فهرست مطالب

 • پیاپی 155 (آذر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • علی اکبر مظفری، رسول شهروز، عباس احمدی، حسن ملکی نژاد، کریم مردانی صفحات 1-15
  سابقه و هدف
  استرس اکسیداتیو، عامل تغییر پارامترهای اسپرم و رشد جنین می باشد. این مطالعه اثرات محافظتی ویتامین E بر پارامترهای اسپرم و لقاح داخل آزمایشگاهی را مورد بررسی قرار داد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، موش های سوری نر به چهار گروه کنترل سرم فیزیولوژی، گروه فنیل هیدرازین، گروه ویتامین E به علاوه فنیل هیدرازین و گروه ویتامین E تقسیم گردیدند. جهت لقاح، موش سوری ماده استفاده گردید. 35 روز پس از درمان، موش ها کشتار و اسپرم آن ها استحصال و پارامترهای اسپرم بررسی گردید. برای گرفتن تخمک از موش های ماده، تحریک تخمک گذاری انجام، حیوانات کشتار و تخمک آن ها استحصال و با اسپرم ها لقاح داده شد. آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار SPSS و با آزمون آنالیز واریانس مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین درصد اسپرم های با DNA آسیب دیده، کیفیت کروماتین و مورفولوژی غیر طبیعی، در گروه فنیل هیدرازین نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری پیدا نمود که با تجویز آنتی اکسیدانت این شاخص ها به طور معنی داری بهبود پیدا نمودند. در گروه فنیل هیدرازین، میانگین درصد لقاح، بلاستوسیت و تعداد جنین های متوقف شده نسبت به گروه کنترل افزایش قابل ملاحظه ای نشان داد که با تجویز ویتامین E این پارامترها به طور قابل ملاحظه ای بهبود پیدا نمودند.
  استنتاج: این مطالعه نشان داد که استفاده از ویتامین E باعث بهبودی شاخص های اسپرم و روند رشد جنین در شرایط آزمایشگاهی شده است، لذا برای بهبودی پارامترهای های فوق، استفاده از ویتامین E توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ویتامین E، فنیل هیدرازین، کیفیت اسپرم، لقاح داخل آزمایشگاهی، موش سوری
 • حامد فرهادی کهن، فریبا کرامت، حسن محمودی، علیرضا زمانی، مسعود سعیدی جم، محمد ابراهیم غفاری، سیما کاظمی، محمدیوسف عل صفحات 16-26
  سابقه و هدف
  بروسلوز یک عفونت سیستمیک است که توسط کوکوباسیل های گرم منفی به نام بروسلا ایجاد می گردد.17IL- از سیتوکاین های مهمی است که در کنترل پاسخ ایمنی میزبان نسبت به بروسلوزیس نقش دارد. هدف از این مطالعه، بررسی پلی مورفیسم ژن کدکننده ی 17IL- در بیماران مبتلا به بروسلوز در مقایسه با افراد سالم می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد – شاهدی، تعداد 86 نفر از افراد مبتلا به بروسلوز به عنوان گروه بیمار، براساس علائم بالینی، وارد مطالعه شدند که توسط روش های سرولوژی، کشت و PCR، ابتلاء به بروسلوز آنها تائید گردید. تعداد 86 نفر از افراد سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سپس برای هر دو گروه، پلی مورفیسم ژن کدکننده ی اینترلوکین 17 به روش PCR-RFLP مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ژنوتیپ های) 12/0-01/0 (%CI: 047/0 AA (OR= و (39/5541-49/20CI:%95 ) 20/337 GG(OR = در موقعیت -1998 G/A در دو گروه مورد - شاهد (001/0 (P-value (GG)=(001/0 (P-value (AA)= معنی دار می باشند؛ به طوری که فراوانی ژنوتیپ AA در گروه شاهد بیش تر از گروه بیمار بود، در صورتی که فراوانی ژنوتیپ GG در گروه بیمار بیش تر از گروه شاهد است. نسبت شانس ابتلا به بروسلوز در افرادی که ژنوتیپ GG دارند، نسبت به افرادی که ژنوتیپ AA دارند، 41 برابر بیش تر است.
  استنتاج: ژنوتیپ های AA و AG در موقعیت -1998A/G از اهمیت بالاتری برخوردار می باشند. به طوری که شانس ابتلا به بروسلوز در افرادی که دارای ژنوتیپ GG در نقطه (-1998)، هستند 41 برابر نسبت به افرادی که ژنوتیپ AA (-1998) دارند بیش تر است، به عبارتی دیگر ژنوتیپ AA در برابر ابتلا به این بیماری در نقاط (-1998) محافظت کننده می باشد.
  کلیدواژگان: اینترلوکین 17، سایتوکاین، بروسلوزیس، پلی مورفیسم
 • مریم محمدی، نعیمه اکبری ترکستانی، فاطمه مهرابی رزوه صفحات 27-36
  سابقه و هدف
  مشکلات جنسی در بین زنان شیوع بالایی دارد و جوانب مختلف زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. مشاوره در مراحل اولیه می تواند بسیاری از مشکلات آن ها را برطرف نماید. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر رضایتمندی جنسی زنان بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی با گروه کنترل است که در شهر اراک در سال 1395 انجام گرفت. تعداد 40 خانم از مراجعه کنندگان به پنج مرکز بهداشتی درمانی با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمون، جلسات مشاوره واقعیت درمانی (8 جلسه 90 دقیقه ای، 2 بار در هفته) را دریافت کردند و در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. داده ها توسط فرم مشخصات فردی و پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ) گردآوری شد که پیش از مداخله و 4 هفته پس از مداخله توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS23 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات رضایتمندی جنسی گروه مداخله قبل از مشاوره 78/13±81 و گروه کنترل 3/12±85/79 بود و بین آن ها اختلاف معناداری وجود نداشت (7/0=P). اما یک ماه بعد از مشاوره واقعیت درمانی، میانگین نمره رضایتمندی جنسی در گروه مداخله 79/13±39/97 و گروه کنترل 5/20±4/85 بود که نشان دهنده اختلاف معنادار بین دو گروه بود (05/0>P).
  استنتاج: مطابق با نتایج به دست آمده، مشاوره واقعیت درمانی بر بهبود رضایتمندی جنسی زنان موثر بوده است.
  کلیدواژگان: مشاوره، واقعیت درمانی، رضایتمندی جنسی
 • مولود اسکندری خانقاهی، سید حمزه حسینی، عذرا اخی، مهدیه نصیری صفحات 37-45
  سابقه و هدف
  پژوهش ها همراهی انواع اختلالات روان شناختی، اشکال در ارتباطات بین فردی و اجتماعی، و کاهش کیفیت زندگی را با بیماری دیابت نشان داده اند. هدف این پژوهش بررسی شیوع اختلالات روان پزشکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم می باشد.
  مواد و روش ها
  گروه نمونه در این پژوهش که از نوع مقطعی در سال 1394 است، 202 نفر از بیماران دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک غدد شهرستان ساری و دارای حداقل یک سال سابقه بیماری بودند. بیماران پس از تکمیل فرم مشخصات جمعیت شناختی، تحت مصاحبه بالینی SCID-I قرار گرفتند و سپس به پرسشنامه GHQ-28 پاسخ دادند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین مدت ابتلا به دیابت 67/9 با انحراف استاندارد 6/6 سال بود. 4/25 درصد افراد دارای اختلال افسردگی اساسی، 34 درصد اختلال وسواسی-جبری و 6/4 درصد اختلال اضطراب منتشر بودند. بر اساس مصاحبه بالینی SCID-I 57/9 درصد افراد دارای حداقل یک اختلال روان‏پزشکی و بر اساس پرسشنامه GHQ-28، 37 درصد دارای مشکلاتی در سلامت روان بودند.
