکت و تعاملات فردی به پایداری اجتماعی می انجامد، در جریان این پویش، بازآفرینی و حفاظت از محیط زیست و محوطه میراث صنعتی، پایداری محیطی را همراه خواهد داشت. بنابر آنچه بیان شد انگیزه اصلی از نگاشتن مقاله حاضر معرفی مولفه های استراتژیک منسوخ شدن میراث صنعتیست که در وضعیت موجود این میراث تعیین تکلیف را حاصل می کند تا با اختصاص کاربری متناسب بتواند به احیای این میراث بیانجامد. در این تحقیق هفت گونه احیای میراث صنعتی که با استفاده از پتانسیل های موجود برای رفع نیازهای شهری تغییر کاربری داده اند را در چهار میراث صنعتی ایران مورد مطالعه قرار داده و در نهایت، با مقایسه تطبیقی شاخصه های پایداری در نمونه های مورد مطالعه، میزان بیشترین رابطه هر یک از بناها با معیارهای باززنده سازی پایداری، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. الگوی مفهومی مقاله پیش رو بر اساس روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی ست تا ضمن معرفی نمونه های مورد مطالعه، مدل کاربردی، مورد ارزیابی قرار گرفته و اصولی جهت احیای میراث معماری صنعتی ارائه گردد.
  کلیدواژگان: منسوخ شدگی، معماری صنعتی، احیا، توسعه و حفاظت، باززنده سازی
 • سیدمجتبی شجاعی، مهرداد متین * صفحات 297-320
  امروزه، هیچ گونه گریزی از بازنمایی معماری به عنوان دست آوردی برای بیان کردن واقعیت معماری وجود ندارد. تصاویر هم چون مصادیقی با کارکرد های شبه زبانی، برای ایجاد بازنمایی ها در معماری همواره موردنیاز یک معمار بوده و هستند تا او بتواند آن چه را که در ذهن خود می انگارد، به چیزی قابل دریافت برای دیگران نیز تبدیل کند و این خود دلیل اصلی دشواربودن شناخت نشانه های معماری به شمار می آید. در این جستار به دلیل آغازین بودن دوران قاجار در انتقال گونه های بازنمایی معماری جدید و هم چنین به سبب اقبال زیاد شاهان قاجار و درباریان به مساله ی تصویر، میزان اهمیت این دوران درتغییرات بازنمایی معماری ایران مضاعف شده و مسیر پژوهش به سمت عوامل شکل گیری و رشد این گونه از بازنمایی تمایل می یابد. هدف از این پژوهش بررسی بازنمایی های معماری قاجار و شناخت خصوصیات آنها در این دوران با توجه به اهمیت آن به مساله ی تصویر است. با توجه به آغاز و رشد زبان تصویری در معماری قاجار خصوصا از دوران ناصری به بعد، فرضیه ی شکل گیری نوعی بازنمایی جدید و تغییر معانی صریح و ضمنی بازنمایی های قبلی در این مقاله مورد سنجش قرار می گیرد و پرسش اصلی این می باشد که در بازنمایی معماری قاجار و درروند تغییر رمزگان معماری این دوران، روش های بیان تصویری جدید در معماری چه تاثیری بر روی بازنمایی معماری داشته اند و خود دارای چه خصوصیات اساسی هستند؟ جهت پاسخ دقیق به این پرسش بر اساس فرضیه ی معنای صریح و ضمنی در نشانه شناسی معماری، از نظریه ی زمینه ای ادوارد تی. هال که موضوعات را در حوزه ی انسان شناختی خود تفسیر می کند، استفاده شده است و تلاش می شود تا رابطه ای منطقی میان تغییر در فضای معماری با معنای صریح و ضمنی آن از طریق بازنمایی برقرارشود و از مفاهیمی مانند حریم شناسی و فاصله برای این منظور استفاده گردد تا به پاسخ پرسش تحقیق نزدیک شد. به همین سبب با استفاده از روش تحقیق کیفی آمیخته با استفاده از رویکرد برساختی- تفسیری به تبیین پاسخی برای این پرسش ها پرداخته و تلاش می شود تا نتایج آن به فرضیه نزدیک گردد. دربخش پایانی سعی می شود تا در سه نمونه از سه دوره ی متفاوت در معماری قاجار، این تغییرات به صورت موردی شناخته شده و در نظریه ی زمینه ای مقاله باهم مقایسه شوند.
  کلیدواژگان: بازنمایی معماری، نشانه شناسی، انسان شناسی، معنای صریح و ضمنی
 • احمدعلی اسدپور * صفحات 321-332
  درباره پیدایش مفهوم سرمایه اجتماعی در جامعه شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی و همچنین درباره معانی، تعاریف و ابزارهای سنجش آن اتفاق نظری در بین محققان وجود ندارد. یکی از مهم ترین زمینه های تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی مربوط به اقتصاد شهری می باشد که بدین منظور پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی بر اقتصاد شهری در شهر بندرعباس پرداخته است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و پیمایش میدانی می باشد که جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روش تحلیل داده ها استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک می باشد. یافته های به دست آمده از تحلیل داده های جمع آوری شده نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار در سطح 99% برای بسیاری از مولفه ها می باشد (ضریب همبستگی اسپیرمن). همچنین جهت بررسی میزان اثرگذاری متغیر مستقل (سرمایه اجتماعی) بر متغیر وابسته (اقتصاد شهری) از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. که یافته های به دست آمده نشان دهنده بیشترین تاثیرگذاری در رابطه با بعد انسجام اجتماعی با ضریب Beta معادل 0.943 و کمترین اثرگذاری در رابطه با مولفه مشارکت با ضریب Beta معادل 0.105 می باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اقتصاد شهری، اعتماد اجتماعی، بندرعباس
 • مهدی سعادتی خمسه * صفحات 333-350
  معماری قاجار فصل دگرگونی آرمان ها و ارزش ها و عرصه تنوع و تضاد در شیوه ها و گرایش های معماری و شهرسازی ایران است. این دگرگونی، همزمان با رنگ باختن تدریجی مبانی هویت اجتماعی گذشته مانند قومیت، مذهب و زبان و نیل آن به سوی مفاهیمی همچون فرادستان (خواص)، و فرودستان (عوام) نمود بسیار برجسته ای در حوزه معماری مسکونی پیدا کرد و ساختار همگون و یکپارچه محلات سنت محور سابق را به عرصه چالش میان سنت و تجدد و ابراز تفاوت ها و تمایزات طبقاتی مبدل نمود. این تحقیق، از طریق بررسی توصیفی و تحلیلی چند نمونه مفروض سنتی و غربی خانه در دوره قاجار، در صدد استخراج و تبیین شاخصه های سنت و تجدد در معماری مسکونی آن دوران دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که معماری مسکونی قاجار در گذر از جهان سنت به تجدد، صرف نظر از عدم تحول در فن ساختمان، با استقرار برون گرایی به جای درون گرایی، اعمال تغییرات کالبدی و فضایی در نظام گردشی و الگوبرداری مستقیم از عناصر و تزیینات معماری غرب، تحولی بسیار عظیم و پرشتاب را پشت سر نهاد؛ لیکن عدم تکاپو در راستای بهره برداری و تکامل دستاوردهای اصیل و تاریخی معماری سنتی ایران موجب شد که تحول به وجود آمده به عرصه تقابل و تضاد در معماری مسکونی ایران مبدل گردد.
