فهرست مطالب

حفاظت زیست بوم گیاهان - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 10، بهار و تابستان 1396)

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 10، بهار و تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حامد سنگونی *، محمدرضا وهابی، مصطفی ترکش، حمیدرضا عشقی زاده، سعید سلطانی صفحات 1-17
  نوع آب و هوا، وضع گیاهان و اجتماعات گیاهی مناطق مختلف را تا حد زیادی مشخص می کند؛ بنابراین باید جهت بررسی و مطالعه گیاهان مرتعی، دامنه تحمل و بردباری هرگونه نسبت به این عوامل مشخص شود. در این مطالعه خصوصیات و نیازهای اقلیمی دو گونه از گندمیان مهم با ویژگی های علوفه ای و حفاظتی به نام های Agropyron trichophorum Richt. و Bromus tomentellus Boiss. در منطقه زاگرس مرکزی مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور از 19 متغیر بیوکلیماتیک به عنوان ورودی مدل جنگل تصادفی (به عنوان یک روش یادگیری ماشینی) در نرم افزار آماری R استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای مجموع بارندگی سالانه (BIO12)،دمای متوسط پربارش ترین فصل (BIO8) و میانگین دامنه دمای روزانه (BIO2) برای هر دو گونه مورد مطالعه بیشترین اهمیت را داشته اند و مجموع این سه متغیر بیش از 68 درصد تغییرات در مورد گونه B. tomentellus و 64 درصد تغییرات در مورد گونه A. trichophorum را توجیه کرده است. میزان صحت برآورد شده توسط شاخص TSS برای گونه B. tomentellus برابر با 95/0 محاسبه شد و مقادیر Sensitivity و Specificity نیز به ترتیب برابر با 93/0 و 96/0 برآورد شدند. این مقادیر (TSS، Sensitivity و Specificity) برای گونه A. trichophorum به ترتیب برابر با 92/0، 89/0 و 93/0 بودند. نتایج این پژوهش تبیین کننده نیازهای اقلیمی گونه های مورد مطالعه هستند. با استفاده از نتایج این مطالعه می توان مکان هایی که اقدامات حفاظتی این گونه ها باید در اولویت قرار بگیرد را تعیین کرد و یا حتی برای معرفی مجدد این گونه ها در زاگرس مرکزی، مکان های مناسب از لحاظ ویژگی های اقلیمی را پیشنهاد داد.
  کلیدواژگان: B، tomentellus، A، trichophorum، جنگل تصادفی، زیست بوم اقلیمی، Biomod
 • ایمان حقیان *، اسماعیل شیدایی کرکج صفحات 19-38
  امروزه یکی از زمینه های مهم در حوزه گیاهان دارویی، شناسایی نیازهای اکولوژیکی گونه های مختلف و عوامل محیطی موثر در استقرار گونه های گیاهی است. در بین عوامل محیطی مختلف، متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک دارای نقش بسزایی هستند. از این رو، هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر عوامل ادافیکی بر پراکنش گیاهان دارویی با بهره گیری از آنالیز آماری چند متغیره است. نمونه برداری تاج پوشش 22 گونه گیاهی دارویی در 200 پلات یک مترمربعی برروی 40 ترانسکت 50 متری با استفاده از روش تصادفی- سیستماتیک صورت پذیرفت. همچنین بر روی هر ترانسکت، یک نمونه خاک مرکب از عمق 0 تا 30 سانتی متر برداشت و در آزمایشگاه، 11 متغیر فیزیکی و شیمیایی خاک اندازه گیری شدند. با انجام آنالیز DCA معنی داری اثر عوامل ادافیکی در سطح یک درصد سنجیده شد و با انجام آنالیز CCA اثرات این متغیرها بر پراکنش گیاهان دارویی تعیین شد. نتایج نشان داد تمامی گونه ها، تحت تاثیر این متغیرها قرار دارند. نتایج این آنالیز نشان داد که عامل فیزیکی بافت خاک به ویژه میزان شن و رس نقش بیشتری در تشریح تغییرات پراکنش گیاهان دارویی دارند. در بین خصوصیات شیمیایی نیز اسیدیته، میزان هدایت الکتریکی، میزان کلسیم و منیزیم نقش بیشتری بر پراکنش گیاهان دارویی ایفا نمودند. در نهایت با انجام آنالیز CCA جزئی سهم مجموع خصوصیات شیمیایی خاک در تغییرات پراکنش گیاهان دارویی 1/62 درصد و سهم مجموع خصوصیات فیزیکی خاک 8/32 درصد برآورد گردید. با توجه به تغییرپذیری نسبتا کم ذاتی خصوصیات فیزیکی در برابر عملیات مدیریتی و همچنین توجیه مقدار زیاد تغییرات پراکنش گیاهان دارویی توسط پارامترهای شیمیایی به نظر می رسد اعمال مدیریت بر خصوصیات شیمیایی خاک بتواند نیل به افزایش تولید رویشگاه های گیاهان دارویی میسرتر و سهل تر بنماید.