  استنتاج: با توجه به شیوع قابل توجه اختلالات روانی در بیماران دیابتیک نوع دوم، و تاثیر منفی اختلالات روانی بر روند کنترل و درمان بیماری، لازم است مشاوره روان پزشکی به صورت منظم برای آنها در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: دیابت، اختلالات روان پزشکی، سلامت روان
 • علی نویدیان، هاجر مبارکی، منصور شکیبا صفحات 46-59
  سابقه و هدف
  خود کارآمدی پایین به عنوان مانعی عمده، نقش مهمی درعدم پایبندی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی افسرده در مراقبت از خود ایفا می کند .مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر خود کارآمدی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی افسرده بستری در بیمارستان های علی ابن ابیطالب (ع) و خاتم الانبیاء (ص) زاهدان در سال 1395 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 82 بیمار مبتلا به نارسایی قلب بستری در بیمارستان که افسردگی آن ها به کمک پرسشنامه بک و معاینه وضعیت روانی تایید شده بود، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله 41 و کنترل 41 اختصاص یافتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خود کارآمدی مدیریت بیماری های مزمن (Self-Efficacy for Managing Chronic Disease ) بود. گروه مداخله، 4 جلسه آموزش مبتنی بر اصول مصاحبه انگیزشی و گروه کنترل، 4 جلسه آموزش معمول رفتار های خود مراقبتی را دریافت کردند. 8 هفته بعد از پایان مداخله، خود کارآمدی در هر دو گروه سنجیده شد. داده ها به کمک آزمون های آماری تی مستقل، تی زوج، کای دو و تحلیل کوواریانس و توسط نرم افزار 20-spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بعد از آموزش، میانگین نمره خود کارآمدی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی افسرده درگروه آموزش مبتنی بر مصاحبه انگیزشی (13/4 ± 92/42 ) به طور معناداری بیش از میانگین نمره بیماران گروه آموزش معمول (16/5± 21/37) بود (0001/0 =p).
  استنتاج: آموزش مبتنی بر مصاحبه انگیزشی تاثیر مثبتی بر خود کارآمدی، بیماران مبتلا به نارسایی قلبی افسرده دارد. لذا استفاده از اصول و مبانی مصاحبه انگیزشی در آموزش به این بیماران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، خود کارآمدی، نارسایی قلب، افسردگی، آموزش
 • مهسان ششمانی، زهرا قلیچ خانی، ملیحه لطفیان صفحات 60-70
  سابقه و هدف
  شیارهای عمیق سطح اکلوزال دندان های مولر اول دائمی تازه رویش یافته، مستعد تجمع و تکثیر پلاک باکتریال می باشند. پوشاندن این شیارها توسط مواد پیت و فیشور سیلانت، روشی محافظه کارانه جهت پیشگیری از وقوع پوسیدگی می باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه ماندگاری شش ماهه ی درمان های پیت و فیشور سیلانت انجام شده توسط دو ماده یFlowable composite resin وResin Modified Glass Ionomer، می باشد.
  مواد و روش ها
  سطوح دندان های مولر اول دائمی فک پایین در 50 کودک 6 تا 12 ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به وسیله ی پروب Williams، آینه داخل دهانی و دستگاه دیاگنودنت از لحاظ عدم وجود پوسیدگی مورد بررسی قرار گرفتند. بر دندان های مولر اول دائمی سمت چپ، کامپوزیت فلو و در طرف مقابل، رزین مدیفاید گلاس آینومر قرار داده شد. در 46 بیمار بعد از مدت شش ماه، ماندگاری سیلانت ها با سوند و آینه داخل دهانی و پوسیدگی با دیاگنودنت مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده وارد نرم افزار آماری SPSS20 شدند و توسط آزمون کای دو مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان ماندگاری کامل کامپوزیت فلو (3/91 درصد) به طور معناداری از رزین مدیفاید گلاس آینومر (5/56 درصد) بیش تر بود (05/0P<). کامپوزیت فلو در هیچ یک از نمونه ها به طور کامل از بین نرفته بود. در بررسی با دیاگنودنت، هیچ گونه پوسیدگی در گروه های مورد مطالعه مشاهده نشد.
  استنتاج: کامپوزیت فلو نسبت به رزین مدیفاید گلاس آینومر، ماندگاری طولانی تری به عنوان پیت و فیشور سیلانت دارد
  کلیدواژگان: کامپوزیت فلو، پیت و فیشور سیلانت، ماندگاری، رزین مدیفاید گلاس آینومر
 • ثریا محمدی، جمشید یزدانی چراتی، سید نورالدین موسوی نسب صفحات 71-78
  سابقه و هدف
  افزایش جمعیت سالمندان در کشور نیازمند وضع سیاست ها و برنامه های جدید می باشد. از این رو بررسی وضعیت سالخوردگی درکشور و به تفکیک استان ها ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سالخوردگی جمعیت بر اساس جدیدترین اطلاعات سرشماری و هم چنین شناسایی عوامل موثر بر آن صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی، براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال 1395، شاخص های سالخوردگی جمعیت، میانه سنی، نسبت وابستگی، نرخ رشد، نسبت جنسی، نسبت بی سوادی، نسبت حمایت بالقوه، نسبت حمایت والدین، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ باروری عمومی به تفکیک 31 استان محاسبه گردید. در ادامه به منظور بررسی رابطه شاخص های مذکور با تحولات سالخوردگی جمعیت استان های کشور، با استفاده از نرم افزار R روش رگرسیون چندگانه به کار گرفته شد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده، زنان 51 درصد و مردان 49 درصد افراد سالخورده در سطح کشور را تشکیل می دهند. متغیرهای نرخ باروری و نسبت حمایت بالقوه رابطه معنی داری با شاخص سالخوردگی داشتند. )05/0 (p<. هم چنین نتایج نشان داد استان سیستان و بلوچستان کم ترین میزان سالخوردگی (7/12) و استان گیلان بیش ترین میزان سالخوردگی (5/74) را در بین استان های کشور دارا می باشد.
  استنتاج: با توجه به اهمیت سالخوردگی و عواقب اجتناب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و روانی آن، ارائه خدمات ویژه به سالمندان و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سالخوردگی جمعیت، ایران، رگرسیون چندگانه
 • قاسم عابدی، ابوالفضل مروی، امیر سلطانی کنتایی، احسان عابدینی، مهران اسدی علی آبادی، خدیجه صفی زاده چم مختاری، علیرضا عباسی چالشتری صفحات 79-93
  سابقه و هدف
  برنامه ی پزشک خانواده شهری از سال 1391 در دو استان منتخب فارس و مازندران به صورت پایلوت اجرا شد. از نگاه کارشناسان، اجرای آن مناسب ترین استراتژی جهت تشکیل نظام ارجاع و افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی است. این مطالعه با هدف تحلیلی بر استقرار برنامه پزشک خانواده شهری با رویکرد SWOT از منظر ذینفعان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت کیفی با روش مصاحبه ی عمیق و نیمه ساختارمند در سال 1395 صورت گرفت. نمونه ی آماری شامل 9 نفر از اعضاء هیئت علمی، پزشکان خانواده، مدیران ارشد و کارشناسان سلامت مطلع از برنامه ی پزشک خانواده بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه ها پس از انجام بر روی کاغذ پیاده سازی و داده ها به روش چارچوبی تحلیل شدند.
  یافته ها
  نقاط قوت طرح شامل فراهمی خدمات سلامت، دسترسی آسان به خدمات سلامت، سطح بندی خدمات و کاهش هزینه های غیرضروری، نقاط ضعف شامل مدیریت و برنامه ریزی، منابع انسانی، منابع فیزیکی، فرایند ارائه خدمات، نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت، مکانیسم پرداخت، سازمان های خریدار خدمت، هماهنگی درون بخشی، نظام کنترل و ارزشیابی شناسایی شدند. فرصت-ها شامل حمایت های مسئولین، پشتوانه قانونی، نیروی انسانی آموزش دیده و در دسترس، ظرفیت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی و تهدیدها شامل همگام نبودن بخش خصوصی و دولتی، بازار سلامت و نیازهای جامعه بودند.
  استنتاج: مطالعه ی حاضر نشان داد که طرح پزشک خانواده شهری از چه نقاط قوت و ضعفی برخوردار بوده و با چه فرصت ها و تهدیدهایی رو به رو است. لذا ارائه راهکارها و مداخلات موثر جهت رفع نقاط ضعف و تهدیدهای پیش روی برنامه با بهره گیری هرچه بیش تر از نقاط قوت و فرصت های موجود، قبل از توسعه برنامه به سراسر کشور به عنوان یکی از اهداف نظام سلامت، ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: پزشک خانواده شهری، مدل SWOT، نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت، مکانیسم پرداخت
 • احمد جنیدی جعفری، مجید کرمانی، علی اسرافیلی، محمد بشام صفحات 94-111
  سابقه و هدف
  فنل یکی از ترکیبات آلاینده خطرناک محیط زیست است که امروزه کاربردهای فراوانی در زندگی و صنعت دارد. استفاده از نانو ذرات برای تجزیه این ترکیب آلی مورد توجه می باشد. هدف این تحقیق بررسی کارایی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم داپ شده با نقره و تثبیت شده بر بستر بتنی در تجزیه فنل می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی-کاربردی است.حجم نمونه در این تحقیق 1000 میلی لیتر بود. غلظت های اولیه 10 ،20، 50 و 100 میلی گرم بر لیتر فنل به طور جداگانه تحت تاثیر پرتو UV تنها، Ag-TiO2 تنها و سپس هر دو به طور هم زمان، قرار گرفت. متغیرهای این تحقیقpH ، غلظت اولیه فنل، زمان ماند و میزان بارگذاری فتوکاتالیست بود. آنالیز فنل با روش نور سنجی مستقیم با معرف 4آمینو آنتی پرین در طول موج 500 نانو متر با اسپکتروفتو متر مطابق روش D 5530 کتاب استاندارد متد انجام شد. pH در 3 محدوده 5،7 و10؛ فتوکاتالیست در 3 محدوده 20، 60 و 80 گرم بر مترمربع مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  براساس نتایج، بالاترین میزان تجزیه فنل با غلظت های اولیه 10 و 20 میلی گرم بر لیتر در pH بهینه برابر با 3؛ به ترتیب در زمان ماند های 40 و 80 دقیقه به میزان 100 درصد، و با غلظت های اولیه 50 و 100 میلی گرم بر لیتر به ترتیب در زمان ماند های 180 و 200 دقیقه در pH بهینه به میزان 65 و 50 درصد به دست آمد. میزان بارگذاری بهینه فتوکاتالیست 80 گرم بر متر مربع بود.