  کلیدواژگان: معماری قاجار، خانه های سنتی، خانه های غربی، خانه مشکیان، عمارت ذوالفقاری
 • قدرت زارع اندریان، حسین ذبیحی *، سعید کاردار صفحات 351-376
  یکی از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، جایگاه و «حقوق شهروندان» است. در ادبیات سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، حقوق و امتیازات اتباع و شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است. نگاهی تاریخی به روند تحول و تطور حقوق شهروندی در جوامع بشری از دیرباز تاکنون سیر تحول این مفهوم را تا حدودی تبیین می نماید. از سوی دیگر، امروزه آگاهی شهروندان از حقوق مکتسبه از یک سو و آگاهی برنامه ریزان و معماران از حقوق شهروندان، از مولفه های تاثیرگذار بر فرآیند برنامه ریزی معماری شهری است که در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش بنا به ماهیت تبیینی آن، روش توصیفی- تحلیلی و روش فراتحلیل است که به بررسی نظریات مربوط به حقوق شهروندی معطوف شده است. در پایان نیز جایگاه حقوق شهروندی در حقوق شهرسازی تبیین شده و نکاتی چند در این مورد بیان شده است.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، شهروند، نظریه های حقوق شهروندی، نظام شهرسازی
 • علیرضا صادقی *، سینا جنگجو صفحات 377-392
  از فلسفه اسلامی به عنوان تلاشی عقلانی و استدلالی، جهت تبیین رابطه خداوند سبحان با عالم وجود و کشف خطوط کلی و امور جهان شناسانه عالم، نام برده شده است. این فلسفه الهی، در حوزه های گوناگون، تلاش دارد تا با بیانی عقلانی، در رفع شبهات از حریم دین کوشا باشد و انسان های غربت زده امروزی را به قرب الهی رهنمون ساخته و موجبات سعادت و رستگاری ایشان را فراهم آورد. در این زمینه به نظر می رسد هنر معماری متعالی، به عنوان دانشی عقلانی، منطبق با روح و فطرت انسانی و سود جسته از اندیشه ا ی الهی، می تواند وسیله ای باشد که فلسفه ی اسلامی را در راه تبیین رابطه ی خداوند سبحان و انسان غربت زده امروزی یاری کند. از اینرو مقاله حاضر بر آن است تا با استفاده از روش های تحقیق توصیفی – تحلیلی و تطبیقی و شیوه های تحقیق مرور متون، منابع و اسناد تصویری و مصاحبه و بهره گیری از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به تبیین رابطه میان فلسفه ی اسلامی و هنر معماری بپردازد و قانونمندی ها و اندیشه ی متعالی موجود در ورای این قانونمندی ها در هنر و معماری متعالی را تبیین نماید. به این منظور مسجد گوهرشاد مشهد و مسجد جامع اصفهان، که از دیرباز برترین بستر تجلی اندیشه های والای قدسی در قالب صور فیزیکی بوده اند، تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که به ترتیب حرکت از فرش به عرش؛ عدالت؛ تاکید بر مرکزیت؛ احترام به محیط طبیعی؛ وحدت؛ سادگی فضایی و دوری از الحاقات زائد؛ ضرباهنگ و تکرار؛ حس اکتشاف؛ نظم؛ تنوع (تنوع فرم ها، تنوع گونه ها، تنوع رنگ ها، تنوع عملکرد ها)؛ و ابداع و نوآوری از جمله قانونمندی هایی هستند که زمینه را برای بیانی نمادین و استعاری از تجلی ساحتی مقدس در تار و پود صوری کالبدی فراهم می آورند.
  کلیدواژگان: فلسفه اسلامی، معماری متعالی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مسجد گوهر شاد، مسجد جامع اصفهان
 • منصور یگانه، محمد هاشمی شهرکی * صفحات 393-400
  در معماری دوران اسلامی ایران، معمار، همیشه سعی کرده است که به نحوی فضای داخلی و خارجی را به طرق مختلف تزئین نماید. تزیین معماری اسلامی از نظر محققین غربی هنر اسلامی و سنت گرایان با بینش اسلامی دو مفهوم جداگانه است. از نظر اسلامی تزیین در هنر و معماری اسلامی امری قدسی است و برای بیان مفاهیم رمزی و قدسی طراحی و ارئه شده است. بررسی نقوش گیاهی (اسلیمی و ختائی) و علل وجودی آن در هنر اسلامی، کاربرد وسیع هندسه و خط در هنر اسلامی و عدم استفاده از نقوش جانداران در فضاهای مذهبی نظر سنت گرایان را بیشتر مقبول می کند. شاید بتوان غایت هنر ایرانی را در ساخت و تزیین مساجد دانست. در دوره ایلخانیان مسئله عمده تلفیق و ترکیب اشکال ساختمانی و تزئینی موجود بود. این مقاله تزیینات و نقوش به کار رفته بناهای دوره ایلخانی را به صورت تطبیقی و با روش کیفی مورد بررسی قرار داده است. اهمیت موضوع تحقیق در آن است که شناخت اصول هندسی و ارتباط آن با زیربنای فلسفی موجب بالارفتن کیفت نقوش و الگوهای به گرفته شده در طرح ها می شود. جامعه آماری انتخاب شده در این تحقیق شامل دو بنای شاخص دوره ایلخانی است که عبارتند از: 1. گنبد سلطانیه و 2. مسجد کبود تبریز. در دوره ایلخانی نقوش هندسی حالت منظم تری پیدا می کند و به عنوان یک الگوی تزئینی مهم به شمار می رود و حتی می توان گفت که حالت تقدسی بناها با توجه به اسماء متبرکه بناها نسبت به دوره های پیشین بیشتر می شود. در بررسی طرح های تزئینی به نکات جالب توجهی می رسیم بناها با نقوش متبرک الله ، علی، محمد تزیین شده و به کارگیری آنها نیز در نقاط مختلف بنا متناسب با عظمت و اهمیت آنها متفاوت بوده است.
  کلیدواژگان: معماری ایرانی اسلامی، معماری ایلخانیان، گنبد سلطانیه، مسجد کبود تبریز
 • مهرداد کریمی مشاور، فرشاد نگین تاجی * صفحات 401-408
  این مقاله به بررسی رابطه عوامل طبیعی بر هویت مکان در شهرستان یاسوج پرداخته است. عوامل طبیعی نقش مهمی در عرصه زندگی ایرانیان داشته است و تاثیر قابل توجهی بر هویت ایرانی دارد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر عوامل طبیعی بر هویت مکان و با توجه به عناصر طبیعی، شهرستان یاسوج می باشد. از آنجائی که یکی از اساسی ترین فاکتورها جهت احراز هویت انسان، ارتباط او با ساخته هایش و مولفه های فرهنگی و طبیعی و کالبدی محیطی است، هر گونه دگرگونی در این مولفه ها عامل تحول در هویت وی نیز خواهد شد. این تحقیق به شناخت و معرفی بهتر عناصر طبیعی در منظر شهری پرداخته است. در این راستا هویت مکانی و ارتباط آن با اجزای عناصر طبیعی سنجش شده است. برای این منظور پرسشنامه ای تهیه شده و برای سنجش متغیر عوامل طبیعی از پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس چارچوب تئوریکی بر اساس نظریه سیف الدینی ساخته شده است. پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین شهروندان یاسوج پخش شده است و ابزار سنجش تحقیق به صورت انالیز نتایج پرسشنامه به صورت استنباطی همبستگی پیرسون می باشد. نتایج به دست آمده در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است. در امار استنباطی، برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و رگراسیون خطی به منظور بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. در این مطالعه، نتایج بیانگر رابطه مثبت بین هویت مکانی و عوامل طبیعی است. نتایج نشان داد که عوامل طبیعی نقش مهمی بر چشم انداز یاسوج و نیز افزایش هویت مکانی داشته است. می توان از آن استنباط کرد که رشد محیط و رساندن آن به سطح کیفی شخصیت یا هویت فرد و جامعه را رشد خواهد داد.