  کلیدواژگان: آنالیز چند متغیره، سوادکوه، گیاهان دارویی، متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک، ملرد
 • علی اصغر نقی پور برج *، سحر فرخ نیا صفحات 39-51
  اکوسیستم های مرتعی حدود نیمی از خشکی های زمین را شامل شده و حاوی بیش از یک سوم ذخایر کربن موجود در خشکی های جهان می باشند. بنابراین، مراتع نقش مهم و پتانسیل بالایی جهت ترسیب کربن دارا می باشند. یکی از آشفتگی های مهم در مراتع، آتش سوزی است، که می تواند نقش مهمی در چرخه کربن جهانی داشته باشد. در این مطالعه اثر آتش سوزی بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی و همچنین سهم هر بخش از ترسیب کربن کل در مراتع زاگرس مرکزی ارزیابی شد. بدین منظور در شهرستان بویین و میاندشت استان اصفهان، سه سایت مرتعی (به عنوان تکرار) با آتش سوزی یکساله انتخاب شد و با منطقه مجاور آن مقایسه گردید. مقادیر کربن در زیتوده هوایی، زیرزمینی، لاشبرگ و خاک (عمق 15-0 و 30-15 سانتی متری) این دو منطقه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین کل ترسیب کربن در منطقه شاهد 4/39 تن در هکتار و در منطقه آتش سوزی 9/30 تن در هکتار بود. نتایج مربوط به سهم هر بخش از کل کربن ترسیب شده نیز نشان داد که بیش از 90 درصد از کل ترسیب کربن را کربن آلی خاک تشکیل می دهد. به طور کلی می توان چنین نتیجه گیری کرد که آتش سوزی در این مراتع باعث هدررفت کربن ترسیب شده در حدود 5/8 تن در هکتار شده که سهم خاک از این کاهش، 1/5 تن در هکتار و مجموع زیتوده گیاهی 4/3 تن در هکتار است. بنابراین، با مدیریت آتش سوزی در این مناطق، می توان نقش مهمی در حفظ کربن ترسیب شده در زیتوده گیاهی و خاک ایفا نمود.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، بویین و میاندشت، لاشبرگ، کربن آلی خاک
 • محمدرحیم فروزه *، غلامعلی حشمتی، حسین بارانی صفحات 53-74
  پیش بینی زیستگاه مطلوب گونه های گیاهی با اهمیت و ارزشمند در دانش بومی و رسمی به عنوان یکی از موارد مهم در اصلاح و توسعه مراتع مطرح است؛ چرا که یکی از شرایط اصلی در موفقیت یا عدم موفقیت اینگونه عملیات، انطباق آنها با نیازها و فرهنگ منطبق بر ساکنان آن منطقه است. لذا در این مطالعه به امکان سنجی تهیه نقشه پیش بینی احتمال حضور برخی از گونه های مرتعی که هم از دید بومیان و هم کارشناسان منطقه مهم بوده و واجد ارزش های چند منظوره اند، اقدام گردید. در این تحقیق که در مرتع دیلگان که از مراتع ییلاقی استان کهگیلویه و بویراحمد است، صورت گرفت، گونه های با اهمیت بیشتر، بر مبنای مصاحبه هایی که از طریق گفتگو با خبرگان محلی و کارشناسان اداره ها و مراکز علمی مرتبط با منابع طبیعی و امور عشایر صورت پذیرفت، مشخص گردید. در ادامه از روش رگرسیون لجستیک جهت تهیه نقشه پیش بینی زیستگاه گونه های منتخب بهره گرفته شد و با توجه به هدف تحقیق، اطلاعات پوشش گیاهی و عوامل محیطی در مرتع مورد بررسی جمع آوری گردید. با ایجاد روابط بین متغیرهای محیطی و حضور و عدم حضور گونه های مورد بررسی توسط روش مذکور و اعمال این روابط در لایه های تهیه شده در سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه پیش بینی رویشگاه گونه های گون سفید، جاشیر و چویل در محیط نرم افزارArcGis نسخه 3/9 طراحی گردید. به منظور ارزیابی نقشه های پیش بینی رویشگاه از ضریب کاپا (κ) استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که آنالیز گرادیان متغیرهای محیطی توسط روش رگرسیون لجستیک می تواند به عنوان یکی از روش های مناسب در تهیه نقشه پیش بینی زیستگاه مطلوب گونه های گیاهی مورد استفاده قرار گیرد. در این روش با تعیین حضور یا عدم حضور گونه های گیاهی، رابطه آن با عوامل محیطی مشخص می شود و می توان در مناطق دیگر، در صورت دانستن عوامل محیطی، احتمال حضور گونه های گیاهی را پیش بینی نمود.
  کلیدواژگان: عوامل محیطی، رگرسیون لجستیک، پیش بینی حضور گونه گیاهی، مراتع دیلگان، گون سفید، جاشیر، چویل
 • سید مهدی دلبری *، زهره دلبری، واحد بردی شیخ، نادر بیرودیان، اسماعیل فیله کش صفحات 75-86
  از مهترین اقدامات مدیریتی عرصه های خشک و بیابانی، توسعه پوشش گیاهی این مناطق می باشد، که با شناخت فلور و ویژگی های اکولوژیکی رویشگاه های آن میسر می گردد. در تپه ها و اراضی ماسه ای منطقه خشک دشت سبزوار، رویشگاهی با پوشش گیاهی گیاهان ماسه دوست و مقاوم به شرایط خشکی رویش دارند و مهمترین این گونه ها از نظر غالبیت، گونه سبط (Stipagrostis pennata) است. در این تحقیق، محدوده این رویشگاه با استفاده از منابع موجود تعیین و مشخصات کلی رویشگاه از نظر پستی و بلندی، ارتفاع، بارندگی، بافت خاک، عناصر شیمیایی خاک و نوع و پراکنش اجتماعات گیاهی در مطالعات صحرایی و با استفاده از روش نمونه برداری سیستماتیک- تصادفی در چهار سایت مطالعاتی بررسی گردید. تراکم و وضعیت استقرار گونه ها در کنار عوامل اقلیمی و خاک مطالعه و برای آنالیز داده ها از نرم افزارspss استفاده شد. در منطقه ماسه زاری مورد مطالعه، پوشش گیاهی شامل تیپ Salsola - Astragalus - Stipagrostis بود و گونه سبط در بین 11 گونه موجود در رویشگاه بیشترین تراکم و زاد دآوری را داشت، که دارای سازگاری های اکولوژیکی منحصر به فردی در زیست بوم بیابان است. با وجود تنوع گیاهی نسبتا کم، گونه های این رویشگاه در بارندگی سالانه کم و حدود 150 میلیمتر و اقلیم بیابانی با خاک دارای قلیاییت 7/9 ت از مهمترین اقدامات مدیریتی عرصه های زیست بوم های خشک و بیابانی، توسعه پوشش گیاهی این مناطق می باشد، که با شناخت فلور و ویژگی های اکولوژیکی رویشگاه های آن میسر می گردد. در تپه ها و اراضی ماسه ای منطقه خشک دشت سبزوار، رویشگاهی با پوشش گیاهی گیاهان ماسه دوست و مقاوم به شرایط خشکی رویش دارند و مهمترین این گونه ها از نظر غالبیت، گونه سبط یا سبد (Stipagrostis pennata) است. در این تحقیق، محدوده این رویشگاه با استفاده از منابع موجود تعیین و مشخصات کلی رویشگاه از نظر پستی و بلندی، ارتفاع، بارندگی، بافت خاک، عناصر شیمیایی خاک و نوع و پراکنش اجتماعات گیاهی در مطالعات صحرایی و با استفاده از روش نمونه برداری سیستماتیک- تصادفی در چهار سایت مطالعاتی بررسی گردید. تراکم و وضعیت استقرار گونه ها در کنار عوامل اقلیمی و خاک مطالعه و برای آنالیز داده ها از نرم افزارspss استفاده شد. در منطقه ماسه زاری مورد مطالعه، پوشش گیاهی شامل تیپ Salsola - Astragalus - Stipagrostis بود و گونه سبط در بین 11 گونه موجود در رویشگاه بیشترین تراکم و زادآوری را داشت، که دارای سازگاری های اکولوژیکی منحصر به فردی در زیست بوم بیابان است. با وجود تنوع گیاهی نسبتا کم، گونه های این رویشگاه در بارندگی سالانه کم و حدود 150 میلیمتر و اقلیم بیابانی با خاک دارای قلیاییت 7/9 تا 8/4 و هدایت الکتریکی ds/m 0/34 تا 0/44 ds/m رویش مناسبی دارند. در آنالیز واریانس بین ویژ گی های رویشی و خاک رویشگاه مسخص گردید،که بین تاج پوشش گونه سبط و مقدار کلسیم خاک، رابطه مستقیمی برقرار بوده و خاک اندکی قلیایی، تاثیر نسبتا بهتری بر تاج پوشش این گونه در منطقه مورد مطالعه داشته است.ا 8/4 و هدایت الکتریکی ds/m 0/34 تا 0/44 ds/m رویش مناسبی دارند. در آنالیز واریانس بین ویژگی های رویشی و خاک رویشگاه مسخص گردید،که بین تاج پوشش گونه سبط و مقدار کلسیم خاک، رابطه مستقیمی برقرار بوده و خاک اندکی قلیایی، تاثیر نسبتا بهتری بر تاج پوشش این گونه در منطقه مورد مطالعه داشته است.