  استنتاج: نتیجه این بررسی نشان داد که نانو فتوکاتالیست Ag-TiO2 تثبیت شده بر بستر بتنی کارایی موثری در تجزیه فنل در حضور نور UV دارد.
  کلیدواژگان: دی اکسید تیتانیوم غنی شده با نقره، تجزیه فتوکاتالیستی، فنل، تثبیت شده، فاضلاب صنعتی
 • محمد علی ززولی، یوسف دادبان شهامت، جمشید یزدانی چراتی، میترا روح افزایی صفحات 112-127
  سابقه و هدف
  حضورموادآلی طبیعی درمنابع آب های سطحی بنا بر بسیاری از دلایل عملی و بهداشتی، نا مطلوب بوده و اثرات سوء بر تصفیه آب آشامیدنی دارد. در این مطالعه کارایی ازناسیون کاتالیزوری در حذف و معدنی سازی مواد هیومیکی منابع آب شمال کشور بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  ابتدا غلظت مواد هیومیکی در آب تصفیه خانه شهرهای گرگان و ساری سنجش شد؛ سپس نمونه ها در راکتور استوانه ای با جریان نیمه پیوسته ازن زنی کاتالیزوی(COP) شد و تاثیر پارامترهای زمان ماند(0-60 دقیقه) و میزان کاتالیست کربن فعال مغناطیسی(0 و 3 گرم بر لیتر) بر راندمان حذف و معدنی سازی مواد هیومیکی مورد بررسی قرارگرفتند.پس از تعیین سینتیک فرآیندها،راندمان آن با فرآیند ازناسیون تنها(SOP) مقایسه گردید.
  یافته ها
  غلظت مواد هیومیکی آب شهرهای ساری و گرگان به ترتیب 39/5±22/15 و 16/6±62/18 میلی گرم در لیتر سنجش شد. راندمان حذف اسید هیومیک و معدنی سازی آن در فرآیندCOP در شرایط بهینه برای تصفیه خانه های آب ناهارخوران،سلیم بهرام ساری و النگدره به ترتیب100، 21/84 و 18/88 درصد و100، 04/83و 03/78 درصد سنجش شد. سینتیک واکنش ها بر اساس درجه اول بوده و میزان آن در فرآیند COP به ترتیب 6/2 ،9/2 و 7/3 برابر نسبت بهSOP افزایش یافته است.
  استنتاج: کاربرد کاتالیست کربن فعال مغناطیسی همراه با فرآیند ازناسیون، نسبت به فرآیند ازناسیون تنها،بیشتر از 40 درصد جهت حذف مواد هیومیکی کارایی داردو به نظر می رسد، بواسطه کاهش زمان ازن زنی و بازیافت آسان کاتالیست و اثر بخشی بهتر فرایند، سبب کاهش هزینه ها خواهد شد.
  کلیدواژگان: اسید هیومیک، ازن زنی کاتالیزوری، کاتالیست، کربن فعال مغناطیسی
 • محسن محمدی گلنگش، زهره ابراهیمی سیریزی صفحات 128-140
  سابقه و هدف
  دریای خزر بزرگ ترین دریاچه دنیا است که به دلیل تراکم جمعیتی، فعالیت های کشاورزی و صنعتی در حاشیه خود، همواره در معرض آلاینده های مختلف قرار دارد. با توجه به آثار نامطلوبی که آلاینده ها بر حیات آبزیان و سلامت انسان ها و بهداشت عمومی می گذارند، بررسی وضعیت آلودگی در محیط های آبی همواره برای مدیریت محیط زیست سواحل ضروری است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش علمی، 11 ایستگاه در سواحل دریای خزر در محدوده استان گیلان به منظور ارزیابی آلودگی رسوبات و هم چنین نمونه های گاماروس به ترکیبات هیدروکربنی چند حلقه ای، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای آنالیز ترکیبات، ابتدا عملیات استخراج نمونه ها با استفاده از دستگاه سوکسله انجام شد. سپس با استفاده از دستگاه GC-MS، تعداد 16 ترکیبPAHs در هر بخش از نمونه های رسوب و نمونه های زیستی مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این تحقیق، میانگین غلظت PAHs حدود ng/g 8/19 در رسوب و حدود ng/g 4/35 در بافت موجود زنده به دست آمد. در بین 16 ترکیب مورد بررسی، نفتالین با 10-35 درصد در تمام ایستگاه ها از بالاترین سهم برخوردار بود. بررسی های نسبت ترکیبات PAHs به منظور تعیین منشا آلودگی نشان داد که آلودگی این ترکیبات در بیش تر منطقه، منشا پتروژنیک و پایروژنیک دارد.
  استنتاج: ارزیابی سمیت رسوبات بر اساس راهنمای بین المللی نشان داد که بر اساس میانگین کلPAH ، رسوبات منطقه در دامنه اثر کم و بر اساس برخی اجزا از میزان آلودگی متوسط برخوردار می باشند. این مقدار از آلودگی برای آینده نزدیک، تهدیدی جدی برای رسوبات منطقه به حساب نمی آیند.
  کلیدواژگان: دریای خزر، استان گیلان، PAHs، رسوبات
 • ثمر مرتضوی، پریسا نوروزی فرد صفحات 141-156
  سابقه و هدف
  رودخانه کرج بزرگترین بوم سازگان آبی استان البرز بوده که در معرض انواع آلاینده های دارویی قرار دارد. با توجه به اثرات سوء این آلاینده ها بر آب های سطحی، جاندارن و حتی انسان ، در پژوهش حاضر میزان پر مصرف ترین داروهای آنتی بیوتیکی در طول رودخانه کرج، تصفیه خانه های فاضلاب و پساب ناشی از آنها در 20 ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  پس از نمونه برداری، آماده سازی و فیلتراسیون نمونه ها، غلظت آلاینده های دارویی با کمک دستگاه HPLC و بکارگیری فاز متحرک هر دارو، اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  در آب رودخانه کرج میانگین غلظت داروهای آموکسی سیلین305/2، اریترومایسین229/2، جنتامایسین 231/2 و سفالکسین 325/2، در تصفیه خانه ها غلظت آموکسی سیلین240/7، اریترومایسین301/7، جنتامایسین390/7 و سفالکسین 799/6 و در پساب ناشی از تصفیه خانه ها غلظت آموکسی سیلین289/5، اریترومایسین362/5، جنتامایسین344/5 و سفالکسین 608/4 میکروگرم بر لیتر بدست آمد.
  استنتاج: از آنجا که همبستگی مثبت و معناداری میان غلظت این آلاینده ها در نمونه های آب، فاضلاب و پساب مربوطه بدست آمد، بنظر میرسد عمده ترین دلایل ورود این آلاینده ها، تخلیه باقیمانده های دارویی از طریق ادرار و مدفوع به شبکه های فاضلاب، سپتیک تانک ها و ورود فاضلاب های تصفیه نشده از مراکز آبزی پروری در طول رودخانه کرج باشد. همچنین عدم کارایی تصفیه خانه ها در کنترل و کاهش این آلاینده ها، از علل اصلی ورود آنتی بیوتیک های مورد بررسی در محیط بوده که ضرورت کنترل آنها را مطرح می سازد.