  کلیدواژگان: هویت مکان، منظر شهری، عوامل طبیعی
 • بهزاد رحمانی، هومن ثبوتی * صفحات 409-432
  امروزه فضاها و اماکن ورزشی از مهمترین کاربری های درون شهری هستند که نقشی اساسی در بهبود کیفیت زیستی و افزایش معیارهای زندگی مطلوب شهروندان دارند که پرداختن به مفهوم شکل گیری آنها در تاریخ و ارائه راهکارهای ارتقاء جایگاه آنها در مناسب سازی آنها برای معلولان و اشاره به استانداردها و ضوابط طراحی های مربوط به آن اهمیتی اساسی دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش «توصیفی- تحلیلی» است و روش گردآوری داده به صورت اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اقداماتی که تاکنون توسط نظام مدیریت شهری به اجرا درآمده است از نقطه نظر معلولان در حوزه های اجتماعی- اقتصادی و کالبدی و مدیریتی خاصه در حوزه مناسب سازی و «طراحی فراگیر» شهر و خاصه فضاهای ورزشی کشور موثر واقع نشده و نتوانسته نیازهای معلولان را به شکل شایسته فراهم نماید که در پایان نیز جنبه های مناسب سازی محیط در مجموعه های ورزشی برای معلولان به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: معلولان، مناسب سازی، معیارها و شاخص ها، فضاهای ورزشی
 • علی کریمی فیروزجایی *، یوسف عالی عباس آباد، سمیه رستمی پور صفحات 433-444
  اثر ادبی همواره، کانون بازتاب شهرها و فضای بیرون بوده است. در قرن حاضر، با توجه به مسائلی همچون جنگ، استعمار، ویرانی فضاهای شهری و بسیاری عوامل دیگر، شهر به عنوان رکن اصلی فضای زیست بشر، کانون توجه قرار می گیرد. نویسندگان هریک به شیوه خود، تصاویری گاه واقعی و گاه تخیلی از شهرها را در اثر خویش خلق کرده اند. از میان نویسندگانی که به توصیف مکان ها و شهرها پرداخته اند، سهراب سپهری، شاعر و نقاش چیره دست، نمونه ای بارز است. تعامل ادبیات و فضا سبب شکل گیری نقد نوین جغرافیایی شده است. در نقد جغرافیایی، طبق اصل ارجاعیت، اثر ادبی با دنیای بیرون در تعامل است. تاثیر جهان بیرونی بر اثر ادبی یک سویه نیست؛ بلکه این تاثیر متقابل و پویا است. بدین ترتیب نه تنها دنیای بیرون بر اثر ادبی اثر می گذارد؛ بلکه اثر ادبی نیز تصویری از فضای واقعی و بیرونی به مخاطب می دهد به عبارتی اثر ادبی بر درک متقابل فضای بیرونی تاثیرگذار است. در مقاله حاضر سعی بر آن است شهر و مکان در شعر سهراب سپهری مورد بررسی قرار گیرد. همچنین تلاش خواهد شد با بهره گیری از نقد جغرافیایی به عنوان روش تحقیق نوین در مطالعه فضاهای شهری، به تاثیر شهر بر شعر سهراب پرداخته شود و اینکه شهر در اثر ادبی به چه شیوه ای بازنمایی می شود. درنهایت، به این پرسش کلی پاسخ داده خواهد شد. منظور از کنش متقابل شهر و شعر نزد سهراب سپهری چیست.
  کلیدواژگان: شهر، شعر، نقد جغرافیایی، ارجاعیت، سهراب سپهری
 • زهرا شخمگر *، ملیحه محمدپور، فاطمه رهنما صفحات 445-460
  رمز موفقیت کشورهای صنعتی پیشرفته نیز بهره گیری از یافته ها و اصول روانشناسی در کار می باشد. ماهیت و هدف روانشناسی صنعتی- سازمانی و به معنای وسیع تر روانشناسی کار نیز آن است که با شناخت علل رفتار آدمی در کار و ارائه راه حل های مفید علمی و مفید کارایی نیروی انسانی سازمان را افزایش دهد. به پیروی از این موضوع، به کارگیری معلمان کارآمد و اثربخش از موضوع هایی است که باید در هر نظام آموزش وپرورش بدان اندیشیده شود تا در محیط مدرسه جوی پدید آید که در کنار پرورش دانش آموزان کارآمد و اثربخش بتواند کیفیت کارکرد شغلی را در معلمان نیز پایدار سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر باورهای ناکارآمد حرفه ای، رضایت و عملکرد شغلی معلمین شهر تربت جام بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بود و از منظر روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری با گروه کنترل بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رضایت شغلی، باورهای ناکارآمد حرفه ای و عملکرد شغلی پاترسون در گروه نمونه استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از آزمون های میانگین و انحراف استاندارد، شیب خط رگرسیون، لوین، تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آموزش گروهی خودکارآمدی در گروه آزمایش بر باورهای ناکارآمد حرفه ای، مولفه های رضایت شغلی و عملکرد شغلی تاثیر مثبت داشته و همچنین نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه های آزمایش و گواه در پس آزمون و گروه آزمایش در سطح (05/0>p) وجود دارد. نتایج پس از دو ماه پیگیری نیز حاکی از پایدار بودن نتایج مداخله در گروه آزمایش بود. مواردی مانند حاکم نبودن روحیه پژوهش در بین کارکنان و نیز تازگی متغیرهای موردبررسی مخصوصا آموزش گروهی خودکارآمدی و باورهای ناکارآمد حرفه ای و عدم دسترسی به مبانی نظری گسترده نیز وجود داشت. نمونه پژوهش حاضر از میان معلمان شهر تربت جام انتخاب شده است و تعمیم نتایج این پژوهش به جوامع دیگر باید بااحتیاط صورت گیرد. باوجود محدودیتهای فوق، در این تحقیق یک حوزه مطالعاتی جدید و عالی و در حال رشد گشوده شده است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود، با توجه به اثربخشی آموزش به شیوه گروهی خودکارآمدی بر افزایش خودکارآمدی حرفه ای می توان از آن به عنوان یکی از مداخلات شناختی موثر در زمینه مشاوره شغلی استفاده کرد. همچنین با توجه به آمار بالای بیکاری و نبود تخصص مرتبط با کار در بیشتر شاغلین، پیشنهاد می شود چنین پژوهش هایی در افرادی که در آستانه استخدام هستند صورت گیرد که درواقع این پیشنهادات می توانند بر غنای تحقیقات بعدی بیفزاید و نیز رابطه بین هر یک از مولفه های پاسخگویی با عملکرد شغلی، استرس شغلی و مهارت سیاسی دقیقا مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، باورهای ناکارآمد حرفه ای، رضایت شغلی، عملکرد شغلی، معلم
 • لادن شاهزمانی سیچانی *، مریم قاسمی سیچانی صفحات 461-470
  معماری خانه اعیانی اصفهان در دوره پهلوی اول، به واسطه گذار از قالب سنتی به معماری غربی حائز اهمیت بسزایی است. ساختار پلان در بناهای این دوره تغییر یافته و میتوان نظریات شکلی متفاوتی را در معماری مسکونی این دوره مشاهده نمود. یکی از این نظریات؛ نظریه روانشناسی گشتالت است. تحلیل آن می تواند ساختار شکلی کالبد بناها را بر مبنای نظریه ای خاص نمایان سازد. قوانین گشتالت به شکل مستقیم از نحوه قرارگیری فضاها، شکل پیرامونی و ابعاد آنها، نسبت پر و خالی و نوع ترکیب بندی فضا تاثیر پذیر است. پژوهشگران دیگر ساختار پلان خانه های پهلوی اول را از دیدگاه اجتماعی و تاریخی و تزئینات بررسی نموده اند، لیکن از منظر شکلی بر ساختار کالبدی در قالب نظریه گشتالت مورد بررسی قرار داده نشده است. این مقاله با رویکردی نو قوانین گشتالت را برای نخستین بار بر ساختار پلان خانه ی اعیانی پهلوی هنرمندان اصفهان مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. داده های این پژوهش به روش کتابخانه ای، میدانی و مصاحبه با استادکاران سنتی گردآوری شده است. این نگارش به کمک مدل سازی نمونه و تحلیل داده ها تلاش دارد، تاثیر قوانین گشتالت را بر پلان خانه اعیانی پهلوی هنرمندان (محتشمی) مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این پژوهش ابتدا به ساختار پلان بناهای پهلوی اول، نظریه گشتالت و قوانین موجود در آن پرداخته و سپس نمونه مطالعاتی را مدل سازی و در نهایت میزان وجود و یا عدم وجود این قوانین بر روی ساختار خانه را تحلیل نموده است. بررسی های انجام شده آشکار ساخت اصول و قوانین روانشناسی گشتالت در نحوه قرارگیری فضاها شکل پیرامونی و ابعاد آنها نسبت پرو خالی بودن فضاها و نوع ترکیب بندی آن در پلان خانه های پهلوی اول اصفهان بکار گرفته شده است.