  کلیدواژگان: رویشگاه سبزوار، اکولوژیکی، خاک ماسه ای
 • صدیقه زارع کیا *، تقی میرحاجی صفحات 87-99
  ارزیابی 7 گونه گون چندساله علفی Astragalus subsecondus، Astragalus lilacinus، Astragalus vegetus، Astragalus brachyodontus، Astragalus effusus، Astragalus cyclophyllon، Astragalus brevidens، با اکسشن های متعدد، برای انتخاب بهترین اکسشن از نظر صفات مورد بررسی، در ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد انجام شد. پس از آماده سازی بستر کاشت، اکسشنها روی دو خط 2 متری طوری کشت ‏شدند که فاصله خطوط مربوط به هر اکسشن 5/0 متر و فاصله خطوط مربوط به اکسشنهای مختلف 75/0 متر از یکدیگر بود. این کشت در سه تکرار انجام گردید. معیارهای ارزیابی برای انتخاب گیاه عبارت از تولید علوفه، پوشش تاجی، قطر تاج پوشش، ارتفاع گیاه، عملکرد بذر، تعداد ساقه های گلدار و فنولوژی بودند. داده ها پس از جمع آوری در قالب طرح بلوک کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. از آنالیز واریانس جهت مقایسات کلی استفاده شد و مقایسه میانگین تیمارها بوسیله آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گردید. نتایج نشان داد که بین صفات اندازه گیری شده و اکسشنهای کلیه گونه ها اختلاف معنی دار وجود دارد. با توجه به نتایج مربوط به تولید علوفه، درصد پوشش تاجی و سایر پارامترها، گونه ها و اکوتیپ هایی همچون A.vegetus (کردستان)، اکوتیپ های A.brevidens (سد طرق و تندوره)، A.brachyodontus (زرشک) و A.effusus (دره شهدا) از گونه های پیشنهادی برای اصلاح و توسعه مراتع و دیمزارهای رها شده ای می باشند که شرایط این مراتع با شرایط آب و هوایی و ادافیکی ایستگاه همند آبسرد یعنی بارندگی بالای 300 میلیمتر، دمای متوسط 11 درجه سانتیگراد، خاکی فقیر از نظر مواد آلی و بافت متوسط تا نیمه سنگین مشابه باشد.
  کلیدواژگان: Astragalus، علوفه، اصلاح مرتع، همند آبسرد
 • نغمه پیروزی، اصغر کهندل *، محمد جعفری، علی طویلی، قاسم مرتضایی فریزهندی صفحات 101-117
  الگوی پراکنش گیاهان یکی از ویژگی های مهم جوامع گیاهی است که بررسی و تعیین آن در توصیف و تشریح بوم شناسی یک گونه گیاهی و روش های نمونه برداری دارای اهمیت است. از طرفی دیگر عوامل محیطی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده پراکنش و میزان حضور گونه های گیاهی در محیط هستند. بنابراین این تحقیق با هدف تعیین الگوی پراکنش گونه Quercus brantii و بررسی ارتباط آن با عوامل محیطی در منطقه خانمیرزای چهارمحال و بختیاری در سال 1392 انجام گردید. نمونه‏برداری در چهار منطقه معرف انجام شد. در هر منطقه معرف 10 پلات 20*20 متر مربعی در طول دو ترانسکت عمود بر هم تعیین گردید. همچنین به منظور تعیین ویژگی های خاک از هر قطعه نمونه یک نمونه خاک ترکیبی از چهار نقطه برداشت گردید. به منظور تعیین الگوی پراکنش گونه Quercus brantii از شاخص‏های فاصله‏ای (جانسون-زیمر، ابرهارت، هاپکینز، مربع T، هینز و هولگیت) و کوادراتی (نسبت واریانس به میانگین، گرین، کپه ای لیود، موریسیتا و موریسیتای استاندارد) استفاده شد. برای تعیین ارتباط بین عوامل محیطی و درصد پوشش بلوط از رگرسیون خطی و برای تعیین مهمترین عامل محیطی موثر بر درصد پوشش بلوط از رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که پراکنش گونه Quercus brantii در منطقه مورد مطالعه تابع الگوی کپه ای است. نتایج بررسی ارتباط بین درصد پوشش بلوط با خصوصیات خاک نشان داد که بین درصد پوشش بلوط با متغیرهای از قبیل درصد رس، اسیدیته، ماده آلی، نیتروژن کل و پتاسیم ارتباط مثبت و با درصد سنگ و سنگریزه ارتباط منفی وجود دارد. همچنین بیشترین ارتباط بین حضور گونه بلوط و عوامل خاکی مربوط به ماده آلی (44 = R2) بود. نتایج این تحقیق مشخص کرد که عوامل محیطی (بخصوص خاک) نقش مهمی در درختان بلوط دارند و برای مدیریت بهتر و اصولی توجه به ارتباطات بین گیاهان و عوامل محیطی ضروری است.