  کلیدواژگان: آلودگی دارویی، آنتی بیوتیک، پساب، رودخانه کرج، فاضلاب
 • سجاد فکری، محمد جواد سلطانی بناوندی، کیومرث امینی صفحات 157-162
  سابقه و هدف
  آسینتوباکتر بومانی به عنوان عامل عفونت های بیمارستانی به دلیل قابلیت کسب مقاومت به آنتی بیوتیک ها به مدت طولانی در محیط پایدار مانده و ریشه کنی این باکتری را دشوار می سازد. هدف مطالعه، شناسایی ژن های مقاومت پلاسمیدی ampC و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های آسینتوباکتر بومانی استبود.
  مواد و روش ها
  60 سویه آسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از زخم، ادرار، خون، ترشحات تنفسی و تراشه جمع آوری گردید. حضور ژن های ampc وابسته به پلاسمید شامل FOX، MOX، DHA، ACC و CIT با روش Multiplex-PCR بررسی شد. آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی علیه 5 آنتی بیوتیک برای تمام جدایه ها انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج Multiplex-PCR ‏نشان داد 39 نمونه (65 درصد) دارای ژن CIT، 36 نمونه (60 درصد) دارای ژن DHA، 12 نمونه (20 درصد) دارای ژن MOX و 8 نمونه (3/13 درصد%) واجد ژن های ACC و FOX بودند. بر اساس نتایج آنتی بیوگرام، بیش ترین مقاومت به آنتی بیوتیک سفپیم (95 درصد) و بیش ترین حساسیت به آنتی بیوتیک جنتامایسین (45 درصد) بود.
  استنتاج: نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده درصد بالای حضور ژن های ampC وابسته به پلاسمید و هم چنین شیوع بالای مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های آسینتوباکتر بومانی جدا شده از عفونت های مختلف بود.
  کلیدواژگان: آسینتوباکتر بومانی، مقاومت آنتی بیوتیکی، ampC، Multiplex-PCR
 • محمداسماعیل مطلق، مجذوبه طاهری، بهرام طهماسبی، زهرا حسن زاده رستمی، ژاله عبدی، سیدداود نصرالله پور شیروانی صفحات 163-169
  سابقه و هدف
  روند رو به افزایش نمایه توده بدنی یاBMI نوجوانان یکی از مشکلات تهدید کننده جوامع امروزی است که تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد. این مطالعه با هدف تعیین نمایه توده بدنی دانش آموزان و عوامل موثر بر آن در 5 قوم ایرانی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی دانش آموزان 14-12 ساله متوسطه اول از 5 قوم عرب، کرد، سیستانی و بلوچ، ترک و ترکمن ساکن ایران به روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای و تصادفی انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با سئوالات باز و بسته حاوی سه بخش شامل: متغیرهای فردی، زمینه ای و وابسته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. BMIمحاسبه شده دانش آموزان به چهار دسته لاغر، طبیعی، اضافه وزن و چاق تقسیم در نرم افزار SPSS18 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 2444 دانش آموز مورد مطالعه، 9/51 درصد دختر و 9/56 درصد شهری بودند. میانگین BMI دانش آموزان در کل 5 قوم ایرانی 9/3±7/19 کیلوگرم بر مترمربع بود و 2/24 درصد دارای اضافه وزن و چاق بودند. بیش ترین میزان اضافه وزن و چاقی در بین قوم عرب و کم ترین میزان در قوم سیستانی وجود داشت. از بین 25 متغیر مورد بررسی با BMI، تنها بین قومیت، برخورداری از اتومبیل شخصی، دیابت مادر، تعداد فرزندان خانواده، نوع زایمان، بلوغ فیزیولوژیک و نحوه تردد و BMI ارتباط معنی دار وجود داشت (05/0>P).
  استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد حدود یک چهارم دانش آموزان، BMI بالاتر از حد طبیعی داشتند. بعضی از عوامل فردی و خانوادگی در افزایش BMI تاثیر گذارند. پیشنهاد می گردد برنامه های مداخله ای برای کنترل BMI نوجوانان طراحی و اجرا گردد.
  کلیدواژگان: نمایه توده بدنی، نوجوانان، دانش آموزان، اضافه وزن، چاقی
 • سید محمد حسینی قره تکان، زهرا امامی مقدم، ناهید گلمکانی، حمیدرضا بهنام وشانی صفحات 170-175
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت کیفیت زندگی زنان باردار و نقش مردان در بهداشت باروری، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر برنامه آموزشی همسران بر کیفیت زندگی زنان باردار انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1395 بر روی همسران زنان باردار مراجعه کننده به بخش درمانگاه بیمارستان شریعتی مشهد انجام شد. نمونه گیری به صورت در دسترس بود. زنان باردار دارای معیار ورود به مطالعه، در دو گروه مداخله (31n=) و کنترل (30n=) قرار گرفتند. برنامه آموزشی در سه جلسه با محتوای مشکلات و تغییرات جسمی، روانی و نیازهای تغذیه ای مرتبط با بارداری جهت همسران زنان باردار گروه مداخله برگزار شد. در گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای انجام نشد. در مطالعه از پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک استفاده شد. کیفیت زندگی قبل از مداخله و سپس یک ماه بعد از مداخله اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های میانگین، واریانس، تی مستقل و دقیق فیشر بررسی و تجزیه تحلیل شد.
  یافته ها
  آموزش به همسران زنان باردار نمره کل کیفیت زندگی زنان باردار را افزایش داده (قبل از مداخله: 5/44±9/506 و بعد از مداخله: 7/27±9/538) و نتیجه آزمون معنی دار بود (04/0=P).
  استنتاج: برنامه آموزشی همسران زنان باردار در دوران بارداری باعث ارتقای کیفیت زندگی زنان باردار می گردد.
  کلیدواژگان: حاملگی، زنان باردار، کیفیت زندگی، همسران، آموزش
 • غلامرضا فلاح محمدی، علی محمدی، آیدا علی زمانی، نسترن کیومرثی، حسین شمیرانی صفحات 176-180
  سابقه و هدف
  تصاویر با کیفیت و دز حداقل، دو هدف مهم انجام فرایند رادیوگرافی است. کیفیت نامناسب تصاویر رادیوگرافی ضمن هدر دادن هزینه ها و منابع و عدم تشخیص مناسب، باعث اعمال دز بیهوده وخطرات بالقوه ای به بیماران می گردد. در این مطالعه، کیفیت تصاویر رادیوگرافی رایج، با استفاده از شاخص های استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی کیفیت بیش از 1200 تصویر رادیوگرافی از آزمون های رایج برای افراد بزرگسال در دو بیمارستان ارجاعی و دولتی شهرستان ساری بر اساس شاخصهای کیفی تعریف شده در راهنمای کمیسیون اروپایی و کتاب مرجع اطلس مریل مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی در دوبخش شاخصهای آناتومیک و شاخص های رادیوگرافیک انجام شد.
  یافته ها
  میانگین انطباق کیفی در شاخص های آناتومیک و رادیوگرافیک در دو بیمارستان 8/9 ± 9/71 % می باشد. تیزی لبه ها به عنوان یک شاخص مهم رادیوگرافیک از نقاط قوت تمامی تصاویر رادیوگرافی در دو بیمارستان مورد مطالعه در شهر ساری است. بیش ترین انطباق کیفی در هر دو بیمارستان و در هر دو شاخص مربوط به رادیوگرافی از مهره های کمری می باشد.(3/74% بیمارستان امام و 4/74% بیمارستان بوعلی).
  استنتاج: تصاویر رادیوگرافی در دو بیمارستان ارجاعی دولتی شهرستان ساری از کیفیت مطلوبی برخوردار است. دقت در فاز تنفسی بیمار در رادیوگرافی از ریه و انتخاب صحیح میدان تابش در رادیوگرافی از جمجمه انطباق کیفی تصاویر رادیوگرافی با شاخص های استاندارد را به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی، کیفیت تصویر، ارزیابی
 • الهام سادات بنی مصطفوی، سحر اولاد زاده، علیرضا صانعی مطلق، مریم طیبی صفحات 181-186
  لنفوم بورکیت نوعی از لنفوم سلول های B با تمایز ناکافی است. این بیماری نادر در افریقا اندمیک بوده و اغلب در کودکان و جوانان دیده می شود. این لنفوم حدود 2-1 درصد از کل لنفوم ها در بزرگسالان به ویژه افراد زیر 35 سال را به خود اختصاص می دهد و می تواند بسیار بدخیم و پیشرونده باشد. در مقاله حاضر، موردی از لنفوم بورکیت در یک خانم 34 ساله گزارش می شود که به دنبال دندان درد و ایجاد توده در فک پایین چپ، پس از اکسیزیون جراحی و نمونه برداری برای هیستوپاتولوژی، تشخیص قطعی لنفوم بورکیت برای وی صورت گرفت. هم چنین یافته های سی تی اسکن، درگیری اعضای مختلف حفرات شکم و لگن، پستان و حفره ی اربیت را نشان داد. از آن جا که این نوع تومور، بسیار پیشرونده است، تشخیص زودرس و درمان به موقع به کمک تکنیک های تصویر برداری دقیق برای تعیین میزان انتشار تومور لازم است.