  کلیدواژگان: قوانین گشتالت، ساختار پلان خانه اعیانی، خانه های پهلوی اول، خانه هنرمندان، شهر اصفهان
|
 • F. Najhadirani * Pages 7-18
  This study aimed to determine the effect of in Hospitals Urmia Azerbaijan in order to prepare for municipal and regional crisis was performed. The research method is descriptive - survey and the statistical population included all hospital staff is Azerbaijan in 1395 SH. A sample of 226 people, according to Cochran formula and to collect data, determine the content and face validity of the questionnaire was confirmed by experts and the construct validity through confirmatory factor analysis and reliability using Cronbach's alpha coefficient was calculated. To analyze the data, statistical software was used Spss23 and Smart PLS and the results showed, Professional staff flexibility by factor of route 0/772 on the compatibility of staff, compliance staff by factor of route 0/459 on the agility, the professional staff flexibility by factor of route 0/339 on the agility and compliance staff by a factor of 0/354 path could mediating role in the impact of the professional flexibility on agility of the play. And the final model analysis shows that the use and development of professional staff flexibility is a key factor in agile organizational and in the case of urban and regional crises on the basis of threats, could be a solution for the issue of research.
  Keywords: Professional flexibility, compatibility staff, organizational agility, urban crisis
 • M. Bayati * Pages 19-42
  With regard to the personality dimensions of individuals, scientists have presented various views and divided various categories. Among these, one can point to the extensive research of two scientists, John Atkinson and David McKell Land. In their studies of personality and its related aspects, they classify people into three categories of successful, empowered and those who need to belong. Each of these three groups of personages behave in a special way, have certain expectations of their work, have unique abilities and behavioral skills, and ultimately have different needs. In general, individuals with different characters, different behaviors, expectations, needs, and motivations are different. On the other hand, organizations also need specific behavior. Expectations, needs and motivations can be provided. As a result, each type of personality is compatible with each other and with specific occupations. This research seeks to characterize the impact of personality on the performance of employees of branch 18 of the Social Security Organization and determines that with regard to each organization's occupation and the nature of their work, what type of staff, what level of needs and what kind of personality pattern will have a higher performance. As a result of this study, it will be determined that with regard to each of the occupations in branch no. 18 of the Social Security Organization and their nature, what type of staff of the organization and with what needs or personality pattern can be used to provide a higher performance for the organization and employees of the organization And how can the organization's businesses be designed so that employees can perform better?
  Keywords: personality, employee performance, organization, social security
 • Sh Basiti * Pages 43-52
  Urbanization is a phenomenon that has had a decisive role in society since the beginning of the decade. Urbanization has a direct relationship with a particular system and system. Some of these relationships are the birth of the phenomenon of urbanization and the migration of people to cities or metropolises. Residents of the city who are citizens are eligible to or have a form of salary to facilitate city life. The sovereignty class, (municipality) is the guarantor of the implementation and enforcement of these rights. Citizens are also responsible for the government and the municipalities, and in order to consolidate the urban system, they must participate in all social relationships and understand the type of their participation. In addition, people should be aware of their citizenship rights. Commitments, citizenship rights recognize the factors that lead to the realization of citizenship rights and the implementation of justice among citizens. In this paper, the survey method used in the form of a questionnaire based on a questionnaire and a survey method, has tried to answer some questions about the relationship of society, its benefits and its framework with citizenship rights.
  Keywords: community, urbanization, citizen, citizen rights, partnership
 • M. Ameri * Pages 53-70
  The house is cultural freedom that separates us from the other. And at the same time, it enables our life and our coexistence with others. The concept of privacy and individuality are cultural concepts that vary from culture to culture. In societies where individualism is more developed and individualistic values overcome, privacy in both spatial and social terms is one of the key concepts of social life. On the other hand, the phenomenology of the concept of housing is that it can play a fundamental role in the architectural and urban design process. And the context in which the designer of the city or the architect is tied up is of fundamental importance. This article also addresses this issue. Given the descriptive-analytical method and the rational reasoning method with data collection tools: library and solar studies have been addressed to the aforementioned issue. Finally, the views of Martin Heidegger and Christine Norberg Schultz are briefly explained in the nature and concept of housing.
  Keywords: Home, Housing, Phenomenology, Heidegger, Schultz
 • S. Sohangir * Pages 71-86
  This article is written to identify some hidden factors influencing the perception of architectural space. One of the comments in the context of today's contemporary architecture is the architectural space and how it is perceived. In the meantime, experts such as Peter Zumthor, Juhani Pallasmaa, Rudolf Arnheim, Benjamin, Marc Augé and so have ideas about the manner of perception of architectural space. But the architects have always been raised to believe that a tool for revealing space it is not sufficient that there are elements in the perception of architectural space that architects arent able to transfer them from the available tools because these components include components that are not previously known. Components that are perhaps have equal importance with other external factors. Make changes in the type of each of them has serious effect on human perception of space. The purpose of this article is recognition and attention to the hidden aspects that have a significant role in the perception of architectural space but are often neglected. Knowing these components help architects improve the quality of their designs by identifying factors that influence the perception of architectural space. The posed research question in this research is that: What are the hidden factors that influence the perception of architectural space? And how each of these components is perceived through the user of space? Finally, by more recognition of the hidden factors that influence the perception of architectural space, the spaces can be tailored to the needs of modern man's Creator, so that he can be somewhat of a permanent wandering past in the hope of being saved. Creating spaces that not only for today's needs, but also carries features that link the supplier of the inside and outside senses and can prevailing human senses simultaneously and can be held accountable.
  Keywords: Sensory perception, Architectural Space, Factors that influence the sensory perception, Expose perception, Hidden perception
 • E. Aasheri * Pages 87-100
  Rural development is a complex process to increase the standard of living of the people in the village. The first step in planning is to identify sustainable rural development and rural facilities in different economic sectors, social, cultural, infrastructural rural areas. Due to the high dependence of Urmia on rural economy, paying attention to sustainable rural development even more important. The aim of this study classes and the amount of villages in the district to provide practical and scientific Anzali in rural development. The research method is descriptive and comparative. For this purpose, various measures have been extracted data from the Statistical Yearbook. Then, a matrix of data with dimensions of 40 villages and 31 columns (variable) was set. Using statistical techniques, principal component analysis (PCA) and NTA method was evaluated grouping and enjoy the village level. Database and data processing software Excel, SPSS and Idrisi was done. Based on results of PCA, thirty-six villages that had few were in a real band. According to the taxonomic analysis, the villages of Karabakh, colic and Kahriz were above the upper limit of heterogeneity and enjoyment. 28 villages are on the fourth floor and low population growth or decline is slow. The results of both models showed that the number and order of the classes is slightly different. Based on field observations, model PCA reality and more accurate results showed. Therefore, assuming the first researcher was accepted. Due to the central role of the Karabakh village and the village of Kahrez and a relatively large distance from the road between the cities, the second hypothesis was not accepted.