  کلیدواژگان: شاخص های کوادراتی، شاخص های فاصله ای، پراکنش، بلوط ایرانی، عوامل خاکی، مدیریت، زاگرس مرکزی
 • طیبه ملکی *، بهناز عطاییان، بهروز محمدپرست، داود اخضری صفحات 119-137
  شوری خاک در اکوسیستم های مرتعی ایران یکی از معضلات جدی محیط زیستی است. گونه های گیاهی وتیور گراس به دلیل تحمل شوری می تواند یکی از گزینه های مناسب جهت اصلاح مراتع شور به شمار آید. مطالعه حاضر با هدف بررسی رشد، آنزیم کاتالاز و ترکیبات فنل وتیور گراس در پاسخ به تنش شوری است. این مطالعه در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 سطح شوری (0، 4، 8، 16، 32، 44 ds m-1) و سه تکرار در گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که سطوح مختلف تنش شوری برطول متوسط برگ و ریشه معنی دار نبود (05/0p≥ )، ولی وزن برگ و ریشه تغییرات معنی دار افزایشی (05/0p≤ )داشتند. تغییرات محتوای آنزیم کاتالاز و فنل تحت تنش شوری در برگ و ریشه گیاه معنی دار بود(05/0p≤ ). تغییرات آنزیم کاتالاز در برگ تا سطح شوری 32 دسی زیمنس بر متر بیانگر یک روند افزایشی بود که در سطح شوری 44 دسی زیمنس بر متر کاهش یافت. فعالیت آنزیم کاتالاز در ریشه بیانگر یک روند کاهشی معنی دار نسبت به سطح شاهد (صفر دسی زیمنس بر متر) بود (05/0p≤ ). در ضمن در محتوای فنل کل برگ و ریشه تغییرات معنی دار افزایشی و کاهشی نسبت به تنش شوری نشان داد (05/0p≤). به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر بیانگر سازگاری اولیه و سریع گیاه وتیور گراس نسبت به تنش شوری تا سطح 32 دسی زیمنس بر متر در شرایط گلخانه ای بود. به همین جهت به عنوان گونه ای مقاوم برای پروژه های اصلاحی مراتع شور در سطوح 32 دسی زیمنس بر متر پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: اصلاح مراتع، خاک های شور، وتیور گراس
 • لیلا حسین پور، زینب جعفریان *، شفق رستگاز، حسن قلیچ نیا صفحات 139-153
  آگاهی از الگوهای پراکنش مکانی گیاهان در هر منطقه از مقدمات و ضروریات اندازه گیری و بررسی پوشش گیاهی به حساب می آید. این تحقیق به منظور بررسی و تحلیل شاخص های تعیین الگوی پراکنش زرشک در مراتع اسب چر ارتفاعات بلده نور انجام شد. در منطقه مورد نظر نمونه برداری به روش تصادفی- سیستماتیک در محدوده 1400 هکتاری در امتداد 3 ترانسکت 100 متری انجام شد. در امتداد هر ترانسکت 10 نقطه تصادفی به فاصله 10 متر از هم در مجموع 30 نقطه انتخاب و اندازه گیری ها انجام شد. بعد از انتخاب هر نقطه تصادفی، فاصله آن تا نزدیکترین گیاه، فاصله گیاه مذکور تا نزدیکترین همسایه و فاصله نقطه تصادفی تا دومین گیاه نزدیک به آن اندازه گیری انجام شد که با استفاده از این داده ها شاخص های فاصله ای پراکنش (ابرهارت، هاپکینز، هولگیت و جانسون وزیمر) محاسبه گردید. همچنین در هر نقطه پلات های 3 مترمربعی مستقر و تعداد پایه های گیاهی شمارش شد. با استفاده از این اطلاعات، شاخص های کوادراتی (نسبت واریانس به میانگین، گرین، لوید، موریسیتا و موریسیتای استاندارد) محاسبه شد. نتایج نشان داد که روش های آماربرداری صددرصد از جمله روش نزدیکترین همسایه، K رایپلی و Ld الگوی پراکنش این گونه را کپه ای نشان دادند. از بین شاخص های فاصله ای، شاخص های جانسون و زیمر، ابرهارت و هاپکینز به ترتیب با مقادیر 66/2، 05/2 و 6/0 و از بین شاخص های کوادراتی، شاخص نسبت واریانس به میانگین، گرین، موریسیتا و موریسیتای استاندارد به ترتیب با مقادیر 88/6، 2/0، 3/2 و 53/0، الگوی کپه ای را برای این گونه نشان دادند لذا برای برای تعیین الگوی پراکنش این گونه باید از این روش ها استفاده نمود همچنین اگر بنا بر اصلاح منطقه با استفاده از این گونه باشد باید الگوی کپه ای آن را در نظر داشت.
  کلیدواژگان: الگوی پراکنش، شاخص های فاصله ای، شاخص های کوادراتی، مراتع اسب چر، استان مازندران، شهرستان نور، بلده
 • عباس قلی پور *، نسیم رسولی، مجید قربانی نهوجی صفحات 155-173
  دهستان زارم رود در بخش هزارجریب شهرستان نکا (استان مازندران)، قرار دارد. این دهستان منطقه ای کوهستانی با مساحتی حدود 609 کیلومتر مربع، در دامنه ارتفاعی 1700 تا 2100 متر از سطح دریا قرار گرفته است. برای مطالعه فلور منطقه، نمونه های گیاهی طی سال های 1391 تا 1392، جمع آوری و با استفاده از منابع معتبر فلوریستیک شناسایی شدند. در مجموع 172 گونه، متعلق به 146 جنس از 69 تیره شناسایی شد. تیره Fabaceae با داشتن 12 جنس و 16 گونه از بزرگترین تیره های منطقه محسوب می شود. از نظر شکل زیستی، 37% از گونه ها همی کریپتوفیت، 26% فانروفیت، 19% کریپتوفیت، 17% تروفیت و 1% کامه فیت بودند. فراوانی گونه های فانروفیت با وضعیت طبیعی پوشش گیاهی منطقه یعنی غلبه ریختار جنگلی همخوانی دارد. بر اساس توزیع جغرافیای گیاهی، 36% از گونه ها عنصر رویشی ناحیه اروپا- سیبری، 23% از گونه ها چند ناحیه ای، 16% به طور مشترک عنصر رویشی ناحیه اروپا- سیبری و ایران- تورانی، 14% ایران – تورانی و 2% جهان وطنی می باشند. میزان تنوع گونه ای منطقه مطالعه شده بیانگر ارزش اکولوژیک منطقه و از طرف دیگر تخریب وسیع پوشش گیاهی است که به عنوان شاهدی برای مدیریت محیط زیست طبیعی قابل استفاده استدهستان زارم‏رود در بخش هزارجریب شهرستان نکا (استان مازندران)، قرار دارد. این دهستان منطقه‏ ای کوهستانی با مساحتی حدود 609 کیلومتر مربع، در دامنه ارتفاعی 1700 تا 2100 متر از سطح دریا قرار گرفته است. برای مطالعه فلور منطقه، نمونه های گیاهی طی سال‏های 1391 و1392، جمع آوری و با استفاده از منابع معتبر فلورستیک شناسایی شدند. در مجموع 172 گونه، متعلق به 146 جنس از 69 تیره شناسایی شد. تیره Fabaceae با داشتن 12 جنس و 16 گونه از بزرگترین تیره های منطقه محسوب می‏شود. از نظر شکل زیستی، 37 درصد از گونه ها همی‏کریپتوفیت، 26 درصد فانروفیت، 19 درصد کریپتوفیت، 17 درصد تروفیت و 1 درصد کامه‏فیت هستند. فراوانی گونه های فانروفیت با وضعیت طبیعی پوشش گیاهی منطقه یعنی غلبه ریختار جنگلی همخوانی دارد. بر اساس توزیع جغرافیای گیاهی، 36 درصد از گونه ها عنصر رویشی ناحیه ارو - سیبری، 23 درصد از گونه ها چند ناحی های، 16 درصد به طور مشترک عنصر رویشی ناحیه ارو - سیبری و ایران- تورانی، 14 درصد ایران – تورانی و 2 درصد جهان وطنی می‏باشند. میزان تنوع گونه‏ای منطقه مطالعه شده بیانگر ارزش اکولوژیک منطقه و از طرف دیگر تخریب وسیع پوشش گیاهی است که به عنوان شاهدی برای مدیریت محیط زیست طبیعی قابل استفاده است..