  کلیدواژگان: لنفوم بورکیت اسپورادیک، فک پایین، سی تی اسکن
 • محمود موسی زاده، مرتضی بناکار، داریوش بهبهانی، مریم اکبری، محمدحسین دباغ منش، مینو محمدخانی، رضا تبریزی صفحات 187-195
  سابقه و هدف
  شواهد ضد و نقیضی منتشر شده است که نشان می دهد دیابت شیرین بارداری خطر بروز سقط خود به خودی را افزایش می دهد. با توجه به این موضوع، هدف مطالعه ی مروری متاآنالیز حاضر بررسی ارتباط بین دیابت شیرین بارداری با سقط خودبه خودی بود.
  مواد و روش ها
  مقالات مرتبط با استفاده از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ملی و بین المللی از بهمن 1378 تا اردیبهشت 1395 شناسایی شدند. مقالات واجد شرایط بعد از کنترل ارزیابی کیفیت وارد مطالعه متا آنالیز شدند. برای محاسبه هتروژنیسیته از آزمون کوکران تست (Q) و I2 استفاده شد. از آن جایی که نتایج هتروژنیسیته بودند برا ی برآورد ارتباط بین دیابت شیرین بارداری با خطر ماکروزومی از مدل اثر تصادفی استفاده گردید. همه آنالیزها با استفاده از نرم افزار Stata انجام شد.
  یافته ها
  براساس نتایج 26 مطالعه بررسی شده در 2280 زن باردار با دیابت شیرین بارداری، 481 نفر دارای سقط جنین بودند در حالی که در 24145 زن باردار بدون دیابت شیرین بارداری، 2386 سقط جنین مشاهده شد. از آن جایی که بین مطالعات هتروژنیتی وجود داشت (30.6Q=، 68.3I-square=، 0.001>P-value). براساس یافته های این مدل، نسبت شانس کلی سقط جنین در گروه زنان باردار با دیابت شیرین بارداری 3 برابر بیش تر از گروه زنان باردار بدون دیابت شیرین بارداری بوده است (82/3، 38/2 با فاصله اطمینان 95 درصد، 01/3:OR).
  استنتاج: با کنترل و غربالگری مناسب زنان باردار از لحاظ دیابت شیرین بارداری شاید بتوان احتمال سقط خودبه خودی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: دیابت بارداری، سقط، خودبخودی، متاآنالیز
 • وحید اکبری کردخیلی، ستاره زرپو، پونه یزدانی، عباس خنکدار طارسی صفحات 196-209
  آسیب های ایسکمی ریپرفیوژن عامل عمده نارسایی های کبدی بعد از جراحی های مختلف نظیر بیوپسی، پیوند و جراحی تومور می باشد. مکانیسم آسیب زایی آن پیچیده و شامل تخلیه ATP، ادم سلولی، استرس اکسیداتیو، التهاب و آسیب های جریان خون عروق کوچک می باشد که می تواند در نهایت به مرگ سلول های کبدی، پاسخ التهابی سیستمیک، سندرم آسیب چند ارگان و حتی رد حاد پیوند منجر شود. شواهد زیادی وجود دارند که استفاده از دارو های ضد التهاب، باعث کاهش آسیب های ایسکمی-ریپرفیوژن می شوند. دگزامتازون یک کورتیکواستروئید صناعی می باشد که اثرات مفید آن روی ایسکمی-ریپرفیوژن بافت های مختلف به اثبات رسیده است. البته این دارو در شرایط پاتولوژیک مختلف برای مهار سیستم ایمنی به کار می رود. مکانیسم عمل آن در سلول های مختلف، متفاوت و شامل مهار NF-κB و AP-1، مهار PLA2 و آزادسازی آراشیدونیک اسید، تحریک ERK1/2 و SGK-1می باشد. با این فرآیندها، دگزامتازون قادر به مهار تولید مازاد سایتوکاین های التهابی و فعال سازی لکوسیت ها می باشد. در این مقاله مروری سعی شد تا اثرات مفید دگزامتازون روی آسیب های ایسکمی-ریپرفیوژن کبد، توضیح داده شود.
  کلیدواژگان: ایسکمی، ریپرفیوژن، دگزامتازون، التهاب
 • زهره زارع، مسلم محمدی صفحات 210-224
  ترکیبات ارگانوفسفره مهارکننده های کولین استراز هستند که استفاده گسترده ای به عنوان آفت کش در کشاورزی و عوامل اعصاب در میدان های جنگ دارند. مواجهه با این ترکیبات از طریق مهار آنزیم استیل کولین استراز منجر به تجمع استیل کولین در سیناپس های کولینرژیک و تحریک بیش از حد گیرنده های نیکوتینی و موسکارینی می شود. فعالیت سیژر یکی از تظاهرات اصلی مسمومیت با این ترکیبات می باشد که به دلیل تحریک بیش از حد گیرنده های موسکارینی مغز و متعاقبا فراخوانی سیستم های نوروترانسمیتری دیگر ایجاد می شود. اختلال در تعادل تحریکی/مهاری می تواند منجر به القاء فعالیت سیژر توسط ترکیبات ارگانوفسفره و آسیب های مغزی بعدی شود. گاما- آمینوبوتیریک اسید (GABA)، نوروترانسمیتر مهاری اصلی سیستم عصبی مرکزی پستان داران، توسط گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز از گلوتامات تولید می شود و تحریک پذیری نورونی را تعدیل می نماید. پس از آزادسازی، گابا به دو نوع گیرنده مختلف متصل می شود: گیرنده های یونوتروپیک (GABAA و GABAC) و متابوتروپیک (GABAB). داروهای افزایش دهنده مهار به واسطه GABAA اثرات موثری در درمان سیژرهای ناشی از ترکیبات ارگانوفسفره دارند. تناقضاتی در رابطه با نحوه تغییر سیستم گابائرژیک مغز در زمان مسمومیت با ترکیبات ارگانوفسفره وجود دارد. این مقاله مروری به بحث در مورد مکانیسم و اثرات سمی ترکیبات ارگانوفسفره، سیستم گابائرژیک مغز و نحوه تغییرات آن به دنبال مواجهه با ترکیبات ارگانوفسفره می پردازد.
  کلیدواژگان: ترکیبات ارگانوفسفره، گاما-آمینوبوتیریک اسید، استیل کولین استراز، سیژر
|
 • Aliakbar Mozaffari, Rassul Shahrooz, Abbas Ahmadi, Hassan Maleki Nejad, Karim Mardani Pages 1-15
  Background and
  Purpose
  Oxidative stress is amongst the factors that change the parameters of sperm and embryo development. This study investigated the protective effects of vitamin E on sperm parameters and In Vitro Fertilization (IVF).
  Materials And Methods
  In the present study, male mice were divided into four groups to recieve physiological saline (control group), PHZ, vitamin E 㱶, and vitamin E. Female mice were used for In Vitro Fertilization. Thirty five days after treatments, the male mice were euthanized and their sperm parameters were studied. Stimulating ovule development was done. The animals were euthanized, and then the ova were fertilized. Data analysis was conducted in SPSS applying ANOVA.
  Results
  Compared to the control group, the mean percentage of sperms with damaged DNA, lack of nuclear maturation, and abnormal morphology increased significantly in PHZ group, which was improved by antioxidants (P
  Conclusion
  Current study showed that vitamin E could improve sperm indicators and embryological development in vitro. Therefore, it is recommended in order to improve the aforementioned parameters.
  Keywords: vitamin E Phenylhydrazine, sperm quality, IVF, mice
 • Hamed Farhadi Kohan, Fariba Keramat, Hassan Mahmoudi, Alireza Zamani, Massoud Saidijam, Mohammad Ebrahim Ghaffari, Sima Kazemi, Mohammad Yousef Alikhani Pages 16-26
  Background and
  Purpose
  Brucellosis is a systemic infection caused by gram-negative coccobacilli and facultative intracellular bacteria of the genus Brucella. Interleukin-17 is one of the important cytokines that plays a role in controlling host immune response in patients with brucellosis. The aim of this study was to investigate polymorphism of the genes encoding IL-17 in patients with brucellosis compared to healthy subjects.
  Materials And Methods
  This case-control study included 86 patients with brucellosis who were selected based on clinical symptoms, serology, culture and PCR results. The control group composed of 86 healthy people. The polymorphism gene encoding Interleukin-17 was evaluated in both groups by PCR-RELP method.