  Keywords: Enjoyment, Rural Development, PCA, NTA Method, Anzal District
 • N. Ghorba * Pages 101-118
  An Urban Planners as someone who deals with the body of the city, has to notice the observer and external factors affecting him, as well as images of the environment made in his mind .Receiving the images from different environments by people with different conditions (in terms of age, gender, culture, attitude...) is sometimes difficult and sometimes easy; but there are several similarities among mental images of people. These common similar images are indeed the result of public consensus on the importance of specific image. And this is common mental image that attracts the attention of urban planner; because the environment that urban planner creates would be used by many people. Accordingly, common mental image of people must be considered to achieve city structure. The elements and relationships of the spatial structure of the city are recognized by extracting the elements got important in common mental image of people. Urban designer can be effective on the objectivity that is created by this mental image to enhance the quality of the city structure .According to Gordon Cullen, designer can strengthen the stages of mental image formation (perception and recognition) by manipulating city structure and also creates a sense of place. It has been tried in the present thesis to recognize the structure of historic fabric of Kerman city by using mental image of Kerman people and also attempt to form a clear mental image from city structure and promote the quality and strengthen the sense of place by suing mental perceptions of residents.
  Keywords: mental image, urban structure, imaginened elements, cognitive map
 • P. Akhavan * Pages 119-128
  Increased crime and delinquency reduce social security and cause instability in development. The rate of crime in large cities and especially in the metropolises of the world, compared to other cities and rural areas is much higher. In Iran, according to official statistics, the highest rate of crime, in Tehran, and consequently, most of the material and immaterial capital and reduction measures to solve this problem is assigned. But unlike the results predicted and asked city managers and officials of police and justice. Research results and practical experiences on the one hand and security on the other hand indicates that the space community policing to reduce crime, it is not possible nor right way. As the defect strategies such as improving economic conditions and culture, is that long-term and are. With this aim, the role of urban planning in reducing crime makes clear. This study was conducted descriptive and analytical methods. Using the software ArcGIS focus of criminal offenses specified and then adapted to the urban centers were analyzed. Furthermore, the pattern was presented to reduce urban crime based on urban planning model was presented to experts. The hypothesis was tested using SPSS. The model for reducing urban crime, in accordance with the principles of proper planning of urban and accuracy of Sptd in the city.
  Keywords: space defenseless, Tehran, urbanism, crime reduction model
 • K. Daneshfard * Pages 129-142
  The most important and the main capital of every society is the human resource of that society. Participation is one of the elements of democratic systems, which could enhance the awareness and perception of citizens about relevant issues and could lead to effectiveness of policies and plans of public sector. Participation of citizens could affect supply of economic resources, reduction of service costs, increase in social integration, reduction of damages and stresses caused by life and satisfaction of citizens. The main objective of this study is path0ology of citizen participation in feeling and perception of public issues to pr5ovide some solutions for citizen participation. Data collection instrument in this study is researcher-made questionnaire containing 69 items. According to the theoretical framework of research, the questionnaire was made and its validity was confirmed through survey of experts and the Cronbach's alpha was obtained to 0.823 for the expert population and was obtained to 0.834 for the population of ordinary people and this shows reliability and consistency of internal components of the questionnaire. To determine sample size in the population (clients of Islamic Consultative Assembly of Iran), random sampling was used based on Morgan table and the sample size was determined to 384 people. In the statistical population of experts (representatives of Islamic Consultative Assembly of Iran), nonrandom sampling was used and 290 people were selected as sample. According to existence of 2 different populations, to compare the opinions of two groups under existing status (population) and desired status (experts), independent t-test and significance-performance were used. The results obtained from data analysis showed that in all components, the gap between existing and desired status is evident. The highest gap observed is related to the political index of citizen's discretion and the lowest gap is related to inaccessible indicator of information components. Hence, to decrease the gap between existing and desired status of components and to help enhancement of participation, some suggestions and solutions are provided in field of components and indices and damages.
  Keywords: pathology, participation, feel the problem, perception of problem, public issues
 • N. Hematiyan * Pages 143-158
  Today, with the development of information and communication technology, issues such as globalization, cultural interactions, interpersonal dialogue, cultural approaches and mass communication networks and media, cultural phenomena, and eclectic with Citizens live in cities especially in metropolitan areas. It is not clear how the expansion of these communication networks has its effects on the cultural structure of citizenship in terms of sociological foundations. The question is, is the relationship between the new media with more emphasis on the social dimensions of space, and the city and How does citizenship perceive the concept of urban public spaces and what kind of cognitive criteria in the framework of their virtual spaces have implied themselves to the so-called Lyotari? In this research, which uses the method of descriptive-analytical research and the method of logical reasoning, the above-mentioned issue is mentioned. The data collection tool was in line with library and documentary studies and the content analysis analysis of virtual social networks. Finally, while explaining the concept of City-Instagram, new vocabulary has been introduced into the field of urban urban sociology, and the foundations of emergence or perception and understanding of modern media and revising social understanding of space are detailed. Has been mentioned.
  Keywords: space, urban space, public space, mass media, instagram
 • A. Ladanmoghadm * Pages 159-168
  The city is a natural community and has complex ecosystem from human activities. Urban environment is component of urban natural ecosystem. Research has shown that urban environment can provide physical and mental products, maintaining human activity and the health of citizen's body and mind. In this regard and due to the importance of environment in cities, in the present study, the aim was to investigate and locate environment in Gorgan city. In this study, the weight of each criterion was calculated using criteria such as distance from the river, away from medical centers, distance from commercial centers, and distance from the sports centers. Then, spatial data in GIS software have become the new layers of information. After that, in order to select the optimum location of urban environment for Gorgan, each criterion was weighted based on the value and its importance in locating environment in AHP and Fuzzy AHP methods to data layers. Finally, the weighted information layers has been presented based on any criteria provided in the form of maps that suggests the best location for the construction of urban environment for Gorgan city.
  Keywords: location, urban environment, GIS, AHP Method, Gorgan city
 • N. Valibeyg * Pages 169-178
  People use different ways to communicate with each other and the surrounding environment, one of which is the use of visual senses. The Gestalt psychology school is very influential in visual perception because the human nervous system eliminates the simplest design in every situation, and this can be seen in the geometry of brick designs, and its analysis can reveal the visual structure of brickwork. To make In fact, the Gestalt approach provides a solution to the effect of the method and angle of arrangement and the type of bricks used, as well as the distribution of colors on the visual perception behind the vaults of the Hakim Mosque in Esfahan. in this regard, researchers have examined visual perceptions in paintings and street paintings, and in terms of the geometry of brickwork and in terms of gestalt erosion, they have not been investigated. This comparison for the first time examines the visual perception of the geometrical view of bricks behind the courtyards of the Hakim Mosque with the Gestalt approach. The methodology of the research is qualitative and based on the purpose of the application and analyzes the visual perception of the geometry of brickwork based on library and field information. In this way, research data in the field of visual structure and geometry of brickwork are firstly extracted and then the analyzes are done according to the rules of the gestalt on motifs. As a result of the analysis, it was observed that Gestalt rules are greatly related to the geometry of brickwork.