  کلیدواژگان: دهستان زارم رود، شکل زیستی، عنصر رویشی، فلور، مازندران
 • مهندس سحر غفاری، اردوان قربانی *، مهندس کلام الله ارجمندی، علی تیمور زاده، کاظم هاشمی مجد، مهندس سیما جعفری، مهندس روح الله دبیری صفحات 175-196
  به منظور بررسی اثر گرادیان چرا در میزان تخریب مرتع، اثر سه شدت چرایی (سبک، متوسط و سنگین) بر ویژگی های پوشش گیاهی و فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع روستای کلش شهرستان پارس آباد در استان اردبیل ارزیابی شد. در هر شدت چرایی، سه ترانسکت، و در هر ترانسکت 10 پلات یک مترمربعی برداشت شد. در هر پلات ویژگی های ترکیب و تراکم گونه ای، درصد تاج پوشش هر یک از گونه ها، لاشبرگ، خاک لخت و سنگ و سنگریزه ثبت شد. نمونه برداری خاک از عمق 0 تا 30 سانتی متری، در پلات های اول، پنجم و دهم هر ترانسکت برداشت و بعنوان یک نمونه در نظر گرفته شد. اندازه گیری ویژگی های خاک شامل اسیدیته، هدایت الکتریکی، منیزیم، کلسیم، پتاسیم، آهک، فسفر، کربن آلی، ماده آلی، میانگین قطر وزنی خاکدانه ها و درصد ذرات شن، سیلت و رس انجام شد. برای بررسی اثر شدت چرا بر کلیه ویژگی های اندازه گیری شده از آزمون تجزیه واریانس و از آزمون دانکن برای مقایسه میانگین ها و گروه بندی آنها استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش شدت چرا، درصد تولید (05/0>P) و تراکم (01/0>P) کاهش، و میزان خاک لخت (01/0>P) افزایش یافته است. گونه های خوشخوراک Trigonella monspeliaca L. دارای بیشترین درصد پوشش (67/28) در چرای سبک و بیشترین تراکم (57/113) در چرای متوسط بود و به تدریج با افزایش شدت چرا از درصد گونه های خوشخوراک کاسته و به درصد گونه های کلاس II و III افزوده شد. نتایج نشان داد که با افزایش شدت چرا از مقدار رس، منیزیم، اسیدیته و میانگین قطر وزنی خاکدانه کاسته شده است (01/0>P)، ولی بر مقدار کربن آلی، ماده آلی، هدایت الکتریکی، پتاسیم، فسفر، کلسیم، آهک، سیلت و شن افزوده شده است (01/0>P). بر اساس نتایج این تحقیق چارچوب گرادیان چرایی مناسب ارزیابی تخریب مراتع مغان می باشد. همچنین به منظور مدیریت اصولی مراتع مغان چرای متوسط توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: شدت چرا، درصد تاج پوشش، تولید، تراکم گیاهی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک، مراتع مغان
 • سینا عطارروشن * صفحات 197-211
  به منظور ارزیابی نقش قرق بر تشکیل گروه گونه های اکولوژیک گیاهی و شاخص های تنوع گونه ای، این مطالعه در ذخیره گاه کنار تنگ پل به مساحت 107 هکتار در 40 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مسجد سلیمان در استان خوزستان انجام شد. به این منظور تعداد 60 قطعه نمونه به تفکیک در زون هسته مرکزی و زون ضربه گیر ذخیره گاه به ابعاد 400 مترمربع (20×20 متر) جهت بررسی لایه درختی و درختچه ای ذخیره گاه به روش تصادفی سیستماتیک پیاده گردید. بررسی پوشش علفی نیز در قطعات نمونه به ابعاد 64 متر مربع (8×8 متر) که در مرکز قطعات نمونه 400 متر مربعی پیاده گردید، انجام شد. به منظور بررسی پوشش گیاهی از روش پلات حلزونی ویتاکر استفاده گردید. در مجموع در این منطقه تعداد 80 گونه گیاهی شناسایی گردید. تجزیه و تحلیل خوشه ای(Cluster) نشان داد، زون هسته مرکزی و زون ضربه گیر ذخیره گاه هر کدام تشکیل یک گروه بوم شناختی مجزا را در منطقه داده اند و بیشترین مقدار شاخص های تنوع گونه ای گیاهی در زون هسته مرکزی ذخیره گاه که تحت قرق مطلق می باشد برآورد گردید. نتایج حاصل از این پژوهش مبین این نکته می باشد که مطالعه و پایش توده های جنگلی و اعمال قرق منطقی می تواند نقش موثری در احیای رویشگاه های جنگلی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل خوشه ای، زون هسته مرکزی، زون ضربه گیر، مسجدسلیمان، خوزستان
 • حسین پیری صحراگرد، محمدعلی زارع چاهوکی * صفحات 213-228
  پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حدود پراکنش مکانی، تهیه نقشه پیش بینی پراکنش رویشگاه گونه های گیاهی و شناخت نقاط قوت و ضعف این روش انجام شد. بدین منظور بعد از تعیین واحدهای همگن با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:25000، نمونه برداری از پوشش گیاهی و عوامل محیطی انجام گرفت و نقشه مربوط به متغیرهای محیطی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و زمین آمار تهیه شد. متغیرهای ورودی به شبکه بر اساس نتایج رگرسیون لوجستیک انتخاب شد. مدلسازی پیش بینی پراکنش با استفاده از شبکه پرسپترون چند لایه انجام شد و بعد از تعیین بهترین ساختار شبکه عصبی با استفاده از میانگین مربعات خطا، شبیه سازی احتمال حضور و عدم حضور گونه ها با شبکه بهینه انجام شد. در مرحله بعد، نقشه پیوسته احتمال حضور و عدم حضور گونه ها با استفاده از نرم افزار Arc GIS در هر رویشگاه تهیه و آستانه بهینه حضور تعیین شد. بررسی میزان تطابق نقشه های به دست آمده با نقشه های واقعی از طریق محاسبه ضریب کاپا نشان داد که نقشه های پیش بینی رویشگاه Seidlitzia rosmarinus دارای تطابق عالی؛ رویشگاه های Rheum ribes- Artemisia sieberi وCornulaca monacantha دارای تطابق خیلی خوب؛ رویشگاه Ephedra. strobilacea- Zygophyllumeurypterum و Artemisia aucheri دارای تطابق خوب؛ رویشگاه S. orientalis - Artemisia sieberi ، Scariola orientalis-Astragalus albispinus، A. sieberi1، A. sieberi2 و Tamarix ramosissima دارای تطابق متوسط و رویشگاه های Artemisia sieberi- Scariola orientalis و Artemisia sieberi- Zygophyllm eurypterum دارای تطابق ضعیف با نقشه های واقعیت زمینی است.