  Results
  Current study showed that the frequencies of AA [OR=0.047 (95%CI: 0.01-0.12)] and GG [OR=337.20 (95%CI: 20.49-5541.39] were significant at position -1998 (G/A) in both cases and controls [P-values (AA) and (GG) = 0.001]. But, the frequency of AA genotypes in the control group was greater than the frequency of GG genotype in patients. The odds ratio for catching brucellosis in people who have genotype GG was 41 times higher than those who have genotype AA.
  Conclusion
  Findings showed that, AA and AG genotypes at -1998 (A/G) position are more important. So, the risk of brucellosis in people with GG genotype at position -1998 was higher than that in people with AA genotype. In other words, people with AA genotype are more protected against brucellosis at this position.
  Keywords: Interleukin-17, cytokines, brucellosis, polymorphism
 • Maryam Mohammadi, Naeimeh Akbari Torkestani, Fatemeh Mehrabi Rezveh Pages 27-36
  Background and
  Purpose
  Sexual dysfunction is common among women. It affects all aspects of a women's life. Many of these problems could be treated in early stages via counseling. So, the aim of this study was to determine the effectiveness of group counseling based on Reality Therapy on sexual satisfaction in women.
  Materials And Methods
  A clinical trial was conducted in Arak, Iran 2016. The participants included 40 women attending five health centers. They were selected based on inclusion and exclusion criteria and were randomly assigned into either a control group or an experimental group. Experimental group took part in counseling sessions based on Reality Therapy (8 sessions, 90 minutes, twice a week) while the control group received no intervention. Data was collected using personal characteristic form and Larson Sexual Satisfaction Questionnaire (LSSQ). They were completed by the participants before and four weeks after the intervention.
  Results
  The mean scores for sexual satisfaction in intervention and control groups were 81±13.78 and 79.85±12.3 before the counseling, showing no significant differences between the two groups (P=0.7). But after Reality Therapy, the values significantly changed in intervention group (97.39±13.79 vs. 85.4±20.5) (P
  Conclusion
  Counseling based on Reality Therapy was found effective in improving sexual satisfaction in women.
  Keywords: counseling, reality therapy, sexual satisfaction
 • Mollod Eskandari Khanghahi, Hamzeh Hosseini Seyyed, Ozra Akha, Mahdie Nasiri Pages 37-45
  Background and
  Purpose
  Evidence shows many kinds of psychological disorders and problems in interpersonal and social communications associated with diabetes. Such problems reduce the quality of life of people involved. The aim of this study was to investigate the prevalence of psychiatric disorders in patients with type II diabetes.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in 202 type II diabetic patients with at least one year experience of the disease attending endocrine clinic in Sari, Iran 2015. Data collection was carried out using a demographic questionnaire, the SCID-I and General Health Questionnaire (GHQ-28). Data was analyzed in SPSSV20.
  Results
  The mean duration of diabetes was 9.67±6.6 years. Among the patients 25.4% had major depressive disorder, 34% had obsessive-compulsive disorder, and 4.6% were found with generalized anxiety disorder. According to SCID-I, 9.57% had at least one psychiatric disorder and based on GHQ-28, 37% had mental health problems.
  Conclusion
  High prevalence of mental disorders was found in patients with type II diabetes. These disorders have negative impacts on the control and treatment of diabetes, therefore, psychiatric consultations on a regular basis are necessary to avoid further problems.
  Keywords: diabetes, psychiatric disorders, mental health
 • Ali Navidian, Hajar Mobaraki, Mansour Shakiba Pages 46-59
  Background and
  Purpose
  Low self-efficacy is a major barrier that plays a significant role in non-adherence to self-care practices in patients with Chronic Heart Failure (CHF) and depression. This study was designed to determine the effectiveness of motivational interviewing on self-efficacy in CHF patients with depressed mood in two hospitals in Zahedan, south east of Iran, 2016.
  Materials And Methods
  A randomized clinical trial was carried out in 82 patients suffering from heart failure, who were confined in hospital and whose depression was confirmed by Beck’s questionnaire and a mental status examination. They were randomly divided into intervention and control groups (n= 41 per group). The Self-Efficacy for Managing Chronic Disease was administered. The intervention group received four sessions of self-care behavior education (based on principles of motivational interviewing), and the control group received four routine sessions of self-care behavior education. Eight weeks after the intervention, the level of self-efficacy was evaluated in both groups. Data was analyzed applying paired t-tests, independent t-tests, Chi-square test and analysis of covariance.
  Results
  The mean score for self-efficacy was significantly higher in intervention group (42.92 ±4.13), compared to that in the control group (37.21±5.16) (P= 0.0001).
  Conclusion
  Motivational interviewing had a significant positive effect on adherence to self-efficacy in patients with heart failure and depression. Therefore, using motivational interviewing is recommended in these patients.
  Keywords: motivational interviewing, self-efficacy, heart failure, depression, education
 • Mahsan Sheshmani, Zahra Ghelichkhani, Malihe Lotfian Pages 60-70
  Background and
  Purpose
  Deep fissures of occlusal surface in recently erupted first permanent molars are prone to accumulation of bacterial plaque. Sealing these fissures by appropriate flowing materials, as pit and fissure sealants, is a conservative way to prevent caries. The purpose of this study was to compare retention of flowable composite resin by resin modified glass ionomer sealant in six months period.
  Materials And Methods
  The occlusal surfaces of the first permanent mandibular molars of 50 children aged 6 to 12 attending pediatric department in dental school affiliated with Qazvin University of Medical Sciences were assessed via Williams probe, intra-oral mirror, and diagnodent. After confirming absence of caries, flowable composite resin were placed on the left first permanent mandibular molars, and resin modified glass ionomer (RMGI) were placed on the opposite side. After 6 months, 46 patients referred for follow up, in whom the retention of sealants was assessed using sharp explorer and intra-oral mirror, and caries were assessed via diagnodent. Data was analyzed in SPSS20 applying Chi- square test.
  Results
  The retention of flowable composite (91.3%) was significantly more than that of the resin modified glass ionomer (56.5%) (P
  Conclusion
  The flowable composite resin could be used as a fissure sealant agent, due to its greater retention compared to resin modified glass ionomer.
  Keywords: flowable composite resin, pit, fissure sealants, retention, resin modified glass ionomer
 • Soraya Mohammadi, Jamshid Yazdani Charati, Nooredin Mousavinasab Seyed Pages 71-78
  Background and
  Purpose
  Increase in elderly population of a country requires new policies and plans. Therefore, it is necessary to study the state of aging in the country and different provinces. This research aimed to study the status of population aging based on the recent census data and identifying effective factors in Iran.
  Materials And Methods
  Indicators of population aging, including the median age, dependency ratio, growth rate, sex ratio, illiteracy ratio, potential support ratio, parent support ratio, labor force participation, and general fertility rate were calculated for 31 provinces based on the population census information in 2016. Then multiple regression was used to identify the relationship between ageing and the indices aforementioned, in R package.
  Results
  According to the results, the elderly population in Iran included 51% females and 49% males. General fertility rate and potential support ratio were found to have significant effects on ageing (P
  Conclusion
  Aging and its inevitable socio-economic, health and cultural consequences call for further (special) services for elderly population. Also, using the experience of other countries could be of great benefit.
  Keywords: population ageing, Iran, multiple regression
 • Ghasem Abedi, Aboalfazl Marvi, Saied Amir Soltani Kentaie, Ehsan Abedini, Mehran Asadi Aliabadi, Khadije Safizadehe Chamokhtari, Alireza Abasi Chaleshtari Pages 79-93
  Background and
  Purpose
  Urban family physician was implemented as a pilot project in Fars and Mazandaran provinces in Iran since 2012. This study aimed at SWOT analysis of urban family physician from the perspective of beneficiaries.
  Materials And Methods
  This qualitative research was conducted through in-depth and semi-structured interviews in 2016. Nine people including faculty members, family physicians, senior managers and health professionals who were fully informed about the family physician project. They were selected via purposive sampling. Verbatim transcription of interview data was done and analyzed using framework method.
  Results
  The main strengths included health services provision, easy accessibility to health services, classification of services, and decrease in unnecessary costs. The weak points according to SWOT analysis included management and planning, human resources, physical resources, referral system, electronic health records, payment mechanism, health services purchasing organizations, intersectoral coordination, and assessment and control systems. Authorities’ support, legal backing, educated human resources, and capacity of private section along public section were identified as the opportunities of the project. Furthermore, failure in public-private sector cooperation, health market and, society needs were considered as the threats.
  Conclusion
  This study showed the strengths and weaknesses of family physician plan, and the opportunities and threats it is faced with. Hence, it is necessary to find solutions and perform necessary interventions in order to eliminate the weaknesses and threats and maintain and improve the strengths and opportunities before its implementation throughout the country.