  Keywords: visual perception, geometry, bricks, gestalt, visual structure
 • S. Salajeghe * Pages 179-188
  The Red Crescent Society, in the field of ethics and humanitarian values, seeks to promote human dignity, altruism, peace and understanding, social solidarity, voluntary service and the constructive role of the youth and to provide humanitarian relief activities and its own capacity-building to society as a designated government organization to reduce human suffering and serving the needy and deprived people and groups. This study was conducted to investigate and explain the role of ethical behavior on the implementation of policy in this organization. The present study is from the applied research type based on the purpose and according to the method of data collection, it’s a descriptive research from the correlation study type especially structural equation modeling type that its sample includes 324 employees from three provinces of Kerman, Hormozgan and Sistan and Baluchestan who were selected through a cluster sampling proportional to sample size. The data were collected by two questionnaires of ethical behavior and implementation of the policies of the four functional areas of the organization which were prepared by experts’ opinion and Delphi method and were analyzed by SPSS 23 and AMOS 23 software, single-sample T-test and Pearson correlation. Based on the research results, the mean score of ethical behavior was 3.79 ± 0.74 and the mean score of the policy implementation was 4.06 ± 0.43 which was higher than the average level and also the relationship between the ethical behavior variable and public policy implementation variable (P
  Keywords: Ethical behavior, policy implementation, Red Crescent Society
 • F. Habib * Pages 189-204
  Architecture to take advantage of the way to avoid making the implication inappropriate, dual identity and the separation of meanings, is widely known to create problems and cognitive symptoms categories. Semiotics is the knowledge that look like social and cultural phenomena and it offers both a way to think and a way to read. Cognitive architecture sign readings, followed by reproducing the layout based on the connection between the layers and also it is based on the abstract contact harvest. In order to examine the meaning and function of the Iranian bazzar, which is one of the most important and influential elements in Iranian cities and has multiple functions of social, economic, political, cultural, and physical possibility to check it in the form of text, such as linguistic analysis approaches. Some of the context of the use of this analytical approach, is as follows: Factors affecting measurement attach meaning, principles of coding and identification codes, creating a substantial decoding environment and creating an environment where compliance with identity. Explaining the Iranian bazar semiotics can be a new approach to improve the quality of architectural readings to bring the improvement for the quality of the environment and this can be applied. This research intends to upgrade the quality of place, with the goal to pay off , explaining the Iranian bazar through readings of text semiotics. In such a way that the new language in the production of form and meaning for today's architectural figure.
  Keywords: Sign, Semiotics, Iranian Traditional Bazzar, Meaning
 • H. Ahmadi * Pages 205-222
  One of the main issues in the city is to create security for all citizens. This important relationship is closely related to the quality of urban spaces, so that one of the main components of measuring the quality of the spaces is to check the level of security in them. The level of security in the historical context, which is located in the heart of the densely populated cities, is of particular importance because the quality of the living environment of most people is measured in these places. The purpose of this research is to develop principles and strategies for improving the safety of pedestrians in historical textures. This research is a case study. The city of Rasht and the pedestal of Alam-al-Hoddi road along with the surrounding historical texture were selected as sample. The research method was descriptive-analytic and data collection was done in the form of a library. In this research, after Recognizing and analyzing the characteristics of Rasht city and the pedestrian of Al-Hoda, are considered as components for promoting security and improving the quality of the spaces. At the end, solutions in various fields of readability, diversity, flexibility, vitality, permeability The sense of belonging and safety in relation to the promotion of safety is proposed.
  Keywords: Security, Quality, Historical Texture, Walkway, Quality of Urban Spaces
 • A. Raeisidehkordi * Pages 223-244
  Indigenous architectural elements are shaped more than any other factor influenced by environmental and climatic factors. Climate as a determinant factor has led to the emergence of different types of architectures in different climates. The courtyard is one of the elements of indigenous residential architecture, which has played a major role in human life especially in Iran and Iranian architecture, as various climatic conditions have occurred in different areas under the influence of environmental conditions. The significance of this element is that, as an architectural space, it can be the interface between the biological spaces and the outer space and act with its impact on environmental conditions itself as a subtlety. Accordingly, in this article, through descriptive-analytical method and content analysis method, the position and role of the courtyard in the climatic architecture of Iran especially in residential buildings has been investigated. In cold and dry climate, the result related to its position in designing Concordance with the climate has been mentioned. At the end, the results of this study have been described in detail both qualitatively and conceptually.
  Keywords: Architecture compatible with climates, climates, cluster classification, courtyard
 • N. Zebardastan * Pages 245-264
  Due to the nature of phenomenon in phenomenological approach is important. the research takes its course in a way that first, identification and method selection and selection of techniques based on new patterns, but on the basis of documents and information related to the main theories is carried out. The design process is based on two main stages and their subcategories, and the role of each has been reviewed with phenomenological approach. And finally, operation of strategic techniques including mapping technique as ways to convert the phenomenon to matter in the design process with a phenomenological approach to sensory perceptions is considered. As a result of this study, a model for the design process with phenomenological approach to sensory perceptions is presented which in turn contains strategies for conversion of phenomenon to matter in the process of architectural design. It is noteworthy that in the presented model, in the identification stage and selection of the requirements, discursive and argumentative approaches are relied upon in addition to sensory encounters with the subject. Finally, this study can present the following theory: design based on phenomenological approach to sensory perceptions is directly linked to the environmental factors. Therefore, the use of techniques and measurement tools of qualitative and quantitative criteria of environment such that preliminary data do not lose their properties and inherent nature is essential in the process of design and its implementation methodology. Presenting strategies in the design process with phenomenological approach to sensory perceptions can be designed, but not with certainty at all stages. The selection of the design process stages depends on the selection criteria and is subject to change and these strategies can be selected in the design process according to the needs and requirements.
  Keywords: sensory
 • K. Bazrafkan * Pages 265-284
  Nowadays, the category of creativity and creativity is one of the basic issues in architecture that the study of formation and how it occurs. Creativity and innovation are also the necessities of the dynamics of any art, including architecture, whose significance is expressed in the process of its formation and its development. In this article, the theme of creation in the contemporary Iranian architecture, especially during the post-revolution period and the context of its occurrence is discussed. The research method is "descriptive-analytical" which is used for data collection based on library and documentary studies and analysis of Iranian architectural works. In the end, the components and elements of creativity are mentioned in Iranian architecture and some points have been mentioned in this regard.
  Keywords: Creativity, Creativity, Contemporary Architecture, Post-Islamic Revolution
 • D. Diba * Pages 285-296
  The lack of attention and destruction of industrial monuments not only has followed environmental and social risks, but also after all, eliminated the sensitivity of the community to these cultural influences, today's mankind must be responsible for updating this heritage and contribute to its re-creation. Increasing complexity in the destruction of industrial heritage and ignoring these buildings leads the study to study the actual potential of this heritage to be able prevent from these works’ destruction, after evaluation, using proposed options, in this regard, reuse and operational change are more confidently selected and it is taken serious step to maintain the cultural-social values of the industrial heritage. Essentially, exhaustion throws mass memories while decreasing the life of the industrial heritage. However, the revival of the industrial heritage is also conducive to the improvement of environmental, economic and social life, and make the protection and development of cultural heritage possible and now, with the co-integration of the three axes are provided which are included economy, culture-community, environment, economic sustainability, with the aim of escaping from poverty and building depreciation and economic efficiency, by restoring environmental vitality, participation and individual interactions leads to social sustainability, in the course of this revision, the rehabilitation and protection of the environment and the heritage site will have environmental sustainability. According to what was said, the main motive for writing this article is the introduction of strategic components of industrial heritage obsolete, which, in the current state of the industrial heritage, provides an assignment that can lead to the revival of this heritage by appropriate allocation. In this study, seven types of industrial heritage rehabilitation that have been redeployed using existing potential to meet urban needs have been studied in four industrial heritage sites in Iran and finally, by comparing the sustainability indices in the studied samples, the maximum relationship of each of the buildings with the sustainability regression criteria is investigated and analyzed. The conceptual model of the article is based on the research method, analytical-descriptive, so that the models of the case study, the applied model, are evaluated and the principles for reviving the industrial architecture's heritage are presented.