  کلیدواژگان: پراکنش مکانی، شبکه پرسپترون چندلایه، ضریب کاپا، آستانه بهینه حضور
|
 • Hamed Sangoony Dr *, Mohamadreza Vahabi Dr, Mostafa Tarkesh Dr, Hamidreza Eshghizadeh Dr, Saied Soltani Dr Pages 1-17
  Climatic conditions largely determine the status and characteristics of plants and plant communities in different regions. Therefore, in order to study range plant species, the tolerance of each species to these factors should be determined. In this study, climatic features and requirements of two important grass species with conservation and forage importance (Agropyron trichophorum Richt. & Bromus tomentellus Boiss.) were studied in the Central Zagros. For this purpose, 19 bioclimatic variables used as inputs to Random Forest (as a machine learning approach) in R statistacial environment. The results showed that total annual precipitation (BIO12), the average temperature of the wettest season (BIO8) and the mean diurnal range (BIO2) for both species had the greatest importance and the sum of these three variables described more than 68 and 64 percent of variance in the B. tomentellus and A. trichophorum, respectively. The estimated accuracy by TSS index was calculated for B. tomentellus as 0.95 and Sensitivity and Specificity values were estimated as 0.93 and 0.96, respectively. For A. trichophorum, these values (TSS, Sensitivity& Specificity) calculated as 0.92, 0.89 and 0.93; respectively. The results of this study explain the cliamtic niche of the studied species. Top priority places, where protective actions has to be taken, can be determined using the results of this study. Potentially climatic suitable habitats can be proposed for reintroduction of these valuable species as well.
  Keywords: B. tomentellus, A. trichophorum, Random Forest, Climatic ecosystem, Biomod
 • Iman Haghiyan * Pages 19-38
  Now days, Identification of effective environmental factors is of importance in Medical plant science. Among environmental factors, physical and chemical properties of soil have an important role on plants distribution. The aim of this study was to investigate the relationship between medical plant distribution and soil physical and chemical properties using Multivariate Analysis. Vegetation sampling was carried in forty 50m transects and Two hundred 1x1 m² plots were used to record species cover percentage using randomized systematic method. We found 22 medical plants. Also, 1 soil sample was taken in each transect (in 0-30cm soil depth). 11 physical and chemical properties of soil were measured in soil Lab. The results of DCA and CCA showed that there is a significant correlation (P value =0.001) between physical and chemical properties of soil with medical plants distribution. All of species were affected by aforementioned parameters. Among physical properties, particularly Sand and Clay have strongest effect on plant distribution. In chemical properties, pH, EC, Ca & Mg were more effective than other chemical properties. Finally using variation partitioning method we found that more variance in vegetation data was explained by Chemical soil factors (62.1%) than that by Physical soil factors (32.8%).
  Keywords: Multivariate Analysis, Savadkouh, Medical plants, Physical, Chemical Soil Factors, Melerd
 • Ali Asghar Naghipour Borj *, Sahar Farokhnia Pages 39-51
  Rangeland ecosystems are occupied about half of the world’s lands and contain more than a third of the world’s terrestrial carbon reserves. Therefore, this type of ecosystems has an important role and high potential for carbon sequestration. One of the important disturbances in the rangelands is the fire, which could have a significant role in the global carbon cycle. This study is an evaluation on the effect of fire to soil carbon sequestration and plant biomass and the distribution on total carbon sequestration in central Zagros region. The case study consists of three sites (as the repeat) located in the Buin & Miandasht district within Isfahan province, they were selected whereas one year was passed after the last fire, then cases were compared with the neighbor region. The content of carbon in above and underground biomass, litter carbon and soil organic carbon (in two depths 0-15 cm, 15-30 cm) were measured. The results showed that the total carbon sequestration in control regions was 39.4 ton/ha-1s and in burned region was ton/ha-1. Carbon distribution also showed that the soil organic carbon contents were higher than 90% of total carbon sequestration. It was concluded that the fire in rangelands decreases the carbon sequestration approximately 8.5 ton/ha-1, where soil's share in this reduction was 5.1 ton/ha-1 and total plant biomass share was 3.4 ton/ha-1. Therefore, fire management plays an important role in maintaining carbon sequestrates in vegetation cover and soil.