  Keywords: urban physician family, SWOT, referral system, electronic health records, payment mechanism
 • Ahmad Joneydi Jafari, Majid Kermani, Ali Esrafili, Mohammad Basham Pages 94-111
  Background and
  Purpose
  Phenol is amongst the dangerous environmental pollutants with wide applications in today’s life and industry. Nanoparticles have recently received attention for decomposition of these organic compounds. The aim of this study was to evaluate the efficiency of silver doped titanium dioxide stabilized on concrete bed via photocatalytic process Ag-TiO2/UV in removal of phenol from synthetic wastewater.
  Materials And Methods
  In this experimental-applied study, the volume of sample was 1000 ml. Initial concentrations were 10, 20, 50, and 100 mg/l and the samples were separately investigated under the effect of UV radiation and Ag-TiO2. The experiment was then performed under both conditions simultaneously. The variables included pH, initial phenol concentration, storage time, and photocatalyst loading. Phenol analysis was carried out by direct light metering with 4-aminoantipyrine reagent at 500 nm wavelength spectrophotometer according to standard method D5530. We studied the pH in three ranges (5, 7, and 10) and photocatalyst in three regions (20, 60, and 80 g/m2).
  Results
  Based on the results, the highest levels of phenol decomposition were achieved by initial concentrations of 10 and 20 mg/l in optimal pH (3) at 40 and 80 minutes (100%), and initial concentrations of 50 and 100 mg at 180 and 200 minutes retention time in optimal pH (65% and 50%, respectively). The optimal photocatalyst loading rate was 80 g/m2.
  Conclusion
  This study showed that the Ag-TiO2 nanophotocatalyst stabilized on a concrete bed, is efficient in phenol decomposition in presence of UV light.
  Keywords: titanium dioxide doped with silver, photocatalytic degradation, phenol, stabilized, industrial wastewater
 • Mohammad Ali Zazouli, Yousef Dadban Shahamat, Jamshid Yazdani Charati, Mitra Roohafzaee Pages 112-127
  Background and
  Purpose
  Presence of natural organic substances in surface water supplies could be harmful and have adverse effects on drinking water treatment due to many practical and hygiene reasons. This study aimed at investigating the efficiency of catalytic ozonation process in removal and mineralization of humic substances in water resources in north of Iran.
  Materials And Methods
  Water treatment plants in Gorgan and Sari were studied (2017). First, the concentration of humic substances was measured in water. Then catalytic ozonation process (COP) of the water samples were performed using semi-continuous cylindrical reactor. The effects of some parameters such as reaction time (0-60 min) and catalyst dosage (0 and 3 g/L) on removal efficiency and mineralization of humic substances were investigated. After determining the kinetics constants of reactions, the removal efficiencies were compared between COP and single ozonation process (SOP).
  Results
  The concentrations of humic substances in water samples in Sari and Gorgan were 15.22 ± 5.39 and 18.62 ± 6.16 mg/L, respectively. The efficiency of removal of humic acid and its mineralization in the COP process under optimal conditions for Naharkhoran, Sari Salim Bahram, and Alangdare water treatment plants, were 100, 84.21, 88.18%, and 100, 83.4, and 78.03%, respectively. The reaction kinetics were first-order and their rates were 2.6, 2.9, and 3.7 folds more than those of the COP process, respectively
  Conclusion
  Using magnetic activated carbon catalyst coupled with ozonation process, compared to SOP, is 40% more efficient in removal of humic substances. Also, by reducing the ozonation time and the easy recovery of the catalyst and improving the process efficiency it reduces the costs.
  Keywords: humic acid, catalytic ozonation, catalyst, magnetic activated carbon
 • Mohsen Mohammadi Galangash, Zohreh Ebrahimi Sirizi Pages 128-140
  Background and
  Purpose
  The Caspian Sea is the largest lake in the world. Due to having a long coastal line, population areas, agricultural and industrial activity its have always been exposed to variety of pollutants. Due to variaty effects of pollutant on aquatic life and human, periodic investigation of pollutant in water bodis is wery important.
  Materials And Methods
  In this study, oil pollution and heavy metal (nickel and vanadium) contamination of sediment and gamaros samples from Guilan province coasts were investigated. For hydrocarbon analyze, the samples were extracted with a Soxhlet extractor and analyzed with (GC-MS). In order to heavy metals analyzes, samples were digested with HNO3 /HCL (1:3) and analysed with ICP-OES spectrometers.
  Results
  Total mean concentration of PAHs in sediment and Living tissue was 19.8 ng/g and 35.4 ng/g respectively. Also total mean concentration of TPH in sediment and Living tissue was 11.4 µg/g and 38.4 µg/g respectively. mean concentration of nickel and vanadium in sediment was 16.45 µg/g and 45 µg/g respectively also mean concentration of nickel and vanadium in soft tissue was 2.16 µg/g and 2.06 µg/g respectively.
  Conclusion
  Ratio values of PAH compounds were calculated to evaluate the possible source of PAH contamination. This ratios suggesting that this reagain have a petrogenic and pyrogenic input of PAHs. Sediment quality guidelines were conducted to assess the toxicity of PAH compounds. The levels of total PAHs at all of stations were below the effects range low. Also, concentrations of nickel and vanadium were below the standards.
  Keywords: Caspian Sea, Gilan province, Nickel, Vanadium, PAHs
 • Samar Mortazavi, Parisa Norozi Fard Pages 141-156
  Background and
  Purpose
  Karaj River is the biggest aquatic ecosystem in Alborz province which is exposed to a variety of pharmaceutical pollutants. These pollutants have adverse effects of on surface water, biota and even humans. This research aimed to evaluate the level of contamination caused by widely used antibiotics in Karaj River, effluent, and wastewater treatment plants in 20 stations.
  Materials And Methods
  Sample preparation and filtration was done and concentrations of pharmaceutical pollutants were measured using HPLC (mobile phase). Data analysis was performed in SPSS V21.
  Results
  The mean concentrations of antibiotics in Karaj River were as follow: amoxicillin 2.305, erythromycin, 2.229, gentamicin 2.231, and cephalexin 2.325 µg/l. In treatments plants higher concentrations of these antibiotics were found: amoxicillin 7.240, erythromycin 7.301, gentamicin, 7.390, and cephalexin 6.779 µg/l. In wastewater treatment plants the mean concentrations of amoxicillin, erythromycin, gentamicin, and cephalexin were 5.289, 5.362, 5.344, and 4.608 µg/l, respectively.
  Conclusion
  According to the significant positive correlation between the concentration of such pollutants in water samples, sewage and wastewater, the main reasons for entering these pollutants are believed to be the pharmaceutical residue discharges in urine and sanitary sewer network, septic tanks and sewage discharge of untreated aquaculture facilities in Karaj River. Inefficient treatment processes in controlling and reducing antibiotics are the main causes of high concentration of these pollutants in the environment that needs urgent control.
  Keywords: pharmaceutical pollution, antibiotics, wastewater, Karaj River, sewage
 • Sajad Fekri, Mohammad Java Soltani Banavandi, Mokumarss Amini Pages 157-162
  Background and
  Purpose
  Acinetobacter baumannii is an opportunistic pathogen that remains persistent in the environment for a long time. The eradication of this bacteria is difficult, since it has the ability to acquire antibiotic resistance. The aims of this study were to identify the ampC plasmid-mediated genes and antibiotic sensitivity of Acinetobacter baumannii strains.
  Materials And Methods
  Sixty strains of Acinetobacter baumannii isolates from wound, urine, blood, and respiratory secretions were used. The presence of ampC plasmid-mediated genes including FOX, MOX, DHA, ACC and CIT were evaluated by Multiplex PCR. Antimicrobial susceptibility testing against 5 antibiotics was performed for all isolates.
  Results
  Multiplex PCR results showed that 39 samples (65%) had the CIT gene, 36 (60%) had the DHA gene, 12 (20%) had the MOX gene and 8 samples (13.3%) harboured ACC and FOX genes. Based on antibiogram results, the highest rate of resistance was found to cefepime (95%) and the highest rate of sensitivity was to gentamicin (45%).
  Conclusion
  Current study showed a high percentage of ampC plasmid-mediated genes and also high prevalence of antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii.