  Keywords: Obsolete, Industrial Architecture, revival, Development, protection, Restoration
 • M. Matin * Pages 297-320
  In this essay, due to the early establishment of the Qajar era transfering the new types of the representation of architecture, as well as the great interest of the Qajar kings and courtiers to the problem of the image, the significance of this period in the changes in the representation of Iranian architecture has doubled and the direction of research tends towards the factors of the formation and growth of this kind of representation. The aim of this research is to investigate the representations of Qajar architecture and recognize their characteristics during this period, given its importance to the problem of image. Considering the beginning and growth of visual language in the Qajar architecture, especially since the Nasseri's time, the hypothesis of the formation of a new representation and the change of explicit and implicit meanings of previous representations in this paper is measured and the main question is: In the representation of Qajar architecture, and in the course of changing the architecture of this era, how are new visual expression techniques in architecture affecting the representation of architecture and what are their basic characteristics? In order to accurately answer this question, based on the implicit and implicit meaning of the semiotics of architecture, Edward T. Hall’s underlying theory is used in which he interprets the topics in his anthropological domain attempting to establish a logical relationship between the change in the architectural space with its denotations and connotations through its representation and concepts like proxemics and distance are used for this purpose to approach the answer of the questions and the research. For this reason, using a mixed-qualitative research method, using a constructive-interpretive approach, an explanation of the response to these pressures has been addressed trying to get the result close to the hypothesis. In the final section, we try to find in three examples of three different periods in the Qajar dynasty and make these changes known as cases and compare them to the underlying theory of the paper.
  Keywords: Architectural representation, Semiotics, Anthropology, Denotation, Connotation
 • Aa Asadpuor * Pages 321-332
  About the concept of social capital in sociology, economics and political science as well as about the meanings, definitions and measurement tools, there is no consensus among researchers. One of the most important areas of influence of social capital is the city's economy. The purpose of this study was to evaluate the effects of social capital on the economy's city of Bandar Abbas. The research method used in this research is descriptive analysis and field survey questionnaire was used for data collection. Data analysis using SPSS statistical analysis software parametric and nonparametric tests are. Results obtained from analysis of data collected indicate a significant positive relationship for many of the components is at 99% (Spearman correlation coefficient). In order to evaluate the effectiveness of the independent variable (social capital) on the dependent variable (Urban Economics) from multivariate regression was used.
  Keywords: social capital, urban economics, social trust, Bandar Abbas
 • M. Saadati Khamse * Pages 333-350
  Qajar architecture is a turning point in ideals and values as well as the field of diversity and contrasts in Iranian architecture and urban planning methods and tendencies. This turning point, concurrent with the gradual fade of basics of previous social identity such as ethnicity, religion, language, etc. and its movement towards concepts such as the superordinate (elites) and subordinates (people) became an outstanding instance in residential architecture in such a way that it changed the traditional homogenous and monolith structure of neighborhoods with the challenges between tradition and modernity and the use of the instrument of class differences and distinctions. The present study, conducted via a descriptive-analytical method on some case traditional and western mansions of the Qajar era, is to extract and explain characteristics of tradition and modernity in residential architecture of that era. Findings of the study show that the Qajar residential architecture passed a very tremendous and fast transformation in its passage from the traditional to the western world and regardless of no transformation in the building technology, by establishment of extroversion instead of introversion, formal and spatial changes in the circulation system, and direct modeling of elements and decorations of western architecture. However, no significant dynamics in line with utilization and completion of genuine and historical achievements of Iranian traditional architecture caused that that transformation became the field of contradictions and contrasts in Iranian residential architecture.
  Keywords: Qajar architecture, traditional houses, western houses, Meshkian house, Zolfaqari house
 • H. Zabihi * Pages 351-376
  One of the important social, political and legal components of the modern state in the contemporary world is the status and "rights of citizens". In the political and legal literature of the modern state in the contemporary world, the rights and privileges of citizens and citizens are of particular importance. A historical look at the evolution and evolution of citizenship rights in human societies has long been part of the evolution of this concept. On the other hand, today, citizens 'awareness of the rights of mercenaries on the one hand and the awareness of planners and architects of citizen's rights are among the factors influencing the urban planning process. This article has been studied in this paper. The research method of this research, based on its explanatory nature, is a descriptive-analytical method and a meta-analysis method that analyzes the views on citizenship rights. Finally, the status of civil rights in urban planning law has been explained and a few points have been made in this regard.
  Keywords: Citizenship, Citizenship, Citizenship Rights Theories, Urban Planning System
 • Ar Sadeghi * Pages 377-392
  Today, cultural alienation and the influx of one-dimensional and purely human-centered materialistic ideology of the West have challenged Muslim communitie's beliefs, values and religious and spiritual thinking. Indeed propaganda, invasion and the spread of ideas of wealth accumulation, materialism, promiscuity, etc., are undermining the foundations of culture, faith and religious in these communities and in the long run, will cause the loss of cultural and social, religious and political identity. In these times and situations one is reminded again of what Martin Heidegger, the German intellectual, once said: Now only divinity can save us. Therefore, to fight back against the massive invasion targeted at the cultural foundations of the of pure Islamic spiritual beliefs, the use of rational thinking and reasoning to respond to and promote Islamic and divine beliefs, thoughts, wisdom and values seem imperative. This issue is within the domain of Islamic philosophy and since it guides the man towards the source of all life through wisdom and rational thinking and strives to eradicate doubt and uncertainty about the sacredness of religion, it is deemed a divine philosophy. But the divine-Islamic ideology and philosophy should not be provided only in limited fields and trends and through complicated means of presentation. The use of various methods, tools and techniques compatible with the spirit and human nature, on the basis of rational reasoning can advance the field of noble goals of Islamic philosophy, which is to create a unity between revelation and reason. It seems that art and architecture, as one of its branches, has always had a prominent place in promoting the spiritual and Islamic beliefs, on the basis of reasoning and in a manner consistent with human nature. Sacred and exalted art is the result of revelation of artist who tries to show modality of universe ultra with using symbolic expression and main resource of Islamic philosophy (manifested of God). It is clear that, sacred architecture is the best effect of sacred art that releases human spirits from mortal world and guides them to eternal world. It should be mention that, non- identity of current human is caused by the lack of understanding and esoteric intuition and creating mortal works that dispossess human from reaching God. Therefore, this research believes that revitalization of sacred principles and use of Islamic philosophy resource cause restoration of human identity. So, this manuscript used analytic- descriptive method and comparative method and reviewing literature and resource technique, reviewing visual documentation technique, interview technique and the analytic hierarchy process (AHP) technique to explain ideas, rules and principles that form and determine impacts of Islamic philosophy in Formation of Exalted Art and Architecture in Urban Environment. Also in this research, to explain the relation between Islamic philosophy spirit and spirit of sacred art and architecture, transcendental ideas of Mosque designing such as Goharshd Mosque and Jame Mosque of Isfahan have been reviewed. Results of this research indicate that climbing; balance; centralist; respect to environment; unity; simplicity; rhythm and repetition; sense of discovery; order; variety (colors, forms, functions, patterns and characters); and innovation are principles that provide the best field for symbolic expression of sacred elements in the physical forms.