  Keywords: Climate change, Buin, Miandasht, Litter, Soil organic carbon
 • Mohammad Rahim Forouzeh Dr *, Gholamali Heshmati Dr, Hosein Barani Dr Pages 53-74
  Habitat suitability prediction of important plant species in formal and indigenous Knowledge is known as one of the considerable factors in rangelands reform and development, since one of the main points of success or failure of these activities is adaptation with needs and culture of the area residents. This survey is about feasibility study of preparing prediction map of the possibility of presence of some range species being important for natives, local experts and having Multifunctional value. This study was conducted in Dilegan rangeland in Kohgiluye and Boirahmad province. Important species were identified based on interviews with local experts, scientific centers associated with natural resources and tribal affairs. Then logistic regression model was used for habitat prediction map of the selected species and regarding the purpose of study, vegetation data and environmental factors were collected in the rangeland. By creating relationships between environmental variables and the presence or absence of species and applying these relationships in GIS, habitat prediction map of Astragalus gossypinus Fischer, Prangos ferulacea (Schlecht) Boiss. and Ferulago angulata (L.) lindi was created in the ArcGis version 3.9. Kappa (κ) was used to evaluate the prediction habitat maps. Results showed that gradiant analaysis of environmental variables by logistic regression can be used as one of the appropriate methods for preparing habitat suitability prediction map of plants. In this method, by determining the presence or absence of plant species, its relationship with environmental factors is identified, and in other areas, in case of knowing environmental factors, predict the possibility of presence of plant species.
  Keywords: Environmental factors, logistic regression, prediction of presence of plant species, Dilegan rangeland, Astragalus gossypinus, Prangos ferulacea, Ferulago angulata
 • Mahdi Delbari Sayed *, Zohreh Delbari, Vahed Sheikh Dr, Nader Biroodian Dr, Ismail Filecesh Pages 75-86
  Development of vegetation is the most important ecology managment Effort of desert erea, that is possible by recognizing Flor and knowing charactristic of ecologic growth ereas . there are growth lands with herbal couer of sandy plants in sandy lands and hills of dry lands Df Sabzevar plain And the most important spiecies according dominance is stipagrostis pennata.
  In this research ,restricted areas of this growth land by using of current sources is determined and major characteristic of growth land in the field of hight, rate of rains , soil cover and chemical elements of soil and kind of Distribution of plant communities in desert studies by Using of systematic sampling – randomly in 4 research sites is considerated and condition of stability species and ecologic factors and soil is studied and spss software is used for analyzing of data. In the sandy region of studied casses herbal cover were consisted of 3 tips of salsola – Astragalus – stipagrostis and speice had the most cotraction between other speices, which has ecologic stability in desert environ ments against of less uariety of this plant, species of this habitate in the least rate of yearly rain and desert area with a soil pH 9/8 to – 9/7 and EC 34- 44 ds/m has a suitable growth – in Varience analisiz between growth factors and soil habitates founded that there is direct and real relation between vate of calcium of soil and type of species covers and A less allcoli soil has better effect on thye type of cover of this specie in the region of has researched studied.
  Keywords: soil physico-chemical characteristics, abzevar sand plain, S. pennanta
 • Sedighe Zarekiya * Pages 87-99
  This research was aimed to evaluate seven perennial Astragalus species including Astragalus subsecondus, Astragalus lilacinus, Astragalus vegetus, Astragalus brachyodontus, Astragalus effusus, Astragalus cyclophyllon, Astragalus brevidens, with multiple accessions to select the best accession in Homand Absard Rangeland Research Station. After seedbed preparation, the accessions were cultivated with three replications on two rows (lines) of two-meter length with row spacing of 0.5 m for each accession and 0.75 m for different accessions. Forage production, canopy cover percentage, canopy cover diameter, height, seed yield, and the number of flowering stems were evaluated. Collected data were analyzed statistically in a completely randomized design. Analysis of variance and Duncan's Multiple Range Test were performed for mean comparisons. Results showed there was significant differences in terms of the measured traits and accessions. According to the results of forage production, canopy cover percentage and etc. species and accessions such as A. vegetus (Kordestan), A. brevidens (torogh and tandure) A. brachyodontus (zereshk) and A. effusus (dare shohada) are recommended for the improvement and development of rangelands and abandoned dry land farming with the same weather conditions of high rainfall of 300 mm, the average temperature of 11°C , poor in organic matter and medium to semi- heavy texture in Homand Absard station.
  Keywords: Astragalus, Forage, Rangeland modification, Absard Homand
 • Naghmeh Pirozi, Asghar Kohandel Dr*, Mohammad Jafari Dr, Ali Tavili Dr, Ghasem Mortezaii Farizhendi Dr Pages 101-117
  Plants distribution patterns is one of the important characteristics of plant community, and it is so important for ecological explain and description of plant species as well as sampling methods. On the other hands, environmental variables are among of the main factors that effects on plant distribution and occurrence. Therefore, this study was done for determine distribution patterns of Quercus brantii and its relationship with environmental factors in Khanmirza region of Chaharmahal va Bakhtiari in 2012. Plants sampling carried out in four key-area and in each key-area ten 20*20 m2 plots across two transects. In addition, in each plots, one soil sample was taken. Distribution patterns was determined by distance (Zimer-Johnson index, Eberhart index, Hopkines index, T Square index, Hines and Holgate index) and quadratic (variance /mean index, Green index, Lioyd index, Morisita index, and Standard Morisita index) indices. Linear regression and stepwise regression was used for determine of oak cover and environmental factors. The results showed that distribution patterns of Quercus brantii was followed as Aggregated. The results of relationship between oak cover and soil factors showed that oak cover had a positive relation with clay percent, pH, organic matter, total nitrogen and potassium as well as negative relation with stone percent. In addition, the most relation between oak cover and environmental factors was for organic matter (R2=44). It can be concluded that environmental factors (i.e. soil factors) had a critical role in oak forest and for suitable management attention to those relation is so important.
  Keywords: Quadratic indices, Distance indices, Distribution, Persian oak forest, Soil factors, Management, Central Zagros
 • Taiebeh Maleki *, Behnaz Attaeian, Behrouz Mohammadparast, Davoud Akhzari Pages 119-137
  Soil salinity is a serious environmental issue in rangeland ecosystems in Iran. Vetiver grass plant species could be a suitable choice for rangeland reclamation due to the salinity tolerance. The current study aimed to investigate growth, catalase, and phenol compounds of vetiver grass in response to salinity stress. A completely randomized block design with 6 salinity levels (0, 4, 8, 16, 32, 44 ds m-1) and 3 replications was set up in vitro. The results showed that salinity had no significant effect (p ≥ 0.05) on leaf and root growth characteristics; however, an significant increasing trend was observed on both leaf and root dry weight. The responses of catalase and phenol compounds to salinity were significant in both leaf and root (p ≤ 0.05). Changes of catalase enzyme in leaves showed a significant increasing trend up to 32 ds m-1 levels which decreased in 44 ds m-1. Catalase enzyme activity in root showed an overall decreasing trend compares to control (0 ds m-1) (p ≤ 0.05). Also, phenol compounds in leaves and root significantly changed due to salinity stress (p ≤ 0.05) with an increasing and decreasing trend, respectively. In overall, this results showed the vetiver grass was well adapted to salinity stress up to 32 ds m-1 in vitru. Therefore, vetiver grass could be recommended for reclamation projects of saline soils where salinity is up to 32 ds m-1.