  Keywords: Acinetobacter baumannii, antibiotic resistance, ampC, Multiplex PCR
 • Mohammad Esmaeil Motlagh, Majzobeh Taheri, Bahram Tahmasby, Zahra Hassanzadeh-Rostami, Zhaleh Abdi, Davoud Nasrollahpour Shirvani Seiyed Pages 163-169
  Background and
  Purpose
  Nowadays, increasing body mass index (BMI) in adolescents that is caused by different factors is a major health threat in communities. This study aimed to determine the BMI of students and associated factors in 5 Iranian ethnic groups.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in high school students aged 12-14 years, from 5 ethnic groups, including Arab, Kurd, Sistani/Baluchi, Turk, and Turkaman. They were selected through random stratified sampling in winter 2015. Data was collected via a questionnaire containing open and closed questions in three sections: demographic, contextual, and dependent variables. The students were classified into four categories: underweight, normal, overweight, and obese according to their BMI. Data analysis was then conducted in SPSS18.
  Results
  A total of 2444 students was studied of whom 51.9% were females and 56.9% lived in urban areas. The mean BMI of students was 19.7±3.9 kg/m2 and 24.2% were overweight and obese. The highest and lowest rates of overweight and obesity were found in Arabs and Sistani/Baluchi, respectively. In this study, the relationships between BMI and 25 variables were investigated. We observed significant relationships between BMI and ethnicity, having a family car, maternal diabetes, number of children, type of birth, physiological maturity and how to travel between home and school (P
  Conclusion
  According to this study, the BMI in almost a quarter of the students was higher than the normal range. Some personal and family factors could increase students’ BMI. Therefore, interventions to screen and control the BMI in students are needed.
  Keywords: body mass index, adolescent, students, overweight, obesity
 • Seyyed Mohammad Hosseini Gharateka, Zahra Emami Moghandam, Nahid Golmakani, Hamid Reza Behnam Vashshani Pages 170-175
  Background and
  Purpose
  Expectant fathers are directly associated with the quality of life of their wives during pregnancy. The aim of this study was to determine the effect of an educational program held for husbands on quality of life in pregnant women.
  Materials And Methods
  A clinical trial was conducted in expectant fathers whose wives attended Mashhad Shariati Hospital, 2016. Convenient sampling was done and the subjects were selected based on the study’s inclusion criteria. They were assigned into either an experimental group (n=31) or a control group (n=30). The educational program was held in three sessions and the main topics included physical, and psychological problems, and nutritional needs associated with pregnancy. No intervention was done in the control group. Women's quality of life was measured before and then a month after the intervention. Data was analyzed by Variance, mean, t-test, and Fisher test.
  Results
  The educational program increased the total score for quality of life in intervention group (506.9±44.5 vs. 538.9±27.7, p‹0.001).
  Conclusion
  Educational program held for expectant fathers could increase the quality of life in pregnant women.
  Keywords: pregnancy, pregnant women, quality of life, spouses, training
 • Gholamreza Fallah Mohammadi, Ali Mohammadi, Aida Alizamani, Nastaran Kiumarsi, Hossein Shemirani Pages 176-180
  Background and
  Purpose
  Image quality together with low patient dose is two important goals in radiography procedures. Acquire radiographic images with inadequate quality give rise to uselessly patient dose, improper diagnosis, waste the cost and impose the biological effect to the patients. In this study image quality was evaluated for most common radiographic procedures based on indentified image quality criteria in Sari referral governmental hospitals.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study more than 1200 radiographic images were evaluated for adult patients in two referral hospitals in Sari. Image quality were assessed based on identified image criteria in the Commission of European Communities guidelines and Merrill's atlas. Image evaluation were done in two image criteria as anatomical visibility and radiographic indicators.
  Results
  Mean radiographic images which met all quality criteria on anatomical visibility evaluation in Imam Khomeini and Bu-ali sina hospital were %71.9 ± 9.8. The Highest quality adherence was in image edge sharpness as a important radiographic criteria. Lumbar spine radiography had the best image quality in two hospital than the other radiographs.
  Conclusion
  This study shown that radiographic images in referral governmental hospital in sari had good quality. Having the deep inspiration of patient in chest radiography and proper field size in skull radiography improves radiographic image quality criteria adherence in two hospitals, considerably.
  Keywords: Evaluation, image quality, radiography
 • Elham Sadat Banimostafvi, Sahar Oladzadeh, Alireza Sanei Motlagh, Maryam Tayebi Pages 181-186
  Burkitt’s lymphoma (BL) is a poorly differentiated B-cell lymphoma. It is rare and in Africa as well as occurs most often in children and young adults. In general, BL includes about 1-2 % of all lymphomas in adults, especially those under 35 years of age, and it can be highly malignant and progressive. Herein, we report a 34-year-old woman with complains of toothache. Followed by drainage of mandibular abscess, soft tissue mass appeared in left mandible that was removed by surgical excision and histopathology report confirmed the diagnosis of BL. CT scan findings revealed involvement of abdominopelvic cavity organs, breast and orbital cavity. This type of tumor is very progressive, therefore, early detection and immediate treatment by accurate imaging could help to determine the extent of tumor.
  Keywords: Sporadic Burkitt's Lymphoma, Mandible, CT scan
 • Mahmood Moosazadeh, Morteza Banakar, Dariush Behbahani, Maryam Akbari, Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, Minoo Mohamadkhani, Reza Tabrizi Pages 187-195
  Background and
  Purpose
  Contradictory evidences indicate that gestational diabetes mellitus (GDM) increase the risk of spontaneous abortion (SA). Therefore, in a systematic review and meta- analysis we investigated the association between GDM and SA.
  Materials And Methods
  Relevant articles published between January 2000 and April 2016 were identified by a systematic search in national and international databases. Eligible studies were included in meta-analysis after quality assessment. We also determined the heterogenic index using Cochran’s test (Q) and I2. Based on the heterogenetic results, a random effect model was performed to combine the results. Stata software was used for data analyses.
  Results
  A total of 26 studies was included in current meta-analysis in which SA was reported in 2280 pregnant women with GDM. But in 24145 pregnant women without GDM SA occurred in 2386. Significant heterogeneity was observed between the results (P
  Conclusion
  Appropriate control and screening for GDM in pregnant women could reduce the risk of SA.
  Keywords: gestational diabetes, spontaneous abortion, meta-analysis
 • Vahid Akbari Kordkheyli, Setareh Zarpou, Pooneh Yazdani, Abbas Khonakdar Tarsi Pages 196-209
  Ischemia-reperfusion injuries (IRI) are the major causes of liver failure after various types of liver surgeries such as biopsy, transplantation, and tumor surgery. Its pathogenesis is multifactorial and complex that involves ATP depletion, hepatocyte edema, acidosis, oxidative stress, inflammation, and microcirculation defect which can eventually progress to liver cell death, systemic inflammatory response syndrome (SIRS), multiple organ dysfunction syndrome, and even acute graft rejection. There are much evidences that suggest applying anti-inflammatory drugs could be a proper strategy to decrease IRI. Dexamethasone is a highly potent synthetic corticosteroid that its beneficial effects on various tissues in IRI are well documented. It also suppresses inflammation and immune response in different pathologic conditions. Its functional mechanism is different in various types of cells and involves: inactivation of NF-κB and AP-1, inhibition of releasing PLA2 and arachidonic acid, and induction of ERK1/2 and SGK-1. By these processes dexamethasone is able to prevent cytokine overproduction and leukocyte activation, recruitment and infiltration. In this review, we aimed to explain the protective effects of dexamethasone on liver ischemia-reperfusion injuries.
  Keywords: ischemia, reperfusion, dexamethasone, inflammation
 • Zohreh Zare, Moslem Mohammadi Pages 210-224
  Organophosphorus (OP) compounds are cholinesterase inhibitors widely used as pesticides in agriculture and nerve agents in battlefields. Exposure to these compounds leads to accumulation of acetylcholine at cholinergic synapses and overstimulation of muscarinic and nicotinic receptors by inhibiting the enzyme acetylcholinesterase. Seizure activity is one of the major manifestations of OP poisoning that is produced as a result of hyperstimulation of brain muscarinic receptors and subsequent recruitment of other neurotransmitter systems. Disruption of the excitatory/inhibitory balance can lead to OP-induced seizure activity and subsequent brain damages. Gamma-aminobutyric acid (GABA), the main inhibitory neurotransmitter in mammalian central nervous system, is synthesized from glutamate by glutamic acid decarboxylase and modulates neuronal excitability. After release, GABA binds to two different types of receptors: ionotrpic (GABAA and GABAC) and metabotropic (GABAB) receptors. Drugs that enhance GABAA-mediated inhibition are effective in treatment of OP-induced seizures. There is discrepancy in the literatures regarding changes on brain GABAergic system during OP intoxication. This review discusses the mechanism and toxic effects of OP compounds, brain GABAergic system, and how it changes following exposure to OP compounds.
  Keywords: organophosphorus compounds, gamma-aminobutyric acid, acetylcholinesterase, seizure