  Keywords: Islamic philosophy, Exalted Architecture, AHP, Goharshd Mosque, Jame Mosque of Isfahan
 • Mh Shahraki * Pages 393-400
  In architecture of the Islamic era of Iran, the architect has always tried to decorate the interior and exterior in different ways. According to Islamic scholars, Islamic art and traditionalist Islamic art has two separate concepts. Islamic art is decorated in Islamic art and architecture and is designed and presented to express the concepts of Qom. The study of traditional plant designs (Islamic and Khatai) and its existential causes in Islamic art, the widespread use of geometry and line in Islamic art, and the lack of use of animal designs in religious spaces make traditionalist views more desirable. Perhaps the ultimate goal of Iranian art is to build and decorate mosques. In the period of the Ilkhanis, the main problem was the consolidation and combination of building and decorative forms. This article examines the decorations and embellishments of the Ilkhani monuments in a comparative and qualitative way. The importance of the subject of research is that recognizing the principles of geometry and its relation to the philosophical infrastructure leads to an increase in the amount of motifs and patterns taken in the designs. The statistical population selected in this research includes two monuments of the Ilkhani period, which are: 1. Soltanieh Dome and 2. Tabriz Mosque. In the course of the Ilkhani, geometric patterns are more regular and it is considered as an important decorative pattern, and even it can be said that the sanctity of the buildings is increased with respect to the names of the buildings in comparison with the earlier periods. In the study of the decorative designs, we find interesting points. The buildings were decorated with motifs of Allah, Ali, Mohammad, and their use in different parts of the building was proportional to their greatness and importance.
  Keywords: Iranian-Iranian architecture, Ilkhani architecture, Soltanieh dome, Tabriz Mosque
 • F. Negin Taji * Pages 401-408
  This article studies the relationship between natural factors on location identity in Yasouj city. Natural factors have played a significant role in the life of Iranians and have a significant impact on Iranian identity. The purpose of this paper is to investigate the effect of natural factors on location identity and with respect to natural elements in Yasuj city. Since one of the most fundamental factors for human authentication is its relationship with its constructs and its cultural, natural and physical components, any transformation in these components will be a factor in the transformation of its identity. This research is aimed at better understanding and better understanding of natural elements in urban landscape. In this regard, spatial identity and its relation with elements of natural elements are measured. For this purpose, a questionnaire was prepared and a researcher made a questionnaire to measure the natural factors and based on the theoretical framework based on Saifuddini's theory. The questionnaires were distributed randomly among citizens of Yasouj, and the research tools were analyzed by analyzing the results of the questionnaire by inferential Pearson correlation. The results are analyzed in two descriptive and inferential levels. In the inferential case, Pearson correlation coefficient and linear regression were used to test the hypothesis in order to test the research hypotheses. In this study, the results indicate a positive relationship between spatial identity and natural factors. The results showed that natural factors played an important role in Yasuj's prospect and also increased spatial identity. It can be inferred that the growth of the environment and its delivery to the quality level of the personality or identity of the individual and society will grow.
  Keywords: location identity, urban landscape, natural factors
 • H. Saboti * Pages 409-432
  Today, spaces and sports venues are the most important inland uses that play a fundamental role in improving the quality of life and in increasing the standards of living of the citizens, which address the concept of their formation in history and provide solutions to improve their position in their suitability for the disabled and refer to The standards and criteria for designing are of fundamental importance. The research method is descriptive-analytical method and data collection method is documentary and library. The results show that the actions taken so far by the urban management system are of the viewpoint of the disabled in the areas of socio-economic, physical and managerial in particular in the field of "urban design" and in particular the spatial The sport of the country has not been effective and it has not been able to adequately meet the needs of the disabled. At the end, the aspects of the appropriate environment in the sports complexes for the disabled are detailed.
  Keywords: disabled, fit, criteria, indicators, sports spaces
 • A. Karimi * Pages 433-444
  Literary work has always been the focal point of reflection of cities and outer space. In the present century, with regard to issues such as war, colonialism, the destruction of urban spaces and many other factors, the city as the main pillar of the biological environment is the focus. Each author, in his own way, has created real and sometimes imaginative images of cities in his own way. Among the writers who describe the places and cities, Sohrab Sepehri, the poet and painter who is dominant, is a clear example. The interaction of literature and space has led to the formation of a new geographical critique. In geographical critique, according to the principle of referral, literary work is interacting with the outside world. The effect of the external world is not one-sided literary, but a mutual and dynamic effect. Thus, not only the outside world influences literary affairs, but literary work also gives a picture of the real and the external realm. In other words, literary influence affects the mutual understanding of outer space. In this article, we try to investigate city and place in poetry of Sohrab Sepehri. Also, it will try to use geographic criticism as a new research method in the study of urban spaces, to influence the city on Sohrab poetry and how the city is represented in literary form. Finally, this general question will be answered. What is meant by the interaction of the city and poetry with Sohrab Sepehri.
  Keywords: City, Poetry, Geographic Criticism, Referral, Sohrab Sepehri
 • Z. Shokhmgar * Pages 445-460
  The key to the success of advanced industrial countries is to take advantage of the findings and principles of psychology in the work. The nature and purpose of industrial psychology - an organization and, more broadly, the psychology of work which will increase the efficiency of the organization's human resources by recognizing the causes of human behavior in work and providing useful scientific and useful solutions. Following this, the use of efficient and effective teachers is one of the topics that should be considered in any education system to create a climate in the school environment which, along with the development of efficient and effective students, can also improve the quality of job performance in teachers. One of the most fundamental problems in each country is country's human capital. Teachers and students are among the main assets that can play important role in scientific, cultural, social advancement of country. This study examined effectiveness of self-efficacy group training on professional dysfunctional beliefs, job satisfaction and job performance of teachers of Torbat-e Jam.The results showed that efficacy in experimental group dysfunctional beliefs professional training, components of job satisfaction and job performance had positive effect and promote them as well as results of analysis of covariance showed a significant difference between the experimental and control groups in post-test and test group at (p
  Keywords: self-efficacy, dysfunctional beliefs professional, job satisfaction, job performance, teacher
 • L. Shahzamani * Pages 461-470
  The architecture of the Esfahan House of Homes during the first Pahlavi period is very important due to the transition from traditional to western architecture. The structure of the plan in the buildings of this period has been changed and can be seen different views in the residential architecture of this period. One of these views is the theory of Gestalt psychology. Its analysis can reveal the structure of the structure of the buildings based on a particular theory. Gestalt's rules directly influence the placement of spaces, their perimeter shape and their dimensions, the proportion of empty and empty space, and the type of space composition. Other scholars have looked at the structure of the Pahlavi plan's plans from the social, historical and decorative point of view, but in terms of its form, the structure of the body has not been studied in the form of Gestalt theory. This article, with a new approach, analyzes the Gestalt rules for the first time on the structure of the Pahlavi House of Isfahan House plan. The data of this research are gathered in a library, field study and interview with traditional professors. This paper attempts to analyze the impact of Gestalt's rules on the Pahlavi House of Artists (Mohtashmi) through modeling and analyzing data. In this research, the structure of the first Pahlavi monument plan, the Gestalt theory and the existing laws are discussed. Then, the model of the study is modeled and finally the extent of the existence or absence of these rules on the structure of the house has been analyzed. The performed studies reveal the principles and rules of Gestalt psychology in the manner of placing spaces. The shape of the perimeter and their dimensions have been used relative to the vacancy of the spaces and its composition in the plans of the first Pahlavi houses in Isfahan.
  Keywords: Gestalt Rules, House Plan, Pahlavi Houses, Artists House, Isfahan City