  Keywords: rangeland reclamation, salinity Soils, Vetiver grass
 • Layla Hoseinpoor, Zeinab Jafarian *, Shafagh Rastgar, Hassan Ghlichnia Pages 139-153
  Knowledge of the spatial patterns of plants distribution is necessary for the measurement and investigation of vegetation. This research was carried out to study and analysis the distribution pattern of Berberi integerrima in Asbchar rangelands of Baladeh Mountains at the Noor County. Sampling method was random- systematic along three transects with 100 meters length within the type of 1400 hectare. 10 random points were selected along each transect with distance of 10 m and were performed measurements. After choosing any random point, were measured its distance to the nearest plant, distance of that plant to nearest neighbor plant and distance of random point to second nearest plant. Using this data was calculated distance indices of distribution (Eberhart, Hopkins, Holgate, Johnson and Zimmer). In addition, in each random point were established 3m2 plots and were counted number of plants at them. With this information were calculated the quadratic indices of distribution (variance mean, green, Lloyd, Morisita and standard Morisita). The results of methods of one hundred percent sampling methdos such as nearest neighbor, K Rieply and Ld showed that distribution pattern of the species is clumped. Between the distance indices of distribution, Johnson and Zimmer, Eberhart and Hopkins with values 2.66, 2.05 and 0.6 respectively and between the quadratic indices, variance mean, green, Morisita and standard Morisita with values 6.88, 0.2, 2.3 and 0.53 respectively showed clumped pattern for this species. Therefore, for determination of the distribution pattern of this species must be used these methods and pay attention to are better methods to clumped pattern of this species when rangeland are reclaiming with this species.
  Keywords: spatial pattern, distance indices, quadratic indices, Asbchar rangeland, Mazandaran province, Noor city-Baladeh
 • Abbas Gholipour Dr * Pages 155-173
  Zarm-rood rural district is a mountainous area with about 608 km2, located in Hezar jarib district of Neka, Mazandaran province. The altitude of the rural district varied from 1700 to 2100 meters. The present research was conducted to do a floristic study of the area. The plant specimens were collected from different seasons during 2012 – 2013 years and determined by using some authentic floristic references. As a result, 172 species from 146 genera belonging to 69 families have been determined in this area. Fabaceae, with 12 genera and 16 species, is the largest family in Zarm-rood rural district. Regargding the life form of plants, 37 % of species are hemicryptophytes, 26 % Phanerophytes, 19 % cryptophytes, 17 % therophytes and 1 % are chamaephytes. The abundance of phanrophytes species is in accordance with the mountainous forest vegetation of studied area. According to the phytogeographical distribution, 36 % of the species belong to the Euro - Siberian region, 23 % are polyregional, 16 % are common growing elements in Euro - Siberian and Irano - Turanian region, and 2 % are cosmopolitan. The plant species diversity in Zarm-rood rural district shows the ecological importance of the area and extensive destruction of its vegetation, therefore a serious consideration in natural environment management is needed.
  Keywords: Zarm-rood rural district, Life form, chorotype, Flora, Mazandaran
 • Ardavan Ghorbani Dr * Pages 175-196
  To study the effect of grazing gradient in rangeland degradation, the effect of three grazing intensity (light, medium and heavy) on the indicators of vegetation and soil physio-chemical properties in the rangeland of Kolash village of ParsAbad in Ardabil province was evaluated. In each grazing intensity, three transects and in each transect 10 plots of one m² was taken. In each plot the parameters of production and species composition and density, the canopy cover of each species, litter, bare soil and stone and gravel was recorded. Soil samples from a depth of 0 to 30 cm in the plots of first, fifth and tenth of each transect was collected as the one sample. The soil parameters such as pH, electrical conductivity, magnesium, calcium, potassium, lime, phosphorus, organic carbon, organic matter, MWD and the percentages of sand, silt and clay was measured. One-way analysis of variance and Duncan test were used for testing of all parameter means equality and grouping of treatments, respectively. The results showed by increasing grazing intensity, production (p
  Keywords: grazing intensities, canopy cover, production, density, soil physio-chemical properties, Moghan rangeland
 • Sina Attar Roshan * Pages 197-211
  In order to evaluation of exclosure effect on plant ecological groups and plant biodiversity, this study in Tang-e-pol Ziziphus spina-christii reserve by 107 hectare in 40 kilometer of south east of Masjed Solieman in Khuzestan province was done. For this study of tree and shrub layer, 60 sample plots (400 m2) were taken by means of random systematic method. Herbaceous species by 64 m2 sample plots in center of 400 m2 plots were recorded. In order to record the herbaceous species, the Whitaker’s snail plot method was applied. This area included 80 plant species. Cluster analysis showed the nucleus zone and fender zone in Ziziphus spina-christii forest reserve was composed of two distinct ecological groups in this region. In terms highest values of plant species diversity in nucleus zone of forest reserve was estimated. Results of this study was illustrate, forest stands monitoring and apply logical exclosure can have effective role in restoring forest habitats.
  Keywords: Cluster analysis, nucleus zone, fender zone, Masjed Solieman, Khuzestan
 • Mohamadali Zarechahoki * Pages 213-228
  The present study aimed to investigate the possibility of using artificial neural network to estimate the spatial distribution, preparation of predictive distribution of plant species and recognizing the strengths and weaknesses of this method. For this purpose, sampling of vegetation and environmental factors was carried out after determining homogeneous units using digital elevation model and of Geological map scale of 1: 25,000. Then, environmental variables maps were prepared using GIS and geostatistics. The input variables of the neural network were selected based on the results of logistic regression. Predictive distribution modeling was done by Multilayer Perceptron network. Simulation of the presence and absence probability was done after determining the optimal structure of the neural network using mean square error, then, continuous map of the presence or absence probability of species in each habitat was developed using Arc GIS software and optimal threshold was determined. Assessment of the predictive and actual map agreement by calculation of kappa coefficient showed that predictive map of Seidlitzia rosmarinus has excellent and Cornulaca monacantha has very good correspondence, predictive maps of the S.orientalis - Artemisia sieberi ¡ S. orientalis-Astragalus albispinus¡ A. sieberi1¡ A. sieberi2 , R.ribes-A. seiberi predictive maps of habitat has moderate agreement and predictive maps of the A.sieberi-S. orientalis and A. sieberi- Z. eurypterum has the poor agreement with actual maps of these species.
  Keywords: Spatial Distribution, Multilayer Perceptron, Kappa Coefficient, Optimal Threshold of Presence